hjk ithalat

Yorumlar

Transkript

hjk ithalat
-
LLUJ
.
ISTANBUL
i
ASLI GiBiOiR
işbu fotokopi, Odamızda mevcut .
T.O.B.B.'nce onaylı aslından çeldlmtştıı
SANAYi ODASı
KAPASITE RAPORU
4 Mayıs 2007
Rapor No.
2007-1057
31679
613851
Firma Unvanı
ESER TEKSTIL ITHALAT iHRACAT DIŞ TIc. LTD. ŞTı'
MAYIS ?JltO
i"'
A
.L
Y""'"
YENIBOSNA VD 379 036 2550
Hürriyet Mah. Sümbül Sok. No:14 Kat: 2-3-4-5 ~"
".~'1
Bahçelievler ıisTANBUL
~
c,/'..,
•••
•••••.-"-1, •••
'rJt-:,~,\.
""', i'
.;;.~f,t:
ı:;.
~
'~
tK
q
'.
O
Arazi ve Bina
Makina ve Tesisat
Diğer Sabit
Kıymetler
Döner Sermaye
Toplam
[RJ
Tescilli Sermaye
500
: B.Arme
Kiracı
Yabancı Sermaye Varsa
~
.1
Imalat Gr. No.
46
Meslek Gr. No.
46
Personel Durumu
,
' " .:..'200.000.'
.
500.000.-
Know-how
Lisans
D
D
n
.. -
50.000.'.
' 250.000.-
Gayri Maddi Hak Kullanıyorsa
Patent
__ O
Ulkesi
Ülkesi
Firması
Oranı %
Büro Telefonu
0212 551 86 65
.i}O.
Sermaye Kıymetler Durumu(Yll.)
Işyeri Durumu
Mal Sahibi
1.
,~
$;(>ı'ş.~~~
Arazilm2ı
Kaoalı Sahalm2,
Bina Inşaat Tipi
'"
:'1.
Hürriyet Mah. Sürnbül Sok.No:1' Kat:2
Bahçelievler ıisTANBUL
1,,,,'" "" ii' ~L
.
.: ~ "~~~
'\
'
Dokuma kumaştan mamul hazır giyim üronf'er~t9 ~ ~ ~~
Ankara Büro Adresi:
Uretim Konusu
Faks No.
02125526062
Işyeri Telefonu
02125518665
~-~"".,,\.
<,
y ~ -{
./)f>
~
·1 .•.. -/~
Büro ve idare
Merkez Adresi
i
i
E-mail
MehmetÇAvDAR
....
Vergi Dairesi ve No. :
Tescilli Markası
Bağlı Olduğu Hold.
Işyeri Adresi
i
Rapor Tarihi;
Sanayi Sicil No.
Oda sıeıı No.
Ticaret Sicil No.
10
i
@}
•
Geçerlilik Süresi Sonu
i
FirmaErişimNo.
Ihracatı varsa
Bedeli :$
(Firma Beyanına Göre)
Yılı :
Mühendis
Teknisyen, :
Usta
işçi
:
Çırak
idari Pers.
10
38
Toplam
50
2
Kalite Kontrol
Cihaz Laboratuarı
Ovar
Yok
Arıtma Tesisi
Yok
Var
D
D
[RJ
1Zri-ı
ISO 14000 Be~t
rimısyon
Deşarj Izni !xl
Var
x Yok
Var
x Yok
nVar
x Yok
YukarıdaünvanıyazılıIşletmenin.işyerindemevcutve özellikleribelirtilmişmakınave tesisatınyürürlüktekiyöntemve kriter/eregöre
gündeS'saat.yılda300 iş günüüzerindenhesaplanan
mamulüretimkapasitesiIleana.yardımcıveambalajmaddeleritüketimkapasitesini
kapsayanişburapor2.5.2007 günüfırmaIşyerindeyapılanIncelemesonucundatarafımızdan
düzenlenmIştir.
i
"
ıY17A.
:J
i
.
~rfI~
~
llLAN
RAPORTÖR
Meh et BEŞPARMAK
Tekstil Müh.
EKSPER
EKSPER
KOMiTE TEMSiLCisi
'\\,;~
~~~~~~----------~~~~~~~~~~~~~--------~----------~
TABLO: i
MAKiNA VE TESiSAT (Firmaya Ait)
Sayfa (2)
\
\
;
Adet
~;;-
'~,
_.~
<
i
~r
:
CINS ve TEJ:(NlKÖZELLlKL6RI:;~;;;
. :' it:
.. '
.
