2007/267 - Yüksek Seçim Kurulu

Yorumlar

Transkript

2007/267 - Yüksek Seçim Kurulu
Karar No
Karar Tarihi
: 267
: 19/05/2007
Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 18/05/2007 günlü yazıda; “22 Temmuz 2007
Pazar günü yapılacak XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde düzen ve birlik sağlanması
açısından, bağımsız adayların başvurularında uyulması zorunlu usullerle yatıracakları teminat
miktarının saptanmasını ve sair hususların gerektiğinde bir komisyon çalışmasından sonra
karara bağlanmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
2839 sayılı Milletvekili Genel Seçimi Kanununun değişik 21. maddesinin birinci
fıkrasında; “Bağımsız milletvekili adaylığı için yapılacak müracaat, adayın milletvekili seçilmek
istediği çevrenin il seçim kurulu başkanlığına bu Kanunun adaylık için aradığı nitelikleri
taşıdığını belirten bir yazı ile yapılır.” denilmektedir.
Açıkça anlaşılacağı üzere; Kanun, milletvekili seçimine bağımsız olarak katılacakların
adaylık başvurularında, adaylık için gerekli yasal şart ve nitelikleri taşıdığının açıklanması
dışında belli bir şekil öngörmemiş, aynı maddenin son fıkrasında ise bağımsız adaylık için
başvuranların en yüksek derecedeki devlet memurunun brüt bir aylığı kadar parayı ilgili mal
sandığına emaneten yatırıp makbuzunu milletvekili seçilebilmek için gerekli belgelerine
ekleyecekleri belirtilmiştir. Yatırılacak emanet paranın miktarı 446,36 - YTL’dir.
Ancak, milletvekili seçilebilmek için adayın seçilme yeterliğine sahip olması yasal
zorunluluk olduğundan, il seçim kurullarının kendiliklerinden yapacakları inceleme sırasında
yasal şartlar ve nitelikler yönünden şüpheli bir durum söz konusu olduğunda gerekli bilgi ve
belgeleri istemeleri doğaldır.
İlk müracaatta; bağımsız adayın öğrenim durumunu gösterir diploma örneği, nüfus kağıdı
örneği, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını gösterir resmi nitelikte belge ile adli sicil ve arşiv
kaydının istenilmesi yeterlidir.
Ayrıca, adli sicil kaydında sabıkası bulunan adayların;
1- 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesi (f) fıkrasında belirtilen
suçlardan ve (e) fıkrasında söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya
süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanların,
Kesinleşmiş cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 121 – 122 –
123 – 124. veya 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddelerine göre mahkumiyet
kararlarına ilişkin olarak ayrı ayrı Memnu Hakların İadesi kararları almaları ve kararın
kesinleşme şerhli (açıklamalı),
2- Yine, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesinin (f) fıkrasında yazılı
suçlardan ve (e) fıkrasında belirtilen taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi
ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olup da cezaları ertelenmiş olanların,
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 95/II. maddesine göre, hüküm tarihinden itibaren beş
yıl içinde, başka bir suçtan hüküm giymemiş olduklarını kanıtlayabilmeleri için söz konusu tecilli
mahkumiyet kararlarının kesinleşme şerhli (açıklamalı),
onaylı birer örneğini,
3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca, taksirli suçlar hariç 1 yıl veya daha
fazla veya 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11/f maddesinde belirtilen suçlardan
kesinleşmiş hapis cezası bulunanların bu cezalarını infaz ettiklerine veya infaz etmiş
sayıldıklarına ilişkin belgeyi,
eklemeleri gerektiği kanaatine varılmıştır.
İtiraz halinde ise, sözü edilen belgelerin itirazcı tarafından ibraz edilmesi zorunlu olup,
sadece yasal engellerden ötürü itirazcının sağlaması mümkün olmayan belge ve bilgiler,
bulundukları yerlerden il seçim kurullarınca getirtilecektir.
Öte yandan; bağımsız adayların, adaylık başvurularını hangi tarihten itibaren
yapabilecekleri konusunda yasal bir düzenleme bulunmadığından, bu hususun Yüksek Seçim
Kurulu tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Seçim takviminde, siyasi partilerin aday
belirlemelerine ilişkin süreler göz önünde tutularak, seçim iş ve işlemlerinde, birlik, kolaylık ve
düzen sağlanması için XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bağımsız aday olarak katılmak
isteyenlerin (En geç 04/06/2007 Pazartesi günü saat: 17.00’ye kadar) ilgili il seçim kurulu
başkanlıklarına bizzat başvurmaları benimsenmiştir.
Ancak, bağımsız milletvekili adaylığı başvurusuna münhasır olarak verilen özel noter
vekaletnamesine istinaden yapılan bağımsız adaylığı başvuruları kabul edilecektir.
Ayrıca; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 41/2. maddesi uyarınca, bağımsız
adayların, adaylıktan vazgeçmeleri nedeniyle emaneten yatırdıkları paraların geri verilebilmesi
