Kitap 4. bölüm için tıklayınız

Yorumlar

Transkript

Kitap 4. bölüm için tıklayınız
Tablo 135. Bazı Önemli Nüfus Göstergeleri (Erzincan Merkez İlçe)
2010-2015
2015-2020
2020-2025
2025-2030
2030-2035
2035-2040
2040-2045
Nüfus Artış Hızı (binde)
Dinamik Büyüme Senaryosu
Atalet Altında Büyüme Senaryosu
21,7
15,7
17,7
5,1
9,6
5,8
8,3
4,9
6,1
3,0
4,9
2,2
4,0
1,6
Doğal Nüfus Artış Hızı (binde)
Dinamik Büyüme Senaryosu
Atalet Altında Büyüme Senaryosu
7,8
8,6
5,1
7,7
3,7
7,1
2,7
6,1
0,7
4,3
-0,4
3,5
-1,2
2,8
Net Göç Hızı (binde)
Dinamik Büyüme Senaryosu
Atalet Altında Büyüme Senaryosu
13,9
7,0
12,6
-2,7
5,9
-1,3
5,6
-1,3
5,4
-1,2
5,3
-1,2
5,2
-1,2
Genel doğurganlık Hızı (binde)
Dinamik Büyüme Senaryosu
Atalet Altında Büyüme Senaryosu
65,8
66,4
65,2
66,2
67,5
68,1
68,1
67,9
62,9
62,1
61,3
61,3
60,8
62,2
Kaba Doğum Hızı (binde)
Dinamik Büyüme Senaryosu
Atalet Altında Büyüme Senaryosu
15,5
16,0
14,0
15,3
13,9
15,2
14,0
14,8
13,0
13,6
12,7
13,4
12,4
13,3
Ölüm Hızı (binde)
Dinamik Büyüme Senaryosu
Atalet Altında Büyüme Senaryosu
7,6
7,3
8,9
7,6
10,2
8,0
11,3
8,7
12,3
9,3
13,1
9,9
13,5
10,6
Yıllık Doğumlar
Dinamik Büyüme Senaryosu
Atalet Altında Büyüme Senaryosu
2.223
2.267
2.223
2.293
2.354
2.332
2.482
2.340
2.394
2.186
2.403
2.181
2.394
2.196
Yıllık Ölümler
Dinamik Büyüme Senaryosu
Atalet Altında Büyüme Senaryosu
1.095
1.041
1.411
1.137
1.727
1.235
2.002
1.370
2.267
1.502
2.479
1.616
2.622
1.739
Nüfus Göstergeleri
2.2.1.2. Nüfusun Yafl Gruplar›na Göre Da¤›l›m›
Nüfus projeksiyonlar›ndan elde edilen nüfusun yafl gruplar›na göre da¤›l›m› sonuçlar› ayr›nt›l› tablolar yerine, nüfus piramidi grafikleri olarak verilmifltir. Nüfus piramitlerin ba¤›ml› nüfus olarak kabul edilen 0-14 ve 65+ nüfus grubu turuncu renkli, 15-65 yeflil renkli olarak verilmifltir. Nüfus piramitlerinde askerlik görevini ifa etti¤i hesaplanan kabaca 12000 kifli dikkate al›nmam›flt›r.
Grafik 32. Erzincan İl Geneli Nüfus Projeksiyonu Nüfus Piramitleri
(Dinamik Büyüme Senaryosu)
(227.927)
(261.240)
200
(243.173)
(268.497)
(211.592)
(274.583)
(252.642)
(279.075)
Grafik 33. Erzincan İl Geneli Nüfus Projeksiyonu Nüfus Piramitleri
(Atalet Altında Büyüme Senaryosu)
(211.911)
(240.109)
(223.784)
(244.251)
(228.910)
(247.620)
(234.899)
(249.708)
Grafik 34. Erzincan Merkez İlçe Nüfus Projeksiyonu Nüfus Piramitleri
(Dinamik Büyüme Senaryosu)
(136.250)
(151.891)
(165.951)
(181.484)
(187.119)
(191.237)
(174.087)
(195.596)
Grafik 35. Erzincan Merkez İlçe Nüfus Projeksiyonu Nüfus Piramitleri
(Atalet Altında Büyüme Senaryosu)
(136.484)
(159.730)
(147.614)
(162.153)
(151.396)
(163.975)
(155.883)
(165.260)
201
Nüfus piramitlerinin biçimleri baz› küçük girinti ve ç›k›nt›lar hariç, genel
olarak beklentilere uygun olup projeksiyonlar›n tutarl›l›¤›na iflaret etmektedir. Grafiklerden, nüfusun giderek yafllanaca¤› aç›kça görülmektedir. En üst
çubuklardaki afl›r› ç›k›nt›lar, bu çubuklar›n 75 ve üzerindeki tüm yafllara ait olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Erzincan’da pozitif net göç içinde ileri yafltaki kad›nlar›n önemli bir pay› olmas› nedeniyle, grafiklerde bu kesimin ç›k›nt›s› daha fazlad›r. Erzincan’›n yafl ortalamas›n›n Türkiye genelinin üzerinde olaca¤› söylenebilir.
Nüfusun önemli yafl gruplar› olan 0-14, 15-64 ve 65+ yafl gruplar›na göre
da¤›l›m› mutlak ve yüzde olarak afla¤›da verilmifltir:
Tablo 136. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (Kadınlar ve Erkekler)
Yaş Grupları
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
Erzincan İl Geneli
Dinamik Büyüme
Senaryosu
Mutlak
0-14
15-64
65+
Yüzde
0-14
15-64
65+
Atalet Altında Büyüme
Senaryosu
Mutlak
0-14
15-64
65+
Yüzde
0-14
15-64
65+
Erzincan Merkez İlçe
Dinamik Büyüme
Senaryosu
Mutlak
0-14
15-64
65+
Yüzde
0-14
15-64
65+
Atalet Altında Büyüme
Senaryosu
Mutlak
0-14
15-64
65+
Yüzde
0-14
15-64
65+
202
51.873 51.104
148.465 160.271
23.254 28.551
23,2
66,4
10,4
21,3
66,8
11,9
51.947 50.929
148.453 158.918
23.511 25.936
23,2
66,3
10,5
21,6
67,4
11,0
35.135 35.728
101.551 111.282
11.564 17.045
23,7
68,5
7,8
21,8
67,9
10,4
35.191 35.434
101.563 109.814
11.730 14.365
23,7
68,4
7,9
22,2
68,8
9,0
53.076 53.722 53.828
166.628 169.636 171.595
35.469 41.549 47.817
20,8
65,3
13,9
20,3
64,1
15,7
19,7
62,8
17,5
50.832 52.343 52.439
161.651 163.694 164.879
28.427 30.862 34.791
21,1
67,1
11,8
21,2
66,3
12,5
20,8
65,4
13,8
37.370 37.590 37.536
116.202 117.979 118.993
24.201 30.518 36.762
21,0
65,3
13,6
20,2
63,4
16,4
19,4
61,5
19,0
35.294 36.095 36.063
111.109 111.978 112.140
16.993 19.810 23.527
21,6
68,0
10,4
21,5
66,7
11,8
21,0
65,3
13,7
54.697 54.737
175.872 180.261
49.928 51.585
19,5
62,7
17,8
54.140
184.250
52.685
19,1
62,9
18,0
18,6
63,3
18,1
52.019 51.145
167.332 168.753
36.644 39.722
50.248
169.325
42.135
20,3
65,3
14,3
19,7
65,0
15,3
19,2
64,7
16,1
38.032 38.303
121.861 125.909
39.226 39.729
37.782
129.748
40.066
19,1
61,2
19,7
18,8
61,8
19,5
18,2
62,5
19,3
35.527 34.667
113.025 113.680
25.600 27.628
34.034
114.155
29.071
20,4
64,9
14,7
19,7
64,6
15,7
19,2
64,4
16,4
Erzincan’da 0-14 yafl grubunun say›s› mutlak olarak artmakla birlikte, nüfus içindeki pay› giderek azalmaktad›r. 15-64 yafl grubu nüfus da mutlak olarak artmas›na karfl›n, 2015 y›l›ndan sonra giderek azalma göstermektedir. Bu
grubun pay›n›n nüfus içindeki pay› azalsa da, 2045 y›l›na kadar %60’›n alt›na
inmemektedir. 65+ nüfus grubu ise hem nüfus büyüklü¤ü olarak, hem de nüfus içindeki pay olarak giderek artmaktad›r. Bu durum her iki senaryoya göre tüm il geneli ve merkez ilçe için de geçerlidir. Ancak, nüfus giderek yafllanmaya bafllasa da projeksiyon dönemi boyunca nüfusun önemli bir k›sm›
çal›flma ça¤›nda olacakt›r. Bu durum tüm Türkiye genelinde de benzer olup,
ülkemizin ve dolay›s›yla Erzincan’›n iktisadi geliflmesi aç›s›ndan büyük bir
avantajd›r. Tüm projeksiyon dönemi boyunca erkek nüfus kad›n nüfusun
üzerinde kalmaya devam etmektedir. Bunda asker say›s›n›n ilde fazla olmas› etkilidir. Asker nüfus olarak kabul edilen 12.000 kifli dikkate al›nmad›¤›nda,
2035 Y›l›ndan sonra kad›n nüfus erkek nüfusu geçmeye bafllamaktad›r.
2.2.1.3. Tekli Y›llara Göre Nüfus Projeksiyonlar› (2010-2025)
Erzincan il geneli için, tekli y›llara iliflkin nüfus projeksiyonu sonuçlar› her iki
senaryoya göre afla¤›daki tabloda verilmifltir:
Tablo 137. Tekli Yıllara Göre Erzincan İl Geneli Nüfus Projeksiyonları
Yaş Grubu
Dinamik Büyüme Senaryosu
Kadın
Erkek
2010
105.392
118.200
2011
107.100
2012
108.780
2013
Toplam
(2010-2025)
Atalet Altında Büyüme Senaryosu
Kadın
Erkek
Toplam
223.592
105.555
118.353
223.911
119.838
226.938
106.837
119.567
226.405
121.466
230.246
108.110
120.798
228.907
110.429
123.085
233.514
109.375
122.046
231.424
2014
112.046
124.696
236.742
110.633
123.316
233.945
2015
113.629
126.298
239.927
111.538
124.246
235.785
2016
115.244
127.888
243.132
112.061
124.757
236.816
2017
116.861
129.455
246.316
112.576
125.246
237.823
2018
118.473
130.986
249.459
113.103
125.731
238.833
2019
120.085
132.484
252.569
113.637
126.207
239.844
2020
121.457
133.716
255.173
114.210
126.700
240.910
2021
122.518
134.637
257.155
114.859
127.273
242.129
2022
123.551
135.532
259.083
115.504
127.844
243.350
2023
124..556
136..422
260..978
116..134
128..423
244..555
2024
125.523
137.315
262.838
116.733
129.005
245.739
2025
126.429
138.213
264.642
117.294
129.604
246.899
2025 y›l›na kadar tekli y›llara göre projeksiyon sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, Erzincan il genel nüfusunun 2023 y›l› nüfusu dinamik büyüme senaryosuna göre yaklafl›k olarak 261 bin, atalet alt›nda büyüme senaryosuna göre ise 244
bin civar›nda olmas› muhtemeldir. Erzincan il geneli nüfusu 2011’den 2023’e
203
dinamik büyüme senaryosuna göre 34 bin, atalet alt›nda büyüme senaryosuna göre 18 bin kifli artmaktad›r. Her iki senaryo için 2023 y›l›ndaki il genel nüfusu fark› 16 bin kifli civar›ndad›r. Bu fark do¤urganl›k ve ölümlülük varsay›mlar›ndan de¤il, göç varsay›mlar›ndaki farkl›l›ktan ortaya ç›kmaktad›r. Göçün dinamik büyüme senaryosunda öngörülenin iki kat› kadar olmas› durumunda,
nüfusun 2023 Y›l›nda 10 bin kifli daha fazla olmas› beklenebilir. Görülece¤i gibi Erzincan’›n nüfus bak›m›ndan büyük bir flehir olmas› beklenmemektedir.
Grafik 36. Tekli Yıllara Göre Erzincan İl Genel Nüfusu
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Dinamik Kadın
Atalet Altında Kadın
Dinamik Erkek
Atalet Altında Erkek
Dinamik Toplam
Atalet Altında Toplam
Tekli y›llara göre Erzincan merkez ilçe nüfus projeksiyonlar› her iki senaryoya göre afla¤›daki tabloda verilmifltir.
Tablo 138. Tekli Yıllara Göre Merkez İlçe Nüfus Projeksiyonları
Yıllar
204
Dinamik Büyüme Senaryosu
Kadın
Erkek
Toplam
(2010-2025)
Atalet Altında Büyüme Senaryosu
Kadın
Erkek
Toplam
2010
68.074
80.176
148.250
68.192
80.292
148.484
2011
69.689
81.797
151.486
69.405
81.469
150.874
2012
71.281
83.391
154.672
70.609
82.643
153.252
2013
72.847
84.956
157.803
71.802
83.816
155.618
2014
74.386
86.491
160.877
72.985
84.987
157.972
2015
75.894
87.997
163.891
73.808
85.806
159.614
2016
77.401
89.494
166.895
74.225
86.193
160.418
2017
78.900
90.952
169.852
74.621
86.546
161.167
2018
80.384
92.367
172.751
75.018
86.885
161.903
2019
81.862
93.746
175.608
75.415
87.211
162.626
2020
83.093
94.857
177.950
75.841
87.555
163.396
2021
84.012
95.661
179.673
76.345
87.974
164.319
2022
84.904
96.429
181.333
76.849
88.387
165.236
2023
85..775
97..180
182..955
77..342
88..796
166..138
2024
86.620
97.927
184.547
77.816
89.203
167.019
2025
87.419
98.669
186.088
78.264
89.619
167.883
2010 y›l›nda 148 bin olarak hesaplanan Erzincan Merkez ilçe y›l ortas› nüfusunun 2023 Y›l›nda dinamik büyüme senaryosuna göre 183 bin, atalet alt›nda büyüme senaryosuna göre 166 bin olarak hesaplanm›flt›r. Erzincan il
geneli nüfusu 2011’den 2023’e dinamik büyüme senaryosuna göre 32 bin,
atalet alt›nda büyüme senaryosuna göre 13 bin kifli civar›nda artmaktad›r.
Her iki senaryo için 2023 nüfus fark› 18 bin civar›ndad›r.
Erzincan’da 2009 Y›l›ndan itibaren bafllayan nüfus art›fl›n›n bundan sonra
da artmaya devam edece¤i düflünüldü¤ünde, nüfusun azald›¤› dönemlerde azalan il içi toplam talebinin üniversitenin büyüme aflamas›nda son iki y›ldaki gibi art›fl göstermesi beklenmektedir. Bu talep art›fl›, il içi katma de¤er
yaratma kapasitesinin art›r›lmas› durumunda dinamik büyümeye, aksi halde
atalet alt›ndaki büyümeye neden olacakt›r.
Grafik 37. Tekli Yıllara Göre Erzincan Merkez İlçe Nüfusu
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Dinamik Kadın
Atalet Altında Kadın
Dinamik Erkek
Atalet Altında Erkek
Dinamik Toplam
Atalet Altında Toplam
2.2.1.4. Nüfusun Baz› Önemli Yafl Gruplar›na Göre Da¤›l›m›ndan Hareketle Konut, ‹stihdam, E¤itim ve Sa¤l›k Politikalar›
Nüfus projeksiyonlar›ndan hareketle gelecekteki konut ihtiyac›n›n belirlenmesi yan›nda, belli yafl gruplar›n›n da¤›l›m›ndan istihdam, e¤itim ve sa¤l›k politikalar› gelifltirilebilir.
Konut Politikalar›:
Dinamik büyüme senaryosuna göre 2023’e kadar il genel nüfusunun 34
bin, merkez ilçe nüfusunun ise 32 bin civar›nda artmas› beklenmektedir. Bu
durumda bu senaryoya göre merkez ilçe d›fl›ndaki nüfusun 2023’e kadar
ancak 2 bin civar›nda artmas› beklenebilir. Merkez ilçe nüfus art›fl›n›n da tamam›n›n flehir merkezinde gerçekleflmesi beklenir. Bu senaryo dikkate al›narak Erzincan il merkezine 2023’e kadar flehir merkezinde 32 bin kiflinin dahil
olmas› beklenmektedir. Bu nüfusun 10 bin civar›ndaki bir k›sm›n›n il d›fl›ndan
205
gelen üniversite ö¤rencisi oldu¤u kabul edilirse, ilave 22 bin kiflinin ikamet
edece¤i konut ihtiyac›n›n oldu¤u söylenebilir. Erzincan’da 2009 y›l› itibariyle
ortalama hane büyüklü¤ünün 3,62 oldu¤u dikkate al›n›rsa, Erzincan il merkezinde yaklafl›k 6 bin civar›nda ilave konut ihtiyac› olaca¤› hesaplanabilir.
Bu arada eski konutlar›n yenilenmesi durumu da dikkate al›nd›¤›nda, 2023’e
kadar yaklafl›k toplam 8-10 bin civar›nda konut üretilmesinin uygun olaca¤›
söylenebilir. Bu durumda 1000 konut üretilen y›llar›n baflar›l›, 500’ün alt›nda
konut üretilen y›llar›n ise baflar›s›z y›llar oldu¤u kabul edilmelidir.
Merkez ilçe d›fl›ndaki ilçelerde de benzeri bir hesaplamayla, 2023 y›l›na
kadar toplam 500 civar›nda ilave konut ihtiyac›n›n olaca¤› düflünülebilir. Bu
ihtiyac›n da büyük ölçüde ilçe merkezlerinde gerçekleflmesi beklenir. Ancak ço¤unlu¤u k›rsal alanlarda yaflayan merkez ilçe d›fl› ilçe nüfusunun sosyal dönüflüm alt›nda yeni konut ihtiyac› oldu¤u aç›kt›r. Bu, sosyal dönüflüm
projeler yoluyla sa¤lanmal›d›r.
Tablo 139. Bazı Önemli Yaş Gruplarına Ait Nüfus Projeksiyonları Erzincan Geneli
Dinamik Büyüme Senaryosu
Atalet Altında Büyüme Senaryosu
2010
2015
2020
2023
2025
65 +
0- 4
5-6
140.406
22.091
14.908
6.265
152.271
27.050
16.541
6.274
158.837
33.787
16.827
6.928
160.184
37.391
16.979
6.699
7-14
15-18
19-22
15-49
TOPLAM
27.922
15.806
14.886
112.967
211.592
25.791
17.342
16.948
115.368
227.927
26.795
15.630
17.672
116.989
243.173
68.927
12.503
7.289
74.647
15.245
8.093
3.036
13.638
7.618
7.268
54.951
105.392
Kadınlar ve
Erkekler
15-64
Kadınlar
15-64
65 +
0- 4
5-6
7-14
15-18
19-22
15-49
TOPLAM
Erkekler
15-64
65 +
0- 4
5-6
7-14
15-18
19-22
15-49
TOPLAM
2010
2015
2020
2023
2025
161.888
39.531
17.157
6.728
68.959
12.619
7.274
3.038
73.917
14.008
8.243
3.041
75.140
15.323
8.125
3.233
75.683
16.004
8.212
3.223
76.287
16.500
8.285
3.213
27.724
14.751
16.160
118.265
248.977
27.338
15.181
16.269
120.707
252.642
13.669
7.657
7.278
54.842
105.560
12.299
8.147
8.172
56.914
111.510
12.264
7.057
8.256
57.762
114.086
12.826
6.638
7.342
57.457
115.948
12.781
6.737
7.347
57.624
117.067
7.7820
1.8857
8.232
78.631
20.742
8.300
79.503
21.853
8.382
71.517
9.695
7.603
76.812
10.663
8.610
78.252
11.681
8.502
78.605
12.329
8.596
79.195
12.846
8.675
3.075
12.570
8.556
8.246
55.934
113.629
3.397
13.152
7.655
8.725
56.900
121.457
3.278
13.605
7.252
7.927
57.581
124.555
3.293
13.398
7.479
7.995
58.822
126.429
3.232
14.312
8.226
7.626
57.914
106.358
3.170
12.968
8.416
8.648
60.370
112.223
3.377
12.794
7.427
8.532
60.886
114.606
3.372
13.379
6.912
7.698
60.537
116.281
3.362
13.356
6.979
7.669
60.684
117.433
71.479
77.624
81.017
81.553
82.385
140.476
150.729
153.392
154.288
155.482
9.588
7.619
3.229
14.284
11.805
8.448
3.199
13.221
14.930
8.595
3.531
13.643
16.649
8.679
3.421
14.119
17.678
8.775
3.435
13.940
22.314
14.877
6.270
27.981
24.671
16.853
6.211
25.267
27.004
16.627
6.610
25.058
28.333
16.808
6.595
26.205
29.346
16.960
6.575
26.137
8.188
7.618
58.016
106.200
8.786
8.702
59.434
114.298
7.975
8.947
60.089
121.716
7.499
8.233
60.684
124.422
7.702
8.274
61.885
126.213
15.883
14.904
112.756
211.918
16.563
16.820
117.284
223.733
14.484
16.788
118.648
228.692
13.550
15.040
117.994
232.229
13.716
15.016
118.308
234.500
Ayr›ca, 2023 Y›l›na kamu veya özel ö¤renci yurtlar›nda kalabilece¤i düflünülen 10 bin üniversite ö¤rencisi için de, kamu ve özel sektör taraf›ndan
ö¤renci yurtlar› infla edilmesi gerekmektedir. Bunun en az›ndan yar›s› için
özel sektör taraf›ndan iflletilen apart tarz› konaklama imkan› sa¤layan yurtlarla sa¤lanmal›d›r.
206
‹stihdam Politikalar›:
‹stihdam politikalar› bak›m›ndan önemli yafl grubu 15-64 aras› yafl grubudur. Y›l ortas› nüfus büyüklü¤ü olarak Erzincan il genelinde 2011 y›l›nda yaklafl›k 142 bin olan 15-64 yafl grubu nüfus 2023 y›l›nda dinamik büyüme senaryosuna göre 160 bin, atalet alt›nda büyüme senaryosuna göre 155 bin civar›nda olmas› beklenmektedir. Buna göre istihdam ça¤›ndaki nüfusun
2023 y›l›na kadar dinamik büyüme senaryosu alt›nda yüzde 14, atalet alt›nda büyüme senaryosu alt›nda yüzde 10 civar›nda büyümesi beklenmektedir.
Erzincan Merkez ‹lçe’de ise 2011 y›l›nda yaklafl›k 93 bin olan 15-64 yafl grubu nüfus 2023 Y›l›nda dinamik büyüme senaryosuna göre 109 bin, atalet alt›nda büyüme senaryosuna göre 103 bin civar›nda olmas› beklenmektedir.
Buna göre istihdam ça¤›ndaki nüfusun 2023 y›l›na kadar dinamik büyüme
senaryosu alt›nda yüzde 18, atalet alt›nda büyüme senaryosu alt›nda yüzde 12 civar›nda büyümesi beklenmektedir.
Tablo 140. Bazı Önemli Yaş Gruplarına Ait Nüfus Projeksiyonları Merkez İlçe
Dinamik Büyüme Senaryosu
Atalet Altında Büyüme Senaryosu
2010
2015
2020
2023
2025
2010
2015
2020
2023
2025
93.312
10.594
9.880
4.116
18.348
10.271
10.018
103.109
15.728
11.361
4.265
17.428
12.263
11.543
108.425
22.607
11.373
4.857
18.688
11.351
12.807
109.075
26.403
11.492
4.522
19.463
10.671
11.890
110.353
28.627
11.646
4.547
18.914
11.180
12.071
47.135
4.502
5.049
2.133
9.471
5.157
5.097
51.334
5.736
5.907
2.150
8.704
5.865
5.720
52.102
6.914
5.659
2.297
8.635
5.242
6.082
52.137
7.651
5.736
2.238
9.103
4.843
5.523
52.509
8.203
5.800
2.225
8.963
4.949
5.531
76.790
136.250
77.237
151.891
77.330
165.951
78.514
170.955
81.023
174.087
38.800
68.290
40.243
73.831
40.107
75.607
39.775
76.865
39.993
77.700
46.184
50.942
53.544
53.985
54.648
93.323
101.527
102.955
103.169
103.928
6.180
4.821
8.829
5.561
12.423
5.567
14.398
5.619
15.577
5.690
10.784
9.851
13.308
11.671
15.779
11.172
17.279
11.322
18.406
11.447
1.985
8.905
5.147
4.928
37.877
68.074
2.088
8.475
6.028
5.766
37.918
75.894
2.384
9.176
5.561
6.310
38.011
83.093
2.214
9.559
5.249
5.836
38.593
85.775
2.226
9.278
5.513
5.937
39.826
87.419
4.120
18.405
10.342
10.035
76.560
136.484
4.203
16.905
11.484
11.411
79.130
147.614
4.539
16.951
10.205
11.922
78.972
151.395
4.419
17.949
9.478
10.776
78.243
154.138
4.394
17.708
9.715
10.819
78.608
155.883
Erkekler
15-64
65 +
0- 4
5-6
7-14
15-18
47.128
4.414
5.059
2.131
9.444
5.124
52.167
6.899
5.801
2.176
8.954
6.235
54.881
10.184
5.807
2.473
9.512
5.790
55.091
12.005
5.873
2.308
9.903
5.422
55.705
13.051
5.956
2.321
9.636
5.668
46.188
6.282
4.802
1.987
8.934
5.185
50.193
7.572
5.764
2.053
8.201
5.619
50.853
8.865
5.513
2.242
8.316
4.963
51.032
9.628
5.586
2.181
8.846
4.635
51.419
10.203
5.647
2.169
8.745
4.766
19-22
15-49
5.090
38.914
5.777
39.319
6.497
39.319
6.054
39.922
6.135
41.197
4.938
37.760
5.691
38.887
5.840
38.865
5.253
38.468
5.288
38.615
TOPLAM
68.176
75.997
82.857
85.180
86.669
68.194
73.783
75.788
77.273
78.183
Kadınlar ve Erkekler
15-64
65 +
0- 4
5-6
7-14
15-18
19-22
15-49
TOPLAM
Kadınlar
15-64
65 +
0- 4
5-6
7-14
15-18
19-22
15-49
TOPLAM
Bu gruba ö¤renciler dahil edilmiflken, subay astsubay d›fl›ndaki askerler
dahil de¤ildir. Ö¤rencilerin iflgücünde yer almamas› nedeniyle ö¤renci nü-
207
fusun istihdam ça¤›ndaki nüfustan düflülmesi gerekir. ‹lde ikamet eden lise
ve üniversite ö¤rencisi say›s› yaklafl›k 18-20 bin civar›ndad›r. Bunun yaklafl›k
15-18 bininin merkez ilçede ikamet etti¤i söylenebilir. 2023 y›l›nda Erzincan il
genelinde lise ve üniversite ö¤renci say›s›n›n yaklafl›k 32-38 bin aras›nda olmas› beklenebilir. Bunun sonucu çal›flma ça¤›ndaki nüfusun 2023 y›l›nda il
gelinde dinamik büyüme senaryosuna göre 70-75 bin, atalet alt›nda büyüme senaryosuna göre 65-70 bin civar›nda olmas› beklenebilir. Halen %52
olan istihdama kat›l›m oran›n›n artmas› durumunda, ilin kalk›nmas›n› sa¤layacak önemli bir nüfusun bulundu¤u anlafl›l›r.
