02-şubat 2016 e-bülteni - Uzunköprü Ticaret Borsası

Yorumlar

Transkript

02-şubat 2016 e-bülteni - Uzunköprü Ticaret Borsası
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
2016 ŞUBAT AYI
E-BÜLTENİ
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
2016 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ
TRAKYA KALKINMA AJANSI
BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KATILDIK
T
rakya Kalkınma Ajansı tarafından Küçük Ölçekl Altyapı Mal Destek Programı kapsamında ver lecek h be destekler le
lg l b lg lend rme toplantısı 01
Şubat 2016 tar h nde Refik Mart n
Toplantı Salonu´nda yapıldı. Toplantıya Borsamızı tems len Kal te
ve Akred tasyon Sorumlusu Sedef
GÜR, Eğ t m ve KOSGEB Sorumlusu B.Berk KARAKAŞ katılmışlardır. Katılımcılara Trakya Kalkınma
Ajansı 2016 yılı çalışma programlarını esas alarak, 2016 yılı ç n İkt sad
Kalkınma Mal Destek Programı, Sosyo-Ekonom k Kalkınma Mal Destek
Programı, Küçük Ölçekl Altyapı Mal
Destek Programı ve Yen l kç G r ş mc l k Mal Destek Programı olmak
üzere dört ana başlık üzer nden b lg lend rmelerde bulunulmuştur.
11. DÖNEM AKREDİTASYON
SERTİFİKA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
U
zunköprü T caret Borsası
Yönet m Kurulu Başkanı
Egemen Aslan, Mecl s Üyes ve Akred tasyon İzleme Kurulu Üyes İbrah m Yılmaz, Kal te ve Akred tasyon
Sorumlumuz Sedef GÜR le Eğ t m
ve KOSGEB Sorumlumuz B. Berk
KARAKAŞ 03.02.2016 tar h nde Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ Konferans Salonu’nda Gümrük ve T ca-
01
ret Bakanı Bülent Tüfenkç ve TOBB
Başkanı R fat H sarcıklıoğlu’nun katılımı le düzenlenen 11. Dönem Oda
ve Borsalar Akred tasyon Sert fika
Tören ’ne katıldılar.
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
2016 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ
AYŞE ASMA´DAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ
EGEMEN ASLAN´A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
U
zunköprü’müzü Ulusal ve
Uluslararası turnuvalarda
başarı le tems l eden lçem z n gururu, m ll sporcumuz Ayşe ASMA
ve Babası Borsamız Üyes Musta-
fa ASMA 08.02.2016 tar h nde
Yönet m Kurulu Başkanımız
Egemen Aslan’ı z yaret ederek, Bugüne kadar verm ş olduğu madd ve manev destek-
ler nden dolayı Uzunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu
Başkanı Egemen Aslan’a teşekkürler n lett ler.
PANKOBİRLİK YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ RAMİS ÖZGEN’DEN
BORSAMIZA ZİYARET
B
orsamız Üyes S.S. Alpullu Pancar Ek c ler
Kooperat fi Yönet m Kurulu
Başkanı, Pankob rl k Yönet m
Kurulu Başkan Vek l Ram s
Özgen 08.02.2016 tar h nde
Borsamızı Z yaret Ederek Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan İle Görüştü Z yarette Tarım Ve Hayvancılık Konularında Mevcut Durum, Sorunlar, Yapılacak Çalışmalar Ve
Çıkış Yolları İle İlg l Görüş Alışver ş nde Bulunuldu.
