sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliğinde değişiklik

Yorumlar

Transkript

sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliğinde değişiklik
Değişiklik
30 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete
Değişiklik öncesi
Sayı : 29104
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK
UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu
Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9.3 numaralı maddesinin
birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Ancak; Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti
sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi
tarafından verilen 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç
olmak üzere; SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki
618200-P618200 kodlu
“Koklear implant yerleştirilmesi” işlemi için ilave ücret
alınabilir. Ayrıca Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık
hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç)
öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı
maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri
ve kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi
işlemler için de ilave ücret alınabilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.5.1 alt maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Kurumla
sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu bulunması halinde,
geçici ya da sürekli görevle bu ülkede bulunanlar ile
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin acil haller hariç
sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık
hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.5.2 alt maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Türk vatandaşı olan genel sağlık
(1)
(Değişik:RG-12/11/201328819/1 md. Yürürlük:12/11/2013)
(Değişik:RG-01/08/2013-28725/1
md.
Yürürlük: 01/08/2013) Aşağıda belirtilen
sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret
alınamaz. Aşağıda belirtilen sağlık
hizmetleri
için
(Yükseköğretim
kurumlarına
ait
sağlık
hizmeti
sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç)
öğretim üyesi tarafından SUT’un 2.1.1
numaralı maddesi kapsamında verilen
sağlık hizmetleri hariç) hiçbir ilave ücret
alınamaz. Aşağıda belirtilen sağlık
hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz.
Ancak; Yükseköğretim kurumlarına ait
sağlık hizmeti sunucularında (vakıf
üniversiteleri hariç) öğretim üyesi
tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı
maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri,
kardiyovasküler cerrahi işlemler ve 18
yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak
üzere SUT eki EK-2/B ve EK-2/C
Listesindeki
618200-P618200
kodlu
“Koklear implant yerleştirilmesi işlemi
için ilave ücret alınabilir.
sigortalılarının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulundukları sırada
sağlanan sağlık hizmeti bedelleri, yurt içinde sözleşmeli
sağlık hizmeti sunucularına ödenen en yüksek tutarı
geçmemek üzere Kurumca karşılanır. Bu ülkede
Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu bulunması
halinde acil haller hariç sözleşmesiz sağlık hizmeti
sunucularından alınan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca
karşılanmaz. Bu fıkra kapsamında olan kişilere ayrıca
yol ve gündelik gideri ödenmez.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.5.3.A-1 numaralı alt
maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Düzenlenen sağlık kurulu raporları Ankara Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve
İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden
herhangi biri tarafından teyit edilecek ve sonrasında
Sağlık Bakanlığınca onaylanacaktır.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 2.6.9 numaralı maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “mücavir alan” ibaresi ile
ikinci fıkrasında yer alan “mücavir alanı” ibaresi
“yerleşim yeri” olarak değiştirilmiştir
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 3.1.1 numaralı maddenin
üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “SUT eki
EK-3/C-2 listesinde yer alan nihai ısmarlama cihazın”
ibaresi “SUT eki EK-3/C listelerinde yer alan nihai
ısmarlama cihazların” olarak değiştirilmiştir
2.5.3.A-1 - Yurt dışı tedavi sağlık
kurulu raporu
(3) Düzenlenen sağlık kurulu raporları
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesince veya Kurumca
yetkilendirilen ve Kurumun resmi internet
sitesinde ilan edilerek duyurulan
hastanelerce teyit edilecek ve sonrasında
Sağlık Bakanlığınca onaylanacaktır.
2.6.9 - Yol ve gündelik gideri ortak
hükümleri
(1) Genel sağlık sigortalısı ve
bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile
refakatçilere mücavir alan içindeki
nakiller için yol ve gündelik gideri
ödenmez.
(2)
Sevk
yapılmaksızın
belediye/büyükşehir belediye mücavir
alanı dışındaki bir sağlık hizmeti
sunucusundan sağlık hizmeti alınması
hâlinde yol gideri ve gündelik ödenmez.
3.1.1 -Tanım ve genel hükümler
(3)
Ismarlama
tıbbi
cihaz
kapsamındaki nihai ürünlerin bedellerinin
karşılanmasında, bu ürünlerin TİTUBB
kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış
olması şartı aranmaz. Ancak, SUT eki Ek3/C-2 listesinde yer alan nihai ısmarlama
cihazın üretiminde kullanılan Tıbbi Cihaz
Yönetmelikleri
kapsamında
olan
malzemelerin ayrı ayrı TİTUBB kayıt
bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı
aranacaktır. Ismarlama cihazın üretiminde
kullanılan ve Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri
kapsamında olmayan (Örneğin, vücuda
temas etmeyen kösele, perçin, yapıştırıcı,
ip
vs.)
malzemelerin
TİTUBB
kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma
şartı aranmayacaktır.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 3.2.1 maddesinde
aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) 3.2.1 A alt maddesinin birinci fıkrasının son
cümlesinde yer alan “Bu fiyatlara” ibaresinden sonra
gelmek üzere “Kurum bilgi işlem sistemi tarafından”
ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) SUT eki listelerde
tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler
veya SUT eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan
tıbbi malzemeler alış fiyatı ile fatura edilir, alış fiyatının
üzerine Kurum bilgi işlem sistemi tarafından % 15
işletme gideri, % 1 Hazine kesintisi, % 1 Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave
edilerek bedelleri Kurumca karşılanır.”
b) 3.2.1 B alt maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“3.2.1.B -Kamu İhale Kanununa tabi olmayan
resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında;”
3.2.1.A- Kamu İhale Kanununa
tabi olan resmi sağlık kurum ve
kuruluşlarında;
(1) SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi
malzemelerin temin edilmesi halinde, bu
listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti
sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin
edildiğine bakılmaksızın geri ödemede
esas alınacak olan fiyatlardır. (EK:RG25/07/2014-29071 / 17 md. Yürürlük:
01/08/2014) Bu fiyatlara %12 işletme
gideri ilave edilir
(2) (SUT eki listelerde tanımlanmayan
branş/branşlara ait tıbbi malzemeler veya
SUT eki listelerde kodu olup da fiyatı
olmayan tıbbi malzemeler, alış fiyatı
üzerine; % 15 işletme gideri, hazine
kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu kesintisi ilave
edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca
karşılanır
3.2.1.B -Kamu İhale Kanununa
tabi olmayan resmi sağlık kurum ve
kuruluşları ile özel sağlık kurum ve
kuruluşlarında;
c) 3.2.1 B alt maddesinin birinci fıkrasına son
cümle olarak “Kurum bilgi işlem sistemi tarafından
KDV, işletme gideri, Hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilmeksizin
Kurumca bedelleri karşılanır.” cümlesi eklenmiştir.
(1) SUT ve eki listelerde yer alan
tıbbi malzemelerin temin edilmesi
halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar,
sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi
fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın
geri ödemede esas alınacak olan
fiyatlardır.
ç) 3.2.1 B alt maddesinin ikinci fıkrasının son
cümlesinde yer alan “KDV dâhil fiyatı, fatura tutarını
geçmemek üzere ödenir.” ibaresi “ve Kurum bilgi işlem
sistemi tarafından KDV, işletme gideri, Hazine kesintisi,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi
ilave edilmeksizin Kurumca bedelleri karşılanır.” olarak
değiştirilmiştir
(2) SUT ve eki listelerde
tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi
malzemelerin veya SUT ve eki listelerde
kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi
malzemelerin bedelleri, küresel ürün
numarası (barkod) veya etiket adı ile
“İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri
Ekranı”nda yapılan sorgulamada alım
tarihi itibariyle o malzemeye ait son bir yıl
içerisinde en az 3 farklı üçüncü basamak
hastaneye ait fiyat bilgisi olmaması
durumunda
bedelleri
Kurumca
karşılanmaz. Bünyesinde eğitim ve
araştırma hastanesi bulunan kamu
hastaneleri birliği genel sekreterliklerinin
ihale/doğrudan temin sonuç bilgileri de
üçüncü basamak hastane bilgisi olarak
değerlendirilir. 3 fiyat bilgisinin olduğu
tespit edilen tıbbi malzemelerin bedelleri,
Kurum
taşra
teşkilatı
inceleme
birimlerince alım tarihinden geriye doğru
son bir yıl içerisindeki, “İhale Kayıt
Numarası” (IKN/Alım No ) farklı olmak
kaydıyla, en düşük 5 fiyatın ortalaması
alınarak (5 fiyatın bulunamaması halinde
var olan en az 3 fiyatın ortalaması alınır),
KDV dâhil fiyatı, fatura tutarını
geçmemek üzere ödenir.
d) Aşağıdaki alt madde eklenmiştir.
“3.2.1.C – Özel sağlık kurum ve
kuruluşlarında;
(1) SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi
malzemelerin temin edilmesi halinde, bu listelerdeki
birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi
fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede
esas alınacak olan fiyatlardır. Kurum bilgi işlem
sistemine girilen KDV oranında bedel ilave edilerek
Kurumca bedelleri karşılanır.
(2) SUT ve eki listelerde
tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemelerin
veya SUT ve eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan
tıbbi malzemelerin bedelleri, küresel ürün numarası
(barkod) veya etiket adı ile “İhale/Doğrudan Temin
Sonuç Bilgileri Ekranı”nda yapılan sorgulamada alım
tarihi itibariyle o malzemeye ait son bir yıl içerisinde en
az 3 farklı üçüncü basamak hastaneye ait fiyat bilgisi
olmaması durumunda bedelleri Kurumca karşılanmaz.
Bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan kamu
hastaneleri birliği genel sekreterliklerinin ihale/doğrudan
temin sonuç bilgileri de üçüncü basamak hastane bilgisi
olarak değerlendirilir. 3 fiyat bilgisinin olduğu tespit
edilen tıbbi malzemelerin bedelleri, Kurum taşra
teşkilatı inceleme birimlerince alım tarihinden geriye
doğru son bir yıl içerisindeki, “İhale Kayıt Numarası”
(IKN/Alım No ) farklı olmak kaydıyla, en düşük 5
fiyatın ortalaması alınarak (5 fiyatın bulunamaması
halinde var olan en az 3 fiyatın ortalaması alınır) ve
Kurum bilgi işlem sistemine girilen KDV oranında
bedel ilave edilerek Kurumca bedelleri karşılanır.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 3.3 numaralı
maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) 3.3.4.A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İnsan dokusu kaynaklı ürünlerin (allogreftler)
MEDULA-Hastane uygulamasına girişlerinde TİTUBB
kayıt/bildirim işleminin “Allogreft Ürün Onay
Ekranı” nda tamamlanmış olma şartı aranacak olup tüm
gönderimlerin küresel ürün numaraları (barkod) ile
yapılması gerekmektedir.”
b) 3.3.4.A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İnsan dokusu kaynaklı ürünler (allogreftler)
için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından
“İthalat kaydına esas sevkiyat onay
kodu” nun oluşturulmuş olması gerekmektedir.”
c) Aynı Tebliğin “3.3.7” numaralı maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
3.3.4.A - Genel hükümler
(1) TİTUBB kayıt/bildirim işlemi
tamamlanmış, Sağlık Bakanlığı tarafından
27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak aynı tarihte
yürürlüğe giren “İnsan Doku ve Hücreleri
ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve
Güvenliği Hakkında Yönetmelik” te
belirtilen
ruhsatlandırma
süreci
tamamlanana kadar; ön başvurusu, tek
dağıtıcılık hakları bulunan üretici doku
bankalarının adları ve bu bankaların tek
dağıtıcılık yetkisi verdiği ürün grupları
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
(TİTCK) tarafından onaylanmış olan
firmalara ait insan dokusu kaynaklı
ürünlerin
(allogreftlerin)
bedelleri
Kurumca karşılanır.
(2) TİTCK tarafından ön başvurusu, tek
dağıtıcılık hakları bulunan üretici doku
bankalarının adları ve bu bankaların tek
dağıtıcılık yetkisi verdiği ürün grupları
onaylanmış olan firmaların onaylı bulunan
ürün grupları dışında yer alan ürünlerinin
bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak bu
kapsamda bulunan ürünler için Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından
“İthalat kaydına esas sevkiyat onay kodu”
nun oluşturulmuş olması gerekmektedir
3.3.7- (Değişik: RG-12/11/2013-28819/
9-a md. Yürürlük: 12/11/2013) Kapalı
loop mikro infüzyon pompası Eşik
sistemi ile çalışan, sürekli glikoz
monitörizasyonu yapan, uyarı yeteneği
olan insülin infüzyon pompası
(1) (Değişik: RG-12/11/201328819/ 9-b md. Yürürlük: 12/11/2013
Kapalı loop mikro infüzyon pompası Eşik
sistemi ile çalışan, sürekli glikoz
monitörizasyonu yapan, uyarı yeteneği
olan insülin infüzyon pompası, infüzyon
seti, rezervuar ve ölçüm sensörleri
bedellerinin Kurumca karşılanabilmesi
için iç hastalıkları veya çocuk sağlığı
hastalıkları uzman hekimlerinden birinin
yer aldığı sağlık kurulu raporu
düzenlenmesi gerekmekte olup raporda;
a) Açık loop mikroinfüzyon
pompası kullanılmasına rağmen sık
hipoglisemileri
olan
hastalarda
gerekçesinin belirtilmesi,
b) Hastanın Tip I diyabetli veya
insüline bağımlı Tip II diyabetli olması ile
birlikte kan şekerinin oynak (brittle)
seyrettiğinin ya da gebelikte gestasyonel
diyabet (hamilelik diyabeti) olduğunun
belirtilmesi,
c) Hastanın kendi kendine veya
yakınlarının cihazı kullanma yeteneğini
kazanmış olduklarının belirtilmesi,
gerekmektedir.
