IS40 - Promar

Yorumlar

Transkript

IS40 - Promar
IS40 Ekran
Kullan›m K›lavuzu
Yaz›l›m
Bu kılavuz Simrad IS40 için yaz›lm›flt›r. Mevcut sürümün versiyonu ile ilgili detaylar
için web sitesine göz at›n.
‘ Not: Yukar›da gösterilen menü düzeni sadece bir örnektir ve cihaz›n›za kurulan yaz›l›m ile uyumlu olmayabilir.
‘ Not: Yaz›l›m› güncellemek için uyumlu a¤ üzerinde çal›flan çok ifllevli bir ekrana/
chartplotter’a ihtiyaç duyacaks›n›z. Örne¤in, Simrad NSS çok ifllevli ekran› (MFD).
E¤er a¤da uygun bir cihaz yoksa, bir Simrad bayisi vas›tas›yla yaz›l›m güncelleme
ifllemini gerçeklefltirebilirsiniz.
Yaz›l›m›n en son sürümünü www.simrad-yachting.com sitesinden indirebilirsiniz.
‹ndirme ifllemi ile ilgili talimatlar› web sitesinde bulabilirsiniz.
‘ Not: Bu k›lavuz, yeni yaz›l›m sürümleriyle uyumlu olacak flekilde güncellenmifl olabilir. Mevcut k›lavuzun en son sürümünü www.simradyachting.com sitesinden indirebilirsiniz.
‘ Not: Bu yaz›l›m telif hakl›d›r © 2011 FreeType Projesi (www.freetype.org). Tüm haklar› sakl›d›r.
2|
Önsöz | IS40 Kullan›m K›lavuzu
‹çindekiler
5
Kullan›m
5
6
7
11
12
13
14
15
16
17
18
IS40 Ekran ve OP10 Otomatik pilot kontrolörü
Sayfalar
Varsay›lan sayfalar
Bir veri sayfas›n›n de¤ifltirilmesi
Bir analog ekran ölçe¤inin de¤ifltirilmesi
fiablon sayfalar
Bir sayfan›n kiflisellefltirilmesi
Otomatik kayd›rma
Zamanlay›c›
Tarihçe
Alarmlar
21 Ayarlama
21
22
27
27
28
28
29
29
29
30
30
30
30
32
Kaynaklar
Cihaz listesi
Saat ve Tarih
Birimler
Ekran modu
Ekran ayar›
Grafiklerin gösterilmesi
Tekne tipi
Bast›rma
Ondal›k basamaklar
Manyetik sapma
Sesler
Sistem
Ar›za teflhisleri
33 Otomatik pilot
33
33
34
35
35
36
36
37
37
37
39
40
42
42
Ana Hatlar
Kullan›m
OP10 Otomatik pilot kontrolörü
Otomatik pilotun aç›lmas›/kapat›lmas›
Otomatik pilot çal›flma modlar›
Otomatik pilot sembolleri
Bir otomatik pilot modunun seçilmesi
Bekleme (Manuel dümen)
Otomatik modu (Pusula dümen modu)
Rüzgar modu
NoDrift modu
Seyir modu (waypoint’e yönelme)
Non Follow Up modu
Otomatik pilotun EVC sisteminde kullan›lmas›
43 Otomatik pilot ayarlar›
43
43
44
45
46
47
Kurulum menüsü
Çal›flt›rma
Liman ayarları
Dümen Aç› Sensörü
Dümenle seyiri
Deneme seyiri
‹çindekiler | IS40 Kullan›m K›lavuzu
|3
49
50
50
51
55
Otomatik pilot duyarl›l›k ayar›
Deniz durumu filtresi
Seyir
Otomatik dümen
S›f›rlama
55 Bak›m
55 Genel bak›m
57 Teknik özellikler
57 Teknik özellikler
58 Boyut çizimleri
58 Ekran
58 OP10 Otomatik pilot kontrolörü
59 Menü ak›fl flemas›
4|
‹çindekiler | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Kullan›m
Simrad IS40 sistemi, a¤ ba¤lant›l› çok ifllevli bir ekran ve OP10 Otomatik pilot kontrolörüdür. Ekran, sisteme ba¤l› sensörler ve di¤er ekipmanlar taraf›ndan ölçülen h›z›, derinli¤i, kerterizi, konumu, rüzgar› ve çevresel verileri gösterir.
Seyir verileri, motor/akü durumu ve toplam h›z ve dümen aç›s› gibi tekne parametreleri de görüntülenebilir.
Cihaz h›z trimini, rüzgar›, seyir mesafesini ve süresini, ortalama h›z›, ayarl› ve sapma parametrelerini hesaplar. Bir seyir zamanlay›c›s› da dahil edilmifltir.
E¤er uyumlu bir otomatik pilot tak›l›rsa ve ayn› a¤a ba¤lan›l›rsa, OP10 Otomatik pilot kontrolörü taraf›ndan kontrol edilebilir.
IS40 Ekran ve OP10 Otomatik pilot kontrolörü
1 Ekran
2 Menü/Enter tuflu
Ana menüye girmek, alt menüleri seçmek ve seçiminizi onaylamak için kullan›l›r.
‘ Not: Enter tuflunu 3 saniye kadar bas›l› tutmak sizi do¤rudan gösterge ayd›nlatma
seviyesi ayar ekran›na götürür. E¤er ayd›nlatma seviyesi 5’in alt›na ayarlanm›flsa,
otomatik olarak 5’e art›r›lacakt›r. ‹stedi¤iniz seviyeyi ayarlamak için yukar› ve afla¤›
tufllar›n› kullan›n ve onaylamak için Enter tufluna bas›n.
3 Sayfa tuflu
Sekiz varsay›lan ekran sayfas› içinde dolaflman›z› ve menüler içinde bir ad›m geri
gitmenizi sa¤lar.
‘ Not: Otomatik pilot sayfas› dahil, sekiz varsay›lan ekran sayfas› gerekli verileri gösterecek flekilde ayarlanabilir.
4 Yön tufllar›
Seçilen menüler/ayar de¤erleri içinde yukar› ve afla¤› ilerlemenizi sa¤lar.
5 OP10 Otomatik pilot kontrolörü
6 Mode (Mod) tuflu
Otomatik pilot modunu de¤ifltirir.
7 STBY tuflu
‘ Not: Bu tufl, baz› modellerde OFF olarak etkiletlenmifltir.
Otomatik pilotu Bekleme moduna al›r.
8 Rota kontrol tufllar›
Bekleme modunda iken hedef rotay› de¤ifltirir /Non Follow Up (NFU) modunu aktif
hale getirir.
9 Auto (Otomatik) tuflu
Otomatik pilotu OTOMAT‹K moduna al›r.
Kullan›m | IS40 Kullan›m K›lavuzu
|5
Sayfalar
Ekran, sekiz varsay›lan veri sayfas›n› gösterir. Veri sayfalar›, sensörlerden ve a¤daki cihazlardan al›nan çeflitli tekne verilerini ve bilgilerini gösterir.
Ekran›n varsay›lan sayfalar› flunlar› gösterir: Temel h›z/derinlik, rüzgar bilefleni, temel rüzgar/h›z, dümen, derinlik grafi¤i, GPS, güzergah ve otomatik pilot.
Sayfa tufluna her bas›ld›¤›nda, mevcut veri sayfas› sonraki ön seçimli sayfaya de¤iflir.
‘ Not: Sayfa tufluna basmak veri sayfalar›n› s›rayla ve sürekli bir döngü fleklinde de¤ifltirecektir.
Yaklafl›k sekiz sayfas› veri sayfas› döngüsünün bir parças› olarak seçebilirsiniz.
Bunlar, sekiz varsay›lan ve sayfalar menüsünde bulunabilen dokuz flablon sayfan›n
herhangi bir kombinasyonu olabilir.
‘ Not: Sadece Cihaz gösterge modunda yaln›z yedi sayfa olacakt›r.
‘ Not: Sayfa tuflunun çal›flmas› için iki veya daha fazla sayfan›n etkinlefltirilmesi
gerekir.
6|
Kullan›m | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Varsay›lan sayfalar
Temel H›z / Derinlik
‹ki sat›rl› veri ekran›. Tekne h›z› ve Derinlik
Rüzgar Bileflenleri
Rüzgar bileflenleri sayfas› afla¤›daki bilgileri sunar:
1 Görünen rüzgar h›z› (AWS)
2 K›rm›z› – ‹skele dar apaz / orsa
3 Tekne yönü (Her zaman ileriyi gösterir)
4 Gerçek rüzgar h›z› (TWS)
5 Görünen rüzgar aç›s› (AWA)
6 Yeflil – Sancak dar apaz / orsa
7 Görünen rüzgar aç›s› grafi¤i
8 Gerçek rüzgar aç›s› grafi¤i
9 Gerçek rüzgar aç›s› (TWA)
Temel Rüzgar / H›z
‹ki sat›rl› veri ekran›. Görünen Rüzgar Aç›s› ve Gerçek Rüzgar H›z›
1 Rüzgar aç› göstergesi – Yeflil ok sa¤ - Sancak apaz. K›rm›z› ok sa¤ = ‹skele
apaz.
2 Beaufort rüzgar ölçe¤i göstergesi
Kullan›m | IS40 Kullan›m K›lavuzu
|7
Dümen
Dümen sayfas› afla¤›daki bilgileri sunar:
1 Pusula göstergesi (Pruva)
2 Pruva
3 Waypoint’e kerteriz (BTW)
4 Rotadan ç›kma s›n›r
5 Kerteriz çizgisi
6 Waypoint’e kerteriz göstergesi
7 Rota (COG)
8 Rotadan ç›kma hatas› (XTE) R = Sa¤ / L = Sol
9 Rotadan ç›kma hatas› grafi¤i
10 Teknenin kerteriz çizgisine göre konumu
Derinlik Grafi¤i
Mevcut derinlik ve kay›tl› derinlik verilerinin grafi¤i.
1 Derinlik de¤eri
2 Tekne tipi – Yelkenli veya Motorlu tekne görüntüsü
3 Derinlik grafi¤i
‘ Not: Yukar› & afla¤› tufllar› vas›tas›yla zaman ölçe¤i ayarlayabilirsiniz.
8|
Kullan›m | IS40 Kullan›m K›lavuzu
GPS
GPS sayfas› afla¤›daki bilgileri sunar:
1 Koordinat sistemi
2 Tekne konumu (Enlem & Boylam)
3 Rota (COG)
4 Yerel saat
5 H›z (SOG)
6 Waypoint’e kerteriz (BTW)
7 Tahmini var›fl zaman› (ETA)
8 Waypoint’e mesafe (DTW)
‘ Not: GPS bilgileri, a¤a ba¤l› ve mevcut GPS olarak ekranda seçilen uygun bir
GPS’e dayan›r.
Güzergah
Güzergah sayfas› afla¤›daki bilgileri sunar:
1 Waypoint ad›
2 Tahmini var›fl zaman› (ETA)
3 Sonraki waypoint
4 Güzergah grafi¤i
5 Waypoint’e kerteriz (BTW)
6 Rotadan sapma hatas› (XTE)
7 Waypoint’e mesafe (DTW)
Kullan›m | IS40 Kullan›m K›lavuzu
|9
Otomatik pilot
Otomatik pilot sayfas› afla¤›daki bilgileri sunar:
1 Duyarl›l›k modu
2 Otomatik pilot modu
3 Pusula göstergesi (Pruva)
4 Dümen aç› göstergesi
5 Otomatik pilot rotas› /Rüzgar aç›s› /Dümen aç›s›
6 Pruva yönü / Rüzgar aç›s›
7 Otomatik pilot rota göstergesi – Yeflil =Sancak / K›rm›z› = ‹skele
8 Pruva
Otomatik pilot modlar›
Pruva yönü ve otomatik pilot rotas› bilgileri, otomatik pilotun hangi modda oldu¤una
ba¤l› olarak de¤iflecektir. Afla¤›da görünecek olan otomatik pilot modlar›n›n, otomatik pilot sembolünün ve mevcut/hedef verilerin bir listesi sunulmufltur.
1 Otomatik pilot modu/Otomatik pilor modu sembolü
2 Mevcut
3 Hedef
Otomatik Pilot Modu
Sembol
Hedef
Bekleme
Pruva Yönü
Bulunmaz
Otomatik
Pruva Yönü
Otomatik pilot rotas›
Non FollowUp
Pruva Yönü
Dümen Aç›s›
Seyir
Pruva Yönü
Otomatik pilot rotas›
NoDrift
Pruva Yönü
Otomatik pilot rotas›
Rüzgar
10 |
Mevcut
Kullan›m | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Gerçek Rüzgar Aç›s› (TWA)
Görünen Rüzgar Aç›s› (AWA)
Ayarl› Rüzgar Aç›s›
Duyarl›l›k modlar›
Duyarl›l›k modu, Otomatik pilot modu sembolünün yan›ndad›r. Otomatik pilot menüsünde otomatik pilot duyarl›l›k ayarlar›ndan otomatik ya da yüksek/düflük manuel
modlar›n› seçin.
Duyarl›l›k Modu
Sembol
Aç›klama
Otomatik
Otomatik moduna ayarland›¤›nda, otomatik pilot otomatik olarak tekne h›z› ve rüzgar aç›s› taraf›ndan belirlenen yüksek veya düflük duyarl›l›k modunu seçecektire.
