tıklayarak indirin

Yorumlar

Transkript

tıklayarak indirin
lに
uurdrar l|r LrPIt
5EIrErr,
ve yanlaflna astlan bez
I● C‖
1
veya sair maddeler
vasrtastyla yapllan
Altrnordu-Unye-Fatsa
Cadde
10
2
Aybastr-Gtilkriy-Kumru-Korgan-
Caddeleri
GUlyalr-Persembe
11′ 01‐
880‐
Altrnordu-Unye-Fatsa
AybastFcdlkOy-Kumru-Korgan-
Eulvar ve Meydanlar
G[ilyalt-PerSembe
Ulubey-Mesudiye-Kabata5-
Kabadiiz-ikizce-GiirgentepeqaybaSr-CatalprnarEamaS-Akku$
Secici mahiyetteki ilan
ve reklamlann
metrekaresinden
haftaIk olarak
Sokak
10
2
みァa_
Ulubey-Mesudiye-KabatasKabadrlz-ikizce-GiirgentepeCaybagrEatalprnar-Eama$-Akku9
&80‐
11′ OII.‐
Led ekranlt ilan ve
4. lgrklr veya
projeksiyonlu ilan ve
reklamlardan her
metrekare iEin ytlltk
ola ra k
reklamlardan
Altrnordu-Unye-Fatsa
30
150
AybastFGdlkdy-Kumru-Korgan-
BUtiin Yerlerde
G0lyaI-Per5embe
3ι 08‐
6ら 06.‐
DiЁ eri§ lkll Ve
proleksiyonlu‖ an ve
30
150
Altrnordu-Unye-Fatsa
.
名
AybastFGdlkdy-Kumru-KorganGiilyalFPertembe
Ulubey-Mesudiye-KabatalKabadUz-ikizce-GUrgentepeEaybaSr-eatalprnar-Eamat-Akku9
6606‐
8ι O&‐
an veに ‖am
4404Ulubey-Mesudiye-Kabatas-
amaclyla da言 に!lan
Kabadiiz-ikizce-Giirgentepe-
brOsuら katal● g,duvar
ve cep takvimleri,
Ulubey-Mesudiye-KabataiKabadUz-ikizce-GiirgentepeqaybaiFCatalptnar-Eama$-Akku$
“
reklamlardan
(D.“
ろ7a‐
Altrnordu-0nye-Fatsa
BUtrin yerlerde
0,01
0,25
Bi.ltiin Yerlerde
Aybastr-Gdlkoy-Kumru-Korgan-
EaybaSr-Eatalprnar-Qama9-Akkug
Gi.ilyall-Per5embe
biblolar veya
Ulubey-Mesudiye-KabataS-
benzerlerinin her biri
Kabadiiz,ikizce-Giirgentepe-
iCin
qaybagr-Catalprnar-Qama9-Akkug
6. Mahiyeti ne olursa
olsun yaptSttnlacak
Cetitli afisler ve
benzerlerinin beherinin
metrekaresinden
Biitiln yerlerde
0,02
0′
50
o25‐
o25‐
Altrnordu-Unye-Fatsa
Aybastr-Gdlkoy-Kumru-Korgan-
BLitLin Yerlerde
GUlyalr-Per5embe
o25‐
Ulubey-Mesudiye-KabataSKabadiiz-ikizce -GUrgentepeCaybagFCatalptnar-Qamag-Akku5
05a_
05a‐
/‘ ヽ
2/2
o44.‐
..
\ ir ADt
: oRDU
EETED|YE ADI : oRDU BUYUK9EHiR BETEDiYEsi
DoNEM| ; 2ots
A) irAN vE REKTAM vERcisl
ilan ve Reklamin Tura ve Yaplidi言
KanuniTarife
:Yer
En A2〔TL)
Bulvar ve Meydan
20
100
1. DUkkan, Ticari ve
3
Altrnordu-Unye-Fatsa
Bulvar ve Meydanlar
8ι 58‐
Stnai m0essese ve
serbest meslek
erbabtnca eesitli yerlere
astlan ve taktlan her
Grup/Verginin Tutan (TL)
En cok{TL)
Aybastr-Gdlkdy-Kumru-KorganGrilyalr-Pergembe Bulvar,Cadde ve
Meydanlar
7コ ′
5ス
Kabadiiz-ikizce-G0rgentepeCaybair-Catalprnar-Qama5-Akkug
Bulvar Meydanlar
‐
06‐
`島
Ulubey-Mesudiye-KabataS-
Altrnordu-Unye-Fatsa
Cadde
20
100
Caddeleri
geiit levha, yazt ve
Aybastr-Gdlkdy-Kumru-Korgan-
G0lyaI-Pergembe
KabadUz-ikizce-GUrgentepeCaybaSr-eatalptnarCamaS-Akkug
caddeler
7ヨ ′
5ス
resim gibi sabit bi.itiin
ilan ve reklamlarrn
‐
6o56‐
5,0,‐
Ulubey-Mesudiye-
beher metrekaresinden
(l
4
Ulubey-Mesudiye-KabataS-
yrllk olarak
Sokak
20
Altrnordu-Unye-Fatsa Sokaklar
100
Aybastr-Gdlkdy-Kumru-Korgan-
Grilyalr-Per;embe Sokaklarr
KabataS-KabadUz-ikizce
Gi.irgentepe-Caybatr
Catalprnar-EamaSAkkug Sokaklan
2. Motorlu tastt
araglanntn igine veya
drSrna konulan ilan ve
reklamlarrn beher
metrekaresinden yrlltk
olarak
Toplu taglma araglarr
8
40
Altrnordu-Unye-Fatsa
Bi.itiin Yerlerde
5島 05-
440`‐
Aybastr-G6lkdy-Kumru-KorganGiilya[-Pergembe
KabadUz-ikizce-Giirgentepe-
Ulubey-Mesudiye-KabataiCaybaSFEatalptnar-Camai-Akkug
Ditter
8
40
3↓ 03.‐
2考 52.‐
1ち 0ヨ ‐
Altrnordu-Unye-Fatsa
Aybastr-Gdlkdy-Kumru-KorganGiilyalFPeriembe
KabadUz-ikizce-G rgentepe-
B0tiin Yerlerde
Ulubey-Mesudiye-KabatagEaybatFEatalplnar-Qamag-Akkug
3(ri:lili:‖ 1121ilI:ya
Bulvar ve Meydan
2
10
3島 03‐
2考 52‐
Altrnordu-Unye-Fatsa
AybastFGdlkdy-Kumru-Korgan-
11′ 01.‐
Ulubey-Mesudiye-KabataS-
Bulvar ve Meydanlar
Giilyalt-Per5embe
Kabadrjz-ikizce-GiirgentepeqaybatrEatalptnar-Qama5-Akku9
ヨ1′ 04.‐
&8a″
考′0‐
1/2
3853‐

Benzer belgeler