GORA-RESTELİCA ABİDESİ: ŞAR DAĞLARININ TEPESİNDEKİ KAYA

Yorumlar

Transkript

GORA-RESTELİCA ABİDESİ: ŞAR DAĞLARININ TEPESİNDEKİ KAYA
GORA-RESTELÝCA ABÝDESÝ:
ÞAR DAÐLARININ
TEPESÝNDEKÝ KAYA
Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sofuoðlu
58 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
TARÝH, hakkýnda iddialar da bulunulacaðý zaman bu iddialarý destekleyici
belgelerin sunulmasýný gerekli kýlar. Belgeler, bu anlamda ortaya atýlan iddialarýn
doðruluðunu ispat etmeye çalýþýrlar. Bu iddialara muhatap olanlar da, iddialara
destek olarak sunulan belgeleri inceleyerek, onlarý diðer tarihi-ilmi, bilgi ve bulgularla mukayese ederek, bu iddialarýn doðruluðu veya yanlýþlýðý konusunda bir
kanaate varmaya çalýþýrlar.
Ýddialara destek olarak sunulan belgelerin güçlülüðü, objektifliði iddiayla olan
iliþkisi, anlaþýlabilirliði, iddialarýn doðruluðu veya yanlýþlýðýnýn test edilebilme
noktalarýný oluþtururlar. Bu çerçevede sunulacak belgelerin objektif, anlaþýlabilir,
yalýn, iddiayla alâkalý, târihi ve ilmi deðeri haiz olmalarýnýn zorunluluðu aþikârdýr.
Bu anlamda Gora-Restelica köyünde bulunan kaya bu anlamda deðerlendirilmesi gereken, görece tarihi deðeri haiz bir eserdir. Ona tarihi deðeri
kazandýran hususiyetler, üzerinde bulunan damgalardýr.
Goralýlarýn Türklüðü veya baþka bir milliyete ait olduðu tartýþmalarýnda,
Goralýlarýn kültürel özelliklerinin yanýnda Gora-Restelica köyünde bulunan bu
kaya dikkatle incelenmesi gereken bir baþka önemli noktadýr. Bu kaya, dikkatle
deðerlendirildiðinde, Goralýlarýn Türklüðü veya baþka bir millete aidiyeti
konusunda önemli ipuçlarý verecektir.
Þimdiye kadar genel olarak iddia edildiðinin aksine bu kaya, Goralýlarýn, Sýrp,
Makedon, Bulgar veya Slav ýrkýndan olmalarýnýn aksine, onlarýn Türk olduklarýnýn bir baþka dayanaðý olabilecektir. Çünkü bu kaya üzerinde olan yüzden
fazla damga, inceleyenlere bu kanaatleri verebilecektir.
Bu çerçevede, burada söylenmesi gereken ilk nokta, bu kaya üzerinde olan
damgalarýn varlýðý ve bu damgalarýn orijinidir. Restelica köyünde bulunan bu
kaya üzerindeki bu damgalar, Türk damgalarýdýr. Aksi düþünüldüðünde bu
damgalarýn Türk damgalarý olup olmadýðýný, Türkiye de bu konuda basýlmýþ
Türk damgalarý ile ilgili kitaplarda rahatlýkla görmek mümkündür. Türkiye de
basýlmýþ Türk damgalarýyla ilgili kitaplardaki damgalarla, Gora-Restelica köyündeki kayanýn üzerindeki damgalar kontrol edildiðinde, benzerlikler hemen göze
çarpacaktýr. Belki akýllara, bu noktada kaya üzerinde damgalarýn veya Türkiye
de bulunan Türk damgalarýyla ilgili kitaplarýn orijinalliði veya yapaylýðý tartýþmasý
gelebilir.
Bu noktada þunlarý söylemek mümkündür. Eðer Türkiye de basýlan Türk
damgalarý kitaplarýnýn orijinalliði veya yapaylýðý tartýþýlacaksa bu konudaki bütün
kitaplarýn tartýþýlmaya açýlmasý gerekir ki bu çok da fazla mantýklý görülmemektedir. Yani zorlama bir düþünceyle, Türkiye'de bulunan Türk damgalarý kitaplarýnýn
içindeki damgalarýn, bu kayanýn üzerindeki damgalara bakýlarak basýldýðýný
düþünmek mantýklý bir deðerlendirme olmayacaktýr çünkü bu düþünce, kitaplarýn
GORA ABÝDESÝ 59
baský tarihiyle, bu kitaplardaki damgalarýn halen Anadolu da kullanýldýðýnýn
bilindiðiyle çeliþecektir. Ayrýca, Türkiye deki damga kitaplarýný yazanlarýn bu
kayayý görüp, damga kitaplarýný yazmasý mümkün gözükmemektedir, çünkü bu
kaya, o köyde yaþayan herkes tarafýndan bilinmemektedir. Goralý tarihçi Yahya
Maznikar'ýn ifadesine göre bu kaya dünyada 4-5 kiþi tarafýndan bilinmektedir. Bu
durumda, Türkiye'deki Türk damgalarý kitaplarýný yazanlar bu kaya üzerindeki