Yüksek
Yüksek duyarl›l›k modununun manuel seçimi
Düflük
Düflük duyarl›l›k modununun manuel seçimi
Bir veri sayfas›n›n de¤ifltirilmesi
Sayfalar menüsüne gidin. De¤ifltirmek istedi¤iniz sayfay› seçtikten sonra bu sayfan›n yerine geçmesini istedi¤iniz yeni sayfay› seçin.
Bir veri sayfas›n›n etkinlefltirilmesi
Sayfa tuflu arac›l›¤›yla bir veri sayfas›na ulaflabilmek için, ilk önce bu sayfan›n mevcut sekiz sayfadan birisi olarak seçildi¤inden emin olmal›s›n›z.
Sayfa sekiz veri sayfas›ndan birisi olarak seçildikten sonra, afla¤›da gösterildi¤i gibi
etkinlefltirebilirsiniz.
Kullan›m | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 11
Bir analog ekran ölçe¤inin de¤ifltirilmesi
Baz› tam ekran analog ekranlar için, ok tufllar›na basmak analog ölçe¤i de¤ifltirecektir. Ortama ve gereksinimlere uygun ölçe¤i seçin.
‘ Not: E¤er gerçek kay›tl› veriler seçilen analog ölçekten büyük ise, analog ibre ölçe¤in en yüksek noktas›nda kalacakt›r. Ekran›n ortas›ndaki dijital pencere gerçek de¤eri gösterecektir.
Afla¤›daki örnek, metreye ayarl› derinlik analog göstergesinin mevcut ölçe¤ini göstermektedir.
Yukar› ok tufluna basmak, 0-5 m ila 0 -200 m aras›nda mevcut analog ölçekler aras›nda geçifl yapman›z› sa¤lar. Afla¤› ok tufluna basmak analog ölçe¤i azaltacakt›r.
Büyütülmüfl rüzgar analog göstergesi
Rüzgar aç›s› analog göstergesinin ölçe¤ini de¤ifltirmek, göstergeyi büyütülmüfl rüzgar aç›s›na de¤ifltirecektir.
Gerçek Rüzgar Aç›s›
0° - 180°
10° art›fllarla
Büyütülmüfl Gerçek
Rüzgar Aç›s›
0° - 50°
5° art›fllarla
Dümen aç›s› & Yan yatma analog göstergeleri
Dümen aç›s› ve yan yatma aç›s› analog göstergelerinin, tersine çevrilmifl bir ölçe¤i
vard›r ve s›f›r alt tarafta gösterilir.
12 |
Kullan›m | IS40 Kullan›m K›lavuzu
fiablon sayfalar
Kullan›c›ya uygun belli verileri göstermek için yap›land›r›labilen birkaç flablon sayfa
vard›r.
Afla¤›dakiler aras›ndan seçim yap›n:
fiablon Sayfa
Aç›klama
Sembol
Tek Sat›r
Tek bir veri
Çift Sat›r
Alt ve üst tarafta olmak üzere iki ayr› veri
Yatay Dört Panel
Dört ayr› veri. Bir tanesi üstte ve üç tanesi altta
Eflit Dört Panel
Dört ayr› veri. Eflit flekilde bölünmüfl
Dokuz Panel
Dokuz ayr› veri. Eflit flekilde bölünmüfl
Histogram
Verileri, veri de¤eri yukar›da olacak flekilde
histogram biçiminde gösterir.
Analog
Verileri bir analog gösterge fleklinde gösterir.
Analog Tam Ekran
Verileri tam ekranl› bir analog gösterge
fleklinde gösterir.
Güzergah
Afla¤›da üç adet veri olan bir güzergah grafi¤i.
Kullan›m | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 13
Bir sayfan›n kiflisellefltirilmesi
Seçildikten sonra, sayfay› düzenleyerek görünen verileri de¤ifltirebilirsiniz.
Verilerin de¤ifltirilmesi
Bir flablon sayfay›, ihtiyaç duydu¤unuz belli bilgileri gösterecek flekilde düzenleyebilirsiniz.
‘ Not: Bir flablon sayfa, sekiz veri sayfalar›ndan birisi olarak seçilmeden düzenlenemez.
fiablon sayfada görünen verileri de¤ifltirmek için, ilk önce sayfalar menüsünden
flablonu seçin. Eylem menüsünde, Verileri De¤ifltir ö¤esini seçin. Sayfada düzenlemek istedi¤iniz alan› seçin ve “Enter” tufluna bas›n.
‘ Not: Bireysel veri alanlar› içinde dolaflmak için ekrandaki yön tufllar›n› kullan›n.
Yön tufluna bir yöne do¤ru basmak seçilmifl alan› s›rayla ve sürekli bir döngü fleklinde de¤ifltirecektir.
Veri alan› seçildikten sonra, menüden bu alana yerlefltirmek istedi¤iniz veri tipini seçebilirsiniz.
‘Enter’ tufluna basarak veri tipini seçin. Seçildikten sonra, seçim kutusunda bir seçim iflareti görünecektir.
fiimdi gerekli veriler seçilen alanda görünecektir. Di¤er bofl alanlar› doldurmak için,
ifllemi tekrarlay›n.
‘ Not: Bir veri tipi seçilirse ancak, a¤da bilgi sunan herhangi bir sensör yoksa, ekranda herhangi bir veri de¤eri görünmeyecektir. Bunun yerine çizgiler olacakt›r.
‘ Not: fiablona dönmek için istedi¤iniz zaman sayfa tufluna bas›n.
14 |
Kullan›m | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Otomatik kayd›rma
Otomatik kayd›rma seçildi¤i zaman, otomatik kayd›rma ayarlar› menüsünde istenilen kayd›rma zaman› ayarlanarak önceden belirlenen zaman aral›¤›nda etkin sayfalar aras›nda otomatik olarak geçifl yapar.
Otomatik kayd›rmaya dahil et etme
Bir sayfay› otomatik kayd›rmaya dahil etmek için, ilgili sayfan›n eylem menüsündeki
otomatik kayd›rma ayarlar›na gibin ve Otomatik kayd›rmaya dahil et ö¤esini seçin.
Seçildikten sonra, seçim kutusunda bir seçim iflareti görünecektir.
Otomatik kayd›rma ayarlar›
Otomatik kayd›rma ayarlar› menüsünde, otomatik kayd›rma fonksiyonunu bafllatabilir ve sayfa de¤iflimleri aras›ndaki zaman aral›¤›n› ayarlayabilirsiniz.
‘ Not: Kayd›rma zaman aral›¤›, görünen veri sayfas›n› 1 ve 10 saniye aral›¤›nda de¤ifltirecek flekilde ayarlanabilir.
Otomatik kayd›rmay› bafllatma
Otomatik kayd›rmay› bafllatmak için, sayfalar menüsünden veri sayfalar›ndan birisini
seçin, Otomatik kayd›rma ayarlar› ö¤esini ve Otomatik kayd›rmay› bafllat ö¤esini
seçin. Seçildikten sonra, seçim kutusunda bir seçim iflareti görünecek ve ekran, istenilen otomatik kayd›rma aral›¤›na ayarlanan döngü ile sayfalar aras›nda de¤iflecektir. Otomatik kayd›rmay› durdurmak için, Otomatik kayd›rmay› bafllat ö¤esinin
seçimini iptal edin.
‘ Not: Kayd›rma zaman›n› seçerek ve aral›k süresini de¤ifltirerek bu menüde ekran
geçiflinin zaman aral›¤›n› ayarlayabilirsiniz.
Kullan›m | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 15
Zamanlay›c›
Zamanlay›c›, yar›fl start› için bir geri say›m zamanlay›c›s› olarak ve yar›fl start›ndan
sonra geçen zaman› ölçek için veya baflka herhangi bir zaman ayarl› eylem için bir
araç olarak kullan›labilir.
‘ Not: Zamanlay›c›, varsay›lan olarak a¤daki ara ba¤lant›l› ekranlar aras›nda paylafl›lm›flt›r. Tüm zamanlay›c› de¤erleri benzer olacakt›r.
Zamanlay›c›, istenildi¤i zaman zamanlay›c› ayarlama menüsünden Zamanlay›c›y›
Bafllat ö¤esi seçilerek bafllat›labilir. E¤er bafllama de¤eri s›f›ra (00:00) ayarlan›l›rsa,
zamanlay›c› bafllad›¤›nda yukar› do¤ru say›m yaparak geçen zaman› kaydedecektir.
‘ Not: Zamanlay›c› ayar de¤eri Saat ve Dakika fleklindedir ve zamanlay›c› sayac› Dakikalar› ve Saniyeleri, saat ekran›n sa¤ üst köflesinde olacak flekilde gösterecektir.
Geri Say›m Zamanlay›c›s›
Bir yar›fl start›ndan itibaren geri saymak isterseniz, zamanlay›c› ayar menüsünde
Bafllama De¤eri alan›nda bir zaman de¤eri ayarlanabilir. Bafllat de¤eri alan›nda bir
zaman varsa, zamanlay›c› bafllat›ld›¤›nda geri say›m o rakamdan bafllayacakt›r. Zaman s›f›ra ulaflt›¤›nda, yukar› do¤ru saymaya bafllayarak geçen yar›fl zaman›n› kaydedecektir.
‘ Not: Zaman format› = Saat (Sa¤ üst köflede görünür) Dakika ve Saniye (DD:SS).
Bafllama De¤eri
Bir bafllama de¤eri ayarlamak için, Bafllama De¤eri ö¤esini parlak hale getirin ve
seçin. “Sayfa” tufluna basmak, soldan sa¤a do¤ru yar›fl zamanlay›c›s› rakamlar›
içinde geçifl yapman›z› sa¤layacakt›r. ‹stenilen rakam parlak hale getirildi¤inde, yukar› ve afla¤› ilerleme bu rakam› de¤ifltirecektir. ‹fllem tamamland›¤›nda, onaylamak için ‘Enter’ tufluna bas›n.
‘ Not: S›f›rdan daha büyük minimum zamanlay›c› de¤eri bir dakikad›r.
Zamanlay›c›y› Bafllatma/Durdurma
Bir bafllama de¤eri ayarland›ktan sonra, zamanlay›c›y› bafllatmak için Zamanlay›c›y›
bafllat ö¤esini seçin ve ‘Enter’ tufluna bas›n. Ekran zamanlay›c› sayfas›na dönecek ve
say›m bafllayacakt›r. Zamanlay›c›n›n saymay› durdurmas› için, Zamanlay›c› Ayar› menüsünü seçin, Zamanlay›c›y› Durdur ö¤esini parlak hale getirin ve ‘Enter’ tufluna bas›n.
16 |
Kullan›m | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Zamanlay›c›y› S›f›rlama
Zamanlay›c›y› s›f›rla ö¤esini seçmek, zamanlay›c›y› bafllama de¤erine s›f›rlayacakt›r. E¤er zamanlay›c› çal›fl›yorsa, bafllama de¤erinden itibaren devam edecektir.
Çal›fl›r Durumda Seyri Bafllat
Seyir defterini seçmek, geri say›m saatinin s›f›rdan yukar› do¤ru saymaya bafllamas›ndan itibaren zaman› ve mesafeyi kaydedecektir.
En Yak›n Tam Dakika
Zamanlay›c› geri say›m yaparken, En Yak›n Dakika ö¤esini seçmek zaman› yukar›
veya afla¤› do¤ru en yak›n tam dakikaya senkronize edecektir.
Seyir defteri
Seyir defteri sayfas› afla¤›daki bilgileri sunar:
1 Mevcut seyir mesafesi
2 Saat
3 Toplam kattedilen mesafe
4 Tarih
Seyir defteri saati ve tarihi, cihazlar›n kullan›m ömrü boyunca toplam kaydedilen
mesafeyi, seyir s›f›rland›¤› andan bu yana kattedilen toplam mesafeyi gösteren seyir defterini ve Seyri bafllat seçene¤ini gösterir. Bafllat›ld›ktan sonra, Seyri durdur
seçene¤ine de¤iflecektir. Seyir defteri sayac›, durduruluncaya kadar yukar› do¤ru
saymaya devam edecektir.
‘ Not: Seyir Defteri ve Tarih s›f›rlanamaz. Tarih, küresel saat ve tarih ayarlar›ndan al›n›r. Saat, küresel konumunuza göre ayarlanabilir.
Kullan›m | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 17
Seyri ve zaman› s›f›rlama
Seyri ve zaman› s›f›rlamak için, Seyri ve zaman› s›f›rla ö¤esini seçin.
Alarmlar
A¤a ba¤l› bir sensörünüz varsa, Alarm listesinden seçerek ilgili alarm› etkinlefltirebilirsiniz.
Alarm açma / kapatma
Alarm listesinden bir alarm› aç›n veya kapat›n. Alarm listesinde alarm›n yan›ndaki
bir seçim iflareti, alarm›n aç›k oldu¤unu belirtecektir.
‘ Not: Tüm alarmlar› devreden ç›kar ö¤esini seçerek tüm alarmlar› devreden ç›karmak mümkündür.
