Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yorumlar

Transkript

Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ
( SELÇUK-İLTEK )
İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetmeliği 17.05.2005 tarih 25818 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak
kurulmuş, Merkezin altyapısı, 2009 yılında, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen “Selçuk Üniversitesi, Ar-Ge Merkezi
Altyapısının Kurulması” projesi ile faaliyete geçmiş, merkezin altyapısının, 2013 yılında tamamlanması planlanmıştır. İleri
Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK) Malzeme teknolojileri ve Biyoteknoloji birimleri alanlarında hizmet vermektedir.
Merkezin hedefleri;
❖ Üniversitedeki bilimsel-teknolojik araştırmalara hizmet vermek, üniversitedeki Ar-Ge koordinasyonu ve bütünlüğünü sağlamak
❖ Sanayideki Ar-Ge çalışmalarına hizmet vermek
❖ Multidisiplinler arası proje üretme ilişkilerini geliştirmek,
❖ Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde çalışmalar yapmak,
❖ Sanayinin ihtiyacı olan konularda ortak projeler üretmek.
❖ Ülke ve bölgesel (TR-52) bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak,
❖ Bilimsel/teknolojik araştırmalar için rekabete dayalı, etkin ve verimli araştırma imkânları ve ortamı oluşturmak
Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında bölgemizde bilimsel, teknolojik ve toplumsal açıdan katma değer sağlayan projeler
üretmek ve bu tür projelere destek vermek, Merkezimizin en temel görevidir.
İNDÜKTİFLENME İLE ÇİFTLENMİŞ PLAZMA
KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ, LAZER ABLASYON
( ICPMS-LA )
ICP-MS katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, hassas ve doğru biçimde ölçülmesine olanak sağlayan
bir analiz tekniğidir. ICP-MS teknolojisi sayesinde katı veya sıvı örneklerde 76 element aynı anda ve çok düşük
derişimlerde (nanogram-pikogram/l) hassas ve hızlı bir şekilde analiz edilebilmektedir. Lazer ablasyon ünitesi
sayesinde doğrudan katı malzeme üzerinden elementel analiz yapılabilmektedir. Ayrıca cihazı HPLC ve GPC ile
paralel olarak çalışabilmekte bu sayede türleştirme analizlerine olanak sağlamaktadır.
ULTRA HIZLI (YÜKSEK BASINÇLI) SIVI KROMOTOGRAFİSİ
VE GPC (UFLC-GPC)
Sistem yüksek basınçlı sıvı kromotografisi ile UV-Vis dedektör yardımı ile çok hassas ayrıma işlemleri yanında
üzerindeki Refraktif index dedektör sayesinde polimerlerin
molekül ağırlığı tayininde kullanılmaktadır. Sistem ICP ile
paralel çalışma özelliğinden dolayı türleştirme analizlerine
olanak sağlamaktadır.
TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM)
Elektrooptik prensipler çerçevesinde tasarlanmış taramalı elektron mikroskobu (Scanning Electron Microscope-SEM), çok küçük
bir alana odaklanan yüksek enerjili elektronlarla yüzeyin taranması prensibiyle çalışmaktadır. Taramalı Elektron Mikroskobu,
birçok dalda araştırma-geliştirme çalışmalarında kullanımı yanında, mikro elektronikte yonga üretiminde, sanayinin değişik
kollarında hata analizlerinde, biyolojik bilimlerde, tıp ve kriminal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygun örnekler
ile 3 nanometre çözünürlüğe kadar inelebilmektedir. Gerek yüzey görüntüsü gerekse belli noktaların elementel analizine olanak
sağlamaktadır.
CİHAZDA BULUNAN DEDEKTÖRLER
SE: Sekonder elektron dedektörü, yüksek vakumda, yüksek büyütme ve çözünürlükte görüntü alınması
VPSE : Düşük Vakum Sekonder Elektron dedektörü, düşük vakumda biyolojik numunelerin yapısını ve dokusunu bozmadan, altın
kaplama yapmaksızın analiz yapmamızı sağlar.
