Selahattin Doğan

Yorumlar

Transkript

Selahattin Doğan
Selahattin Doðan
Onaylayan msakgun
Cuma, 27 Þubat 2009
1973 seçimleri öncesiydi.
MHP seçimlere hazýrlanýyordu&
Yüreði, fikri, bileði güçlü onbinlerce gence sahip ülkücü harekette cep delik cepken delikti.
Yusuf Ýmamoðlu Ýstanbul Edebiyat Fakültesinin önünde bir sabah pusu kurularak þehit edilmiþti&.
Cebinden çýkan bütün parasý sadece 35 kuruþtu&
Otopsi raporunda iki gündür bir þey yemediði, midesinin boþ olduðu yazýlýydý. Þehit olduðu gün de bir simit alacak parasý olmad
okuluna aç gidiyordu.
Gerçek ülkücülerin parayla arasý ne zaman iyi oldu ki?
Ýþte bir seçim daha gelip çatmýþtý ama yine MHPnin kasasý tamtakýrdý&
Ramiz Ongun, Muhittin Çolak, Mithat Evci, Salih Dilek arkadaþlarýyla oturmuþ, eller þakaklarda: ÇARE&.
Ongun: Kanlarýmýzý satacaðýz.
Hepsi hayretle gözlerini baþkanlarýna çevirdi.
- Kýzýlayla görüþelim.
Onlar ne ihale komisyonculuðunu, ne kara para mafyacýlýðýný, ne haraççýlýðý ne de temsil ettikleri güçlü makamlarýn üzerinden
saðlamayý düþünemezlerdi.
Çünkü iman ettikleri davalarý böyle kirli düþünceleri akýllarýndan bile geçirmelerine izin vermezdi.
Güçleri ancak kanlarýna yetiyordu&.
Bazen dökerler, bazen de teþkilatlarýnýn ihtiyacý için Kýzýlaya satarlardý&
Kýzýlayla görüþüldü, anlaþýldý.
Her ülkücü makbuz karþýlýðý kanlarýný Kýzýlaya verecekler, makbuzlarý teþkilatlarýna getireceklerdi.
Kýzýlay Kan Merkezleri önünde uzun Ülkücü Kuyruklarý oluþtu&Kan vermek için&
Þevkle, heyecanla kanlarýný verdiler. Makbuzlarýný teþkilatlarýna getirip teslim ettiler.
14 Ekim 1973 seçimleri öncesi toplanan kan bedelleri bir milyon lirayý aþtý.
Bir gün kan verenlerin kuyruðunda aksakal bir ihtiyarý sýra beklerken gördüler. Tanýdýlar, yanýna geldiler.
- Amcacýðým,senin burada ne iþin var?
- Kan vermeye geldim.
- Ama?...
- Ne amasý ben kan veremez miyim?
- Ama amca&
http://www.gencbozuyuk.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 08:07
- Ne oldu? Benim oðlum ülküdaþýnýz, kardeþiniz bütün kanýný bu dava için döküp þehit olmadý mý? Onun fedakarlýðý yanýnda
vermiþim çok mu gördünüz?.....
21 Mart 1970 günü komünistlerce iþgal edilen Yüksek Öðretmen Okulunda esir edilerek þehit edilen Süleyman Özmenin babasýn
sarýldýklarýnda MHPnin gelecekteki iktidarýnýn müjdecisi yaþlarý göz pýnarlarýndan boþalmýþ, boðazlar düðümlenmiþti&..
(2)
1979 yýlýnýn Eylül ayý. Bursada Taner Kalkancý ülküdaþýmýz pusuya düþürülür&.Sekiz kurþun yarasý alýr& Hastaneye yetiþtiri
alýnýr&Ameliyat uzun sürer...Kan yetmez..Acil kana ihtiyaç vardýr..Ýkinci, üçüncü ameliyat gerekmektedir&Gün geceye dönmüþt
Çevre illere telefon edilir&
Ýzmir Ocak Baþkaný Mehmet Ali Metin, Bursadan Himmet Aðabeyin acil kan yetiþtirin imdadýna 17 ünite kan hazýrlar.
Elde taka bir Murat 124&Baþka araç yoktur. Bir aðabeylerinin Renault arabasýný isterler. Araba geldiðinde çeyrek depo benzin
vardýr.
Yetmiþ beþ liraya dolan depoyu tam doldurabilmeleri için elli yedi liraya ihtiyaç vardýr. Ocakta bulunan sekiz on arkadaþ
ceplerini boþaltýr, otuz sekiz lira toplarlar. On dokuz liraya ihtiyaç kalýr.
Tam bu sýrada baþkanýn odasýna Turan Ýbrim aðabeyleri girer. Eczacý olan Turan Aðabeyleri:
- Hayýrdýr çocuklar, bu ne telaþ?