Alarm parametrelerini ayarlama
Parametrelerin ayarlanmas›n› gerektiren bir alarm› seçmek sizi bu alarm›n sayfas›na götürecektir. Gerekli parametreyi ayarlay›n, Etkinlefltirildi ö¤esini seçin ve ifllemi
tamamlamak için Tamam tufluna bir kez bas›n.
Etkinlefltirildi ö¤esinin seçimi kald›r›larak alarm devreden ç›kar›labilir.
Afla¤›da, s›¤ su alarm›n›n nas›l ayarland›¤›n›n bir örne¤i gösterilmifltir. Etkinlefltirildi
ö¤esini seçin ve istedi¤iniz derinli¤i ayarlay›n.
18 |
Kullan›m | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Alarm simgesi
Alarm sistemi, herhangi bir alarm ayar› afl›ld›¤›nda aktif hale gelir.
Alarm, bir alarm yaz›s› ve bir sesli uyar› ile birlikte verilir. ‹ki tip sesli alarm tonu vard›r: Tek alarm tonu veya kesintisiz alarm tonu.
‘ Not: Alarm›n nas›l ayarland›¤› ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 18’deki Alarm ayarlar› k›sm›na bak›n.
‘ Not: E¤er a¤da bir otomatik pilot yoksa, tüm otomatik pilot alarmlar› griye dönecek
ve eriflilmeyecektir.
E¤er ekran di¤er cihazlar›na ba¤l› ise, sistemdeki herhangi bir alarm cihazda görünecektir.
Herhangi bir alarm metni görünmezse, bir alarm kodu görünecektir.
Bir alarm›n onaylanmas›
‘Enter’ tufluna bas›larak alarm onaylan›l›r. Bu, alarm simgesini (yaz›, ›fl›k ve ses) ayn› alarm grubuna ait olan tüm cihazlardan silecektir.
Alarm durumu devam etti¤i sürece belirlenen aral›klarda bir hat›rlatma uyar›s› görünecektir.
‘ Not: Di¤er a¤ ba¤lant›l› cihazlardan al›nan bir alarm, alarm› veren cihaz üzerinde
onaylanmal›d›r.
Analog gösterge alarm bölgeleri
Gerçek Rüzgar H›z› (TWS) ve derin ve s›¤ su alarmlar› için, alarm bölgelerinin görsel bir iflaretini sunmak için analog göstergede bir k›rm›z› uyar› bölgesi görünecektir.
1 S›¤ su alarm›
2 Derin su alarm›
Kullan›m | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 19
Alarm tipleri
Alarm
Alarm aç›klamas›
De¤er
Tipi
KAPALI Tüm alarmlar kapal› – H‹Ç B‹R bir alarm verilmeyecektir! Sürekli
Tüm alarmlar› devreden ç›kar
S›¤ su
m
S›¤ su s›n›r› - Metre
Sürekli
Derin su
m
Derin su s›n›r› - Metre
Sürekli
Yüksek rüzgar
kn
Maks. rüzgar h›z› – Deniz mili
Sürekli
Rotadan ç›kma
nm
Maks. rotadan ç›kma mesafesi - Deniz mili Sürekli
Demirleme esnas›nda kullan›n. Gelgitte
bir de¤ifliklikten dolay› derinlikte belirgin
bir de¤ifliklik oldu¤unda veya tekne s›¤
veya derin bir suya sürüklendi¤inde
Bulunmaz alarm verilecektir. Demir atma derinlik
Sürekli
alarm de¤eri yaz›l›mda önceden belirlenmifltir ve kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilemez. Tekne demirli de¤ilken demir atma alarm› kapat›lmal›d›r.
Demirleme alarm›
Sadece otomatik pilot sistemi alarmlar›
Rüzgar yönü de¤iflmesi
o
Maksimum rüzgar yönü de¤iflimi - Derece Sürekli
Derinlik verileri kayboldu Bulunmaz
Tek
Rüzgar verileri kayboldu Bulunmaz
Tek
Seyir verileri kayboldu
Bulunmaz
Tek
Eksik veri
Pusula verileri kayboldu Bulunmaz
Tek
H›z verileri kayboldu
Bulunmaz
Tek
Konum verileri kayboldu Bulunmaz
Tek
Dümen aç› sensörü ar›zas› Bulunmaz
Sürekli
Dümen duyarl›l›k ar›zas› Bulunmaz
Sürekli
Tahrik ünitesi afl›r› yüklü Bulunmaz
Tek
Bulunmaz
Tek
Bypas/kavrama afl›r› yüklü Bulunmaz
Tek
Yüksek s›cakl›k
Bypas/kavrama çözülmüfl Bulunmaz
Otomatik pilot ar›zas›
Tek
Yüksek tahrik gücü
Bulunmaz
Tek
Düflük tahrik gücü
Bulunmaz
Tek
Aktif kontrol ünitesi yok
Bulunmaz
Tek
Otomatik pilot bilgisayar› yok Bulunmaz
Tek
ACXX haf›za ar›zas›
Bulunmaz
Tek
RF kalibre edilmelidir
Bulunmaz
Tek
‘ Not: Alarm tipi. Tek = Tek sesli alarm, Sürekli = Sürekli sesli alarm. Her iki tip alarm›n, alarm onaylan›ncaya kadar ekranda görünen bir bildirimi olacakt›r.
20 |
Kullan›m | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Ayarlama
Kaynaklar
Veri kayna¤›, bir sensör veya di¤er a¤ ba¤lant›l› cihazlara bilgi ve komut gönderen
NMEA 2000’e ba¤l› bir cihaz olabilir. Veri kaynaklar› normalde ilk aç›l›fl s›ras›nda
ayarlan›l›r. Sadece yeni bir kaynak ilave edildi¤inde, bir kaynak kayboldu¤unda
(sensör ar›zas›), bir kaynak etkinlefltirildi¤inde/devreden ç›kar›ld›¤›nda, sensör de¤ifltirildi¤inde veya bir a¤ s›f›rland›¤›nda bu veriler güncellenmelidir.
Otomatik seç
Otomatik seç opsiyonu sisteme ba¤l› tüm kaynaklar› arayacakt›r. Her bir madde
için birden fazla kaynak varsa ekran, otomatik olarak bir dahili cihaz öncelik listesinden seçim yapacakt›r.
1. Tüm ara ba¤lant›l› cihazlar›n aç›k oldu¤undan emin olun.
2. Otomatik seçme ifllemini bafllatmak için ‘Enter’ tufluna bas›n.
Otomatik seçme ifllemi tamamland›¤›nda operatör bilgilendirilecektir.
‘ Not: A¤da birden fazla kaynak varsa, kaynak menüsünden istedi¤iniz kayna¤› seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, sayfa 21’deki Manuel kaynak seçimi k›sm›na bak›n.
Manuel kaynak seçimi
Bir madde için birden fazla kaynak varsa, tercih edilen kaynak manuel olarak seçilebilir.
Örne¤in, afla¤›daki flekiller pusula kayna¤›n›n nas›l de¤ifltirildi¤ini göstermektedir.
Tercih etti¤iniz veri kayna¤›n› seçin. Seçilen kaynak, seçim kutusunda bir seçim
iflareti belirtilecektir.
Ayarlama | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 21
Cihaz Listesi
A¤a ba¤l› cihazlar›n bir listesini gösterir.
Listeden bir cihaz seçmek, bu cihazlar›n detaylar›n› sunan bir bilgi ekran› gösterecektir.
RC42 pusula gibi baz› cihazlar kendi konfigürasyon, kalibrasyon ve offset verilerini
ekran›n haf›zas›na de¤il, kendi haf›zalar›na kaydederler. Bu tip cihazlar için, Seçenekler ö¤esini seçerek verileri kontrol edebilir, cihaz› yap›land›rabilir ve kalibre edebilirsiniz.
Veri
Veri listesi, cihaz›n iletti¤i veri tipini gösterir.
Yap›land›r
Durum
Ayn› cihaz›n durumlar›n› birbirlerinden ay›rt etmek için bir numara girin.
Offset
Baz› cihazlar, sensörün konumunu veya sensör verilerinin de¤iflimini dengelemek
için bir offset de¤eri girmenize izin verecektir.
‘ Not: Baz› cihazlar daha fazla yap›land›r›labilir. E¤er bir cihaz baflka verileri gönderiyorsa, bu veriler de bu sayfada gösterilebilir.
Kalibre et
Sadece pusula sensörleri için geçerlidir ve bu sensörler tak›ld›¤›nda cihaz› kalibre
etmeniz gerekir.
Kalibre et ö¤esini seçin ve ekrandaki talimatlar› takip edin.
Tekne h›z›
Gövde fleklini ve teknenizdeki parakete yerini ayarlamak için h›z kalibrasyonu gereklidir. Do¤ru h›z ve seyir bilgileri için, paraketenin kalibre edilmesi gerekir. Tekne
h›z› de¤erleri deniz mili, km/s veya mil/s olarak gösterilebilir. Tercih etti¤iniz ölçü birimi, ayarlama menüsünün Birimler sayfas›nda ayarlanabilir.
22 |
Ayarlama | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Otomatik - GPS SOG de¤erine göre kalibrasyon
Bu, kalibrasyon ifllemi boyunca GPS’inizden al›nan h›z (SOG) verilerini kullanan ve
ortalama SOG’u, h›z sensöründen al›nan ortalama tekne h›z› ile karfl›laflt›ran bir
Otomatik Kalibrasyon özelli¤idir.
‘ Not: Bu kalibrasyon, rüzgar›n ve gelgitin olmad›¤› durgun bir denizde yap›lmal›d›r.
1. Tekneyi seyir h›z›na getirin (5 deniz milinin üstü).
2. Tekne h›z› kalibrasyon sayfas›nda Otomatik ö¤esini seçin.
3. Kalibrasyon tamamland›¤›nda Tekne h›z› kalibrasyon ölçe¤i, tekne h›z›n›n ayarlanan
yüzde de¤erini gösterecektir.
Tekne h›z› olarak SOG’u kullan
E¤er tekne h›z› parakete sensöründen al›nam›yorsa, bir GPS’den al›nan h›z› kullanmak mümkündür. SOG, tekne h›z› olarak görünecek ve gerçek h›z hesaplamalar›ndan ve h›z kayd›nda kullan›lacakt›r.
Tekne h›z›n›n manuel ayarlanmas›
Tekne h›z› yüzdelik kayd›rma çubu¤unu seçerek tekne h›z›n› manuel olarka ayarlay›n. Yüzdeyi yukar› veya afla¤› do¤ru istedi¤iniz gibi ayarlay›n. De¤eri onaylay›n. ‹fllem tamamland›¤›nda, Tamam’› seçin.
Mesafe Referans›
Bu özellik, kullan›c›n›n seyir bilgilerini do¤ru ve basit bir flekilde kalibre etmesini
sa¤lar. Hesaplamalar, tekne h›z›n› bilinen bir mesafede hesaplayan ekran taraf›ndan gerçeklefltirilir.
Tekne h›z›n› bir mesafe referans› vas›tas›yla kalibre etmek için, belli bir güzergahta
ve mesafede sabit bir h›zla birkaç ard›fl›k seyir gerçeklefltirmeniz gerekir.
Ayarlama | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 23
‘ Not: Gelgit koflullar›n›n etkisini ortadan kald›rmak için, ölçülen rota boyunca en az
iki, tercihen üç seyir gerçeklefltirmeniz tavsiye edilir.
Mesafe Referans› ile Kalibrasyon Yapma
Mesafe referans›n› üzerinde hesaplamak istedi¤iniz mesafeyi deniz mili olarak girin.
Tekne, mesafe referans› hesaplamas›n›n önceden belirlenen bafllama noktas›na
ulaflt›¤›nda, kalibrasyon zamanlay›c›s›n› bafllat›n.
Mesafe referans› flemas›
fiemaya bak›ld›¤›nda, A ve B her bir seyrin iflaretleyicileri ve X ise, uygun bir tablodan ölçüldü¤ü gibi her bir seyrin gerçek mesafesidir.
Seyri Bafllat 1
Seyri Durdur 1
Seyri Durdur 2
Seyri Bafllat 2
Seyri Bafllat 3
Kalibrasyonu
Sonland›r
Tekne her bir seyir s›ras›nda A ve B iflaretlerini geçti¤inde, sisteme bafllama (Seyri
Bafllat) ve durma (Seyri Durdur) komutu verin ve son olarak, kalbrasyonu durdurmak için Tamam’› seçin (Kalibrasyon Seyirlerini Sonland›r).
Son seyir tamamland›ktan ve Tamam seçildikten sonra, mevcut kalibrasyonu yenisiyle de¤ifltirmek isteyip istemedi¤inizi soran bir ekran uyar›s› görünecektir. Tamamlamak için Evet ö¤esini seçin.
24 |
Ayarlama | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Derinlik
Tipik ayna montaj›, omurgan›n ön taraf›ndaki gövde içine yap›l›r. Derinlik göstergesi
ya su çizgisini ya da omurgan›n taban›n› gösterecek flekilde bir bafllang›ç noktas›
(offset de¤eri) ayarlanabilir.
+VE: Su Çizgisi için Pozitif
Bafllang›ç Noktas›
(0.0)
- VE: Omurga için Negatif Bafllang›ç Noktas›
Derinlik offsetini ayarlamak, teknenin omurgas›n›n veya pervanelerinin hemen alt›ndan ya da su çizgisinden deniz yata¤›na kadar olan derinlik de¤erlerini gösterir. Bu,
teknenin çekti¤i suyu hesaba katarak, mevcut derinli¤i kolayca görmeyi sa¤lar.
