Ekim 2010 - 8 - ankara bahçelievler rotary kulübü

Yorumlar

Transkript

Ekim 2010 - 8 - ankara bahçelievler rotary kulübü
ANA BÜLTEN
Ekim 2010
-
8
Baükanõn Seyir Defteri
De÷erli Dostlarõm ve Sevgili Eúlerimiz,
Öncelikle tüm Ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramõnõ içtenlikle kutluyor, bize bu ülkeyi emanet
eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e
saygõmõzõ bir kez daha ifade etmek üzere, sizleri
Baúkent Rotary Kulübünün 12 Kasõm’da Bölgemiz
adõna düzenleyece÷i Atatürk’ü Anma Etkinliklerine ve
Anõtkabir ziyaretine katõlmaya davet ediyorum.
Dönemimizin ilk dört ayõnda, her ay iki konuúmacõ,
dostluk etkinlikleri, eúli ve ortak toplantõlar hedeflerimizi planladõ÷õmõz biçimde
gerçekleútirdik. Ayrõca dönem baúõnda koydu÷umuz en az dört yeni üye hedefimizde,
kulübümüze PHD da olan üç yeni üye kazandõrarak bir hayli yaklaútõk. Bu süreçteki
devam oranõmõz ise mükemmel düzeyde gerçekleúti. Dönem baúõndaki bir baúka
hedefimiz olan Rotary’de Meslek Hizmetleri ayõ olan Ekim ayõ içerisinde Meslek
Hizmetleri Ödülünü vermeyi de baúardõk. Kanal D Televizyonundan, Sayõn ørfan
De÷irmenci’ye verdi÷imiz ödülde, ailesinin ve kendisinin ödülü aldõklarõndaki
mutlulu÷unu görünce, çok do÷ru bir seçim yapmõú oldu÷umuzu anladõk. Bu durumu
GDG Ali Akõncõ guvernörümüz de bana gönderdi÷i e-posta mesajõ ile teyit ediyordu.
ørfan bey kendisi için özel tasarlattõ÷õmõz masa mikrofonu biçimindeki Meslek
Hizmetleri Ödülünü büyük bir nezaketle ilk canlõ haber programõnda televizyon
ekranlarõndan izleyicileriyle paylaúarak, ödül üzerindeki yazõyõ da samimiyetle okudu.
Dostlarõm, dönemin üçte birini tamamladõ÷õmõz bu günlerde, 6. Grup Kulüplerimizle
Gazi Üniversitesinde yaptõ÷õmõz “Toplum Liderleri Geliyor” projemizi 23 Ekim
tarihinde baúlattõk. Di÷er yandan baúvuru süreci tamamlanan “Chopin Piyano
Yarõúmamõzõn” finali Guvernörümüzün de katõlõmõyla 5 Aralõk 2010 Pazar akúamõ
Baúkent Üniversitesi’nde yapõlacak. Abdullah baúkanõmõzõn büyük gayretleri ve Sinan
dostumuzun destekleriyle çalõúmalarõnõ sürdürdü÷ümüz küresel ba÷õú projemize ise,
UR Vakfõndan proje numaramõz geldi. Bölgemizde úu an için 78.500.-USD bütçe ile en
büyük küresel ba÷õú olan projemizi Mart 2011’den önce tamamlamayõ hedefliyoruz.
Dostlarõm Kasõm ayõnda, “Rotary Kültür Elçileri” projemizle, “Meme Sa÷lõ÷õ ve
Farkõndalõk?” seminerlerini, Rotaractlarõmõzla ortak yapaca÷õmõz “Enerji Verimlili÷i ve
Tasarrufu” seminerlerini ve “Ülkeler ve ønsanlar Barõú øçinde Yardõmlaúmalõ” temalõ
ølkö÷retim Okullarõ Resim ve Kompozisyon Yarõúmamõzõ da baúlataca÷õz. 28 Kasõm’da
ise Rotary Kulüpleri Bowling Turnuvasõnõ Bilkent Rollhouse’da düzenleyece÷iz.
Dostlarõm, yazõmõn son satõrlarõnda, Rotary ailemizin yeni üyeleri Rtn. Engin Bülbül,
Rtn. Gürhan Özdemir ve Rtn. Nurettin Sarõtaú ile sevgili eúleri Rabia, Ayúegül ve
Marina’ya, kulübümüz adõna tekrar aramõza hoú geldiniz demek istiyorum.
Daha iyi, daha büyük ve daha cesur kararlar alarak üretece÷imiz hizmetlerimizle,
Toplumlarõ Geliútirelim Kõtalarõ Birleútirelim…
Rotaryen sevgi ve saygõlarõmla,
Rtn. Levent ÇOLAK
Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü
2010 – 2011 Dönem Baúkanõ
1251. Toplantõ Notlarõ – 22 Ekim 2010
ølk Gelen Rotaryen: Kadri Güneú
Konuklarõmõz:
GDG Akõn Gökyay ve sevgili eúi Birten,
GDG Aydõn Pelin, GDG Asõm Alev,
GDG Ufuk Güneú ve sevgili eúi Esin,
GDG Ömer Tezcan ve sevgili eúi Rezan,
GDG Müfit Metin ve sevgili eúi Hülya,
GDG Ali Akõncõ ve sevgili eúi Demet,
6. Grup Guvernör Yardõmcõmõz Gürkan Olguntürk ve sevgili eúi Rana, Ankara
Bahçelievler Rotaract Kulübü Baúkanõmõz Füsun Ahõska, 2. Grup BRT Yardõmcõsõ ve
Rotaract Bölge Saymanõ Mert Özmut, Rotaractlarõmõzdan O÷uz Kayalõ, Tamercan
Bayram, Eski Üyelerimizden Sabri Akça ve sevgili eúi Gülseren, Erdinç Kanõmtürk ve
sevgili eúi Ayla Eski Üyemiz Rahmetli Fehmi Aksoy dostumuzun sevgili eúi Yüksel
Aksoy, ørfan De÷irmenci ile annesi Ülkü ve babasõ Kemal De÷irmenci, ablasõ ùule,
eniútesi Mustafa, ye÷eni Eda Ertürk ve teyzesi Meral Do÷an, Baúkent Üniversitesi
Ö÷renci Dekanõ Prof. Dr. Korkut Ersoy ve eúi Füsun, Dr. Eran Sözen ve eúi Fisun,
TED Koleji Mezunlar Derne÷i Yön. Kur. Üyesi Nazõm Demir ve eúi Afet, Kanal B
Televizyonu Bizbize programõ yapõmcõlarõ Mesude Aksungur ve Tu÷ba Gürses, Sinan
Onat dostumuzun misafiri ørem Torun, Emre Öztürk dostumuzun misafirleri øbrahim
Uçak ve eúi Feyza,Birgül Küre÷ibüyük’ün misafiri Banu Özcan, Kolejliler Dergisinden
Dudu Kütük, Selçuk Kaya, sevgili çocuklarõmõz Melis, Emrehan, Gökay, Gökçe, Zoya
Mazeret Bildiren Dostlarõmõz:
Abdullah Küre÷ibüyük, Namõk Kodaman, Necil Büyükpamukçu ve Serdar Ünlü
MUTLU GÜNLER
Do÷um Günleri
Meriç Çolak
23 Ekim
Ayper Demirbaú
23 Ekim
Özlem Ulukan
24 Ekim
Yeni Üye Giriúi ve Meslek Hizmetleri Ödül Törenimiz nedeniyle eúli olarak balo
biçiminde gerçekleútirilen toplantõmõza misafirlerimizle birlikte 100 kiúi katõlmõútõr.
Dönem Guvernörümüz Kemalettin Erbilgin ve sevgili eúi Meral hanõm ile Bölge
Guvernör Yardõmcõmõz Serdar Ünlü ve sevgili eúi Nilüfer’in Adana’da yapõlan
De÷erlendirme Toplantõsõna katõlmak üzere Adana’da bulunmalarõ nedeniyle
katõlamadõklarõ eúli toplantõmõza yedi Geçmiú Dönem Guvernörümüz ve 6. Grup
Guvernör yardõmcõmõz eúleriyle birlikte katõlarak bizleri onurlandõrmõúlardõr.