's:.;
Puan
i'
ithal
yerli
Motor
Gücü
(kW)
613851 ESER RAP.NO.2007-1057
28
7
2
2
3
3
'2
1
2
3
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
5
1
2
13
1
1
1
1
Düz dikiş makinası
Bıçaklı düz dikiş makinası
Etek dikiş makinası
Overlok dikiş makinası
Çift iğne dikiş makinası
Kol takma dikiş makinası
Ilik açma otomatı
Düğme dikme otomatı
Ilik açma makinası
Düğme dikme makinası
Vaka kesme makinası
Vaka form makinası
Cep ütüsü
Vaka çevirme makinası
Göğüs ütoleme makinası
Apartura ütü
Tela presi
Bilgisayarlı kalıp serilerneve
Kesim masası
Pastal serme makinası
Kesim motoru
Hızar
Giyotin
Tek paskara
Gömlek silkeleme makinası
Vaka presi
Leke çıkartma makinası
Jeneratör ( 160 kVA)
çizirn sistemi
'
mo
3 Kompresör
---
".~"..=:--~
c-r:.,.
iP
q.;;. ,'\..1)\
tır. ~.'.
y'
~r4..--'-·'"
i,
r.,.~
"'.t'
·L
. ',ı...
ııı
,\'11
.\\' .••..
_' f"
••.••••••..
.
~
Iı~;'-JI"" ~\•\•
LO ~
;
i '...:.
•._.
'\\~.""-,
.
ı "/1 4! ,••rJı.;/~,'"
t_w"
~P
? pl ı.\.
ıÔtz
•.~ '"
'(;~::~:~=.:-.;'
.
MAKiNA ve TESiSAT(Kiralık
•••.
~"
~:i
jiP
"ii'
"'d":";
~-A-M.LO-R-T:-jS-M--A-:"N--A-:T:-:A:-:B::i
hjK;:T:;:jS:-:A;-::D:::j---.;;:ı.,,;....---::;~;·,~., :~ı;~
KıYMETLERiN KAYıTlı OLDUGU DEFTERLER'''''4it~~
(Noter Onay Tarih ve Numaraları)
J.
."':/j?
r:
TOPLAM
Defteri Keblr
Yevmiye
Envanter
55
Kaç
yıldır
amortismana
labi
------------c--~-~--------------------__.
__
:~~\"
/
Y .,),;.
TABLO:
iii
KAPASiTE HESABı
Raporun hangi maksatla düzenlendiği:
Ilk kapasite
[8J
Sayfa: (3)
Yenileme O
TevsiiO
613851 ESER RAP.NO.2007-1057
Firmanın 26,04,2007-6672 Oda giriş tarih, numaralı talebi gereğince. Istanbul Sanayi Odası tarafından
görevlendirilen heyetimizce 02,05,2007 tarihinde fırma işyerinde gerekli incelemeler yapılmış ve işletmenin
kapasitesi geçerli kapasite kriter ve esaslarına göre aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.
işyerinde mevcut makina parkı dokuma kumaştan kumaş kalite kontrolü, kalıp, kesim, dikim, mamul kalite
kontrolü, ütü ve paketleme işlemleri sonucunda hazır giyim ürünleri imal edilmektedir.
Firmanın üretim kapasitesi, işyerindeki dikiş makinası sayısı, günlük üretilen mamul sayısı ve firma üretim
programı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.
GÖMLEK:
48 mak. x 30 adet/gün x 300 gün
432.000
432.000
x 1,80 m
x 0,20 m
=
=
=
432.000
adet/yıl
777,600
86.400
m/yıl
m/yıl
Dokuma kumaş
Tela
tlyıl
Motorin
YAKIT iHTiYACı:
1 adet [eneratör, 160 kVA •
160
x 0,80 x 0,260 x 4 x 300/1.000
38
NotYapılan hesaplamalarda dokuma kumaşın eni (140-160 cm) olarak kabul edilmiştir.
Diğer ihtiyaç maddeleri Tablo LV'de gösterilmiştir.
---+---
-
,-------------------~--_.-
~!/
-Yr=iTABLO .. ii
YILLIK ÜRETiM KAPASiTESi
~'
/
,
~
.
CINS·ÖZELLlK TIcARI
ve TEKNIK ADI
Sayfa:
Miktar
(4)
Birim
Madde Kodu
adet
----
1810.4.01.00
.