Girilecek olan offset de¤eri, derinlik sensörünün yüzeyi ile teknenin su çizginin alt›ndaki en alçak k›sm› aras›ndaki mesafeyi veya derinlik sensörünün yüzeyi ile su yüzeyi aras›ndaki mesafeyi temsil etmelidir.
Su S›cakl›¤›
Uygun bir s›cakl›k sensörü tak›lm›flsa, sistem mevcut su s›cakl›¤›n› izleyecektir.
Girilecek olan offset de¤eri, sensörden al›nan s›cakl›k de¤erini, suya bat›r›lm›fl kalibreli bir termometre ile eflleflecek flekilde ayarlamal›d›r.
Ayarlama | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 25
Görünen Rüzgar
Bu, direk ucundaki ünite ile teknenin merkez çizgisi aras›ndaki mekanik yanl›fl hizalamay› dengelemek için derece cinsinden bir offset kalibrasyonu sunar.
Direk ucundaki ünite hizalama hatas›n› kontrol etmek için, bir deneme seyrini içeren
afla¤›daki yöntemi kullanman›z› tavsiye ederiz.
Sancak dar apaz / orsada seyredin ve rüzgar aç›s›n› kaydedin, daha sonra ifllemi
bir iskele orsada tekrarlay›n. ‹ki kaydedilen numara aras›ndaki fark› bölün ve bu de¤er, rüzgar aç› offseti olarak girin.
Sancak Orsa
RÜZGAR
‹skele Orsa
Sancak Orsa = 33°
‹skele orsa = 27°
Fark: 33° - 27° = 6°
Offset: 6°/2 = -3°
E¤er sancak görünen rüzgar aç›s› iskele aç›s›ndan daha büyük ise, fark› 2’ye bölün
ve bu de¤eri negatif offset olarak girin. E¤er iskele aç›s› sancak aç›s›ndan daha büyük ise, fark› 2’ye bölün ve bu de¤eri pozitif offset olarak girin.
Pusula Yönü
Pusula offseti, pusula sensörü ile teknenin yönü aras›ndaki sabit hatalar› (yanl›fl hizalama) dengeler.
Bir pusula offsetini do¤ru girmek için, teknenin yönüne bak›lmal›d›r; örne¤in, kalibre
edilmifl bir pusula tas›.
Offset de¤eri, bilinen kaynak ile o anda görünen yön aras›ndaki fark olacakt›r.
Bu de¤eri, 180°’ye kadar bir art› veya eksi tam say› olarak pusula yönü alan›na offset olarak girin.
Yön olarak COG’u kullanma
E¤er yön verileri pusula sensöründen al›nam›yorsa, bir GPS’den al›nan rotay› kullanmak mümkündür. COG, yön olarak görünecek ve gerçek rüzgar yönü hesaplamas›nda kullan›lacakt›r.
‘ Not: Otomatik pilot, yön kayna¤› olarak COG kullan›larak çal›flt›r›lamaz. Sabit durumda iken COG hesaplanamaz.
26 |
Ayarlama | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Saat & Tarih
Saat ve tarih menüsünden tercih etti¤iniz saat/tarih format›n› ve yerel saat fark›n›
ayarlayabilirsiniz.
‘ Not:Yerel saata, a¤a ba¤l› bir GPS cihaz› arac›l›¤›yla sa¤lanan UTC esasl› olarak
hesaplan›r.
Birimler
Verilerin görünmesini istedi¤iniz ölçü birimini ayarlay›n.
Parametre
Seçenekler
Varsay›lan de¤er
kn Deniz mili
Tekne h›z›
kph Kilometre/saat
kn
mph Mil/saat
kn Deniz mili
Rüzgar h›z›
m/s Metre/saniye
kn
mph Mil/saat
nm Deniz mili
Mesafe
mi Mil
nm
km Kilometre
ft Feet
Derinlik
m Metre
ft
fa Kulaç
Yön
Is›
Ses seviyesi
°M Manyetik
°T Gerçek
°F Fahrenheit
°C Santigrat
gal Galon
L Litre
°M
°F
gal
Hg ‹nç c›ta
Bas›nç
mb Milibar
mb
hPa Hektopaskal
‘ Not: E¤er bir GPS vas›tas›yla manyetik sapma al›nam›yorsa, bir offset de¤eri
manuel olarak girilebilir. Daha fazla bilgi için sayfa 30’daki Manyetik sapma k›sm›na
bak›n.
Ayn› durum, kullan›c› manyetik yönü okumak istedi¤inde ancak, pusuladan gerçek
yönü ald›¤›nda da geçerlidir.
Ayarlama | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 27
Dil
Ekran, tercih etti¤iniz farkl› dillere ayarlanabilir.
Ekran modu
3 ekran fonksiyon modu vard›r. ‹stedi¤iniz modu parlak hale getirin ve seçmek için
‘Enter’ tufluna bas›n.
Sadece cihaz ekran›
Sadece cihaz verilerini gösterir. Otomatik pilot veri sayfas› görünmez.
Sadece Otomatik pilot ekran›
Sadece Otomatik pilot verileri görünür. Cihaz veri sayfalar› görünmez.
Otomatik pilot, etkinlefltirildi¤inde
Otomatik pilot sistemi tak›ld›¤›nda ve a¤a ba¤land›¤›nda cihaz veri sayfalar›n› ve
Otomatik pilot verilerini her zaman görüntülemek mümkündür.
‘ Not: Otomatik pilot etkinlefltirildi¤inde Otomatik pilot otomatik olarak görünür.
Ekran ayar›
Ayd›nlatma Bölgesini ayarlay›n, Gece Moduna girin ve Ayd›nlatma Seviyesini de¤ifltirin.
‘ Not: ‘Enter’ tuflunu 3 saniye kadar bas›l› tutmak sizi do¤rudan gösterge Ayd›nlatma
Seviyesi ayar ekran›na götürür. E¤er ayd›nlatma seviyesi 5’in alt›na ayarlanm›flsa,
otomatik olarak 5’e art›r›lacakt›r. ‹stedi¤iniz seviyeyi ayarlamak için yukar› ve afla¤›
tufllar›n› kullan›n ve onaylamak için ‘Enter’ tufluna bas›n.
Ayd›nlatma bölgesi
Ekranda ayd›nlatma bölgesini ayarlay›n. Seçilen Ayd›nlatma Bölgesindeki tüm cihazlar, birbirlerinin ayd›nlatma ayarlar›n› yans›tacaklard›r. Varsay›lan ayarlama A¤
konumudur.
Gece modu
Ekran› Gece Modu renk paletine de¤ifltirin. Seçilen Ayd›nlatma Bölgesindeki tüm
ekranlar da Gece Moduna de¤iflir.
Ayd›nlatma seviyesi
Ayd›nlatma seviyesini 1-10 aras›nda ayarlay›n.
28 |
Ayarlama | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Grafiklerin gösterilmesi
Baz› sayfalar için arka plan grafiklerini açmak veya kapatmak mümkündür. Afla¤›da
bunun örne¤i gösterilmifltir.
Arka plan grafikleri kapal›
Arka plan grafikleri aç›k
‘ Not: Grafikler her bir sayfa için ayr› ayr› aç›l›p kapat›lamaz.
Tekne tipi
Cihaz›n monte edildi¤i teknenin tipini seçin. Tekneye ba¤l› olarak, Yelkenli veya
Motorlu ö¤esini seçin.
Sönümleme
Sönümleme h›z›, sensör verilerinin ekranda güncellenme s›kl›¤›n› etkiler.
Sönümleme de¤eri ne kadar yüksek olursa, rakamlar›n de¤iflimi o kadar yumuflak
olacak ancak, veri de¤ifliminin tepkisi o kadar yavafl olacakt›r.
Ayarlama | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 29
Ondal›k basamaklar
H›z ve su s›cakl›¤› verilerinin kaç ondal›k basamak ile gösterilece¤ini de¤ifltirmek
mümkündür.
Manyetik sapma
Sistemin manyetik sapmay› nas›l kulland›¤›n› ayarlar.
Otomatik
Konuma ve zamana göre sapmay› otomatik olarak hesaplar.
Manuel
E¤er sapma mevcut de¤ilse, manuel olarak bir de¤er girin.
Sesler
Tufl sesi veya alarm seslerini aç›n veya kapat›n.
‘ Not: Alarm sesini kapatmak alarmlar› devreden ç›karmaz. Bir alarm verildi¤inde,
sesin aç›k veya kapal› oldu¤una bak›lmadan, ekranda bir uyar› iflareti görünecektir.
Sistem
Sistem menüsünde, sistemi s›f›rlamak için birkaç seçenek vard›r. Ekran› simülatör
moduna al›n ve mevcut yaz›l›m bilgilerini al›n.
S›f›rlama seçenekleri
Sistem menüsünde çok say›da s›f›rlama seçene¤i vard›r.
30 |
Ayarlama | IS40 Kullan›m K›lavuzu
‘ Not:Bir s›f›rlama seçene¤i seçildi¤inde, herhangi bir ifllem gerçeklefltirilmeden önce
s›f›rlamay› onaylay›p onaylamak istemedi¤inizi soran bir iletiflim kutusu görünecektir. S›f›rlamay› iptal etmek isterseniz, Hay›r ö¤esini seçmek sizi sistem menüsüne
götürecektir.
A¤› s›f›rla
A¤a ba¤l› tüm ekranlarda kaynak seçimini s›f›rlar.
Otomatik pilotu s›f›rla
Otomatik pilotu s›f›rlar ve tüm ayarlar› fabrika de¤erine döndürür.
ΩUyar›: Otomatik pilot, amaca uygun hale getirilmeden önce haz›rlanmal›d›r.
Haz›rlamadan ve suda denemeyi tamamlamadan Otomatik pilotu devreye sokmay›n.
Fabrika ayarlar›na s›f›rla
Mevcut ekran› varsay›lan ayarlara döndürür. Cihaz yeniden bafllat›ld›¤›nda, ekran›
ayarlaman›z› isteyen orijinal kurulum sihirbaz›n› göreceksiniz.
ΩUyar›: Cihaz ve otomatik pilotun tüm ayarlar› fabrika ayarlar›na dönecektir.
Otomatik pilot, kullan›lmadan önce haz›rlanmal›d›r.
Simülatör
Simülatör modu, ekrana simülatör verileri gönderir.
ΩUyar›: Sistemi bir seyir yard›mc›s› olarak kullan›rken Simülatör Moduna girmeniz tavsiye edilmez.
Ayarlama | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 31
Yaz›l›m Bilgileri
Ekrana kurulmufl olan yaz›l›m sürümünü gösterir. Menüye geri dönmek için ‘Enter’
veya ‘Page’ tufluna bas›n.
Ar›za teflhisi
A¤a iletilmekte olan verilerin bir genel aç›klamas›n› gösterir. Liste a¤ veri yolu durumunu, veri yolu yükünü yüzde olarak ve veri mesajlar›n›n miktar›n› ve tipini gösterir.
‘ Not: Bu ar›za teflhis arac›n›, a¤›n genel durumuna göz atmak için kullanman›z› tavsiye ederiz. Detayl› bilgiler için, cihaz listesi vas›tas›yla bireysel kaynak bilgilerine
göz atman›z önerilir.
32 |
Ayarlama | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Otomatik pilot
Ana Hatlar
Bir otomatik pilot kontrol sistemi tak›lm›fl ve a¤a ba¤lanm›flsa a¤, otomatik pilot bilgilerini ekranlar›n›zda görüntüleyebilecektir.
Otomatik pilot, tüm normal deniz koflullar›ndan minimum dümen hareketi ile do¤ru
rotay› koruman›z için tasarlanm›flt›r.
Otomatik pilot dönüflü çok do¤ru yapt›¤›ndan, özellikle bir waypoint’e do¤ru seyir
yaparken veya bir rotay› takip ederken hedefinize daha h›zl› ve daha ekonomik gitmenizi sa¤lar.
Otomatik pilot verilerine ekran vas›tas›yla eriflilebilir ancak, tüm otomatik pilot ana
fonksiyonlar›n› çal›flt›rmak için OP10 Otomatik pilot kontrolörünün tak›lmas› gerekir.
Kullan›m
ΩUyar›: Otomatik pilot çok faydal› bir seyir yard›mc›s›d›r ancak, hiçbir flekilde rotay› tayin eden kiflinin yerine geçmez.
ΩUyar›: Kullanmadan önce Otomatik pilotun do¤ru tak›ld›¤›ndan, haz›rland›¤›ndan ve kalibre edildi¤inden emin olun.
‘ Not: OP10 Otomatik pilot kontrolörü üzerindeki STBY tufluna basarak istedi¤iniz zaman otomatik pilotu devreden ç›karabilirsiniz.
•
•
•
•
•
•
•
Afla¤›daki durumlarda otomatik dümeni kullanmay›n:
Trafi¤in yo¤un oldu¤u alanlarda veya dar sularda
Görüfl mesafesinin düflük oldu¤u veya afl›r› deniz koflullar›nda
Otomatik pilotun yasalarca yasakland›¤› yerlerde
Otomatik pilotu kullan›rken:
Dümeni b›rakmay›n.