için Seçim Takvimine göre vazgeçmenin, 20/06/2007 Çarşamba günü saat: 17.00’ye kadar
yetkili mercie usulüne uygun olarak bildirilmiş olması kararlaştırılmış olup, bağımsız adaylıktan
vazgeçme başvurusunun doğrudan doğruya, şahsen ve kimlik belirtmek suretiyle Yüksek Seçim
Kuruluna, ya da Yüksek Seçim Kuruluna iletilmek üzere aynı şekilde il seçim kurulu
başkanlığına yapılabileceği gibi, bu kurullara telefaksla bildirilmek üzere noter ihtarnamesi ile
yapılması da mümkün olacaktır.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
I- XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bağımsız aday olarak katılmak isteyenlerin,
04/06/2007 Pazartesi günü saat: 17.00’ye kadar milletvekili seçilmek istedikleri çevrenin il seçim
kuruluna, yasal şart ve nitelikleri taşıdıklarını belirten bir dilekçe ile bizzat veya bağımsız
milletvekili adaylığı başvurusuna münhasır olarak verilen özel noter vekaletnamesine istinaden
yapılacak bağımsız adaylık başvurularının kabul edileceğine,
II- Başvuru dilekçelerine, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 21/2. maddesi
uyarınca en yüksek dereceli devlet memurunun brüt bir aylık tutarı olan 446,36 (Dörtyüzkırkaltı
Yeni Türk Lirası 36 Yeni Kuruş) Yeni Türk Lirasının ilgili mal sandığına emaneten yatırdıklarını
gösterir makbuzu, öğrenim durumunu gösterir diploma ve nüfus kağıdı örneği, Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Numarasını gösterir resmi nitelikteki belge ile adli sicil ve arşiv kaydını da
eklemelerinin zorunlu olduğuna,
Ayrıca, adli sicil kaydında sabıkası bulunan adayların;
1- 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesi (f) fıkrasında belirtilen
suçlardan ve (e) fıkrasında söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya
süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanların,
Kesinleşmiş cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 121 – 122 –
123 – 124. veya 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddelerine göre mahkumiyet
kararlarına ilişkin olarak ayrı ayrı Memnu Hakların İadesi kararları almaları ve kararın
kesinleşme şerhli (açıklamalı),
2- Yine, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesinin (f) fıkrasında yazılı
suçlardan ve (e) fıkrasında belirtilen taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi
ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olup da cezaları ertelenmiş olanların,
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 95/II. maddesine göre, hüküm tarihinden itibaren beş
yıl içinde, başka bir suçtan hüküm giymemiş olduklarını kanıtlayabilmeleri için söz konusu tecilli
mahkumiyet kararlarının kesinleşme şerhli (açıklamalı),
onaylı birer örneğini,
3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca, taksirli suçlar hariç 1 yıl veya daha fazla veya
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11/f maddesinde belirtilen suçlardan kesinleşmiş
hapis cezası bulunanların bu cezalarını infaz ettiklerine veya infaz etmiş sayıldıklarına ilişkin
belgeyi,
eklemeleri gerektiğine,
III- İtiraz halinde ise, sözü edilen belgelerin itirazcı tarafından ibraz edilmesi zorunlu olup,
sadece yasal engellerden ötürü itirazcının sağlaması mümkün olmayan belge ve bilgilerin,
bulundukları yerlerden il seçim kurullarınca getirilebileceğine,
IV- İnceleme ve değerlendirmenin yukarıda belirtilen ilkeler ve yasal düzenlemeler
çerçevesinde yapılmasına,
V- Milletvekilliği için adaylıktan istifanın, kimlik göstermek suretiyle doğrudan doğruya ve
şahsen Yüksek Seçim Kuruluna ve bu kurula iletilmek üzere aynı şekilde il seçim kurulu
başkanlığına yapılabileceği gibi, belirtilen kurullara telefaksla iletilmek üzere noter ihtarnamesi
ile de yapılabileceğine,
VI- Bağımsız milletvekili adaylarının adaylıktan vazgeçmeleri nedeniyle emaneten
yatırdıkları paraların geri verilebilmesi için vazgeçmenin en son 20/06/2007 Çarşamba günü
saat: 17.00’ye kadar yapılabileceğine,
VII- Kararın bir örneğinin tüm İl Seçim Kurulu Başkanlıklarına gönderilmesine, Resmi
Gazetede ilanına ve sonuç kısmının Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu aracılığı ile ilgililere
duyurulmasına,
19/05/2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Muammer AYDIN
Üye
Necati SÖZ
Üye
Bahadır DOĞUSOY
Başkanvekili
Ahmet BAŞPINAR
Üye
Cenker KARAOĞLU
Üye
Ali EM
Üye
Hasan ERBİL
Üye
Hüseyin EKEN
Üye
Mehmet Rıza ÜNLÜÇAY
Üye
Mehmet KILIÇ
Üye
Kırdar ÖZSOYLU
BAĞIMSIZ ADAY LİSTESİ
İLİ
:
SEÇİM ÇEVRESİ NO :
ADAYIN
SIRA
NO
T.C. KİMLİK
NUMARASI
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM
DURUMU
MESLEĞİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ADI - SOYADI
İL SEÇİM KURULU BAŞKANI
( İ M Z A)

Benzer belgeler