BSD : Malzemenin yüzey topolojisi hakkında bilgi verir, molekül ağırlığı hakkında bilgi verir
EDX : X ışınları Difraksiyon sistemine göre, malzeme yüzeyinde bulunan elementleri % olarak verir. Malzemenin 200 nm yüzeyinden soğurma yapar ve Be elementine kadar analiz yapılabilir.
STEM : Taramalı Transmisyon Elektron Mikroskobu, Biyolojik TEM olarak kullanılabilir
X IŞINI KIRINIM CİHAZI (XRD)
X ışını kırınım yöntemi (XRD), her bir kristalin fazın kendine özgü atomik dizilimlerine bağlı olarak X-ışınlarının karakteristik bir
düzen içerisinde kırılması esasına dayanır. XRD ile kalitatif ve yarı kantitatif olarak, Malzeme, Makine, Kimya, Fizik, Ziraat, Jeoloji,
Arkeoloji, Diş Hekimliği, Tıp alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Cihaz üzerinde 1800 C ye kadar ısıtma özelliğine sahip
parçalar yanında SAXS analizlerine olanak sağlayan ekipmanları da içermektedir.
Bazı Uygulamalar
❖ Jeolojide minerallerin ve kayaçların tanımlanmasında
❖ Metal ve alaşım analizlerinde
❖ Seramik ve çimento sanayisinde
❖ İnce film kompozisyonu tayininde
❖ Polimerlerin analizinde
❖ İlaç endüstrisinde belli bir malzeme içindeki polimorfların ve safsızlıkların tespitinde
❖ Arkeolojide, tarihi yapıları oluşturan malzemelerin tayininde
❖ Sentezlenen malzemelerin yapısının aydınlatılmasında
❖ Malzeme Biliminde
❖ Malzemelerin Boyut Analizinde
ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU-YAKIN ALAN TARAMALI OPTİK
MİKROSKOP ( AFM –SNOM )
Bir materyal yüzeyinin nanoölçekte topografik, optik, elektriksel veya manyetik incelenmesinde kullanılan sistem üzerinde, 440
nm dalgaboyunda lazere sahip SNOM ünitesi yanında biyolojik örnekler için sıvı içinde tarama yapabilen tarayıcı içermektedir.
Öte yandan topoğrafik analizler için sırasıyla 1, 10 ve 100 mikrmetrelik tarayıcılar mevcuttur. AFM sistemi üzerindeTaramalı
Tünelleme Mikrskobu (STM), Manyetik Güç Mikroskobu (MFM), Kelvin Probe, Spreading Resistance, Latteral Force ve Yakın Alan
taramalı Optik Mikroskop (SNOM) tekniklerine dayalı görüntü ve analizlere olanak sağlamaktadır.
ELEKTRON SPİN REZONANS (ESR)
.
ESR, radikal tespitinde kullanılan tek yöntem olup, Elektromanyetik spektrumun mikrodalga bölgesini kullanan, çiftlenmemiş
elektrona sahip kuantum sistemlerini tanımamıza yardımcı olan spektroskopik bir tekniktir. ESR, Malzeme, Biyoloji, Fizik, Kimya,
Ziraat, Arkeoloji ve Jeoloji bilimleri alanında, son yıllarda Tıp ve Biyoteknoloji alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır.,
Tek kristal, toz ve sıvı örneklerde, Işınlamanın oluşturduğu kusurların (radikal) tespiti, Arkeolojik ve jeolojik örneklerin yaş tayini,
Tıbbı örneklerde dozimetri tayini,
Gıdalarda ışınlama tayini,
Geçiş metal komplekslerinin simetri özelliklerinin belirlenmesi,
Kendiliğinden paramanyetik olan maddelerin manyetik özelliklerinin incelenmesi
Spin etiketleme (spin-labeling) tekniği ile biyolojik örneklerin incelenmesi (kan, süt, gıda vb.) , Antioksidan maddelerin radikal
söndürme etkinliğinin tespiti
Spin tuzaklama (spin-trapping) tekniği ile Oksidatif Strese neden olan Reaktif Oksijen Türlerinin (ROS) Tespiti
gibi çalışmalar yapılmaktadır.