Otomatik pilot sisteminde kullan›lan pusula sensörünün yak›n›na manyetik maddeler
veya cihazlar yerlefltirmeyin.
Düzenli aral›klarla teknenin rotas›n› ve konumunu kontrol edin.
Tehlikeli durumlardan kaç›nmak için daima Standby moduna geçin ve zaman›nda
h›z› düflürün.
Otomatik pilot | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 33
OP10 Otomatik pilot kontrolörü
Tufllar
OP10 Otomatik pilot kontrolörü 7 tufl ile çal›flt›r›l›r. Bu tufllar, otomatik pilotu çal›flt›rmak ve otomatik pilot ayarlar›n› yapmak için kullan›l›r.
Konnektörler
OP10 Otomatik pilot kontrolörünün, arka tarafta 1 a¤ konnektörü bulunur.
A¤
OP10 Otomatik pilot kontrolörü a¤daki herhangi bir noktaya ba¤lan›labilir.
Tufllar
‹fllevi
Otomatik pilot modunu de¤ifltirir. Otomatik modunda iken, MODE tufluna bas›ld›¤›nda:
1) tekne tipi Yelkenli konumuna ayarlanm›flsa: Rüzgar moduna de¤iflir.
2) baflka herhangi bir tekne tipine ayarlanm›flsa: NoDrift moduna girer.
3) tüm tekne tipleri için: (tufla uzun bas›ld›¤›nda) Seyir moduna girer; bu
mod, etkinlefltirilmeden önce ekran vas›tas›yla onaylamay› gerektirecektir.
STBY (veya OFF): Otomatik pilotu devreden ç›kar›r. Otomatik pilotu
Bekleme moduna al›r.
Sol 1°: Ayarl› rotay› veya rüzgar aç›s›n› 1 derece ayarlar / Non Follow
Up (NFU) modunda ‹skeleye yönlendirir. Bekleme modunda bas›ld›¤›nda, otomatik pilotu NFU moduna al›r.
Sa¤ 1°: Ayarl› rotay› veya rüzgar aç›s›n› 1 derece ayarlar / NFU modunda Sanca¤a yönlendirir. Bekleme modunda bas›ld›¤›nda, otomatik
pilotu NFU moduna al›r.
Sol 10°: Ayarl› rotay› veya rüzgar aç›s›n› 10 derece ayarlar / NFU modunda ‹skeleye yönlendirir. Bekleme modunda bas›ld›¤›nda, otomatik
pilotu NFU moduna al›r.
Sa¤ 10°: Ayarl› rotay› veya rüzgar aç›s›n› 10 derece ayarlar / NFU modunda Sanca¤a yönlendirir. Bekleme modunda bas›ld›¤›nda, otomatik
pilotu NFU moduna al›r.
Otomatik pilotu devreye sokar/ Orsa / kavançay› veya seyir rotas› de¤iflimini onaylar.
34 |
Otomatik pilot | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Otomatik pilotun aç›lmas›/kapat›lmas›
Otomatik pilotun devreye sokulmas›
Otomatik pilot devre d›fl›nda iken, istedi¤iniz zaman ‘Auto’ tufluna
basarak otomatik pilotu devreye sokun. Otomatik pilot, tekneyi
seçilen rota üzerinde döndürecektir.
Otomatik pilotun devreden ç›kar›lmas›
Otomatik pilot devrede iken, istedi¤iniz zaman ‘STBY’ tufluna
basarak otomatik pilotu devreden ç›karabilirsiniz.
Otomatik pilot bekleme modunda girecek ve dümeni manuel olarak
kontrol etmeniz gerekecektir.
ΩUyar›: Bekleme modunda, yön tufllar›ndan herhangi birisine basmak otomatik
pilot Non follow up modunda devreye sokacakt›r.
Otomatik pilot çal›flma modlar›
Afla¤›da, OP10 Otomatik pilot kontrolörü vas›tas›yla bafllat›labilen otomatik pilot
modlar›n›n bir listesi verilmifltir.
Mod
Tekne Tipi
Motorlu Yelkenli
Bekleme
Aç›klama
Gerekli girifl
Tekneyi dümen ile manuel olarak döndürürken
kullan›lan pasif mod
Tekneyi ayarl› yönde tutar
Otomatik
Bas›n & 3
Saniye Bas›l›
Tutun +
Dönüflü iptal eder ve
pusuladan okunan yönde
devam eder
Yön
Rüzgar
Ayarl› rüzgar aç›s›n› korumak için tekneyi döndürür
Yön, H›z,
Rüzgar Aç›s›
NoDrift
Sürüklenmeyi dengeleyerek tekneyi düz yön çizgisine döndürür
Yön, Konum
Seyir
Non Follow Up
Otomatik pilot | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Tekneyi belli bir
waypoint’e veya bir rota
boyunca döndürür
OP10 Otomatik pilot kontrolörünü kullanarak tekneyi
manuel olarak döndürür
Yön, H›z, Konum,
Waypoint,
Rota bilgileri
| 35
Otomatik pilot sembolleri
A¤a bir uyumlu chartplotter vas›tas›yla daha fazla otomatik pilot modu mevcuttur.
Chartplotter vas›tas›yla seçilen otomatik pilot modlar› ekranda görünecektir. Afla¤›da, OP10 Otomatik pilot kontrolörü vas›tas›yla eriflilebilen otomatik pilot modlar›n›n
ve sembollerinin bir listesi verilmifltir.
Fonksiyon/Mod
Mod Sembolü
Bekleme
Otomatik (Pusula)
Rüzgar
Seyir
Non Follow Up (Otomatik Dümen)
NoDrift
‘ Not: Otomatik pilot modu istenildi¤i zaman a¤a ba¤l› kontrolör veya uyumlu bir
chartplotter vas›tas›yla seçilebilir veya de¤ifltirilebilir.
Bir otomatik pilot modunun seçilmesi
Otomatik pilotu etkinlefltirmek için ‘Auto’ tufluna bas›n. Rüzgar veya NoDrift moduna
(tekne tipine ba¤l› olarak) girmek için ‘Mode’ tufluna bas›n. Seyir modunu aktif hale
getirmek için Mode tuflunu bas›l› tutun.
‘ Not: Rüzgar modu, sadece otomatik pilot tekne tipi yelkenli konumuna ayarland›¤›nda seçilebilir.
‘ Not: Di¤er modlar seçilmeden önce otomatik pilotun Otomatik modunda etkinlefltirilmesi gerekir.
‘ Not: Otomatik moduna girmek veya orsa/kavança ya da seyir rotas› de¤iflimini
onaylamak için ‘Auto’ tufluna bas›n. Otomatik pilotu Bekleme moduna almak için
‘STBY’ tufluna bas›n.
3 SAN.
Tekne Tipi:
• Deplasman
• D›fltan takmal›
motorlu
• Küçük tekne
Tekne Tipi:
• Yelkenli
‘ Not: Otomatik pilot yeni seçilen modu aktif hale getirmeden ekran güncellenmeyecektir.
36 |
Otomatik pilot | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Bekleme (Manuel dümen)
Tekneyi dümenden döndürdü¤ünüzde otomatik pilot Bekleme modunda olmal›d›r.
‘STBY’ tufluna k›sa süreli basarak otomatik pilotu istedi¤iniz zaman Bekleme moduna alabilirsiniz.
Otomatik modu (Pusula ile seyir modu)
‘Auto’ tufluna bas›ld›¤›nda, otomatik pilot mevcut tekne yönünü ayarl› rota olarak seçer. Otomatik pilot, yeni bir mod
seçilinceye veya “Rota” tufllar›yla yeni bir rota ayarlan›ncaya kadar tekneyi ayarl› rotada tutacakt›r. Rota yeni bir
ayarl› rotaya de¤ifltirildi¤inde, tekne otomatik olarak yeni
yöne dönecek ve yeni rotay› muhafaza edecektir.
‘ Not:Mod de¤ifltirilinceye veya otomatik pilot Bekleme moduna (devreden ç›kar›l›ncaya) al›n›ncaya kadar otomatik pilot ayarl› yöne dönmeye devam edecektir.
Otomatik pilot – Otomatik sayfas›
Rüzgar ekran› afla¤›daki bilgileri sunar:
1 Duyarl›l›k modu
2 Otomatik pilot modu: A= Otomatik modu
3 Pusula göstergesi (Pruva)
4 Dümen aç› göstergesi
5 Ayarl› Pruva Yönü
6 Pruva Yönü
7 Otomatik pilot rota göstergesi – Yeflil =Sancak / K›rm›z› = ‹skele
OP10 Otomatik pilot kontrolörü vas›tas›yla dönüfl
‹skeleye dönme,
‹skeleye dönme,
Sanca¤a dönme,
Sanca¤a dönme,
‘STBY’ tufluna basarak yeniden manuel dümene geçin.
Rüzgar modu
Rüzgar modu seçildi¤inde, otomatik pilot mevcut rüzgar aç›s›n› kaydeder ve bu rüzgar aç›s›n› muhafaza etmek için teknenin rotas›n› ayarlar.
Rüzgar modunu seçmek için, otomatik pilotu Otomatik moduna ayarlay›n, daha sonra ‘Mode’ tufluna bas›n. Rüzgar
modu sembolü (W) ekranda gösterilir ve Rüzgar modu aktif
hale gelir.
Otomatik pilot | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 37
Otomatik pilot, yeni bir mod seçilinceye veya yeni bir rüzgar aç›s› ayarlan›ncaya kadar tekneyi ayarl› rüzgar aç›s›nda tutacakt›r.
ΩUyar›: Rüzgar modunda, otomatik pilot görünen veya gerçek rüzgar aç›s›na
dönecektir; pusula yönüne dönmeyecektir. Herhangi bir rüzgar yönü de¤iflikli¤i, teknenin istenmeyen bir rotaya dönmesine sebep olabilir.
‘ Not: Rüzgar modu, sadece otomatik pilot tekne tipi Yelkenli konumuna ayarland›¤›nda seçilebilir.
Rüzgar moduna girmeden önce, otomatik pilot sistemi Otomatik modunda çal›flmal›
ve rüzgar gülü sensöründen geçerli sinyal almal›d›r.
‘Auto’ tufluna basarak Rüzgar moduna girin, daha sonra ekran›n sol üst köflesinde
W görününceye kadar ‘Mode’ tufluna bas›n.
Otomatik pilot – Rüzgar sayfas›
Rüzgar ekran› afla¤›daki bilgileri sunar:
1 Duyarl›l›k modu
2 Otomatik pilot modu: W = Rüzgar modu
3 Pusula göstergesi (Pruva)
4 Dümen aç› göstergesi
5 Rüzgar aç›s›
6 Görünen / Gerçek Rüzgar aç›s› (rüzgar ayar›na ba¤l› olarak)
7 Otomatik pilot rota göstergesi – Yeflil =Sancak / K›rm›z› = ‹skele
Ayarl› rota yönü ve ayarl› rüzgar aç›s›, Rüzgar modu seçildi¤i anda pusula yönünden ve rüzgar gülü ünitesinden girilir. Bu noktada otomatik pilot, rüzgar›n yönü de¤iflebilece¤inden, rüzgar›n aç›s›n› korumak için rotay› de¤ifltirecektir.
‘ Not: Rüzgar›n yönü ayarl› s›n›rdan daha fazla de¤iflirse, Rüzgar yönü de¤iflme alarm› verilecektir.
Rüzgar modunda tramola atma & kavança etme
Rüzgar modunda tramola atma & kavança etme, referans olarak aç›k veya gerçek
rüzgar ile seyrederken yap›labilir; her iki durumda da gerçek rüzgar aç›s› 90 dereceden az olmal›d›r.
Tramola atma & kavança etme ifllemi, ayarl› rüzgar h›z›n› karfl› tramolada gösterir
ve tramola onay penceresi ekranda görünecektir.
Tramola atma/kavança etme s›ras›ndaki dönüfl h›z›, Ayarlama/Seyir menüsünde
ayarlanan “Tramola atma/kavança etme zaman›” parametresi taraf›ndan ayarlanacakt›r. Tramola atma s›ras›nda h›z kayb›n› önlemek için, tramola atma/kavança etme zaman› ayn› zamanda teknenin h›z› ile de ilgilidir.
38 |
Otomatik pilot | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Rüzgar modunda tramola atmak veya kavança etmek için, OP10 Otomatik pilot
kontrolöründeki her iki 1° rota tufllar›na birlikte bas›n.
Tramola atmak veya kavança etmek için bir komut girdi¤inizde, ekranda ifllemi
onaylaman›z› isteyen bir aç›l›r menü görünecektir.
Ekrandaki ‘Enter’ tufluna veya otomatik pilot kontrolöründeki ‘Auto’ tufluna basmak
tramola atma/kavança etme fonksiyonunu aktif hale getirecek ve tekne, yeni rüzgar
aç›s›na dönmeye bafllayacakt›r.
‘ Not: Tramola atma/kavança etme talebini iptal etmek için, otomatik pilot kontrolöründeki ‘STBY’ tufluna bas›n veya ekran› kullanarak iptali seçin. Tramola atma/Kavança etme ya da ‹ptal seçilmezse, tramola atma/kavança aç›l›r menüsü 10 saniye
sonra kapanacak ve talep edilen tramola atma/kavança etme bafllat›lmayacakt›r.