(2) (Değişik: RG-12/11/201328819/ 9-c md. Yürürlük: 12/11/2013)
Kapalı loop mikroinfüzyon pompasının
komponentlerinden Eşik sistemi ile
çalışan, sürekli glikoz monitörizasyonu
yapan, uyarı yeteneği olan insülin
infüzyon pompasının komponentlerinden;
a)
Kan şekeri ölçüm sistem
vericisi pompa bedeline dâhil olup
Kurumca
ayrıca
bedeli
karşılanmayacaktır.
b) Sarf malzemesi olan;
1) Ölçüm sensörlerinin ayda 2 adet
hesabıyla reçete edilmesi ve sağlık kurulu
raporunda belirtilmesi halinde bedelleri
Kurumca karşılanır.
2) İnfüzyon seti ve rezervuar
bedelleri,
sağlık
kurulu
raporuna
dayanılarak en fazla 3 günde 1 adet
üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla
3 aylık miktarda reçete edilmesi halinde
Kurumca karşılanır.
ç) 3.3.9 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
“3.3.9 – Ortopedi ve travmatoloji branşı ile
ilgili ameliyatlarda kullanılan bazı tıbbi
malzemelerin ödemeye esas teşkil edecek usul ve
esasları;
3.3.9 - Ortopedi ve travmatoloji
branşı ile ilgili ameliyatlarda kullanılan
bazı tıbbi malzemelerin ödemeye esas
teşkil edecek usul ve esasları
(Değişik:
RG-18/03/201428945/16 md. Yürürlük: 01/04/2014)
(1)
Aşağıda
sayılan
tıbbi
malzemelerin bedelleri üçüncü basamak
(1) Aşağıda sayılan tıbbi malzemelerin bedelleri
üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim
verme yetkisi olan klinik) uygulanması halinde bedeli
Kurumca karşılanacaktır.
resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme
yetkisi olan klinik) uygulanması halinde
Kurumca karşılanacaktır.
a) Taze donmuş (fresh frozen)
allogreft,
b) Tümör rezeksiyon protezi,
a) Taze donmuş (fresh frozen) allogreft,
c) Menteşeli diz protezi,
ç) Kişiye özel tasarımlı protezler,
b) Tümör rezeksiyon protezi,
d) Uzaysal eksternal fiksatörler.
(2)
Aşağıda
sayılan
tıbbi
c) Menteşeli diz protezi,
malzemelerin bedelleri üçüncü basamak
resmi sağlık kurumlarında uygulanması ve
ç) Çok eksenli eksternal fiksatörler,
Sağlık Bakanlığı “Ortopedi Bilimsel
Danışma Kurulu”ndan her bir hasta için
d) Teleskopik çiviler,
kullanılmasına onay alınması şartıyla
Kurumca karşılanacaktır.
e) Proksimal femur başlı/başsız
a) Bilgisayarlı eksternal fiksatör,
ile femoral baş allogreftler,
b)
Bilgisayarlı
destekli
intramedüller
uygulamalar,
f) Tendon allogreftleri,
c) Kişiye özel üretilen tümör
protezleri,
g) Kortikal şaft allogreftler,
ç) Tümör dışı endikasyonlarda
kullanılan tümör rezeksiyon protezleri,
ğ) Sinüs tarsi vidası,
d)
(Mülga:
RG-04/05/201328637/ 7 md. Yürürlük:01/05/2013)
h) Bilgisayar
Torakolumbar posterior non invasive in
destekli/Uzaysal eksternal fiksatörler,
situ growing manyetik rod,
e) Menisküs allogreftleri.
ı) Bilgisayar destekli intramedüller uygulamalar,
(1)
Aşağıda
sayılan
tıbbi
malzemelerin
bedelleri
üçüncü
basamak
i) Sentetik menisküs implantları,
resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme
yetkisi olan klinik) uygulanması halinde
j) Hücresiz Kıkırdak Matriksleri,
bedeli Kurumca karşılanacaktır.
a) Taze donmuş (fresh frozen)
k) Hücresiz Menisküs İmplantları,
allogreft,
b) Tümör rezeksiyon protezi,
l) Absorbe olabilir omuz balon spacer,
c) Menteşeli diz protezi,
ç) Raylı sistem modülasyon
m) Rijid olabilen intramedüler elastik çiviler,
sağlayan tek planlı eksternal
fiksatörler,
n) Uzatma yapabilen intramedüler çiviler
d)
Çok
eksenli
eksternal
motorlu/manyetik.
fiksatörler,
e) Teleskopik çiviler.
(2) Aşağıda sayılan tıbbi malzemelerin bedelleri
f) (EK:RG- 25/07/2014-29071 /
üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında uygulanması
18-c md. Yürürlük: 01/08/2014)
ve Sağlık Bakanlığı “Ortopedi Bilimsel Danışma
Proksimal femur başlı/başsız ile
Kurulu”ndan her bir hasta için kullanılmasına onay
femoral baş allogreftler,
alınması şartıyla bedeli Kurumca karşılanacaktır.
g) Tendon allogreftleri,
ğ) Kortikal şaft allogreftler,
a) Kişiye özel tasarımlı üretilen protezler,
h) Sinüs tarsi vidası,
b) Tümör dışı endikasyonlarda kullanılan tümör
rezeksiyon protezleri, interkalar segmentler ve artrodeza
paratları,
c) Menisküs allogreftleri,
ç) Manyetik/Mekanik olarak uzatılabilen tümör
rezeksiyon protezleri,
d) Kıkırdak hücre kültürleri.”
d) 3.3.24 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
“3.3.24 – Sentetik menisküs implantları
(1) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında
uygulanması şartıyla, 45 yaş
altında, subtotal menisektomisonrası en az 1 (bir) yıl
geçmesine rağmen konvansiyonel tedavi yöntemleri ile
ağrısı azalmayan vakalarda bedelleri Kurumca
karşılanır.”
e) 3.3.27 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
“3.3.27 – Absorbe olabilir omuz balon spacer
(1) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında
uygulanması şartıyla, tamir edilemeyen tam
(2)
Aşağıda
sayılan
tıbbi
malzemelerin bedelleri üçüncü basamak
resmi sağlık kurumlarında uygulanması ve
Sağlık Bakanlığı “Ortopedi Bilimsel
Danışma Kurulu”ndan her bir hasta için
kullanılmasına onay alınması şartıyla
bedeli Kurumca karşılanacaktır.
a) Bilgisayar destekli/Uzaysal
eksternal fiksatörler,
b)
Bilgisayar
destekli
intramedüller uygulamalar,
c) Kişiye özel tasarımlı üretilen
protezler,
ç) Tümör dışı endikasyonlarda
kullanılan
tümör
rezeksiyon
protezleri, (EK:RG- 25/07/201429071 / 18-ç md. Yürürlük:
01/08/2014) interkalar segmentler
ve artrodez aparatları,
d) Menisküs allogreftleri.
e) (EK:RG- 25/07/2014-29071 /
18-ç md. Yürürlük: 01/08/2014)
Manyetik/Mekanik
olarak
uzatılabilen tümör rezeksiyon
protezleri,
f) Sentetik menisküs implantları,
g) Kıkırdak hücre kültürleri,
ğ) Hücresiz Kıkırdak Matriksleri,
h) Absorbe olabilir omuz balon
spacer
3.3.24Sentetik
menisküs
implantları
(1) Üçüncü basamak resmi sağlık
kurumlarında uygulanması ve Sağlık
Bakanlığı “Ortopedi Bilimsel Danışma
Kurulu”ndan her bir hasta için
kullanılmasına onay alınması şartıyla, 45
yaş altında, subtotal menisektomi sonrası
en az 1 (bir) yıl geçmesine rağmen
konvansiyonel tedavi yöntemleri ile ağrısı
azalmayan vakalarda bedelleri Kurumca
karşılanır
3.3.27- Absorbe olabilir omuz
balon spacer
(1) Üçüncü basamak resmi sağlık
kurumlarında uygulanması ve Sağlık
Bakanlığı “Ortopedi Bilimsel Danışma
Kurulu”ndan her bir hasta için
kullanılmasına onay alınması şartıyla,
kat Rotator cuffyırtıklarında kullanıldığının sağlık
kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde ve cerrahi
olarak yerleştirilen başka bir tıbbi malzeme
kullanılmaması kaydıyla, işlem başına en fazla 1 (bir)
adet kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”
tamir edilemeyen tam kat Rotator cuff
yırtıklarında kullanıldığının sağlık kurulu
raporu ile belgelendirilmesi halinde ve
cerrahi olarak yerleştirilen başka bir tıbbi
malzeme kullanılmaması kaydıyla
bedelleri Kurumca karşılanır
f) Aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“3.3.31 – Hücresiz Kıkırdak Matriksleri
(1) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında
(eğitim verme yetkisi olan klinik) işlem başına en fazla 1
(bir) adet kullanıldığında bedeli Kurumca karşılanır.
3.3.32 – Hücresiz Menisküs İmplantları:
(1) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında
(eğitim verme yetkisi olan klinik) işlem başına en fazla 1
(bir) adet kullanıldığında bedeli Kurumca karşılanır.
3.3.33 – Bağ/Tendon Güçlendirici İmplantlar:
(1) Kendinden Sütursuz Transosseöz Sistemi,
işlem başına en fazla 1 (bir) adet kullanıldığında bedeli
Kurumca karşılanır.
(2) Transosseöz Sistemi Sütür Taşıyıcı, işlem
başına en fazla 1 (bir) adet kullanıldığında bedeli
Kurumca karşılanır.
3.3.34 –
Biyoçözünür Kompresyon/Antibiyotikli/Antibiyotiks
iz İnternal Fiksasyon Vidaları:
(1) Kanüllü Biyoçözünür Kompresyon/Antibiyotik
li/Antibiyotiksiz İnternal Fikasyon Vidası, işlem başına
en fazla 2 (iki) adet kullanıldığında bedelleri Kurumca
karşılanır.
(2) Kanülsüz Biyoçözünür Kompresyon/Antibiyoti
kli/Antibiyotiksiz İnternal Fikasyon Vidası, işlem başına
en fazla 2 (iki) adet kullanıldığında bedelleri Kurumca
karşılanır.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 4.1.5 numaralı
maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
4.1.5 - Elektronik reçete uygulaması
(9)
Yeniden
e-reçete
düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temini;
a) İlk defa reçete edilecek ilaçlar
hariç olmak üzere sürekli kullanılan
ilaçlarda uygulanır.
b) EK-4/D Listesinde yer alan
hastalıklardan aşağıda belirtilen hastalık
grupları ile bu hastalık grupları için EK4/D Listesinde tanımlı ilaçlar uygulama
kapsamındadır:
1) (4.1.)
Kalp
yetmezliği
(I50)
2) (4.2.)
Koroner
arter
hastalığı (I20) (I25) (Z95.1)
(Z95.5-Z95.9)
3) (4.5.)
Arteriyel
hipertansiyon (I10 -I13) (I15)
4) (4.8.)
Hiperkolesterolemi*,
hiperlipidemi* (E78)
5) (7.2.1.) Diabetes
mellitus
(E10-E14)
6) (10.3.1.) Parkinson hastalığı
(G20)
7) (10.7.) Demans
(F00)
(F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30)
8) (12.1.) Glokom
(H40.1H40.9)
9) (12.2.) Kronik ve nükseden
üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve
sempatik oftalmi, keratoplasti red
reaksiyonu (H20.1) (H20.8) (H06.2)
(H44.1) (T86.8-T86.9)
10) (12.3.) Kuru göz sendromu
(H04.1)
c) Yukarıda belirtilen hastalıklarda
sağlık raporuna dayanılarak düzenlenmiş
reçeteye
istinaden
yeniden
reçete
düzenlenmeksizin eczaneden ilaç temin
edilebilir. Bu şekilde ilaç temini,
düzenlenmiş reçete tarihi itibariyle 6 aylık
süreyi kapsar. Süre bitiminde tekrar reçete
düzenlenir.