SELÇUK AR-GE LAZER OLANAKLARI
LAZER SİSTEMLERİ
Laser sistemi, 800 nm sabit dalgaboyunda 3.5mJ yüksek laser enerjisi 230-2200
nm dalgaboyu bölgesinde TW güç sağlamaktadır. Üretilen laser pulsları 90 fs
süreye sahiptir. Bu laser olanakları spektroskopik çalışmalar, yeni ve ileri malzeme
üretiminin yanı sıra mikro-işleme tekniği, laser ablasyon , aser mikrodelme,
l ince film uzaklaştırma, laser mikro kesme, laser mikro markalama, laser direk
ışınlama ve diğer birçok uygulama olanağı sağlamaktadır. Laser sistemi arzulandığı
halde 80 MHz ve 1kHz laser pulsları kullanma olanağı sağlamaktadır.
Diğer taraftan, 5 ns ve 10Hz laser pulslarında 850 [email protected] nm, 400-500 [email protected]
nm ve [email protected] sabit dalganoyu olanaklarıyla birlikte, 420-2700 nm
dalgaboylarında laser demeti saglama olanağı mevcuttur.
Kullanıcılar mevcut sistemle çalışmakla birlikte, kendi sistemlerini laser odasına taşıyarak laser sistemini kendi sistemleriyle
birlikte kullanma olanağını da yakalayabilmektedirler.
LİNEER UÇUŞ ZAMANLI KÜTLE SPEKTROKETRE (LTOF)
Yerli sanayi altyapısı kullanılarak yerli olarak üretilmiş olan bir
kütle spektrometre sistemi laser ile birlikte kullanıma sunulmakta
ve spektroskopik çalışma altyapısı sunmaktadır. Üretilmiş olan bu
sistemle uluslararsı yayın üretilmiş olup, kalibrasyonu yapılmıştır.
Farklı dalgaboyları kullanılarak yapılan çalışmada yan taraftaki
spektrum n- ve i-bütan moleküllerinin izomerlerinin ayırdedilmesi
görülmektedir.
MİKRO-İŞLEME SİSTEMİ
Mikro-işleme sistemi, laser kontrollü bir sistem olarak çalışmaktadır ve eşdeğerleri arasında
üstün ve hızlı işleme kabiliyetine sahiptir. Tamamen bilgisayar kontrollü olarak çalışan sistem,
bilgisayara tanıtılan bir resmi iki boyutlu olarak arzulanan yüzeye işlenmektedir.
Mikro-işleme sistemi ile sert, kırılgan, hassas ve yüksek erime/buharlaşma derecelerine sahip ileri
teknolojik malzemeleri hassas ve düzgün işleme olanağı sunmaktadır.
Dişçilikte kullanılan zirkonyum numunesinde tutuculuğu artırmak amacıyla
yapılmış bir örnek pürüzlendirme çalışması örnek olarak sunulmuştur. (işlenen şekil
boyutları, 75µm genişlik, 75-80 µm derinliktedir)
PLAZMA DESTEKLİ KİMYASAL BUHAR BİRİKTİRME
(PECVD) SİSTEMİ
Plazma Destekli Kimyasal Buhar Biriktirme Sistemi 200 Watt gücünde RF plazma kaynağına sahip olup, organik ya da inorganik
ince filmlerin plazma ortamında düşük sıcaklıklarda farklı yüzeylere kaplanmasına olanak vermektedir. Sistemin etkin basınç,
sıcaklık ve gaz akış hızı kontrollerine olanak veren donanımları neticesinde birden çok parametrenin büyütülen filmlerin yapısal
özelliklerine ve büyütme hızlarına etkileri incelenebilmektedir. Film kaplamanın yanı sıra, farklı gaz plazma ortamlarında yüzey
temizleme işlemleri ve ara-yüzey hazırlama işlemleri de yapılabilmektedir. Yüksek vakum ortamı sayesinde, yapılan kaplama ve
diğer yüzey işlemleri son derece temiz koşullarda gerçekleşmektedir. PECVD yöntemi ile yapılabilen kaplamalara örnek olarak;
SiO2, TiO2, GaAs, PANİ, çeşitli akrilik/metakrilik fonksiyonel ince filmler verilebilir.