Baúkanõmõzõn toplantõmõzõ açmasõndan sonra ilk etapta haftalõk duyurular yapõldõ, daha
sonra da yönetim kurulumuzca üyeli÷e kabul edilen üç yeni üyemizin giriú törenine
geçildi. Rotary ilkelerine ba÷lõ bir akõú içerisinde gerçekleútirilen üye giriú töreninin
ardõndan, Ekim ayõnõn Rotary’de Meslek Hizmetleri Ayõ olmasõ sebebiyle, Meslek
Hizmetleri Komitemizce ödüle aday olarak önerilen Kanal D Televizyonu “ørfan
De÷irmenci’yle Günaydõn” programõnõn yapõmcõ ve sunucusu olan Sayõn ørfan
De÷irmenci’ye “Dinamik, Güleryüzlü ve Ça÷daú Habercilik Anlayõúõ” nedeniyle
Kulübümüzün 2010–2011 Dönemi Meslek Hizmetleri Ödülü Geçmiú Dönem
Guvernörlerimizden Aydõn Pelin tarafõndan takdim edildi.
Törenin öncesinde, ørfan De÷irmenci’nin programlarõndan Baúkent Üniversitesi
øletiúim Fakültesinin deste÷iyle montajõ yapõlan dört dakikalõk kõsa bir tanõtõm filmi
katõlõmcõlara sunuldu. Törenin sonunda eski üyemiz, de÷erli ressamlarõmõzdan Sabri
Akça, ørfan De÷irmenci’ye tablolarõndan bir tane arma÷an etti.
Toplantõnõn resmi kõsmõnõ baúkanõmõzõn kapatmasõnõn ardõndan, dostlarõmõz Grup
Rose’un eúsiz müzikleriyle saat 00:30’a kadar e÷lendi. Gecenin sonunda do÷um
günleri 23 ve 24 Ekim tarihlerine rastlayan sevgili eúlerimiz Meriç Çolak ve Özlem
Ulukan için sürpriz do÷um günü pastasõ kesilerek dostlarõmõza ikram edildi.
1252. Toplantõ – 30 Ekim 2010
ølk Gelen Rotaryen: Sinan Onat
MUTLU GÜNLER
Do÷um Günleri
Onur Sefer
27 Ekim
Ankara Kõzõlay Rotary Kulübü tarafõndan Rixos
Otel’de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Balosunda
Ankara Rotary Kulüplerinin ortak toplantõsõ da
gerçekleútirilmiútir. Bahçelievler Rotary Kulübümüzü
temsilen 10 dostumuzun katõldõ÷õ balonun baúlangõcõnda 20 Ekim 2010 tarihinde jüri
üyeleri tarafõndan dokuza indirilen piyano eserleri Bilkent Üniversitesi Konservatuarõ
ö÷rencileri tarafõndan piyanoda çalõnarak dereceye girenler açõklandõ ve ödülleri
verildi. Daha sonra sõrasõyla jüri baúkanõ Muammer Sun ve proje sponsoru Yunus
Ensari söz alarak yarõúma ile ilgili düúüncelerini katõlõmcõlarla paylaútõlar. Eúli dans
gösterisi ve orkestra eúli÷inde yapõlan danslarla devam eden balo, pastanõn kesilmesini
takiben 10. Yõl Marúõ ile tamamlandõ.
Bu anlamlõ geceyi organize eden Ankara Kõzõlay Rotary Kulübü 2010–2011 dönem
baúkanõ Ogan Keskin’in úahsõnda tüm kulüp üyelerini ve BESOM yetkililerini kutlar,
teúekkürlerimizi sunarõz.
Eylül Ayõ Ana Bültenimizdeki Bulmacanõn Yanõtõ
1
2
A
S
B
8
I
ø
D
11
B
A
A
M
H
N
Z
I
A
P
H
A
I
R
O
21
M
5
A
L
A
L
ø
K
A
ø
R
A
K
V
A
E
ù
S
M E
T
A
E
L
ø
22
P
Y
L
Ü
U
Z
M
I
M
E
O
P
K
T
E
ø
U
R
A
R
M
ø
ø
23
R
Ç
E
18
R
O
Z
T
ø
A
K
E
ø
A
Z
24
ø
R
A
R
I
Y
F
T
ù
16
E
7
K
G
N G
A
A
17
E
B
O
N
I
6
E
N
15
L
20
U
10
S
S
Z
ù
A
13
D
L
4
9
F
O
ø
A
12
N
19
C
E
L
14
3
A
25
C
ø
V
A
N
Anõlarla Atatürk…
Kahraman Türk Kadõnõ
Mustafa Kemal østasyondan úehre do÷ru, bir süre yaya olarak
yürüdü. O'nu görmek için sabahtan itibaren yollarõ dolduran
Tarsuslularõn arasõndan neúe ile selamlar vererek, ilerledi. O
sõrada ansõzõn bir olayla karúõlaútõ.
Milli Mücadele'deki çete giysili bir kadõn, Atatürk'ün yolunu
keserek aya÷õna kapandõ. Gözyaúlarõyla úöyle haykõrõyordu:
- "Bastõ÷õn topra÷a kurban olayõm Paúam!"
Mustafa Kemal onu yerden kaldõrmak için e÷ilirken kula÷õna
bu kadõnõn Kurtuluú Savaúõnda cephelerde çarpõúmõú olan
(Adile Çavuú) oldu÷unu fõsõldadõlar.
Gözlerinden iki damla yaú düúen Mustafa Kemal, bu güneúten
yüzü yanmõú kadõnõn elinden tutup aya÷a kaldõrdõ ve ona úöyle seslendi:
- "Kahraman Türk kadõnõ! Sen yerlerde sürünmeye de÷il, omuzlar üzerinde yükselmeye
layõksõn."
Mutsuz Lider
Bir akúam sofrasõnõn hararetli bir döneminde Mustafa Kemal, kiúisel özgürlü÷ünün
birçok bölümlerinden yoksun bõrakõlmasõ acõsõnõ hüzün dolu sözlerle úöyle anlattõ:
- "ùimdi siz buradan ayrõlõr, istedi÷iniz yerde gezer dolaúõrsõnõz. Benim gözümde
bunun ne büyük mutluluk oldu÷unu bilemezsiniz. Halime bakõn, sahip oldu÷unuz bu
özgürlükten yoksunum, cumhurbaúkanõyõm ama köúeye atõlmõú ve özgürlü÷ü sõnõrlõ bir
insanõm. Bütün e÷lencem, akúamlarõ soframa topladõ÷õm arkadaúlara ayrõlmõútõr. Haydi,
úimdi buradan ayrõlõp bol bol dolaúõn, istedi÷iniz yerlere girip çõkõn, arzu etti÷iniz gibi
e÷lenin. Ben de bunun hayaliyle avunurum." dedi.
O akúam hepimiz masadan erken ayrõldõk.
Askerle Güreú
Bir gezisinde, Kolordu binasõnõn kapõsõnda aslan yapõlõ bir Mehmetçik gördü.
- “Sen güreú bilir misin?” diye güler yüzle sordu.
Yanõndakilerden en kuvvetli görünenlerle Mehmetçi÷i güreútirdi. Genç asker her
zaman üstün geliyordu. Çok neúelendi, aya÷a fõrladõ. Ceketini çõkarõp Mehmet'e ense
tuttu:
- “Haydi, bir de benimle güreú!”
Katõksõz ve temiz Anadolu çocu÷u Ata'sõnõn yüzüne hayranlõkla baktõ:
- "Atam," dedi. "Senin sõrtõnõ yedi düvel yere getiremedi. Bir Mehmet mi bu iúi
baúarõr?"
Gözleri doldu ve a÷lamamak için gülmeye çalõútõ.
Rotary Ailemizden…
Merak ediyorum. 18 yaúõndayõm, hayatta birçok úeyi merak
ediyorum. ønsanlar belirli kimlikler ardõna saklanõp
baúkalarõnõn üzerinde nasõl etki kurabiliyorlar merak
ediyorum. Kim kanunlar önünde daha eúit merak ediyorum.
Sorularõmõn
cevaplarõnõ
ö÷retmenlerime
büyüklerime
sordu÷umda neden cevap alamõyorum bunu da merak
ediyorum. Ailemden hep duydu÷um bir “gençlik” profili
vardõ. Soran, sorgulayan, araútõran, kendisi ve ülkesi için,
gelece÷i için bir úeyler yapan; úimdi bu gençler neden sadece
ders çalõúõp kendilerini kurtarmaya çalõúõyorlar ve o
“büyükler” neden buna izin veriyor bunu da merak ediyorum.
