yonetimin mesaji - HomepageStart.de

Yorumlar

Transkript

yonetimin mesaji - HomepageStart.de
Yönetimin Mesajı
Saygıdeğer: Mavi Köşk Konakları Site Sakinleri:
-----------.2010 Pazar günü yapılan Olağan Genel Kurulda, site yönetimine seçilmiş bulunmaktayız.
Göstermiş olduğunuz güvene, Yönetim Kurulu adına teşekkür ederiz.
Aynı mekânda ve birlikte, daha mutlu bir YAŞAM sürdürebilmemiz için, elimizden gelen çabayı
göstereceğimizden emin olabilirsiniz.
Yönetimi yüz elli milyarın üzerinde bir borç yükü ile devir aldık. Buna rağmen, olumsuzlukları değil de biz
yönetime geldikten sonra Sitenin selâmeti için öncelikle yapılması gerektiğine inandığımız ve yaptığımız
çalışmaları sizlere duyurmak istedik
1. Yönetim kurulundaki üyeler ve Başkan giderlere %100 oranında katılmakta ve hiçbir ad altında ücret
almamaktadır.
2. Site aidatlarını yatırdığımız, Türkiye Finans Katılım Bankasından da pazarlık yapılarak. Büro mobilya ve
dekoru için 2000 TL sözü alınmıştır.
3. Sitemize sanayi tipi iki adet çim kesme makinesi ve ayrıca omuzda taşınan motorlu tırpan satın alınmıştır.
Yine, bahçıvan makası, testere gibi gerekli her aletin yenisi alındı. ( Bunların zaten hiçbirisi yoktu)
4. Sitemizin giriş yolundaki keskin dönemeç düzeltilmiştir. (Çünkü iki aracın yan yana geçişinde orası büyük
tehlike arz ediyordu)
5. Đki güvenlik elemanı almanın dışında, Beyaz güvenlik ve BDNE firmaları ile olan ilişki kesilmiş, kendi hizmet
kadromuz kurulmuştur. Daha önceleri 19 kişi ile yapılan hizmetler, şimdi dokuz kişi ile ve daha mükemmel bir
şekilde yapılmaktadır.
6. Site Yönetiminin bilgisayarı olmadığından, Site yönetimine Başkan Nahit Serbes tarafından bir bilgisayar
donanımları ile hediye edilmiştir.
7. Yüzme havuzunun etrafı çit ile çevrilmiştir. (çünkü orası da çocuklar için çok büyük tehlike arz ediyordu)
8. Açık hava spor tesisi yapıldı.
9. Site adına toplanan aidatların daha sağlıklı takibi amacıyla lisanslı link programı satın alındı
10. Sitemiz Av. Đbrahim Durduran hukuk bürosu ile alacakların tahsili için sözleşme imzaladı.
11. Sitenin tamamında ve spor alanları dâhil, tasarruflu elektrik sistemine geçildi.
12. Sitenin eksik olan çöp kovaları tamamlandı
13. Yine site içindeki dolambaçlı bazı yaya yollar düzeltildi
14. Bodrum katlarının tamamının molozları atıldı, temizlik ve elektrik tamirleri yapıldı
15. Yönetime geldikten sonra, sitenin elektrik borcu olan 54000 TL. Yeniden yapılandırılıp site adına
taksitlendirildi.
16. Ayrıca spor alanları ve yüzme havuzumuzun elektrik sayacının abonesiz ve mühürlü olduğu anlaşıldı,
dokuz milyarı bulan bu borç da site adına abone yapılıp taksitlendirildi
17. Kule Asansör firması ile bütün asansörlerin tamirleri ve bakımları için sözleşme imzalandı.
18. Jeneratörlerin tamiri yapılıp mazot dolduruldu.( jeneratörler sadece asansörlerin çalışması ve merdiven
aydınlatmaları içindir)
19. Site dışındaki durağın çevre temizliği yapılıp çöp kutusu koyuldu
20. Site ana giriş kapısının önü doldurularak otobüslere manevra alanı açıldı
21. Orkide altı’nın altındaki sığınağa bayanlar için aletli spor salonu yapılması düşünülüyor.
22. Alışveriş merkezi ve çevresi temizlendi.