İNERT ORTAM VE İNCE FİLM
AYGIT LABORATUVARI
İnce film aygıt laboratuarı, entegre glove box sistemleri ile diğer
elektriksel-fiziksel ölçüm cihazları içermektedir. Laboratuvarda
Glove box içine entegre edilmiş çift termal kaynaklı PVD, solar
simulatör, döngüsel kaplama sistemleri yanında laboratuar
içinde, plazma (saçtırma)-ısıl buharlaştırma kaplama sistemleri,
impedans analizörü, renk ölçüm sistemleri, fiber optik
spektrometre, monokromatik ışık kaynakları ve güç kaynakları
bulunmaktadır. Glove box sistemlerimiz oksijen ve nemin 1 ppm
altında olduğu tamamen inert ve temiz bir ortam sağlamakta
olup, araştırmacılarımızın kendi enstrumanlarını entegre
edebilecekleri giriş portları ve aparatları ihtiva etmektedir.
İsteyen araştırmacının kendi cihazını sisteme entegre ederek
kullanıabileceği şeklide tasarlanmıştır.
Laboratuvardan görüntüleri
PVD Ünitesi
PARÇACIK GÖRÜNTÜLEMELİ HIZ ÖLÇME METODU
◉ Yüksek Hızlı Kamera
◉ Lazer Işını Üreteci
◉ Senkronize Edici
◉ Veri İşleme Sistemi
◉ Anlık Vektör
◉ Zaman Ortalamalı Vektör Alanı
◉ Akım Çizgileri
◉ Girdap
◉ Reynolds Gerilme
◉ Hız Çalkantıları
◉ Türbülans Kinetik Enerji
}
Bütün Akış ALanı
Deney Düzeneği
ÇALIŞMA ALANLARI
Küre üç boyutlu akışlar için ideal bir geometri olup, bir küt cisimdir. Küt cisimler
genellikle yoğun akış ayrılmalarına, daimi olmayan akışlara ve karmaşık girdap
kopmalarına neden olurlar.
Bu tür akışlara genellikle;
❖ Spor toplarında,
❖ Tarımsal ürünlerin pnömatik naklinde,
❖ Bombalar,
❖ Deniz radarı,
❖ Yağ depolama tankları,
❖ Su kuleleri,
❖ Yağmur damlaları,
❖ Pnömatik taşımada,
❖ Yanma,
❖ Silikon ve polimer vb. Maddelerin taşınmasında,
❖ Nehirdeki kirletici maddelerin taşınmasında,
❖ Küre formunda ürünlerin kurutulmasında veya soğutulmasında,
❖ Küreye benzer geometriye sahip aerodinamik yapılarda,
❖ Suda yüzen cisimlerde,
❖ Deniz altındaki insanlı veya insansız araştırma araçlarında,
❖ Balon ve gemilerin çektiği küresel cisimlerin akışkanla etkileşimi gibi endüstriyel
veya pratik uygulamalarda sıkça rastlanmaktadır.
ÇEKME YORULMA UNİVERSAL TEST CİHAZI
◉ 100 kN yük kapasi
◉ 150 mm strok mesafesi
◉ Farklı malzemelerin (Metal, plastik
kompozit) dinamik ve statik deneyleri
yapılabilinir.