Bu iflgücü potansiyelinin daha verimli üretim yapmas› e¤itim düzeyindeki
art›flla yak›ndan ilgilidir. ‹flgücüne kat›l›m›n bayanlarda daha düflük oldu¤u
dikkate al›nd›¤›nda, kad›nlar›n istihdama kazand›r›lmas› için daha fazla
gayret ve teflvikler sa¤lanmal›, bu konudaki gayretler toplumun tüm kesimleri taraf›ndan desteklenmelidir.
E¤itim Politikalar›:
Kuflkusuz e¤itim yaflam boyu sürdürülmesi gereken bir gayrettir. Ancak
düzenli e¤itim kurumlar›ndaki e¤itim bak›m›ndan okul öncesi, ilkö¤retim, orta ö¤retim ve üniversite ça¤›ndaki nüfusun büyüklü¤ü önem kazanmaktad›r.
Okul öncesi e¤itim ça¤›n› oluflturan 5-6 yafl grubundaki nüfusu dinamik
büyüme senaryosu alt›nda tüm il genelinde 2011’de yaklafl›k olarak
6200’den 2023’de 6700’e, merkez ilçede ise 4100’den 4500’e ç›kmaktad›r.
Bu yafl grubundaki toplam 500 kiflilik art›fl›n 300’ü merkez ilçede, 200’ü di¤er
ilçelerde gerçekleflmektedir. Atalet alt›nda büyüme senaryosuna göre ise,
tüm il genelinde yaklafl›k olarak 2011’de 6200’den 2023’de 6600’e, merkez
ilçede ise 4100’den 4400’e yükselmektedir. Bu varsay›m alt›nda bu yafl grubunun nüfusu di¤er varsay›m alt›ndakinden 100 kifli daha azd›r. ‹lde ilkö¤retim ve orta ö¤retim ça¤›ndaki nüfus halen 43 bin civar›nda olup 2023 y›l›na
kadar fazla de¤ifliklik göstermeyece¤i hatta bir miktar düflece¤i söylenebilir.
Bu bilgilere göre Erzincan’da bundan böyle ilk ve orta ö¤retim ça¤›ndaki nüfus de¤iflmeyece¤inden, daha fazla nüfusa yönelik e¤itim hizmeti gerçeklefltirmek yerine, mevcut e¤itimin kalitesini ve eriflilebilirli¤ini gelifltirmeye
yönelik bir planlamaya gidilmelidir.
Sa¤l›k politikalar›:
Sa¤l›k politikalar› da e¤itim politikalar› gibi tüm nüfusu ilgilendirmekle birlikte, 0-4 yafl grubu bebeklik ça¤›n› 65+ yafl grubu yafll› kesimi ve 15-45 aras› yafl kad›n nüfusu do¤urganl›k ça¤›ndaki nüfusu göstermektedir. Günü-
208
müzden 2023 Y›l›na kadar her iki varsay›m alt›nda da gerek 0-4 gerekse 65+
yafl grubu nüfus art›fl göstermekte ve dolay›s›yla bu yafl gruplar›na yönelik
sa¤l›k hizmetlerinin kalitesi yan›nda kapasitesinin de art›r›lmas› gerekmektedir. Özellikle 65+ yafl grubunun nüfusu dinamik büyüme senaryosuna göre il
genelinde 22 binden 37 bine ulaflmaktad›r. Hatta merkez ilçedeki art›fl› daha çarp›c› bir flekilde 11 binden 26 bine ulaflmaktad›r. Dolay›s›yla bu yafl grubundaki nüfus art›fl›n›n daha çok merkez ilçede gerçekleflmesi beklenmektedir. Bu yafl grubuna yönelik sa¤l›k hizmetlerinin daha çok merkez ilçede
gelifltirilmesine büyük önem verilmelidir.
Benzer flekilde 15-49 yafllar› aras› kad›n nüfusun da her iki varsay›m alt›nda 2023 Y›l›na kadar art›fl göstermesi beklenmektedir. Do¤um ve ana bebek sa¤l›¤› hizmetlerinin kalitesinin iyilefltirilmesi yan›nda hizmet kapasitesinin
az da olsa art›r›lmas› gerekmektedir.
209
2.2.2. EKONOMETR‹K ANAL‹Z
Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) taraf›ndan Erzincan ili için sadece 19792001 y›llar› aras›nda Gayri Safi Yurt ‹çi Has›la (GSY‹H) verileri yay›nlanm›flt›r.
2004-2008 döneminde ise, Erzurum-Erzincan ve Bayburt Bölgesi için bölgesel
katma de¤erler hesaplanm›flt›r. Her ne kadar yeterli olmad›¤› düflünülse de,
öncelikle 1979-2001 verilerinden yararlanarak 2001 y›l›ndan sonraki dönem
tahmin edilmeye (öngörülmeye) çal›fl›lm›flt›r. Daha sonra 2004-2008 y›llar›
aras› bölgesel verilerden Erzincan’›n pay› hesaplan›lmas› suretiyle, bu dönem için Erzincan’›n ortalama büyüme oran› hesaplanm›fl ve öngörüde bulunulmufltur. ‹ki ayr› dönem için sonuçlar›n karfl›laflt›r›lmas› ile analiz, sa¤lam
bir temele dayand›r›lm›flt›r.
Ekonometrik analizlerde öngörü ikiye ayr›lmaktad›r: expost öngörü ve
exante öngörü. Ba¤›ml› ve ba¤›ms›z de¤iflkenin gerçek de¤erlerinin bilindi¤i dönemdeki öngörüye (örne¤imizde 1979-2001 y›l› aras›) “expost öngörü”;
gerçek de¤erlerinin bilinmedi¤i (örne¤imizde 2001 y›l› sonraki) dönemin öngörüsüne de “exante öngörü” ismi verimektedir. Kurulan öngörü modeli öncelikle expost dönemde tahmin edilmekte, gerçe¤e yak›nl›¤›, verileri iyi
temsil edip etmedi¤i s›nanmakta ve daha sonra exante öngörü yap›lmaktad›r. Öngörülmek istenilen dönem say›s› artt›kça öngörü baflar›s›n›n azald›¤› bilinmektedir. Ayr›ca politika de¤ifliklikleri, kriz gibi önceden kestirilemeyen olaylar da öngörü baflar›s›n› olumsuz yönde etkilemektedir.
Büyüme modellerini tahmin ederken GSY‹H’n›n ba¤›ml› zaman›n ba¤›ms›z de¤iflken oldu¤u modeller kullan›lmaktad›r, bir baflka ifade ile zaman d›fl›ndaki faktörler sabit kabul edilmektedir. Modeli tahmin ederken ise,
GSY‹H’n›n zaman içerisindeki de¤iflimini bir do¤ru ile ifade etmek yerine e¤risel formda ifade etmenin daha do¤ru oldu¤u görüflü yayg›nd›r. Çünkü
do¤rusal model uygulayabilmek için, geçmifl verilerin do¤rusal bir trend izlemesi gerekmektedir. Aksi halde, do¤rusal olmayan e¤rilerin kullan›lmas›
gereklili¤i do¤maktad›r. Gelir gibi de¤iflkenlerin zaman içerisinde grafikleri
de genelde do¤rusal de¤il e¤risel formda gözlenmektedir.
Literatürde büyüme modellerini tahmin ederken, do¤rusal modelden ziyade e¤risel modellerden yar› logaritmik (üssel) modeller kullan›lmaktad›r.
Bu modelde, GSY‹H de¤iflkeninin zaman içerisindeki birleflik büyüme h›z› kolay bir biçimde tahmin edilebilir ve model do¤rusal de¤il “J tipi” bir e¤ri ile
ifade edilmifl olur.
Bu çal›flmada, Erzincan ilinin ileri do¤ru (exante) öngörü tahmininde do¤rusal modellerin yan›nda birbirlerine karfl› çeflitli avantaj ve dezavantajlar›
olan, S tipi e¤ri için logaritmik do¤rusal ve logaritmik modeller bir baflka ifade ile üssel (exponensiyel) modeller, J tipi e¤ri için lojistik ve gompertz mo-
210
deller denenmifl ve en uygun model üzerinde tart›fl›lm›flt›r. Daha sonra model sonucuna göre ilin gelecek dönem GSY‹H’lar› tahmin edilmifltir.
2.2.2.1. Modeller
1. Ortalama Büyüme Oran›na Göre Yaklafl›k Tahmin: Erzincan ilinde 19792001 y›llar› aras›nda ortalama büyüme oran› 3.37’dir. Grafik 38’de 1979-2001
y›llar› aras›nda gerçek de¤erleri gösteren Seri 1 ve bu sabit büyüme oran›n›n devam etti¤i varsay›m› alt›nda 2002-2023 y›llar› aras› için ortalama de¤erler Seri 2’de ifade edilmifltir. Böylece bu seviyenin devam etti¤i ve hiçbir
politik de¤iflikli¤in, krizin vs. olmad›¤› varsay›m› alt›nda, GSY‹H de¤erleri Tablo 2’de yer almaktad›r, 2023 y›l›nda GSY‹H 1998 fiyatlar›yla 262596 Bin TL olacakt›r. Büyüme oran› sabit kabul edilmifl, ekonometrik model kurulmam›flt›r.
Grafik 38. Ortalama Büyüme Oranı İle Tahmin
300000000.00
250000000.00
200000000.00
Seri 1
150000000.00
Seri 2
100000000.00
50000000.00
2023
2021
2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
0.00
2. Do¤rusal Model: Bu modelde zaman de¤iflkeni GSY‹H de¤iflkeninin
do¤rusal bir fonksiyonu olarak düflünülmüfltür. Kullan›lan ekonometrik model
afla¤›da yer almaktad›r.
GSY‹H = ß0+ ß1t+ u
Modelin tahmin sonuçlar› ise flöyledir:
GSY‹H = 58500000+3903401t
Expost ve exante öngörü tahmin sonuçlar› Tablo 2’de yer almaktad›r.
Afla¤›daki grafikte 1979-2001 y›llar› aras›nda gerçek de¤erleri gösteren Seri
1 ve do¤rusal modelin 2001 y›l›na kadar expost ve 2001 y›l›ndan sonra exante öngörü tahmin de¤erlerini gösteren Seri 2 görülmektedir. Grafikte, Seri 2
sürekli artan do¤rusal bir fonksiyonu ifade etmektedir. Bu tahmin sonucuna
göre 2023 y›l›nda 1998 fiyatlar›yla GSY‹H 234153 Bin TL olacakt›r.
211
Grafik 39. Doğrusal Model ile Öngörü
250000000.00
200000000.00
150000000.00
Seri 1
Seri 2
100000000.00
50000000.00
2023
2021
2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
0.00
Bazen seriler do¤rusal bir trend izlemezler. Bu durumda seriyi en iyi temsil
edecek do¤rusal olmayan e¤rilerin kullan›lmas› gerekmektedir. Gelir gibi
de¤iflkenlerin zamana göre modellenmesinde do¤rusal olmayan yap›lar›n
uygun oldu¤u görüflü hakimdir. Afla¤›da do¤rusal olmayan durumlar için
önerilmifl çeflitli modellerden elde edilen e¤riler yer almaktad›r.
3. Yar› Logarimik Model: Bu modelde zaman de¤iflkeni do¤rusal ve
GSY‹H de¤iflkeni logaritmik olarak düflünülmüfltür ve logaritmik do¤rusal modelden hareket edilmifltir. Ekonometrik model afla¤›da yer almaktad›r.
Log(GSY‹H) = ß1+ ß2t+u
burada ß2 GSY‹H’n›n anl›k büyüme h›z›d›r, birleflik büyüme h›z› ise (antilogß2-1)*100 formülüyle hesaplanmaktad›r. Modelin tahmin sonuçlar› ise
flöyledir:
Log(GSY‹H) = 17.97144+0.0386508t
Buna göre anl›k büyüme h›z›: %3,86’d›r ve ortalama büyüme h›z›ndan
yüksektir. Birleflik büyüme h›z› ise, %3,94’dür. Expost ve exante öngörü tahmin sonuçlar› Tablo 2’de yer almaktad›r. Afla¤›daki grafikte 1979-2001 y›llar›
aras›nda gerçek de¤erleri gösteren Seri 1 ve logaritmik do¤rusal modelden
elde edilen 2001 y›l›na kadar expost ve 2001 y›l›ndan sonra exante öngörü
tahmin de¤erleri (Seri 2) görülmektedir. Grafikte, Seri 2 üssel bir biçimde sürekli artan bir fonksiyonu ifade etmektedir. Bu tahmin sonucuna göre 2023
y›l›nda 1998 fiyatlar›yla GSY‹H 363295 Bin TL olacakt›r.
212
Grafik 40. Logaritmik Doğrusal Model İle Öngörü
400000000.00
350000000.00
300000000.00
250000000.00
Seri 1
200000000.00
Seri 2
150000000.00
100000000.00
50000000.00
2023
2021
2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
0.00
4. Üssel (Tam Logaritmik) Model 1: Bu modelde zaman de¤iflkeni GSY‹H
de¤iflkeninin üssel bir fonksiyonu olarak düflünülmüfltür. Ekonometrik model
afla¤›da yer almaktad›r.
GSY‹H = ß1ß2t+u
Modelin tahmin sonuçlar› ise flöyledir:
GSY‹H = 69137485*1.036544t
Expost ve exante öngörü tahmin sonuçlar› Tablo 2’de yer almaktad›r.
Afla¤›daki grafikte 1979-2001 y›llar› aras›nda gerçek de¤erleri gösteren Seri
1 ve üssel modelden elde edilen 2001 y›l›na kadar expost ve 2001 y›l›ndan
sonra exante öngörü tahmin de¤erleri (Seri 2) görülmektedir. Grafikte, Seri
2 üssel bir biçimde sürekli artan bir fonksiyonu ifade etmektedir. Bu tahmin
sonucuna göre 2023 y›l›nda 1998 fiyatlar›yla GSY‹H 335408 Bin TL olacakt›r.
Grafik 41. Üssel Model 1 İle Öngörü
400000000.00
350000000.00
300000000.00
250000000.00
Seri 1
200000000.00
Seri 2
150000000.00
100000000.00
50000000.00
2023
2021
2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
0.00
213
5. Üssel Model 2: Bu modelde zaman de¤iflkeni GSY‹H de¤iflkeninin üssel
bir fonksiyonu olarak düflünülmüfltür, bir öncekinden daha farkl› bir formda
model kurulmufltur. Üssel model 1’de çok h›zl› art›fllar görülmektedir, art›fl h›z›n› yavafllatabilmek amac›yla, modele sabit parametre ilave edilmifltir. Ekonometrik model afla¤›da yer almaktad›r.
GSY‹H = ß0+ß1ßt2+u
Modelin tahmin sonuçlar› ise flöyledir:
GSY‹H = 341000000-(286000000*0.9835495t)
Expost ve exante öngörü tahmin sonuçlar› Tablo 2’de yer almaktad›r.
Afla¤›daki grafikte 1979-2001 y›llar› aras›nda gerçek de¤erleri gösteren Seri
1 ve üssel modelden elde edilen 2001 y›l›na kadar expost ve 2001 y›l›ndan
sonra exante öngörü tahmin de¤erleri (Seri 2) görülmektedir. Grafikte, Seri
2 üssel biçimde sürekli artan bir fonksiyonu ifade etmektedir, fakat görüldü¤ü gibi art›fl h›z›nda yavafllama vard›r. Bu tahmin sonucuna göre 2023 y›l›nda GSY‹H 205420 Bin TL olacakt›r.
Grafik 42. Üssel Model 2 İle Öngörü
250000000.00
200000000.00
150000000.00
Seri 1
Seri 2
100000000.00
50000000.00
2023
2021
2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
0.00
6. Üssel Model 3: Bu modelde zaman de¤iflkeni GSY‹H de¤iflkeninin üssel
bir fonksiyonu olarak düflünülmüfltür, önceki iki modelden daha farkl› bir
formda model kurulmufltur. Önceki iki üssel modelde, üssel art›fllar söz konusuydu, bu modelde “J tipi”ni daha iyi yans›tan bir model ele al›nm›flt›r. Ekonometrik model afla¤›da yer almaktad›r.
GSY‹H = ß1(1-ßt2)+u
Modelin tahmin sonuçlar› ise flöyledir:
214
GSY‹H = 138000000*(1-0.8586789 t)
Expost ve exante öngörü tahmin sonuçlar› Tablo 2’de yer almaktad›r.
Afla¤›daki grafikte 1979-2001 y›llar› aras›nda gerçek de¤erleri gösteren Seri
1 ve üssel modelden elde edilen 2001 y›l›na kadar expost ve 2001 y›l›ndan
sonra exante öngörü tahmin de¤erleri (Seri 2) görülmektedir. Grafikte,
GSY‹H’n›n tahminleri Seri 2’de ilk dönemde düflükten bafllayan h›zla yükselen, daha sonra ise art›fl h›z› yavafllay›p sonuna do¤ru neredeyse sabitlenen
bir biçimde görülmektedir. Bir baflka ifade ile, ilk dönemlerde büyüme oran› çok yüksekken h›zla doyum noktas›na ulaflmaktad›r. Bu model daha çok
boy gibi kiflisel özelliklerdeki büyümeleri ifade etmek için uygundur. Bu tahmin sonucuna göre 2023 y›l›nda 1998 fiyatlar›yla GSY‹H 137855 Bin TL olacakt›r.
Grafik 43. Üssel Model 3 İle Öngörü
180000000.00
160000000.00
140000000.00
120000000.00
100000000.00
Seri 1
Seri 2
80000000.00
60000000.00
40000000.00
20000000.00
2023
2021
2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
0.00
7. Lojistik Model 1: Bu modelde zaman de¤iflkeni GSY‹H de¤iflkeninin lojistik bir fonksiyonu olarak düflünülmüfltür. Üssel modelde “J tipi” art›fllar görülmekte iken, lojistik modellerde “S tipi” art›fllar görülmektedir. Ekonometrik
model afla¤›da yer almaktad›r.
GSY‹H = ß0+ß1/1+exp(-ß2(t-ß3)))+u
Modelin tahmin sonuçlar› ise flöyledir:
GSY‹H = 64500000+75800000/(1+exp((-0.3275043*(t-11.05722))))
Expost ve exante öngörü tahmin sonuçlar› Tablo 144’de yer almaktad›r.
Afla¤›daki grafikte 1979-2001 y›llar› aras›nda gerçek de¤erleri gösteren Seri
1 ve lojistik modelden elde edilen 2001 y›l›na kadar expost ve 2001 y›l›ndan
sonra exante öngörü tahmin de¤erleri (Seri 2) görülmektedir. Grafikte görül-
215
dü¤ü gibi GSY‹H’n›n tahminleri Seri 2’de S fleklindedir. Fakat üssel forrmun
son modelinde de karfl›lafl›ld›¤› gibi çok çabuk doyum noktas›na ulaflmaktad›r. Bu tahmin sonucuna göre 2023 y›l›nda GSY‹H 1998 fiyatlar›yla 140299
Bin TL olacakt›r.
Grafik 44. Lojistik Model 1 İle Öngörü
180000000.00
160000000.00
140000000.00
120000000.00
100000000.00
Seri 1
Seri 2
80000000.00
60000000.00
40000000.00
20000000.00
2023
2021
2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
0.00
8. Lojistik Model 2: Bu modelde zaman de¤iflkeni GSY‹H de¤iflkeninin lojistik bir fonksiyonu olarak düflünülmüfltür. Bu modelde de daha farkl› formda “S tipi” art›fllar görülmektedir. Ekonometrik model afla¤›da yer almaktad›r.
GSY‹H = ß1/1+exp(-ß2(t-ß3)))+u
Modelin tahmin sonuçlar› ise flöyledir:
GSY‹H = 170000000/(1+ÜS((-0.1054245*(t-6.909172))))
Exante ve expost öngörü tahmin sonuçlar› Tablo 144’de yer almaktad›r.
Afla¤›daki grafikte 1979-2001 y›llar› aras›nda gerçek de¤erleri gösteren Seri
1 ve lojistik modelden elde edilen 2001 y›l›na kadar expost ve 2001 y›l›ndan
sonra exante öngörü tahmin de¤erleri (Seri 2) görülmektedir. Lojistik modelin çok h›zl› doyum noktas›na ulaflmas› gerekçesi ile bu modelde sabit parametre d›fllanarak daha farkl› bir form yakalanmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu tahmin
sonucuna göre 2023 y›l›nda GSY‹H 1998 fiyatlar›yla 166989 Bin TL olacakt›r.
216
Grafik 45. Lojistik Model 2 İle Öngörü
180000000.00
160000000.00
140000000.00
120000000.00
100000000.00
Seri 1
Seri 2
80000000.00
60000000.00
40000000.00
20000000.00
2023
2021
2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
0.00
9. Gompertz E¤risi Modeli: Bu modelde gompertz e¤risi formu kullan›lm›flt›r. Bu modelde de “S tipi” art›fllar görülmektedir. Ekonometrik model afla¤›da yer almaktad›r.
GSY‹H = ß0+ß1/1+exp (-exp(-ß2(t-ß3)))+u
Model lojistik modelin ilk haline benzemektedir, fakat 2 kez üs al›nm›flt›r.
Tahmin sonuçlar› flöyledir:
GSY‹H = 69800000+71000000*ÜS(-ÜS(-0.2631934*(t-9.875069)))
Expost ve exante öngörü tahmin sonuçlar› Tablo 144’de yer almaktad›r.
Afla¤›daki grafikte 1979-2001 y›llar› aras›nda gerçek de¤erleri gösteren Seri
1 ve gompertz modelinden elde edilen 2001 y›l›na kadar expost ve 2001 y›l›ndan sonra exante öngörü tahmin de¤erleri (Seri 9) görülmektedir. Lojistik
model gibi S flekillidir ve çok h›zl› doyum noktas›na ulaflmaktad›r. Bu tahmin
sonucuna göre 2023 y›l›nda 1998 fiyatlar›yla GSY‹H 140793 Bin TL olacakt›r.
217
Grafik 46. Gompertz Eğrisi Modeli İle Öngörü
180000000.00
160000000.00
140000000.00
120000000.00
100000000.00
Seri 1
Seri 2
80000000.00
60000000.00
40000000.00
20000000.00
2023
2021
2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
0.00
2.2.2.2. Modellerin Karfl›laflt›r›lmas›
1. Grafik Yöntemi: fiimdiye kadar ele al›nan modellerin performanslar›n›
karfl›laflt›rmak için her bir modelden elde edilen ba¤›ml› de¤iflkenin
tahmini de¤erlerini ve gerçek de¤erleri grafik üzerinde afla¤›da gösterilmifltir. Grafi¤e göre Üssel Model 3’ün bafllang›ç dönemi gerçekleflen
de¤erlerin çok alt›ndan bafllam›flt›r. Bu model d›fl›ndaki modellerin performans› tahmin dönemi içerisinde benzer görünmektedir.
