Davet mektubu örneği

Yorumlar

Transkript

Davet mektubu örneği
GENTAŞ
GENEL METAL SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş.
YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL’A ÇAĞRI
SAYIN ORTAKLARIMIZ ;
Şirketimizin 2010 Yılı, 39.Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2011 Cumartesi günü, saat: 14.00’de
Werzalit Ürünleri Fabrikası Tesisleri 14841 Mengen/BOLU adresinde, ekseriyet sağlanamadığı taktirde 07
Mayıs 2011 günü aynı yer , saat ve gündemle yapılacaktır.
Toplantıya iştirak edecek ortaklarımızın;
1) 39. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayı arzu eden ortaklarımızın hisse senetlerini toplantı
tarihinden önce mutlaka kaydileştirmeleri ve kimlik bilgileri ile şirketimize gelerek MKK sistemine kayıt
ettirmeleri gerekmektedir.
2) Hisse senetlerini şirketimizden alarak kaydileştirme işlemini gerçekleştirmiş olan ortaklarımız, toplantı
tarihinden en geç 1 (bir) hafta önce aracı kurumları vasıtası ile kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin
“Genel Kurul Blokaj Listesine” kayıt ettirmeleri ve blokaj yazısı almaları gerekmektedir.
3) Sermaye Piyasası Kanununun (SPK) geçici 6. maddesine ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 294 nolu
genel mektubu gereği ; Ortaklarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara
katılması ve ortaklık haklarını kullanması mümkün olmayacaktır. 31.12.2007 Tarihine kadar
kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı hakların MKK tarafından kayden izlenmesi ve yönetime ilişkin
hakların MKK tarafından kullanılması kararlaştırılmıştır. (Bedelli - Bedelsiz Sermaye artırım hakları ve
temettü)
Toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımız ; Ekte örneği bulunan vekaletname formunu doldurarak
notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna
ekleyerek toplantı gününden önce şirketimize ulaştırması gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini
www.gentas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edebilirler.
2010 yılına ait faaliyet raporu 15 gün öncesinden aşağıda adresi belirtilen Şirket Merkezinde ve Ankara
Genel Müdürlüğü’müzde incelemelerinize açık bulundurulacaktır.
Toplantıya giriş kartları anılan yerde ve günde saat 09.30’dan itibaren verilmeye başlanacaktır.
Sayın ortaklarımızın bilgi edinmelerini , belirli gün ve saatteki toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz.
YÖNETĐM KURULU
Merkez
: GENTAŞ Werzalit Ürünleri Fabrikası 14841 Mengen/ BOLU
Genel Müdürlük : Dolantı Sok. No: 21 06160 Siteler/ANKARA
GÜNDEM :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Açılış, Đstiklal Marşının okunması, saygı duruşu,
Divan Heyeti’nin Teşkili, Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağını Đmzalama Yetkisi Verilmesi,
2010 yılı Faaliyet ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu Raporunun Okunması,
SPK Seri XI No 29 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması,
Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Özetinin Okunması,
2010 Yılı Đçinde yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurulun Bilgisine Sunulması,
Raporların ve Mali Tabloların Müzakeresi ve Ayrı Ayrı Kabulü, Yönetim ve Denetim Kurulunun 2010 Yılı
Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı Đbraları,
2010 Yılı Kârı Hakkında Karar Alınması,
8)
9) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi
üzerine 2011 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme
Kuruluşu'nun onaylanması
10) Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş
olduğu gelir veya menfaat hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
11) Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan kayıtlı sermaye tavanımızın 60.000.000
TL den 120.000.000 TL ne artırılması ve Ana sözleşmemizin sermaye ile ilgili 6.maddesi ve maksat ve mevzu
başlıklı 3-L maddesindeki değişikliklerin onaylanması
Đlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi sunulması
Şirketin etik kuralları hakkında Genel kurul a bilgi sunulması
Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
12)
13)
14)
15) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespiti,
16) Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K 334-335.Maddeleri Kapsamında Faaliyet Göstermeleri için Yetki Verilmesi,
17) Dilek ve Temenniler – Kapanış
GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.
ANASÖZLEŞMESĐNĐN 3-L VE 6.MADDESĐ TADĐL METNĐ
ESKĐ METĐN
YENĐ METĐN
MAKSAT VE MEVZU :
Madde 3-L
Şirketin her türlü ihtiyaç ve hizmet fazlası gayrimenkul, menkul,
makina, taşıt vasıtaları, demirbaşlar gibi duran varlıklarını satmak,
bilimum menkul, gayrimenkullerini kredi müesselerine vesair eshasa
kredi veya teminat karşılığı rehin ve ipotek vermek kar ortaklığı kredi
esasına dayalı olarak her türlü üçüncü kişiler lehine olmamak üzere
kredi müesseseleri veya şahıslar ile kısa, orta ve uzun vadeli kredi
anlaşmaları akdetmek
MAKSAT VE MEVZU :
Madde 3-L
Şirketin her türlü ihtiyaç ve hizmet fazlası gayrimenkul, menkul,
makine, taşıt vasıtaları, demirbaşlar gibi duran varlıklarını satmak,
bilumum menkul, gayrimenkullerini kredi müesseselerine vesair eshasa
kredi veya teminat karşılığı rehin ve ipotek vermek kar ortaklığı kredi
esasına dayalı olarak her türlü üçüncü kişiler lehine olmamak üzere
kredi müesseseleri veya şahıslar ile kısa, orta ve uzun vadeli kredi
anlaşmaları akdetmek
Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat
vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında
Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uyulur
SERMAYE :
SERMAYE :
Madde 6- Şirket 2499 sayılı Kanun hükümleri ile kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991
tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 60.000.000.-(Altmış milyon) YTL olup her
biri 1.-Ykr (Bir Ykr) itibari kıymette 6.000.000.000 (Altı milyar) paya
bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 58.631.040.-YTL
(Ellisekizmilyonaltıyüzotuzbirbinkırk) dır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir)Ykr itibariyle
5.863.104.000 paya ayrılmış ve bu payların dağılımı aşağıda
gösterilmiştir.
Nevi
Nama
Adet
5.863.104.000
Madde 6- Şirket 2499 sayılı Kanun hükümleri ile kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991
tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000.-(Yüz yirmi milyon) TL olup
her biri 1.kr (Bir kr) itibari kıymette 12.000.000.000 (On iki milyar)
paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,
2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra
yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce
izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki
alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda
şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır
Tutar
58.631.040.-
Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
Nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya
yetkilidir.
Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 58.631.040.-TL
(Ellisekizmilyonaltıyüzotuzbirbinkırk) dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi
her biri 1(Bir) kr itibariyle 5.863.104.000 paya ayrılmış ve bu payların
dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Nevi
Nama
Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına
karar alabilir
Hisse senetlerinin nominal değeri 2.500 TL iken 5274 sayılı TTK.’da
değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (bir) YKr. olarak
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup
her biri 2.500 TL’ lik 4 adet pay karşılığında 1(bir) Yeni Kuruşluk 1
(bir) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların
sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.
Adet
5.863.104.000
Tutar
58.631.040.-
Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
Nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya
yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına
karar alabilirHisse senetlerinin nominal değeri 2.500 TL iken önce
5274 sayılı TTK.’da değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca 1
Yeni Kuruş , daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı
bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer
alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması
sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.. Bu değişim sebebiyle
toplam pay sayısı azalmış olup her biri 2.500 TL’ lik 4 adet pay
karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile
ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları
saklıdır. Đşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri
yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş
ibarelerdir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
VEKALETNAME
GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş.
GENTAŞ A.Ş.’nin 30 Nisan 2011 Cumartesi günü, saat: 14.00’da Werzalit Ürünleri Fabrikası
Mengen / BOLU adresinde yapılacak 39.Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirtilen görüşler
doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili
olmak üzere;
Sn: .......................................................................................... vekil tayin ediyorum.
A) TEMSĐL YETKĐSĐNĐN KAPSAMI :
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)
c) Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda Vekil aşağıda talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya
yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
B) ORTAĞIN SAHĐP OLDUĞU HĐSSE SENEDĐNĐN :
a) Tertip ve Serisi
: ...............................................................................................
b) Numarası
: ...............................................................................................
c) Adet ve Nominal Değerleri
:...............................................................................................
d) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu: ...............................................................................................
ORTAĞIN
ADI SOYADI veya ÜNVANI
ADRESĐ
: ...........................................................................................
: ..........................................................................................
...........................................................................................
: ...........................................................................................
ĐMZASI
NOT :
1) (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama
yapılır.
2) Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere
onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

Benzer belgeler

brisa brıdgestone sabancı lastik sanayi ve ticaret a

brisa brıdgestone sabancı lastik sanayi ve ticaret a Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar Nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidi...

Detaylı