◉ Çekme deneyleri ile malzemelerin
mekanik özelliklerinin tayini
◉ Yorulma deneyleri ile malzeme ömrü
tayini
◉ Malzemelerinin eğilme davranışlarının
belirlenmesi
Farklı türlerdeki malzemelerin çatlak büyüme ve kırılma tokluğu çalışmalarına uygun
bağlama ve ölçüm alma ekipmanlarına sahiptir.
Çekme-Yorulma cihazına ilave edilen
ısıtma-soğutma kabini sayesinde +200 oC ile -50 oC sıcaklık
aralığında malzemelerin mekanik
özellikleri belirlenebilmektedir.
Sistemin sahip olduğu yazılım
sayesinde standartlara uygun
olarak yapılan deneylerden elde
edilen sonuçlar istenilen formatta
kolaylıkla raporlanabilinir.
SERVO KONTROLLU HİDROLİK PRESS SİSTEMİ
Hidrolik pres sistemi aşağıda belirtilen bölümlerden
oluşmaktadır;
1.Düşey eksende çekme yönünde 600 kN kuvvet uygulayabilen hidrolik pres gövdesi ve servo kontrollü elektronik yükleme ünitesi
Düşey eksende basma yönünde 3000 kN kuvvet uygulayabilen hidrolik pres gövdesi ve servo kontrollü elektronik yükleme ünitesi
2.Düşey eksende basma yönünde 600 kN kuvvet uygulayabilen hidrolik pres gövdesi ve servo kontrollü elektronik yükleme ünitesi
3.Üç eksenli yükleme koşulu için yanal eksende 250 kN kuvvet uygulayabilen servo kontrollü elektronik yanal yükleme ünitesi
Hidrolik pres sisteminin sağladığı olanaklar;
1.Yükleme hızı deney öncesi deney standartlarına uygun (TSE, ISRM,
ASTM) ayarlanabilmektedir
2.Deney esnasında yükleme hızı istenilen anda
değiştirilebilmektedir. Bu yeni hız değeri deney esnasında deneyi
durdurmadan uygulanabildiği gibi deney öncesinde komut olarak
tanımlanabilmektedir.
3.Deneyde örnek üzerinde yükleme ve boşaltma eylemlerinde bulunabilmektedir.
4.Örnek üzerine yük değeri istenilen zaman aralığında sabit tutulabilmektedir.
5.Demir çubuk örnekleri üzerinde istenilen zaman aralıklarında
ve frekans değerlerinde yükleme-boşaltma ile yorulma
yapılabilmektedir. Demir çubuk örnekleri üzerinde istenilen zaman
aralıklarında ve frekans değerlerinde yükleme-boşaltma ile yorulma
yapılabilmektedir.
6.Kaya örnekleri üzerinde istenilen zaman aralıklarında ve frekans
değerlerinde yükleme-boşaltma ile yorulma yapılabilmektedir.
7.Kaya örnekleri üzerinde sabit yanal yükleme yapılabilmektedir.