Grafik 47. Tahmin Dönemi İçerisinde Modellerin Grafikleri
180000000
160000000
140000000
Ortalamaya göre
120000000
doğrusal
log-doğ
100000000
üssel1
üssel2
üssel3
80000000
lojistik1
lojistik2
Gompertz
60000000
Gerçek
40000000
20000000
0
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2. Ekonometrik Yöntem: Ele al›nan modellerin performanslar›n› karfl›laflt›rmak için grafik incelemesi ço¤u zaman yeterli olmamaktad›r. Model
218
tahmin sonuçlar›ndan öngörü hata varyans› ve ortalama mutlak hata
ölçüleri elde edilerek, hangi modelin tahmininden kal›nt›lar›n minimum
oldu¤u, hangi modelin expost öngörü tahmin dönemi içerisinde gerçe¤e daha iyi uyum sa¤lad›¤› araflt›r›labilmektedir. Modellerden elde
edilen öngörü hata varyans› ve ortalama mutlak hata de¤erleri Tablo
143’de özetlenmektedir.
Tablo 141. Modellerin Performansları
Modeller
2015 yılı tahmini 2023 yılı tahmini
Ortalama mutlak
Öngörü hata varyansı
(B
Bin TL)
(Bin TL)
hata
Başarı
Sırası
Ortalamaya göre
(%3.37)
228711
298156
Doğrusal model
202926
234153
2.91414e+15
197321796
5
Yarı Logaritmik
Model
266669
3632951
3.43607e+15
214580259
7
Üssel Model 1
251694
335409
3.35245e+15
209579379
6
Üssel Model 2
186180
205420
2.86615e+15
194534931
4
Üssel Model 3
137508
137855
7.3854e+15
291799688
8
Lojistik Model 1
140285
140299
2.21631e+15
177534906
2
Lojistik Model 2
163162
166990
2.69271e+15
190384515
3
Gompertz Eğrisi
Modeli
140744
140793
2.12377e+15
170538774
1
Yukar›daki tabloya göre, expost tahmin dönemi içerisinde en baflar›l› model gompertz e¤risi modeli iken, 2. ve 3. s›ray› lojistik modelin iki versiyonu almakta ve 4. s›ray› üssel modelin 2.si almaktad›r.
fiimdi bu modeller tek tek inceleyelim.
1. Gompertz E¤risi Modeli (fiekil 8), 1979-2001 y›llar› aras›n› iyi temsil etmifl
bir baflka ifade ile bu dönemdeki art›fllar› güzel yans›tm›flt›r, bu sebeple de model baflar›s› güzel ç›km›flt›r. Fakat bu dönemden sonra yap›lan exante öngörü döneminde art›fl h›z› doygunluk düzeyine ulaflm›fl
ve neredeyse hiç art›fl olmam›fl gibi bir yap› sergilemifltir. Zaten bu modelin en önemli elefltirisi doygunluk noktas›na çabuk ulaflmas›d›r.
2. Lojistik Model 1’de de (Grafik 43) durum gompertz e¤risindeki gibidir,
gompertz e¤risi gibi S flekilli bir modeldir ve çabuk doygunlu¤a ulaflmaktad›r. Dolay›s›yla gompertz e¤risi ve lojistik model 1’in exante tahmin dönemini iyi temsil etti¤i öngörülerin baflar›l› oldu¤u, fakat expost
dönemin öngörülerinde yetersiz kalaca¤› söylenebilmektedir. ‹ktisadi
büyümenin modellenmesinde çok uygun de¤illerdir.
3. Lojistik Model 2 (Grafik 44), çabuk doygunluk noktas›na ulaflan lojistik
model 1 ve gompertz e¤risine alternatif olarak gelifltirilmifltir, sabit parametre olmadan tahmin yapmaktad›r. fiekil incelendi¤inde, expost
tahmin döneminde h›zl› art›fllar varken exante dönemde art›fl h›z› azalmakla birlikte devam etmektedir. Doyum noktas›na daha yavafl ulafl-
219
maktad›r. S tipi e¤rileri tahmin etmekte kullan›lan lojistik ve gompertz
modelleri çabuk doyum noktalar›na ulaflt›¤› için elefltiri almaktad›r ve
baz› modellerde kullan›lmas› çok uygun olmamaktad›r. Üssel modellerle ifade edilebilecek J tipi e¤riler, S tipi e¤rilerin bu dezavantaj›n› bertaraf etmektedir.
4. Üssel Model 2, lojistik model 2’ye benzemektedir, fakat art›fl h›z› biraz
daha fazlad›r, doyum noktas›na ulaflmamaktad›r.
5. Do¤rusal Model, zaman› GSY‹H’n›n do¤rusal bir fonksiyonu olarak düflünmektedir, iliflki genelde do¤rusal olmad›¤›ndan büyüme modellerinde pek kullan›lmamaktad›r.
6. Üssel Model 1, büyüme modellerinde kullan›lmas› uygun olan modllerdendir.
7. Logaritmik Do¤rusal Model: Büyüme modellerinde en çok kullan›lan,
anl›k ve birleflik büyüme h›z›n› kolayca ölçebilen bir modeldir.
8. Üssel Model 3 ise, kat› bir J tipi modeli göstermektedir, çok düflük noktadan bafllay›p h›zla yükselen ve h›zla doygunluk noktas›na ulaflan bir
e¤risi vard›r. Analizimiz için baflar›s› en düflük modeldir.
Bu modellerin hepsi farkl› büyüme modellerini (bireysel özelliklerdeki (boy
gibi), sektörlerdeki vb. gibi) temsil etmek için uygundur. Ekonominin büyümesini temsil etmek için, doyum noktas›na ulaflmayan ve do¤rusal olmayan
modeller daha uygundur. En çok kullan›lan model, logaritmik do¤rusal’dir,
ekonomideki büyümeyi en iyi yans›tt›¤› görüflü hakimdir.
Grafik 48. Expost Öngörü Döneminde Modellerin Grafikleri
400000000
350000000
300000000
Ortalamaya göre
doğrusal
log-doğ
250000000
üssel1
üssel2
üssel3
200000000
lojistik1
lojistik2
150000000
Gompertz
100000000
50000000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1987-2001 dönemini kapsayan çal›flmay› tamamlamak ve do¤rulamak
220
amac›yla, 2004-2008 y›llar› aras›nda Erzurum-Erzincan ve Bayburt Bölgesini
kapsayan bölgesel katma de¤erler kullan›larak da analiz yap›lm›flt›r. Öncelikle geçmifl y›llarda ortalama olarak Erzincan’›n bu bölgenin katma de¤erindeki pay› hesaplanm›flt›r, pay %28 civar›ndad›r. Bu oran kullan›larak Erzincan ilinin bu y›llardaki katma de¤eri hesaplanm›flt›r. 2004-2008 y›llar› aras›ndaki veriler kullan›larak ortalama büyüme oran›na göre ve 1979-2001 y›llar›
aras› için büyümeyi modellemede en uygun model olan logaritmik do¤rusal model kullan›larak afla¤›daki sonuçlara ulafl›lm›flt›r.
Ortalama Büyüme Oran›na Göre Yaklafl›k Tahmin: Erzincan ilinde 20042008 y›llar› aras›nda ortalama büyüme oran› 3.49’dur. fiekil 1’de 2004-2008
y›llar› aras›nda gerçek de¤erleri gösteren Seri 1 ve bu sabit büyüme oran›n›n devam etti¤i varsay›m› alt›nda 2009-2023 y›llar› aras› için ortalama de¤erler Seri 2’de ifade edilmifltir. Böylece bu seviyenin devam etti¤i ve hiçbir
politik de¤iflikli¤in, krizin vs. olmad›¤› varsay›m› alt›nda, GSY‹H de¤erleri Tablo 144’de yer almaktad›r, 2023 y›l›nda GSY‹H 1998 fiyatlar›yla 379679 Bin TL
olacakt›r. Büyüme oran› sabit kabul edilmifl, ekonometrik model kurulmam›flt›r.
Grafik 49. Ortalama Büyüme Oranı İle Tahmin
400000
350000
300000
250000
Seri 1
200000
Seri 2
150000
100000
50000
2022
2020
2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
0
Yar› Logarimik Model : Logaritmik do¤rusal modelin tahmini afla¤›da yer
almaktad›r.
Log(GSY‹H)= 12.14525+0.0387407t
Buna göre anl›k büyüme h›z›: %3,87’dir ve ortalama büyüme h›z›ndan
yüksektir. Birleflik büyüme h›z› ise, %3,95’dir. 2004-2008 dönemi için hesaplanan hem anl›k hem de ortalama büyüme h›z›, 1979-2001 y›llar› için hesaplananlarla ayn›d›r. Bu çok önemli sonuç, tahminlere güvenebilece¤imizi gös-
221
termektedir. Expost ve exante öngörü tahmin sonuçlar› Tablo 144’de yer almaktad›r. Afla¤›daki grafikte 2004-2008 y›llar› aras›nda gerçek de¤erleri gösteren Seri 1 ve logaritmik do¤rusal modelden elde edilen 2008 y›l›na kadar
expost ve 2008 y›l›ndan sonra exante öngörü tahmin de¤erleri (Seri 2) görülmektedir. Grafikte, Seri 2 üssel bir biçimde sürekli artan bir fonksiyonu ifade
etmektedir. Bu tahmin sonucuna göre 2023 y›l›nda 1998 fiyatlar›yla GSY‹H
408425 Bin TL olacakt›r.
Grafik 50. Logaritmik Doğrusal Model İle Öngörü
450000
400000
350000
300000
250000
Seri 1
200000
Seri 2
150000
100000
50000
2022
2020
2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
0
Son olarak gerçek de¤erler, her iki dönem için ortalama büyüme oranlar› ve uygunlu¤u kabul edilen logaritmik do¤rusal model grafikleri karfl›laflt›rmak amac›yla afla¤›da verilmektedir.
Grafik 51. Seçilen Tahminlerin Grafikleri
450000000.00
400000000.00
350000000.00
300000000.00
Gerçek
250000000.00
1987-2001 büyüme oranına göre
1987-2001 logaritmik doğrusal
2004-2008 logaritmik doğrusal
200000000.00
2004-2008 büyüme oranına göre
150000000.00
100000000.00
50000000.00
2023
2021
2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
0.00
Yukar›daki grafikte gerçek veriler dikkatli olarak incelendi¤inde, Erzincan
222
GSY‹H’n›n 1998-1999 krizlerinden etkilenip düflüfl gösterdi¤i izlenmektedir. TÜ‹K’in iller baz›nda verileri tam da bu dönemde kesilmifltir. Halbuki gerçekleflen de¤erlerin devam›na bak›ld›¤›nda 2001 krizinden de sonra 2004-2008
y›llar› aras›nda artan trendinin devam etti¤i görülmektedir. 1987-2001 y›llar›
aras›ndaki iller baz›nda veriler dikkate al›narak tahminin bitifl y›l› aç›s›ndan
risk tafl›d›¤› görülebilmektedir. Zira, 2001 y›l›nda biten verilerle yap›lan tahminlerde grafikten izlenebilece¤i gibi büyüme oran› ve öngörüler düflük
tahmin edilmifltir. 2004-2008 y›l› verileri de analize dahil edildi¤inde ise, hem
büyüme oran›n›n hem de öngörülerin daha yüksek oldu¤u dikkat çekmektedir, art›fl trendi devam etmektedir. Grafikte 2004-2008 y›llar› için hesaplanan büyüme oran› ve logaritmik do¤rusal modelin sonuçlar› bu aç›dan doyurucudur ve yorumlarda kullan›labilir.
Sonuç
Çal›flmada Erzincan ilinin 2001 y›l› sonras› performans› ve özellikle 2023 y›l›ndaki GSY‹H’s› tahmin edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Büyüme modellerini tahmin etmek için do¤rusal modellerden ziyade, do¤rusal olmayan modellerin daha
uygun oldu¤u bilinmektedir. Bu çal›flmada do¤rusal modelin yan›nda çeflitli e¤risel modeller denenmifltir. J tipi e¤rilerden çok, h›zla doyum noktas›na
ulaflmayan S tipi e¤rilerin büyüme oranlar›n› ifade etmekte daha makul oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. Sonuçta tercih edilen logaritmik do¤rusal modele göre Erzincan’›n anl›k ekonomik büyüme h›z› %3.87 ve birleflik büyüme h›z› 3.95’dir. ‹lde ortalama büyüme oran› ise 1979-2001 y›l› verileriyle %3.37 ve
2004-2008 y›l› verileriyle %3.49 olarak kaydedilmifltir. Buna göre, 2001 y›l›ndan
sonra büyüme oran›nda art›fl görüldü¤ü söylenebilmektedir, bu art›fl da dikkate al›narak, 1998 sabit fiyatlar›yla 2023 y›l› tahmini GSY‹H rakam› 408425
Bin TL’dir. 2010 Erzincan nüfusu dikkate al›narak, kifli bafl›na GSY‹H yine 1998
fiyatlar›yla 1.815 Bin TL olacakt›r. 2008 y›l› reel fiyatlar›yla %3.49 büyüme oran› dikkate al›nd›¤›nda ise, Erzincan’›n 2023 y›l› GSY‹H’s› tahmini 3540934 Bin
TL ve kifli bafl›na GSY‹H’s› 15.741 Bin TL olacakt›r.
223
224
108585
113556
110787
112597
120988
118362
121988
126644
152732
162033
137624
131714
126651
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1985
1990
69276
1984
1989
70132
1983
104525
74488
198
82
1988
72336
1981
70339
72307
1980
105592
70954
1979
1987
69356
Yıllar
1986
Sabit fiyatlarla
GSYİH (1998 baz
yıllı)
148278
144375
140471
136568
132665
128761
124858
120954
117051
113148
109244
105341
101437
97534
93631
89727
85824
81920
78017
74114
70210
66307
62403
Doğrusal
155228
149343
143681
138234
132993
127951
123100
118432
113942
109622
105466
101468
97621
93919
90359
86933
83637
80466
77415
74480
71656
68940
66326
Logaritmik
Doğrusal
152280
146912
141732
136735
131915
127264
122777
118449
114273
110244
106357
102607
98990
95500
92133
88885
85751
82728
79811
76998
74283
71664
69137
Üssel 1
145710
142444
139123
135747
132314
128823
125274
121666
117998
114268
110476
106620
102700
98714
94662
90541
86352
82093
77763
73360
68884
64332
59705
Üssel 2
133851
133168
132372
131446
130368
129111
127649
125945
123961
121650
118959
115826
112176
107926
102977
97213
90500
82682
73578
62976
50628
36249
19502
Üssel 3
138813
138252
137488
136453
135066
133227
130828
127765
123955
119370
114066
108205
102045
95903
90094
84867
80370
76648
73666
71337
69555
68212
67213
Logistik 1
143660
141227
138619
135831
132862
129711
126381
122876
119202
115369
111390
107277
103050
98727
94330
89882
85407
80930
76475
72067
67729
63482
59348
Logistik 2
138591
137940
137101
136026
134652
132908
130708
127960
124570
120453
115556
109887
103549
96778
89960
83599
78227
74236
71725
70450
69958
69825
69802
Ortalama
Büyüme
Gompertz
Oranına Göre
(%3.49)
Tablo 142. Erzincan İli İçin GSYİH’nın Gerçek Değerleri ve Modellerin Öngörü Değerleri
Ortalama
Büyüme
Oranına
göre
(%3.37)
Logaritmik
Doğrusal
225
135331
139892
144606
149479
154517
159724
165107
170671
176422
182368
188514
194866
201433
208222
215239
222492
229990
237741
245753
254035
262596
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
202
22
2023
Ortalama
Büyüme
Oranına
göre
(%3.37)
130919
2003
2002
Yıllar
Sabit fiyatlarla
GSYİH (1998 baz
yıllı)
234153
230250
226346
222443
218539
214636
210733
206829
202926
199022
195119
191216
187312
183409
179505
175602
171699
167795
163892
159988
156085
152182
Doğrusal
363295
349521
336270
323521
311255
299454
288101
277178
266669
256559
246832
237474
228470
219808
211474
203457
195743
188322
181182
174313
167704
161346
Logaritmik
Doğrusal
335409
323584
312175
301170
290552
280308
270426
260892
251694
242820
234259
226000
218033
210346
202930
195775
188873
182214
175790
169593
163614
157845
Üssel 1
205420
203152
200847
198502
196119
193696
191232
188727
186180
183591
180958
178281
175560
172793
169979
167119
164210
161254
158247
155191
152083
148923
Üssel 2
137855
137831
137803
137771
137733
137689
137638
137578
137508
137427
137333
137224
137096
136947
136774
136572
136337
136063
135744
135373
134941
134437
Üssel 3
140299
140298
140298
140297
140296
140294
140292
140289
140285
140279
140270
140259
140243
140220
140190
140147
140088
140006
139893
139736
139520
139222
Logistik 1
166989
166661
166298
165896
165452
164961
164420
163822
163162
162436
161636
160757
159791
158731
157570
156299
154911
153398
151750
149960
148020
145922
Logistik 2
140793
140791
140788
140785
140780
140774
140767
140757
140744
140727
140705
140676
140639
140590
140527
140445
140339
140201
140021
139788
139487
139096
379679
366870
354492
342532
330976
319810
309020
298594
288520
278786
269381
260292
251511
243025
234826
Ortalama
Büyüme
Gompertz
Oranına Göre
(%3.49)
Tablo 142. Erzincan İli İçin GSYİH’nın Gerçek Değerleri ve Modellerin Öngörü Değerleri (Devamı)
408425
392905
377975
363612
349795
336502
323715
311414
299580
288196
277245
266710
256575
246825
237446
228423
219743
211393
203360
195632
Logaritmik
Doğrusal
2.2.3. ERZ‹NCAN ‹L‹ TARIMSAL ÜRET‹M M‹KTAR, PROJEKS‹YONLARI
Bu bölümde, bitkisel ve hayvansal üretime iliflkin verilen zaman serisi verileri yard›m›yla, gelece¤e iliflkin projeksiyonlar ortaya konulmufltur. Projeksiyonlar, tar›m ile ilgili trendler bölümünde belirlenen esaslar çerçevesinde
belirlenen istatistiki metotlar yard›m›yla belirlenmifltir.
Tablo 143.Trend Projeksiyonları Özet
1995–
–2009
TARLA
BİTKİLERİ
1995–
–2022
Buğday
Buğday, Arpa ve şeker pancarı üretiminde
Buğday, Arpa üretimi sabit trend takip ederken şeker artış beklenmekte, buğday üretimindeki artışın
Arpa
diğerlerinden daha büyük olacağı tahmin
pancarı üretimi dalgalı seyir takip etmiştir.
Şeker
edilmiştir
Pancarı
Kuru
Soğan
Patates
Kuru
Fasulye
Kuru fasulyenin sabit seyir takip edeceği, Kuru
Kuru Soğan ve Patateste düşüş eğilimi, Kuru fasulye
Soğan ve Patates üretiminin azalacağı
dalgalı ancak sabit seyir takip etmiştir
tahmin edilmiştir
Domates üretiminde yaklaşık üç kat artış,
salatalık üretimi ise aynı düzeyde olacağı
tahmin edilmektedir
Domates Salatalık üretimi sabit seyir takip etmiş,
Salatalık Domatesin artış eğiliminde olduğu görülmüştür
Kavun
Karpuz
SEBZE
VE
MEYVE
bir
düşük
oranda
artış
Karpuz üretiminde artışın daha yüksek
eğilimi olmasına karşın kavun üretimindeki artışın
daha düşük oranda seyredeceği tahmin
edilmektedir
Lahana
Lahanada düşme, dolmalık biberin aynı
Biber
2000 yılına kadar üretiminde düşme gösteren bu
seviyede seyretmesi diğer biber çeşitlerinde
Dolmalık sebzeler son iki yılda artış eğilimi göstermiştir.
artış görüleceği tahmin edilmektedir
Biber
Elma
Kayısı
Armut
Başlangıçta elma üretimi dalgalı trend son dönemde
Elma ve armut üretiminde düşme, kayısı
ise durağan trend göstermiştir. Kayısı ve armut’ta aşırı
üretiminde
artış
görüleceği
tahmin
dalgalanma görülmüş, son dönemde ise armut üretimi
edilmektedir
artış göstermiştir
Kiraz
Ceviz
Zerdali
Erik
Erikte düşüş, zerdali dalgalı, kiraz ve ceviz üretiminde Erik üretiminde düşüş kiraz, zerdali, cevizde
artış eğilimi görülmüştür
artış tahmin edilmektedir
Dut
Üzüm
Dut’ta azalış üzümde artış yönünde dalgalanma Dut ve üzümde azalış görüleceği tahmin
görülmüştür
edilmektedir
Büyükbaş
Hayvan
Kültür
Melez
Yerli
Manda
Kültür ırkında artış eğilimi, yerli ırkı ve manda da düşüş Melez ve yerli manda sayısında azalma, kültür
eğilimi görülmüştür
ırkında artış olacağı tahmin edilmektedir
Küçükbaş
Hayvan
Koyun
Keçi
Son yıllarda düşüş eğilimi göstermiştir
Küçükbaş Süt
Üretim Trendi
Koyun
Keçi
Hayvan sayısındaki azalışa
üretiminde düşüş göstermiştir
Büyükbaş Süt
Üretimi
Kültür
Melez
Yerli
Kültür ırkından elde edilen süt üretiminde artış, yerli ve Bu grupta yer alan hayvanlardan elde
melez ırkta hayvan sayısındaki azalmaya paralel düşüş edilecek süt üretiminde azalış tahmin
göstermiştir
edilmektedir
Et Üretimi
Koyun
Keçi
Sığır
Keçi eti üretimi son derece düşük olup büyükbaş ve Koyun, sığır et üretimi 2023’te büyük oranda
küçükbaş hayvan et üretiminde düşüş göstermiştir
düşüş göstereceği tahmin edilmektedir
Yumurta
Bal
226
Her iki üründe
görülmüştür
paralel
Azalış trendi devam edecek. 2023’te
bugünkü sayının yarısına düşeceği tahmin
edilmekte
olarak
süt
2023 yılında bu hayvanlardan elde edilecek
süt
üretiminde
büyük
oranda
düşüş
görüleceği tahmin edilmektedir
Yumurta ve bal üretiminde dalgalanma gösterirken bal
Yumurta
Yumurta üretimi artacak, bal üretimi büyük
üretiminde azalma, yumurta üretiminde yükseliş trendi
ölçüde azalacağı tahmin edilmektedir
Bal
görülmektedir
2.2.3.1. Üretim Projeksiyonlar›
Bitkisel ve hayvansal üretime iliflkin verilen zaman serisi verileri yard›m›yla,
gelece¤e iliflkin projeksiyonlar ortaya konulmufltur. Projeksiyonlar tar›m ile
ilgili trendler bölümünde belirlenen esaslar çerçevesinde istatistiki metodlar
yard›m›yla tahmin edilmifltir.
Tarla Bitkileri:
Grafik 52. Erzincan’da Üretilen Bazı Önemli Tarla Bitkilerinin Üretim Projeksiyonları
(Ton)
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1995
1998
2001
2004
Buğday
2007
2010
Arpa
2013
2016
2019
2022
Ş. Pancarı
Buğday, arpa ve şeker pancarının her üçünde de artış olacağı, en büyük artışın
buğdayda olacağı tahmin edilmiştir.
Grafik 53. Erzincan’da Üretilen Bazı Önemli Tarla Bitkilerinin Üretim Projeksiyonları
(Ton)
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1995
1998
2001
2004
Kuru Soğan
2007
2010
Patates
2013
2016
2019
2022
Kuru Fasulye
Kuru fasulyenin sabit bir seyir takip edeceği, kuru soğan ve patates üretiminin
azalacağı tahmin edilmiştir.
227
Sebzeler:
Grafik 54. Erzincan İlinde Üretilen Bazı Önemli Sebzelerin Üretim Projeksiyonları
(Ton)
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1995
1998
2001
2004
2007
2010
Domates
2013
2016
2019
2022
Hıyar
2023 yılı projeksiyonlarına bakıldığında domates üretiminin yaklaşık olarak 3 kat
artacağı, hıyar üretiminin aynı seviylerde kalacağı tahmin edilmiştir.
Grafik 55. Erzincan İlinde Üretilen Bazı Önemli Sebzelerin Üretim Projeksiyonları
(Ton)
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1995
1998
2001
2004
2007
Karpuz
2010
2013
2016
2019
2022
Kavun
Karpuz ve kavun üretiminin 2023 yılında, her ikisinin artacağı ancak karpuz
üretimindeki artışın daha yüksek olacağı tahmin edilmiştir.
Grafik 56. Erzincan İlinde Üretilen Bazı Önemli Sebzelerin Üretim Projeksiyonları
(Ton)
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1995
1998
2001
2004
Barbunya
2007
2010
Fasulye
2013
2016
2019
2022
Soğan
Yapılan tahminlerde barbunya ve soğan üretiminin azalacağı, fasulye üretiminin
artacağı tahmin edilmiştir.
228
Grafik 57. Erzincan İlinde Üretilen Bazı Önemli Sebzelerin Üretim Projeksiyonları
(Ton)
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1995
1998
2001
2004
Lahana
2007
2010
2013
Dolmalık Biber
2016
2019
2022
Biber (Diğer)
Lahana üretiminin azalacağı, dolmalık biberin aynı seviyelerde olacağı ve diğer
biber çeşidinin artacağı tahmin edilmiştir.
Meyveler:
Grafik 58. Erzincan İlinde Üretilen Bazı Önemli Meyvelerin Üretim Projeksiyonları
(Ton)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1995
1998
2001
2004
2007
Elma
2010
Armut
2013
2016
2019
2022
Kayısı
Meyvelerden elma ve armut üretimi azalacak, kayısı üretimi artacaktır.