‘ Not: Otomatik pilot, teknenin h›z› yakalamas›na izin vermek için geçici olarak yeni
tramola atmaya 5 derecelik bir yön de¤iflikli¤i ekleyecektir. K›sa bir süre sonra, rüzgar aç›s› ayarl› aç›ya dönecektir.
NoDrift modu
‘ Not: NoDrift modu, sistem Kurulum Menüsünde Yelkenli için ayarland›¤›nda seçilemez.
NoDrift modunda tekne, mevcut konum ile kullan›c› taraf›ndan
ayarlanan bir yönde sonsuz aras›nda hesaplanan bir iz boyunca
döndürülür. Tekne, ak›nt› ve/veya rüzgardan dolay› orijinal rota çizgisinden sap›yorsa, tekne krap aç›l› bir çizgiyi takip edecektir.
Rüzgarla Oluflan Ak›nt›
NoDrift modu sembolü ekrandaki mod alan›nda görününceye kadar ‘Mode’ tufluna bas›n.
Otomatik pilot flimdi, rotadan sapma mesafesini hesaplamak için konum bilgilerini
kullanacak ve otomatik olarak hesaplanan iz boyunca dönecektir.
‘ Not: Konum veya yön bilgileri yoksa, NoDrift modunu
seçmek mümkün de¤ildir.
Otomatik pilot, yeni bir mod seçilinceye kadar tekneyi
mevcut rotada tutacakt›r.
NoDrift moduna girmeden önce, otomatik pilot sistemi
Otomatik modunda çal›flmal› ve GPS al›c›s›ndan geçerli
sinyal almal›d›r.
Otomatik pilot | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 39
Otomatik pilot – NoDrift sayfas›
NoDrift ekran› afla¤›daki bilgileri sunar:
1 Duyarl›l›k modu
2 Otomatik pilot modu: ND = NoDrift modu
3 Pusula göstergesi (Pruva)
4 Dümen aç› göstergesi
5 Ayarl› Pruva Yönü
6 Pruva Yönü
7 Otomatik pilot rota göstergesi – Yeflil =Sancak / K›rm›z› = ‹skele
Seyir modu (waypoint’e yönelme)
Seyir modu, mevcut bir mod olabilmesi için a¤a uyumlu bir chartplotter’›n ba¤lanmas›n› gerektirir. Seyir modunda, otomatik pilot aktif waypoint’e dönecektir.
ΩUyar›: Seyir modu, seyir s›ras›nda kullan›lmamal›d›r; beklenmedik tramola atma veya kavança etme s›ras›nda rota de¤ifliklikleri meydana gelebilir.
Ekranda Seyir modu bilgileri görününceye kadar ‘Mode’ tufluna yaklafl›k 3 saniye
kadar bas›n.
‘ Not: Seyir modu seçildi¤inde, bir ekran üstü mesaj görünecektir. Seyir modu aktif
hale gelmeden önce rotay› onaylamak için Evet ö¤esini seçmeniz gerekir.
Otomatik pilot – Seyir sayfas›
Seyir ekran› afla¤›daki bilgileri sunar:
1 Duyarl›l›k modu
2 Otomatik pilot modu: N = Seyir modu
3 Pusula göstergesi (Pruva)
4 Dümen aç› göstergesi
5 Waypoint’in kerterizi
6 Pruva Yönü
7 Otomatik pilot rota göstergesi – Yeflil =Sancak / K›rm›z› = ‹skele
40 |
Otomatik pilot | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Otomatik pilot, tekneyi belli bir waypoint’e veya bir rota boyunca yönlendirmek için
bir navigasyon cihaz›ndan (örn; GPS, chartplotter) al›nan bilgileri kullanma kabiliyetine sahiptir. Otomatik pilot, tekneyi hedef waypoint’e do¤ru direkt bir çizgi üzerinde
tutmak için navigasyon cihaz›ndan al›nan bilgileri kullan›r.
‘ Not: Otomatik pilot, sonraki waypoint’in yönünü gösteren bir mesaj iletmeyen bir
chartplotter’a ba¤lanm›flsa, sadece Rotadan Sapma Hatas›n› (XTE) kullanarak dönecektir. Bu durumda, her bir waypoint’te Otomatik moduna dönmeli ve kerterizi
sonraki waypoint ile eflitlemek için ayarl› rotay› manuel olarak de¤ifltirmeli ve tekrar
Seyir modunu seçmelisiniz.
Tatmin edici seyir dönüflü elde etmek için, Seyir moduna girilmeden önce afla¤›daki
hususlar gerçeklefltirilmelidir:
•
•
•
Otomatik pilot dönüflü test edilmeli ve tatmin edici olup olmad›¤› tespit edilmelidir.
Navigasyon cihaz› (GPS, chartplotter), yeterli uydu kapsam› ile, düzgün çal›flmal›d›r.
Aktif waypoint olarak en az bir waypoint girilmeli ve seçilmelidir.
‘ Not: Seyir modunda çal›fl›rken sistemin veri kayna¤› Seyir kayna¤› olacakt›r.
Bu, normalde Konum kayna¤› (GPS/chartplotter) ile ayn›d›r.
‘ Not: Seyir dönüflü sadece aç›k sularda yap›lmal›d›r.
‘ Not: Seyir modunu seçerken otomatik pilot, bafllang›çta mevcut rotay› muhafaza
eder ve kullan›c›n›n, hedef waypoint’e do¤ru rota de¤iflimini kabul etmesini ister.
‘Auto’ tufluna bas›n ve daha sonra Seyir modu seçilinceye kadar ‘Mode’ tuflunu bas›l› tutun.
Bilgi ekran› hedef waypoint’in ad›n›, yeni waypoint’in kerterizini ve önceki waypoint’ten
hedef waypoint’e rota de¤iflimini gösterir.
‘ Not: Sadece bir waypoint girilmiflse yön, teknenin konumundan hedef waypoint’e
do¤ru olacakt›r.
‘ Not: Rotadan Sapma Hatas› için, görünen ondal›k rakam say›s› GPS/chartplotter’dan
al›nan bilgiye ba¤l›d›r. Üç ondal›k say›, rotan›n daha do¤ru takip edilmesini sa¤lar.
Bir rota boyunca dönüfl yapmak için otomatik pilotu Seyir modunda çal›flt›r›rken otomatik pilot, Seyir modu uyar›s›n› onaylad›ktan sonra rota yönündeki en yak›n waypoint’e dönecektir. Waypoint’e vard›¤›n›zda, sistem bir sesli uyar› verecek, yeni rota
bilgili bir uyar› ekran› görüntüleyecek ve rotay› otomatik olarak yeni rotaya de¤ifltirecektir.
Otomatik pilot | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 41
‹kaz alarm›
‹kaz alarm›, rota de¤ifliminin 10°’den daha fazla oldu¤una karfl› sizi uyaracakt›r.
Rota de¤iflimini onaylamak için ‘Enter’ tufluna bas›n.
‘ Not: Gerekli rota de¤iflimi Seyir de¤iflim s›n›r›ndan fazla ise (varsay›lan; 10°), yap›lacak rota de¤ifliminin kabul edilebilir oldu¤unu onaylamal›s›n›z. Bu bir güvenlik
özelli¤idir. Bu ayarlaman›n de¤ifltirilmesi ile ilgili bilgi için, sayfa 54’teki Seyir de¤iflim s›n›r› k›sm›na bak›n.
Non Follow Up modu
Bekleme modund iken, herhangi bir iskele veya sancak tufluna bas›lmas› dümeni istenilen aç›ya alacak ve otomatik pilotu Non Follow Up moduna de¤ifltirecektir.
Non Follow Up modu, otomatik pilot kontrolörü vas›tas›yla dümen konumunu manuel olarak kontrol etmenizi sa¤lar.
‘ Not: Otomatik pilot, ‘STBY’ tufluna bas›larak devreden ç›kar›l›ncaya veya yeni bir
mod seçilinceye kadar Non Follow Up modunda kalacakt›r.
Otomatik pilot - Non Follow Up sayfas›
Non Follow Up ekran› afla¤›daki bilgileri sunar:
1 Duyarl›l›k modu
2 Otomatik pilot modu: NFU = Non Follow Up modu
3 Pusula göstergesi (Pruva)
4 Dümen aç› göstergesi
5 Dümen aç›s›
6 Pruva Yönü
Otomatik pilotun EVC Sisteminde kullan›lmas›
IS40/OP10, SG05 vas›tas›yla bir EVC sistemine ba¤land›¤›nda, otomatik pilot modundan ba¤›ms›z olarak dümeni manuel olarak kontrol edebilirsiniz.
Otomatik pilot aç›l›r ekran›ndaki mod göstergesi, EVC’nin devre d›fl› oldu¤unu belirten bir çizgi ile yer de¤ifltirecektir. Belirlenen süre içinde EVC sisteminde herhangi
bir dümen komutu verilmezse sistem Bekleme modunda IS40/OP10 kontrolüne
dönecektir.
A = Otomatik pilot
Otomatik modunda
42 |
Otomatik pilot | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Tire iflareti bir EVC Sistemi
vas›tas›yla manuel dümeni belirtir
Otomatik pilot ayarlar›
Kurulum menüsü
ΩUyar›: Kurulum ayarlar›, Otomatik pilot sisteminin haz›rlanmas›n›n bir parças›
olarak gerçeklefltirilmelidir. Otomatik pilotun do¤ru ayarlanmamas› düzgün çal›flmas›n› engelleyebilir. Kurulum menüsüne sadece Bekleme modunda eriflilebilir.
‘ Not: Kurulum ayarlar› ile ilgili baz› önemli noktalar:
•
•
Otomatik pilot fabrikadan verildi¤inde VE OTOMAT‹K P‹LOT HER SIFIRLANDI⁄INDA, kurulum ayarlar›n›n tümü fabrika de¤erlerine dönecektir. Otomatik arayüz uyar›s› görünecek ve ayarlaman›n eksiksiz olarak yap›lmas› gerekecektir.
Deneme seyiri ayarlar›, Liman ayarlar›n›n baflar›yla tamamlanmas›na ba¤l›d›r.
‘ Not: Otomatik pilot sayfas›n› seçerseniz ve otomatik pilot haz›rlanmam›flsa, Ayarla
ö¤esini seçerek do¤rudan haz›rlama sayfas›na gidebilirsiniz.
Haz›rlama
Otomatik pilotu kullanmadan önce, haz›rlamal›s›n›z ve çal›flt›r›lmadan önce tüm
liman ayarları prosedürlerini tamamlamal›s›n›z.
Otomatik pilot ayar› | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 43
Tersane taraf›
Tersane taraf› prosedürleri iletiflim kutusundan bafllat›labilir. Tamamlanan ifllemler
bir seçim iflareti ile etiketlenir.
Kurulum menüsünde afla¤›daki menü maddelerine eriflilebilir ve ayarlanabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
Tekne tipi
Dümen aç›s›
Tahrik voltaj›
Tahrik biçimi
Dümen testi
Derinlik kalibrasyonu
Minimum rüzgar aç›s›
Seyir de¤iflim s›n›r›
Tekne Tipi
Seçilen tekne tipi, dümen parametrelerini ve otomatik pilot sistemine var olan fonksiyonlar› etkileyecektir. Seçenekler flunlard›r: Küçük tekne, Deplasman, Yelkenli ve
D›fltan takmal›.
‘ Not: Rüzgar modu, sadece tekne tipi Yelkenli konumuna ayarland›¤›nda seçilebilir.
Tahrik voltaj› (V)
Tahrik voltaj› tipini 12 veya 24V’ye ayarlar.
Dümen Aç›s› Kalibrasyonu
Cihaz›n tak›ld›¤›ndan ve AC12N/AC42N Kurulum K›lavuzundaki talimatlara göre
ayarland›¤›ndan emin olun. Dümen aç›s› kalibrasyonu, fiziksel dümen hareketi ile
dümen aç›s› de¤eri aras›ndaki do¤ru iliflkiyi ayarlayacakt›r.
Maks. sancak
•
•
•
•
44 |
Dümen sancak kilit alabandada duruncaya kadar dümeni manuel olarak sanca¤a
do¤ru çevirin.
Maksimum sancak aç›s›, herhangi bir ayarlama yap›lmadan önce dümen aç› sensörü taraf›ndan okunan aç›d›r.
E¤er gerçek dümen aç›s› görünen aç›dan farkl› ise, Yukar›/Afla¤› tufllar›yla de¤eri
düzeltin.
‹leri ö¤esini seçerek sancak taraf›na Dümen aç› kalibrasyonunu onaylay›n.
Otomatik pilot ayar› | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Maks. iskele
•
•
•
Dümen iskele kilit alabandada duruncaya kadar dümeni manuel olarak iskeleye
do¤ru çevirin.
Sancak dümeni ile ayn› flekilde görünen aç›y› ayarlay›n.
‹leri ö¤esini seçerek iskele taraf›na Dümen aç› kalibrasyonunu onaylay›n.