damgalardan esinlenmiþ olsalardý, bu kayanýn en azýndan 50 yýldan fazla bir
zamandýr biliniyor olmasý gerekirdi ki bu kaya, deðil Türkiye'ye, Dünya'ya ilk
defa bu eser vasýtasýyla ilan edilmektedir. Bundan daha önce de þahsým tarafýndan davet edilen TRT kurumu'un çekimleri sonucu, programýn TRT 2'de yayýnlanmasýnýn dýþýnda, bu kaya hiçbir yerde yayýnlanmamýþtýr.
Öte yandan Restelica köyündeki yaklaþýk 2000 metre yükseklikte bir daðýn
üzerindeki kayanýn kolay gidilemeyecek bir yerde olmasý onun orijinalliðinin
baþka bir iþareti olarak deðerlendirilmelidir. Türkiye'deki Türk damgalarý kitaplarýnýn orijinalliði veya yapaylýðý tartýþmasýndan sonra, akla kayanýn orijinalliði
tartýþmasý geldiðinde de bu nokta akýldan çýkarýlmamalýdýr. Yani hangi planlý
þahýs, 2000 metre daða týrmanýp, bu kaya üzerine 100'den fazla damgayý kazýyacaktýr ve en önemlisi bunu gizleyecektir. Gizleyecektir çünkü üzerinde bulunan
kaya, bulunduðunda üzeri mantarlý haldeydi ve mantarlar þahsým ve Goralý tarihçi Yahya Maznikar tarafýndan temizlenmiþti. Eðer bu kaya planlý kiþi ve kiþilerce
oluþturulmuþ olsaydý, bunun daha hazýrlandýðý zaman ilan edilmiþ olmasý gerekirdi. Ayrýca kaya üzerindeki damgalara bakýldýðýnda, bu damgalarý oluþturma
iþinin kýsa bir sürede olamayacaðý anlaþýlacaktýr. Damgalarýn çokluðu ve kayanýn
sertliði bu damgalarýn kolaylýkla yapýlmýþ olmadýðýný gösterecektir. Bu da planlý
bir þekilde, 2000 metre daða týrmanýp kayadaki damgalarýn yapay bir þekilde
oluþturulduðu düþüncenin desteksiz olduðunu ortaya koymaktýr. Çünkü dað çok
diktir, çýkýlmasý kolay deðildir ve aþaðý yuvarlanma tehlikesi daha ilk yüz metreden itibaren hissedilmektedir.
Öte yandan bu kaya üzerindeki yüzden fazla damgayý bir kiþinin akýllarýnda
tutmasý mümkün deðildir. Vaktiyle burada yayýlan hayvanlar otlarken, bu
sürünün çobaný da, sürüsündeki hayvanlarýn üzerindeki damgalarý kayaya
kazýmýþtýr. Böylelikle, kendisin de hangi ailelerin hayvanlarý olduðunu bu þekilde
kayýt altýna almýþtýr. Kaya muhtemelen bu þekilde oluþturulmuþtur. Çoban ya da
çobanlar, kayayý kendisine adeta not defteri olarak tutmuþtur. Sürüdeki hayvanlarýn damgalarýna bakarak, bu damgalarý da kayaya kazýmýþtýr. Ýþte bu damgalar
da Orta Asya'dan beri Türklerin kullandýðý damgalarla örtüþmektedir. Bunu
gösterebilmek içinde sadece " Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgalarý " adlý
Tuncer Gülensoy'un kitabýndaki kayadaki damgalarla örtüþen damgalardan
birkaç örnekte ayrýca sunulmuþtur. Tek bir damga kitabýnda bulunan damgalar-
60 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
la örtüþmeyi gösterebilmek için, sadece Tuncer Gülensoy'un kitabý mukayese için
kullanýlmýþtýr. Sadece bir damga kitabýnda bulunan örtüþmeler de ayrýca
düþündürücüdür. Bunlara ilaveten Kýrým'da da mezar taþlarýnda bulunan
damgalarýn, Restelica'daki bu kayada bulunan damgalarla örtüþmesi ne kadar
önemli bir tarihi olayla karþý karþýya kalýndýðýnýn baþka bir iþaretiydi.
Bunun dýþýnda, karþýlaþtýrýlmasý yapýlmayan, kaya üzerindeki diðer 100'den fazla
damga, bu makalenin damga resimleri ile birlikte sunulmasýyla artýk, damga uzmanlarýnca ele alýnabilecektir. Bu amaçla bu kaya üzerindeki hiçbir damganýn, gözden
kaçmamasý için, ayný damga resimlerinin belki de birkaç kez fotoðrafý alýnmýþtýr.
Fotoðraflarý, ilgililerin, damga uzmanlarýnýn dikkatine sunulan damgalar,
Goralýlarýn Türk olmalarýnýn bir baþka iþareti olarak deðerlendirilmektedir. Eðer
Goralýlar Türk deðilse bu kaya üzerindeki damgalar, nasýl oluyor da Orhun dan
beri kullanýlan Türk damgalarýyla örtüþüyordu. Öte yandan bu damgalar, kaya