Grafik 59. Erzincan İlinde Üretilen Bazı Önemli Meyvelerin Üretim Projeksiyonları
(Ton)
4.000
14.000
12.000
10.000
8.000
2.000
6.000
4.000
2.000
0
0
1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022
Kiraz
Erik
Ceviz
Zerdali
Erik üretimi azalacak, kiraz, ceviz ve zerdali üretimi artacaktır.
229
Grafik 60. Erzincan İlinde Üretilen Bazı Önemli Meyvelerin Üretim Projeksiyonları
(Ton)
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1995
1998
2001
2004
2007
2010
Dut
2013
2016
2019
2022
Üzüm
Dut ve üzümün her ikisinde de 2023 yılında azalış olacağı tahmin edilmiştir.
Hayvan Varlığı:
Grafik 61. Erzincan İli Küçükbaş Hayvan Varlığı Projeksiyonları
(Baş)
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022
Koyun
Keçi
Hayvan sayılarının koyun ve keçide azalış trendinin devam edeceği ve 2023 yılında
bugünkü sayının yaklaşık olarak yarısına düşeceği tahmin edilmiştir.
Grafik 62. Erzincan İli Büyükbaş Hayvan Varlığı Projeksiyonları
(Baş)
70.000
4.000
60.000
3.500
3.000
50.000
2.500
40.000
2.000
30.000
1.500
20.000
1.000
10.000
500
0
0
1995
1998
2001
2004
Kültür
2007
Melez
2010
2013
Yerli
2016
2019
2022
Manda
Melez, yerli ve manda sayısının azalacağı ve sadece kültür ırkının artış göstereceği
tahmin edilmiştir.
230
Hayvansal Ürünler:
Grafik 63. Erzincan İlinde Üretilen Küçükbaş Süt Üretim Projeksiyonları
(Ton)
25.000
4.500
4.000
20.000
3.500
3.000
15.000
2.500
2.000
10.000
1.500
1.000
5.000
0
500
1996
1999
2002
2005
2008
2011
Koyun
2014
2017
2020
2023
0
Keçi
Koyun ve keçiden elde edilen sütün 2023 yılında büyük oranda düşeceği tahmin
edilmiştir.
Grafik 64. Erzincan İlinde Üretilen Büyükbaş Süt Üretim Projeksiyonları
(Ton)
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2002
2005
2008
2011
Kültür
2014
Melez
2017
2020
2023
Yerli
Kültür, melez ve yerliden elde edilen sütün her üçünün de azalacağı tahmin
edilmiştir.
Grafik 65. Erzincan İlinde Üretilen Et Üretim Projeksiyonları
(Ton)
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1996
1999
2002
2005
2008
Koyun
2011
2014
2017
2020
2023
Sığır
Koyun ve sığır eti üretiminin her ikisinin de azalacağı tahmin edilmiştir.
231
Grafik 66. Erzincan İlinde Üretilen Yumurta ve Bal Üretim Projeksiyonları
2.500
70.000
60.000
2.000
50.000
40.000
1.500
30.000
1.000
20.000
500
10.000
0
0
1995
1998
2001
2004
2007
2010
Yumurta (1000 adet)
2013
2016
2019
2022
Bal (Ton)
2023 yılında yumurta üretiminin artacağı, bal üretiminin ise önemli ölçüde
azalacağı tahmin edilmiştir.
2.2.3.2. Genel De¤erlendirme
Mevcut durum ve projeksiyonlardan baz› hususlar›n dikkatle incelenmesi
gerekmektedir. Örne¤in bal üretiminin azalaca¤› tahmini yap›lm›flt›r. Bu durum göz önüne al›narak, bal üretimi ve ar›c›l›¤›n teflviki konusu gündeme
al›nmal›d›r. Ayn› flekilde, hayvan say›lar› ve hayvansal ürünlerin elde edilen
miktarlar›n›n 2023 y›l›nda azalaca¤› tahmini yap›lm›flt›r. Buradan yola ç›karak hayvanc›l›k konusunda il özelinde politikalar gelifltirilip, geciktirilmeden
uygulamaya geçirilmelidir. Bu ba¤lamda Tar›m Bakanl›¤›’n›n tar›msal havza
üretim ve destekleme politikas› kapsam›na hayvansal ürünlerin de mutlaka
dahil edilmesi önem arz etmektedir. Buradaki tahminler, hangi üründe ne
gibi de¤iflikliklerin olabilece¤ini göstermekte ve gelece¤e yönelik olarak
al›nmas› gereken tedbirlere dayanak teflkil edecek ve yol gösterici olacakt›r.
232
233
234
235
236
237
HİZMETLER SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU EYLEM PLANI
HEDEF 1.1.KENTSEL VE KIRSAL YERLEŞİM BİRİMLERİNİN CAZİBELERİNİN ARTIRILMASI
Faaliyet
No
1.1.1.
Kentsel
ve kırsal
altyapının
geliştirilmesi.
1.1.2.
Kamu
hizmetlerinin
kalitesinin ve
verimliliğinin
artırılması.
1.1.3.
238
Faaliyet
Çevresel
sorunların
minimuma
indirilmesi.
Öneri
İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar
¾ Belediye ve köylerin yol, kanalizasyon, içme suyu, elektrik ve
telefon altyapıları turizm önceliği dikkate alınarak tamamlanmalı
ve bu hizmetlerin kalitesi artırılarak, yaygınlaştırılması sağlanmalı.
¾ Mevcut altyapının eskimesinden kaynaklanan bozulmalar ve
yetersizlikler belirli bir plan dahilinde giderilmeli.
¾ Doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlanarak yaygınlaştırılmalı.
¾ Bozuk kentleşme alanlarında kentsel dönüşüm projeleri
uygulanmalı.
¾ Tüm il genelinde turistik alanların tanıtımını da içerecek biçimde
Çevre ve
etkin bir sinyalizasyon sistemi kurulmalı.
Şehircilik
¾ Konut üretimi ve sahipliği teşvik edilmeli. Konutlaşmada özellikle
Bakanlığı
dar gelirliler olmak üzere bütün kesimlere yönelik konut üretimi
Kalkınma
teşvik edilmeli ve Erzincan’da ortalama hane büyüklüğünün az
olması nedeniyle küçük ölçekli konut yapımı da özendirilmeli.
Bakanlığı
¾ İmar planları gelişen ihtiyaçlara göre güncellenerek planlı
İçişleri
kentleşme teşvik edilmeli.
¾ Kırsal ve kentsel yerleşim birimlerinin altyapı, üstyapı, çevre
Bakanlığı
düzeni hizmetlerinde kalite, estetik ve verimlilik artırılmalı.
¾ İl genelinde mesire yerlerinin özgün özellikleri bozulmadan (SODES ve
düzenlenmesi yapılmalı ve katma değer yaratma kapasiteleri
KÖYDES
artırılmalı.
Projeleri)
¾ Bölge halkının kendi sorunlarına sahip çıkmaları ve çözümün
parçası olmalarını sağlayacak sivil toplum girişimlerinin ve
organizasyonlarının kurulması ve güçlendirilmesi teşvik edilmeli.
¾ Erzincan dahilindeki tüm yapıların deprem yönetmeliğine
uygunluk denetimine devam edilmeli.
¾ Doğal afetlerle birlikte yaşama bilincinin geliştirilmesi için
gereken tedbirler alınarak, doğal afetlere karşı en gelişmiş ilk
yardım, arama kurtarma ve sivil savunma sistemleri geliştirilmeli.
¾ Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, şeffaflık ve hesap verilebilirlik
Erzincan
ilkelerinin ön planda olduğu yönetim anlayışı genişletilmeli.
Valiliği
¾ Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde dil, din, cinsiyet, sosyal statü,
siyasal görüş ayırımı yapılmaksızın herkese eşit mesafede hizmet
Erzincan
verilmesi etkin olarak sağlanmalı.
Belediyesi
¾ Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kalite yönetimi ilkesi
benimsenecek ve kurumların bilinen yönetim standartlarına
İlçe
ulaşması sağlanmalı. Bu amaçla tüm çalışanlara hizmet içi
Kaymakamlıkları
eğitimler düzenlenmeli.
¾ Kamunun verdiği hizmetlerden yararlananların memnuniyet
İlçe
düzeyleri belirlenerek, memnuniyetsizliğin minimuma indirilmesi
Belediyeleri
sağlanmalı.
¾ Karasu Nehri’ndeki kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalar hızlandırılmalı ve bu amaçla aşağıdaki hususlar gerçekleştirilmeli.
- İlde yapılması planlanmış atık su arıtma tesisleri tamamlanmalı.
- İldeki mevcut katı atık depolama alanları iyileştirilerek, gerekli
görülen alanlarda yeni katı atık depolama alanları oluşturulmalı
ve katı atıkların geri dönüşümü modern yaklaşımlarla sağlanmalı.
¾ Turizme açılan alanlarda çevrenin kirlenmemesine yönelik
Çevre ve
önlemler alınarak, yöre halkının bu konudaki duyarlılığın
Şehircilik
artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı.
Bakanlığı
¾ İliç’teki altın madeni üretiminin çevreye etkisi sürekli denetim
Orman ve Su
altında tutulmalı. Gerekli ölçümler aksatılmadan yapılmalı.
¾ Erozyona uğrayan, yanan, özel ormanlıklar, bozuk orman alanları İşleri Bakanlığı
ve orman içi açıklıkların rehabilitasyonu ve ağaçlandırma
çalışmaları yapılmalı.
¾ Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi suretiyle
ekonomik, sosyal, ve kültürel yönden gelişimlerinin sağlayarak,
ormanlar üzerindeki olumsuz baskılar en aza indirilmeli ve bu
şekilde ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesi
sağlanmalı.
HEDEF 2.1.ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ’NİN EĞİTİM NİTELİĞİNİN VE KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI
¾ Belirlenen üniversite yerleşke alanında gerekli yatırımlara
hızla başlanmalı ve üniversitenin modern bir yerleşkeye
sahip olması sağlanmalı. (Alternatif olarak üniversitenin
kent içinde kalmasının şehir merkezinde bulunmasının
şehrin rant değerini artıracağından, mevcut iki yığılma
alanında iki ayrı yerleşke oluşturulması ve buna göre
çevre düzenlenmesi yapılması yolu benimsenebilir. Bu
seçenek göz ardı edilecek bir seçenek değildir.)
Milli Eğitim
2.1.1
1.
Modern bir
üniversite
yerleşkesi
kurulması.
¾ Erzincan Üniversitesi’nde bilinen akademik eğitim ve Bakanlığı
öğretim faaliyetleri yanında yerel ihtiyaçlarına yönelik
eğitim faaliyetlerine öncelik verilmeli. Bu amaçla, güzel Gençlik ve
sanatlar fakültesi, spor bilimleri fakültesi, turizm yöneticiliği Spor Bakanlığı
fakültesi, doğa bilimleri fakültesi öncelikli olarak eğitim ve Yükseköğretim
öğretime açılmalı.
Kurulu (YÖK)
¾ Üniversitenin yapmayı planladığı yatırımlar için beklediği
ödenek tahsislerinin zamanında sağlanması için yetkili
makamlar nezdinde girişimlerde bulunulmalı.
¾ Üniversite yatırımlarının finansmanında ulusal ölçekte
faaliyet gösteren hemşerilerin ve büyük kuruluşların
desteğinin sağlanması için etkili girişimlerde bulunulmalı.
Özel sektörün yatırım katkısı mutlaka sağlanmalı.
¾ Üniversitede eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla elde
etmeyi planladığı akademik ve idari kadroların
aksamadan tahsisi için yetkili makamlar nezdinde
girişimde bulunulmalı.
2.1.2.
¾ Üniversitenin uzun vadeli yapılanması tamamlanıncaya
kadar ihtiyaç duyacağı çevre düzeni, yol, bina, derslik,
lojman, ve onarım hizmeti gibi altyapı ihtiyaçlarının
Yükseköğretim
karşılanmasına destek olunmalı.
Eğitim ve
öğretimin
kalitesinin
yükseltilmesi. ¾ Mevcut
Kurulu (YÖK)
fakültelerin
bulunduğu
alanların
çevre
düzenlemeleri ile altyapı sorunları çözümlenmeli ve
üniversitenin öğrenciler tarafından talep edilirliği
artırılmalı.
¾ Üniversitenin Erasmus ve Sokrates gibi uluslararası değişim
programlarına katılımı için üniversite dışındaki mevcut
olanakların kullandırılması sağlanmalı.
¾ Öğrencilerin barınma sorunlarının çözümü için Kredi ve
Yurtlar Kurumuna ait yurt sayısının artırılması sağlanmalı.
Öğrencilerin
Yükseköğretim
barınma
¾ Öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik özel
Kredi ve
2.1.3.
problemlerinin
yurt ve konut yapımı teşvik edilmeli. Yeni yapılan Yurtlar Kurumu
çözülmesi.
konutlarda daha düşük metrekareli konutların yapılması
teşvik edilmeli.
2.1.4.
Öğrenci
sayısının
artırılması.
¾ Üniversitede öğrenci sayısının artırılması için yeni
programlar eğitim ve öğretime açılmalı. Yeni
programların açılabilmesi için üniversitenin ihtiyaç
duyacağı öğretim üyelerinin temini ve fiziki imkânlar
sağlanmalı. Bu şartlar sağlanarak öğrenci sayısının Yükseköğretim
Kurulu (YÖK)
artırılması yolunda adımlar atılmalı.
¾
Üniversitenin mevcut öğretim kadrosunun ilde kalıcı
olarak hizmet vermeleri için lojman ihtiyaçları karşılanmalı
ve konut sahiplikleri teşvik edilmeli.
239
HEDEF 2.2.ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
2.2..1.
İlde hizmet ¾ İlde istihdamın artmasında önemli katkı sağlayan çağrı
veren çağrı
merkezi yatırımlarının artırılması teşvik edilmeli.
merkezi
sayısının ve ¾ Bu amaçla mevcut şirket yanında bu konuda faaliyet
gösteren başka şirketlerin de yer tahsisi ve altyapı
istihdamının
sorunlarının çözümüyle ilgili talepleri değerlendirilmeli.
artırılması.
¾ Çağrı merkezlerinde çalışmak üzere nitelikli eleman
yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim programlarına
teknik ve fiziki destek sağlanmalı.
Ulaştırma
Bakanlığı
Kalkınma
Bakanlığı
Çağrı
merkezlerinde
Doğu
¾ Bu konuda faaliyet gösteren şirketlerin sponsor olarak
çalıştırılmak
Anadolu
2.2..2.
katılımı
sağlanarak,
yükseköğretim
programlarının
üzere nitelikli
Projesi Bölge
açılması teşvik edilmeli.
eleman
Kalkınma
yetiiştirilmesi. ¾ Sektörde çalışanların durumu yakından izlenerek mevcut
İdaresi
sorunların belirlenip çözümü sağlanacaktır. Bu sorunların
KUDAKA
minimuma indirilerek sektörün genişlemesi sağlanacaktır.
240
HEDEF 2.3. SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ
¾ Tüm il genelinde sosyal hayatın canlanmasına hizmet eden
eğlence, dinlence (rekreasyon), spor, sanat, kültür
mekânlarının sayısı, etkinliği ve kalitesi artırılmalı.
¾ Tüm il genelinde herkesin kendi yaşam tarzına göre kendi
kendini özgürce ifade edebileceği bir ortam sağlanmalı.
¾ Tüm il genelinde daha kaliteli bir güvenlik hizmeti verilmesi
sağlanmalı.
¾ Güvenlik personeli ve emniyet teşkilatının ilde herkesin
toplumsal kurallara uygun olarak özgürce yaşamasını
sağlayacak önlemleri alması sağlanmalı.
¾ Bütün çalışanların sosyal güvenlik haklarının korunmasına
azami derecede özen gösterilmeli ve sosyal güvenlik
haklarının kullanılmasının önündeki engellerle mücadele
edilmeli.
¾ İl sakinlerinin serbest zamanlarının değerlendirilmesine
yönelik farklı seçenekler dikkate alınmalı.
¾ İlde yeme-içme ve serbest zamanların değerlendirilmesine
yönelik cazibe merkezlerinin oluşturulması sağlanmalı.
¾ Her alanda kadının sosyal hayata daha fazla katılımı
sağlanmalı.
¾ Cazibe alanlarında çocukların güzel ve faydalı vakit
geçirmelerine yönelik altyapı ve etkinliklere yer verilmeli.
¾ İlde festival, kültürel faaliyet ve sanat etkinliklerinin
düzenlenmesi teşvik edilerek desteklenmeli.
¾ Başta gençler ve çocuklar olmak üzere toplumun tüm
kesimlerinin güzel sanatlar,
kültürel faaliyetler ve spor
etkinliklerinde bulunmaları teşvik edilerek desteklenmeli.
İçişleri
Bakanlığı
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
Sosyal
yaşamın canlı ¾ Bütün spor dallarında spor altyapısı geliştirilmeli ve bu
tutularak ilin
amaçla aşağıda belirtilen yerler inşa edilmeli.
Milli Eğitim
2.3.1. katma değer
- Erzincan il merkezine 5-10 bin kişi kapasiteli bir kapalı
Bakanlığı
yaratma
spor salonu.
kapasitesinin
- 3-5 bin kişi kapasiteli bir buz sporları salonu.
Gençlik ve
artırılması.
- Uluslararası düzeyde yarışmalara uygun bir atletizm pisti. Spor Bakanlığı
- İhtiyaca cevap verecek düzeyde tenis sahaları.
-
Uluslararası düzeyde yarışmalara uygun kayaklı koşu
pisti.
-
Bireysel ve takım sporları için yeterli düzeyde antrenman
salonları ve sahaları.
-
Bütün ilçelerde ihtiyaca uygun spor salonları ve futbol
sahaları.
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
¾ Sportif etkinliklere halkın daha yüksek ilgi göstermesi
sağlanmalı.
¾ Özellikle bölgenin kış sporlarındaki avantajı nedeniyle kış
sporlarına uygun tesisler inşasına öncelik verilmeli.
¾ Başarılı sporcular ödüllendirilerek daha üstün başarılar elde
etmelerinin önündeki engeller kaldırılmalı.
¾ Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların spora
başlatılması ile ilgili projeler teşvik edilmeli.
¾ Yurtiçi ve yurtdışından tanınmış spor adamlarının ilde
çalışmalarına yönelik projeler teşvik edilmeli.
¾ Bütün spor dallarında mevcut altyapının etkin kullanımı
gerçekleştirilmeli.
¾ Sporcu ve spor kulüpleri, özel kesim ve yerel yönetimlerin
sistem içinde daha fazla rol almaları sağlanmalı.
¾ İlimizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapma ve
turizm kapasitesini geliştirmeye yönelik olarak özellikle kış ve
doğa sporları alanında spor organizasyonları düzenlenecek,
bu konudaki girişimler desteklenmeli.
241
¾ Okul öncesi eğitim kurumları yaygınlaştırılarak, kalitesi
artırılmalı.
¾ Her düzeyde eğitimin kalitesinin ve erişilebilirliğinin artırılması
için gerekli önlemler alınmalı.
¾ Okullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ortalama
olarak düşük olmasına karşın öğretmen sayısının yeterli
olmadığı yerlere öğretmen atamaları gerçekleştirilmeli.
¾ Nüfusun giderek artması beklenen Erzincan Merkez İlçede Milli Eğitim
Bakanlığı
nüfus yoğunlaşması dikkate alınarak yeni okulların açılması
Eğitim ve sağlık
sağlanmalı.
hizmetlerinin
iyileştirilmesi, ¾ Öğrencilerin giderek daha modern ve temiz ortamlarda Gençlik ve
2.3.2.
kaliteli eğitim almaları sağlanmalı.
erişilebilirliğinin
Spor Bakanlığı
ve kalitesinin ¾ Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliği sürekli müşteri
artırılması.
memnuniyeti temelinde artırılmalı.
Sağlık
¾ Gezici sağlık hizmetlerinin artırılarak halk sağlığı çalışmaları
Bakanlığı
yürütülmeli.
¾ İlde giderek artması beklenen yaşlı kesime yönelik ilave
sağlık hizmetleri ve kapasiteleri geliştirilmeli.
¾ Korunmaya muhtaç yaşlı ve bedensel engellilere bakım ve
rehabilitasyon hizmetleri sağlanmalı.
¾ Eğitim ve sağlıkta özel sektörün daha fazla yer alması
özendirilmeli.
¾ Toplumun dezavantajlı (kadınlar, engelliler, yoksullar, sosyal
dışlanmaya maruz kalmış bireyler) ve yoksul kesimlerinin il
gelirinden aldığı payın artırılması amacıyla ekonomik
kaynaklar çeşitlendirilmeli.
2.3.3.
¾ İldeki dezavantajlı grupların ve kadınların eğitim düzeyleri
geliştirilerek, istihdam edilebilirlikleri artırılmalı ve sosyal
Dezavantajlı
statüleri iyileştirmeli.
grupların
Aile ve Sosyal
toplumsal ¾ Dezavantajlı gruplara sağlanan desteklerin erişilebilirliği ve
Politikalar
etkinliği artırılmalı.
hayata dahil
Bakanlığı
edilmesi.
¾ Kadın girişimciliği desteklenmeli.
¾ Engellilere yönelik istihdam olanakları
engellilerin mesleki yetenekleri geliştirilmeli.
artırılmalı
ve
¾ Yoksulluk azaltılmalı ve muhtaç durumda olan kişi ve
gruplara etkin sosyal korunma sağlanmalı.
¾ Suça karışmış çocukların topluma kazandırılması sağlanmalı.
242
243
SANAYİ SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU EYLEM PLANI
HEDEF 1: SANAYİ ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet
No
Faaliyetin
Öneri
İşbirliği
Yapılabilecek
Kuruluşlar
¾ Potansiyeli olan yerlerde KSS kurulması.
¾ Kurulu bulunan OSB cazibe merkezi haline
dönüştürülerek tam kapasiteye ulaşılmalı.
1.1.
Bilim, Sanayi ve
¾ İlin sanayi alt yapısı ve kümelenme yaklaşımı Teknoloji Bakanlığı
düşünülerek, aynı sektörde (Gıda, tarıma dayalı
Sanayicinin her
sanayi, madencilik v.b.) faaliyet gösteren Ekonomi Bakanlığı
türlü altyapı
işletmelerin bir araya getirileceği ihtisas OSB’ler Kalkınma Bakanlığı
hizmetleri ile
kurulması
donatılmış ve
daha verimli ¾ Sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde, OSB ve Hazine Müsteşarlığı
olacakları
KOSGEB
KSS’lerde ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklik
modern
yapılması sağlanmalı.
Doğu Anadolu
çalışma
¾ OSB ve KSS’lerin bilgi, teknoloji altyapısı
Projesi Bölge
ortamlarının
geliştirilmeli ve işletmelerin bunlardan en üst Kalkınma İdaresi
kurulması ve
düzeyde faydalanması sağlanmalı.
iyileştirilmesi.
TOBB
¾ OSB ve KSS’lerde işletmelerin, oluşturulacak veya
KUDAKA
mevcut teknik altyapıdan faydalanması için özel
bir birim kurulmalı, bu birim tarafından
işletmelere eğitim ve danışmanlık hizmeti
verilmesi sağlanmalı.
¾ Mevcut OSB ve KSS’lerin kapasitelerinin artırılması,
aktif olarak kullanımının sağlanması (5 KSS’den
3’ü aktif olarak hizmet verilmektedir.)
¾ OSB’nin doluluk oranın artırılması
1.2.
¾ Depremden zarar gören 100 işyeri kapasiteli
imalatçılar KSS’nin tamamlanarak, faaliyete
OSB ve KSS’lerin
Bilim, Sanayi ve
geçirilmesi.
altyapı ve
Teknoloji Bakanlığı
üstyapı
¾ Refahiye KSS’nin canlandırılması, atıl durumdaki
Ekonomi Bakanlığı
inşaatlarının
2 fabrikanın üretime geçmesi.
tamamlanması
Kalkınma Bakanlığ
ile atıl sanayi ¾ Mevcut KSS ve OSB’lerin altyapı ve üstyapı
imkanları
araştırılarak
iyileştirilmeli,
gelecekte
KUDAKA
tesislerinin
oluşabilecek
ihtiyaçlara
göre
yeniden
Erzincan Yatırım
ekonomiye
yapılandırılma için gerekli altyapı tamamlanmalı.
Destek Ofisi
kazandırılması.
¾ Sanayinin yoğun olarak kullanmakta olduğu
enerji
altyapısı
geliştirilmeli
ve
enerji
altyapısından kaynaklı maliyetlerinin azaltılması
için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
¾ OSB ve KSS’lerin çevreye dost altyapı ve üstyapı
imkanlarına sahip olması sağlanmalı.
244
HEDEF 2: KOBİ’LERİN DESTEKLENMESİ
2.1
KOBİ’lerin
finansman
ihtiyaçlarının
karşılanması.
¾ Finansman destekleri konusunda seminer, broşür,
ilan, birebir işletmelerle görüşme v.b. yollarla
farkındalık oluşturulmalı.
¾ KOBİ’lerin kredilerden aldığı pay artırılmalı.