Mustafa Kemal’in ba÷õmsõzlõk meúalesini, emperyalizme karúõ daha dik tutmak ve tarih
boyu Türk ulusunu her açõdan geri bõrakan ortaça÷ zihniyetine karúõ Atatürk
devrimlerini yaúatmak ve bu yolda daha ilerici adõmlar atmak gerekirken neden bazõ
kurumlarõn bizi 3 saat içinde test edip üniversitelere yerleútirmesi için sokakta ip
atladõ÷õmõz, top oynadõ÷õmõz arkadaúlarõmõzla rakip oluyoruz merak ediyorum.
Atatürk’ün ilkelerinin, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlarõna, bizim
halkõmõza, bizim kültürümüze ve bizim co÷rafyamõza en uygun çözümleri içerdi÷ini
bildi÷imiz halde nasõl paranõn, gücün ve “tanõdõ÷õn” egemen güç oldu÷u bir “iktidar”
dünyasõna inanõp ülkemizi hiçe sayõyorlar bunu da merak ediyorum.
Atatürk, Osmanlõ ømparatorlu÷u’nun en çalkantõlõ bölgesinde do÷muú, askerlik
idealine, milletimizin bu en sancõlõ günlerinde ulaúmõú ve daha okul sõralarõnda
baúladõ÷õ padiúah baskõsõna ve geri yönetim anlayõúõna karúõ özgürlük mücadelesine
katõlmõútõ. Daha sonra bir cepheden, ötekine koúmuú ve o yõllarõn yenilmeyen tek askeri
olmuútu. Ve dünyada emperyalizme karúõ ezilen bir milletin ilk zaferi O’nun
önderli÷inde, dünya Türk’e karúõyken yoksullu÷a cehalete ve ihanete karúõ kazanõlmõútõ
ve gençli÷inde baúlayan mücadeleyi zaferle sonuçlandõrmõútõ; Ortaça÷ kalõntõsõ
yönetimi yõkarak Cumhuriyet Devrimini gerçekleútirmiúti. Peki, biz bunlarõ ilkokulda
tarih kitaplarõnda ö÷renirken, okuyamayan kõzlarõmõza okuma imkanõ tanõyan
aydõnlarõma kirli damgalar vuruluyor bunu da merak ediyorum.
10 Kasõm’larõ yas tutma gününe çeviren, mücadele günü oldu÷unu unutturup karalar
içinde geçirmemizi dayatan, Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden güç alõp daha da ileriye
gitmeye çabalamak yerine, bugünü a÷lama ve kahretme günü olarak okullarda
sokaklarda insanlarõn dolanmasõnõ sa÷layana kim izin veriyor merak ediyorum.
Cumhuriyetin yetiútirmek amacõnda oldu÷u bir yurttaú vardõ; bu yurttaú toplumu için
çalõúan ve "hayatta en hakiki mürúit ilimdir" düúüncesini kabul etmiú bir yurttaú
olmalõydõ. Bu yurttaú yüzü bozkõrõn sõca÷õyla kavruk ya da elleri pamuk tarlalarõnda
nasõrlaúmõú, yeni bir toplum yaratmak amacõyla ve ça÷larõn biriktirdi÷i tüm zorluklarõ
alt etmek inancõyla dolu olarak çalõúmaya hazõrdõ. Bugün, kõz çocuklarõnõn okumasõ,
kadõnlarõn ekonomik özgürlü÷ü, aile baskõsõ sorunlarõ,
"türban özgürlü÷ü"
tartõúmalarõyla bitirilmek istense de, Cumhuriyet, kadõnõ gericili÷in altõnda yüzyõllardõr
süren esaretinden kurtarmak için büyük adõmlar atmõútõ. Bunu unutturup kadõnõmõ
çarúafõn arkasõna saklayan, kõzlarõmõ 10’lu yaúlarõndan evinin kadõnõ yapan, e÷itim
alamadõ÷õndan sokakta çalõp çõrpan gence e÷itim vermeden hapse tõkan, bir yandan
kendisi için çalõp çõrparak üst mevkilere getireni ve buna ses çõkarmayanlarõ merak
ediyorum. Merak ediyorum çünkü ben Atatürk ilkeleriyle büyümüú, e÷itim görmüú bir
Türk genciyim, halkõma ait olan özgürlü÷ü ve e÷itim hakkõnõ elinden alanõ ve
haklarõma geri nasõl kavuúabilece÷imi merak ediyorum…
Ama merak etmedi÷im bir úey var. Geçti÷imiz günlerde 87inci yaúõnõ kutlayan Türkiye
Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaúatacak gençlerin yine bizler oldu÷umuza ve ülkemizi
ileriye taúõyacak olan gücün bizlerde oldu÷una eminim. Çünkü biliyorum ki muhtaç
oldu÷umuz kudret, damarlarõmõzdaki asil kanda mevcuttur.
Ece ERSAN
Kendi Sözleriyle Atatürk’ün Cumhuriyet Anlayõúõ…
x Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi ile devlet úekli demektir.
x Ça÷daú bir cumhuriyet kurmak, milletin insanca yaúamasõnõn neye ba÷lõ oldu÷unu
ö÷renmesi demektir.
x Demokrasi ilkesinin en ça÷daú ve mantõki uygulamasõnõ temin eden hükümet úekli
cumhuriyettir.
x Türk milletini tabiat ve adaletlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir.
x Az zamanda çok büyük iúler yaptõk. Bu iúlerin en büyü÷ü, temeli Türk kahramanlõ÷õ
ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu baúarõyõ Türk milletinin
ve onun de÷erli ordusunun bir ve beraber olarak kararlõ bir úekilde yürümesine
borçluyuz.
x Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktõr. Fakat Türkiye Cumhuriyeti
sonsuza dek yaúayacaktõr. Ve Türk milleti güven ve mutlulu÷un kefili olan ilkelerle
uygarlõk yolunda tereddütsüz yürümeye devam edecektir.
x Cumhuriyet yeni ve sa÷lam esaslarõyla, Türk milletini emin ve sa÷lam bir gelecek
yoluna koydu÷u kadar, asõl fikirlerde ve ruhlarda yarattõ÷õ güvenlik itibarõyla,
büsbütün yeni bir hayatõn müjdecisi olmuútur.
x Türkiye Cumhuriyeti her manasõ ile büyük Türk milletinin öz ve aziz malõdõr.
Kõymetli evlatlarõnõn elinde daima yükselecek, ebediyen yaúayacaktõr.
x Cumhuriyet, Türk milletinin refah ve yükselmesi yolunda asõrlarõn görmedi÷i
baúarõlara eriúti. Milletin e÷ilimlerini ve ihtiyaçlarõnõ bularak ve ö÷renerek onun
refah ve geliúim gerekleri gerçekleúmekte Cumhuriyetin az zamanda elde etti÷i
neticeler, Cumhuriyet iradesinin milletimize hazõrladõ÷õ gelece÷in ne kadar parlak
oldu÷unu tahmin ettirmeye kâfidir. Asla úüphe yoktur ki, Cumhuriyetin gelecek
evlatlarõ, bizden daha refaha kavuúmuú ve bahtiyar olacaklardõr.
Rotaractlarõmõzdan…
De÷erli Rotaryen Büyüklerim,
Bahçelievler Rotaract Kulübü üyesi olarak; siz büyüklerimizin
düúüncelerimizi dinlemesi, neler hissettiklerimizi önemsemesi,
deste÷in her zaman bizlerle oldu÷unu somut bir úekilde göstermesi,
bizleri ne kadar mutlu ediyor tahmin edemezsiniz.
2009 yõlõnda tanõútõ÷õm ve o zamandan beri bõrakamadõ÷õm bu
sõcak ortamõn de÷erlerini, amaçlarõnõ koruma ve yüceltmek adõna
üye olarak alõndõm. Bu süreç zarfõnda birçok dost edinirken,
sizlerle tanõúma fõrsatõnõ buldum. Rotaract’õn bir basamak
oldu÷unu ve bu basama÷õn siz istedi÷iniz sürece ço÷aldõ÷õnõ
gördüm ve hala görüyorum. Rotaract’õn anlatõlarak de÷il yaúanõlarak anlaúõldõ÷õnõ
düúünen bir üye olarak uzun yõllar bu güzel ailenin içinde yer almak düúüncesindeyim.