- Abi, Bursaya kan yetiþtirmemiz lazým, arabayý bulduk, benzin parasýný denkleþtiremedik.On dokuz liraya ihtiyaç var.
- Hadi þanslýsýnýz, bizim eczane bugün nöbetçi,arayalým bakalým kasada kaç lira var?
Gültepedeki eczane aranýr&Kalfaya Turan aðabeyleri sorar:
- Kasada kaç lira var?
- 27 lira abi.
- Hemen çýrakla ocaða gönder..
- Peki abi.
Para gelir. Turan aðabeyleri cebindeki 20 lirayý da ekler.
- Yolda lazým olur.Allah yolunuzu açýk etsin, haydi yola koyulun bakalým&
Sabaha karþý saat 03.30da hastaneye yetiþirler. Hastanede toplanan kan 117 üniteyi bulur.
Ama bu kanlar Tanere nasip olmaz. 03.05te ülküdaþlarý ruhunu teslim etmiþ, ülkücü þehitler arasýnda yerini almýþtýr.
Ramazan ile Yasin bitkin, yorgun ve üzgün, Öðle namazýnda Ulu Camiinden cenazesi kaldýrýlacak olan Taner ülküdaþlarýna so
görevlerini yapmak için izin almak üzere Ýzmir Ocak Baþkaný Mehmet Ali Metini ararlar.
- Baþkaným, yetiþtik yetiþtik ama maalesef& Taner 03.05te ruhunu teslim etmiþ..Müsaade edersen cenazesini kaldýrdýktan sonr
yola çýkmak istiyoruz.
Telefonun diðer ucunda Baþkanlarý titrek bir sesle,
- Allah rahmet eylesin. Bursalý ülküdaþlarýmýz þehidimizin cenazesine yeter. Siz buraya öðlen namazýna yetiþin, Turan Ýbrim A
eczanesinde kurþunladýlar&Þehit oldu&
http://www.gencbozuyuk.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 08:07
(3)
11 Kasým 1980 günü televizyonlarda, akþam haberlerinde MHP ve ülkücüleri hedef alan ihtilal konseyinin arananlar listesini
yayýnladýklarýný ve kendisinin de arandýðýný; Kadir eve geldiðinde boynuna sarýlarak aðlayan eþinden öðrenmiþti.
Üç beþ parça eþyayý bir çantaya alel acele ile koyduktan sonra hamile eþini, 2 yaþýndaki oðlunu Allaha emanet ederek gecenin
karanlýðýna daldýðýnda Kadir yedi yýl sürecek uzun bir ayrýlýða adým attýðýný bilmiyordu..
Ayrýlýrken eþine sadece Ocaðýmýzý tüttür, Allaha emanet olun diyebilmiþti.
Kadir, MHP ve Yan Kuruluþlar davasýnýn sanýðý olarak her yerde aranýyordu artýk. Resimleri aranan Marksistlerle beraber afiþ
yapýlmýþ her yere asýlmýþtý.
Ankarada kendisi gibi aranan bir aðabeyi ile ayný evde kalmaya baþladý.
Gündüzleri evde bir ölü sessizliði ile kalýyorlar, ancak geceleri hareket edebiliyorlardý.
Aklý eþindeydi, yakýnda doðum vardý.
Haftada 1 gün Pazar akþamlarý saat sekizde mahalledeki bir ülküdaþlarýnýn evinden telefonla eþiyle 3-4 dakika konuþabiliyordu
her zaman sýký olan arama ve yol kontrolü yapan asker polis timleri sadece Pazar günü akþam sekiz dokuz arasý yoktu. Dallas
dizisini seyretmek için hepsi en yakýn kahvelere koþuyordu.
Ceyarý kim vurdu?&.
Telefon edeceði güne kadar her hafta Kadir!e sanki bir yýl gibi geliyordu. Acaba kýz mý oðlan mý? Doðum oldu mu?
Bir gün kabus gibi bir rüya gördü. Rüyasýnda korkunç bir doðum olayý yaþanýyordu&Anne baygýn, çýðlýklar içindeydi: Ortalýk ka
Doktorlar anneyi mi yoksa bebeði mi kurtaralým diye aralarýnda konuþurken, Kadir duyulmayan, çýkmayan sesi ile; Hayýr, ikisini
de kurtarýn, Allahým ikisini de kurtar diye rüyasýnda çýðlýk atmaya çalýþýyordu. Sesini duyuramýyordu, eþinin elini tutamýyordu
yardýmý olamýyordu, hiçbir þey yapamýyordu&Allahýna yalvarýrken, rüyasýnda bir
adakta bulundu&Bir söz verdi&
- Allahým eðer eþim ve çocuðum kurtulursa, ilk duyduðum kan anonsunda ya yeni doðan bir bebeðe, ya da doðum yapan bir
anneye kan vereceðim. Duyduðum ilk anonsa koþacaðým. Ne olur kurtar onlarý&.