¾ KOBİ’lerin finansman dahil karşılaştıkları tüm
sorunlarına çözüm yolları üreten, finansman
kaynakları hakkında bilgi veren, kaynakların kullanımı
ve sorunların giderilmesinin her aşamasında yardımcı
olacak, Erzincan’a özgü Danışmanlık Mekanizmaları
(Yerel yönetimler bünyesinde ya da Odalarda
kurulabilir) geliştirilmeli.
¾ KOBİ’lerin uluslararası finansman imkanlarından
yararlanması için Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile
kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla gerekli proje
çalışmaları gerçekleştirilmeli.
¾ Finansal
ve
finansal
olmayan
raporlama
standartlarına geçiş için KOBİ’ler teşvik edilmeli ve
bilinçlendirilmeli. Örnek uygulamalar yapılmalı ve bu
alanda başarılı KOBİ’ler ödüllendirilmeli.
¾ Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) ile daha fazla işbirliğine
gidilmeli, bu fon hakkında gerekli bilgilendirme
yapılmalı.
¾ Çeşitli kurum ve kuruluşlardan alınan desteklerin
yaygın ve bilinçli kullanımı sağlanmalı.
¾ KOBİ’lerin
Yatırım
teşviklerini
kullanamama
nedenlerinin tespit edilip, yararlanmalarına yönelik
çalışmalar geliştirilmeli.
¾ Finans kuruluşlarıyla irtibata geçilerek üretimde
kullanılan makinelerin de teminat olarak kabul
edilmesi sağlanmalı.
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
KOSGEB
KGF
Doğu Anadolu
Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi
TOBB
Bankalar
STK’lar
KUDAKA
2.2
Bilim, Sanayi ve
¾ Yönetimin ve bütün bölümlerin tek bir yöne
Teknoloji Bakanlığı
yönlendirilmesini sağlamak için kurumsallaşma
Sermaye Piyasası
konusundaki bilinç eksikliği giderilmeli.
Kurulu (SPK)
¾ KOBİ’ler; mevcut pazara, belirli standartlara ve
KOSGEB
rekabet koşullarına göre yeniden yapılanmaya teşvik
Kurumsallaşmanın
edilmeli.
Doğu Anadolu
sağlanması.
Projesi Bölge
¾ KOBİ’ler sürekli kendilerini yenileme ve reform yapma
Kalkınma İdaresi
noktasında yönlendirilmeli (Danışmanlık
Mekanizmaları gibi)
TOBB
¾ Aile işletmelerinin gelecek kuşaklara devrini
STK’lar
kolaylaştıracak kurumsallaşmaya öncelik verilmeli.
KUDAKA
2.3.
¾ Satın almadan pazarlamaya, nakliyeden ortak
laboratuarlara, yatırımdan sermaye birleşimine kadar
uzanan
çeşitli
işbirlikleri
desteklenmeli
ve
özendirilmeli. (Örneğin, il içinde ve dışında büyük
alışveriş merkezlerinde, birden çok KOBİ’ye ait
ürünlerin satışa sunularak tanıtıldığı mekanlar Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
oluşturulabilir.)
¾ İşbirliği
ve
avantajları
konusunda
gerekli Ulaştırma Bakanlığı
bilgilendirme yapılmalı, ortak hareket etme kültürü
KOSGEB
geliştirilmeli.
TÜBİTAK
¾ Pilot projeler geliştirilerek ortak üretim yoluyla, birlikte
Doğu Anadolu
iş yapma kültürü ve firma evlilikleri desteklenmeli.
Projesi Bölge
¾ Üretimin kooperatifleşmesi sağlanmalı.
Kalkınma İdaresi
¾ Dış rekabete karşı ortak hareket etmeleri kümelenme
Üniversitele
modeli ile desteklenmeli.
KUDAKA
¾ Büyük ya da küçük firmalarla eşleştirme yapılması ya
da üretim ile satışta işbirliğine gidilebilmesi için
firmaların bir araya getirileceği, fikir alışverişinde
bulunup,
beklentilerini
ortaya
koyabileceği
organizasyonlar gerçekleştirilmeli.
KOBİ’lerin
kendilerine özgü
özelliikleri ortaya
konarak, ortak
hareket etme ve
iş yapma
kültürünün
geliştirilmesi,
desteklenmesi.
245
2.4.
KOBİ’lerin gelişen
üretim ve yönetim
teknolojilerine
adaptasyonlarını
n sağlanması ile
üretim kalitesi,
verimlilik ve
kapasite kullanım
oranlarının
artırılması.
2.5.
İçe dönük bir
yapı sergileyen
KOBİ’lerin dış
pazarlara açılma
ve elektronik
ticaret
faaliyetlerinin
desteklenmesi.
2.6.
2.7.
246
KOBİ’lerin işveren
ve çalışanlarının
nitelik ve uyum
yeteneklerinin
artırılması.
KOBİ’lerin
ihtiyaçlarının
belirlenerek,
desteklenmeleri
için projeler
geliştirilmesi ve
yürütülmesi.
¾ KOBİ’lerde yenilikçilik konusunda farkındalık oluşturularak,
yenilik yapabilme kabiliyetleri artırılmalı.
¾ Özgün ürün, marka ve tasarım konusunda bilgi ve destek
mekanizmaları geliştirilmeli.
¾ Pazar payları ve ihracat imkanlarını artırılmalı,
¾ Özgün tasarım ve ürünlerin tanıtımı, ticarileştirilmesi
sağlanmalı.
¾ Ar-ge’ye yeterli kaynak ayırabilmesi için KOBİ’ler teşvik
edilmeli.
¾ Ar-ge projeleri hazırlarken Üniversiteler ile çalışmaları teşvik
edilmeli.
¾ Fikri ve sınai mülkiyet hakları, standardizasyon konularında
bilgilendirme ve desteklerden yararlanabilmeleri için
projeler geliştirilmeli.
¾ İleri teknoloji kullanımı ile bilgi tabanlı yatırımların
özendirilmesi ve gereken desteğin sağlanması.
¾ Teknoloji üreten, ar-ge, yenilikçilik yapan ve istihdam
yaratan KOBİ’lerin yerelde desteklenmesi için çalışmalar
yapılmalı.
¾ İş gezileri, yurtdışı fuar ve tanıtım faaliyetleri konusunda
firmaların farkındalıklarının artırılması ve bu tür imkanlardan
yararlanmalarının sağlanması.
¾ Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen marka ve destek
programları, elektronik ticaret gibi hususlarda yönelik eğitim
verilmeli.
¾ Elektronik ticaret konusunda teknik destek sağlanmalı ve
gerekli altyapılar oluşturulmalı.
¾ İhracat yapmama nedenleri araştırılmalı ve çözüm yolları
geliştirilmeli.
¾ Dış ticaret konusunda bilgilenmeleri ve ticaret
yapabilmeleri için rehberlik yapacak yerel mekanizmalar
geliştirilmeli.
¾ İhracata yönelik lojistik ve depolama hizmetlerinin
geliştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmalı.
¾ Potansiyel ihracat alanları ve ihracatçılar tespit edilmeli,
ihracat yapma kapasitesi geliştirilmeli ve desteklenmeli.
¾ KOBİ üst düzey yöneticilerin ve işletmeyi yönetmeye devam
edecek bir sonraki kuşağın, doğru karar almalarını sağlamak
ve kurumsal yönetim ilkeleri ile uygulamaları hakkında
bilgilendirmek için eğitilmesi (Bu eğitimler esnasında
işletmesini bir önceki kuşağa devretmiş ya da devredecek
başarılı işletme yöneticilerinin de görüşlerine başvurulmalı).
¾ KOBİ’lerin eğitim ihtiyaçları tespit edilmeli ve eğitimler
düzenlenmeli.
¾ Mesleki ve teknik eğitim konusunda yerel aktörlerle işbirliği
içerisinde KOBİ’lerin personelini yetiştirmesi için gerekli
imkanlar oluşturulmalı.
¾ Nitelikli ve sertifikalı eleman istihdamı teşvik edilmeli ve
personelin sertifikalandırılmasına çalışılmalı.
¾ İş başında eğitime önem verilmeli deneyimli personeller
tarafından eğitim verilmesi teşvik edilmeli, Meslek Liselerinin
KOBİ’lerle işbirliği yapmaları sağlanmalı.
¾ İlin Gayri Safi Milli Hasıla’sından (GSMH) aldıkları pay
artırılması için ihtiyaç tespitleri yapılmalı ve projelendirilmeli.
¾ KOBİ’lerin mali işler, hukuk, proje yönetimi gibi alanlarda
ihtiyaçları olan bilgi ve destek eksikliklerinin ücretsiz olarak
giderilmesinin sağlanması.
¾ İlçelerde faaliyet gösteren KOBİ’leri geliştirmeye yönelik
projeler geliştirilmeli.
¾ KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası kaynaklı projelerden daha
fazla yararlanabilmesi için gerekli bilgilendirme ve
yönlendirme çalışmaları yapılmalı.
¾ Geliştirilebilecek alanlar tespit edilerek bu alanlara yönelik
projeler teşvik edilmeli.
¾ Yürütülme aşamasında projelere destek olunmalı, uzman
personel görevlendirilerek KOBİ’lerin etkin şekilde projeleri
kullanması için gerekli yönlendirmeler yapılmalı.
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Türk Standartları
Enstitüsü (TSE)
KOSGEB
TPE
TÜBİTAK
Doğu Anadolu
Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi
Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı
(TTGV)
KUDAKA
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
KOSGEB
Doğu Anadolu
Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi
TTGV
KUDAKA
MEB
KOSGEB
İŞKUR
Yüksek Öğretim
Kurumu (YÖK)
Doğu Anadolu
Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi
STK
Üniversiteler
KUDAKA
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Avrupa Birliği
Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Doğu Anadolu
Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi
TOBB
KUDAKA
HEDEF 3: BİLGİ, TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
3.1.
Ar-ge ve
yenilikçilik
konusunda
farkındalık
oluşturulması.
¾ Bilgilendirme toplantıları, seminerler ve ziyaretler
düzenlenerek bilgilendirme yapılmalı.
KOSGEB
¾ Ar-ge ve yenilikçilik yaparak rekabet üstünlüğü
gerçekleştiren firmalar tanıtılmalı ve ödüllendirilmeli.
TÜBİTAK
TSE
TPE
TOBB
TTGV
3.2.
¾ Öncelikli teknolojik faaliyet konuları ve öncelikli
Bilim, Sanayi ve
teknoloji alanlarında odaklanmayı temel alan bir
Teknoloji Bakanlığı
strateji geliştirilmeli.
Öncelikli
Ekonomi Bakanlığı
¾
Ar-ge için ayrılacak finansman kaynakları ve bu
teknolojik faaliyet
KOSGEB
kaynakların
kullanılmasında
öncelikli
alanlar
kolları ve bu
belirlenmeli.
TSE
faaliyet kolları
¾ Tesislerin üretim ve yönetim yapılarında iyileştirme
için gerekli
TUBİTAK
teknolojilerin
yapılmalı.
TPE
yetkinleştirilmesi. ¾ Yüksek katma değerli ve bilgi yoğun sanayilerin
TOBB
geliştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmeli.
TTGV
¾ Yerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi sağlanmalı.
¾ Üniversite-sanayi işbirliğine dayalı
modelleri
geliştirilmeli,
akademik
sanayiye entegrasyonu sağlanmalı.
3.3.
yeni üretim
çalışmaların
¾ Bilim ve teknolojinin üniversite ve araştırma Bilim, Sanayi ve
merkezlerinde üretilerek, yapılan işbirlikleri ile Teknoloji Bakanlığı
buralardan sanayiye taşınması için gerekli çalışmalar
YÖK
Üniversite-Sanayi
yürütülmeli (Teknoloji Transfer Ofisleri oluşturulması Kamu Araştırma
işbirliğinin
v.b.).
gerçekleştirilmesi.
Enstitüleri
¾ Üniversite ve işletme personellerinin birlikte çalışarak
Üniversiteler
(Ortak laboratuarda çalışma gibi) biz bilincinin
TTGV
geliştirilmesi.
¾ Üniversite ve sanayiyi bir araya getirecek
organizasyonlar ve bilgi platformları oluşturulmalı.
3.4.
Teknoloji
Geliştirme
Bölgesinin
kurulması.
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
¾ Kurulma hazırlıklarına 2007 yılında başlanan Erzincan Ekonomi Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Teknokent faaliyete geçirilmeli.
YÖK
Üniversiteler
¾ Ar-ge yenilik projelerinin ticarileşmesi ve seri üretime
geçiş konusunda destek sağlanmalı.
3.5.
Ar-ge ve yenilik ¾ Sınai mülkiyet hakları konusunda ve bu hakların elde Bilim, Sanayi ve
faaliyetleri
edilmesinde uygulanan destek sistemleri hakkında Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
sonrası ortaya
bilgi verilmeli.
çıkan ürünün ¾ Mevcut teşviklerden yararlanmak ve yeni ürünlerin
KOSGEB
rekabet edebilir
korunmasına
yönelik
çeşitli
faaliyetler
TPE
ve korunur
gerçekleştirilmeli
(Teknoloji
Geliştirme
Bölgesi
olmasının
TÜBİTAK
bünyesinde kurulacak ofis ya da ofisler kanalıyla
sağlanması.
hem bilgilendirme hem de sinai mülkiyet konusunda
TTGV
hizmet alınması sağlanabilir, böylece hizmet
kaynağında verilebilir)
247
HEDEF 4: GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
¾ Girişimcilik konusunda il merkezi ve ilçelerde, seminer
ve çeşitli eğitimlerle farkındalık oluşturulmalı.
4.1
Girişimcilik
bilincinin
geliştirilmesi.
¾ Üniversite bünyesinde girişimcilikle ilgili ayrı bir bölüm Bilim, Sanayi ve
veya fakültelerde dersler verilmeli, başarılı girişimciler Teknoloji Bakanlığı
KOSGEB
davet edilmeli.
TOBB
¾ Girişimcilere ve girişimci adaylarına iş kurmadan
önce ve işini kurduktan sonraki süreçte bilgi ve
Doğu Anadolu
destek sağlanmalı.
Projesi Bölge
¾ Yeni iş kurarken ve iş kurduktan sonra işletmenin Kalkınma İdaresi
piyasa koşullarına daha kolay adaptasyonunu
STK’lar
sağlamak üzere danışmanlık ve eğitim mekanizması
KUDAKA
oluşturulmalı.
¾ Başarılı girişimciler ödüllendirilmeli.
¾ Kuruluş çalışmalarına başlanan İŞGEM kısa sürede
faaliyete geçmeli.
4.2
¾ İŞGEM’ler girişimciye gerekli makine teçhizat, bilgi ve
teknoloji altyapısı ve mali destek sağlayabilecek bir Bilim, Sanayi ve
yapıda faaliyet göstermeli.
Teknoloji Bakanlığı
¾ Girişimcinin önündeki bürokratik engeller azaltılmalı
KOSGEB
ve iş kurmalarını kolaylaştırmak üzere İŞGEM’ler
TOBB
İŞGEM kurulması
bünyesinde tek durak ofisleri şeklinde düzenlemelere
ve sayılarının
Doğu
Anadolu
gidilmeli.
artırılması.
Projesi Bölge
¾ İŞGEM’ler girişimcilerin ortak çalışma ve iş yapma Kalkınma İdaresi
kültürünü geliştirecek şekilde yapılandırılmalı.
STK’lar
¾ İlçelerde İŞGEM’lere benzer yapılar geliştirilerek
KUDAKA
belediyeler ya da kaymakamlıklar bünyesinde
mekansal alan temin edilmeli ve danışmanlık
faaliyetlerinden yararlanmaları sağlanmalı. Sektörler
belirlenerek pilot ilçe ve uygulamalara başlanmalı.
¾ Finansal
destekler
sağlanması
ve
destekler
konusunda özellikle girişim sermayesi konusunda
bilgilendirme yapılması.
¾ Girişimciliğin geliştirilmesinde mekan sağlama, eğitim
ve diğer ihtiyaçların karşılanmasında il ve ilçelerdeki
yerel aktörler daha fazla sorumluluk üstlenmeli.
4.3
¾ Erzincanlı girişimcinin özellikleri tespit edilip, onlara
özgü destekler geliştirilerek, beklentileri karşılanmaya
çalışılmalı.
¾ Girişim sermayesi iş melekleri sistemi konusunda
girişimcide farkındalık yaratılmalı, potansiyel iş
melekleri tespit edilerek Erzincan’a çekilmeye
Girişimciyi
çalışılmalı ve KOBİ A.Ş. gibi kuruluşlarla işbirliğine Bilim, Sanayi ve
Erzincan iline
gidilmeli.
Teknoloji Bakanlığı
çekmek ve var
olan girişimciyi ¾ Bebek endüstrilerin yeterince rekabetçi olana kadar
KOSGEB
harekete
desteklenmesi sistemine benzer ve yerel aktörler
KOBİ A.Ş.
geçirmek üzere
tarafından da etkin biçimde desteklenen bir sistem il
TOBB
özel politika ve
ve ilçelerde uygulamaya konmasını sağlayacak pilot
stratejiler
proje uygulamaları başlatılmalı.
HALKBANK
geliştirilmesi.
¾ Girişimcilerin tanıtımı için sergi ve internet üzerinden
STK
tanıtımın gerçekleştirileceği altyapı hazırlanmalı.
(Valilik, belediye ve kaymakamlıkların içinde sergi ve
internet sitelerinde girişimcilerle ilgili bilgi yer alabilir)
¾ Girişimci ruhunu ortaya çıkarılmasına çalışılmalı ve
genç girişimciler teknoloji ve üretim kalitesi açısından
teşvik edilmeli.
¾ Girişimciyi Erzincan iline çekmek üzere özel politika
ve stratejiler geliştirilmeli (muafiyet, kolaylaştırma,
danışmanlık v.b.).
¾ Politika ve stratejiler oluşturulurken girişimci ve KOBİ’ler
arasındaki sıkı bağ göz önünde bulundurulmalı.
248
HEDEF 5: ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN ÜRETİLMESİ
¾ Kapasitesi genişleyen Sektörlere ağırlık verilmeli
(Temiz ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve
Ürünleri, Enerji Tasarrufu Sağlayan Teknoloji ve
Ekipmanlar, Bioteknoloji, Sağlık Ekipmanları ve
Hassas Ölçü Aletleri v.b.)
¾ Alternatif enerji kaynaklarına dayalı ürünlerin
üretimi ve teknik altyapısının geliştirilmesi,
yenilenebilir enerji üretiminde kullanılan ürünlerin
üretilmesi çalışmalar yürütülmeli.
¾ Bölgeye özgü sanayinin gelişimi için gerekli
altyapı oluşturulmalı.
5.1.
Emek yoğun
montaj
sanayinden;
katma değeri
yüksek, ürün
deseni zengin,
kaliteli, özgün,
marka ve maden
kaynaklarını
hammadde
olarak kullanan
bir dönüşümün
sağlanması.
¾ Farklı bölgelerin rekabet avantajları araştırılarak
yerel avantajların belirgin hale getirilmeli.
¾ İlde rezervi bulunan madenleri hammadde olarak
kullanan sanayi kollarının madenlerin çıkarıldığı
ilçelerde
kurulması
ve
kurulu
sanayinin
geliştirilmesine katkı sağlanmalı.
¾ GSYİH içerisinde madencilik sektörünün payı ve
mevcut işletme sayısı içerisinde madencilikle
ilgilenen işletme sayısı artırılmasına yönelik
düzenlemeler yapılmalı.
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Enerji ve Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı
Kalkınma
Bakanlığı
Hazine
Müsteşarlığı
Ekonomi Bakanlığı
TÜBİTAK
Doğu Anadolu
Projesi Bölge
¾ Madencilikte hammadde ve üretim göz önünde Kalkınma İdaresi
bulundurularak kümelenmelere gidilmeli.
TOBB
¾ Madenlerin işlendikten sonra mamul halde
STK’lar
pazarlanması için maden işleme tesislerinin
KUDAKA
kurulması sağlanmalı.
¾ Madencilik sektörüne ilgisi olan yabancı sermaye
ile birlikte yerli sermayenin teşvik edilmesi ile ilgili
önlemler alınmalı.
¾ AR-GE projeleri ile madenlerin yeni kullanım
alanları tespit edilerek sanayiye kazandırılması,
mevcut rezervlerin ortaya çıkarılması ve üretime
geçirilmesi için projeler geliştirilmeli.
¾ Kalite,
standardizasyon
ve
belgelendirme
konusunda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları
düzenlemeli.
5.2.
Yüksek kalite ve ¾ Kalite Belgesi alan firmaların sayısı artırılarak,
Bilim, Sanayi ve
standartlarda
belge sahibi firmalara ilave destekler sağlanmalı. Teknoloji Bakanlığı
üretim yapılması
¾ Ürün ve hizmetlerde farklılık ve verimlilik
sağlanarak,
KOSGEB
verimlilik ve
sağlanmalı.
TSE
kapasite kullanım
¾ İşletmelerin verimliliğinin artırılmasına yönelik
oranlarının
TÜRKAK
olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği
artırılması.
yapılarak verimlilik analizleri gerçekleştirilmesi
¾ Üretimde kapasite kullanım oranlarının artırılarak
verimlik sağlanması
249
HEDEF 6: SANAYİ STRATEJİLERİ OLUŞTURULMASI
¾ Pazar olanakları, hammadde kaynakları, lojistik,
işgücü, enerji, iklim, sosyal ve kültürel özellikler,
mevcut sanayi yapısı ve finans kaynakları göz
önünde bulundurularak bir model oluşturulmalı.
¾ Oluşturulacak
teşvik
modeli
çerçevesinde
önceliklendirilecek sektörler belirlenmeli, kurumlar Bilim, Sanayi ve
arası işbirliği ve stratejik öncelikler doğrultusunda Teknoloji Bakanlığı
uygulamalar gerçekleştirilmeli.
Gümrük ve Ticaret
¾ Bölge insanı ve şehir dışında yaşayan Erzincanlı
Bakanlığı
işadamları uygulanacak teşviklerle Erzincan’da
Ulaştırma Bakanlığı
yatırım yapmaya özendirilmeli.
6.1.
Bölgesel teşvik
modeli
uygulanması
¾ İlçelerde
geliştirilebilecek
yatırım
alanları Ekonomi Bakanlığı
belirlenerek, gelişim stratejileri oluşturulmalı.
Hazine
Müsteşarlığı
¾ Yatırımcıların Erzincan’a çekilmesi için ilçelerin
ekonomik ve sosyal bilgileri ile geliştirilebilir Maliye Bakanlığı
alanlarının tanıtımı yapılmalı (web sayfası, broşür
KOSGEB
v.b.).
TOBB
¾ Ulusal ve uluslararası pazarlara açılmayı sağlama
TSE
ile eşleştirme faaliyetlerini yönlendirmek üzere OSB
ve KSS’lerin daha etkin olması sağlanmalı.
Doğu Anadolu
Projesi Bölge
¾ Sanayinin geliştirilmesi açısından, BSTB tarafından
hazırlanan Sanayi Stratejisi Dokümanında da Kalkınma İdaresi
önemle
üzerinde
durulan
yatay
sanayi
Üniversiteler
(danışmanlık, reklam, nakliye, laboratuar, tamir ve
KUDAKA
bakım hizmetleri gibi) konusunun teşvik ve
uygulamalarda dikkate alınması.
¾ Yatırım ve uygun iş ortamı oluşturulmasında
bürokrasi engelleyici değil, teşvik edici olmalı
mantığı ile bürokratik işlemler kolaylaştırılarak
yatırım özendirilmeli.
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
¾ Yabancı yatırım
artırılmalı.
6.2.
miktarı
ve
yatırımcı
sayısı
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
¾ Yerli ve yabancı yatırımcılar açısından bölgede
yatırım denildiğinde akla gelen ilk İl olması hedefi Ekonomi Bakanlığı
Yatırım ve iş
doğrultusunda
çalışılmalı.
(İl
yeniden
Hazine
ortamının
yapılandırılarak yatırımcıya cazip hale getirilmeli)
promosyonuna
Müsteşarlığı
yönelik faaliyet
¾ Yatırımcıların
kendi
kaynaklarını
ve
ilin
kaynaklarını en etkin şekilde kullanmasını
sağlamak için rehberlik mekanizması geliştirilmeli.
¾ Başarılı yatırımcılar ödüllendirilmeli.
KOSGEB
TOBB
Doğu Anadolu
Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi
KUDAKA
250
¾ İhracatta ülke ve sektör çeşitlenmesi stratejisi
izlenmeli.
¾ Belirlenecek sektörlere ayrıcalık gösterilerek
ihracata yönelmeleri için destek sağlanmalı.
¾ Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda talep edilebilir ürün
üretilmeli ve doğru zamanlama ile tüketicinin Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
beğenisine sunulmalıdır.
¾ Yeni pazarlama stratejileri geliştirilmeli (Web Ekonomi Bakanlığı
6.3.
Sanayinin
tabanlı pazarlama geliştirilmesine önem verilebilir)
KOSGEB
yönünü dışa
dönük hale
¾ İlin imajı güçlendirilmeli (Örneğin: Erzincan İli’nde
TPE
getirmek
kaliteli ve yenilikçi ürüne tam zamanında
(il dışına, bölge
Doğu Anadolu
ulaşırsınız gibi)
dışına, ülke
Projesi Bölge
dışına)
¾ İş gezisi, fuarlara katılım ve İlde fuar düzenlenmesi Kalkınma İdaresi
için çalışmalar yapılmalı.