.....
613851 ESER RAP.NO.2007-1057
Gömlek-erkek-dokuma
432.000
.e-
~
~~~~~,
_ .•
if}
-,;:>1\
{!'ii .....
~,
;t:. ,j...""'..# .,..Mj"-'- ~'::.
.
i •.•••
f(
;1
.,
~~
't.
.V;~~....
""\
~<~"i-~J ~~~
tG.
! (:
'.•\
'<J~I
~.
~, '~~ .,,« -',-"-::-.!-/
9'ı~; ot> " •••
\\ tl·
,7-- ı:ı
. ıp
.{~~ .
".;. -ı-
jı ":'-
~,,!.
7!
."
• tL
'~~.~'~
:.
TABLO .. LV
Madde
Kodu
~~':;''')~-'''''
MIKTAR
Birim
ve TEKNIK ADI
Rakam ile
m
kg
m
grs
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
t
Dokuma kumaş
Dikiş ipliği
Tela
Düğme
Yaka kelebeği
Yaka çemberi
Sırt kartonu
Pelur kağıt
Metal maşa
Toplu iğne
Etiket
Plastik torba
Karton koli
Motorin
777.600
4_700
86.400
39.000
432.000
432.000
432.000
432.000
1.728.000
1.728.000
1.728.000
432.000
18.000
38
Yazı ile
(Yediyüzyetmişyedibinaltıyüzmetre)
(Dörtbinyediyüzkilogram)
(Seksenaltıbindörtyüzmetre)
(Oluzdokuzbingrossa)
(Dörtyüzotuzikibinadet)
(Dörtyüzotuzikibinadet)
(Dörtyüzotuzikibinadet)
(Dörtyüzotuzikibinadet)
(Birmilyonyediyüzyirmisekizbinadet)
( Birmilyonyediyüzyirmisekizbinadet)
(Birmilyonyediyüzyirmisekizbinadet)
(DörtyOzotuzikibinadet)
(Onsekizbinadet)
(Otuzsekizton)
----
Yavuz YONTAR
MB
TcI::ııtil. Mü1ıendiııi
02.05.2007
id ,O$"· :?O:J':J-
r,'
~~':ds:;r.r:;-~
e-,
~.
~.ri./.~.•.
~:>.ıı;.• .f,~,
ı «ti})
,
~..,.
C'••••
~
~
X~-';;>"
j-
./.,
,. •.~
~:-..
'J
'~.....
rı
~',
..
"
,
o"
;'
"
>
"$~
/":~. ii.\
~·~.>S~
ı.:=
,
.r"
:,.1>.
',1
,>.
o
t!~r ~ -,
'\
~~.;;,
~~
~~,~~~':~~{~;~~);
ı-:
."
i'
,tc
ı:i
)
.
~
!,
~i>-,
~
ı 'v "",
l;•..
~,f~"
~;'~';1;=:,;;r.;:;'?
""
.,
o,i
(:~/~'
YILLIK TÜKETiM KAPASiTESi (Ana. Yardımcı ve Ambalaj Maddeleri)
CINS. ÖZELliKLERI
'~.".
••
••••
'
c-
_-",
__
,
~,X
-..
---"...
.
Ir~ABLO : LV
/
/
YILLIK TÜKETiM KAPASiTESi
.
Sayfa: (5)
(Ana. Yardımcı ve Ambalaj iIJ'!adde!'3~i)
Madde
Kodu
CINS. ÖZELLIKLERI
ve TEKNIK ADI
MIKTAR
Birim
Rakam ile
Yazı ile
613851 ESER RAP.NO.2007-1057
\Jieh et ÇAVDAR
Şu e Müdürü.
'Y
Işbu kapasite raporu 5 sayfadır ve firmanın TOBB tarafınıjan -- tarih ve -- sayı ile onaylı kapasite raporunu geçe,rs:z
kılar.
ODAONAYı
TÜRKiYE ODALAR VE
BORSALAR BiRlidi
ONAYı
TÜRKiYE ODALAR VE
BORSALAR BiRlidi ONAYı
TARiH ve NO:
1 D.05. 200 7 *ü 07451
M. Ali BAYRAM
Bu kapasite raporu 1.sayfada Birlikçe
tespit edilen "geçerlilik süresi sonu" na
kadar ..rürlüktedir,
r

Benzer belgeler