genel olarak vatandaşlığa alınma - İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık

Yorumlar

Transkript

genel olarak vatandaşlığa alınma - İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık
GENEL OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMA BAŞVURUSU VE İSTENEN BELGELER
1. İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alınacak başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’ de
kesintisiz olarak 5 yıl ikamet ettiğini gösterir yazı.
2. İsteği belirten form dilekçe (Müdürlüğümüzden temin edilecektir.)
3. Halen geçerliliği olan ve süresi dolmamış Pasaportun fotoğraflı sayfasının noter
tasdikli Türkçe Tercümesi (Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir Pasaport vb.
belge, Başvuran şahıs, Vatansız/Iskat/Haymatlos ise, temininin mümkün olması halinde buna
ilişkin belge)
4. İkamet Tezkeresi ve/veya Çalışma İzni Fotokopisi (Vatandaşlık başvuru tarihinden
itibaren ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli (en az Bir(1)
yıl)İkamet Tezkeresi/Çalışma İzni) (2 nüsha fotokopi)
5. Sağlık Kurulu Raporu (Kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı
bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Sağlık Raporu)
(NOT: Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen yazı ile birlikte ilgili Devlet Hastanesinden “T.C.
Vatandaşı olur” ibareli sağlık raporu)
6. Medeni Hal Belgesi: Başvuru yapan şahıs;
a) Bekar ise; medeni Halini “Bekar” olarak gösterir belge,
b) Evli ise; ülkesi yerel makamlarından alınacak usulüne uygun onaylanmış evlenme belgesi,
c) Boşanmış ise; boşanmayı kanıtlayan belge ile son medeni halinin “Boşanmış” olduğunu
gösterir belge,
d) Dul ise; eşinin ölüm belgesi ile son medeni halinin “Dul” olduğunu gösterir belge,
7. Doğum Belgesi (Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya Nüfus Kayıt Örneği
vb. belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan Nüfus Kayıt Örneği vb. belge)
8. Başvuru sahibi yabancının, birinci derece aile yakınları arasında (anne, baba, kardeş,
çocuk) Türk vatandaşı bulunuyor ise, ülkesi yetkili makamlarından alınacak usulüne uygun
onaylı aile kaydı. (Müdürlüğümüzce sistemden alınacak nüfus kayıt örneği dosyasına eklenir.)
7. Hizmet Bedeli Makbuzu (Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen yazı ile birlikte İzmir
Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.)
8. Fotoğraf (Son Altı (6) Ay içerisinde çekilmiş, iki (2) adet normal boyutlu vesikalık
fotoğraf)
9. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir
örneği.
10. Türkiye’ de edinilmiş taşınmaz mal var ise, tapu senedi (Fotokopisi Müdürlüğümüzce
alınarak onaylanacak)
11. Eğitimini Türkiye’de tamamlayanlar için diploma (Fotokopisi Müdürlüğümüzce alınarak
onaylanacak) (Eğitimi devam edenler için onaylı öğrenim belgesi)
12.Geliri(mesleği/işi/geçimini) ispatlayan belgeler olarak;







Müracaat sahibi ücretli çalışan ise;
- Çalışma izni fotokopisi,
- Son aya ait sigorta ödemesini de gösterir onaylı SGK dökümü,
- İşyeri ile çalışan arasında yapılan sözleşme veya çalıştığını gösterir yazı,
- En son aya ait onaylı maaş bordrosu,
Müracaat sahibi serbest meslek veya ticaret erbabı için;
- Çalışma izni fotokopisi
- En son yıla ait onaylı vergi levhası, ticari sicil gazetesi örneği,
Müracaat sahibi şirket ortağı ise;
- Çalışma izni fotokopisi,
- Son yıla ait onaylı vergi levhası,
- Kuruluş ve en son ortaklık payına ait onaylı belge,
- Ticari sicil gazetesi örneği
Müracaatçının gayrimenkul geliri var ise; Tapu senedi ve kira sözleşmesi,
Müracaatçı emekli ise; Maaş ile ilgili hesap cüzdanı veya maaş aldığına dair onaylı belge,
Müracaatçının menkul geliri var ise; Faiz gelirini gösteren hesap cüzdanı,
Müracaatçının zirai kazancı var ise; Tapu senedi ile zirai üretimi ve miktarını gösteren belge.
 Çalışma izni olmayan veya geçimini kendi sağlayamayacak durumdaki müracaatçının
birinci derece yakınlarınca geçimini sağladığına ilişkin noterden “Taahhütname” alınması.
(Taahhütname örneği müdürlüğümüzden temin edilecektir.)
Taahhüt veren ücretli, emekli, serbest meslek veya ticaret erbabı, şirket ortağı ,
gayrimenkul veya zirai kazancı olan vb. ise yukarıda belirtilen belgeler de taahhütnameye
eklenmelidir.
NOT: Diğer kurumlardan temin edilecek tüm belgeler yetkilisi tarafından imza mühür kaşe
yapılmış olacaktır.
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR
NOT-1 :Yukarıda istenen belgelerin, asılları ile birlikte 1 er adet fotokopileri Vatandaşlık
başvurusuna esas olmak üzere, Müdürlüğümüze teslim edilecektir
NOT-2 : Yabancının kimlik bilgilerini gösteren belgenin (Doğum Belgesi, Nüfus Kayıt
Örneği vb.) onay şekline dair örnekler;
 Apostille onaylı ise; Türkiye’ de noterden tasdikli, Türkçe tercümeli olacak.
 Apostille onayı yok ise; Türkiye’ deki ülkesi temsilciliği tarafından (Başkonsolosluk veya
Büyükelçilik) onaylandıktan sonra (Ankara’ da ise) Dışişleri Bakanlığına veya (İstanbul
veya diğer İller için) Valiliğe onaylatıldıktan sonra belge yabancı dilde ise, noter tasdikli
Türkçe tercümesi ile birlikte, Vatandaşlık başvurunuza esas olmak üzere, Müdürlüğümüze
teslim edilir.
 Çok dilde düzenlenmiş (Formül A) ise; tercüme ve başka bir onaya tabi tutulmadan kabul
edilecektir.
 Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
NOT-3 : Başvuru için istenen belgelerde, evrak düzenleme tarihinin Altı (6) ayı geçmemesi
gerekmektedir.

Benzer belgeler

tc new york başkonsolosluğu

tc new york başkonsolosluğu GENEL OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMA BAŞVURUSU VE İSTENEN BELGELER

Detaylı