02
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
2016 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ
EGEMEN ASLAN
EDİRNE KADIN GİRİŞİMCİLER VE GENÇ GİRİŞİMCİLER
İCRA KURULLARI TOPLANTISINA KATILDI
E
d rne Kadın G r ş mc ler
ve Ed rne Genç G r ş mc ler İcra Kurulları Şubat ayı
ortak toplantısı Uzunköprü T caret ve Sanay Odası konferans salonunda 9 Şubat 2016
tar h nde Ed rne, Uzunköprü ve
Keşan Kadın ve Genç G r ş mc ler Kurulu üyeler n n katılım-
larıyla gerçekleşt r ld . Toplantı
Uzunköprü T caret ve Sanay
Odası Kadın G r ş mc ler Kurulu
Başkanı Seval Gem c ve Uzunköprü T caret ve Sanay Odası
Genç G r ş mc ler Kurulu Başkanı Recep Akç çek’ n konukları
selamlamasının ardından
Uzunköprü Kaymakamımız
03
Kemal Yıldız, Uzunköprü Beled ye Başkanımız Av. En s İşb len,
Uzunköprü T caret ve Sanay
Odası Yönet m Kurulu Başkanımız Ercan İht yar, Uzunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan’ın kadın
ve genç g r ş mc lere yönel k 2016
yılı plan ve projeler n sunmalarıyla devam ett . Ed rne Kadın G r ş mc ler Kurulu Başkanı Elmas
Aslan önümüzdek dönem projeler n paylaşarak g r ş mc ler ç n
yen sektörler hakkında da b lg lend rmede bulundu. Ed rne Genç
G r ş mc ler Kurulu Başkan Yardımcıları Ayhan D nç ve Recep Akç çek’ n de paylaşımlarda bulunmasının ardından Ed rne Kadın G r ş mc ler ve Ed rne Genç G r ş mc ler Kurulu Üyeler aylık toplantılarını gerçekleşt rd ler. Program
öğle yemeğ n n ardından d lek ve
temenn ler n let lmes yle sonlandırıldı.
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
2016 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ
GARANTİ BANKASINDAN BORSAMIZA ZİYARET
G
arant Bankası
Uzunköprü Şube
Müdürü Nurcan Kızışar,
Kob Müşter Yönet c s
Erkan Pala ve Trakya
Tarım Koord natörü Mehmet Yılmaz 10 Şubat
2016 tar h nde borsamızı
z yaret ederek, Mecl s
Başkanımız Ahmet Gür,
Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ve Borsamız Üyes Yaşar Berber’e Garant Bankasının
kurumsal çalışmaları ve
faal yetler hakkında b lg ler aktarmışlardır.
UZTB TRAKYAKA PROJE YAZMA
EĞİTİMLERİNE KATILDI
T
rakya Kalkınma Ajansı’nın paydaşların
proje hazırlamaya yönel k kurumsal kapas teler n n artırılmasına dönük çalışmaları devam
ed yor. Bu kapsamda Ajans, Proje Döngüsü Yönet m eğ t mler n sürdürüyor. 08-09-10 Şubat 2016
tar hler nde Uzunköprü Halk Eğ t m Merkez nde
ver len eğ t me Uzunköprü T caret Borsası personeller Kal te ve Akred tasyon Sorumlumuz Sedef
GÜR le Eğ t m ve KOSGEB Sorumlumuz B. Berk
KARAKAŞ katıldılar. Trakya’dak kamu kurum ve
kuruluşları le S v l Toplum Kuruluşlarının proje hazırlama kapas teler n artırma çabasında olan
TRAKYAKA bu amaçla son olarak Proje Döngüsü
Yönet m başlıklı eğ t m 08-09-10 Şubat 2016 tar hler nde Uzunköprü Halk Eğ t m Merkez nde düzenlend . Ajans mal destekler hakkında kısa b r
b lg lend rmen n ardından proje kavramı ve mantıksal çerçeve konuları le başlayan eğ t m faal yet,
zaman ve kaynak planlaması le sürdü. Eğ t mde
sorun, hedef ve stratej anal z le mantıksal çerçeve hakkında çok sayıda örnekler ver ld . Katılımcılara başvuru rehber ve ekler n n doldurulmasına
l şk n b lg ler n sunulduğu eğ t mde grup çalışmaları da gerçekleşt r ld . PDY eğ t m çeş tl proje fik rler n n üret lerek tartışmaya açılması ve bu fik rler üzer nden proje hazırlama prat kler n n yapılmasıyla zeng nleşt r ld .