23. Çocuklar ve gece yürüyüş yapanlar için tehlike arz eden bazı kapaksız rögar çukurlarına kapak yaptırıldı
24. BDNE firmasından kalan telefon borçları ödenip telefonlar yönetim adına devralındı
25. Site dışındaki yaya yolunun dönemecindeki kaldırım taşlarının tamiratı yapıldı
Değerli kat malikleri, görüldüğü gibi yönetim kurulumuz, kendisine verilen her görevi yapmak için canla başla
çalışmaktadır. Aidat gelirlerimiz yeterlidir, ancak, bazı daire sahipleri veya kiracılar, kurallara uymamakta ısrar
etmekte ve bunlar hakkında yönetimimize sürekli şikâyetler gelmektedir.
Toplu olarak yaşanan yerlerde kurallar vardır. Bu kurallara, yasalara uymak, birlikte yaşamanın en önemli
şartıdır. Şikâyet konusu olan konular aşağıda sıralanmıştır. Bu kurallara harfiyen uymamız, olmazsa
olmazlarımızdır. Bu kurallara harfiyen uymamız, gereksiz sürtüşmelerin, kırgınlıkların önüne geçip sevgi ve
saygıyı öne çıkaracaktır.
BAYTUR KORUKENT SĐTESĐ YÖNETĐM PLANININ BAZI ÖNEMLĐ MADDELERĐ
Madde 10 Ana Taşınmaz Đle Đlgili Genel Hükümler:
10–3) Bağımsız bölüm malikleri birbirlerine karşı Medeni Kanun’da düzenlenmiş bulunan komşuluk hukuku
kurallarının gereklerine uymak ve iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmakla
yükümlüdürler.
Kat sahipleri Bloklardaki ortak yerlere, sığınaklara merdivenlere, merdiven sahanlıklarına, merdiven
korkulukları, genel ve bağımsız bölüm giriş kapı önleri ve koridorlara ayakkabı, terlik, çöp, kay kay, top, çocuk
oyuncağı ve arabası, sabit veya seyyar ayakkabılıklar, portmanto bisiklet, ev eşyaları ve benzeri hiçbir şey
geçici de olsa bırakamazlar.
Blok önlerine "çöp alma saatlerinin dışında çöp bırakmak kesinlikle yasaktır. Yönetimin uyarılarına rağmen yine
de bu kurala uymayanlar, buralara çöp atanlar, yönetim tarafından para cezası ile cezalandırılır.
10-11) Bağımsız bölümler ve ortak mahallerde pis kokulu, patlayıcı, yanıcı ve tehlike doğurucu kimyevi ve sair
madde bulundurulamaz ve diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapan, koku,
duman toz çıkartan hareket ve işler yapılamaz
Bağımsız bölümlerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim sair silkelenemez, su vb şeyler dökülemez, çöp
günü haricinde, Blok önüne çöp bırakılamaz.
10-5) Klimaların dış montajının görünmeyecek şekilde balkonlara oturtulması şarttır. Balkon ve çıkmaları
yıkmak, genişletmek, kapatmak (katlanabilir camla kapatılanlar hariç), daraltmak gibi bütün ameliye ve işlemler
yasaktır. Balkonlara korniş ile perde takmak, pencere dışına saksı koymak, balkonlara sabit çamaşır asacağı
monte etmek, korkulukları yükseltmek, balkon hizasından yukarı herhangi bir eleman asmak veya monte etmek
yasaktır. Balkonlara dışarıdan görülecek şekilde dolap eşya gibi şeyler koymak, ne amaçla olursa olsun salon
penceresine ve balkonlara ferforje ve korkuluk
yapmak da aynı kapsamdadır.
Madde 11) Bağımsız bölüm malikleri, diğer bağımsız bölümlerde ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların
giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesine, makul bir zaman içinde müsaade etmek
mecburiyetindedirler.
Tuvaletlere atılan Tuvalet kâğıtları, çocuk bezleri, kadın petleri, temizlik bezleri, pamuk, naylon karışımı olduğu
