koray üstün - Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yorumlar

Transkript

koray üstün - Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KORAY ÜSTÜN
ARAŞT IRMA
GÖREVLİSİ
Telefon: (0312) 297 8100
E-posta: [email protected]
Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800
E ĞİTİM D URUMU
Lisans: 2005- 2009 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Lisans Tezi: “Menekşe Demeti Adlı Romanın Günümüz Alfabesine Aktarımı”
Yüksek Lisans: 2009-2010 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Alan
Eğitimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
2010 – 2013 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ABD Yeni Türk
Edebiyatı Bilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi: “İbn’ür-Refik Ahmet Nuri Sekizinci’nin Tiyatroları Üzerine Bir İnceleme”
Doktora: 2013 – Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD
Yeni
Türk
Edebiyatı
Bilim
Dalı
(Tez
konusu:
İkdam
Gazetesinin
Edebiyat
ve
Kültür
Hayatımızdaki Yeri)
İ Ş D ENEYİMİ
2012 – (…) Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim
Dalı Araştırma Görevlisi
İ DARİ G ÖREVLER
Edebiyat Fakültesi Bologna Ekibi Üyesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bologna Süreci Koordinatör Yardımcılığı
Lisans Öğrenci Danışmanlığı
Y ABANCI D İL
İngilizce
Y AYINLAR
Makaleler
ÜSTÜN, Koray (2013), “Postmodern Bir Anlatı: Ruhi Mücerret”, Turkish Studies, Volume 8/9
Summer 2013, p. 2545-2556.
DOĞAN, Abide; ÜSTÜN, Koray (2015), “Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1.
Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Meslek Edinme Kaygısı Üzerine Nitel Bir Çalışma”, Turkish Studies,
Volume 10/3, Winter 2015.
Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler
Ulusal Bildiriler
ÜSTÜN, Koray (2013), “Modern Türk Şiirinde Ankara”, Başkent Oluşunun 90. Yılında Ankara
Sempozyumu, Ankara: Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları Uygulama Merkezi.
ÜSTÜN, Koray (2014), “İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci’nin Oyunlarında Kadın Tipleri”, Tarihi
Değiştiren Toplumu Dönüştüren Kadınlar Sempozyumu, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Uluslararası Bildiriler
ÜSTÜN, Koray (2008), “Attilâ İlhan’ın Milli Mücadeleyi İşleyen Romanlarında Tarihsel
Karakterlerin Kurmaca Dünyadaki İzdüşümleri”, II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci
Kongresi, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi.
DOĞAN, Abide; ÜSTÜN, Koray (2014), “Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1.
Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Meslek Edinme Kaygısı Üzerine Nitel Bir Çalışma”, The Tenth
International Congress of Qualitative Inquiry, USA: University of Illinois.
ÜSTÜN, Koray (2014), “Tekilleşme Romanında Yabancılaşma”, IV. Uluslararası Türk Dili ve
Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi.
ÜSTÜN, Koray (2014), “Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Eğitimi Hakkında
Değerlendirme ve Tespitler”, IX. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Ankara: Bilkent
Üniversitesi.
ÜSTÜN, Koray (2014), “Mustafa Kutlu’nun Eserlerinde Tasavvufî İzlekler”, I. Uluslararası Türk
Kültürü Kongresi, İstanbul: Süleyman Şah Üniversitesi.
ÜSTÜN, Koray (2014), “Anılara Yansıyan Yönleriyle Kıbrıs Barış Harekâtı”, Uluslararası
Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Sempozyumu, KKTC: T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı- Doğu Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi.
Kitap Bölümleri
DOĞAN, Abide; ÜSTÜN, Koray (2013), “Türk Hikâye ve Romanında Beykoz Köşkleri ve
Yalıları”, Bengü Bitig Dursun Yıldırım Armağanı, Ankara: Öncü Kitap.
Tanıtma Yazıları
ÜSTÜN, Koray (2013), “Prof. Dr. Bilge Ercilasun, Edebiyat Tarihi ve Tenkit”, Türk Kültürü
Araştırmaları Dergisi, 2013/2: 193.
ÜSTÜN, Koray (2013), “Türk Roman ve Hikâyesi Üzerine”, Türkbilig, 25: 167-168.
A KADEMİK Ç ALIŞMALARI
Alınan Dersler
Yüksek Lisans
Yeni Türk Edebiyatında Tenkit
Batı Edebiyatlarının Yeni Türk Edebiyatına Etkileri
Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları
Yeni Türk Edebiyatında Roman ve Hikâye
Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları
Türk Dili ve Edebiyatı Semineri
Doktora
Yeni Türk Edebiyatında Anı, Günce ve Mektuplar
Çağdaş Türk Edebiyatları I
Çağdaş Türk Edebiyatları II
Türk Edebiyatında Modernizm
Gelenek ve Yeni Türk Edebiyatı
Küreselleşme ve Yeni Türk Edebiyatı
Karşılaştırmalı Türk Tiyatrosu I
Toplumsal Hayat ve Edebiyat I
Karşılaştırmalı Türk Romanı II
P ROJELER
“Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatları Bibliyografyası ve TDE 353-354 Türkiye Dışındaki
Çağdaş Türk Edebiyatları I-II Derslerinde Yapılan Çalışmaların Arşivlenmesi”, Hacettepe
Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Eğitim Teknolojisi Geliştirme Desteği Projeleri
kapsamında.
“Tarihi
Değiştiren,
Toplumu
Dönüştüren
Kadınlar”,
Hacettepe
Üniversitesi
Araştırmalar Birimi, Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği Projeleri kapsamında.
Bilimsel

Benzer belgeler