04
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
2016 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ
YAMBOL TİCARET ODASI İLE
IPA PROJELERİ ÇALIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİK
B
orsamız Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Eğ t m ve KOSGEB B. Berk
Karakaş, Projeler Sorumlusu B lnur Kurt ve Burhan Doktoroğlu IPA Bulgar stan-Türk ye Sınır
Ötes İşb rl ğ Programı çerçeves nde proje tas-
lakları üzer nde çalışmalar yapmak üzere 10
Şubat 2016 tar h nde Bulgar stan Yambol T caret Odasını z yaret ederek Başkan Stoycho
Stoychev ve Başkan Yardımcısı Tatyana Balıkç eva görüştüler.
BURGAS ASSEN ZLATAROV ÜNİVERSİTESİ İLE
IPA PROJELERİ ÇALIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİK
B
orsamız Yönet m Kurulu Başkanı
Egemen Aslan, Eğ t m ve KOSGEB B.
Berk Karakaş, Projeler Sorumlusu B lnur Kurt ve
Burhan Doktoroğlu IPA Bulgar stan-Türk ye Sınır
Ötes İşb rl ğ Programı çerçeves nde proje
05
taslakları üzer nde çalışmalar yapmak üzere 11
Şubat 2016 tar h nde Bulgar stan, Burgas Assen
Zlatarov Ün vers tes n z yaret ederek Prof. Dr.
Valent n Nenov ve Akadem syen Hüsey n
Yemenc ev le görüştüler.
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
2016 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ
AZİZ TRİFON ZAREZAN GÜNÜ VE
BAĞ KESİMİ KUTLAMALARINA KATILDIK
Y
önet m kurulu Başkanımız
Egemen Aslan Borsamızı
tems len 12-13 Şubat 2016 tar hler nde Bulgar stan’ın Haskova şehr nde gerçekleşt r len 21. Geleneksel Az z Tr fon Zarezan Günü ve
Bağ Kes m Kutlamalarına şt rak etm şt r. Bulgar stan T caret ve Sanay
Odasının Katkıları ve Haskova T caret ve Sanay Odası Yönet m Kurulu
Başkanı Yanço Yanev’ n davet le
12-13 Şubat 2016 tar hler nde Bul-
gar stan Haskova’da gerçekleşt r len etk nl klere Bakanlar, Büyükelç ler, T car
Ateşeler, Val ler, M lletvek ller , Beled ye Başkanları, T caret ve Sanay odaları le T caret Borsaları Başkanları ve
Özel sektör tems lc ler katılmışlardır.
ESKİ MECLİS BAŞKANIMIZ
MEHMET KURUÇAY BORSAMIZI ZİYARET ETTİ
1
992-1997 yılları arasında borsamızda Mecl s
Başkanlığı yapan Mehmet Kuruçay 16 Şubat 2016 tar h nde
borsamızı z yaret ett . Borsamız
Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Yönet m Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Saka,
Yönet m Kurulu Üyes Orhan
Gür, Borsamız Üyes Ahmet Ku06
ruçay ve Ahmet Aksoy´un da
hazır bulundukları z yarette
Uzunköprü T caret Borsamızın
tar hçes , geçm ş ve ş md k şley ş le lg l sohbet ed ld .
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
2016 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ
TOBB AB HİZMET BİNASI AÇILIŞINA
HAİN TERÖR ENGELİ
U
zunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan ve Uzunköprü T caret ve
Sanay Odası Yönet m Kurulu Başkanı Ercan İht yar Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ ’n n Türk ye’n n AB sürec ne destek sağlamak, bu süreçte ş dünyasını hazırlamak ve başta AB kurumları olmak üzere üye ülke ş çevreler
le hükümetler ne yönel k lob çalışmaları yürütmek üzere kurulan TOBB
Brüksel H zmet b nasının TC. Başbakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu
ve TOBB Başkanı Sayın M. R fat H sarcıklıoğlu tarafından 18 Şubat 2016
tar h nde gerçekleşt r lecek açılış tören ç n TOBB’un davetl s olarak 17
Şubat 2016 tar h nde Belç ka’nın ve
Avrupa B rl ğ ’n n başkent Brüksel’e
g tt ler. 17 Şubat 2016 akşamı Ankara’da meydana gelen ha n terör saldırısı net ces nde açılış tören n n ertelenmes neden le programlarını
erken keserek lçem ze dönmüşlerd r.