Aslõna bakarsanõz Rotaract’õn bence en güzel yanõ; kulübe yeni katõlan insanlarõn
kendine özgü özelliklerini kulüple birleútirerek onu bambaúka bir hale
getirebilmeleridir.
De÷erli büyüklerim, geçen senelerde oldu÷u gibi bu sene de hedefledi÷imiz projeleri
yapabilmek için yola koyulduk. Geçti÷imiz yõl sizlerin yardõmõyla kazandõ÷õmõz
“Bölge Ödülü”, bizleri daha çok proje yapmaya teúvik etti. Bahçelievler Rotaract
Kulübü’nün özellikle bu dönemde çõtasõnõ yüksek tutarak, kulübün hak etti÷i saygõnlõ÷õ
daimi kõlmasõ gerekmektedir. Bu sene Füsun baúkanõmla birlikte önceli÷imiz
kulübümüze, toplum bilincine sahip yeni üyeler kazandõrmaktõr. Bunun yanõ sõra
etkinliklerimizi de artõrarak yapaca÷õmõz Uluslararasõ ve Toplum Hizmetleri
projelerimize daha fazla katkõ sa÷lamak düúüncesindeyiz. Sizlerin projesine ortak
oldu÷umuz proje ile “AB projesi” ödülüne ve geçti÷imiz yõl aday oldu÷umuz
“Outstanding” ödülüne bu yõl da talip olarak 2430. Bölgemizi ve Bahçelievler Rotaract
Kulübünü temsil edece÷iz.
Bahçelievler Rotary Kulübü’nün de÷erli Baúkanõ, Levent Baúkanõmõza ve de÷erli
Rotaryen büyüklerimize bizlere verdi÷iniz desteklerinizden dolayõ úahsõm ve kulübüm
adõna teúekkür eder, saygõlarõmõ sunarõm.
Rtc. Erdem Baúar YILDIZ
U.R 2430. Bölge
Bahçelievler Rotaract Kulübü
Kulüp Hizmetleri Komite Baúkanõ
Biraz da gülelim…
Otobüs ùoförü
Temel ile Dursun iki katlõ otobüsle seyahat ediyordu. Üst kattaki Temel bir ara cep
telefonunu çõkardõ ve alt kattaki Dursun'u aradõ:
- "Tursun, orada durum nasõl?"
- "Hüç... Bizim úoför uyumuú, otobüs öylece gidiyor."
Temel:
- "O da bir úey mi? Bizim katta hiç úoför yok. Otobüs úoförsüz gidiyor."
Yeni Üyelerimizi Tanõyalõm…
Rtn. Engin Bülbül
02 A÷ustos 1980 tarihinde Ankara’da do÷an Engin, ilk, orta ve
lise e÷itimini Ankara’da tamamladõktan sonra, girdi÷i Ankara
Üniversitesi Jeoloji Mühendisli÷i Bölümünden 2003 yõlõnda
dereceyle mezun olmuútur.
2004 yõlõnda MTA Genel Müdürlü÷ü Enerji Dairesinde göreve
baúlayan ve úu ana kadar birçok jeotermal enerji arama
projesinde çalõúan Engin halen aynõ kurumda Batõ Anadolu
Jeotermal Sahalarõ Proje Baúkanlõ÷õ görevini sürdürmektedir.
Engin tüm bu iúleri yaparken, Ankara Üniversitesi Jeoloji
Mühendisli÷i Bölümünde devam etti÷i yüksek lisans e÷itimini
2009 yõlõnda tamamlayarak, Eskiúehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisli÷i
Bölümünde doktora programõna baúlamõútõr.
Üniversitedeyken tanõútõ÷õ Rabia ile 2007 yõlõnda evlenen Engin’in, 2009 yõlõnda Kaan
ismini verdikleri afacan bir o÷lu olmuútur.
Galatasaray taraftarõ olan Engin’in sevgili eúi Rabia ise, 1981 yõlõnda Kayseri’de
do÷muútur. ølk, orta ve lise e÷itimini Kayseri’de tamamlayan Rabia, 2005 yõlõnda
Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisli÷i bölümünden mezun olmuútur. Mezuniyetinin
ardõndan, bayan Jeoloji mühendislerinin çok zor iú bulabilmesi sebebiyle, önce Baúkent
Üniversitesi’nde daha sonra da Yüce Okullarõnda çalõúan Rabia, Kaan’õn do÷umundan
sonra o÷luna daha fazla zaman ayõrabilmek için çalõúma hayatõna geçici süreyle ara
vermiútir.
Rtn. Gürhan Özdemir
1962 yõlõnda Ankara’da do÷an Gürhan Özdemir ilkö÷reniminin
büyük kõsmõnõ ABD’nin New York eyaletinde tamamlamõútõr.
Lise’de Türkiye’ye dönen ve TED Ankara Kolejinde okuyan
Gürhan, 1979 yõlõnda kolejden mezun olduktan sonra, önce
ODTÜ Endüstriyel Tasarõm bölümüne girmiú, burada bir yõl
okuduktan sonra baba mesle÷i olan doktorlukta karar kõlarak
Hacettepe Tõp Fakültesine kaydolmuútur.
Koyu bir Beúiktaú taraftarõ da olan Gürhan, 1986 yõlõnda Tõp
doktoru olarak mezun olmuú ve aynõ yõl Ankara Tõp
Fakültesi’nde Üroloji uzmanlõk e÷itimine baúlamõútõr. Halen
Yüksek øhtisas Hastanesi Üroloji Klini÷inde Ö÷retim Üyesi
olarak çalõúan Doç. Dr. Gürhan Özdemir, mesai saatleri sonrasõnda, Mithatpaúa
semtindeki muayenehanesinde faaliyet göstermektedir.
1989 yõlõnda sevgili eúi Ayúegül ile evlenen Gürhan’õn, 16 yaúõnda Gökay, 14 yaúõnda
Gökçe isimlerinde, TED Ankara Koleji’nde okuyan iki çocu÷u bulunmaktadõr.
Gürhan’õn sevgili eúi Ayúegül ise Gazi Üniversitesi’nde Profesör olarak sürdürdü÷ü
ö÷retim üyeli÷inin yanõ sõra, uzmanlõk alanõ olan Meme Radyolojisindeki faaliyetlerine
mesai saatleri sonrasõnda, GOP semtindeki muayenehanesinde devam etmektedir.
Di÷er yeni üyemiz Rtn. Nurettin Sarõtaú’õn özgeçmiú bilgileri, Kasõm ayõ sonunda
yayõnlanacak olan ana bültende yer alacaktõr.
Konuúan Foto÷raflar
2010–2011 Dönemi Meslek Hizmetleri
Ödülümüzü Sayõn ørfan De÷irmenci’ye
GDG Aydõn Pelin Takdim Etti
Törene Ailesiyle Birlikte Katõlan Sayõn
ørfan De÷irmenci Mutlulu÷unu ølk Önce
Annesi ve Ablasõyla Paylaútõ
Yeni Üyelerimiz Jeoloji Yük. Mühendisi Engin Bülbül, Dr. Gürhan Özdemir ve
Dr. Nurettin Sarõtaú’a Rotary ve Paul Harris Rozetleri GD Guvernörlerimizce Takõldõ
Yeni Üyelerimiz Rotaryen Bildirgesini Okuduktan Sonra Mutluluklarõnõ ølk Önce
Eúleri ile Kendilerini Üyeli÷e Teklif Eden Selçuk Menteú ve Levent Çolak’la Paylaútõ