ç) 6 ay boyunca, düzenlenmiş
reçetede yazılı miktarlar esas alınarak,
yeniden reçete düzenlenmeksizin bu
miktarlarda ilaç temin edilebilir. Ancak
SUT’ta belirtilen özel hükümler ile
düzenlenmiş reçetede yazılı günlük
kullanım dozuna göre bir seferde üç aylık
tedavi dozunun aşılmaması gözetilir.
d) Raporun geçerlilik süresinin
bitmesi durumunda yeniden rapor ve
reçete düzenlenmesi şartı aranır.
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 4.2.1 numaralı
maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Maddenin başlığı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
4.2.1
Leflunomid,
altın
preparatları,
Anti-TNF
ilaçlar,
rituksimab
(romatoid
artritte),
abatasept, ustekinumab ve tosilizumab
kullanım ilkeleri
“4.2.1 – Leflunomid, altın preparatları, AntiTNF
ilaçlar, rituksimab (romatoid artritte), abatasept,uste
kinumab, tofacitinib ve tosilizumab kullanım ilkeleri
b) 4.2.1.C numaralı alt maddesinin başlığı
4.2.1.C - (Değişik: RG- 25/07/2014aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
29071 / 19-b md. Yürürlük: 07/08/2014 )
Biyolojik ajanlardan Anti-TNF ilaçlar,
rituksimab ve abatasept kullanım ilkeleri
“4.2.1.C – Biyolojik ajanlardan Anti-TNF
ilaçlar, rituksimab, abatasept, ustekinumab, tofacitin Biyolojik ajanlardan Anti-TNF ilaçlar,
rituksimab, abatasept, ustekinumab ve
ib vetosilizumab kullanım ilkeleri”
tosilizumab kullanım ilkeleri
c) 4.2.1.C-5 – numaralı maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Aktif romatoid artriti bulunan,
en az bir anti TNF tedavisine rağmen
hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28
SKORU >5.1 olan) erişkin hastalarda,
“a) Aktif romatoid artriti bulunan,
yalnızca üniversite veya eğitim ve
biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı
araştırma hastanelerinde içinde en az bir
hastalık modifiye ediciantiromatizmal ilacı, en az üçer
romatoloji, klinik immunoloji veya
ay kullanmış olmasına veya en az bir anti TNF
tedavisine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının
bulunduğu 3 ay süreli sağlık kurulu
SKORU >5.1 olan) erişkin hastalarda, yalnızca
üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde içinde raporuna dayanılarak bu uzman hekimler
en az bir romatoloji, klinik immunoloji veya fiziksel tıp tarafından reçetelenir.
ve rehabilitasyon uzmanının bulunduğu 3 ay süreli
sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler
tarafından reçetelenir.”
ç) 4.2.1.C – numaralı alt maddesine aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“4.2.1.C-6 – Tofacitinib
(1) Romatoid artritli erişkin hastalarda;
biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı
hastalık modifiye ediciantiromatizmal ilacı, en az üçer
ay kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin
kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru
(DAS) 28 > 5,1) hallerde, 3 ay süreli sağlık kurulu
raporuna dayanılarak ilaca başlanır. İlaca başlandıktan 3
ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28 skorunda 0,6
puandan fazla düşme olması halinde, bu durumun yeni
düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda
belirtilmesi koşulu ile 3 ay daha tedaviye devam edilir.
Bu raporun süresi sonunda DAS 28 skorunda toplam 1,2
puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni
düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda
belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam
edilebilir. Tedavinin devamında DAS 28kriterine 6 ayda
bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık
kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın
DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2
puandan fazla düşme olmaması halinde tedavi
sonlandırılır.
(2) Tofacitinib, tüm romatoloji uzman hekimleri
veya üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma
hastanelerindeki klinik immunoloji veya fiziksel tıp
ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden birinin yer aldığı
en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak,
bu uzman hekimlerden biri veya iç hastalıkları uzman
hekimleri tarafından reçete edilebilir.”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 4.2.5 numaralı
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) ve (d) bentleri
eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
üçüncü fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
“c) Kronik dönemde (spinal şok sonrası
dönem) subservikal omurilik hasarı
veya multıple skleroza bağlınörojenik detrusor aşırı
aktivitesi olan hastalardan, en az 2
farklı antikolinerjik/antimuskarinik tedaviyi 3 ay süre ile
kullanmasına rağmen tedaviye yanıt alınamayan ya da
bu tedavileri tolere edemeyen hastalarda, bu durumu
belirten ve kullanılacak ilacın dozuyla, kullanım süresini
içeren üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma
hastanelerinde en az bir üroloji uzman hekiminin yer
aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak
kullanılır. 3 ay süreli raporlar bir uygulama için olup,
reçeteler üroloji uzman hekimleri tarafından düzenlenir.
Tedavi 3 aydan önce tekrarlanmaz. Tedavinin tekrarı
durumunda, gerekliliğinin belirtildiği sağlık kurulu
raporuna dayanılarak kullanılır.
d) Sıkışma tipi üriner inkontinans, sıkışma ve sık
idrar semptomları olan aşırı aktif
mesane endikasyonunda, en az 2
farklı antikolinerjik/antimuskarinik tedaviyi 3 ay süre ile
kullanıp tedaviye yanıt vermeyen ya da bu
tedavileri tolereedemeyen hastalarda, bu durumu
belirten ve kullanılacak ilacın dozuyla, kullanım süresini
içeren üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma
hastanelerinde en az bir üroloji uzman hekiminin yer
aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak
kullanılır. 3 ay süreli raporlar bir uygulama için olup,
reçeteler üroloji veya kadın hastalıkları ve doğum uzman
hekimleri tarafından düzenlenir. Tedavi 3 aydan önce
tekrarlanmaz. Tedavinin tekrarı durumunda,
gerekliliğinin belirtildiği sağlık kurulu raporuna
dayanılarak kullanılır.”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 4.2.5 numaralı
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş.
“(2) Yukarıda a ve b bentlerinde
sıralanan endikasyonlar için tedaviden yarar görüp
tekrarı düşünülen hastalarda 6 aylık periyotlarda her
defasında yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenerek en
fazla iki uygulama ve tek seansta botoksiçin toplam 300
üniteyi, dysport için 1.000 üniteyi aşmamak üzere
yapılabilir.”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 4.2.5 numaralı
maddesinin üçüncü fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir
(2) Yukarıda sıralanan tüm endikasyonlar
için tedaviden yarar görüp tekrarı
düşünülen hastalarda 6 aylık periyotlarda
her defasında yeni bir sağlık kurulu raporu
düzenlenerek en fazla iki uygulama ve tek
seansta botoks için toplam 300 üniteyi,
dysport için 1.000 üniteyi aşmamak üzere
yapılabilir. Bu endikasyonlar dışında
bedeli ödenmez
“(3) Bu endikasyonlar dışında bedeli ödenmez.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 4.2.8.A alt
maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve 6 numaralı fıkra eklenmiştir.
“(1) Yatan hastalar dışında, herhangi bir
nedenle malnütrisyon gelişmiş
hastalarda enteral beslenme ürünleri verilir. Ancak
doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, kanser
hastalarında, kistik fibroziste, crohn hastalarında, yanık
hastalarında veya orogastrik sonda/nazoenterik sonda
veya gastrostomi/jejunostomi ile beslenen hastalarda
aşağıda belirtilen malnütrisyon koşulları aranmaz.
Uzman hekimlerce düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu
raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi
halinde bedeli ödenir.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 4.2.8.A alt
maddesinin üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve 6 numaralı fıkra eklenmiştir
4.2.8.A - Enteral beslenme ürünleri
(1) Yatan hastalar dışında, normal
çocuk beslenmesinde kullanılanlar hariç
olmak üzere malnütrisyonu olanlar
ve/veya malabsorpsiyonlu olanlar veya
oral
beslenemeyen
ancak
enteral
beslenmesi gereken hastalar ile doğuştan
metabolik hastalığı olanlar ve/veya kistik
fibrozisi olanlara sağlık kurulu raporuna
dayanılarak uzman hekimlerce reçete
edilmesi halinde bedeli ödenir.
(3) Raporda belirtilmek kaydıyla;
a) Son 3 ayda ağırlığında %10 ve
daha fazla kilo kaybı olanlar veya
b) “Subjektif global değerlendirme
“(3) Malnütrisyon tanımı raporda belirtilmek
kaydıyla;
a) Erişkinlerde;
1) Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla kilo
kaybı olanlar veya
kategorisi” C veya D olanlar veya
c) Çocukluk yaş grubunda, yaşına
göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart
sapmanın altında (< -2SD) olanlar,
malnutrisyon tanımı içerisinde kabul
edilecektir.
2) “Subjektif global değerlendirme kategorisi” C
veya D olanlar veya
b) Çocukluk yaş grubunda;
1) Yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart
sapmanın altında (< -2SD) olanlar,
malnutrisyon tanımı içerisinde kabul edilecektir.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 4.2.8.A alt
maddesine 6 numaralı fıkra eklenmiştir
“(6) Dallı zincirli aminoasitlerden
zengin enteral beslenme ürünleri: Karaciğer yetmezliği
olan orta ve ağır (evre 2 ve üzeri) ensefalopati gelişmiş
hastalarda
kullanılabilir. Malnutrisyon kriterleri aranmaz.
Gastroenteroloji veya iç hastalıkları uzman hekim
raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 4.2.12.B maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan
“Gebeliğe sekonderimmün trombositopeni veya gebelik
ve ITP beraberliğinde” ibaresi
“Gebeliğe sekonder immün trombositopeni veya gebelik
ve ITP (Primer İmmun Trombositopeni) beraberliğinde”
şeklinde değiştirilmiştir.
c) Gebeliğe sekonder immün
trombositopeni veya gebelik ve ITP
beraberliğinde kadın hastalıkları ve
doğum uzman hekimi (EK:RG25/07/2014-29071 / 25-b md. Yürürlük:
07/08/2014 ) ve hematoloji uzmanı
tarafından
MADDE 14 – Aynı Tebliğin 4.2.14.C alt
maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
4.2.14.C - Özel düzenleme yapılan
ilaçlar;
(1) Bevacizumab, fotemustin, gefinitib,
interleukin-2, octreotid, lanreotid,
setuksimab, streptozosin; tıbbi onkoloji
uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu
raporu ile bu hekimlerce veya bu sağlık
kurulu raporuna dayanılarak ikinci ve
üçüncü basamak sağlık kurumlarında tüm
uzman hekimlerce reçete edilir.
a) Maddenin birinci fıkrasında yer alan
“setuksimab,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır
b) Maddenin üçüncü fıkrasının (h) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“h) Azasitidin ve decitabin;
1) Azasitidin;
a) Miyelodisplastik Sendromda (MDS) görülen
dirençli anemi tedavisinde;
1) Kemik iliği blast oranının %5’in üzerinde
artmış olduğunun belirtildiği, içinde en az bir hematoloji
uzmanının bulunduğu 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu
raporu ile 18 yaş üstü hastalarda kullanılmak üzere
hematoloji uzmanı tarafından en fazla birer aylık tedavi
miktarında reçete edilebilir.
2) Azasitidini 6 siklus alan hastalarda yanıt
değerlendirilmesi yapılır. Tedaviye başlandığındaki ilk
değerine göreblast oranında %50’den daha fazla azalma
olmayan hastalarda tedavi kesilir. Blast oranı tedaviye
başlandığındaki ilk değerine göre %50 ve daha fazla
azalan hastalarda bu durumu belirten yeni bir rapor
düzenlenerek yalnızca 2 siklus daha tedaviye devam
edilir. Relaps olan hastalarda başlama kriterlerine uygun
olarak tedaviye tekrar başlanabilir.
b) Azasitidin; kronik miyelomonositer lösemi
(KMML) ve akut miyeloid lösemi (AML) tedavisinde;
1) İçinde en az bir hematoloji uzmanının
bulunduğu 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna
dayanılarak hematoloji uzman hekimleri tarafından
reçete edilebilir.
2) Söz konusu teşhislerde en fazla
6 siklus kullanılabilir.
2) Decitabin;
a) Miyelodisplastik Sendromda (MDS) görülen
dirençli anemi tedavisinde;
1) Kemik iliği blast oranının %5’in üzerinde
artmış olduğunun belirtildiği, içinde en az bir hematoloji
uzmanının bulunduğu 4 ay süre ile geçerli sağlık kurulu
raporu ile 18 yaş üstü hastalarda kullanılmak üzere
hematoloji uzmanı tarafından en fazla birer aylık tedavi
miktarında reçete edilebilir.
h) Azasitidin ve decitabin;
1) Miyelodisplastik
Sendromda
(MDS)
görülen
dirençli
anemi
tedavisinde;
a. Kemik
iliği blast oranının
%5’in üzerinde artmış olduğunun
belirtildiği, içinde en az bir hematoloji
uzmanının bulunduğu 4 ay süre ile geçerli
sağlık kurulu raporu ile 18 yaş üstü
hastalarda kullanılmak üzere hematoloji
uzmanı tarafından en fazla birer aylık
tedavi miktarında reçete edilebilir.
b. Azasitidin veya Decitabini 4 ay
alan hastalarda yanıt değerlendirilmesi
yapılır. Blast oranı %5 ve altına inen
hastalar ile tedaviye başlandığındaki ilk
değerine göre blast oranında %50’den
daha az azalma olan hastalarda tedavi
kesilir.