için şişmekte, hacmi büyümekte ve özellikle bağlantı yerlerinde kanal arızalarına sebep olmaktadır.
Kat malikleri veya o bölümde oturanlar, tuvaletlere bu gibi şeyleri atarak sebep olacakları zararları derhal
ödemek veya gidermek mecburiyetindedirler. Đhlalin tekrarı halinde, her bir tekrar için, yönetim kurulunun takdir
edeceği miktar da para cezası ödemek zorundadırlar.
16-6-c) Devamlılık gösteren ihlallerin durdurulmadığı ve sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırılmadığı hallerde,
Anataşınmaz Yönetim Kurulu, göndereceği uyarıyla günlük 100 TL’ye kadar ceza uygulayacağını kat
maliklerine bildirebilir.
Günlük olarak uygulanacak ve azami haddi 100 TL olacak bu ceza 2009 yılı para değerine göre tespit edilmiştir.
Müteakip yıllarda bu meblağ VUK’nca yayınlanan Yeniden Değerleme Oranı nispetinde artırılır.
Bu ceza Kat Mülkiyeti Kanunu madde 28 uyarınca Borçlar Kanunun 158. maddesinde düzenlenmiş sözleşme
cezası hükmündedir. Bu cezanın uygulanmış olması bu maddenin yukarıdaki diğer fıkra ve bentlerinde yazılı
önlem ve yaptırımları da ayrıca talep etmeye mani değildir.
Takdir ve tebliğ edilen günlük cezanın talebe rağmen ödenmemesi halinde, tahsile kadar geçecek süre için
aylık % 5 gecikme tazminatı uygulanır. Bu ceza ve gecikme tazminatı Anataşınmaz Yönetim Kurulu tarafından
uygulanır ve anataşınmaza ait ortak giderlere sarf edilmek üzere irat kaydedilir.
Sevgili kardeşlerim: Kurallara uymak bir uygarlık ölçüsüdür. Bunu başarabildiğimiz ölçüde uygarlık sınavından
yüzümüzün akıyla çıkabiliriz. Dolayısıyla değerli Korukent sakinlerinin bu erdemi göstereceklerine inanıyor,
yukarıda değindiğimiz eylem ve yaptırımların gerçekleşmeyeceğini umuyor ve diliyoruz.
Şeffaf ve denetlenebilir bir yönetim anlayışı benimsedik. Gelir-gider cetvelimiz, Banka kayıtlarımız ve Đdari
Müdürümüz ve muhasebecimiz Mimoza 1 Daire 4’teki yeni yönetim büromuzda çok kısa bir zamanda sizlerin
hizmetinde olacaktır.
Karlı, yağmurlu ve soğuk havalarda, otobüs bekleyen kardeşlerimizi arabamıza alıp Adapazarı’na kadar
götürmek komşuluk borcumuzdur. Bu vesile ile site sakinleri de birbirleri ile tanışıp, kaynaşmış olacaktır.
Tuvalet kâğıdı, çocuk bezleri ve kadın petleri ile başımız dertte.
Bu resimler Sitemizde çekilmiştir. Şayet dikkat etmezsek bu olaylar bizimde başımıza gelebilir. Kanalizasyon
arızalarının tek sebebi tuvalet kâğıtları, çocuk bezleri, kadın petleri ve temizlik bezleridir. Bilhassa bilgi
eksikliğinden dolayı tuvalete atılan bu tür atıklar pamuk ve naylon karışımı olduğundan, şişmekte hacmi
büyümekte ve özellikle bağlantı yerlerinde kanal arızalarına, zaman ve para kaybına sebep olmaktadır.
Not : Bu bildiriyi yayınladıktan sonra sitemize yapılan hizmetler, yeniden yukarıda görüldüğü gibi bir rapor
halinde sizlere sunulacaktır.
Bu vesile ile tüm site sakinlerine huzurlu bir yaşam diliyor, saygılarımızı sunuyoruz.
Mavi Köşk Konakları Yönetim Kurulu Adına

Benzer belgeler

new cıty istanbul evleri yaşam kuralları rehberi

new cıty istanbul evleri yaşam kuralları rehberi geçici de olsa bırakamazlar. Blok önlerine "çöp alma saatlerinin dışında çöp bırakmak kesinlikle yasaktır. Yönetimin uyarılarına rağmen yine de bu kurala uymayanlar, buralara çöp atanlar, yönetim t...

Detaylı