‘ Not: Ço¤u teknelerin standart olarak ±45° (90° H.O. - H.O.) dümen aç›s› vard›r. Bu
nedenle, e¤er görünen aç›da herhangi bir ayarlama yapmayacaksan›z bile de¤eri
seçmeniz ve onaylaman›z gerekir. Bu, dümenin uçtaki stoplay›c›lara çarpmas›n›
önlemek için gereklidir.
Dümeni 0’a (s›f›ra) ayarla
Dümeni orta konuma getirin ve onaylay›n. Bu, dümen aç› sensörünün yanl›fl hizalanmas›n›n sebep oldu¤u yanl›fl de¤eri ayarlayacakt›r.
Dümen Testi
‘ Not: Tekne otomatik dümenli ise, bu test yap›lmadan önce otomatik dümeni etkinlefltirmek için kullan›lan motorun veya elektrikli motorun aç›lmas› önemlidir.
ΩUyar›: Bu testi yaparken dümenden iyice UZAK durun ve dümeni manuel olarak kontrol etmeye kalk›flmay›n!
Teste bafllamadan önde dümeni manuel olarak orta konuma getirin.
Birkaç saniye sonra, otomatik pilot bilgisayar› bir dizi ‹SKELE ve SANCAK dümen
komutu verecek ve otomatik olarak do¤ru dümen yönünü do¤rulayacakt›r.
Bu, dümeni çal›flt›rmak için minimum gücü tespit eder ve otomatik pilotun çal›flmas›
için tercih edilen maksimum h›z› (8°/san.) aflarsa, dümen h›z›n› düflürür.
Dümen testi, Tamamlanan Motor Devri, Tamamlanan Solenoid’ler veya Baflar›s›z
ö¤elerini gösteren ekran ile do¤rulan›r. Baflar›s›z görünürse, elektrik ba¤lant›s›n›n
do¤ru yap›l›p yap›lmad›¤›n› kontrol edin.
Sayfa 18’deki “Alarmlar” k›sm›na da bak›n.
Dümen Aç› Sensörü
Otomatik pilotun yaz›l›m›ndaki Dümen Aç› Sensörü algoritmalar›, s›radan bir dümen
aç› sensörü olmadan dönüfl yap›lmas›n› sa¤lar. Bu algoritmalar, sadece d›fltan takmal› veya k›ç tahrikli 40 ft.’ye kadar olan tekneler için tasarlanm›flt›r.
Bir aç› sensörünün tak›lmas› otomatik pilotun performans›n› art›racak ve otomatik
pilot göstergesinde do¤ru bir dümen aç›s› göstergesi sunacakt›r. Elveriflsiz veya imkans›z olmad›kça, bir dümen aç› sensörü tak›lmal›d›r.
VRF Kalibrasyonu / Dümen testi
Dümen Aç› Sensörü testini yapmadan önce, motorlar›n/tahrik ünitelerinin (“dümen”)
hareketini izleyebilmelisiniz.
Otomatik pilot ayar› | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 45
Gösterildi¤i gibi dümen testini aktif hale getirin.
Ekrandaki talimatlar› takip edin.
Kalibrasyon tamamland›ktan sonra, Dümen aç› sensörü aktif hale gelecek ve dümen aç› göstergesinin yukar›s›nda ‘VRF’ ile belirtilecektir.
‘ Not: E¤er sonradan bir dümen aç› sensörü tekneye eklenirse, dümen aç› sensörünü etkinlefltirmek için otomatik pilotun s›f›rlanmas› ve Tersane Yan›n›n Haz›rlanmas›
gerekecektir.
Dümen tahrik ayar›
Liman Ayarlarını yapmaya bafllamadan önce dümen bilgilerini do¤ru ayarlad›¤›n›zdan emin olun.
Tahrik voltaj› (V)
Tahrik voltaj›n› tekneye tak›lan tipe göre 12 veya 24 V’ye ayarlar.
46 |
Otomatik pilot ayar› | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Tahrik biçimi
Tahrik biçiminin flu ayarlar› vard›r: Otomatik ve Kavrama.
Kavrama:
Bu varsay›lan ayard›r ve Bekleme modunda iken tekneyi dümenden döndürmenizi
sa¤lar. Otomatik konumu seçildi¤inde, tahrik ünitesinde bir kavrama devreye girerek dümeni kilitleyecektir.
Otomatik:
Bu ayarlama ileride kullan›m için gerçeklefltirilmifltir. Daima Kavrama (varsay›lan)
ayar› kullan›n.
Motor ç›k›fl›
Motor ç›k›fl› (yüzde olarak görünür), otomatik dümende do¤ru dümen h›z›n› elde etmek için gerekli mevcut güç miktar›d›r (NFU modunda maksimum h›z kullan›l›r). Bu
ayarlama, dümen h›z›n› dümen testinde otomatik olarak ayarlanandan farkl› bir flekilde ayarlaman›z› sa¤lar.
Dümen ölü band›
Dümen ölü band› fonksiyonu uyarlanabilir ve sürekli güncellenir. Dümenin titreflimini
önler ve uyarlamal› fonksiyonu, ölü band› teknenin h›z›na ve dümen üzerindeki yüke göre iyilefltirir.
Dümenin yüksek atalet kuvvetinden dolay› otomatik ayarlama düzgün yap›lmazsa,
ayarlama manuel olarak yap›labilir.
Dümenin sürekli titremesini önleyen olas› en düflük de¤eri bulun. Genifl bir ölü
bant dönüflün yanl›fl olmas›na sebep olacakt›r. Dümen üzerinde bask› elde etmek
için, tekne hareket halinde iken, Otomatik modunda dümenin dengesini kontrol etmeniz önerilir.
Deneme seyiri
Otomatik pilot kalibrasyonunu ve kurulum menüsündeki tüm ayarlar› tamamlad›ktan
sonra, son bir denizde seyir testi yapman›z gerekir.
‘ Not: Deneme seyiri daima di¤er teknelerden uzakta aç›k sularda yap›lmal›d›r.
•
•
•
•
•
•
•
Tekneyi, Otomatik modunda tüm ana noktalara döndürün.
Otomatik pilotun duyarl›l›¤›na aflina olmak için düflük ve normal h›zlarla bafllay›n.
Yüksek/Düflük geçiflini ve Düflük ve Yüksek parametre ayarlar›n›n etkisini inceleyin.
Duyarl›l›k ayar›n›n etkisini kontrol edin.
Sisteme ba¤l› her bir navigasyon cihaz›nda waypoint’ler ayarlay›n ve otomatik pilotun
Navigasyon modunda her bir Navigasyon kayna¤› için dönüfl yapt›¤›n› teyit edin.
E¤er tekne yelkenli ise, Rüzgar modunu kullan›n ve otomatik pilotu farkl› rüzgar aç›lar›nda etkinlefltirin.
Deneme seferi s›ras›nda dümen çok duyarl› hale gelirse, daha yumuflak dönüfl elde
etmek için dümen h›z›n› azaltmak isteyebilirsiniz.
Otomatik pilot ayar› | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 47
•
Bir yelkenli teknede, rüzgar yönünde seyrederken daha yüksek dümen h›z› isteyebilirsiniz.
Motor Tahrik Ç›k›fl›, yukar›daki husus göz önünde bulundurularak ayarlanabilir. Otomatik dümen testi s›ras›nda, ayarl› de¤ere göre asla %10’dan daha yüksek ad›mlarla ayarlama yapmay›n. Ayarlamadan sonra daima yeni bir Otomatik ayarlama gerçeklefltirin.
Geçifl h›z›
Geçifl h›z›, otomatik pilotun ayarl› dümen parametresini Yüksek-Düflük parametreleri aras›nda otomatik olarak de¤ifltirece¤i h›zd›r.
‘ Not: Geçifl h›z›n›n varsay›lan ayar› 6 deniz milidir.
Sürat teknelerinde Geçifl h›z›n›, gövdenin düzeldi¤i h›z› temsil eden bir de¤ere veya
düflük h›zdan seyir h›z›na de¤iflti¤iniz h›za ayarlaman›z önerilir.
Yelkenlilerde, dönüflte en iyi yan›t› vermesi için geçifl h›z› 3-4 deniz miline ayarlanmal›d›r.
Otomatik geçifl için kullan›lan h›z, afla¤›daki önceliklerle elde edilir:
1. H›z kay›t kayna¤›ndan al›nan sudaki h›z.
2. GPS/chartplotter’dan al›nan yer h›z› (SOG).
Otomatik ayarlama
Otomatik ayarlama, tekne ile bir dizi S-dönüflleri yaparak en önemli dümen parametrelerini (Dümen ve Karfl›t Dümen) otomatik olarak ayarlayan bir özelliktir. Parametrelerin ölçeklendirme katsay›lar› da, Liman ayarları menüsünde gerçeklefltirilen
tekne tipi seçiminin bir fonksiyonu olarak otomatik olarak ayarlan›r.
Otomatik ayarlama ifllemi ayr›ca, Liman ayarlarında yap›lan Dümen s›f›r konumunu
do¤rular/ayarlar. Otomatik pilot ço¤u tekneleri 30-50 feet kapsam›nda döndürmesi
gereken dönüfl parametreleriyle ön ayarland›¤›ndan, otomatik ayarlama otomatik pilotun çal›flmas› için gerekmeyen bir ifllemdir.
Otomatik ayarlama s›ras›nda önerilen h›z 10 deniz milini aflmamal›d›r. Durgun veya
normal deniz koflullar›nda gerçeklefltirilmelidir. Deplasman tekneleri için, normal
seyir h›z›n›n yaklafl›k yar›s› bir h›z› kullan›rlar (örn; e¤er seyir h›z› 10 deniz mili ise,
Otomatik ayarlamay› yaklafl›k 5 deniz milinde gerçeklefltirin.)
Ayarlama ifllemini bafllatmak için Otomatik ayarla ö¤esini seçin. Otomatik ayarlamay› onaylamak için Evet ö¤esini seçin.
48 |
Otomatik pilot ayar› | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Otomatik ayarlama tamamland›ktan sonra, otomatik pilot Bekleme moduna döndü¤ü için dümen manuel olarak kontrol edilmelidir. Otomatik ayarlama fonksiyonu teknenin kontrolünü alacak ve bir dizi S-dönüflü yapacakt›r.
‘ Not: Otomatik ayarlama daima di¤er teknelerden uzakta aç›k denizlerde yap›lmal›d›r. Otomatik ayarlama fonksiyonunun tamamlanmas› 2-3 dakika alabilir. Otomatik
ayarlamay› durdurmak için ‘Enter’ tufluna bas›n.
Otomatik ayarlama ifllemi tamamland›ktan sonra, Otomatik ayarlama sekmesinin
yan›nda bir seçim iflareti görünür ve daha fazla ayarlama yapmak gerekmez. Bu parametrelerin ince ayarlanmas› duyarl›l›k kontrolü ile yap›l›r ancak, bu parametrelerin
görüntülenmesi veya de¤ifltirilmesi Ana menüdeki Kurulum menüsüne girilerek Otomatik modunda yap›labilir.
Otomatik pilot hassasiyeti
Otomatik ayarlama fonksiyonu, teknelerin ço¤u herhangi bir dümen parametre ayar›
gerektirmeyecek flekilde gözden geçirilmifltir. Ancak baz› teknelerde, özellikler belli
deniz koflullar›nda, dönüfl parametrelerinin ince ayarlanmas› otomatik pilotun performans›n› art›rabilir.
Hassasiyet kontrolü, iki (Yüksek/Düflük) parametre grubunun her biri için bu ince
ayarlamay› yapman›z› sa¤lar. Hassasiyet dokuz seviyeye ayarlanabilir. Seviye 4,
otomatik ayar fonksiyonu taraf›ndan ayarlanan parametre de¤erli varsay›lan ayarlamal›d›r. Herhangi bir otomatik ayarlama yap›lmam›flsa (önerilmez), seviye 4 de¤erleri varsay›lan fabrika ayar› olacakt›r.
•
Düflük hassasiyet seviyesi, dümenin hareketlili¤ini azalt›r ve daha “genifl” bir dönüfl
sa¤lar.
• Yüksek hassasiyet seviyesi, dümenin hareketlili¤ini art›r›r ve daha “dar” bir dönüfl
sa¤lar.
• Çok yüksek hassasiyet seviyesi teknenin S-dönüflü yapmas›na sebep olacakt›r.
Hassasiyet sayfas›na eriflti¤inizde, parlak haldeki Hassasiyet parametresi aktif oland›r.
‘ Not: Yüksek ve Düflük de¤erlerinin ayarlanmas›, tekne karada iken bile yap›labilir.
Yüksek/Düflük parametrelerinin seçimi
Manuel seçim maddesinin üç alternatifi vard›r:
Otomatik – Yüksek– Düflük.
•
•
Otomatik, h›z girifli taraf›ndan otomatik olarak ayarlan›r.
Yüksek veya Düflük, h›z girifli olmad›¤›nda manuel olarak ayarlanmal›d›r.
Ekrandaki alt bafll›k aktif parametre ayar›n› ve nas›l seçildi¤ini gösterir.
Otomatik pilot ayar› | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 49
Rüzgar hassasiyeti
Ayarl› Yön ile gerçek yön aras›ndaki fark›n kabul edilebilir minimum seviyede oldu¤undan emin olun.
Ayarl› rüzgar aç›s› ile gerçek rüzgar aç›s› aras›ndaki fark çok fazla ise, fark› azaltmak için Rüzgar hassasiyetini düflürün.