Blast
oranı
tedaviye
başlandığındaki ilk değerine göre %50 ve
daha fazla azalan (ancak Blast oranı
%5’in üstünde kalan) hastalarda bu
durumu belirten
yeni
bir rapor
düzenlenerek yalnızca 3 ay daha tedaviye
devam edilir. Relaps olan hastalarda
başlama kriterlerine uygun olarak
tedaviye tekrar başlanabilir.
c. Decitabin,
yukarıdaki
koşullarda 4 haftada bir 5 günlük sürede
(20 mg/m2/gün) toplam 100 mg/m2’yi
geçmeyecek şekilde kullanılır.
ç. Bu ilaçlar birlikte kullanılamaz.
2)
Azasitidin;
kronik
miyelomonositer lösemi (KMML) ve akut
miyeloid lösemi (AML) tedavisinde;
a. İçinde en az bir hematoloji
uzmanının bulunduğu 4 ay süre ile geçerli
sağlık kurulu raporuna dayanılarak
hematoloji uzman hekimleri tarafından
reçete edilebilir.
Söz konusu teşhislerde en fazla 4
kür kullanılabilir
2) Decitabini 4 ay alan hastalarda yanıt
değerlendirilmesi yapılır. Blast oranı %5 ve altına inen
hastalar ile tedaviye başlandığındaki ilk değerine
göre blast oranında %50’den daha az azalma olan
hastalarda tedavi kesilir. Blastoranı tedaviye
başlandığındaki ilk değerine göre %50 ve daha fazla
azalan (ancak Blast oranı %5’in üstünde kalan)
hastalarda bu durumu belirten yeni bir rapor
düzenlenerek yalnızca 3 ay daha tedaviye devam
edilir. Relaps olan hastalarda başlama kriterlerine uygun
olarak tedaviye tekrar başlanabilir.
3) Decitabin, yukarıdaki koşullarda 4 haftada bir 5
günlük sürede (20 mg/m2/gün) toplam 100 mg/m2’yi
geçmeyecek şekilde kullanılır.
b) Azasitidin ve decitabin birlikte kullanılamaz.”
c) Maddenin üçüncü fıkrasının (n) bendinin son
cümlesinde yer alan “tedavi toplam iki yıla
tamamlanabilir” ibaresi “tedavi toplam 26 küre
tamamlanabilir” şeklinde değiştirilmiştir
d) Maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) SUT’un 4.2.14.C maddesinde yer alan
ilaçlardan
jinekolojik malignite tedavisinde endikasyonu bulunanla
n) Lenalidomid; en az 2 kür
standart multiple myelom tedavisi (VAD,
MP veya diğer standart antimiyelom
rejimler) kullanım sonrası hastalık
progresyonu gelişmiş hastalardan;
1) Yeterli doz ve sürede talidomid
veya bortezomib kürlerine dirençli veya
EMG ile kanıtlanmış nöropati nedeni ile
bu ajanların kullanılamadığı hastaların
tedavisinde veya,
2) Transplantasyon sonrasında
dirençli hastalığı olan multiple myelom
(MM) hastalarının tedavisinde,
hematoloji
ve/veya
onkoloji
uzmanının yer aldığı 3 ay süreli sağlık
kurulu raporuna dayanılarak yine bu
hekimler tarafından reçete edilir. 3
üncü kür sonunda en az minör yanıt
yoksa tedavi sonlandırılır. 3 üncü kür
sonunda en az minör yanıt, 6 ncı kür
sonunda en az kısmi yanıt var ise
tedaviye devam edilir. Tedavinin
devamında her 6 ncı kür sonunda en az
kısmi yanıt var ise tedavi toplam iki yıla
tamamlanabilir.
(4) SUT’un 4.2.14.C maddesinde
yer alan ilaçlardan jinekolojik malignite
tedavisinde endikasyonu bulunanlar,
üçüncü basamak sağlık kurumlarındaki
kadın hastalıkları ve doğum uzmanı
hekiminin yer aldığı sağlık kurulu
r, ilgili maddelerinde tanımlı uzman hekimlerin yanı sıra
yalnızca üçüncü basamak sağlık kurumlarında olmak
üzere jinekolojik malignite tedavisinde ayrıca kadın
hastalıkları ve doğum uzmanı hekiminin yer aldığı
sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman
hekimlerce de reçete edilebilir
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 4.2.15 maddesinde
aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) 4.2.15.A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Kalp kapak biyoprotezi bulunan
veya anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter
hastalığı olan veya tıkayıcı periferik arter hastalığı olan
veya serebral iskemik olay (iskemik inme)
saptanmış olan hastalarda; kardiyoloji, iç hastalıkları,
nöroloji, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman
hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve 12 ayı
geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği uzman
hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete
edilebilir. Raporun yenilenmesi halinde yukarıda
belirtilen hususlar geçerlidir.”
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 4.2.15 maddesinde
aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır
b) 4.2.15.C alt maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “verapamil-diltiazemin toleransı” ibaresi
“verapamil-diltiazem intoleransı” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 4.2.15 maddesinde
aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır
c) 4.2.15.D-1 alt maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan “durumların belirtildiği;” ibaresinden sonra gelmek
üzere “üç kardiyoloji uzman hekiminin yer aldığı veya”
ibaresi eklenmiştir
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 4.2.15 maddesinde
raporuna dayanılarak da
hekimlerce reçete edilebilir.
bu
uzman
(3) Kalp kapak biyoprotezi
bulunanlarda “ , ” “ ; ” anjiografik olarak
belgelenmiş koroner arter hastalığı,
tıkayıcı periferik arter hastalığı veya
serebral iskemik olay (iskemik inme)
saptanan hastalardan asetil salisilik asit
kullanamayan (ASA intoleransı olduğu
raporda belirtilen) hastalarda, kardiyoloji,
iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar
cerrahisi
veya
acil
tıp
uzman
hekimlerinden biri tarafından düzenlenen
ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım
süresinin belirtildiği uzman hekim raporu
ile diğer hekimler tarafından da reçete
edilebilir. Raporun yenilenmesi halinde
yukarıda belirtilen hususlar geçerlidir.
4.2.15.C - Ivabradin
(1) Normal sinüs ritmi olan, kronik stabil
angına pektorisli hastaların semptomatik
tedavisinde Beta blokör ve/veya
verapamil-diltiazemin toleransı veya
kontrendikasyonu olan ve kalp atım hızı
düşürücü kalsiyum kanal blokörü
kullanımını engelleyen asemptomatik sol
ventriküler disfonksiyonu (LVEF <%40)
bulunan hastalar için kardiyoloji
uzmanlarınca düzenlenen 1 yıl süreli
uzman hekim raporuna dayanılarak
kardiyoloji uzmanı veya iç hastalıkları
uzmanı tarafından reçete edilebilir
(2)
Yukarıda
tanımlanan
durumların belirtildiği; en az birinin
kardiyoloji uzman hekimi olması
koşuluyla, kardiyoloji, iç hastalıkları,
göğüs hastalıkları, kalp damar cerrahisi
ve nöroloji uzman hekimlerinden en az
üçünün bulunduğu 6 ay süreli sağlık
kurulu raporuna dayanılarak bu
uzman hekimlerince reçete edilmesi
halinde bedeli ödenir
4.2.15.D-2-Rivaroksaban;
aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır
ç) 4.2.15.D-2 alt maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“4.2.15.D-2-Rivaroksaban, Dabigatran;
(1) Yetişkin hastalarda;
a) Rivaroksaban; Derin Ven Trombozu (DVT)
tedavisi ile akut DVT sonrası tekrarlayan DVT
ve PulmonerEmbolizmin (PE) önlenmesinde
veya Pulmoner Embolizm (PE) tedavisi ile tekrarlayan
PE ve DVT’nin önlenmesinde;
b) Dabigatran; Akut Derin Ven Trombozu (DVT)
ve/veya Pulmoner Embolizm (PE) tedavisinde;
En az 2 ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra
en az birer hafta ara ile yapılan son 5 ölçümün en az
üçündevarfarin ile hedeflenen INR değerinin 2-3
arasında tutulamadığı
durumlarda varfarin kesilerek rivaroksaban veyadabigatr
an tedavisine geçilebilir.
(1) Derin VenTrombozu (DVT)
tedavisi ile akut DVT sonrası tekrarlayan
DVT ve Pulmoner Embolizmin (PE)
önlenmesinde;
a) En az 2 ay süre ile varfarin
kullanılmasından sonra en az birer hafta
ara ile yapılan son 5 ölçümün en az
üçünde varfarin ile hedeflenen INR
değerinin 2-3 arasında tutulamadığı
durumlarda
varfarin
kesilerek
rivaroksaban tedavisine geçilebilir.
(2)
Yukarıda
tanımlanan
durumların belirtildiği kardiyoloji, iç
hastalıkları, göğüs hastalıkları, kalp damar
cerrahisi uzman hekimlerinden en az
üçünün bulunduğu 6 ay süreli sağlık
kurulu raporuna dayanılarak bu uzman
hekimlerince reçete edilmesi halinde
bedeli ödenir.
(3) Rapor süresinin bitiminde ilaç
tedavisinin devamına karar verilmesi
halinde, bu durumun belirtildiği yeni
sağlık kurulu raporu düzenlenerek
tedaviye devam edilebilir.
(2) Yukarıda tanımlanan durumların belirtildiği
kardiyoloji, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, kalp
damar cerrahisi uzman hekimlerinden en az üçünün
bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna
dayanılarak bu uzman hekimlerince reçete edilmesi
halinde bedeli ödenir.
(3) Rapor süresinin bitiminde ilaç tedavisinin
devamına karar verilmesi halinde, bu durumun
belirtildiği yeni sağlık kurulu raporu düzenlenerek
tedaviye devam edilebilir.”
MADDE 16 – Aynı Tebliğin 4.2.18 maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
4.2.18 - Orlistat kullanım ilkeleri
(1) Endokrinoloji ve metabolizma
uzman hekiminin bulunduğu resmi sağlık
“(1) Endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimi kurumlarında düzenlenen en fazla üç ay
tarafından düzenlenen en fazla üç ay süreli uzman hekim süreli uzman hekim raporuna dayanılarak
tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete
Yazılan her reçeteye, hastanın bir önceki
edilebilir. Yazılan her reçeteye, hastanın bir önceki
reçeteye göre kaybettiği kilo, diyet ve egzersize uyduğu, reçeteye göre kaybettiği kilo, diyet ve
egzersize uyduğu, BMI değeri hekim
BMI değeri hekim tarafından yazılarak kaşe ve imza
tarafından yazılarak kaşe ve imza onayı
onayı yapılacaktır.”
yapılacaktır.
MADDE 17 – Aynı Tebliğin 4.2.23 maddesinin
altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
4.2.23 - Amfoterisin-B, kaspofungin,
anidilofungin,
vorikonazol,
posakonazol, ıtrakonazol (infüzyon ve
“(6) Lipozomal amfoterisinsolüsyon) kullanım ilkeleri
B, lipid kompleks veya kolloidal dispersiyon amfoterisin (6) Lipozomal amfoterisin-B, lipid
kompleks veya kolloidal dispersiyon
B’nin parenteral formları,kaspofungin, anidilofungin, vo amfoterisin-B’nin parenteral formları,
kaspofungin, anidilofungin, vorikanazol,
rikanazol, posakonazol veya ıtrakonazol (infüzyon)
posakonazol veya ıtrakonazol (infüzyon)
yukarıdaki şartları sağlayan uzman hekim raporu ve
yukarıdaki şartları sağlayan uzman hekim
enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayı ile yatarak
raporu ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı
tedavide kullanılır. Bu ilaçların oral formları
onayı ile yatarak tedavide kullanılır. Bu
iseenfeksiyon hastalıkları uzmanınca düzenlenecek
ilaçların oral formları ise yine uzman
uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman
hekim raporu ve enfeksiyon hastalıkları
hekimlerce reçetelenmesihalinde ayakta tedavide de
uzmanı onayı ile ayakta tedavide de
kullanılabilecektir.”
kullanılabilecektir
MADDE 18 – Aynı Tebliğin 4.2.27.A maddesinin
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
4.2.27 - Faktör ve diğer kan
ürünlerinin reçete edilme ilkeleri
4.2.27.A - Faktörler
(4)
Kombine koagülasyon
“(4)
faktörü/protrombin
kompleksi
Kombine koagülasyon faktörü/protrombin kompleksi ko konsantreleri; kazanılmış koagülasyon
nsantreleri; konjenital ve kazanılmış
bozuklukları ve kazanılmış hemofili
(edinsel)koagülasyon bozukluğu olan hastalarda; hafifhastalarında;
hafif-orta
şiddetteki
orta şiddetteki kanamalarda, merkezi sinir sistemi
kanamalarda, merkezi sinir sistemi
kanamalarında, hayatı tehdit eden
kanamalarında, hayatı tehdit eden
(hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi (hemodinamiği
bozan)
şiddetli
operasyonlarda, bu durumun ve hastanın tanısı ile faktör kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda,
düzeyini de (glanzmann trombastenisi ve inhibitör
bu durumun ve hastanın tanısı ile faktör
gelişmiş hastalarda bu düzey aranmaz) gösterir
düzeyini de (glanzmann trombastenisi ve
hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu
inhibitör gelişmiş hastalarda bu düzey
raporuna dayanılarak tüm uzman hekimler tarafından bir aranmaz) gösterir hematoloji uzman
dozda kullanılır. Kullanılan ünitenin kaç dozluk olduğu
hekiminin yer aldığı sağlık kurulu
hekim tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir.”
raporuna dayanılarak tüm uzman hekimler
tarafından bir dozda kullanılır. Kullanılan
ünitenin kaç dozluk olduğu hekim
tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir.