A. Kaya karot örnekleri üzerinde yapılabilecek deneyler
A.1Tek eksenli basma dayanımı (σc, MPa)
A.2Dolaylı çekme dayanımı (σt, MPa)
A.3Direkt çekme dayanımı (σt, MPa)
A.4Üç eksenli basma dayanımı (σ1 ve σ3, MPa)
A.5Tek eksenli deformabilite (yatay ve düşey eksende) (E (MPa) ve Poisson Oranı)
A.6Üç eksenli deformabilite (Hoek hücresinde değişik yanal basınçlarda Elastisite modülü) (E, MPa)
A.7Tek eksenli sünme (creep) davranışı (ɛ, σ (MPa), t (dk))
A.8Üç eksenli sünme (creep) davranışı (ɛ, σ (MPa), t (dk))
A.9Tek eksenli aşamalı yükleme deneyi (σc (MPa), ɛ ve Poisson Oranı)
A.10Tek eksenli frekanslı yükleme boşaltma ile yorulma dayanımı deneyi(σc (MPa), ɛ ve Poisson Oranı)
A.11Eğilme dayanımı (σc, MPa)
B. Beton örnekler (sislindir ve küp) üzerinde yapılabilecek deneyler
B.1Tek eksenli basma dayanımı silindir ve küp örnekler üzerinde (σc, MPa)
B.2Eğilme dayanımı (σc, MPa)
B.3Tek eksenli deformabilite (yatay ve düşey eksende) (E (MPa) ve Poisson Oranı)
B.4Tek eksenli sünme (creep) davranışı (ɛ, σ (MPa), t (dk))
C. Demir çubuk örnekleri üzerinde yapılabilecek deneyler
C.1Tek eksenli çekme dayanımı oda sıcaklığında (σt, MPa)
C.2Tek eksenli basma dayanımı oda sıcaklığında (σc, MPa)
C.3Eğme dayanımı deneyi oda sıcaklığında (MPa)
C.4Yorulma deneyi oda sıcaklığında
D. Yapı malzeme örnekleri (tuğla, gaz beton, parke vb) üzerinde yapılabilecek deneyler
D.1Parke yarma dayanımı
HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI
Hücre Akım sitometresi
(hücre saflaştırmalı)
Hücre yüzeyinde bulunan antijenlere özgü, spesifik monoklonal
antikorlar kullanılarak hücrelerin belirlenmesi, ayrıca sorting
özelliği nedeni ile hücre subgruplarının ayırımı ve heterojen hücre
popülasyonlarının saflaştırılmasını sağlayan, tıp / veterinerlik,
ziraat, biyoloji alanlarında uygulama bulan üstün özellikte hücre
akım sistemidir.
CO2 Inkübatörler
Hücre doku kültürü çalışmalarında
örneğin uygun sıcaklık, nem ve pH
ortamında inkübasyonu amacıyla
tasarlanmış inkübatördür.
Steril Kabinler Mikrobiyoloji, bitki
doku kültürü ve hayvan hücre
kültürü çalışmalarının steril bir
ortamda yapılmasına elverişlidir.
Otomatik Hücre Sayma Cihazı
Hücre kültürü çalışmalarında
kullanılmaktadır. Ölü, canlı ve toplam
hücre sayısını tespit etmektedir.
Invert Mikroskop
Normal ışık mikroskoplarından farklı olarak hücre kültürü çalışmalarında besiyeri
içindeki hücrelerin gözlenmesine imkân vermek üzere tasarlanmıştır.
MOLEKÜLER GENETİK LABORATUVARI
Mikroarray Gen Analiz Sistemi
RNA ve DNA miktar ve mutasyon tayinini her
türlü organizmada yapmaya imkan sağlayan,
yüksek verili gen analiz sistemidir.
Real Time PCR
Real time PCR, DNA’da gerçek
zamanlı amplifikasyon, erime
noktası tayini, genotipleme yaparak,
ürünlerin kalitatif ve kantitatif analizlerini yapmaya olanak sağlayan
sistemle 96 örneğin aynı anda floresan tayini yapılır.
Biyoanalizör
DNA, RNA ve proteinin
kalite kontrolü ve miktar tayini için kullanılan
bir platformdur.
Gradient PCR Cihazı (Thermal cycler)
Polimeraz Zincir Reaksiyonu yöntemi ile
nükleik asitlerin miktarlarının artırılma
işleminin otomatik olarak gerçekleştirilmesi
için tasarlanmış sistemdir.
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
Fermentör
Mikrobiyoloji çalışmaları için kullanılmaktadır. 5 L kültürde aerobik / anaerobik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Liyofilizatör
Isıya dayanıksız ve hassas
maddelerin dondurularak
kurutulması sonucu
liyofilize halinde uzun süre
stabilitesini koruyan ve tekrar
çözündüğünde eski halini
alabilen liyofilizatların elde
edildiği yöntemdir.