22 Ekim’deki Yeni Üye Giriúi ve Meslek Hizmetleri Ödül Törenimize 2430.
Bölgemizden 7 Geçmiú Dönem Guvernörümüz ile 6. Grup Guv. Yardõmcõmõz Katõldõ
Konuúan Foto÷raflar
6.Grup Kulüpleriyle Gazi Üniversitesinde
Ortak Yürüttü÷ümüz TLG Projemiz
23 Ekim’de Bayrak Töreniyle Baúladõ
TLG Projemizin Açõlõú Konuúmasõnõ Gazi
Üniv. øøBF 100. Yõl Salonunda øGLO
Türkiye Baúkanõ Caner Tunaman Yaptõ
TLG Projemiz Kapsamõndaki Alagöz Karargah Müzesi ve Duatepe Gezisine Dönem
Guvernörümüz Kemalettin Erbilgin ve Sevgili Eúi Meral Hanõm da Katõldõ
29 Ekim Akúamõ Armada Bahçesindeki “Türkler” Dans Gösterisinde Yeni Üyelerimiz
Gürhan ve Nurettin Dostlarõmõzla Birlikte Cumhuriyet Bayramõmõzõ Kutladõk
30 Ekim Cumartesi Rixos Otel’de Kõzõlay Rotary Kulübü Tarafõndan Organize Edilen
Cumhuriyet Balosu’nda Ankara Rotary Kulüpleri Ortak Toplantõsõ Gerçekleútirildi
Rotary Bilgileri…
Rotary Vakfõnõn Baúlangõcõ
Çok büyük projelerden bazõlarõ çok küçük tohumlarõn uygun zemine ekilmesiyle
serpilip büyür. øúte Rotary Vakfõnõn kuruluú ve geliúim hikayesi böyle çok mütevazõ bir
baúlangõca dayanõr.
1917 yõlõnda Uluslararasõ Rotary Baúkanõ Arch Klump Atlanta’da Rotaryenlere hitaben
yaptõ÷õ bir konuúmada úöyle diyordu: "Dünyaya yaygõn iyi birúeyler yapmak istiyorsak,
bunun için ba÷õú kabul etmemiz çok uygun ve yerinde bir istek olur." Dinleyen
Rotaryenlerin cevabõ çok kibar ve olumlu olmuútu ilk baúta, ama fondaki birikim çok
yavaú gerçekleúiyordu.
Bundan bir yõl kadar sonra, ilk verilen ad olan "Rotary Ba÷õú Fonu"nda Kansas City
Rotary Kulübünden yapõlan ilk ba÷õú geldi. Parasal olarak bu sadece 26.50 dolardõ ve
1918 yõlõ Kansas City úehrinde toplanan konvansiyon organizasyonundan artan para
idi. Bundan sonraki yõllarda da küçük küçük ba÷õúlar buna eklendi. Aradan altõ yõl
geçtikten sonra, bu fonda biriken paranõn tutarõ 700 dolarõ ancak bulmuútu.
1928 Minneapolis Konvansiyonunda Rotary Vakfõ parasal varlõ÷õ 50.000 dolarõ buldu.
1937 yõlõnda Rotary Vakfõ 2 milyonluk bir hedef tespit etti ama ne var ki, ikinci Dünya
Harbinin patlak vermesi bu amaca ulaúmayõ imkânsõzlaútõrdõ, hedeften vazgeçildi.
1947 yõlõnda Paul Harris'in ölümü ile Rotary Vakfõnõn ba÷õú toplamak için yeni bir
devir de açõlmõú oldu. Rotary'nin kurucusu Paul Harris anõsõna para ve hediyeler
Vakõf’a akmaya baúladõ.
øúte o günden sonra Vakõf güçlenmeye baúladõ ve çeúitli milletlerin arasõnda anlayõú ve
dostça iliúkilerin geliútirilmesine yönelik bu soylu ba÷õú yaygõnlaúmaya baúladõ. 1954
yõlõnda, tek bir yõl içerisinde, bu Vakfa yarõm milyon dolardan fazla ba÷õú geldi.
1965'de ise yapõlan yõllõk ba÷õúlarõn tutarõ bir milyon dolarõ bulmuútu.
Yukarõda da söylendi÷i gibi, ilk baúlarda mütevazõ ba÷õúlarla baúlayan bu hareket,
giderek büyük bir Vakõf haline geldi ve artõk dünyanõn her tarafõnda e÷itim ve insancõl
iúler için yõlda 45 milyon dolardan fazla ba÷õú Rotary Vakfõ’nda toplanmaktadõr.
Rotary Vakfõ Daimi Fonu
"Vakfa bugüne ya da yarõna ait birúey gibi de÷il, fakat gelecek yõllar ve nesiller
açõsõndan bakmalõyõz" sözleri Rotary Vakfõ'nõn babasõ Arch Klumph'a aittir. Bu
nedenledir ki, Vakõf Daimi Fonu Rotary'nin e÷itim ve insancõl programlarõnõn
gelece÷ini teminat altõna almanõn en önemli yolu olarak kabul edilir. Daimi fonun vakõf
deste÷i için istikrarlõ ve güvenilir bir kaynak oluúturmasõ ve böylece her zaman asgari
düzeyde bir program faaliyetinin garanti altõna alõnmasõ ve gelecekte yeni ve
geniúletilmiú programlara imkan tanõnmasõ amaçlanmõútõr.
Vakõf, mal varlõ÷õ içinde daimi fona kayda de÷er bir katkõ ayõran ya da fona en az
1000 USD'lõk nakdi bir ba÷õú yapan herkesi özel olarak ödüllendirir. Bu tür kiúiler
Rotary Vakfõ ba÷õúçõlarõ olarak tanõmlanõr.
Haberler & Duyurular
9 Dönemimizin ilk eúler toplantõsõ 02 Ekim 2010 tarihinde Meriç Çolak dostumuzun
ev sahipli÷inde yapõlmõútõr. Ekim ayõnõn Meme Kanserinde Farkõndalõk ayõ olmasõ
sebebiyle Meme Radyolo÷u Prof. Dr. Ayúegül Özdemir’in bir sunum yaptõ÷õ
toplantõya 20 eúimiz katõlmõútõr. Eúlerin yaptõ÷õ toplantõda, eúler tarafõndan bir
ö÷renciye mezun olana kadar burs verilmesine karar verilmiú, eúler burs
saymanlõ÷õna Özlem Ulukan seçilmiútir. Eúlerin 2. toplantõsõnda burs verilecek
ö÷renci belirlenecektir.
9 Dönemimizin ilk Ocakbaúõ toplantõlarõ 16 Ekim 2010 Cumartesi akúamõ, ørfan
Kandemir, Coúkun Do÷usal, Erdinç Demirbaú, Cengiz Kaya ve Emre Öztürk
dostlarõmõzõn ev sahipliklerinde gerçekleúmiútir. Ocakbaúõ toplantõlarõndaki katõlõm
oranõ % 90 olarak gerçekleúmiútir. Baúta ev sahibi eúlerimiz olmak üzere
ocakbaúõlara katõlabilen tüm dostlarõmõza teúekkür ederiz.
9 Pakistan sel felaketi için GDB ørfan Kandemir’in komite baúkanlõ÷õnda toplanan
5.500.-TL, 2430. Bölge Afet Komitemize gönderilmiútir. Bölgemizde Malatya
Rotary Kulübünün ardõndan ikinci büyüklükte yardõm toplayan kulübümüz adõna
Pakistan’da Kõzõlay tarafõndan bir Mevlana Evi yapõlacak ve üzerine kulübümüzün
adõ verilecektir. Baúta Necil baúkanõmõz olmak üzere kampanyaya katõlarak destek
veren tüm dostlarõmõza teúekkür ederiz.
9 6. Grup Kulüpleri olarak Gazi Üniversitesinde ortak yaptõ÷õmõz Toplum Liderleri
Geliyor projemizin 23 Ekim’deki açõlõúõnda øGLO Türkiye Baúkanõ Cner Tunaman
konuúmuútur. Projenin Ekim ayõnda yapõlan di÷er oturumlarõna Malik Aviral, Can
Açõkgöz, Melahat Tu÷, Sabri Akça ve Murat Atak konuúmacõ olarak katõlmõúlardõr.
31 Ekimde 60 kiúilik bir grupla, 2 otobüsle yapõlan Duatepe Gezisine Guvernörümüz
ve sevgili eúi de katõlmõúlardõr. Gezi kapsamõnda sõrasõyla Alagöz Karargah Müzesi,
Malõköy Tren østasyonu ve Müzesi, Sakarya Zafer Anõtõ ve Müzesi, Duatepe ve
Mehmetçik Anõtõ ziyaret edilmiú, dönüúte ise Ku÷u Restoranda verilen çay molasõ
sõrasõnda Kemalist Atõlõm Derne÷ince görevlendirilen rehberimiz Ahmet Aydõnlõ’ya
Guvernörümüzce 6. Grup Rotary Kulüpleri adõna bir plaket takdim edilmiútir.