MADDE 18 – Aynı Tebliğin 4.2.27.A maddesinin
beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir
(5)
Kombine
koagülasyon
faktörü/protrombin
kompleksi
konsantreleri acil durumlarda;
a)
Kumarin
türevlerinin
uygulanmasından kaynaklanan, aktif
kanaması olan hastalarda INR ve PT
değerleri aranmaksızın kanama yeri
belirtilmek koşulu ile uzman hekimlerce
bir günlük dozda reçete edilebilir. İdame
tedavi, prospektüsünde belirtilen doz
“c) Kazanılmış
(edinsel) koagülasyon bozukluklarında (K vitamini
yetersizliği, karaciğer yetmezliği gibi) oluşan
kanamalarda ilgili kanama yeri belirtilmek koşulu ile
tüm uzman hekimlerce bir günlük dozda verilebilir.
İdame tedavi,prospektüsünde belirtilen doz şemasına
uygun olarak yalnızca hematoloji uzman hekimlerince
yapılabilir.”
şemasına
uygun
olarak
yalnızca
hematoloji
uzman
hekimlerince
yapılabilir.
b)
Kumarin
türevlerinin
uygulanması sırasında aktif kanaması
olmayan ancak kanama riski yüksek
olan hastalarda ise INR değerine
bakılır. INR değeri ≥5 olan hastalarda
hematoloji
uzman
hekimlerince,
hematoloji
uzman
hekiminin
bulunmadığı illerde ise diğer uzman
hekimlerce en fazla bir günlük dozda
reçete edilebilir
MADDE 19 – Aynı Tebliğin 4.2.27.B alt
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “(ITP)” ibaresi
“(ITP/Primerİmmun Trombositopeni)” şeklinde
değiştirilmiştir.
4.2.27.B - Anti Rh kullanım ilkeleri
(3)
Idiopatik
(immün)
trombositopenide (ITP); intravenöz formu
Rh pozitif ve splenektomisiz hastalarda
hematoloji uzman hekimince düzenlenen
doz ve kullanım süresi belirtilen uzman
hekim
raporuna
dayanılarak
bu
hekimlerce reçete edilebilir.
MADDE 20 – Aynı Tebliğin 4.2.38 maddesinin
beşinci fıkrasının altıncı cümlesinde yer alan “yalnızca
endokrinoloji uzmanlarınca” ibaresi “endokrinoloji veya
iç hastalıkları uzman hekimlerince” şeklinde
değiştirilmiştir.
(5) Eksenatid; metformin ve/veya
sülfonilürelerin
maksimum
tolere
edilebilir dozlarında yeterli glisemik
kontrol sağlanamamış ve vücut kitle
indeksi
tedavi
başlangıcında
35
2
kg/m ’nin üzerinde olan ve tedavi
öncesi anamnezde akut pankreatit
geçirilme öyküsü bulunmayan tip 2
diyabet hastalarında kullanılabilir. Bu
kriterlere uyan hastalara başlangıç
dozu
rapor
şartı
aranmaksızın
(2x5mcg) (1 kutu) olarak endokrinoloji
uzman hekimlerince reçete edilir.
Başlama
kriterleri
ilk
reçetede
belirtilecektir.
Tedaviye
devam
edilecekse; devam kararı, başlama
kriterleri
ve
metformin
ve/veya
sülfonilüreler için hastaya verilen
maksimum dozlar, 6 ay süreli
endokrinoloji uzman hekim raporunda
belirtilir. Tedaviye devam edilecekse
bundan sonraki raporlar 1 yıl süreli
düzenlenebilir. Söz konusu raporlara
dayanılarak yalnızca endokrinoloji
uzmanlarınca reçete edilir. İnsülinlerle
birlikte kesinlikle kullanılmaz. Tedavi
esnasında akut pankreatit geçirilmesi
MADDE 21 – Aynı Tebliğin 4.5.1 numaralı
maddesinin ikinci fıkrası sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde; eczaneler
ile sözleşme yapılıncaya kadar bu ülkedeki Kurumla
sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen
reçete bedelleri, SUT’un 4.4 maddesinde belirtildiği
şekilde kamu iskontosu ile en yüksek
eczacı iskontosu ve ilaç katılım payı düşüldükten sonra,
kalan kısım Kurum tarafından ilgiliye ödenecektir.
Ödeme için, eczane tarafından verilen ilaçları ve tutarını
gösteren faturanın ilaç fiyat kupürleri/karekodları ile
birlikte ibraz edilmesi gerekir.”
MADDE 22 – Aynı Tebliğin 5.2.1 numaralı
maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan
“mücavir alan” ibaresi “Yerleşim yeri” olarak
değiştirilmiştir.
durumunda ilaç kesilir ve tekrar
kullanılmaz
4.5.1 - Kişilerin acil durumlarda
sözleşmesiz eczanelerden temin ettikleri
ilaç bedelinin ödenmesi
(2) Acil haller dışında Kurum ile
sözleşmesi olmayan eczanelerden temin
edilen ilaçların bedelleri Kurumca
karşılanmaz.
Kurum
sağlık
yardımlarından
yararlandırılan
kişilerin sözleşmesiz eczanelerden acil
haller nedeniyle temin ettikleri ilaç
bedelleri acil halin Kurumca kabul
edilmesi şartıyla karşılanır. Bu şekilde
temin edilen ilacın/ilaçların, SUT’un 4.4
maddesinde belirtildiği şekilde kamu
iskontosu ile en yüksek eczacı iskontosu
ve hasta katılım payı düşüldükten
sonra, kalan kısım Kurum tarafından
ilgiliye ödenecektir. Bu ödemenin
yapılabilmesi için, reçeteye ilaçların
fiyat kupürlerinin tamamı ilacın ismi de
yer alacak şekilde yapıştırılacaktır.
Eczane tarafından verilen ilaçları ve
tutarını gösteren faturanın da ilaç fiyat
kupürleri yapıştırılmış olan reçete ile
birlikte ibrazı zorunludur
5.2 - Fatura düzenlenmesi
5.2.1 - Sağlık kurum ve kuruluşları
faturalarının düzenlenmesi
d) Mücavir alan dışı ambulans
ücretleri her hasta için ayrı ayrı
(MEDULA
sisteminde
gerekli
düzenlemeler yapılıncaya kadar manuel),
MADDE 23 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı
İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/B) aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede işlem adı, açıklama, işlem puanında
değişiklik yapılan işlemler ile Listeye eklenen işlemler
bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilmiştir.
Liste 1
EK-2/B
HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ
KODU
550.970
550.980
550.990
551.030
551.040
551.060
551.070
551.080
551.081
551.082
551.083
551.090
551.100
551.110
590.001
604.712
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
Radyofrekans
3. basamak sağlık hizmeti
Termokoagülasyon
sunucularınca faturalandırılır.Yılda bir
(RFT)/Kriyoablasyon
defa faturalandırılır.
Anüloplasti RFT
Toplam sayı dahil
Faset Eklem
Toplam sayı dahil
RFT/Kriyoablasyon, tek
Glossofaringeal
Toplam sayı dahil
RFT/Kriyoablasyon
Perkütan faset sinir
denervasyon
Toplam sayı dahil
RFT/Kriyoablasyon, tek
Perkütan intradiskal
Toplam sayı dahil
RFT/Kriyoablasyon
RFT/Kriyoablasyon Nörotomi
Toplam sayı dahil
Sakroiliyak eklem
Toplam sayı dahil
RFT/Kriyoablasyon
Servikal Dorsal Root
Toplam sayı dahil
Gangliyonu RFT/Kriyoablasyon
Torakal Dorsal Root
Gangliyon (DRG)Toplam sayı dahil
RFT/Kriyoablasyon
Lomber Dorsal Root
Gangliyon (DRG)Toplam sayı dahil
RFT/Kriyoablasyon
Sakral Dorsal Root Gangliyon
Toplam sayı dahil
(DRG)-RFT/Kriyoablasyon
Spenopalatin gangliyon
Toplam sayı dahil
RFT/Kriyoablasyon
Stellat gangliyon
Toplam sayı dahil
RFT/Kriyoablasyon
Trigeminal veya Gasser
Toplam sayı dahil
gangliyon RFT
Üçüncü seviye yenidoğan/çocuk/erişkin
yoğun bakım ünitesi olan sağlık hizmeti
sunucularında, hipoksik iskemik
ensefalopati tanısında ve
kardiyopulmoner resusitasyon sonrası
spontan sistemik dolaşımın sağlandığı
Yenidoğan/Çocuk/ErişkinTed
komatöz hastalarda (Glasgow Koma
avisel soğutma (Terapötik
Skalası < 9) İlk 12 saat içinde başlanmak
hipotermi)
koşuluyla maksimum 72 saat süre ile
sadece üçüncü seviye yoğun bakımlarda
uygulanır. Aynı yatış döneminde en fazla
üç defa yenidoğan veya erişkin-çocuk
yoğun bakım işlem puanına ilave olarak
faturalandırılır.
Minimal invaziv replasman,
Minitorakotomi ile
mitral kapak (MVR)
İŞLEM PUANI
350,25
250,25
350,25
250,25
250,25
250,25
200,17
250,25
250,00
250,00
250,00
300,17
250,25
300,17
151,92
2.000,00
Minimal invaziv replasman
604.713 mitral kapak ile birlikte triküspit
annüloplasti
605.930
605.940
608.550
611.021
611.131
611.132
611.460
611.630
611.631
612.235
612.236
612.341
612.421
612.450
612.451
612.500
612.501
612.551
612.650
Minitorakotomi ile
Alıcıya kardiyektomi yapılmış veya
değil
Alıcıya kardiyektomi-pnömonektomi
Kalp-akciğer transplantasyonu
ile birlikte
Akciğer transplantasyonu,
global
Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör,
Büyük kemik eklem içi
perkütan pinleme dahil
kırıkları cerrahi tedavisi,açık
(Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör,
perkütan pin hariç)
Pelvis/Asetabulum kırığı,
Tek duvar ve/veya tek kolon kırığı açık
basit
redüksiyon+fiksasyon
Pelvis/Asetabulum kırığı,
Birden fazla duvar ve/veya kolon kırığı
kompleks
(açık redüksiyon+fiksasyon)
Kıkırdak/Osteoartiküler kemik
grefti alınması
Dupuytren cerrahisi, basit,
avuç içinde sınırlı, tek parmak
Dupuytren cerrahisi,
kompleks, birden fazla parmak
Yarık el, basit tip
Yarık el, ağır tip
Kalça eklemi total protezleri,
Artrodez sonrası, protrüzyon,kısaltma
kompleks
ve/veya asetabular greft gereken olgular
30 dereceden fazla fleksiyon veya
Diz artroplastisi, total,
varus kontraktürü/ artrodez sonrası/
komplex
valgus diz/ 30 dereceden az eklem hareket
açıklığı olan vakalarda, protez hariç
Büyük eklem yüzey
artroplastisi
Orta/küçük eklem yüzey
artroplastisi
Kalçadan hemiartroplasti
613030, 613140, 613220 ile birlikte
protezi çıkartılması
faturalandırılamaz. Debritman dahil
P613030, P613140, P613220 ile
Kalça total protezin
birlikte faturalandırılamaz. Debritman
çıkarılması
dahil
Omuz ters (reverse)
artroplastisi
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması
halinde 612.651, 612. 710 , 612.720 ,
612.730 , 612.740 , 612.760 , 612.770 ,
Artroskopi, tanısal
612.810 , 612.820 , 612.830 , 612.840 ,
612.850 , 612.860 , 612.870 , 612.880 ,
612.890 , 612.900 , 612.910 , 612.920 ,
612.930 , 612.940 , 612.950 , 612.960 ,
Kalp transplantasyonu
2.150,00
4.897,13
6.526,14
13.200,00
830,00
1.000,00
1.200,00
270,00
419,90
600,00
419,90
600,00
1.085,60
1.054,90
989,88
400,17
346,15
450,25
1.062,39
350,25
612.970,612750, 612751, 612731,612732,
612865, ile birlikte faturalandırılmaz.