¾ Erzincan ili ürünlerinin bilinirliğini artırmak için yurt
içinde ve yurt dışında, tanıtım ve reklam
faaliyetlerine ağırlık verilmeli (Uluslararası ülke
temsilcilikleri, Ulusal ve uluslararası pazarlama
şirketleri ile birden çok işletme için işbirliği
yapılabilir.)
STK’lar
KUDAKA
¾ İstihdam politikaları sanayi merkezli yürütülmeli
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
¾ Özgün, tanınır, tercih edilen
markalara sahip bir il olmalı.
6.4.
ve
korunan
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
¾ Tarıma dayalı sanayi (tulum peyniri, tavukçuluk, Ekonomi Bakanlığı
pekmez, bal reçel v.b) gibi geleneksel üretim
alanları tespit edilip yenilikçi ürünler üretilmesi Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
desteklenebilir (Gıda sanayine bağlı olarak
Geleneksel
Bakanlığı
ihtiyaç duyulan ambalajlar geri dönüşümlü
üretim alanlarının
korunması,
ürünlerden elde edilip üretimi teşvik edilebilir ya
TPE
desteklenmesi ve
da peynirden dondurma üretilerek satışa
organizasyonu
sunulabilir).
Doğu Anadolu
Projesi Bölge
¾ Geleneksel ürünlerin bilinilirliği ve tanınırlığının
Kalkınma İdaresi
artırılması için marka oluşturulması ve üretimde
standardın yakalanması için işbirliği projeleri Türkiye İhracatçılar
geliştirilmeli ve desteklenmeli. Böylece katma
Meclisi (TİM)
değerlerinin artırılmasına çalışılmalı.
STK’lar
KUDAKA
¾ Kümelenmeye önem verilmesi ve rekabetçilik ile
yenilikçilik alanında sektörler belirlenmeli.
¾ Kümelenme
politikası
oluşturulmalı
uygulanması için kapasite geliştirilmeli,
6.5.
Kümelenme
modeli
oluşturulması.
ve
¾ Harita ve analiz çalışmaları yapılmalı.
¾ Kümeler
edilmeli.
ve
sektörel
yoğunlaşmaları
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
tespit
Doğu Anadolu
Projesi Bölge
¾ Kümelenme yaklaşımı doğrultusunda OSB ve Kalkınma İdaresi
KSS’ler daha fazla görev üstlenmeli.
TOBB
¾ İhtisas OSB (Hayvancılık, Gıda) ve KSS’ler
KUDAKA
desteklenmeli.
251
252
253
Tarım 2023 Vizyonu Eylem Planı
AMAÇ 1. TARIMSAL ALT YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Hedef 1.1. Modern su
ulama
a sistemlerinin kurulması.
Faaliiyet
İşbirliği Ya
apılabilecek
Faaliyet
Kuruluşlar
No
1..1.1. Kapalı sulama sistemine geçilmesi
1..1.2. Tarımsal sulamada kullanılan enerji ücretlerinin desteklenmesi
Gıda, Tarım ve
Modern sulama sistemleri ile ilgili eğitim çalışmalarının
Hayvancılık Bakanlığı
1..1.3.
yapılması
DSİ
Sulanabilir alanların sulamaya açılması için gerekli
1..1.4.
çalışmaların yapılması
Hedef 1.2.. Arazi toplulaştırması yapılarak teknik ve ekonomik etkinliğin artırılması.
1.. 2.1 Toprak reformunun gerçekleştirilmesi
Gıda, Tarım ve
Miras hukukunun düzenlenerek, toplulaştırma sonrası Hayvancılık Bakanlığı
1. 2..2.
bölünmenin engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınması
Hedef 1.3. Çiftçilerin eğitim düzeyinin yükseltilmesi.
1. 3..1. Etkin yayım çalışmaları yapılmalı
Çiftçilerin bilgi ve görgüsünü artırmak için yurt içindeki bazı
1. 3..2.
organizasyonlara katılımları sağlanmalı (fuar, teknik gezi vs)
1. 3..3. Örnek işletmeler kurulmalı
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
1..3.4. Yenilik çeşitli yöntemlerle desteklenmeli
Bitkisel üretimde verim ve kalite artışı sağlayan sertifikalı fidan ve Özel Danışmanlık
1..3.5.
Şirketleri
ve tohumluk kullanımı yaygınlaştırılmalı
Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi olumsuz etkileyen bitki
1..3.6. hastalık ve zararlıları ile etkin ve zamanında mücadele için
gerekli çalışmalar yapılmalı.
Hedef 1.4. Özel danıışm
manlık sistteminin kurulması.
1..4.1. Çiftçi özel danışmanlık sisteminden haberdar olmalı
Gıda, Tarım ve
1..4.2. Köylerde örnek uygulamalar yaptırılmalı
Hayvancılık Bakanlığı
1..4.3. Özel danışmanlık konusunda iyi örnekler gösterilmeli
Hedef 1..5. Örgütlenm
menin sağlanm
ması.
Köylerde kooperatif kurmak için kooperatiflerin yararları
anlatılmalı, kooperatifçilikle ilgili bilgileri verebilmek için
1..5.1. eğitim çalışmaları yapılmalı ve mevcut kooperatiflerin etkin
çalışması için gerekli yardımlarda bulunularak Erzincan’ın
bütün köylerinde kooperatiflerin kurulması sağlanmalı
Erzincan’ın merkez ve ilçelere bağlı kasaba ve köylerde
1..5.2.
Gıda, Tarım ve
kooperatif teşkilatlanması tamamlanmalı
Hayvancılık
Bakanlığı
Kooperatiflere devlet tarafından verilen kredilerin verimli
ve
ilgili
kooperatifler
1..5.3. kullanılabilmesi için kooperatif ortaklarının bilgilendirilmeli ve
eksiklikleri giderilmeli
1. 5..4. Örgütlenme çeşitli yollarla desteklenmeli
1..5.5. Örnek organizasyonlar tanıtılmalı ve gezdirilmeli
Kooperatifçilik mevzuatının uluslararası standartlara uygun
1..5.6.
hale getirilmesi
Hedef 1.6. Tarım konusund
daki STK’ların güçlendirilmesii.
Tarım konusundaki sivil toplum kuruluşları mali açıdan
Gıda, Tarım ve
1.6.1
desteklenmeli
Hayvancılık Bakanlığı
1. 6..2. Teknik eleman kadrolarının yeterli düzeyde olması sağlanmalı ve bağlı kuruluşlar
(Bahçe Kültürleri
Bitkisel ve hayvansal üretime girdi sağlamaya yönelik
Araştırma
ve Tarımsal
1..6.3. işletmelerin (gübre, ilaç, yem bayii ve fabrikaları vs.)
Araştırma Enstitüleri)
denetimleri rutin olarak yapılmalı
254
Hedef 1.7. Üretim planının yapılması.
1.7.1. İlin ürün haritası çıkarılmalı
1.7.2. Parsel bazında üretilmesi gereken ürünler belirlenmeli
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
1.7.3. Desteklemeler plan dahilinde verilmeli
1.7.4. Etkin denetim yapılmalı
Hedef 1.8. Tarımsal ürünleri işleyecek entegre tesislerin kurulması.
1.8.1. Hayvan kesimhanelerinin ilçe düzeyinde kurulması
1.8.2.
Et işleme tesislerinin kurulması ve ürün yelpazesi konusunda
pazarların göz önüne alınması
1.8.3. Süt işleme tesislerinin kurulması ve işletilmesi
1.8.4. Sertifikasyona önem verilmesi
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı,
Belediyeler, Ticaret
Oda ve Borsaları
Hijyenik süt elde edilmesinde gerekli olan soğuk zincirin
oluşturulması ve ürün depolama sisteminin kurulması (Soğuk
1.8.5. hava depolarının kurulması
Hedef 1.9. Hayvancılıkta ahır, ağıl ve işletme koşullarının düzenlenmesi.
1.9.1
Yöreye uygun modern tesislerin tespit edilmesi
1.9.2. Proje karşılığı hibe verilerek tesislerin kurulmasının sağlanması
1.9.3. Desteklemelerden faydalanmak için alt limit konulması
1.9.4
Çiftçiyi yönlendirmek için bu konudaki örnek işletmelerin
gezdirilmesi
İşletme büyüklüklerini artırmaya yönelik uygulamalar hayata
1.9.5. geçirilmeli ve hayvancılık desteklemelerinde işletme
büyüklükleri göz önüne alınmalı
1.9.6.
Süt ve besi sığırcılığı alanlarında organize hayvancılık
bölgelerinin oluşturulması
1.9.7.
Kültür ırkı ve melezi hayvan sayısı ve birim üretim faktörü
başına verimlilik artırılmalı
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı,
Hayvan ıslahının en önemli aracı olan suni tohumlama
Özel Veteriner
1.9.8.
uygulaması artırılmalı
Ofisleri,Tarımsal
Yem bitkileri ekiliş alanlarının ihtiyaçlar göz önünde Danışmanlık Şirketleri
1.9.9.
bulundurularak artırılmalı
Çayır-Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında
1.9.10 meralarda birim alandan elde edilen ot veriminin, yapılacak
mera ıslah çalışmaları ile artırılmalı
1.9.11.
Mevcut bütün hayvancılık işletmelerinin kayıt ve tescili
yapılarak uygun ve kullanışlı bir veri tabanının oluşturulması
Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan
1.9.12. üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek arıcılığın
geliştirilmesi sağlanmalı
1.9.13.
Doğal ortamın korunmasını sağlayıcı tedbirleri
ekonomik değeri yüksek balık türlerinin yetiştirilmesi
alarak
Hedef 1.10. Köydeki yaşam koşullarının düzenlenmesi ve genç nüfusun köyde tutulması.
1.10.1. Ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı,
1.10.2. İletişim ve haberleşme imkanlarının düzenlenmesi
Ulaştırma ve Sağlık
Gelir düzeyi ve hayat standardının iyileştirilmesi için tedbirlerin Bakanlığı ve Köylere
1.10.3.
alınması
Hizmet Götürme
Birlikleri
1.10.4. Sağlık ve eğitim alma konusundaki eksiklerin giderilmesi
255
AMAÇ. 2: TARIMSAL VERİMLİLİĞİN ARTIRILARAK ÖNEMLİ BİR
GELİR KAYNAĞI HALİNEE GETİRİLMESİ
Hedef 2.1. Organik tarımın gelişttirilmesii.
2.1.1. Organik tarım eğitiminin verilmesi
2.1.2 Organik ürün pazarının kurulması
2.1.3. Organik ürün tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
2.1.4. Markalaşmaya gidilmesi
2.1.5. Organik üretim için kredi kolaylıklarının sağlanması
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ve ilgili Kooperatifler
2.1.6. Organik girdi temin imkanlarının artırılması
2.1.7. Etkin bir denetim mekanizmasının kurulması
2.1.8.
Üretilebilecek
çıkarılması
organik
2.1.9.
Organik ürün
kurulması
işleyen
ürünlerin
ve
envanterinin
pazarlayan
tesislerin
Hedef 2.2. Markalaşmaya önem verilme
esi.
2.2.1. Önemli ürünlerde coğrafi işaret belgelerinin alınması
2.2.2.
Markalaşma ile ilgili altyapı tesislerinin kurulması
(ambalaj vs)
2.2.3.
Standartların yakalanması
tesislerinin kurulması
için
2.2.4.
Markalara yönelik
gerçekleştirilmesi
tanıtım
etkin
laboratuar
vs.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ve
ilgili STK’lar
faaliyetlerinin
Hedef 2.3. Girdi kullanımının düzenlenmesi.
2.3.1. Toprak analizlerinin yapılmasının şart koşulması
2.3.2.
Optimum girdi kullanım miktarlarının ürün bazında
belirlenmesi
2.3.3.
Girdi sübvansiyonu koşullarının yöre ve ürüne göre
düzenlenmesi
2.3.4. Etkin denetim mekanizmasının kurulması
2.3.5.
Hayvancılıkta çiftçilerin kendi yemini
konusunda destek çalışmaları yapılmalı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ve
ilgili STK’lar
üretme
Hedef 2.4. Tanıtım
m yapılması ve ürün pazarlama organizasyonlarının düzenlenmesi.
2.4.1.
Tek
ürüne
yönelik
(ihtisaslaşmış)
ürünlerin
kümelenmesine yönelik pazarların oluşturulması
2.4.2. Üretici pazarlama örgütlerinin kurulması
2.4.3.
İnternet vasıtasıyla pazarlama ve tanıtım işlemlerine
ağırlık verilmesi
2.4.4. Standardizasyonun alt yapısının oluşturulması
2.4.5.
Önemli ürünlerle ilgili festival ve fuar
organizasyon ve yarışmaların düzenlenmesi
2.4.6. Sözleşmeli üretime geçilmeli
2.4.7. İyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılmalı
256
gibi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ve Ticaret Borsası,
Ticaret Odası
Hedef 2.5. Teknik personel ve üretici bağlantısının etkin şekilde bir şekilde kurulması
2.5.1. Tarım Bakanlığı personelinin sayısının artırılması
2.5.2.
Tarım Bakanlığı personelinin hizmet içi eğitime tabi
tutulması
Tarım Bakanlığı personelinin bürokratik sistemden
2.5.3. mümkün
olduğunca
uzaklaştırılarak
saha
çalışmalarına yönlendirilmesi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ve
Üretici Birlikleri, Ziraat Odası,
Kooperatifler
2.5.4. Ar-ge çıktılarının çiftçiye ulaşımının sağlanması
2.5.5.
Sektör ve üretici işbirliğini sağlayacak düzenlemelerin
yapılması
Hedef 2.6. İklim koşullarına uygun üretim deseninin uygulanmasının sağlanması
2.6.1.
Bölge ürünleriyle
sağlanması
ilgili
olarak
ihtisaslaşmanın
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
2.6.2.
dikkate alınması
teşviklerinin
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ve
ilgili STK’lar
2.6.3. Desteklemelerin ürün dikkate alınarak yapılması
Hedef 2.7. Mevcut tarımsal potansiyelin aktif hale getirilmesi
2.7.1. Sulanabilir alanları sulamaya açılması
2.7.2.
Meraların hayvancılık açısından kullanılabilir şekilde
düzenlenmesi
2.7.3.
Ürünlerin katma değerinin artırılması için işleme
tesislerinin kurulması
2.7.4. Kredi kolaylıklarının sağlanması
2.7.5. Organize sera bölgelerinin kurulması (sera kent)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ve
ilgili STK’lar
Yerel, AB ve Dünya Bankası kaynaklarının etkin
2.7.6. kullanılmak için tarımla ilgili proje hazırlanması teşvik
edilmeli
Hedef 2.8. İşletmelerin finansman yapısının düzenlenmesi ve
geliştirilmesi imkanlarının sağlanmassı
2.8.1.
İşletmelerin optimum
kavuşturulması
büyüklüğe
ve
mali
güce
2.8.2. Tarımsal kredilerde teminat kolaylığı sağlanması
2.8.3.
Gelir artırıcı faaliyetlere yer verilmesi (el sanatları,
eko-turizm vs)
2.8.4.
Destekleme kaynağı olarak
kaynaklarından faydalanılması
2.8.5.
İhracata ve pazarlamaya yönelik vergi indirimi ve
teşvikler uygulanmalı
2.8.6.
Girdi maliyeti-ürün geliri dengesinin ürün lehine
olması için gerekli çalışmalar yapılmalı
İl
Özel
İdaresinin
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ve
ilgili STK’lar
Hazine Müsteşarlığı
T.C. Ziraat Bankası
2.8.7. Uzun vadeli ve düşük faizli kredi verilmeli
2.8.8. Tarımsal kredi veren kuruluş ve banka sayısı artırılmalı
2.8.9. Tarım sigortasına etkinlik kazandırılmalı
257
258
259
TURİZM SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU EYLEM PLANI
Faaliyet
No
260
Faaliyet
1.
Turizm
sektörünün
gelişmesinin
önündeki
engellerin
kaldırılarak
mevcut turizm
kapasitesinin
daha etkin
kullanımının
sağlanması.
2.
Turizmde
veritabanı
oluşturulması.
Öneri
İşbirliği
Yapılabilecek
Kuruluşlar
¾ Erzincan ili için aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak bir
eylem planı hazırlanmalı.
- Varış noktası odaklı, ürün üstünlüğünü ve toplam kaliteyi
vurgulayan.
- Bölge, il ve ilçeler bazında markalaşmayı sağlayan.
- Turizm ürününün tanıtılmasını, turist sayısının ve turizmden elde
edilen gelirin artırılmasını hedefleyen.
- Farklı, özgün ve bölgesel değerlere sadık kalınarak çağdaş
değerleri vurgulayan.
- Hedef kitleye yönelik ürünleri ön plana çıkaran.
- Teknolojik gelişmelerden yararlanan.
- Uluslararası başarılara imza atarak, İlden övgüyle söz ettiren
kişilerden yararlanan.
- Halkla ilişkiler faaliyetleriyle desteklenen reklam kampanyaları
yürüten.
- Ürün çeşitlendirmesi yoluyla farklı gelirde olan turist gruplarını
çeken.
¾ Erzincan ilinin konaklama kapasitesi geliştirilerek , 2023 yılı için
tesislerdeki yatak kapasitesinin kademeli olarak ve değişik fiyat ile
hizmet türleri sunan 5.000 yatağa ulaştırılması için gerekli önlemler Kültür ve
alınmalı.
Turizm
¾ Turizm işletmelerinin ve turizme hizmet sunan işletmelerinin hizmet Bakanlığı
kalitelerini artırmaları sağlanmalı.
¾ Hedef kampçılık alanlarından başlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığı
Milli Eğitim
denetiminde 3 ve 4 yıldızlı otellerin ve standartlara uygun tesislerin
Bakanlığı
kurulması teşvik edilmeli.
¾ Erzincan’daki turizm potansiyelini daha iyi değerlendirmek ve
gelişimini sağlamak üzere il içindeki ve il dışındaki turizm işletmeleri Gençlik ve
Spor
teşvik edilmelidir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde
halka açık bir turizm şirketi kurulmalı. (Bu şirketin adı; Erzurum Aşkale Bakanlığı
Çimento örneğine benzer bir isim olan, Erzincan Turizm A.Ş. olabilir.)
- Böylelikle, öncelikle kamu otoritesinin elinde olup ta etkin bir
Doğu
şekilde işletilmeyen tesisleri yeni gelecek işletmecilere uzun vadeli Anadolu
düşük kiralama bedelleri ile faaliyete geçirmek suretiyle, mevcut
Bölgesi
potansiyelin daha etkin kullanılmasını sağlamalıdır.
Bölge
- İlk planda yeni inşa edilen yüzme havuzunun işletilmesi, Ergan Kalkınma
Dağı kayak tesislerindeki telli hatların ve günü birlik tesislerinin
İdaresi
işletilmesi ve Esertepe’ki mevcut tesisin işletilmesi vb. işletmecilik
faaliyetleri örnek olarak verilebilir.
KUDAKA
- İleride turizm altyapısı geliştikçe oluşacak yeni kapasitelerin
işletilmesi özendirilmelidir. Örneğin, altyapısı oluşturulacak olan
rafting kamp alanın işletilmesi ya da yamaç paraşütü
altyapısında inşa edilen günübirlik tesislerinin işletilmesi gibi.
Böylece mevcut kapasitenin daha etkin kullanılması ve
tesislerdeki canlılığın sağlanması yanında istihdama katkı
sağlayacaktır.
¾ Daha az kaynak gerektiren gençlik ve spor turizmi geliştirilmeli.
¾ Mevcut tesislerde kapasite artırıcı ve ürün çeşitlendirici yatırımların
önündeki idari engeller kaldırılmalı.
¾ Erzincan İli, tur operatörleri tarafından tur güzergahında konaklama
yeri olarak cazip hale getirilmeli.
¾ İldeki asker ve üniversite öğrencilerine yönelik turizm
organizasyonları düzenlenerek mevcut turizm kapasitesinin daha
etkin kullanılması sağlanmalıdır. Askerlerin turizm faaliyetini
engelleyen bürokratik engeller çözümlenmelidir.
¾ Asker ve öğrenci ailelerinin yemin töreni ve mezuniyet töreni gibi
etkinlikler nedeniyle Erzincan’a geliş tarihleri dikkate alınarak bu
dönemlerde özel tur organizasyonları düzenlenerek turizm
kapasitesinin etkin kullanımı sağlanmalıdır.
¾ İleriye dönük projeksiyon oluşturulabilmesi için farklı kurumlardan Kültür ve
elde edilen sayısal verilerdeki uyumsuzlukların giderilmesi ve
Turizm
verilerle ilgili araştırma yapılmalı.
Bakanlığı
¾ Kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanmalı.
Belediyeler
¾ Anket çalışmaları düzenlenmesi ve bilimsel yöntemlerle analiz
Üniversite
yapılmalı.
3.
4.
¾ Erzincan, Türkiye’de turizmin dört mevsime yayılması ve 2023 Yılında
60 milyon turist ve 50 milyar dolar döviz geliri elde edilmesi hedefi
kapsamında pilot il olarak belirlenmeli ve bu çerçevede bir bütün
olarak doğa sporları ve kırsal turizm alanı olarak ilan edilerek, Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın teşviklerinden yararlanması sağlanmalı.
¾ Bölge yerli ve yabancı girişimcilere tanıtılarak uygun yatırım ortamı
sağlanmalı ve bu amaçla cazip yatırım olanakları belirlenerek,
muhtemel yatırımcıların yatırım yapmaları teşvik edilmeli.
¾ İlin, turizm bölgesi olarak tanıtımı ve pazar analizleri yapılmalı.
¾ Tanıtım faaliyetlerinde süreçler belirlenerek; bilgiler toplanması,
çözümlenmesi, yorumlanması çalışmasında üniversite ve sektör
işbirliği yöntemi izlenmeli.
¾ Turizm pazarında yarışarak, pazar payını kaybetmemek için imaj
sürekliliği sağlanmalı ve halkla ilişkiler araçları etkin bir şekilde
kullanılmalı.
¾ Devlet ve özel sektör işbirliği, yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı ve Kültür ve
markalaşma sağlanmalıdır.
Turizm
¾ Turizmde yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine uyum sağlanarak, Bakanlığı
müşteriyle bağlantının daha çok bu yönde yapılmasına ağırlık
verilmeli ve bu konuda bölgedeki çağrı merkezlerinin avantajı
Gıda, Tarım
kullanılmalı.
ve
¾ Tanıtımdan, ürün pazarlamaya ve bilgilendirmeye kadar internet, Hayvancılık
Turizm
geniş bir yelpazede, aktif olarak kullanılmalı.
Bakanlığı
potansiyelinin
¾ Dünya ve ülke nüfusunun değişmesine paralel olarak daha çok
etkin
üçüncü yaş grubuna uygun tanıtım ve reklamlara ağırlık verilmeli.
tanıtımının
Doğu
¾ Tanıtımlarda kitlesel tanıtımdan ziyade, özelleştirmeye gidilerek
yapılması.
Anadolu
pazarlanacak hedef ürünler belirlenmeli. Bunlar arasında üçüncü
Bölgesi
yaş turizmi, termal-sağlık turizmi, yürüyüş, bisiklet, rafting, kanoculuk,
Bölge
yamaç paraşütü, kampçılık, gençlik turizmi, özel ilgi turları ve kış
Kalkınma
sporları öne çıkarılmalı.
İdaresi
¾ Tanıtımda uluslararası ve ulusal organizasyonlar ile fuarlara katılım
ve ev sahipliğinin yoğun olarak kullanılmasına önem verilmeli.
¾ Sinema ve televizyon sektörü bir tanıtım aracı olarak kullanılmalı ve
KUDAKA
özellikle televizyon dizilerinin çekimi için plato olunması sağlanmalı.
¾ Tarım sektörü ile ortaklaşa sanat tarlaları oluşturulmalı.
¾ Bir İl Turizm Konseyi kurularak, bölgenin turizm potansiyelinin tanıtımı
yanında turizmin önündeki engellere karşı çözüm geliştirmesi
sağlanmalıdır.
- Bu konsey Erzincan Valisinin başkanlığında, Erzincan Belediye
Başkanı, Erzincan Üniversitesi Rektörü, Kültür ve Turizm İl Müdürü,
turizm potansiyeli bulunan ilçe ve belde belediye başkanları,
turizm potansiyeli bulunan köy muhtarları ile kültür ve turizm
alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının üst düzey
yöneticilerinden oluşur.
- İl Turizm Konseyi ildeki turizm önceliklerini belirleyerek
desteklenecek turizm alanlarını belirler
¾ Turistik alanlarda turizmden kaynaklanan olumsuzlukları belirleyerek
çözüm önerileri geliştirir.
¾ Turizmin pazarlanabilmesi için etkin işleyen bir pazarlama sistemi
geliştirilmeli. Böyle bir sistem özel sektör tarafından geliştirilemiyorsa,
bizzat kamu eliyle geliştirilmesi sağlanmalıdır.
¾ Turizm potansiyelini bir araya getirerek turizm ürünleri oluşturmalı ve
pazarlanması
sağlanmalı.