Inkübatörler (ısıtmalı,
soğutmalı, çalkalamalı tiplerde)
Kuru hava sıcaklığı ile oluşturulan
inkübasyon sıcaklıklarının süreli
veya süresiz temininde ve her
türlü ısıtma ve kurutma amaçlı
işlemlerde kullanılmaktadır.
Aynı zamanda soğutmalı
inkübatör sayesinde Kuru hava
sıcaklığı ile oluşturulan, soğuk
muhafaza, kuluçka, ısıtma ve
kurutma sıcaklıklarının temininde
kullanılmaktır.
Gaz kromatografi sistemi
Gaz karışımında bulunan
Hidrojen gazı miktarını
belirleyen TCD dedektörlü
gaz analiz sistemidir. Uygun
standartlar kullanıldığı
taktirde istenilen gazların
karışımdaki yüzdesini
belirleyebilmek amacıyla
kullanılmaktadır.
BİYOKİMYA LABORATUVARI
Jel Görüntüleme Analiz Sistemi
RNA/DNA görüntülerini yüksek kalitede kaydederek, gen ve protein ekspresyonu analizlerini yapabilen, kemilüminesans
jel görüntüleri elde edebilen görüntüleme sistemidir.
Elektroforez Sistemleri
Bu sistemlerde nükleik asit ve protein ayrıştırılması
işlemi gerçekleştirilmektedir
Elisa Okuyucu
UV-Vis dalga boyu (200-999nm, 1 nm artışla) okuma
özelliği olan 6-384 kuyulu mikroplakaları okuma özelliği
bulunan spektrofotometredir. Gen5 data analiz programı
ile spektrofotometrik analizler yapılabilir.
Nanodrop
0,5 – 2 µL örnekte nükleik asit, protein miktar tayini
yapmak amacıyla kullanılmaktadır.
İklimlendirme kabini
Bitki doku kültür çalışmalarında bitki büyütmek amaçlı
sıcaklık, ışık ve nem kontrollü inkübatördür.
SPEKTROSKOPİ VE MİKROSKOPİ LABORATUVARI
Floresan Spektrofotometre
Floresan özellikteki maddelerin (sıvı,katı) miktar tayini yapılmaktadır.
Kinetik çalışmalar için sıcaklık ayarı mevcuttur (küvet ve ELISA
okuyuculudur).
Polarize ışık mikroskobu
Polarize mikroskop hem alttan hem de üstten
aydınlatma yapabilir, jeoloji, petro kimya, medikal
uygulamalarda, metalurji- malzeme alanlarında
kullanılmaya uygundur.
Ultrasantrifüj
Örneklerin etkili, ultra hızda (200.000 g / 400.000 g ; 8
mL/ 32 mL ) ayrımlarını sağlamaktadır.
Floresan-Işık Mikroskop
Işık mikroskobu olması ile birlikte, floresan maddelerle
spesifik olarak boyanmış hücre ve doku preparatlarının
karanlıkta görüntülenmesini de sağlayan özelliğe sahip bir
mikroskoptur.
Spektrofotometre (UV-vis-NIR)
175 nm- 2600 nm arasında endüstriyel, biyolojik, zirai,
kimyasal maddelerin spektrofotometrik ölçümlerinin
yapılması, sonuçların kantitatif ve kalitatif analizleri için
uygundur. Katı ve sıvı numune ölçüm sistemi mevcuttur.
FTIR spektroskopisi
Kızılötesi spektroskopisi bir molekül veya bileşik
yapısında kimyasal değişimler hakkında tanımlayıcı
bilgiler verir. Özellikle ATR tekniği polimer,
köpük, tekstil, boya, sır gibi kaplama maddelerin
analizlerinde oldukça etkindir. 15cm-1- 28.000cm-1
için tüm spektral aralığı kapsayacak aralıkta tarama
yapmaktadır.