9 Burs Komitesi Baúkanõmõz Abdullah Küre÷ibüyük ve sevgili eúi Birgül’ün
katkõlarõyla bursiyerlerimizin bilgileri güncellenmiú ve yapõlan karúõlõklõ
görüúmelerle durumlarõ de÷erlendirilmiútir. Buna göre 17 bursiyerimizin burslarõnõn
devamõna, ortalamasõ çok düúük olan bursiyerlerin de burslarõnõn kesilmesine karar
verilmiútir. Bütçemizde 19 ö÷renciye burs verilmesi öngörüldü÷ünden, bu dönem 2
yeni burs verilecek olup, yeni bursiyerlerin de÷erlendirmesi son aúamadadõr.
9 “Enerji Verimlili÷i ve Tasarrufu” ve “Meme Sa÷lõ÷õ ve Farkõndalõk” e÷itim
seminerlerimize iliúkin projelerimizde kullanõlacak broúür tasarõmlarõ tamamlanmõú,
Meme Sa÷lõ÷õ ve Farkõndalõk seminerleri için 1000 adet broúür basõmõ
tamamlanmõútõr. Her iki broúürden 1000’er adet basõlmasõna iliúkin tasarõm ve baskõ
ücreti sponsorumuz øGLO Dondurulmuú Gõdalar firmasõ tarafõndan karúõlanmõútõr.
9 Kanal B Televizyonunda; 03 Ekim Pazar günü saat 13:00’daki “Yaúayan
Kültür Mirasõ” programõnda “Rotary Kültür Elçileri” projemiz, 12 Ekim Salõ
günü saat 09:00’daki “Biz Bize” programõnda ise “Do÷umunun 200. Yõlõnda
Chopin Piyano Yarõúmasõ” projelerimiz canlõ yayõnlarda açõklanmõútõr. Kanal B
Televizyonuna projelerimize verdi÷i destek için teúekkür ederiz.
Haberler & Duyurular
9 1. Berdan Akalõn Rotary Bowling Turnuvamõz Guvernörümüzün de katõlõmõyla
28 Kasõm Pazar günü Ankara Bilkent Rollhouse Bowling Salonunda yapõlacaktõr.
Turnuva hazõrlõklarõ büyük ölçüde tamamlanmõú olup, bugüne kadar 4 kulüp
müracaat etmiútir. Posterler Bilkent Rollhouse tarafõndan hazõrlanmaktadõr.
9 Selçuk Menteú baúkanõmõzõn kõzõ Simge’nin orta÷õ oldu÷u, Fame Dans/Bale/Müzik
Okulu 10 Ekim 2010 Pazar günü açõlmõútõr. Simge’ye bol kazançlar dileriz.
9 Dönem baúõnda koyulan hedef do÷rultusunda her ay iki konuúmacõ hedefimiz bu ay
da tutturulmuú olup, Corendon Hava Yollarõ Genel Müdür Yardõmcõsõ Batu÷han
Karaer ve GDG Malik Aviral de÷erli bilgilerini kulüp üyelerimiz ile paylaúmõúlardõr.
9 Do÷umunun 200. Yõlõnda Chopin Ulusal Piyano Yarõúmamõza Türkiye genelinde
farklõ illerdeki konservatuarlardan 21 ö÷renci müracaat etmiútir. 5 Aralõk’da
Guvernörümüzün de katõlõmõyla finali ve ödül töreni yapõlacak projemize Polonya
Büyükelçili÷i destek vermiú ve yarõúma birincisine Polonya Elçili÷inde bir resital
verme imkanõ ve öncesinde kokteyl sözü vermiútir. Ayrõca dereceye giren
ö÷rencilere Polonya Elçili÷i tarafõndan Chopin CD ve kitaplarõ da verilecektir.
Yarõúmada verilecek para ödülü için sponsorlarla görüúmeler sürmektedir.
9 “Rotary Kültür Elçileri” projemize müracaatlar tamamlanmõútõr. 20 ö÷rencinin
katõlaca÷õ projemiz Kurban Bayramõ öncesinde baúlayacaktõr.
9 “Meme Sa÷lõ÷õ ve Farkõndalõk” ile “Enerji Verimlili÷i ve Tasarrufu” seminerleri,
Kasõm ayõnõn ikinci yarõsõnda, Ankara’daki okullarda baúlayacaktõr.
9 Sabri Akça dostumuzun jüri baúkanlõ÷õnõ yaptõ÷õ “Ülkeler ve ønsanlar Barõú øçinde
Yardõmlaúmalõ” temalõ ølkö÷retim okullarõ Resim Yarõúmasõ projemizin posterleri
Kasõm ayõ içinde basõlarak okul müdürlüklerine gönderilecektir.
9 Ekim ayõnõn Meslek Hizmetleri ayõ olmasõ sebebiyle 22 Ekim tarihli toplantõmõzda
Kanal D Televizyonundaki “Günaydõn” sabah haberleri programõnõ hazõrlayõp sunan
Sayõn ørfan De÷irmenci’ye 2010–2011 Dönemi Meslek Hizmetleri Ödülümüz takdim
edilmiútir. Tören sõrasõnda eski üyelerimizden Sabri Akça da, ørfan De÷irmenci’ye
bir tablosunu hediye etmiútir. ørfan De÷irmenci tarafõndan canlõ yayõnda izleyicilerle
paylaúõlan ödül töreniyle ilgili olarak, Hürriyet Gazetesi ve TED Mezunlar Derne÷i
Kolejliler Dergisinin Kasõm sayõsõnda haber çõkacaktõr.
9 LÖSEV Köyüne tõbbi cihaz teminine iliúkin baúlattõ÷õmõz eúleúmiú ba÷õú projemiz,
2430. Bölgemizin, 5360. Bölgenin ve Kanada’daki Calgary North Rotary Kulübünün
katõlõmõyla 78.500.-USD bütçeye ulaúarak bölgemizin en büyük projesi haline
gelmiútir. Projemizin UR Vakfõ tarafõndan incelenmesi sonucunda, GG 25166
küresel ba÷õú numarasõ verilmiú ve projenin tamamlanmasõ talep edilmiútir.
Projemizin 2011 Mart ayõna kadar tamamlanmasõ hedeflenmiútir. Projedeki
inanõlmaz gayreti ve çalõúmalarõ nedeniyle Vakõf Komitesi Baúkanõmõz Abdullah
Küre÷ibüyük ve komite üyemiz Sinan Onat dostlarõmõza çok teúekkür ederiz.
9 04–07 Kasõm tarihleri arasõnda Trabzon’da düzenlenecek 61. RYLA Liderlik
E÷itimine bursiyer ö÷rencilerimizin baúarõ durumlarõna bakõlarak seçim yapõlmõú ve
ønúaat Mühendisli÷i Bölümünde okuyan Ça÷rõ Çalõúkan’õn gönderilmesine karar
verilmiútir. Bursiyerimiz RYLA dönüúünde bir toplantõmõza katõlarak duygu ve
kazanõmlarõnõ üyelerimizle paylaúacaktõr.
Haberler & Duyurular
9 Geçti÷imiz ay oldu÷u gibi bu ay yayõnlanan Guvernör Mektubunda da kulübümüz ile
ilgili haberler yer almõútõr. Bu konudaki çalõúmalarõmõz aralõksõz sürmektedir.
9 2430. Bölge Atatürk’ü Anma Etkinli÷i bu yõl 12 Kasõm 2010 tarihinde Baúkent
Rotary Kulübünün organizasyonu ile gerçekleúecektir. Etkinlik 11:30’da Swiss
Otel’deki Ankara Kulüpleri Ortak Toplantõsõ ile baúlayacak, Prof. Dr. Ünsal
Yavuz’un konuúmasõ ve Atatürk’ün sevdi÷i türkülerden oluúacak THM konseri ile
devam edecektir. Etkinlik 15:15-16:15 saatleri arasõndaki Anõtkabir ziyareti ile
tamamlanacaktõr. Tüm dostlarõmõzõn aileleriyle birlikte bu anlamlõ etkinli÷e
katõlõmõnõ rica ediyoruz.