Bunun
için
turistik
olarak
pazarlanabilecek değerler havuzu oluşturularak, bu havuzdan
pazarlanabilir ürün demetleri çıkarılarak satışa sunulmalıdır. Bir
Etkin işleyen
yandan da zaman içinde kamu ve özel sektör tarafından yapılan
bir turizm
yatırımlarla havuzun büyütülmesi sağlanmalıdır.
pazarlama
¾ Turizm işletmelerinin faaliyetlerini web ortamından yönetmek üzere
sistemi
otomasyona dayalı bir bilgi sistemi kurmaları teşvik edilmeli ve tüm
geliştirilmesi
faaliyetlerini bu sistem üzerinden yürütmelidir.
¾ Bu yöntemle ürünleri doğrudan tüketicilere ve toplu olarak turizm
acentelerine pazarlanması sağlanmalıdır.
¾ Turizm işletmelerine lojistik destek sağlamalıdır. (Turizm için gerekli
donanımların kiraya verilmesi, ziyaretçilerin transferi, faaliyetlerde
ihtiyaç duyulan eğit-men, sağlık personeli, rehber, arama kurtarma
ekipleri, teknik personel v.b.)
Kültür ve
Turizm
Bakanlığı
Kalkınma
Bakanlığı
261
262
5.
Turizmin
çeşitlendirilerek
altyapısının
geliştirilmesi.
6.
Turizmin bir
yaşam biçimi
olarak
sevdirilmesi.
7.
Yerel turizme
yönelik
toplumun
farklı
kesimlerine
ucuz ve
kaliteli hizmet
sunulması..
¾ Erzincan’da yapılması uygun tüm doğa ve kırsal turizm türleri için
turizm alanları belirlenerek, yol, içme suyu, elektrik, telefon, barınma
yeri,
bilgilendirme/uyarı
levhaları
ve
benzeri
altyapıları
tamamlanmalı.
¾ Sürekli güncellenen bir Erzincan turizm rehberi çıkarılmalı ve birden
çok dilde hazırlanacak bu rehber (Türkçe yanında İngilizce,
Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsça v.b.) bir turistin ihtiyaç
duyacağı tüm bilgileri içermeli.
¾ Rafting parkurları belirlenerek, bilinen standartlara uygunluğu
sağlanmalı ve gerekli tescil işlemleri yapılmalı.
¾ Erzincan hava limanına uluslararası hava limanı statüsü
kazandırılmalı.
¾ Turizmde yüksek katma değere sahip fırsatlar ön planda tutulmalı.
Özellikle üst gelir gruplarına yönelik turizm yapısı hedeflenmekle
Kültür ve
birlikte daha alt gelir gruplarına yönelik olarak da turizm altyapısı
Turizm
oluşturulmalı.
Bakanlığı
¾ Turizmde öncelikle yurtiçi pazarlar hedeflenmeli.
¾ Aile turizmi teşvik edilerek; İl dışındaki Erzincanlıların aile ziyaretleri
yanında, ailece hoşça vakit geçirmeyi ve düzenlenen Ulaştırma
organizasyonlara katılmayı düşünen ailelere yönelik bir yapılanma Bakanlığı
teşvik edilmeli.
¾ Çocukların ve gençlerin hoşça vakit geçirmesine yönelik faaliyetler Milli Eğitim
desteklenmeli. Bütün doğa faaliyetlerinde çeşitli bilgi düzeyindeki Bakanlığı
kişilere yönelik faaliyetler dikkate alınmalı ve Çocuklara ve ilgili faaliyetleri ilk defa tecrübe edeceklere yönelik 3-5 günlük programlar Gençlik ve
düzenlenerek, pratik bilgiler yanında o sporların kültürel yönü de
Spor
verilmeli. Ziyaretçilerin ilgilendikleri programlar konusunda ihtiyaç Bakanlığı
duyabilecekleri materyallere rahatlıkla ulaşılabilmeleri sağlanmalı.
¾ Turizm talebini artıracak ve kişi başına turizm harcamalarını Ulaştırma
yükseltecek olan spor, eğlence, alış-veriş merkezleri gibi ikincil hizmet
Bakanlığı
tesislerine yönelik lojistik-destekleyici yatırımlar yapılmalı.
¾ Yöreye özgü tarım ürünlerinden, çiftlik turizmi kapsamında
KUDAKA
yararlanılarak kırsal çekicilik sağlanmalı.
¾ Yöre ile ilgili oluşturulmuş tanıtım materyallerinin ve yöreyi konu
edinen roman, öykü ve benzeri kitap yayınların basım ve çoğaltılması
desteklenmeli.
¾ Belirlenen turizm alanlarına doğaya uygun malzemeyle ve mimari
özelliğiyle yeme-içme ve konaklama tesislerinin yapılması ve
işletilmesi sağlanmalı.
¾ Ürün çeşitliliğinin sağlanması yolu ile turizmin mevsimlik özelliği kırılmalı
¾ Belirlenen turizm alanlarına ulaşımın ve altyapının yaz ve kış aylarında
kullanımı için gerekli önlemler alınmalı.
¾ Kongre turizmi teşvik edilmeli.
¾ Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinin tamamlandığında Erzincan
merkezli olarak Erzurum ve Sivas’a banliyö tren seferleri başlatılarak
turizme demiryolu boyutu eklenmeli.
¾ Mevcut turizm potansiyelinden daha fazla yararlanması için kurulması Ulaştırma
planlanan Turizm İşletmesi eliyle ucuz ve kaliteli hizmet tedariki Bakanlığı
sağlanmalı.
¾ Yöre halkının turizm alanlarına ucuz ve rahat ulaşımı sağlanmalı.
Kültür ve
¾ Yöre halkının turizmden gelir elde edilebileceğine ikna edilmeli.
Turizm
¾ Yöre halkının turizme ürün sağlama gayretleri desteklenmeli.
Bakanlığı
¾ Yerel halk ve turist arasındaki iletişimde uyumluluk sağlanmalı
¾ Mevcut iç turizm potansiyeli bulunan doğal alanların (öncelikle
Çağlayan ve Ekşisu) ulaşım ve altyapı eksiklikleri giderilmeli.
¾ Bu alanlara medyanın ilgisi artırılarak yerel, bölgesel ve ulusal
Kültür ve
düzeyde tanınırlığının sağlanmalı.
Turizm
¾ Bu alanlarda halkın uygun kalite ve fiyatta yararlanabileceği tesisler Bakanlığı
oluşturulmalı.
¾ Bu alanlarda ürün çeşitlemesine gidilerek daha cazip hale getirilmeli.
Ulaştırma
¾ Bu alanlarda dezavantajlı gruplar (özürlüler, düşük gelirliler, gençler,
Bakanlığı
kadınlar v.b.) ve genç nüfusun yararlanabileceği yeni ürünler
geliştirilmeli.
¾ Bu alanlarda Erzincan Gençlik Merkezinin faaliyetlerine uygun Milli Eğitim
Bakanlığı
programlar geliştirilmeli.
¾ Turizm Konseyince bu alanlardaki olumsuzluklar belirlenerek önlemler
Gençlik ve
alınmalı.
Spor
¾ Yerel halkın bu alanlara olan ilgisi artırılarak canlılığının artırılması
Bakanlığı
sağlanmalı.
¾ Bu alanlarının otantik özellikleri korunarak özgün bir ambiyans
kazandırılmalı.
¾ Alternatif turizm bölgelerinde çevresel planlamanın yapılarak ve
Çevresel Etki Değerlendirme şartı aranarak alternatif türlerin
çevresel bozulmalara yol açmaması sağlanmalı.
¾ Özel sektör, birlikler ve sivil inisiyatiflerin koordineli çalışması
sağlanmalı.
¾ Termal turizm, inanç turizmi, yayla turizmi, kültür turizmi, av turizmi,
termal ve sağlıklı yaşam merkezleri turizmi, kongre turizmi, dağ ve
kayak turizmi, karavan turizmi, ipek yolu ve han-kervansaray
turizmi, maç turizmi, göl şelale turizmi, macera turizmi, akarsu
sporları turizmi, mağara turizmi, dağ yürüyüşü, kuş gözetleme
turizmi, bitki inceleme turizmi, yamaç paraşütü, triatlon, paraşütle
atlama, buz kızağı alt yapısı oluşturulmalı.
8.
Alternatif
turizm
türlerinde
¾ Bölgenin taşıma kapasitesini zorlamayan sınırlı katılım hedeflenmeli
uzmanlaşma
(seyahatlerde charter yerine tarifeli seferler veya kara, hava, deniz
sağlanması
ulaşım araçlarının birbirine alternatif olarak kullandırılmalı)
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
Kültür ve
Turizm
Bakanlığı
¾ Turizmin mekân ve zaman açısından yayılması sağlanmalı.
¾ Yavaş ve denetimli gelişim sağlanmalı.
STK’lar
¾ Küçük ölçekli turistik işletmeler teşvik edilmeli.
¾ Çevreye uyumlu, özgün turizm mimarisi özendirilmeli.
¾ Bağımsız çalışan uzmanlaşmış tur operatörleri teşvik edilmeli.
¾ Geleneksel ve özgün değerlerin korunmasına özen gösterilmeli.
¾ İlçeler bazında turizm planlaması yapılmalı.
¾ Turistik istihdamda yöre halkına öncelik verilmesi sağlanmalı.
9.
¾ Erzincan Gençlik Merkezi yoluyla gençlerin diğer illerden ile
yapacakları turizm organizasyonlarına daha fazla yer vererek Milli Eğitim
mevcut turizm kapasitesinin daha etkin kullanılması yanında turizm Bakanlığı
potansiyelinin daha etkin tanıtımı da sağlanmalı.
Gençlik ve
Spor
¾ Tatil dönemlerinde atıl durumda bulunan devlete veya özel sektöre
ait yurtların tatil dönemi boyunca gençlik otelleri (hostel) olarak Bakanlığı
kullanılması sağlanmalı.
Ulaştırma
Üniversite
olanaklı
gençlik
turizminin
¾ Demiryolu varlığı avantaj olarak kullanılarak öğrencilere yapılacak
geliştirilmesi.
indirimlerle değerlendirilmeli.
Bakanlığı
Yükseköğretim
¾ İzcilik, havacılık, dağ, bağ bozumu v.b. ulusal ve uluslararası
Kredi ve
düzeyde düzenlenecek kamplarla cazibe özellikleri yaratılarak Yurtlar Kurumu
Erzincan’ın gençler tarafından tercih edilmesi sağlanmalı.
¾ İlin jeotermal özelliğinden ve kış aylarında bile diğer illere nazaran
daha ılıman bir iklime sahip olma özelliğinden faydalanılması
sağlanmalı.
¾ Termal turizm master planı hazırlanacak iller arasına yer alması ve
öncelikle belirlenecek illere uygulanacak stratejiler arasında
Erzincan’ın da bulunması ve ortaya çıkacak avantajlardan
yararlanması sağlanmalı.
10.
Termal
¾ Temal turizmin altyapı ve üstyapısını geliştirmeye yönelik stratejiler
Kaynaklı
geliştirilerek, uygulanmalı.
sağlık ve
¾ Yatırım alanları termal su potansiyeline göre belirlenmeli.
üçüncü yaş
¾ Termal su tesislerinin çevreye, yerel ve tarihi yapıya uygun
turizminin
yapılması sağlanmalı.
geliştirilmesi.
¾ Termal tesislerde otel ve kür merkezlerinin yanı sıra, koşu ve gezi
parkurları, aquapark su oyunları alanları, eğlence merkezleri v.b.
alanların da bulunması için çalışmalarda bulunulmalı.
¾ Sağlık ve sosyal yardım tesisleriyle, İlde kurulacak veya kurulu
bulunan tesislerin iletişime geçebilmesi için gerekli destek
sağlanmalı.
Kültür ve
Turizm
Bakanlığı
STK’lar
Seyahat
Acenteleri
Tur
Operatörleri
¾ Özel sektör teşvik edilmeli.
263
¾ Önemli bir gelir ve istihdam kaynağı olacak el sanatı
ürünlerine olan talep üretim ve pazarlama organizasyonu ile
artırılmalı.
11.
¾ Ekonomik olmadığından dolayı üretim vaz geçilen el sanatları Kültür ve
Geleneksel el
ürünleri ve tarımsal ürünlerin yeniden canlandırarak turizm
Turizm
sanatları ve
olgusuna entegre etmesi hedeflenmeli (Bunlarının başında Bakanlığı
özgün tarım
bakır işlemeciliği ve peynircilik ilk sıralarda yer almalı)
ürünlerinin
¾ El sanatları ürünlerinin turistik tesis ve konaklama yerlerinde Gıda, Tarım
geliştirilerek
kullanımı geliştirilmesi (Erzincan yöresel yemeklerinin (Erzincan
ve
turizm
döneri v.b.) bakır kaplar ile sunumunun yapılması v.b.) teşvik Hayvancılık
ürünlerine
edilmeli.
Bakanlığı
entegre
¾
Yöreye
özgü
ürünlerin
çeşitli
pazarlara
sunulmasında
(ambalaj,
edilmesi
STK’lar
paket v.b.) özel ve yöreye özgü desenlerin ön plana
çıkartılarak satışı teşvik edilmeli.
¾ Turistlik bölgelerde geleneksel el sanatlarını yansıtan doğru
ürünlerin satışı sağlanmalı.
¾ Yerel etkinliklerin turizm amaçlı değerlendirilmesi ve söz konusu
etkinliklerin korunup, geliştirilerek devam ettirilmesi ve gelecek
kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı.
¾ Yerel etkinliklerin turistik ürün olarak değerlendirilmesi için
gerekli eğitim, finansal kaynak, organizasyon desteği,
yapılanma, işgücü ve tanıtım amacıyla gerekli bilgi akışı,
eleman ve finansal destek sağlanması için tüm paydaşların
koordineli olarak çalışması sağlanmalı.
¾ Çeşitli turizm kuruluşları tarafından yerel etkinliklerin belirli bir
mevsimde, belirli bir konu veya belirli bir bölgedeki ortak turistik
ürünler halinde bir araya getirerek, tanıtım faaliyetlerinin bir
temele oturtulması ile ziyaretçilerin daha fazla sayıda bölgeye
çekilmesi sağlanmalı.
¾ Belirli mevsimlerin belirli aylarında sadece bir kaç gün veya bir
kaç hafta için düzenlenen yerel etkinliklerin turizm açısından
çekiciliğini artırabilmek için, yörelerin sahip olduğu diğer turistik
ürünler ile entegre edilerek turistik ürün paketi haline getirilmeli.
¾ Seyahat acentelerinin, bölgede bir veya birkaç etkinliği
düzenleme ve bunların ürünlerini teşvik etmek yoluna gitmesi
sağlanarak, başarılı tanıtım çalışmalarıyla hedef kitlelere
ulaşılması sağlamalı.
12.
Turizmde yeni
¾ Yerel
etkinlikler,
turizm
amaçlı
etkin
şekilde
cazibe
değerlendirilebilmesi için başta yerel halk olmak üzere kamu
merkezlerinin
ve özel sektör kuruluşlarında gerekli bilincin oluşturulması
geliştirilmesi
sağlanmalı ve yurt içi ve yurt dışında tanıtımının yapılarak
yeterli
talep
oluşturulabilmesi
amacıyla,
çalışmalara
başlanılmalı
¾ Erzincan il merkezi ve yakın çevresinde oluşturulan ve sadece
piknik alanı işlevi gören alanlara rekreasyon amaçlı cazibe
kazandırılmalı.
¾ Erzincan da bulunan Türkiye’nin dağa işlenmiş en büyük
Atatürk portresinin tanıtım çalışmaları yapılmalı ve bu özel
durumun ilçe gençleri için de değerlendirilmesi sağlanmalı.
¾ Yapılan her türlü bölgesel, ülkesel ve uluslararası kültürel, sportif
faaliyetler öncelikle bölge halkı önemsenerek iyi, aktif ve
heyecan yaratıcı bir şekilde tanıtılmalı.
¾ İlçelerdeki
konaklama
kapasitesi
ev
özendirilerek ve desteklenerek geliştirilmeli.
pansiyonculuğu
¾ Öncelikle yöre halkına tatil yapmanın sadece yüksek bedeller
ödeyerek olmadığı, bunun herkesin hakkı ve ihtiyacı olduğu
yapılacak basit ama cazip aktivitelerle anlatılmalı.
¾ Türkiye’deki metropollerde ve yurt dışında
ikamet eden
Erzincan diasporasının özellikle gençleri için cazip tatil
olanakları oluşturulmalı.
264
Kültür ve
Turizm
Bakanlığı
STK’lar
Seyahat
Acenteleri
Tur
Operatörleri
ERZİNCAN’IN TURİZM POTANSİYELİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK BAZI ÖNEMLİ
PROJE ÖNERİLERİ
Konu
Amaç
Alt Strateji/Öneri
¾ Bu işletmelerin amacı öncelikle Erzincan’daki
potansiyelini ürüne dönüştürerek pazarlamaktır.
turizm
¾ İşletmelerin ayrıca turistik potansiyelin bulunduğu özel sektörün
yatırım yapma riskine girişemediği veya sermaye yetersizliği
nedeniyle yatırım yapamadığı alanlarda yatırım yapar ve
işletmecilik faaliyetleri yürütür.
İl İçi ve
İl Dışındaki
Turizm
Şirketlerinin
Teşvik
Edilmesi
Projesi
Erzincan’ın mevcut
turizm potansiyelini
daha etkin
değerlendirilmesini,
geliştirilmesini ve
pazarlanmasını
sağlamak.
¾ Benzer biçimde turistik alanlarda etkin olarak işletilemeyen
turistik hizmet işletmelerinde işletmecilik faaliyetleri yürütür.
¾ İşletmeler ilk faaliyet alanları olarak yasal mevzuatın elverdiği
ölçüde Ergan Dağı Kayak tesislerindeki telli hatların ve
günübirlik tesislerin işletmeciliğini üstlenecektir.
¾ Daha sonra örneğin Çakırman yamaç paraşütü ve doğa
sporları alanında yapılabilecek teleferik ve günübirlik tesisleri
ve otopark, dağ bisikleti kiralama ve benzer diğer faaliyetlerin
işletilmesi gibi işletmecilik faaliyetleri yürütecektir.
¾ Ancak, bu işletmelerin asıl faaliyet alanı oluşturacağı turistik
ürünleri yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası pazarlarda
toptan veya perakende olarak satmak olacaktır.
Bu proje tercihen bir
önceki projenin
gerçekleşmesi
durumunda turizm
işletmeleri tarafından
yürütülmesi uygun bir
projedir.
Erzincan’ın
Pazarlanabilir
Turizm
Potansiyeli
Havuzu
Oluşturma
Projesi
¾ Bu proje ile proje yönetimi Erzincan genelinde kış turizmi de
dahil olmak üzere tüm doğa sporları ve kırsal turizm (çiftlik
turizmi dahil) alanında pazarlanma potansiyeli bulunan
ürünleri bir araya getirip bir havuzda toplayarak, bunlardan
oluşan turizm etkinlik demetlerini pazarlanabilir hale
getirecektir.
Bu proje ile Erzincan
genelinde kış turizmi de
¾ Proje yönetimi potansiyel turistik ürünleri oluştururken tüm il
dahil olmak üzere tüm
genelinde geniş bir tanıtım ve tarama çalışması ile
doğa sporları ve kırsal
gerçekleştirecektir.
turizm (çiftlik turizmi
dahil) alanında mevcut ¾ Mevcut bilgiler bir veri tabanına aktarılarak, pazarlamanın
pazarlanabilir ürünleri
web üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik çok yetenekli bir
bir araya getirip
web sayfası tasarlanacaktır. (web sayfası tasarlama faaliyeti
bunlardan oluşan turizm ayrı bir projeye de konu edilebilir.
etkinliklerini bir havuzda
toplayacak ve
pazarlanabilir hale
getirecektir.
¾ Pistlerin zorluk derecelerine göre belirlenerek haritalarının
oluşturulması ve levhalarla belirtilmesi
¾ Ulaşımın ve altyapının yaz ve kış aylarında kullanımı için nitelikli
hale getirilmesi
Ergan Dağı
Kayak
Merkezi
Geliştirme
Projesi
¾ Otopark alanlarının
düzenlenmesi
Kayak tesisleri
tamamlanma
aşamasındadır
ihtiyaca
cevap
verecek
biçimde
¾ Kayak turizmine hizmet vermek üzere doğaya uygun
malzemeyle ve mimari özelliğiyle günübirlik tesislerinin
yapılması, ziyaretçilere ucuz ve kaliteli yeme-içme hizmeti
verilmesi
¾ Günübirlik tesislerinde turistik eşya satacak işletmelere yönelik
birimler oluşturulması
¾ Kayak tesislerine uluslararası turist getirme kapasitesine sahip
yatırımcılar bulunması
¾ Tesislerin pistleri etkilemeyecek bir alana konumlandırılması
265
Halen, Bölgede Küçük
Çakırman yöresinde
yamaç paraşütü
Küçük
yapılmakta olup
Çakırman
bölgede Ekşisu mesire
Köyü ve
alanı, Ekşisu sazlığı ve
Ekşisu Bölgesi
çiflik turizmine uygun
Entegre
potansiyel yanında,
Doğa
dağ bisikleti, kuş
Sporları
gözleme, endemik bitki
Altyapı
inceleme gibi
Projesi
etkinliklere uygun
potansiyel
bulunmaktadır.
¾ Bölgenin doğa sporları turizm alanı ilan edilerek ağırlıklı olarak
yamaç paraşütü amaçlı değerlendirilmesi yanında tüm doğa
sporlarına yönelik etkinlikleri de içerecek biçimde altyapı ve
üst yapı ile donatılması önerilmektedir.
¾ Bölgeye yol, su, elektrik, telefon altyapısı getirilerek, yamaç
paraşütü ile iniş yapılan alan üzerinde doğaya uygun
malzemeyle ve mimari özelliğiyle yeme-içme ve konaklama
tesisleri yapılabilir.
¾ Ayrıca yamaç paraşütü iniş alanından atlama yapılan alana
bir teleferik hattı oluşturulabilir.
¾ Diğer doğa sporları altyapısı için uygun altyapılar da
sağlanmalıdır.
¾ Örneğin, küçük Çakırman’a dağ bisikleti rotası, sazlık
bölgesine kuş gözlem evi, gibi alanlar belirlenerek, tanıtım
levhalarıyla donatılmalıdır.
¾ Günübirlik tesislerinde yerel
kapasiteler oluşturulmalıdır.
¾ Çocuklar ve
edilmemelidir.
gençlere
halkın
yönelik
da
yararlanacağı
etkinlikler
göz
ardı
Yaylabaşı
Kayak turizmiyle birlikte ¾ Atlama alanına kolaylıkla erişilecek bir konumda, gerektiğinde
Beldesi Ergan
yamaç paraşütü
kayak turizmine de hizmet verecek biçimde, doğaya uygun
Tepesi
turizminin yürütülmesine
malzemeyle ve mimari özelliğiyle yeme-içme ve konaklama
Yamaç
uygun olarak
tesislerinin yapılması ve işletilmesi
değerlendirilebilir.
Paraşütü
Halen yamaç paraşütü ¾ Ulaşımın ve altyapının yaz ve kış aylarında kullanımı için nitelikli
Altyapı
hale getirilmesi.
yapılmaktadır.
Projesi
En önemli zirveler
¾ Coşan (3976 m),
¾ Ergan (3256 m),
¾ Munzur (3449 m) ve
¾ Mülpet (3065 m)
dağlarıdır.
Ayrıca,
Kaya
Tırmanışı
Parkurları
Altyapı
Projesi
¾ Munzur dağlarının
Erzincan’a yakın
yamaçlarında ve
¾ Kemaliye Karanlık
Kanyon’daki sarp
kayalıklarda kaya
tırmanışı sporu
yapılmaktadır.
¾ Erzincan’daki 50 m
yüksekliğindeki
Girvelik
Çağlayanı’nda
Türkiye’de ilk kez
donmuş çağlayan
tırmanışı yapılmıştır.
266
¾ Pistlerin zorluk derecelerine göre belirlenerek haritalarının
oluşturulması ve levhalarla belirtilmesi
¾ Pistlerin kaya tırmanışı için gerekli altyapı ile donatılması
¾ Doğaya uygun malzemeyle ve mimari özelliğiyle yeme-içme
hizmeti de sunan barınma ünitelerinin yapılması
¾ Ulaşımın ve altyapının yaz ve kış aylarında kullanımı için nitelikli
hale getirilmesi
SONUÇ
Dünyada ekonomik, politik ve kültürel alanlardaki de¤iflim rüzgarlar›,
devletleri, flirketleri ve bireyleri h›zla etkisine alarak yeni bir dünya düzeninin
kurulmas›na yol açm›flt›r. Yaflanan de¤iflim karfl›s›nda her ülke gibi Ülkemizin
de ekonomik olarak ayakta kalma flans›, rekabet gücü yüksek bir ülke olmas›na ba¤l›d›r. Bu noktada, ülke kalk›nmas› için bölgesel potansiyellerin en
iyi flekilde de¤erlendirilmesinde, mevcut kaynaklar›n verimli ve gerçekçi kullan›m› ve bunlara dayal› olarak küçük ve orta ölçekli sanayinin yurt sath›nda dengeli bir flekilde yayg›nlaflt›r›lmas›, desteklenmesi ve gelifltirilmesi büyük önem tafl›maktad›r.
