29.05.2012 tarihinde saat 10.25`da

Yorumlar

Transkript

29.05.2012 tarihinde saat 10.25`da
29.05.2012 tarihinde saat 10.25'da - LO. Cerrahpasa Tip Fakultesi Biyofizik Anabilim Dali
ogrenci pratik egitimlerinde kullamlan Patch-Klamp deney seti igin 8 kalem sarf malzemesl alimi
i§i 4734 sayili K.i.K. nun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Yoluyla yapilacak olan alim igin teklif
almacaktir.
1-250 gr. Ilk 1 adet Hepes,
2- 250 gr.lik 1 adet L-Glutamic acid,
3-100 gr.lik 1 adet Sezyum Hidroksit Monohidrat,
4- 500 gr. Ilk 1 adet N-Metil D-Glukamin,
5- 25 gr.lik 1 adet 2-Aminoetildifenilborinat,
6- 25 mg.lik 1 adet Adenozindifosfatriboz,
7- 3 kutu (300 adet/kutu) Kwik-FI Borosilcate Glas Capillaries 1B150F-4,
8- 250 gr. Ilk 1 adet Dow Corning High Vacum Grease.
Ihaleye Katilacak Firmalarm,
1. Ticaret Odasi Belgesi,
2. Firma adma katilacak olanlar notertasdikli vekaletriame'rJmza sirkuleri ve firma ka§elerini
beraberinde getirmeleri zorunludur.
3. ihaleye katilacak olan firmalann son fiyat teklifini yazili olarak getirmeleri ve isjn teslim
suresinin belirtilmesi rica olunur.
4. Konu ile ilgili bilgiyi I.U. Saglik Kultur ve Spor Daire Ba§kanligi satin alma burosundan
alabilirler.
5. Dogrudan teminin yapilacagi adres: I.U. Saglik Kultur ve Spor Daire Ba§kanligi ihale salonu,
Suleymaniye Cad. No: 19/3 Eminonu-Fatih / ISTANBUL Tel: 0 212 440 00 00-10307 Faks:
0 212 440 00 12 Meh.met ESEN, Sibel GUNDOGAN, Oguz AKTAN.
Hepes Free Acid Teknik §artnamesi
A) Formula N-2-Hydroxyethylpiperazine-N-2-ethanesulfonic acid olmahdir.
B) Kristalize ozellikte olmah ve asit icermemelidir.
C) Molekuler agirhgi 238.30 g/mol molekuler formula C
D) pH araligi 6,8-8,2 arahginda olmahdir.
E) Oda isisinda saklanabilmelidir.
F) Fiziksel goriinumii beyaz kristalize toz seklinde olmahdir.
G) Ambalaji 250 gr olmahdir.
Prof. Dr. SefikNpURSUN
^S olmahdir.
L-GLutamic Acid Teknik §artnamesi
A)Hiicre kulturu i$in test edilmis olmahdir.
B)Molekuler agirhgi 147,13 g/mol olmahdir.
C)Enzim titrasyonlan minimum %99 seviyesinde olmahdir.
D)Biles,en olarak
Ammonium. Chloride, Sulfate,
Arsenik, Demir,Kur§un
aminoasitler igermelidir. Aminoasitler havvansal orjinli olmamahdir.
E)Sulandinlmasmda 1 1 gr'lik miktar 1 Litrede coztinebilir ozellikte olmahdir.
F)Pirojen testleri yapilmis olmahdir.
G)250 gr'hk ambalajda toz formunda olmahdir.
H)Uriiniin her lotuna yonelik analiz sertifikasi olmahdir.
Prof. Dr.
DURSUN
ve diger
Cesium Hydroxide Monohydrate %96-Cesium Carbonate %<5 Teknik §artnamesi
A)100 gr'lik ambalajda ve toz formunda olmahdir.
B)Formtilasyonu CsOH.I-bO olmalidir.
C)Formul agirhgi 167,93 g/mol olmalidir.
D)Air sensitive ve Hygroscopic sensiviteye sahip olmahdir.
E)Ergime noktasi 205-206 santigrad derece olmahdir.
-
Prof. Dr. §efik DURSUN
.*
N-Metil D-GLukamin (NMDG) Teknik §artnamesi
A)500 gr'lik ambalajda ve toz formunda olmahdir.
B)Ergimc sicakhgi 128-132 °C olmahdir.
C)Molekiiler formulasyonu
s, molekuier agirhgi 195,22 g/mol olmahdir.
D)Sulandmlma oranlan su i9in 100gr/100 ml ve alkol i9in l,2gr/100ml §eklinde olmahdir
Prof. Dr. Sefflc DURSUN
2-Aminoethyl-Diphenylborinate %98 Teknik §artnamesi
A)Formulasyonu C
olmalidir.
B)Formul agirhgi 225,10 g/mol olmalidir.
C)25 gr'lik ambalajda ve toz formunda olmalidir
D)Ergime noktasi 187-190 santigrad derece olmalidir.
E)Optikal rotasyonu Diphenylborinic acid 2-amimoethylester olmalidir
. Bora BARUT^U
-aAOerw?
Adenozindifosfatriboz (ADPR) Teknik $artnamesi
A) Biokimyasal grade ve toz formunda olmalidir.
B) Formiilasyonu Ci5
seklinde olmalidir.
C) Molektiler agirhgi 559.32 g/mol olmalidir.
D) %30 oramnda sodium phosphate buffer tuzlan iyermelidir.
E) -20°C muhafaza edilmelidir.
F) 1 adet 25 mg'ftk ambalajda ve toz formunda olmalidir
Dr. Bora BARUTCU
Prof. Dr.
Kwik-Fi Borasllicate Capillaries Teknik $artnamesi
A)Kapillerler borosilikat camdan imal edilmi§ olmahdir.
B)Kapillerlerin ic yiizeyinde flamentler olmahdir
C)Kapillerin uzunlugu 4 inc boyunda olmahdir.
DjKapillerin OD:1,5 mm ID:0,86 mm 9apmda olmahdir.
E)Kapillerler 300 adet/kutu §eklinde olmahdir.
kUTQU
Prof. Dr.
noc,Dr.
Dow-Corning High Vacum Silicone Grease Teknik §artnamesi
A)Yiiksek vakumlu silikon 10"1 mmHg basmcindan daha az basm^ta 9ahsan contalar, yiiksek
vakum sistemleri ve buzlu cam eklentilerinin donmasim 6'nleyici ozellikte olmahdir.
B)0riin -40/+260 °C arasmdaki sicakhklarda stabil olmahdir.
C)Diisiik buhar basmcma ve kimyasal maddelere dayanikh olmahdir.
D)Silikon tiipiin ambalaji 5,30 OZ olmahdir.
Prof. Dr. §efilc D^RSUN
to&DrJJen/istol
X-7-^5*

Benzer belgeler