üzerinde bulunmakla kalmamýþ, halen Gora'da yaþayan ailelerce kullanýldýðý bile
tespit edilmiþtir. Yani Goralýlar, bu damgalarý sadece kayanýn üzerine kazýmakla
kalmamýþlardýr. Bu damgalarý Gora'da halen sürülerin üzerinde görmek
mümkündür. Hem sürülerin üzerinde hem de evlerinin kapýlarýnda bu damgalarý
kullanan ve Orta Asya'dan beri Türklerin kullandýðý damgalarla örtüþen bu
damgalarýn 100'den fazla benzerinin Gora'da bulunmasý karþýsýnda kayýtsýz kalýnmasý mümkün deðildir. Bu kaya üzerindeki damgalarýn Sýrp, Makedon veya
Bulgar olduklarý iddia edilen Gora'da bulunmasý ve bu damgalarýn Türk
damgalarýyla uyuþmasý tesadüf olarak deðerlendirilebilir mi acaba? Veya bu
durum nasýl normal bir durum olarak deðerlendirilebilir.
Bütün bu bulgular ýþýðýnda, Goralýlarýn Türk olduklarýný söyleyebilmek, biraz
daha kolaylaþmýþ, adeta kendini mecburiyet haline getirmiþtir. Bu kadar
damganýn uyuþmasýnýn tesadüf olarak deðerlendirilmesi veya bu kayanýn hiçbir
deðeri olmayan normal bir taþ olarak algýlanmasý mümkün deðildir ve bilimsel
ölçülere de uygun deðildir. Bu kaya, bu haliyle adeta Balkanlarýn nüfus kütüklerinden bir tanesidir ki Goralý tarihçi Yahya Maznikar, Restelica köyünde bu kayalardan 20'ye kadar olduðu söylenmektedir. Kendisi de bu kayalardan 6-7
tanesini bildiðini ifade etmektedir. Karlarla kaplý olduðu için diðerlerini görüntüleyemediðimiz bu kaya için, belki de büyük bir iddia olacaktýr, Ancak "Orhun
Abideleri'nin birer küçük Balkan versiyonlarýdýr." demek gerekmektedir. Çünkü
bu kayalar layýkýyla deðerlendirildiðinde, ortaya daha birçok yeni bilgiyi koyacak, bize belki de yeni yeni Türk topluluklarýnýn adreslerini gösterebilecektir.
Buna göre kayaya bakýldýðýnda aþaðýdaki örneklerde görüldüðü gibi þaþýrtýcý
benzerliklerle karþýlaþýlacaktýr. Bu damgalarýn bir makale halinde ve þekillerle
gösterilebilmesi için yardýmlarýný esirgemeyen Elektronik mühendisi sevgili dostum Orhan Nergiz beyefendiye ayrýca yürekten teþekkür ediyorum.
GORA ABÝDESÝ 61
62 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
. RESÝM-1
Tuncer Gülensoy, Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgalarý,
Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý, Ýstanbul 1989, s.57
GORA ABÝDESÝ 63
64 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
. RESÝM-2
Tuncer Gülensoy, Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgalarý,
Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý, Ýstanbul 1989, s.57
GORA ABÝDESÝ 65
66 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
. RESÝM-3
Tuncer Gülensoy, Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgalarý,
Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý, Ýstanbul 1989, s.68
GORA ABÝDESÝ 67
68 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
. RESÝM-4
Tuncer Gülensoy, Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgalarý,
Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý, Ýstanbul 1989, s.68
GORA ABÝDESÝ 69
70 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
. RESÝM-5
Tuncer Gülensoy, Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgalarý,
Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý, Ýstanbul 1989, s.88
GORA ABÝDESÝ 71
72 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
. RESÝM-6
Tuncer Gülensoy, Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgalarý,
Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý, Ýstanbul 1989, s.70
GORA ABÝDESÝ 73
74 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
. RESÝM-7
Tuncer Gülensoy, Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgalarý,
Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý, Ýstanbul 1989, s.65
GORA ABÝDESÝ 75
76 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
. RESÝM-8
Tuncer Gülensoy, Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgalarý,
Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý, Ýstanbul 1989, s.92
GORA ABÝDESÝ 77
78 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
. RESÝM-9
Tuncer Gülensoy, Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgalarý,
Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý, Ýstanbul 1989, s.57
GORA ABÝDESÝ 79
80 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
.RESÝM-10
Tuncer Gülensoy, Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgalarý,
Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý, Ýstanbul 1989, s.90
GORA ABÝDESÝ 81
82 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
.RESÝM-11
Tuncer Gülensoy, Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgalarý,
Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý, Ýstanbul 1989, s.96
GORA ABÝDESÝ 83
84 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
.RESÝM-12
Halife YAÞLAVSKAYA, Golos Kýrým Gazetesi, Tarihi belli deðil, Kýrým - UKRAYNA
GORA ABÝDESÝ 85
86 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
.RESÝM-13
Halife YAÞLAVSKAYA, Golos Kýrým Gazetesi, Tarihi belli deðil, Kýrým - UKRAYNA
GORA ABÝDESÝ 87
88 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
.RESÝM-14
Halife YAÞLAVSKAYA, Golos Kýrým Gazetesi, Tarihi belli deðil, Kýrým - UKRAYNA
GORA ABÝDESÝ 89
90 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
.RESÝM-15
Kýrým'da bir Mezar Taþý
GORA ABÝDESÝ 91
92 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 93
94 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 95
96 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 97
98 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 99
100 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 101
102 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 103
104 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 105
106 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 107
108 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 109
110 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 111
112 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 113
114 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 115
116 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 117
118 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 119
120 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 121
122 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 123
124 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 125
126 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 127
128 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 129
130 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
GORA ABÝDESÝ 131
132 ÞAR DAÐLARINDAKÝ GENETÝK ÞÝFRELER
. RESÝM-1

Benzer belgeler

şar dağlarının tepesindeki kaya - Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği

şar dağlarının tepesindeki kaya - Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği ölüm, evlenme törenlerine, müziðinden örf adetlerine, diline kadar Goralýlarýn her þeyini, mercek altýna aldý. Gora'ya yapýlan geziden sonra, bölgede bulunan bulgular, Türkiye'ye dönüldüðünde de ko...

Detaylı

GORA DİLİNDEKİ TÜRKÇE KELİMELER *

GORA DİLİNDEKİ TÜRKÇE KELİMELER * Dragaþ Belediyesinden 15 kilometre uzaklýkta bulunan Brod, Gora köylerinden biridir. Burasý, Osmanlý döneminin bölgedeki önemli ticaret merkezlerinden sayýlýr. Makedonya-Kosova sýnýrý yaný baþýnda ...

Detaylı