Günümüzde yerel kaynaklar›n, yerel dinamizmin harekete geçirilmesi kalk›nma, büyüme ve refah art›fl› sa¤laman›n önemli bir flart› olarak görülmektedir. Daha fazla istihdam› sa¤layacak sanayileflmenin yerelde gerçeklefltirilmesi beraberinde; yat›r›m, üretim ve ihracat›n sürdürülmesini, istikrarl› ve
yüksek oranl› bir büyümeye ulafl›lmas›n› sa¤layacakt›r.
Bu nedenle, Ülkemizde sanayinin yurt içinde bölgesel da¤›l›m›n›n yeniden ele al›narak bölgesel kalk›nma farkl›l›klar›n› giderme çabalar› çerçevesinde güçlü bir ekonomiye sahip olman›n, elde edilen has›lan›n dengeli da¤›t›m›n› da gerektirdi¤i göz önünde bulundurularak hareket edilmesi gerekmektedir.
Bölgesel bazda, mevcut sanayi profillerinin ortaya konulmas›, geliflme imkan ve kabiliyetinin belirlenmesi, gelece¤e yönelik yeni yat›r›m hedef ve
stratejilerin tasarlanmas› ve uygulanmas› da, üzerinde ciddiyetle durulmas›
gereken hususlar›n bafl›nda gelmektedir.
Ancak, Ülke vizyon ve stratejileriyle paralel olarak belirlenerek yürütülecek stratejiler tasarlan›rken, hedef pazardaki e¤ilimlerin ve de¤iflen ifl yapma biçimlerinin de dikkate al›nmas› gerekmektedir. Tasar›mdan lojisti¤e kadar de¤er zincirinin vazgeçilmez parçalar›nda verimlilik art›fl› sa¤lanmas›na
özen gösterilmeli, özel sektörün yeni alanlara yönelmesi ve yenilikçilik kapasitesini gelifltirmesi teflvik edilmelidir.52
Küreselleflme ve yerel dinamiklerin etkileri düflünüldü¤ünde Erzincan ilimi52
STB, “Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014 (AB Üyeli¤ine Do¤ru)”, Aral›k 2010, Ankara, S 9.
267
zin bu konunun önemini kavrayarak, gelece¤e dönük stratejiler belirleme
çal›flmalar›n› gerçeklefltiriyor olmas› aç›s›ndan ‹l büyük bir avantaja sahiptir.
Bu çal›flmalardan biri olarak gerçeklefltirilen 2023 Vizyon çal›flmas›nda yer
alan vizyon bölümü de mevcut durumun tespiti ve gelecekte yap›lacak uygulamalara temel oluflturmas› aç›s›ndan bir referans kayna¤› olarak kullan›lmas› düflüncesi ile haz›rlanm›fl bir bölümdür.
Bu raporda, Erzincan ilimize bölgesel geliflmenin sürükleyicisi olabilecek
flehir olarak bak›ld›¤›ndan; sorunlar›n›n en k›sa sürede çözüme kavuflturulmas› öngörülmektedir. ‹lin de¤erlendirilmesine, bölgede sosyo-ekonomik
yönden kaynaflma sa¤layabilece¤i ve köprü ifllevini yerine getirebilece¤i
hedefiyle yaklafl›lm›flt›r.
Ülkemizin k›smen geliflmifl illeri aras›nda yer alan Erzincan ilinin; sektörel
çeflitlili¤i sa¤layarak, geleneksel tar›m karakterli ekonomik yap›s›n›n yavafl
yavafl sanayi ve hizmet karakterli yap›ya do¤ru kaymaya bafllad›¤›n› ve geliflme efli¤inde oldu¤u söylenebilir. Ancak il merkezi ve ilçelerdeki imalat sanayi ülke ortalamas›n›n alt›nda olmas›na ra¤men sanayi sektörü içerisinde
imalat sanayinin oran› yüksektir.
Erzincan ilimizde; baflta g›da ve içecek sanayi olmak üzere tekstil, ambalaj sanayi, a¤aç ve mantar sanayi, kimya, lastik ve plastik ürünler, cam, çimento, seramik, kil, tafl ve çimentodan gereçler, demir d›fl› metaller, metal
eflya imalat sanayi, makine imalat› ve mobilya imalat› alanlar›nda az da olsa imalat yap›ld›¤› görülmektedir. Bu durum, küçük iflletmeler kanal›yla yap›lan ve içe dönük bir yap› sergileyen sanayinin birçok sektörde potansiyele sahip oldu¤unu göstermektedir.
Erzincan ‹linin Önündeki Engeller ve ‹lin Geliflimi için Önerilerimiz:
Sanayi
Mevcut durum tespiti bölümünde de görüldü¤ü üzere, Erzincan ilinde sanayinin istenen ivmeyi yakalayabilmesinin önünde Ülkemizdeki birçok bölgenin karfl› karfl›ya oldu¤u sorunlar bulunmaktad›r. Bu sorunlar› afla¤›daki
bafll›klar alt›nda s›ralamak mümkündür.
1- Teknoloji Yetersizli¤i: ‹flletmelerin ço¤u iç pazara yönelik olarak eski
teknolojilere dayal› üretim yapmaktad›rlar. Teknolojinin h›zla de¤iflimine karfl›l›k yeni yat›r›mlar yap›lmas› için yeterli sermaye temin edilememektedir. Bu yetersizlikler ürün kalitesinin düflük olmas›, maliyetin yükselmesi ve pazar pay›n›n düflmesi fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r.
2- Kalifiye Eleman ve E¤itim Eksikli¤i: Çal›flanlar›n e¤itim düzeyi düflüktür. Ayn› zamanda çal›flanlar›n iflbafl› e¤itimlerine de önem verilmemektedir.
268
3- Tasar›m Eksikli¤i: Standartlara uygun ve özgün tasar›m› olan ve uygun malzemelerin kullan›ld›¤› üretim oldukça düflüktür.
4- Pazarlama, Tan›t›m, ‹hracat Eksikli¤i: Standart d›fl› ve tasar›ma dayal› olmadan üretilen ürünlerin kullan›m ve bak›m k›lavuzu ile tan›t›c›
broflürleri haz›rlanmamaktad›r. Yine bu unsurlara ba¤l› olarak ürünlerin yurt içi ve yurt d›fl› fuarlarda sergilenmesi ve pazarlanmas›nda zorluklar yaflanmaktad›r. Di¤er yandan, iflletmelerin ço¤unun web sayfas›n›n olmamas› ve web arac›l›¤›yla ticaret yapabilme potansiyellerinin olmay›fl› gibi nedenler ihracat›n geliflimini engellemektedir.
5- At›l Kapasite, Finansman Sorunu: ‹flletmelerin en önemli sorunlar›ndan
biride at›l kapasitenin yüksek olmas›d›r. Sektörde yer alan ‹flletmeler,
bir fizibiliteye dayal› olmadan ve sektörün yap›s› gere¤i yüksek kapasite ile yat›r›m yapmakta, fakat sermaye, pazarlama ve ihracat eksikli¤i gibi sorunlar nedeniyle düflük kapasite ile çal›flmaktad›rlar.
Ayn› sektörde yer alan ‹flletmeler söz konusu alanlarda iflbirli¤i yapmad›klar›ndan, düflük kapasite ile çal›flt›¤›n› bildi¤i makinelere yat›r›m
yapmakta, di¤er iflletmelerin imkanlar›ndan karfl›l›kl› olarak yararlanamamaktad›rlar.
6- Ar-ge Çal›flmalar› Yap›lmamas›: Üretilen ürünlerle ilgili olarak kalite ve
standartlara önem verilmedi¤i gibi, ar-ge çal›flmalar› da yap›lmamaktad›r.
7- Üniversite Sanayi ‹flbirli¤i Eksikli¤i: Geliflmifl ülke ve bölgelerde üniversite-sanayi iflbirli¤ine dayal› yeni üretim modelleri gelifltirilmektedir.
Genelde bilim ve teknoloji üretimi için gereken kadrolar üniversite ve
araflt›rma merkezlerinde yaflat›lan bilim gelene¤i ile yetiflmekte ve bu
gelenek ile bu kadrolar sanayiye tafl›nmaktad›r. Ancak Erzincan’da
böyle bir durum söz konusu de¤ildir. ‹lde, üniversite-sanayi iflbirli¤ine
dayal› üretim yap›s› bulunmamaktad›r.
8- Giriflimci eksikli¤i ve rekabet edebilirli¤i düflük KOB‹’ler: Genellikle bir
KOB‹ kurarak faaliyetlerine bafllayan giriflimciler ve kurduklar› KOB‹’ler
finanstan, yenilikçili¤e kadar pek çok çözülmesi gereken sorunla karfl› karfl›yad›rlar.Bu nedenle say›sal fazlal›klar›na ra¤men, rekabetçilikleri oldukça düflüktür.
9- Kümelenme Yaklafl›m›n›n Geliflmemifl Olmas› ve Yat›r›m Eksikli¤i: Bölgede üretim yo¤unlu¤u yaflanan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar›n bir araya getirerek, daha rekabet edebilir olmalar›n› sa¤layacak
kümelenme yaklafl›m› çerçevesinde oluflturulmufl birimlerin eksikli¤i
önemli bir dezavantajd›r. Ayr›ca, Erzincan merkezinde bir sanayi kü-
269
melenmesinin ve sanayicilerin Erzincan’a daha fazla yat›r›m yapmas›n› sa¤layacak etkin mekanizmalar bulunmamaktad›r.
10- Katma De¤eri Yüksek Ürünlere Yat›r›m Yap›lmamas›: ‹lde özel sektör
eliyle yap›lan yat›r›mlar›n eksikli¤i ve bu yat›r›mlar›n yenilik ve bilgi-teknolojiye dayal› olmamas› sanayi için dezavantajl› bir durum oluflturmaktad›r.
Yukar›da k›saca belirtmeye çal›flt›¤›m›z sorunlar›n sadece bir veya birkaç›n›n
çözümünün, bir veya birkaç alanda iyilefltirmelerin sa¤lanmas›n›n, her fleyin
iç içe geçti¤i, karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n süratle artt›¤› ülkemiz için yeterli olmayacakt›r.
Bu sorunlar› çözmek ve Erzincan sanayini 2023’de ülkemiz genel hedefleri ile
uyumlu seviyeye tafl›mak ve her alanda topyekun etkinlefltirme baflar›s› sa¤layabilmek için;
•
Erzincan merkezinde sanayinin kümelenmesini sa¤lamak, mevcut
yat›r›mlar› ve yat›r›mc›y› yeni yat›r›ma, di¤er illerdeki sanayiciyi de Erzincan’da yat›r›ma ikna etmek gerekmektedir. Di¤er yandan, Do¤u
Anadolu Projesi Bölge Kalk›nma ‹daresi ve KUDAKA’n›n bölge kalk›nmas›na yönelik projeler ve planlamalardan özel sektörü sürekli haberdar edip, koordinasyon sa¤lamas› da geliflim aç›s›ndan önemli bir
ad›m oldu¤unu söyleyebiliriz.
•
Bölgedeki ve Erzincan ilindeki s›n›rl› sermayenin önündeki engeli aflmak için farkl› ellerdeki sermayenin lider bir kurum önderli¤inde bir
araya gelmesini sa¤lamak gereklidir.
•
Ayr›ca giriflimcilik, üniversite sanayi iflbirli¤i, nitelikli iflgücü, il d›fl›na göçün engellenmesi, ilçelerde madencilik ve tar›ma dayal› sanayinin
gelifltirilmesi ve bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleri
do¤rultusunda Ülkemiz sanayi stratejisine paralel olarak strateji ve uygulamalar yap›lmas› da ‹l aç›s›ndan önemli olacakt›r.
•
‹l genelinde üniversite sanayi iflbirli¤i ile ülke sanayi ile entegre olabilecek sanayinin geliflimi için bilginin yarat›m›, kullan›m› ve di¤er kullan›c›lara da¤›t›m› önem kazanmal›d›r.
•
Sanayi alt yap›s›n›n gelifltirilmesi sürecinde mevcut OSB ile mevcut
ulafl›m imkanlar›n›n gelifltirilmesi ve kapasitelerinin art›r›lmas› gereklidir.
Tar›m ve Hayvanc›l›k
•
270
Erzincan il olarak tar›m ve hayvanc›l›k ile sebze ve meyve tar›m›nda
baflar›l› geliflmeler sa¤lam›fl olsa bile tan›t›m ve pazarlama faaliyetlerinde yeterince geliflme sa¤lanabilmifl de¤ildir.
•
Yeni ve önemli bir karar olarak, organik tar›m potansiyeli harekete
geçirilmelidir. Meyve ve sebze ürünlerinin sertifikaland›r›lmas› gerçeklefltirilmelidir.
•
Tar›m ve hayvanc›l›k alanlar›nda modern yöntemlere geçilmesi ve
verimli tar›m ekonomisinin kurulmas› önem kazan›rken, bu alanlarda
nitelikli iflgücünün yetersizli¤i söz konusudur. Ayr›ca e¤itimin ve modern üretim bilincinin üretici seviyesine indirilmesi de verimlili¤in art›r›lmas› için gereklidir.
•
Tar›m ve hayvanc›l›¤›n geliflmesi için gerekli modern yöntemlerin (sera, örtü alt› sebze üretimi, yeni sulama yöntemleri vb) yayg›nlaflt›r›lmas› da gerekmektedir.
•
Tar›msal ürünlerin girdi olarak kullan›ld›¤›, imalat sanayinin teflvik edilmesi gerekli görülmektedir.
Hizmetler, E¤itim, Sa¤l›k, Giriflimcilik ve Turizm Alanlar›
•
Erzincan ilinin ekonomik geliflimi içinde, hizmet sektöründen önemli
beklentileri bulunmaktad›r. Hizmetler sektörünün gelir yaratacak ve
halk›n yaflam kalitesini yükseltecek flekilde sermaye ve insan kayna¤›n›n sa¤lanmas›, iflgücü talebine uygun e¤itim programlar› ile mesleki geliflim ve iflbafl› e¤itimlerinin gelifltirilmesi gerekmektedir.
•
‹lin ekonomik geliflmesine uygun olarak giriflimcili¤in gelifltirilmesi, giriflimcilerin ifl hayat›na girmeleri için ihtiyaç duyacaklar› e¤itimlerin
programlanmas› gereklidir.
•
Turizm alan›nda ilin önemli projelerinin hayata geçirilmesi için tüm
deste¤in sa¤lanmas› önerilmektedir.
•
Olas› bir depremde ekonomik kayb›n azalt›lmas› ve bütünleflik geliflmenin yavafllamas›n› engelleyebilmek amac›yla Erzincan ilinde bir
“Deprem Atölyesi” oluflturulmas› önerilebilir. Bu atölyenin Erzincan
Üniversitesi bünyesinde kurulmufl olan Do¤u Anadolu Deprem Araflt›rma ve E¤itim Merkezi önderli¤inde, Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›n›n
deste¤i ile yap›lacak bir uluslararas› deprem araflt›rma sempozyumuna ev sahipli¤i yapmas›, bilim adamlar›n›n k›sa ve uzun süreli deprem
araflt›rma çal›flmalar› yapacaklar› düflüncesiyle ilin bu alanda uzmanlar› çekmesini sa¤layabilece¤i gibi, çal›flma sonuçlar›n›n dünya literatüründe yer almas›na ve bu alanda dünyada Erzincan ilinin bilinirli¤inin artmas›na ve dolayl› olarak da turizmin geliflmesine katk› sa¤layacakt›r.
Ancak tüm bu planlama ve çal›flmalar› yapmak tek bafl›na yeterli de¤ildir. Bu plan ve uygulamalar› izlemek, de¤erlendirmek ve iyilefltirmek daha
271
da önemli bir süreç olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Sürekli yenilik yapman›n
yan› s›ra, var olan uygulamalar›n aksayan ya da gelifltirilebilen yönlerini tespit edip, kaynaklar›n etkin kullan›m›n› sa¤lamak üzere bir izleme mekanizmas›n›n varl›¤› gerekmektedir.
Erzincan ilinde yap›lacak ve yap›lmakta olan çal›flmalar›n;
•
Valilik
•
Do¤u Anadolu Projesi Bölge Kalk›nma ‹daresi
•
KUDAKA, Kuzeydo¤u Anadolu Kalk›nma Ajans›
•
Belediye
•
Ticaret ve Sanayi Odas›
•
OSB
•
Sivil Toplum Kurulufllar›
gibi kurumlar›n üst düzey temsilcilerinden oluflturulacak “‹zleme ve De¤erlendirme Komitesi” kanal›yla izlenmesi uygulamada Erzincan iline önemli avantajlar sa¤layacakt›r. Oluflturulacak gerçekçi hedefler çerçevesinde
belirledi¤imiz strateji ve eylem planlar› ile, yap›lacak uygulamalar›n do¤ru
izlenmesi; Erzincan ilini, geri planda kald›¤› rekabetçilik s›ralamas›nda her y›l
düzenli olarak üst s›ralara ç›karacak ve GSY‹H’ya yapt›¤› katk› oran›nda pay
alan bir ‹l haline gelmesini sa¤layacakt›r.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kurulufl y›l›n›n idrak edilece¤i 2023’te, sürdürülebilir bir geliflmenin tüm sektörlerde sa¤lanmas›, sosyal refah›n toplumun
tüm kesimlerine yayg›nlaflt›r›lmas›, gelifltirilecek hedeflere ulafl›lmas› ancak
vizyon ve hedefe odaklanm›fl stratejilerin, tüm kurum ve kurulufllar ve toplumun tüm paydafllar› ile eflgüdüm sa¤lanarak uygulanmas› ile mümkün olabilecektir.
272
KAYNAKÇA
ATALAY, ‹, MORTAN, K, “Türkiye Bölgesel Co¤rafyas›”, ‹nk›lap Yay›nc›l›k,
2. Bask›, 2003, ‹stanbul.
BERBER, M., S‹VR‹, U., YILDIZ, E., “Türkiye’de ‹llerin Sosyo Ekonomik Geliflmifllik
S›ralamas› (2010)”, Trabzon.
B‹LSAM, “Malatya Vizyon 2023 (Malatya ‹l Geliflim Raporu)”, Mart 2011, Malatya.
D‹NCER, B., ÖZASLAN, M., KAVASO⁄LU, T., “‹llerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Geliflmifllik S›ralamas› Araflt›rmas›”, DPT (Kalk›nma Bakanl›¤›), 2003,
Ankara.
D‹NCER, B., ÖZASLAN, M., “‹lçelerin Sosyo-Ekonomik Geliflmifllik S›ralamas›
Araflt›rmas› (2004)”, DPT (Kalk›nma Bakanl›¤›), 2004, Ankara.
DPT (Kalk›nma Bakanl›¤›), “Do¤u Anadolu Projesi Ana Plan›, Mevcut Durum
Analizi,
Cilt
III Sanayi ve Hizmetler”, 2000, Ankara.
DPT (Kalk›nma Bakanl›¤›), “‹llerde Öne Ç›kan Sanayi Sektörleri”, A¤ustos
2006, Ankara.
DPT (Kalk›nma Bakanl›¤›), “Erzincan ‹l Raporu, ‹l Koordinasyon ve ‹zleme Sistemi”, 2011.
DTM (Ekonomi Bakanl›¤›), “‹l ‹l D›fl Ticaret Potansiyeli”, 2011, Ankara.
Erzincan Valili¤i, ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü, “‹l Çevre Durum Raporu”, Erzincan.
Erzincan Valili¤i, “Erzincan ‹li Stratejik Plan› 2010-2014”.
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, “Türkiye’nin Demografik Dönüflümü, Do¤urganl›k, Aile Planlamas›, Anne-Çocuk Sa¤l›¤› ve Befl Yafl
Alt› Ölümlerdeki De¤iflimler: 1968-2008”.
Hazine Müsteflarl›¤›, “Uluslararas› Do¤rudan Yat›r›mlar 2009 Raporu”, Haziran
2010, Ankara.
HOfiGÖR, fi., AYSIT, T., “2050’ye Do¤ru Nüfus ve Yönetim: E¤itim, ‹flgücü,
Sa¤l›k ve Sosyal Güvenlik Sistemlerine Yans›malar”.http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/AnaYayin-Sunum01.pdf.
273
‹l Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü, “Erzincan Rehberi”, Erzincan, 2011.
‹fiKUR, “Erzincan ‹li ‹flgücü Piyasas› Araflt›rmas› Sonuç Raporu”, 2009, Ankara.
KOCAMAN, T., “Nüfus Projeksiyon Yöntemleri”, DPT (Kalk›nma Bakanl›¤›),
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlü¤ü, Eylül 2002.
KOSGEB, “Bölgesel Kalk›nma Araflt›rma Raporu TRA1 Erzurum Alt Bölgesi”,
fiubat 2006, Ankara.
KOSGEB, “KOB‹ Stratejisi ve Eylem Plan› (2011-2013)”, Nisan 2011, Ankara.
KUDAKA, “Do¤u Anadolu Projesi’nin (DAP) TRA1 Düzey 2 Bölgesi ‹çin De¤erlendirme Raporu”, Temmuz 2010.
KUDAKA, “Erzurum-Erzincan-Bayburt (TRA1 Düzey 2 Bölgesi) Bölge Plan›”,
2010, Bayburt.
KUDAKA, “TRA1 Düzey 2 Bölge Plan Tasla¤› 2011-2013”
LEBLEB‹C‹, F., “Devlet Yard›mlar› Uygulamas›n›n Mahiyeti ve Ekonomik Göstergelerle Mukayesesi”, DPT (Kalk›nma Bakanl›¤›), 2002, Ankara
MÜS‹AD, “Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyo-Ekonomik Kalk›nma Önerileri”, Temmuz 2008, ‹stanbul.
ÖZGEN, N., “Do¤u Anadolu Bölgesi’nin Do¤al Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi Ve Planlamaya Yönelik Öneriler”, Uluslararas› ‹nsan Bilimleri Dergisi, 2010.
PROGEM, “Kuzeydo¤u Anadolu Kalk›nma Ajans› 2010 Y›l› Do¤rudan Faaliyet
Deste¤i Program› Erzincan Sanayi Envanteri ve Stratejisi Projesi Faaliyet
Sonuç Raporu”, Mart 2011, Erzincan.
Putman, Robert (1993), “Makingdemocracywork: Civictraditions ‹n Modern
Italy”, Princeton Universityoress
Resmi Gazete, “Orta Vadeli Program (2010-2012)”, 27351 Mükerrer Say›,
2009.
Resmi Gazete, “5084 say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teflviki ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun”, 2004.
Resmi Gazete, “5084 say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teflviki ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda 5350 Say›l› Kanun”, 2005.
Resmi Gazete, “Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Karar”, 2009.
SELÇUK, G.N., fiAH‹N, T., “(Ed.) Turizm Ekonomisi”, Lisans Yay›nc›l›k, ‹stanbul.
Serhat Kalk›nma Ajans›, “Tra2 Düzey II Bölgesi (A¤r›, Ardahan, I¤d›r, Kars)
2010-2013 Bölge Plan›”, Ekim 2010,
Shorter, Frederic C., Robert Sendek ve Yvette Bayoumy, “Computational
Methods for Populat›on Projections with Particular Reference to Development Planning, Second Edition”, The Population Council, New York.
274
Sivas Valili¤i, “Sivas 2023 Stratejik ‹l Geliflme Plan›”, 2006, Sivas.
STB, “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program›”, 2007, Ankara,
S 12.
STB, “Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014 (AB Üyeli¤ine Do¤ru)”, Aral›k
2010, Ankara.
TEB, “‹ller ‹çin Gelecek Stratejileri Konferans Sonuç Raporu”, 2009.
TOBB, “Erzincan ‹li Geliflme Stratejisi”, 1997, Ankara.
TÜ‹K, “Bölgesel Göstergeler TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 2009”, Nisan
2010, Ankara.
TÜ‹K, “Bölgesel Göstergeler 2010, TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt”.
URAK, “‹lleraras› Rekabetçilik Endeksi 2009 - 2010”.
www.dpt.gov.tr
www.dtm.gov.tr
http://www.eeb-kalkinmabirli¤i.gov.tr
ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/gosterge/2003-05.pdf 56 -15.10.2008)
www.egiten.net/erzincan-ili-ve-illeri-hakkinda-bilgiler.html
www.erzincan.bel.tr
www.erzincangazetesi.com.tr
www.erzincan.gov.tr
www.erzincan-gsim.gov.tr ( er. tarihi- 18.04.2011)
www.erzincankulturturizm.gov.tr
www.erzincan.meb.gov.tr
www.erzincanilozelidaresi.gov.tr
www.erzincanosb.com/
www.erzincan.saglik.gov.tr
www.erzincantso.org.tr
www.hazine.gov.tr
www.iso.org.tr
www.kosgeb.gov.tr
www.ksgm.gov.tr
www.kudaka.org.tr
http://www.migm.gov.tr/Istatistik/Iller_Bazinda_Dagitilan_Proje_Odenekleri.pdf
http://www.mta.gov.tr/v1.0/turkiye_maden/maden_potansiyel_2010/Erzincan_Madenler.pdf
275
www.oib.gov.tr
www.sanayi.gov.tr
www.sgk.gov.tr
www.tbb.org.tr
www.tesk.org.tr
www.tobb.org.tr
www.tuik.gov.tr
http://www.tuncgeridonusum.com/ihracat/ihracat5.pdf
www.tursab.org.tr
276

Benzer belgeler