E¤er gerçek rüzgar aç›s›, ayarl› rüzgar aç›s› civar›nda dalgalan›yorsa veya dümen
hareketi çok fazla ise, “Rüzgar hassasiyeti” düflürülmelidir.
Her ad›mdaki de¤iflim
Menzil
Varsay›lan
Deniz durumu filtresi
Deniz durumu filtresi, dalgal› sularda dümen hareketlili¤ini ve otomatik pilot hassasiyetini azaltmak için kullan›l›r.
Kapal›:
Deniz durumu filtresi devre d›fl› kal›r. Bu varsay›lan ayarlamad›r.
Otomatik:
Dalgal› sularda uyarlamal› bir ifllemle dümen hareketlili¤ini ve
otomatik pilot hassasiyetini azalt›r. Deniz durumu filtresini kullanmak istedi¤inizde Otomatik ayar› önerilir.
Ana menüdeki Hassasiyet kontrol ayar› ile Manuel Ba¤lant›l›d›r.
Dalgal› ancak sabit deniz koflullar›nda optimum rota muhafaza
etme ve düflük dümen hareketlili¤i kombinasyonunu bulmak için
manuel olarak kullan›labilir.
Yelkenli ile seyir
Yelkenli bir tekne ile kullan›ld›¤›nda otomatik pilotun nas›l yan›t verece¤ini ayarlar.
‘ Not: Yelkenli seyri, yaln›zca Kurulum menüsünde Tekne tipi Yelkenli konumuna
ayarland›¤›nda seçilebilir.
Tramola atma zaman›
Rüzgar modunda tramola atarken, dönüfl h›z› (tramola atma zaman›) ayarlanabilir.
Bu, tramola atma s›ras›nda tek kollu denizcilere tekneyi ve yelkenleri kontrol etmeleri için zaman kazand›racakt›r.
Ayr›ca, rüzgar taraf› de¤ifltirilmeden yap›lan dönüfl, kontrollü bir h›zda yap›lacakt›r.
Menzil
Her ad›mdaki de¤iflim
Varsay›lan
Birimler
Saniye
50 |
Otomatik pilot ayar› | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Tramola atma aç›s›
Rüzgar fonksiyonu Otomatik modunda iken, ayarl› tramola atma aç›s›, iskele ve sancak
tufllar› kullan›larak ayarlanan rotan›n de¤iflimine benzer bir aç›yla yer de¤ifltirir.
Menzil
Her ad›mdaki de¤iflim
Varsay›lan
Birimler
Rüzgar fonksiyonu
Rüzgar fonksiyonu Otomatik konumuna ayarl› iken, otomatik pilot otomatik olarak
aç›k ve gerçek rüzgar yönü aras›nda seçim yapar. Otomatik varsay›lan ayarlamad›r
ve seyir için önerilir. Tekne dönüfl yapt›¤›nda, dalgalar›n üzerinde sörf yapacakt›r.
Bu, tekne h›z›nda ve dolay›s›yla aç›k rüzgar aç›s›nda belirgin de¤iflikli¤e yol açabilir. Bu yüzden, gerçek rüzgar dönüfl yapmak için kullan›l›rken, aç›k rüzgar ise, rüzgara karfl› ilerlerken veya limana yanafl›rken kullan›l›r.
Kapal› sularda ilerlerken, fliddetli rüzgardan dolay› aç›k rüzgar aç›s› geçici olarak
de¤iflebilir.
Bu, daha sonra seyir için tercih edilebilir; Gerçek ö¤esini seçin.
Menzil
Otomatik- Görünen- Gerçek
Varsay›lan
Otomatik
VMG iyilefltirme
Rüzgara karfl› VMG’yi iyilefltirme, yeni bir rüzgar aç›s› ayarland›ktan 5–10 saniye
sonra ve sadece rüzgara karfl› ilerlerken aktif hale gelecektir.
Menzil
Aç›k - Kapal›
Varsay›lan
Aç›k
Rota çizgisine dönme
Rota çizgisine dönme seyir s›ras›nda faydal›d›r. Navigasyon cihaz›ndan al›nan Rotadan Sapma Hatas› (XTE) tekneyi kerteriz çizgisinde tutacakt›r. Navigasyon cihaz›ndan al›nan XTE 0.15 nm’yi aflarsa, otomatik pilot waypoint’in rota çizgisini ve izini hesaplayacakt›r.
Rota çizgisine dönme fonksiyonu aktifken mod indeksinin yukar›s›nda, sol üst köflede XTE görünecektir.
Menzil
Kapal› - Aç›k
Varsay›lan
Kapal›
Otomatik dümen
Otomatik dümen menüsü, pusula ile dönme, rüzgar ile dönme ve navigasyon cihaz›
ile dönme dümen parametrelerini içerir. Bu dümen parametreleri gerekti¤inde seyir
performans›n› artt›rmak için de¤ifltirilebilir.
Bu menüden Geçifl h›z›n›, düflük ve yüksek tekne h›z› parametrelerini tekne h›z›,
dümen aç›s›, rüzgar ve pusula ayarlar›ndaki de¤iflikliklere göre ayarlayabilirsiniz.
Otomatik pilot ayar› | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 51
Geçifl h›z›
Geçifl h›z›, otomatik pilotun ayarl› dümen parametresini Yüksek-Düflük parametreleri aras›nda otomatik olarak de¤ifltirece¤i h›zd›r.
‘ Not: Geçifl h›z›n›n varsay›lan ayar› 6 deniz milidir.
Yüksek
Düflük h›zda otomatik dönüfl ve yelkenli ile seyir için yüksek de¤er parametreleri.
Düflük
Yüksek h›zda otomatik dönüfl için ve rüzgara karfl› ya da yelkenli ile seyir için düflük
de¤er parametreleri.
‘ Not: Otomatik dümenin performans›n› belirleyen en önemli iki parametre Dümen
Kazanc› ve Karfl›t Dümendir.
Dümen kazanc›
Talep edilen dümen aç›s› ile yön hatas› aras›ndaki oran olan dümen kazanc›n› ayarlar.
•
•
•
Çok az dümen kazanc›
Ayarl› Rota
Çok fazla dümen kazanc›
Ayarl› Rota
Çok az dümen kazanc› ve otomatik pilot, sabit bir rotay› korumaz.
Çok fazla dümen kazanc›, dönüflün dengesiz olmas›na sebep olur ve h›z› düflürür.
Düflük h›z, yüksek h›zdan daha fazla dümen kazanc› gerektirir.
‘ Not: Ayr›ca sayfa 53’teki “Minimum Dümen” k›sm›na bak›n.
Karfl›t dümen
Karfl›t Dümen, teknenin dönüfl h›z›n›n ve atalet kuvvetinin etkisini yok eden bir parametredir.
Bu parametre, k›sa bir süre için yön hatas›n›n sebep oldu¤u orant›l› dümen hassasiyeti üzerine yerlefltirilir.
52 |
Otomatik pilot ayar› | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Bazen, dümeni yanl›fl yöne do¤ru hareket ettiriyormufl gibi görünebilir (karfl›t dümen).
Karfl›t Dümen ayarlar› de¤eri en iyi dönüfl yaparken kontrol edilir. fiekiller çeflitli
Karfl›t Dümen ayarlar›n›n etkilerini göstermektedir.
Yeni rota
Karfl›t dümen ayar›
çok düflük
= Afl›r› hassasiyet
Yeni rota
Karfl›t dümen ayar›
çok yüksek
= Düflük hassasiyet
Yeni rota
Karfl›t dümenin
do¤ru ayar›,
ideal hassasiyet
Otomatik trim
Otomatik trim standart de¤eri ço¤u teknelerde iyi sonuç verecek olan 40 saniyedir.
Temel kural: Teknenin feet olarak uzunlu¤u ile ayn› de¤ere ayarlay›n (saniye).
‘ Not: VRF ile çal›flan teknelerde varsay›lan olarak 20 saniyeye ayarlanm›flt›r.
H›z s›n›r›
Dönüfllerde daha h›zl› yan›t gerekmedikçe, 6.0°/saniyede tutulmal›d›r.
Minimum dümen
Bazı tekneler, dümen ölü band›ndan veya dümeni geçen suyun yarattı¤ı etkiden dolay› ayarl› bir rota civar›nda küçük dümen komutlar›na yan›t vermeyebilirler. Minimum
Dümen Fonksiyonunu açmak, baz› teknelerde rota koruma performans›n› iyilefltirebilir ancak, dümen hareketlili¤ini art›racakt›r.
Menzil
Kapal› -5
Her ad›mdaki de¤iflim
Varsay›lan
Birimler
0.1
Kapal›
°
Otomatik pilot ayar› | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 53
‘ Not: Deneme seferi s›ras›nda, durgun suda daha iyi bir rota koruma performans›
sunuyorsa sadece Minimum Dümen ö¤esini AÇIK konumuna ayarlay›n. Otomatik
ayarlama ve olas› Dümen parametresinin ince ayarlamas› yap›ld›ktan sonra ayarlanmal›d›r.
Minimum rüzgar aç›s› ‹skele / Sancak
Minimum rüzgar aç›s›, dar orsada iken teknenin seyretti¤i görünen rüzgar aç›s›d›r.
Bu parametre tekneden tekneye farkl›l›k gösterecektir.
Minimum rüzgar aç›s›, tramola atmay› önleme fonksiyonu için kullan›l›r. Ayr›ca, otomatik pilot WindNAV modunda çal›flt›¤›nda uygulan›r.
‹skele ve sancak için farkl› minimum rüzgar aç›lar› seçebilirsiniz. Dönüfle Olan Mesafeyi (DTT) hesaplarken iskele ve sancak aras›ndaki fark göz önünde bulundurulacakt›r.
Menzil
Her ad›mdaki de¤iflim
Varsay›lan
Birimler
15 - 90
1
30
°
Rota de¤ifltirme s›n›r›
Seyir modunda, bir rotadaki sonraki waypoint’e gerekli rota de¤iflimi ayarl› s›n›rdan
fazla ise, yap›lacak rota de¤ifliminin kabul edilebilir oldu¤unu onaylamal›s›n›z.
S›n›r ayarlanabilir.
‘ Not: Rota de¤ifltirme s›n›r› ekran›na ayr›ca ‘Menu’ tufluna ard›ndan 2 saniye içinde
‘Mode’ tufluna bas›larak Seyir modu ana ekran›ndan da eriflilebilir.
Menzil
Her ad›mdaki de¤iflim
Varsay›lan
Birimler
10 - 30
10
10
°
S›f›rlama
Otomatik pilotu fabrika ayarlar›na döndürür.
ΩUyar›: Önceki tüm Otomatik pilot ayarlar› kaybolacakt›r. Otomatik pilotu devreye sokmadan önce, haz›rlama ve kalibrasyon ifllemi tamamlanmal›d›r.
54 |
Otomatik pilot ayar› | IS40 Kullan›m K›lavuzu
Bak›m
Genel bak›m
Cihazlar, de¤ifltirilerek tamir edilecek cihazlard›r ve bu yüzden, operatörün sadece
çok s›n›rl› koruyucu bak›m yapmas›na izin verilir.
Cihaz herhangi bir temizlik ifllemi gerektirdi¤inde, temiz su ve yumuflak sabun solüsyonu kullan›n (deterjan kullanmay›n). Mazot, benzin vs. gibi kimyasal temizlik
maddelerini ve hidrokarbonlar› kullanmaktan kaç›nmak önemlidir.
Cihaz› kullanmad›¤›n›zda daima bir rüzgar koruma kapa¤› tak›n.
Tufllar›n kontrolü
Tufllar›n bas›l› konumda tak›lmad›klar›ndan emin olun.
Konnektörlerin kontrolü
Konnektörler sadece gözle kontrol edilmelidir. Kablolar›n do¤ru ba¤land›¤›ndan ve
kullan›lmayan terminallerin korundu¤undan emin olun.
Yaz›l›m güncelleme
Ekran›n›z için mevcut yaz›l›m›n en son sürümünü bulmak için Simrad web sitesini
ziyaret edin: www.simrad-yachting.com
Kullanmakta oldu¤unuz yaz›l›m›n bilgilerine göz atmak için, ekran›n›z›n yaz›l›m bilgileri sayfas›na gidin.
Autopilot | IS40 Kullan›m K›lavuzu
| 55
MERKEZ
Promar Deniz Malzemeleri D›fl Tic. ve Müm. Ltd.fiti.
Postahane Mah.Derinsu Sok.No:8 Tuzla / ‹ST.
Tel : (216) 395 26 52 - 216 395 26 53
Faks : (216) 395 26 60
E-posta : [email protected]
TUZLA SERBEST BÖLGE fiUBES‹
Matrafl Cad. No:1 Desbafl Bina 52/B Tuzla ‹STANBUL
Tel : (216) 395 26 52 - (216) 395 26 53
Faks : (216) 395 26 60
E-posta : [email protected]
NSO Operation Manual, English, Doc.no. 988-10028-001
BODRUM fiUBES‹
‹çmeler Mevkii No: 10 Bodrum MU⁄LA
Tel : (252) 313 62 03
Faks : (252) 313 50 16
E-posta : [email protected]

Benzer belgeler