TOCW (Turkish OpenCourseWare) Projesi

Yorumlar

Transkript

TOCW (Turkish OpenCourseWare) Projesi
TOCW (Turkish OpenCourseWare) Projesi
Bilgi Paylaþýldýkça Deðerlidir, Paylaþýldýkça Çoðalýr...
Massachusetts Institute of Technology (MIT) önderliðinde bu yýl baþlayan OpenCourseWare adlý proje ile ders materyalleri
(video çekimleri, sýnavlar, kaynaklar) bireylere ücretsiz ve herkese açýk biçimde eriþime sunuluyor. MIT'yi dünyadan
50'ye yakýn üniversite ve enstitülerde izleyerek bu büyük projeye katkýda bulunmakta. Ãœlkeler ayný zamanda MIT
notlarýný kendi dillerine çevirerek yerel topluluðun kullanýmýna da sunuyorlar. Ãœlkemizde Bilim Ýnsaný Platformu, MIT ile ort
çalýþarak, TOCW (Turkish OpenCourseWare) Projesi adý ile mevcut notlarý çeviri iþine 1 Aðustos tarihi ile baþladýðýný duyu
Amaç paylaþmak olsun yeterki, kara tahtadaki görüntü bile paylaþýlabilir. Çok güzel bir örnek ; Örnek 1 - Örnek 2
http://www.eogrenme.net
Joomla! ve MJ Turkiye ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 11:26

Benzer belgeler

EMO_K2M83 Biliminsanı Platformu ve Türkçe Açık Ders Projesi_S

EMO_K2M83 Biliminsanı Platformu ve Türkçe Açık Ders Projesi_S MIT OCW sayfasında yayımlanıyor (http://ocw.mit.edu). Amerika, Japonya, Fransa, Çin ve Latin Amerika'nın önde gelen üniversiteleri OCW'nun ortakları arasında. OCW'ya ortak olan üniversiteler bu pro...

Detaylı

Türkiye İnternetle Savaşmaktan Vazgeçmelidir!

Türkiye İnternetle Savaşmaktan Vazgeçmelidir! kaldý. Geocities.com, Myspace.com, DailyMotion.com, alibaba.com gibi büyük, milyonlarca kullanýcýnýn üye olduðu, http://www.eogrenme.net

Detaylı

Sosyal yenilik başarı örnekleri 15: Üniversite

Sosyal yenilik başarı örnekleri 15: Üniversite geliþtirilmektedir. Dünyada 500 cývarýnda―science park-teknopark― olduðu bilinmektedir. Büyük olanlarýna yerine göre teknopark denmekte, geniþ alanlara yayýlmýþ en büyüklerine ise koridor...

Detaylı

Bilgisayar Okuryazarlığı ve Sertifikasyonu

Bilgisayar Okuryazarlığı ve Sertifikasyonu kullanýmý her meslek dalý için kaçýnýlmaz hale gelmektedir. Bu nedenle bilgisayar okuryazarlýðý becerileri modern toplum bireyleri için kritik önemi olan beceriler olarak karþýmýza çýkmaktadýr...

Detaylı

Kişisel Öğrenme Ortamları ( Personal Learning - E

Kişisel Öğrenme Ortamları ( Personal Learning - E Environments, Blog-Entry., retrieved 22:17, 5 October 2010.·      Attwell, Graham (2007). Personal Learning Environments for creating, consuming, remixing and sharing, Blog-Entry., retrieve...

Detaylı

Uzaktan Eğitim Ekonomisi

Uzaktan Eğitim Ekonomisi oldukça güç olmasýdýr. Teknolojide yaþanan hýzlý deðiþim ve yenilenme süreci, maliyetlere de yansýmaktadýr. Kurumun maliyet unsurlarýna verdiði deðer de maliyet kalemlerinin yer aldýðý sýnýflar...

Detaylı

Taksim - Senkron

Taksim - Senkron Senkron Music | Ses Sistemleri | Işık Sistemleri| Görüntü Sistemleri | Tünel Taksim Senkron Müzik

Detaylı

BMI 64803AH-SET ROTATIONSLASER

BMI 64803AH-SET ROTATIONSLASER Mekanik El Aletleri > Ölçü Aletleri > Analog

Detaylı