SIVI AZOT ÜRETİM SİSTEMİ
Merkezimizde bulunan Sıvı Azot Üretim sistemi saatte 7 Lt üretim kapasitesine sahiptir. Üretilen Sıvı Azot ile Konya sanayisinin
ve Selçuk Üniversitenin sıvı azot ihtiyacı karşılanmaktadır. Üniversitelerin ; Veterinerlik, Dermatoloji, Diş Hekimliği, Fen (Kimya,
Biyoloji), Ziraat ve Mühendislik Fakültelerinin yanı sıra, birçok Bölüm, Kurum ve Kuruluşun Sıvı Azot ihtiyacı tedarik edilmektedir. Ayrıca NMR, ESR gibi ciddi sıvı azot tüketimine sahip cihazların ihtiyacını karşılamaktadır.
KULLANIM ALANLARI
❖ Gıda ürünlerinin daldırılarak dondurulması ve taşınımı,
❖ Canlı dokuların, üreme hücrelerinin , ve diğer biyolojik örnek ve malzemelerin korunması,
❖ Bilim eğitimindeki görsel deneylerde,
❖ Yüksek hassasiyetteki algılayıcılar ve düşük gürültü seviyeli amplifikatörlerde soğutucu olarak,
❖ Dermatolojide. nahoş görünümlü siğil veya potansiyel kanser riski taşıyan cilt yaralarının tedavisinde,
❖ CPU veya GPU gibi bilgisayar donanımlarının soğutma sistemlerinde soğutucu olarak.
❖ Paketlenmiş gıdaların tazeliğinin korunması,
❖ Geçirgeç (transistör), diyot ve tümleşik devre gibi elektronik bileşenlerin üretiminde,
❖ Paslanmaz çelik üretiminde,
❖ İnert, nemsiz ve oksitleyici olmayan özelliklerinden dolayı otomobil ve uçak tekerleklerinin dolumunda.
AKADEMİK KADRO
YENİ İLTEK BİNAMIZ
MÜDÜR
Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ
MÜDÜR YARDIMCISI
Doç .Dr. Mahmut KUŞ
GENEL KOORDİNATÖR
Sami BÜYÜKÇELEBİ
YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Erol PEHLİVAN
Prof. Dr. Hasan ACAR
Prof. Dr. Ramazan TOPAK
Prof. Dr. Faruk ÜNSACAR
Prof. Dr. Ülfet ATAV
Doç. Dr. Ercan KURAR
UZMANLAR
Faruk ÖZEL
Fatih ÖZCAN
Tuğbahan YILMAZ ALIÇ
Meryem BOZKURT
Hande YÖNDEMLİ
Reyhan KARA
Emine YAVUZ
Levent ATEŞ
Öğr.Gr. Ayşe Esra PEKER
Arş.Gr. Halit ÇAVUŞOĞLU
AKADEMİK PERSONEL
Prof. Dr. Ayhan ÖZMEN
Prof. Dr. Hamdi Şükrü KILIÇ
Prof. Dr. Ahmet AVCI
Doç. Dr. M. Selman YAVUZ
Doç. Dr. Aydın GÜZELOĞLU
Doç. Dr. H. Serdar GERGERLİOĞLU
Doç. Dr. Emine ARSLAN
Doç. Dr. Muammer ÖZGÖREN
Doç. Dr. İhsan ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Meltem DEMİREL KARS
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Özcan KÖYSÜREN
Yrd. Doç. Dr. Gökhan KARS
Yrd. Doç. Dr. Hasibe VURAL
Yrd. Doç. Dr. Meryem KARA
Dr. Saliha DİNÇ
Dr. Erol ÖZER
Dr. Ülkü SAYIN
Dr. Pembegül UYAR
Dr. Ahmet AYGUN
ARAŞTIRMACILAR
Hasan KÜÇÜKAŞCI
Mahmut GENÇ
İDARİ PERSONEL
Kazım İYİOPRUK
Ahmet KARA
İLETİŞİM : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
www.selcukiltek.com
Tel : 0332-2233386 | Fax: 0332- 2412143
[email protected] | [email protected]

Benzer belgeler