612.651
612.710
612.720
612.730
612.731
612.732
612.740
612.750
612.751
612.820
612.865
612650, 612710, 612720, 612730,
612740, 612760, 612770, 612810,
612820, 612830, 612840, 612850,
612860, 612870, 612880, 612890,
Girişimsel artroskopi
612900, 612910, 612920, 612930,
612940, 612950, 612960, 612970,
612750, 612751, 612731,612732, 612865,
ile birlikte faturalandırılmaz
612650, 612651,612750,612865 ile
Artroskopik mozaikplasti
birlikte faturalandırılmaz.
Artroskopik Osteo Kondritis
612650, 612651,612750,612865 ile
Dissekans (OCD) fiksasyonu
birlikte faturalandırılmaz.
612650, 612651, 612710, 612720,
612740, 612760, 612770 , 612810 ,
612820 , 612830 , 612840 ,
Artroskopik eklem kıkırdağı
612850 ,612860, 612870, 612880,
debritmanı ile birlikte drill ya da
612890, 612900, 612910, 612920,
mikrokırık
612930, 612940, 612950, 612960,
612970,612750,612865 ile birlikte
faturalandırılmaz.
Artroskopik otolog kondrosit
implantasyonu
Artroskopik hücresiz
matriks/skafold ile kıkırdak
tamiri
612650, 612651, 612710, 612720,
612730, 612760, 612770, 612810,
612820, 612830, 612840, 612850,
612860, 612870, 612880, 612890,
Artroskopik artrodez
612900, 612910, 612920, 612930,
612940, 612950, 612960,
612970,612750,612865 ile birlikte
faturalandırılmaz.
KALÇA ARTROSKOPİSİ
Girişimsel kalça artroskopisi
Artroskopik kalça ekleminde
P612750, P612650,P612651 ile
labrum tamiri
birlikte faturalandırılmaz
Artroskopik eklem içi kırık
612.650, 612.651,612750,612865 ile
fiksasyonu
birlikte faturalandırılmaz.
AYAK BİLEĞİ
ARTROSKOPİSİ
Girişimsel ayak bileği
623,95
750,42
600,34
625,00
750,42
750,42
600,34
770,00
800,00
750,42
696,29
artroskopisi
Artroskopik SLAP onarımı,
612.870
omuz
612.890
612.910
612.975
612.976
612.977
614.180
Artroskopik bankart onarımı,
omuz
Artroskopik rotator kılıf
onarımı , omuz
EKLEM AÇIK CERRAHİ
Otolog Kondrosit
implantasyonu cerrahisi, açık
Hücresiz matriks/skafold ile
kıkırdak tamiri, açık
Kalça kontrollü çıkık ile
labrum tamir veya
rekonstrüksiyonu
Perkütan omurga tümör
ablasyon tedavisi
Transsakral kamera eşliğinde
laser diskektomi
Anteriyor yaklaşım ve
mikrocerrahi ile servikal
615.950 diskektomi ve intervertebral
greft-kafes-disk protezi
uygulaması, tek mesafe
SLAP: Süperior labrum anteroposterior
lezyonu, ankor ile.
En fazla 2 adet ankor ayrıca
faturalandırılır.
En fazla 3 adet ankor ayrıca
faturalandırılır.
Debritman dahil. En fazla 4 adet ankor
ayrıca faturalandırılır.
70
Torakal disk eksizyonu /
interbody füzyon ameliyatı
( ekstrem lateral, direkt lateral)
Minimal invaziv
615.995 foraminoplasti tek taraflı/çift
taraflı
Transsakral kamera eşliğinde
615.998
adezyolizis
Brakiyal pleksus Erb Palsi
rekonstrüksiyonu(Greft veya
616.331
sinir transferleri ile 3 sinire
kadar)
Brakiyal pleksus Erb Palsi
rekonstrüksiyonu(Greft veya
616.332
sinir transferleri ile 4 sinir ve
üzeri)
750,42
750,42
600,34
600,34
750,42
Beyin cerrahisi veya Ortopedi ve
Travmatoloji uzman hekimlerince
uygulandığında faturalandırılır. Ayrıca
Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık hizmeti
sunucularında yataklı servisi olan
girişimsel radyoloji veya algoloji uzman
hekimlerince uygulandığında da
faturalandırılabilir.
615.895
6159
720,07
845,00
758,85
Servikal ve diğer omurlar
616.100, 616.110 ile birlikte
faturalandırılmaz.Klasik, laminotomi veya
laminektomi ile/ interbody füzyon
ameliyatı için minimal invaziv teknik ile
1.050,42
720,07
632,38
758,85
P616330, P616430, P616440, P616450,
P616431, P616441, P616451 ile birlikte
fatura edilemez. Fotoğraf ile
belgelenmelidir
P616330, P616430, P616440, P616450,
P616431, P616441, P616451 ile birlikte
fatura edilemez. Fotoğraf ile
belgelenmelidir
2.000,00
3.000,00
616.430
616.431
616.440
616.441
616.450
616.451
617.040
617.120
617.250
618.680
618.690
700.201
Dijital veya diğer saf duyu
sinir onarımı,tek bir sinir
Motor veya mikst sinir
onarımı,tek bir sinir
Dijital veya diğer saf duyu
sinir onarımı, greft ile,tek bir
sinir
Motor veya mikst sinir
onarımı,greft ile,tek bir sinir
Dijital veya diğer saf duyu
sinir onarımı, greft ile, ilave her
bir sinir
Motor veya mikst sinir
onarımı, greft ile, ilave her bir
sinir
Keratoplasti
Kornea hazırlanması,
transplantasyon için
Fotoretraktif keratoplasti
(PRK), eximer lazer ile
Nefrektomi, parsiyel
Nefrektomi, radikal
İlaç/besin desensitizasyonu
PSİKİYATRİK
ÇALIŞMALAR
704.970
704.971
704.972
704.973
704.980
Hematopoietik hücre nakli,
allojenik (Kardeş veya
akrabadan, HLA tam uyumlu)
Hematopoietik hücre nakli,
allojenik (Akraba dışından, HLA
tam uyumlu)
Haploidentik nakil, allojenik
(En az 2 HLA antijeni uyumsuz
nakiller)
Kordon kanı nakli
Hematopoietik hücre nakli,
otolog
607,09
700,00
734,58
800,00
P616440 işlemine ilaveten
faturalandırılır.
303,75
P616441 işlemine ilaveten
faturalandırılır.
450,00
1.059,03
760,50
450,25
1.091,06
1.011,80
Erişkin/çocuk alerji veya immunoloji
uzman hekimlerince yapılması halinde
faturalandırılır. Besin desensitizasyonu
için deri prick testi ya da spesifik IgE
pozitifliği şartı aranır.Günde bir defa
faturalandırılır.
702.660-702.810 arası çalışmalar Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimi
bulunan sağlık hizmeti sunucularınca
yapıldığında faturalandırılır. Resmi
psikiyatri dal hastanelerinde ve Sağlık
Bakanlığı ile 3.basamak sağlık hizmeti
sunucuları bünyesindeki AMATEM
Merkezlerinde yapılan işlem puanlarına %
30 ilave edilir.
168,63
450,30
940,98
940,98
940,98
450,30
905.160
Panel reaktif antikor (PRA)
Class I Antijene spesifik
905.170
Panel reaktif antikor (PRA)
Class I tarama
905.180
Panel reaktif antikor (PRA)
Class II Antijene spesifik
905.190
Panel reaktif antikor (PRA)
Class II tarama
Doku Tiplendirme Laboratuvar
Merkezleri tarafından çalışılabilir.Sonuç
belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz
etmek üzere saklanmak kaydıyla, yapılan
işlemlere ait ayrıntılı teknik açıklamayı
içeren raporla faturalandırılır. İşlem
basamakları dahildir.İşlem Basamakları
olarak Moleküler kodlar ile
faturalandırılmaz (Preimplantasyon
genetik tetkikler, hematolojik maligniteler
için moleküler test çalışmaları
yapıldığında moleküler kodlarla
faturalandırılır.)
Doku Tiplendirme Laboratuvar
Merkezleri tarafından çalışılabilir.Sonuç
belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz
etmek üzere saklanmak kaydıyla, yapılan
işlemlere ait ayrıntılı teknik açıklamayı
içeren raporla faturalandırılır.İşlem
basamakları dahildir.İşlem Basamakları
olarak Moleküler kodlar ile
faturalandırılmaz (Preimplantasyon
Genetik Tetkikler ,Hematolojik
Maligniteler için moleküler test
çalışmaları yapıldığında moleküler
kodlarla faturalandırılır.)
Doku Tiplendirme Laboratuvar
Merkezleri tarafından çalışılabilir.Sonuç
belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz
etmek üzere saklanmak kaydıyla, yapılan
işlemlere ait ayrıntılı teknik açıklamayı
içeren ayrıntılı raporla
faturalandırılır.İşlem Basamakları olarak
Moleküler kodlar ile faturalanamaz
(Preimplantasyon genetik tetkikler,
hematolojik maligniteler için moleküler
test çalışmaları yapıldığında moleküler
kodlarla faturalandırılır.)
Doku Tiplendirme Laboratuvar
Merkezleri tarafından çalışılabilir.Sonuç
belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz
etmek üzere saklanmak kaydıyla, yapılan
işlemlere ait ayrıntılı teknik açıklamayı
içeren ayrıntılı raporla
faturalandırılır.İşlem Basamakları olarak
Moleküler kodlar ile faturalanamaz
(Preimplantasyon genetik tetkikler,
hematolojik maligniteler için moleküler
test çalışmaları yapıldığında moleküler
kodlarla faturalandırılır.)
202,36
101,18
202,36
101,18
Doku Tiplendirme Laboratuvar
Merkezleri tarafından çalışılabilir. Sonuç
T ve B Lenfosit çapraz
belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz
905.390
karşılaştırma, total, tek donör
etmek üzere saklanmalıdır. İşlem
basamakları dahildir. (T için bir adet, B
için bir adet)
Doku Tiplendirme Laboratuvar
T ve B Lenfosit çapraz
Merkezleri tarafından çalışılabilir. İşlem
905.395 karşılaştırma, tek donör (Akım basamakları dahildir ve orijinal cihaz
sitometresi)
çıktısı ile faturalandırılır. T ve B için ayrı
ve 905 080 ile birlikte faturalandırılmaz.
MADDE 23 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı
İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/B) aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır b) Listeden çıkarılan işlemler
bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtilmiştir.
118,04
463,74
Liste 2
EK-2/B
HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ
İŞLE
M
PUANI
611.12
Pilon kırığı
Perkütan
839,
0
cerrahi tedavisi
pinleme dahil
80
551.01
Paravertebral
Toplam sayı
250,
0
RFT, lomber
dahil
25
551.02
Paravertebral
Toplam sayı
250,
0
RFT, torakal
dahil
25
551.05
PİRFT,
250,
0
intradiskal
25
MADDE 24 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/C) aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.
KODU
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
a) Listede işlem adı, açıklama, işlem puanında değişiklik yapılan işlemler ile Listeye eklenen
işlemler bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtilmiştir.
EK-2/C
TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ
PAKE
T
KODU
İŞLEM ADI
ALGOLOJİ-AĞRI
TEDAVİSİ
UYGULAMALARI
AÇIKLAMA
İŞLEM GRUBU
*
Radyofrekans
Termokoagülasyon
(RFT)/Kriyoablasyon
3. basamak sağlık hizmeti
sunucularınca
faturalandırılır.Yılda bir
defa faturalandırılır. Tüm
malzemeler dahil.
