İran bir köydeki tüm erkekleri idam etti - Activité

Yorumlar

Transkript

İran bir köydeki tüm erkekleri idam etti - Activité
Activité-Paranormale
?ran bir köydeki tüm erkekleri idam etti
?ran ?slam Cumhuriyeti Cumhurba?kan? Yard?mc?s? ?ahindok Molaverdi, ?ran’?n Mehr Haber Ajans?na, ülkenin
güneyinde yer alan bir köydeki tüm erkeklerin uyu?turucu kaçakç?l??? nedeniyle ölüme mahkum edilip as?larak infaz
edildi?ini aç?klad?.
?ran yasalar?na göre, ölüm cezas? sadece vatana ihanet, cinayet ve uyu?turucu kaçakç?l??? suçlar?nda uygulan?yor.
Bat?l? propagandan?n tersine, cinsel suçlar için ölüm cezas? söz konusu de?il.
?slam dini gere?ince, hukuksal yapt?r?mlar maktul ya da onun hak sahibi taraf?nda tümüyle affedilebilir. Bu durum, de
facto olarak topluma kar?? i?lenen suçlarda olmasa da, cinayet suçlar?nda idam edilenlerin say?s?n? belirgin bir
?ekilde azalt?yor. ?ran’da 2014 y?l?nda 753 ki?i idam edildi ki bu da, nüfusuyla orant?l? olarak de?erlendirildi?inde,
?slam Cumhuriyetini bu alanda dünyadaki en kat? ülke yap?yor.
Mafyan?n Afgan s?n?r?n? a??p ülkedeki uyu?turucu ba??ml?lar?n?n say?s?nda patlamaya neden olmas?ndan beri,
uyu?turucu konusu çok hassas bir hal ald?. Öte yandan, bir köydeki tüm erkeklerin idama mahkum edilerek as?lmas?
karar? bu ülkede ilk defa ya?an?yor. ?damlar?n gerçekle?ti?i yerle?im, Sistan ve Belucistan eyaletinde yer al?yor.
?ranl? yarg?çlar Acem olmayan halklar?n ya?ad??? eyaletlerde daha kat? davranma e?ilimi içerisindedirler ve bu ücra
eyalette de ayn? durum söz konusudur.
?ahindok Molaverdi, Mehr Haber Ajans?na verdi?i mülakatta cezan?n hakl?l???n? tart??mamakla birlikte, Anayasa
nezdinde ailelerin gelece?i sorununu gündeme getirmektedir. ?ran Anayasas?, gerçekten de aile kurumunu toplumun
merkezine yerle?tirmektedir ama bu köyde ya?ayan kad?n ve çocuklar? için yerel yetkililer taraf?ndan hiçbir
düzenleme öngörülmü? de?il.
Çev
Osman Soysal
Source
www.voltairenet.org
Komplo - 09 mars 2016 - VOLTA?RE S?TES? - CC-BY-NC-ND
http://activite-paranormale.net/
1/2
© Activité-Paranormale 2009-2016
Activité-Paranormale
http://activite-paranormale.net/
2/2
© Activité-Paranormale 2009-2016