AR-İŞ VE BECAN MAKİNE’DEN
BORSAMIZA ZİYARET
Y
urt ç ve Yurtdışında yaptıkları şler le İlçem z n en
büyük ve öneml k mak ne, kazan
ve fabr ka malatçı firması olan
Becan Mak ne Sanay ve T caret
AŞ. Yetk l s Levent Becan le
AR_İŞ Mak ne Kazan Çel k Konstrüks yon İnş. San. Ve T c. Ltd. Şt
Ye t k l s F a r u k P e k ö z c a n
22.02.2016 tar h nde Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ve
Yönet m Kurulu Üyem z Orhan
Gür’ü z yaret ett ler. Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ve
Yönet m Kurulu Üyem z Orhan Gür
Kuruldukları günden ber sektörler ndek gel şmeler ve teknoloj k
lerlemeler yakından tak p ederek
müşter ler ne en y h zmet sunan lçem z n adını Balkan ülkeler , Orta
Doğu, Ukrayna, Rusya ve Türk z de firmasının tems lc ler le lçeCumhur yetler nde duyuran k gü- m z n ekonom k durumu, sorunlar
07
ve çözüm yolları hakkında görüştüler.
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
2016 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ
UZUNKÖPRÜ VERGİ DAİRESİ BORSAMIZI
27. VERGİ HAFTASI DOLAYISIYLA ZİYARET ETTİ
2
7. Verg Haftası Kutlamaları kapsamında
Uzunköprü Verg Da res Müdürü Mustafa
Kala, Müdür Yardımcısı Nesr n Avcı ve Gel r Uzman
Yardımcısı Okan Atıcıtürk Borsamızı z yaret ederek
Mecl s Başkanımız Ahmet Gür ve Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan le görüştüler. Z yarette Verg
Da res Müdürü Mustafa Kala 27. verg haftası etk nl k-
ler kapsamında düzenlenen faal yetler hakkında b lg ler verd . Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen
Aslan, Uzunköprü Verg Da res Müdürü Mustafa
Kala’ya Verg konusunda kamuoyunun d kkat n çekmek, verg b l nc n gel şt rmek ve mükelleflere verg
ödeme alışkanlığı kazandırmak amacıyla her yıl kutlanan Verg Haftası z yaretler dolayısı le teşekkür ett .
BORSAMIZIN ŞUBAT AYI
PERSONEL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
B
orsamızın Şubat Ayı Personel Toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan’ın
başkanlığında Personel m z n katılımı le 26 Şubat
2016 tar h nde gerçekleşt r ld . Toplantıda Kal te Yönet m Tems lc s tarafından Süreçler n hedefler hakkında b lg ler aktarıldı, Ş kayet Tak p L stes ncelend
ve süreçlerle lg l herhang b r ş kayet alınmadığı gö08
rüldü, 2016 yılı Kontrol Kr terler ve Hedefler Tablosu
ncelenerek herhang b r aksaklık yaşanmadığı bel rlenm şt r, öncek aylarda gerçekleşt r len personel toplantılarında görüşülen konuların gerçekleşme durumları ve tak b yapıldı, üye memnun yet n arttıracak faal yetler ve bölümler n daha y h zmet vermeler n sağlayab lecek fik rler aktarıldı.
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
2016 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ
09
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
2016 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ
10
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
2016 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ
11
Cumhuriyet Mah. Zahireciler Sitesi Uzunköprü/EDİRNE
Tel: 0 284 513 10 18 – 514 05 59 Faks : 0284 513 18 52
e-mail:[email protected] web: www.uzunkoprutb.org.tr

Benzer belgeler