P55097
Anüloplasti RFT
Toplam sayı dahil
0
P55098
Faset Eklem
Toplam sayı dahil
0
RFT/Kriyoablasyon, tek
P55099
Glossofaringeal
Toplam sayı dahil
0
RFT/Kriyoablasyon
Perkütan faset sinir
P55103
denervasyon
Toplam sayı dahil
0
RFT/Kriyoablasyon, tek
P55104
Perkütan intradiskal
Toplam sayı dahil
0
RFT/Kriyoablasyon
P55106
RFT/Kriyoablasyon
Toplam sayı dahil
0
Nörotomi
P55107
Sakroiliyak eklem
Toplam sayı dahil
0
RFT/Kriyoablasyon
Servikal Dorsal Root
P55108
Gangliyonu
Toplam sayı dahil
0
RFT/Kriyoablasyon
Torakal Dorsal Root
P55108
Gangliyon (DRG)Toplam sayı dahil
1
RFT/Kriyoablasyon
Lomber Dorsal Root
P55108
Gangliyon (DRG)Toplam sayı dahil
2
RFT/Kriyoablasyon
Sakral Dorsal Root
P55108
Gangliyon (DRG)Toplam sayı dahil
3
RFT/Kriyoablasyon
P55109
Spenopalatin gangliyon
Toplam sayı dahil
0
RFT/Kriyoablasyon
P55110
Stellat gangliyon
Toplam sayı dahil
0
RFT/Kriyoablasyon
P55111
Trigeminal veya Gasser
Toplam sayı dahil
0
gangliyon RFT
P60471
Minimal invaziv replasman,
Minitorakotomi ile, kalp
2
mitral kapak (MVR)
kapağı hariç
Minimal invaziv replasman
P60471
Minitorakotomi ile, kalp
mitral kapak ile birlikte
3
kapağı hariç
triküspit annüloplasti
Torasik aort
P605
anevrizmalarında endovasküler
Tüm malzemeler dahil
820
greft implantasyonu
P60593
Alıcıya kardiyektomi
Kalp transplantasyonu
0
yapılmış veya değil
P60594
Kalp-akciğer
Alıcıya kardiyektomi-
D
*
D
*
D
*
D
*
D
*
D
*
D
*
D
*
D
*
D
*
D
*
D
*
D
*
D
*
A3
*
A4
*
A3
*
A1
*
A1
*
0
transplantasyonu
Abdominal aort
P606
anevrizmalarında endovasküler
150
greft implantasyonu
P608
Akciğer transplantasyonu,
550 global
P611
Büyük kemik eklem içi
021 kırıkları cerrahi tedavisi,açık
P611
Pelvis/Asetabulum kırığı,
131 basit
P611
Pelvis/Asetabulum kırığı,
132 kompleks
pnömonektomi ile birlikte
Tüm malzemeler dahil
Plak, tel, unilateral
eksternal fiksatör, perkütan
pinleme dahil
(Plak, tel, unilateral eksternal
fiksatör, perkütan pin hariç)
Tek duvar ve/veya tek
kolon kırığı açık
redüksiyon+fiksasyon
Birden fazla duvar ve/veya
kolon kırığı (açık
redüksiyon+fiksasyon)
P611
Kıkırdak/Osteoartiküler
460 kemik grefti alınması
P611
Dupuytren cerrahisi, basit,
630 avuç içinde sınırlı, tek parmak
P611
Dupuytren cerrahisi,
631 kompleks, birden fazla parmak
P612
Yarık el, basit tip
235
P612
Yarık el, ağır tip
236
P612
Kalça eklemi total
341 protezleri, kompleks
P612
Diz artroplastisi, total,
421 komplex
P612
Büyük eklem yüzey
450 artroplastisi
P612
Orta/küçük eklem yüzey
451 artroplastisi
P612
Kalçadan hemiartroplasti
500 protezi çıkartılması
P612
Kalça total protezin
501 çıkarılması
A3
*
A1
*
B
A3
A3
D
C
C
C
C
Artrodez sonrası,
protrüzyon,kısaltma ve/veya
asetabular greft gereken
olgular
30 dereceden fazla
fleksiyon veya varus
kontraktürü/ artrodez sonrası/
valgus diz/ 30 dereceden az
eklem hareket açıklığı olan
vakalarda, protez hariç
A3
*
A3
*
Protez hariç
A3
*
Protez hariç
A3
*
P613030, P613140,
P613220 ile birlikte
faturalandırılamaz. Debritman
dahil
P613030, P613140,
P613220 ile birlikte
faturalandırılamaz. Debritman
dahil
C
C
P612
Omuz ters (reverse)
551 artroplastisi
P612
650
P612
651
P612
710
P612
720
P612
730
P612
731
P612
732
Protez hariç
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde P612651,
P612710, P612720, P612730,
P612740, P612760, P612770,
P612810, P612820, P612830,
P612840, P612850, P612860,
Artroskopi, tanısal
P612870, P612880, P612890,
P612900, P612910, P612920 ,
P612930, P612940, P612950,
P612960, P612970, P612750,
P612751, P612731, P612732,
P612865, ile birlikte
faturalandırılmaz.
P612650, P612710,
P612720, P612730, P612740,
P612760, P612770, P612810,
P612820, P612830, P612840,
P612850, P612860, P612870,
Girişimsel artroskopi
P612880, P612890, P612900,
P612910, P612920, P612930,
P612940, P612950, P612960,
P612970,P612750, P612751,
P612731, P612732, P612865,
ile birlikte faturalandırılmaz.
P612650,
Artroskopik mozaikplasti
P612651,612750,612865 ile
birlikte faturalandırılmaz.
P612650,
Artroskopik Osteo Kondritis
P612651,612750,612865 ile
Dissekans (OCD) fiksasyonu
birlikte faturalandırılmaz.
P612650, P612651,
P612710, P612720, P612740,
P612760, P612770, P612810,
P612820, P612830, P612840,
Artroskopik eklem kıkırdağı
P612850, P612860, P612870,
debritmanı ile birlikte drill ya
P612880, P612890, P612900,
da mikrokırık
P612910, P612920, P612930,
P612940, P612950, P612960,
P612970,612750,612865 ile
birlikte faturalandırılmaz.
Artroskopik otolog
kondrosit implantasyonu
Artroskopik hücresiz
matriks/skafold ile kıkırdak
tamiri
A3
*
C
B
*
B
B
B
B
*
B
*
P612
740
Artroskopik artrodez
P612650, P612651,
P612710, P612720, P612730,
P612760, P612770, P612810,
P612820, P612830, P612840,
P612850, P612860, P612870,
P612880, P612890, P612900,
P612910, P612920, P612930,
P612940, P612950, P612960,
P612970,612750,612865 ile
birlikte faturalandırılmaz.
B
KALÇA ARTROSKOPİSİ
P612
Girişimsel kalça artroskopisi
750
P612
Artroskopik kalça
P612750, P612650,P612651
751 ekleminde labrum tamiri
ile birlikte faturalandırılmaz
P612650,
P612
Artroskopik eklem içi kırık
P612651,612750,612865 ile
820 fiksasyonu
birlikte faturalandırılmaz.
AYAK BİLEĞİ
ARTROSKOPİSİ
P612
Girişimsel ayak bileği
865 artroskopisi
SLAP: Süperior labrum
anteroposterior lezyonu,
P612
Artroskopik SLAP onarımı,
ankor ile.
870 omuz
En fazla 2 adet ankor ayrıca
faturalandırılır.
P61289
Artroskopik bankart
En fazla 3 adet ankor ayrıca
0
onarımı, omuz
faturalandırılır.
Debritman dahil. En fazla 4
P61291
Artroskopik rotator kılıf
adet ankor ayrıca
0
onarımı , omuz
faturalandırılır.
EKLEM AÇIK
CERRAHİ
P612
Otolog Kondrosit
975 implantasyonu cerrahisi, açık
P612
Hücresiz matriks/skafold ile
976 kıkırdak tamiri, açık
Kalça kontrollü çıkık ile
P612
labrum tamir veya
977
rekonstrüksiyonu
P615
Transsakral kamera
895
eşliğinde laser diskektomi
Anteriyor yaklaşım ve
mikrocerrahi ile servikal
P615
diskektomi ve intervertebral
Servikal ve diğer omurlar
950
greft-kafes -disk protezi
uygulaması ,tek mesafe
B
*
B
*
B
B
*
B
B
*
B
*
B
*
B
*
A3
P615
970
P615
995
P615
998
P616
331
P616
332
P616
430
P616
431
P616
440
P616
441
P616
450
P616
451
616.100, 616.110 ile
birlikte
Torakal disk eksizyonu /
faturalandırılmaz.Klasik,
interbody füzyon ameliyatı
laminotomi veya laminektomi
( ekstrem lateral, direkt lateral)
ile/ interbody füzyon ameliyatı
için minimal invaziv teknik ile
Minimal invaziv
foraminoplasti tek taraflı/çift
taraflı
Transsakral kamera
eşliğinde adezyonolizis
P616330, P616430,
Brakiyal pleksus Erb Palsi
P616440, P616450, P616431,
rekonstrüksiyonu(Greft veya
P616441, P616451 ile birlikte
sinir transferleri ile 3 sinire
fatura edilemez. Fotoğraf ile
kadar)
belgelenmelidir
P616330, P616430,
Brakiyal pleksus Erb Palsi
P616440, P616450, P616431,
rekonstrüksiyonu(Greft veya
P616441, P616451 ile birlikte
sinir transferleri ile 4 sinir ve
fatura edilemez. Fotoğraf ile
üzeri)
belgelenmelidir
Dijital veya diğer saf duyu
sinir onarımı,tek bir sinir
Motor veya mikst sinir
onarımı,tek bir sinir
Dijital veya diğer saf duyu
sinir onarımı, greft ile,tek bir
sinir
Motor veya mikst sinir
onarımı,greft ile,tek bir sinir
Dijital veya diğer saf duyu
P616440 işlemine ilaveten
sinir onarımı, greft ile, ilave
faturalandırılır.
her bir sinir
Motor veya mikst sinir
P616441 işlemine ilaveten
onarımı, greft ile, ilave her bir
faturalandırılır.
sinir
P617
Keratoplasti
040
P617
Kornea hazırlanması,
120 transplantasyon için
P617
Fotoretraktif keratoplasti
250 (PRK), eximer lazer ile
P618
Nefrektomi, parsiyel
680
P618
Nefrektomi, radikal
690
Hematopoietik hücre nakli,
P704
allojenik (Kardeş veya
970
akrabadan, HLA tam uyumlu)
B
B
*
B
*
A3
A3
B
B
B
B
B
B
B
D
C
A3
A3
A1
*
Hematopoietik hücre nakli,
P704
allojenik (Akraba dışından,
971
HLA tam uyumlu)
Haploidentik nakil, allojenik
P704
(En az 2 HLA antijeni
972
uyumsuz nakiller)
P704
Kordon kanı nakli
973
P704
Hematopoietik hücre nakli,
980 otolog
A1
A1
A1
A1
RF, mikrodalga, kriyo, lazer
Perkütan ablasyon tedavisi yöntemiyle. Tüm malzeme
dahil.
MADDE 24 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı
İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/C) aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır
P80319
0
*
B
b) Listeden “P611120” SUT kodlu “Pilon kırığı
cerrahi tedavisi” işlemi çıkarılmıştır.
MADDE 25 – Aynı Tebliğ eki
“İntraoperatif Nöromonitorizasyon” İşleminin Ayrıca
Faturalanabileceği İşlemlerListesi EK-2/D-4 listesinde
yer alan “P615970/615970” SUT kodlu
“Torakal disk eksizyonu” işleminin adı
“Torakaldisk eksizyonu/interbody füzyon ameliyatı
(ekstrem lateral, direkt lateral)” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 26 – Aynı Tebliğin “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK3/A) Listesi”nde fiyatlarıbelirlenen SUT kodları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
SUT
KODU
MALZEME ALAN TANIMI
HEMOSTATİK ETKEN İÇEREN TAMPON (100 cm2'den
küçük) ( 5cc )
HEMOSTATİK ETKEN İÇEREN TAMPON (100 cm2'den
400.012
küçük) ( 3 cc )
400.011
SUT
FİYAT
75,00
45,00
MADDE 27 – Aynı Tebliğ eki “Eksternal Alt ve Üst Ekstremite Gövde Protez Ortezler”
adlı EK-3/C-2 listesine “OP1301” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
tıbbi malzeme eklenmiştir
EKSTERNAL ALT VE ÜST EKSTREMİTE GÖVDE PROTEZ
ORTEZLER EK-3/C-2
SUT TIBBİ MALZEME ALAN
YENİLE ÖZEL
AKTİV FİY
KOD TANIMI
NME
KOŞUL İTE
AT
U
SÜRESİ LAR
SKOR (TL)
U
OP1 GÖRME ENGELLİLER İÇİN C H 1 YIL
22,0
341
TELESKOPİK
*
0
VEYA
KATLANABİLİR
BASTON
MADDE 28 – Aynı Tebliğin “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E1) Listesi”nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) “PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ” başlığının altında yer alan
ödeme kriterleri ve/veya kurallarının ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Perkütan Posterior Kifoplasti alan tanımında yer alan “KİT” içeriğinde işlem için gerekli
olan malzemeler ve SUT kodları 3 (üç) grupta toplanmış olup aşağıda belirtildiği gibidir:
1- KİFOPLASTİ KİT-1: 102.460,102.465,102.470,102.475,102.480,102.485,102.490,
102.495,102.500
2- KİFOPLASTİ KİT-2: 102.505,102.510,102.515,102.520,102.525,102.530,102.535
3- KİFOPLASTİ KİT-3 RF KONTROLLÜ: (İntroduser (Çalışma Kanülü), Osteotom (Kemik
Keskisi), Kilitleme Dağıtım Kanülü, Kemik Çimentosu Aktivasyon Aparatı, Kemik Çimentosu ve
Kemik Çimentosu Karıştırıcıları)”
b) “103.051” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme
eklenmiştir.
