GEM SAĞLIK RESM KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ

Yorumlar

Transkript

GEM SAĞLIK RESM KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ
GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
Kanun Numarası
: 2548
Kabul Tarihi
: 6/11/1981
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/11/1981 Sayı:17510
Yayımlandığı Düstur
: Tertip: 5 Ci1t: 21 Sayfa: 32
1 - 19/10/1983 tarih ve 2928 sayılı Kanun ile yürürlükten
kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde
numaraları: 1,2,3,4,6,8)
Madde 1 - (6/1l/1981 tarih ve 2548 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Türk limanları arasında seyreden, yabancı ülke limanlarınden Türk
limanlarına gelen ya da Boğazlardan transit geçen gemilerden bu
Kanunda gösterilen resim ve cezalar alınır.
Madde 2 - (6/11/1981 tarih ve 2548 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Bu Kanunda geçen;
a)
"Gemi"
deyimi,
tahsis
edildiği
gayeye
uygun
olarak
kullanılan,denizde motor veya yelkenle veya her iki vasıta ile
hareket imkanına sahip bulunan ticari ve özel maksatlı her türlü
tekneyi,
b) "Transit Gemi" deyimi,yabancı limandan diğer bir yabancı
limana gitmek üzere,ihtilat etmeden Boğazlar ve Marmara Denizinden
geçen gemileri,
c) "Serbest Gemi" deyimi,yabancı bir limandan gelip sağlık
denetimi yapılmak üzere durdurulduktan sonra Türk limanlarında
engellenmeden hareket etmesine izin verilen gemiler ile Türk
limanları arasında seyreden gemileri,
d) "Net Ton" deyimi, geminin yük ve yolcu almaya elverişli olan
kapalı yerlerinin hacmini (Lloyd's Register'de gösterilen net ton),
e) "İhtilat" deyimi, transit bir geminin kanun,tüzük ve
yönetmeliklerde
gösterilen
zorunlu
haller
dışında
limanda
demirlemesi,rıhtıma yanaşması,herhangi bir madde alıp vermesi ve
insan indirip bindirmesi gibi durumları,ya da yabancı bir limandan
gelen bir geminin sağlık denetimi yapılıp serbest pratika almadan
herhangi bir madde alıp vermesi ya da insan indirip bindirmesi gibi
durumları,
f) "Pratika" deyimi, sağlık işlemi yapıldıktan sonra geminin kara
ile temasına izin veren belgeyi,
g) "Koruma Yeri" deyimi,ülkeyi salgın hastalıklardan korumak
için,içinde bir bulaşıcı hastalık çıkan bir geminin tüm kısımları ile
yük,mürettebat ve yolcuların mikroplardan ve ara hayvanlarından
arındırıldığı;hasta ve portörlerin tecrit ve tedavi edildiği yeri,
İfade eder.
Madde 3 - (6/11/1981 tarih ve 2548 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Serbest ve transit gemilerden,her net tonu için altın frank esası
üzerinden binde 75 tutarında sağlık resmi alınır.
Bu resim, Türk limanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına
sahip gemilere yüzde 70, Türk limanlarına gelen özel yatlarla yalnız
turist taşıyıp başka ticari işlemlerde bulunmayan turist gemilerı ve
bilimsel araştırma yapan gemilere ise yüzde 50 indirimli uygulanır.
Transit gemilerin gittikleri yönden altı ay içinde transit olarak
geri dönmeleri halinde yeniden resim alınmaz.
Transit
gemilerin,
İstanbul
limanında,
yalnız
zaruri
ihtiyaçlarını sağlamak ya da acenteleri ile temas etmek üzere tüzük
ve yönetmeliklerdeki hükümlere uygun olarak 48 saate kadar kalmaları
transit gemi niteliğini bozmaz.
Bu resmi, Türk limanları arasında işleyen gemiler ilk hareket
ettikleri limanlarda,yabancı ülkelerden gelen gemiler ise ilk
uğradıkları limanda öderler.
Madde 4 - (6/11/1981 tarih ve 2548 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Harp gemileri ile hava muhalefetinden dolayı zaruri olarak Türk
limanlarına giren ve orada ticarete girişmeyen gemilerden ve 50 tona
kadar olan gemilerden gemi sağlık resmi alınmaz.
Madde 6 fıkra bir bent (c), fıkra iki - (6/11/1981 tarih ve 2548
sayılı Kanunun hükmüdür.)
c) İhtilat yapmak.
Bu yasaklara aykırı harekette bulunan gemi kaptanlarından,geminin
ödemesi gereken indirimsiz sağlık resminin yüzde yirmibeşi oranında
para cezası alınır.
Ancak,alınacak para cezası 1000 net tonluk bir gemi için hesaplanacak
indirimsiz resimden az olamaz.
Madde 8 - (6/11/1981 tarih ve 2548 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Bu Kanunun uygulama esasları yönetmelikle belirlenir.
2548 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun
Yürürlüğe
No.
Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler
giriş tarihi
---------------- ---------------------------------------------- --------------2928
--22/10/1983

Benzer belgeler

pdf olarak kaydet

pdf olarak kaydet turumuzu gerçekleştiriyoruz. Tur sonrası otelimize transfer, yerleşme ve geceleme Aix en Provence’da otelimizde. Gün 02 : Aix En Provence // 13 Eylül 2016 Salı Sabah kahvaltısı sonrası serbest zama...

Detaylı