Kadir, sýçrayarak kabus gibi bir rüyadan uyandýðýnda her tarafýný ter basmýþ, dudaðý uçuklamýþ, tir tir titriyordu&
Abdest aldý, iki rekat namaz kýldý& Ve rüyasýndaki adaðýný, sözünü aðlayarak tek sýðýnaðý Allaha Yaradanýna tekrar yineledi.
Pazar gününe iki gün vardý.
Herkes Pazar günü saat akþam 8i Ceyarý kimin vurduðunun meraký ile iple çekiyordu. Kadir ise telefonu&.
Telefonun ahizesini kulaðýna alýp çevir sesini duyduðunda kalbinin atýþlarýnýn sesi kulaklarýndan duyuluyordu.
Konuþtu&
Bir oðlu olmuþtu. Biricik eþi zor bir doðum yapmýþ, hastanede idi. Durumu iyi idi. Merak etmemesini söyleyen babasý Allah
hiçbirimizin acýsýný göstermesin rahat ol derken, Adýný Alperen koyduk. dedi.
Kadir bir þükür namazý daha kýldýktan sonra radyonun baþýna oturdu&Artýk onun kulaðý radyonun Dr. Sami Ulus Çocuk
Hastanesinden yapýlacak kendi kan grubu anonsundaydý.
Bir gün, iki gün derken onuncu gün anonsu duydu. Gündüz öðlen saat 12 idi. Yeni doðan bir bebeðe acil kan lazýmdý..
Kaçak kaldýðý, saklandýðý evde giyindi.Hastaneye gitmeye karar verdi. Evdeki arkadaþlarý:
http://www.gencbozuyuk.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 08:07
- Durum kritik, her yerde arama var, kimliðin yok, resimlerin duvarda, Hastanede polis kimlik sorabilir, Gel vazgeç, Adaðýný
serbest olduðun günlerde yerine getirirsin,mazeretin var&.dedilerse de o sadece kabus gibi gördüðü rüyayý ve verdiði sözü düþü
Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinin önüne geldiðinde ön kapýdan deðil mutfak giriþinden girdi. Kan verme bölümüne geldiðinde te
heyecanla bekleyen bir genç ve bir yaþlý teyzenin beklediðini gördü.
Kan merkezinin önünde, her geçene yaþlý teyze kolundan tutup soruyordu:
- Evladým, radyodan mý geldin?
- Bizim kaný vermeye mi geldin?
- Torunum ölmek üzere&
Kadir yaþlý teyzeye yanaþtý.
- Teyze sizin kan grubu neydi?
- Ben bilmem oðul. Oðlan söylesin..
Yanýndaki genç:
- Abi 0 Rh Negatif.
- Tamam ben o kan için geldim. Bebek için deðil mi? diye Kadir sorunca yaþlý teyze aðlar halde:
- He oðul he..
Diyebildi.
Kadir gerekli olan kanýn tümünü vermek istediðini söyledi.
Gerekli kanýn tümünü verdikten sonra on dakika kadar istirahat ettirildi.. Þekerli limonatayý içti. Kalkmak üzereyken içeri yaþlý tey
girdi.
- Oðlum Allah ne muradýn varsa versin.Seni kazadan beladan korusun. Nasýl bir hayýr yaptýn bilemezsin.
- Teyzeciðim önemi yok.
- Ah oðul, bilmezsin ki bu bebenin, bu bebenin& diye kekelerken yanýndaki genç oðlan yaþlý annesinin kolundan tutarak çekti.
- Hadi anne gidiyoruz. Abi saðol.
Kadir ne olduðunu, yaþlý teyzenin ne söylemek istediðini anlayamamýþtý.
O sýrada yaþlý teyze,
Dur oðul, ben diyeceðim. O da kimin çocuðuna kan verdiðini bilsin. dedi ve Kadire döndü:
Bak oðlum, bu çocuðun babasý cezaevinde Mamakta. Türkeþle beraber hapiste& Benim oðlum ülkücü. Adýný telefonunu ver, inþ
çýkacaklar,seni bulsun.
Seyyar arabada gömlek satar. Sana bir gömlek getirir. Tanýþýrsýn yiðittir benim oðlum&.
Kadir yaþlý teyzeye sarýldýðýnda kulaðýna fýsýldadý&
- Teyze oðluna müjdeyi ver. Bebeðine bir ülküdaþýn kan verdi de. Onun damarlarýnda bir ülkücü aðabeyin kaný var de&
- Hadi Allahýsmarladýk.
Kadir hastanenin merdivenlerinden koþarak inerken sadece Bu sürprizin için teþekkürler Allahým diyebildi.
http://www.gencbozuyuk.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 08:07