SUT
KOD
U
TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI
OMURGA TÜMÖRÜ RADYOFREKANS ABLASYON ve
103.
RESTORASYON KİTİ (İntroduser(Çalışma Kanülü), Osteotom (Kemik
103
Keskisi), RF Ablasyon Aleti)
Eğitim verme yetkisi bulunan üçüncü basamak resmi sağlık
kurumlarında,
omurga korpusunda sınırlı,
nörolojik
kaybı
bulunmayan, primer veya metastatik benign/malign tümörlerde
kullanılması halinde hasta başına her bir girişimde en fazla 1 (bir) kit
bedeli olmak üzere Kurumca bedeli karşılanır
FİY
AT
(TL)
c) “103075” SUT kodlu tıbbi malzemenin fiyatı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
103075
MİNİMAL İNVAZİV SAKROİLİAK VİDASI
1.500,00
MADDE 29 – Aynı Tebliğin “Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna Ait
Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-2) Listesi”nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan “KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA / HARİTALAMA /
RADYOFREKANS” başlığı “KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA / HARİTALAMA”
olarak değiştirilmiştir.
b) Listeden çıkarılan tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki Liste (4)’de belirtilmiştir.
SUT KODU
KN1090
KN1091
KN1092
KN1093
KN1094
KN1096
KN1097
KN1098
KN1099
KN1100
KN1101
KN1102
KN1103
KN1107
KN1109
KN1120
KN1121
KN1174
TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI
TC ELEKTROD KILAVUZ TÜPÜ (RF
İÇİN)
MİKROMAKROELEKTROD (RF İÇİN)
MAKROELEKTROD (RF İÇİN)
MİKRO KAYIT ELEKTROD (RF İÇİN)
MİKRO STİMÜLASYON ELEKTROD (RF
İÇİN)
AĞRI ELEKTROD KANÜLÜ (50 MM
UZUNLUK, 0.7-0.9 MM ÇAP)
AĞRI ELEKTROD KANÜLÜ (100 MM
UZUNLUK, 0.7-0.9 MM ÇAP)
AĞRI ELEKTROD KANÜLÜ (150 MM
UZUNLUK, 0.7-0.9 MM ÇAP)
AĞRI ELEKTROD KANÜLÜ (50-150 MM
UZUNLUK, 0.9 MM ÜSTÜ ÇAP)
TC KORDOTOMİ KANÜLÜ (ELEKTROD
İÇİN)
TC RİZOTOMİ-TRİGEMİNUS KANÜLÜ
(ELEKTROD İÇİN)
ENJEKSİYON KANÜLÜ
ENJEKSİYON ELEKTRODU
TRANSKUTANÖZ STİMULASYON
ELEKTRODU
HOOKED WİRE ELEKTROD
KRANİAL SİNİR KİTİ
FAZ REVERSİYON SET
EPİDURAL SPİNAL ELECTRODLAR
Liste 4
FİYAT (TL)
MADDE 30 – Aynı Tebliğin “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna
Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F1) Listesi”nde fiyatları belirlenen tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki
Liste (5)’de belirtilmiştir.
Liste 5
MALZ
SU
EME
T
ALAN
KO
TANI
DU
MI
AP
KALÇ
143
A
0
AP
KALÇ
145
A
0
AP
KALÇ
146
A
0
AP
KALÇ
148
A
0
AP
KALÇ
218
A
0
SU
T
FİY
ATI
ASETAB
ULAR
PRİM CUP
ER
(VİDA
TIKACI
DAHİL)
ASETAB
ULAR
PRİM CUP
ER
(VİDA
TIKACI
DAHİL)
ASETAB
ULAR
PRİM CUP
ER
(VİDA
TIKACI
DAHİL)
ASETAB
ULAR
PRİM CUP
ER
(VİDA
TIKACI
DAHİL)
FEMORA
PRİM L STEM /
ER /
MODÜL
REVİ ER
ZYON BAŞ/BO
YUNLU
ÇİFT HAREKETLİ
ASETABULAR KOMPONENT
(ÇİMENTOLU)
CoCr/TİT
ANYUM
KAPLA
MASIZ
1.20
0,00
ÇİFT HAREKETLİ
ASETABULAR KOMPONENT
(ÇİMENTOSUZ)
CoCr/TİT
ANYUM
ÇİFT
KAPLA
MA
1.30
0,00
ÇİFT HAREKETLİ
ASETABULAR KOMPONENT
(ÇİMENTOSUZ)
CoCr/TİT
ANYUM
KAPLA
MALI KUMLA
MA
1.25
0,00
ÇİFT HAREKETLİ
ASETABULAR KOMPONENT
(ÇİMENTOSUZ)
CoCr/TİT
ANYUM
KUMLA
MA
1.25
0,00
BAŞ/BOYUN
ALTERNATİFLERİ (YÜKSEK TÜM
OFFSETLİ/DÜŞÜK
MATERY
OFFSETLİ/ANTEVERSIYON/R ALLER
ETROVERSIYON/ VB.)
TÜM
KAPLA
MALAR
1.89
3,00
MALZ
EME
SUT
ALAN
KODU
TANI
MI
AP143 KALÇ
0
A
PRİMER
ASETABULAR
CUP (VİDA
TIKACI DAHİL)
ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR
CoCr/TİTANY
KOMPONENT (ÇİMENTOLU)
AP145 KALÇ
PRİMER
ASETABULAR
ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR CoCr/TİTANY
0
A
CUP (VİDA
TIKACI DAHİL)
ASETABULAR
CUP (VİDA
TIKACI DAHİL)
ASETABULAR
CUP (VİDA
TIKACI DAHİL)
KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ)
AP146 KALÇ
0
A
PRİMER
ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR
CoCr/TİTANY
KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ)
AP148 KALÇ
0
A
PRİMER
AP218 KALÇ
0
A
BAŞ/BOYUN ALTERNATİFLERİ
PRİMER / FEMORAL STEM /
(YÜKSEK OFFSETLİ/DÜŞÜK
REVİZY MODÜLER
OFFSETLİ/ANTEVERSIYON/RET
ON
BAŞ/BOYUNLU
ROVERSIYON/ VB.)
ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR
CoCr/TİTANY
KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ)
TÜM
MATERYALL
MADDE 31 – Aynı Tebliğin “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/H)
Listesi”nde yer alan “KR1153” SUT kodlu tıbbi malzemenin fiyatı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
KR1153
STENT, AORT KOARKTASYONU(KAPLI, KAPSIZ)
MADDE 32 – Aynı Tebliğin eki “Ayakta
Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık
Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar
Listesi” nde (Ek-4/F) aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.
a) 11 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“11. Palonosetron HCL (her
bir kemoterapi uygulamasında 7 gün için
1 flakon), Granisetron, Ondansetron,Tropisetron”
b) 27 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“27. Tobramisin İnhaler ve Kolistimetat (Kistik fib
rozis hastalarında pseudomonas aeruginosa’ya bağlı
kronik akciğer enfeksiyonunda ödenir. İlk defa ilaç
kullanacak hastalarda; son 6 ay içerisinde alınan
solunum yolu kültüründe (balgam
veya bronkoalveolar lavaj) p.aeruginosa pozitif kültür
sonuçları ve tarihleri Üniversite veya eğitim ve araştırma
hastanelerinde göğüs hastalıkları uzmanı
veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca düzenlenecek
1 yıl süreli sağlık kurulu raporunda belirtilir. Raporun
yenilenmesi durumunda devam tedavisi olduğu, yeni
pozitif kültürün tarihi ve sonucu belirtilir. Sağlık
3.280
raporuna dayanılarak bu hekimlerce tobramisin en fazla
1 kutu, kolistimetat 1 aylık dozda (ilk
reçetedahil) reçetelenir. Sonraki her reçete için yeni
pozitif kültür tarihi ve sonucu reçete veya raporda
belirtilir.)”
c) 49 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“49. Omalizumab
a) 12 yaş ve üzeri hastalarda ağır persistan alerjik
astımlı ve vücut ağırlığı 20-150 kg olan, yüksek
dozkortikosteroid ve uzun etkili beta
2 agonist ve/veya lökotrien reseptör antagonisti
tedavisine rağmen yanıt alınamayan, ev tozu akarı, kedi
köpek tüyü, hamamböceği ve mold sporları gibi en az
bir prenial alerjene duyarlı olduğu gösterilmiş (cilt
testleri veya spesifik IgE pozitifliği ile) serum Ig E
düzeyinin 30-1500 IU/ml olduğu belirlenen durumlarda,
alerji, göğüs hastalıkları ve klinik immunoloji uzman
hekimlerinden en az ikisinin yer aldığı 16 hafta süreli
sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu
hekimlerce reçetelenir. 16 haftanın sonunda tedaviden
cevap alınması halinde bu durumun belirtileceği 1 yıl
süreli yeni sağlık kurulu raporu
düzenlenerek yine bu hekimlerce reçetelenir.
b) Kronik İdiyopatik Ürtiker hastalarından daha
önce en az 6 ay süreyle antihistaminik tedavisi almış
ancak yanıt alınamamış olan hastalarda, üniversite ve
eğitim-araştırma hastanelerinde dermatoloji ve/veya
alerji ve/veya immunolojiuzman hekimlerinden en az
birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden
tedaviye başlanır. Rapor süresi 3 ayı geçemez. İlk 3
aylık omalizumab ile tedavi süresi sonunda yanıt
alındığının raporda belirtilmesi koşuluyla hekim
tarafından uygun görülen zaman dilimi sonrasında ikinci
3 aylık tedavi verilebilir. Tedavi süresi 6 aya
tamamlanarak tedavi sonlandırılır. 6. aydan
sonra nüks olan hastalarda bu durumun raporda
belirtilmesi koşuluyla, tekrar 6 ay
süreyleantihistaminik tedavisi alma koşulu aranmaksızın
aynı koşullarda tedavi tekrarlanabilir. Reçeteler
dermatoloji veya alerji ve/veya immunoloji uzman
hekimlerince düzenlenir.”
ç) 59, 60 ve 61 numaralı maddeler aşağıdaki
şekilde eklenmiştir.
“59. İdebenon;
yalnızca Fridreich Ataksisi veya serebral ataksi endikasy
onunda, nöroloji uzman hekimi raporuna istinaden
nöroloji uzman hekimlerince reçetelenir.
60. Biotin; yalnızca Doğuştan Metabolik ve
Kalıtsal Hastalıklar, MNGIE
(Mitokondriyal NörogastrointestinalEnsefalomiyelopati)
ve Mitokondrial sitopati endikasyonlarında;
metabolizma hastalıkları veya endokrinoloji uzman
hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna
istinaden tüm hekimlerce reçete edilir.
61. Ketojenik tıbbi mama; üç ve
üzerinde antiepileptik tedavi uygun doz ve süre
kullanılmış olmasına rağmen cevap alınamayan dirençli
epilepsi hastalarında, bu durumun belirtildiği çocuk
nöroloji veya metabolizma hastalıkları tarafından
düzenlenen 6 ay süreli uzman hekim raporuna istinaden
yine bu hekimlerce veya çocuk hastalıkları uzman
hekimlerince reçetelenir. Raporda doz, hastanın
kalori/kg hesabına göre düzenlenir.”
MADDE 33 – Aynı Tebliğin;
a) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve
Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler
Listesi” EK-3/F-2 bu Tebliğ eki Liste (6)’de yer aldığı
şekilde yeniden düzenlenmiştir.
b) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör
Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler
Listesi” EK-3/F-3 bu Tebliğ eki Liste (7)’de yer aldığı
şekilde yeniden düzenlenmiştir.
c) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve
Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler
Listesi” EK-3/F-4 bu Tebliğ eki Liste (8)’de yer aldığı
şekilde yeniden düzenlenmiştir.
ç) “Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi
Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” (EK-3/T) bu
Tebliğ eki Liste (9)’de yer aldığı şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
d) “Xenogreft Ürün Grubu Listesi” EK-3/N-2 bu
Tebliğ eki Liste (10)’de yer aldığı şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
MADDE 34 ‒ Bu Tebliğin;
a) 2, 3, 21 inci maddeleri 18/4/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 4 üncü maddesi 25/7/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 7 nci maddesi 1/8/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 8 inci maddenin (a) bendi 1/9/2014 tarihinde,
d) 33 üncü maddesi 1/10/2014 tarihinde,
e) 9 ila 20 nci maddesi ile 32 nci maddesi yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,
f ) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 35 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Benzer belgeler

Resmî Gazete

Resmî Gazete vs.) malzemelerin TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmayacaktır. MADDE 7 – Aynı Tebliğin 3.2.1 maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. a) 3.2.1 A alt maddesinin birinci ...

Detaylı