ÜRÜN HABERLER‹

Yorumlar

Transkript

ÜRÜN HABERLER‹
ÜRÜN HABERLER‹
F‹fi-SOKETLER
Sanayi Tipi
“RockStar ® “ serisi ile
Weidmüller yeni nesil sanayi
tipi Fifl-Soketleri sunmaktad›r. 11 farkl› boyu olan
bu ürün mükemmel ve
yenilikçi detaylar› ile göze
çarpmaktad›r. Koruma s›n›f›
IP65 (Size1), IP66 (Size212) veya IP69K olarak
sunulan “RockStar ® “
dünyan›n tek NEMA 2501991 Typ 4x sertifikas›na
sahip olan konektörüdür.
Ürün tipi ve uygulamaya
göre, vidal›, yayl›, “PushIn”
ve Crimp ba¤lant›lar›
bulunmaktad›r. DIN EN
5510 Teil2, NFF 16-101, NFF 16-102, ASTM E 162, ASTM
E 662 ve Bombardier SMP 800C sertifikalar›na sahip olan
“RockStar ® “ serisinin kutup say›s› 3 ile 216 aras›nda
de¤iflmektedir. 1000 Volt, 100 Amper'e kadar ve toprakl›
veya topraks›z tipleri mevcuttur. Fifl-Soketlerin toprak ba¤lant›s›
IEC 60364-5-54 ve DIN VDE 0100-540 normlar›na uygundur.
Sinyal ve Güç kontaklar›n›n kombine edildi¤i “MixMate“ ve
kullan›c› ihtiyac›na göre birlefltirilebilen modüler sistem
“ConCept“ serileri yeni “RockStar ®“ ailesine aittir. “Fieldbus”
ve Koax kablolar› için ba¤lant› modülleri bulunur.
WEIDMÜLLER
Tel : +90 216 5371070
Fax : +90 216 5371077
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24124 giriniz.
BANTLI KONTROL KANTARLARI
Otomatik Tart› Sistemi
Esit CW Bantl› Kontrol
Kantarlar› paketlenmifl ürünün
kabul edilen a¤›rl›k aral›¤›nda
olup olmad›¤›n› kontrol eder.
Esit CW Bantl› Kontrol
Kantarlar›, tart› band› ve dijital
kontrol terminalinden
oluflmaktad›r. Tart› band›,
mevcut bant sistemine
bütünlefltirilerek otomatik
olarak çal›flt›r›l›r. Ürünler tart›
band›ndan geçerken hareket
halinde tart›l›r ve a¤›rl›¤› uygun
olmayan paketler belirlenir. Uygun olmayan paketler için sesli
ve ›fl›kl› uyar› sistemi çal›fl›r ayr›ca bu ürünlerin banttan ayr›lmas›
için iflaretleme, pistonla ay›rma, devirme gibi çeflitli ret
seçenekleri vard›r. Kontrol terminali PWI ‹ndikatör, PLC ve
operatör panelinden oluflmaktad›r. Kullan›c› pano üzerindeki
Yetki Anahtar› ile paket tipi ve çal›flma parametre bilgilerini
de¤ifltirebilir. Tart›m platformu üzerindeki anl›k a¤›rl›k de¤er
indikatör üzerinden izlenebilir. Son geçen paket a¤›rl›¤›, toplam
geçen, kabul edilen limitler içinde ve d›fl›nda geçen paket say›s›
bilgileri operatör panelinden görülebilir. Esit CW Bantl› Kontrol
Kantarlar›n›n di¤er bir özelli¤i ise dijital kontrol ünitesinin
raporlama yapabilmesidir. Üretim miktarlar› ve eksik paket
miktarlar› ile ilgili al›nan raporlar, iflletmede üretimin kontrolünde
önemli veriler olarak de¤erlendirilir.
ES‹T ELEKTRON‹K
Tel : +90 216 5851818
Fax : +90 216 5851819
SLI için : www.tim-info.com/edt 24233 adresinde giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19027 giriniz.