9 Konya Rotary Kulübü tarafõndan 08–10 Aralõk 2010 tarihleri arasõnda 6. Mevlana
Dostluk ve Barõú Konferansõ düzenlenmektedir. Müracaat formlarõ 04 Kasõm tarihli
toplantõda üyelerimize da÷õtõlacaktõr.
9 Baúkent Rotary Kulübü tarafõndan 07 Kasõm 2010 Pazar günü 11:00-17:00 saatlleri
arasõnda Neva Palas Otel’de Onkoloji Hastanesi ølkö÷retim Okulu yararõna bir
kermes düzenlenmiútir. Katõlmak isteyen dostlarõmõz kulüp sekreterimize müracaat
edebilirler.
9 Emek Rotary Kulübü tarafõndan 08 Kasõm 2010 saat 20:00’da “Atatürk ve Ankara”
konulu Türk Sanat Müzi÷i konseri düzenlenecektir. Geliri Rotary Yeúiltepe
ølkö÷retim Okulu Engelli Asansörü yapõmõna aktarõlacak etkinli÷e katõlmak isteyen
dostlarõmõz kulüp sekreterimize müracaat edebilirler.
9 Ankara Bahçelievler Rotaract Kulübümüz, 06 Kasõm 2010 Cumartesi akúamõ
Emek’teki Pirates’te Cadõlar Bayramõ Etkinli÷i düzenleyecektir. Tüm dostlarõmõzõ
Rotaractlarõmõzõn bu etkinli÷ine destek vermeye davet ediyoruz.
9 UR 2430. Bölge 2011–2012 dönemi BES ve Asamblesi 30 Mart-03 Nisan 2011
tarihleri arasõnda Limak Limra Otel’de yapõlacaktõr. Müracaat formlarõ Kasõm ayõnõn
ilk toplantõsõnda kulüp üyelerimize da÷õtõlacaktõr. Tüm dostlarõmõzõ Gelecek Dönem
Baúkanõmõz Necil Büyükpamukçu’ya asamblesinde destek olmaya davet ediyoruz.
9 GDG Ali Akõncõ, Yeni Üye Giriú Törenimizin akõúõ ve Meslek Hizmetleri Ödülünü
verdi÷imiz kiúinin seçiminden dolayõ baúkanõmõza bir mesaj göndererek kendisini
tebrik etmiútir. Bahçelievler Rotary Ailesi olarak Ali Akõncõ Guvernörümüze
törenimize katõldõ÷õ ve nazik kutlama mesajõ için çok teúekkür ederiz.
9 Suna Kodaman dostumuzun ev sahipli÷inde yapõlacak olan dönemimizin 2. eúler
toplantõsõnda, Kasõm ayõnõn ilk haftasõnõn Organ Ba÷õúõ Haftasõ olmasõ sebebiyle,
Aile Hekimi Dr. Fisun Sözen “Organ Ba÷õúõnda Do÷ru Bildiklerimiz, Yanlõú
Bildiklerimiz” baúlõklõ bir konuúma yapacaktõr.
9 Dönem Baúkanõmõz Levent Çolak ve sevgili eúi Meriç, LÖSEV yararõna yaptõ÷õmõz
çalõúmalar nedeniyle LÖSEV yönetim kurulu baúkanõ Dr. Üstün Ezer tarafõndan
05 Kasõm 2010 akúamõ Swiss Otel’de yapõlacak olan LÖSANTE Hastanesinin
10. Kuruluú Gecesine davet edilmiútir.
9 Do÷umunun 200. Yõlõnda Chopin Ulusal Piyano Yarõúmamõza destek veren Polonya
Büyükelçisi Marcin Wilczek, baúkanõmõz, genel sekreterimiz ve jüri baúkanõmõzõ
Polonya Cumhuriyeti’nin Ba÷õmsõzlõk Bayramõ nedeniyle, 10 Kasõm 2010 akúamõ
Polonya Büyükelçili÷inde organize edilen konser ve kokteyle davet etmiútir.
ROTARY BULMACASI
Hazõrlayan: Rtn. Ömer Naci Yukaruç
1
2
3
4
6
7
9
13
10
5
8
11
12
14
17
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Soldan sa÷a: 1: Sahte söz, 4: Toplantõlarda konuúulmamasõna özen gösterilen konu,
6: Paul Harris dostu, 7: Rotary anlayõúõnõ Rotary dõúõnda yaygõnlaútõrmak amacõ ile
Rotaryen olmayan kiúilerden oluúan birlik, 10: Bir dostumuzun soyadõ, 11: Çok
anlayõúlõ, 13: Kendi kendini idare etme yetkisi olan, 15: Yaptõrõmõ a÷õr suçlar,
16: Baúkanlar e÷itim semineri, 17: Bahçelievler RK marúõ bestecisi, 20: Altõncõ grup
kulüplerinden, 21: Asamblenin amacõ, 23: 1989–1990 dönemi Guvernörünün adõ,
24: Evlerde küçük gruplar halinde yapõlan eúli toplantõlar, 26: B6 vitamini,
Yukarõdan aúa÷õya: 2: Yasama konseyi kaç yõlda bir toplanõr, 3:Bir dostumuzun adõ,
4: Rotary’de dört sorudan oluúan kaide, 5: Bir Rotaryenin, ola÷an toplantõlara
devamõnõn en az yüzdesi, 8: Bölge ayrõlmõú fonlarõ, 9:Rotary kulüplerinin gruplar
halinde birleúmesi, 12: Bahçelievler Rotaract Kulübü dönem baúkanõ, 14: Dönem
Guvernörümüzün soyadõ, 17:Bir devletin bir baúka devletçe yönetimi, 18:Meslek
hizmetleri ayõ, 19: UR’nin resmi yayõn organõ, 22: 2005–2006 dönem Guvernörünün
adõ, 25: 2011 yõlõnda UR Konvansiyonu’nun yapõlaca÷õ ülke.
Not: Bulmacayõ çözerek kulüp sekreterimize ilk gönderen dostumuz,
ödüllendirilecek olup, bulmaca yanõtlarõ Kasõm ayõ ana bültenimizde verilecektir.
Tarihte Bu Ay - “Ekim Ayõndan Seçmeler”
Hazõrlayan : Rtn. Emre ÖZTÜRK
01 Ekim 1880: Thomas Edison ilk ampul fabrikasõnõ açtõ. Kurdu÷u úirket GE, bugün
uçak motorundan buzdolabõna, kuvözden lokomotife kadar birçok úey
üretmekte olup bankacõlõk ve e÷lence sektörlerinde önemli bir firmadõr.
03 Ekim 1906: SOS sinyalinin uluslararasõ imdat mesajõ olmasõ karara ba÷landõ.
04 Ekim 2000: Belgrad’da yapõlan gösteriler sonucu Miloseviç, Sõrbistan
baúkanlõ÷õndan istifa etti. Miloseviç, a÷õr savaú suçlarõ sebebiyle
hakkõnda açõlmõú 66 davada yargõlanõrken Lahey’de 2006 yõlõnda öldü.
06 Ekim 1926: Türkiye’de ilk uçak fabrikasõ Kayseri’de Tayyare, Otomobil ve Motor
Türk A.ù. adõyla açõldõ.
07 Ekim 1571: Osmanlõ donanmasõ Adriyatik ønebahtõ mevkiinde Haçlõ donanmasõna
karúõ tarihinin en büyük yenilgisini aldõ, ama birleúik donanma bu
zaferlerine ra÷men Kõbrõs’õ ele geçiremedi.
09 Ekim 1967: Ernesto Che Guevara, yakalandõktan bir gün sonra Bolivya’da devrim
yapmaya teúebbüs etmek suçundan ordu mensuplarõnca öldürüldü.
10 Ekim 1789: Doktor Joseph Ignace Guillotin acõsõz idamõ gerçekleútirebilecek bir
makinenin projesini Konvansiyon meclisine sundu. Giyotin Fransõz
devriminin vazgeçilmez bir parçasõ oldu.
11 Ekim 1971: John Lennon’un efsanevi 45’li÷i Imagine piyasaya çõktõ.
12 Ekim 1810: Bavyera Presninin evlenmesi sebebiyle yapõlan kutlamalar daha sonra
her yõl tekrarlanarak Oktoberfest olarak gelenekselleúti.
