6552 sayılı kanun ile düzenlenen diğer vergisel düzenlemeler

Yorumlar

Transkript

6552 sayılı kanun ile düzenlenen diğer vergisel düzenlemeler
Sirküler Tarihi
Sirküler No
KONU
: 19.09.2014
: 2014-6
:
6552 SAYILI KANUN İLE DÜZENLENEN DİĞER
VERGİSEL DÜZENLEMELER
6552 Sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”, 11.09.2014 tarih ve 29116 Mükerrer Sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
Yapılan açıklamalarımız şu an yürürlükte olan kanun hükümlerine göre hazırlanmış olup, kanun maddelerinin
uygulanmasına ilişkin tebliğ ve sirküler ilgili kurumlarca yayımlandıkça sirküler halinde tarafınıza gönderilecektir.
Sirkülerimiz, 6552 sayılı Kanun’un Kasa mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hesaplarının düzeltilmesi ile ilgili
Kanun’un 74. Maddesinde zikredilen hususlar ve bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması dışında kalan
bazı vergisel düzenlenmeleri içermektedir.
1-
SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ VERİLEN YABANCILARA HARÇ MUAFİYETİNE İLİŞKİN 23. MADDEDE YER
ALAN HÜKÜMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR (Yürürlük: 11.09.2014):
6552 sayılı Kanun’un 23 üncü maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 88 inci maddesine aşağıdaki bent
eklenmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca süresiz çalışma izni verilen yabancılara ikame
tezkeresinin harç alınmaksızın verilmesi sağlanmıştır.
“h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izni verilenler."
2-
KIYMETLİ TAŞLAR İÇİN KDVK’NUN 17/4-G MADDESİNDE YER ALAN SINIRSIZ KDV İSTİSNASINA
İLİŞKİN 26. MADDEDE YER ALAN HUSUSLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. (Yürürlük: 11.09.2014)
KDVK’nun 17/4-g maddesinde yer alan “Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut,
zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia)” ibaresi “Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli
taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa
üyeleri arasında el değiştirmesi,” şeklinde değiştirilmiştir.
Buna göre;
 Kübik virconia istisna dışına çıkarılmış,
 Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci teslimlerinde var olan sınırsız istisna ise, söz
konusu kıymetli taşların yalnızca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu
borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi
aşamalarına münhasır hale getirilmiştir. Bu aşamalar dışında yapılan teslimler, örneğin perakende
aşamadaki kıymetli taş teslimleri KDV’ye tabi olacaktır.
3-
BAŞBAKANLIKÇA VEYA BAKANLAR KURULUNCA BAŞLATILAN YARDIM KAMPANYALARINA
MAKBUZ KARŞILIĞI YAPILAN AYNÎ VE NAKDÎ BAĞIŞLARIN TAMAMI GELİR VE KURUMLAR
VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILABİLMESİNE İLİŞKİN 92. MADDEDE
YER ALAN HUSUSLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. (Yürürlük: 11.09.2014)
Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi
Kanununun 10/1-e bölümünde değişik yapılmıştır. Değişiklik sonrası madde metni aşağıdaki gibidir.
“Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan aynî
ve nakdî bağışların tamamı. ”
Değişiklik sonrası madde hükmünde yer alan doğal afet sınırlaması kaldırılmış olup, yapılan bağışlar doğal
afetler nedeniyle olsun veya olmasın, Başbakanlık veya Bakanlar Kurulu’nca başlatıldığı takdirde, bu
kapsamda yapılan bağışların %100’ü Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu
yapılabilecektir. Bu indirim için Bakanlar Kurulu Kararı’na da gerek bulunmamaktadır.
Bilindiği üzere yapılan Yardım ve Bağışların beyanname üzerinde ayrıca gösterilmesi esastır.
4-
5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
UYARINCA SAĞLANAN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN DESTEĞİ TEŞVİKİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN BEŞ YILLIK
SINIRLAMA KALDIRILMIŞTIR (Madde 146/e-Yürürlük 11/09/2014):
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3. Maddesi, bu Kanun
kapsamında sağlanan indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarını içermektedir. Bu maddenin 3. Fıkrası,
kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve
kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası
kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi
kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen ArGe ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden
yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları
karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının, her bir
çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasını öngörmektedir.
6552 sayılı Kanun’un 144/e maddesi ile, 5746 sayılı Kanun’un 3. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “her bir
çalışan için beş yıl süreyle" ibaresi kaldırılarak, sosyal güvenlik primi işveren hissesi desteği için öngörülen
beş yıllık süre sınırlaması kaldırılmıştır.
Bilgi edinilmesine,
Saygılarımızla,
Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