13 Ekim 1307: Tapõnak ùövalyeleri tüm Fransa’da aynõ anda yürütülen bir operasyonla
tutuklandõ. 13 Ekim’in Cuma gününe denk gelmesi, 13. Cuma’nõn
u÷ursuz oldu÷u inanõúõnõn da sebeplerinden birisidir.
15 Ekim 1927: Mustafa Kemal Atatürk, CHP Kurultayõnda “Büyük Nutuk”u okumaya
baúladõ, Nutuk’un okunuúu altõ gün sürdü.
19 Ekim 2003: Boúnak lider, Bilge Kral lakaplõ Aliya øzzebegoviç öldü. Ninesi Türk
olan øzzebegoviç Bosna Savaúõ’nda Bosna Hersek Sosyalist
Cumhuriyeti’nin baúkanõydõ.
20 Ekim 1940: Yapõlan nüfus sayõmõ ile Türkiye nüfusu 17,820,950 kiúi çõktõ. Tam 45
yõl sonra yapõlan di÷er bir sayõmda rakam 50,664,458 kiúi oldu.
21 Ekim 1945: Fransa’da kadõnlara ilk kez oy kullanma hakkõ, 1944’de, Charles De
Gaulle tarafõndan verildikten sonra 1945 seçimlerinde oy kullandõlar.
22 Ekim 1938: Chester Carlson fotokopi makinesini icat etti.
25 Ekim 1984: Türkiye’de son kez bir ölüm cezasõ infaz edildi. øzmir’deki bir soygun
sõrasõnda üç polisi öldürmekten idama mahkum edilen Hõdõr Aslan,
Burdur Kapalõ Cezaevi’nde idam edildi.
26 Ekim 1461: Trabzon Rum ømparatorlu÷u Fatih Sultan Mehmet tarafõndan yõkõldõ.
29 Ekim 1923: Cumhuriyet ilan edildi.
30 Ekim 1730: Lale Devri’nin Divan úairi Nedim öldü.
Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun
Ekim Ayõ Etkinli÷imiz
Tarih
Yer
Düzenleyen
: “Altõ Haftada Altõ Dans Dersi” Tiyatro Oyunu
: 26 Ekim 2010 Salõ – 20:00
: MEB ùura Salonu – Beúevler / Ankara
: Rtn. Abdullah KÜREöøBÜYÜK ve sevgili eúi Birgül
Dönemiz boyunca her ay yapõlacak olan “Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun”
Ekim ayõ etkinli÷imizi, MEB ùura Salonunda “Altõ Haftada Altõ Dans Dersi” adlõ
tiyatro oyununu izleyerek gerçekleútirdik. Abdullah baúkanõmõzõn ve sevgili eúi
Birgül’ün mükemmel organizasyonuna, kulüp üyelerimiz, eúlerimiz, çocuklarõmõz ve
misafirlerimizle birlikte toplam 77 kiúi katõldõ. Kulüp üyelerimiz ve ailelerinin 50 kiúi
oldu÷u etkinli÷imize katõlan tüm dostlarõmõz, Nevra SEREZLø ve Cihan ÜNAL
tarafõndan sergilenen iki kiúilik ve danslarla zenginleútirilmiú oyunu çok be÷endi.
Dönemimizin 4. “Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun” etkinli÷ine katõlarak,
KÜREöøBÜYÜK ailesini bu mükemmel organizasyonunda yalnõz bõrakmayan tüm
dostlarõmõza ve bizlere bu etkinli÷i düzenleyen Abdullah baúkanõmõzla sevgili eúi
Birgül’e çok teúekkür ederiz.
Kasõm Ayõ Etkinli÷imiz…
Kasõm ayõ etkinli÷imiz Namõk KODAMAN dostumuz tarafõndan organize
edilecektir. 28 Kasõm 2010 Pazar günü, Beynam Ormanlarõnda sabah kahvaltõsõyla
baúlayõp, akúam yeme÷iyle sona erecek tüm güne yayõlmõú hafta sonu birlikteli÷imize
tüm dostlarõmõzõ, eúlerimizi ve misafirlerini bekliyoruz.
En Etkin Rotary Ailesi ùeref Kürsüsü
Üyelik Komitemiz tarafõndan yapõlan de÷erlendirmede, “En Etkin Rotary Ailesi”
yarõúmamõzõn Ekim ayõ sonundaki sõralamasõ, aúa÷õdaki biçimde oluúmuútur. Tüm
ailelerimizi kutluyor baúarõlarõnõn sürekli olmasõnõ diliyoruz.
1.
2.
3.
4.
5.
KÜREöøBÜYÜK ailesi
ULUKAN ailesi
KAYNAK ailesi
MÖREL ailesi
YUKARUÇ ailesi
182 puan (Ekim ayõ birincisi – 117 puan)
173 puan
123 puan
121 puan
112 puan
Ekim Ayõnda % 100 Devam Eden Dostlarõmõz
Erkan Ulukan, Ayhan øldam, Veli Mörel, Ömer Yukaruç, Kerim Sefer, Kadri Güneú,
Haluk Yüceel, Serdar Ünlü, Mehmet Ersan ve Sinan Onat dostlarõmõz Ekim ayõndaki
toplantõlarõmõzõn tamamõna katõlmõúlardõr, kendilerini kutlar, devamlarõnõn dönemimiz
sonuna kadar sürekli olmasõnõ dileriz. Bu arada, ilk dört ay boyunca, % 100 devam
eden tek dostumuz olan Erkan Ulukan’õ ayrõca kutlar, devama gösterdi÷i özenden
dolayõ kendisine çok teúekkür ederiz.
Kasõm “Vakõf” Ayõ Programõ
04 Kasõm 2010 – 1253. Toplantõmõz
Yeni üyelerimizden Engin Bülbül ve Gürhan Özdemir’in kendilerini tanõtaca÷õ
toplantõmõzda, Ekim ayõ de÷erlendirmesinin yanõnda Kasõm ayõ proje planlamalarõ da
görüúülecektir.
06 Kasõm 2010 – 2. Eúler Toplantõsõ
Aile Hekimi Dr. Fisun Sözen’in “Organ Ba÷õúõnda Do÷ru Bildiklerimiz, Yanlõú
Bildiklerimiz” baúlõklõ bir konuúma yapaca÷õ dönemin ikinci eúler toplantõsõ, Suna
Kodaman dostumuzun ev sahipli÷inde yapõlacaktõr.
11 Kasõm 2010 – 1254. Toplantõmõz
1254. toplantõmõzda, Kasõm ayõnõn Rotary’de “Vakõf Ayõ” olmasõ sebebiyle, onur
konu÷umuz ve konuúmacõmõz Geçmiú Dönem Guvernörlerimizden Rtn. Akõn
GÖKYAY “Barõú ve Anlaúmazlõklarõn Çözümü için Rotary Merkezleri” konulu
bir sunum gerçekleútirecektir.
12 Kasõm 2010 – Atatürk’ü Anma Etkinli÷i – Ankara Kulüpleri Ortak Toplantõsõ
Atatürk’ü Anma Haftasõ Etkinlikleri kapsamõnda Ankara Baúkent Rotary Kulübü
tarafõndan Swiss Otel’de, 11:30–13:30 saatleri arasõnda Ankara Rotary Kulüpleri Ortak
Toplantõsõ yapõlacaktõr. Toplantõ sonrasõnda saat 15:30’da, Anõtkabir ziyaret edilecektir.
17 Kasõm 2010 – Baúkanõmõzõn Evinde Geleneksel Bayramlaúma Toplantõsõ
Kurban Bayramõnõn 2. günü saat 14:00’den itibaren baúkanõmõzõn evinde, geleneksel
bayramlaúma törenimiz yapõlacaktõr. Tüm dostlarõmõzõ ve sevgili eúlerini bekliyoruz.
25 Kasõm 2010 – 1255. Toplantõmõz
1255. toplantõmõzda, onur konu÷umuz ve konuúmacõmõz Baúkent Üniversitesi Beyin ve
Sinir Cerrahisi Ö÷retim Üyesi Prof. Dr. Hakan Caner, “Bel A÷rõlarõ, Nedenleri ve
Korunma Yöntemleri” konulu bir sunum gerçekleútirecektir.

Benzer belgeler