Yetki Belgesini indirmek için tıklayınız

Yorumlar

Transkript

Yetki Belgesini indirmek için tıklayınız
/
}
9L
ö'_
,
T.C.
ÇALIŞMA ve SoSYAL cÜvpNı-İ« BıKANI-ıĞı
Çalışma Genel Müdürlüğü
ianpıi - reeHuıjrı.[ı
Sayı :686560l3/l03-|0674
22l05l20l,5
Konu :Yetki Belgesi (Mapa Mob.A.Ş.)
xoor-İş SENDIKASl BAŞKANLlĞlNA
Özveren Sokak No:6 MaltepeiANKARA
İlgi
:
l2l0|/2015 tarihli ve 630 sayılı sayılı yetkitespiti yazısı.
Aşağıda unvan ve adresi belirtilen işyerlerinde Koop-İş Sendikasının toplu iş sözleşmesi yapmak üzere
Yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağladığına ilişkin l2l01l20l5 tarih ve 630 sayılı tespit yazısı taraflaı,a
gönderilmiştir. Söz konusu tespit yazımıza işveren tarafından itiraz edilmiştir.
İstanbul Anadolu l5.İş Mahkemesi Hakimliği 30l04l20l5 tarihli ve Esas No:2015/49, Karar No: 20l5l177
sayılı karan ile feragat nedeniyle davanın reddine karar vermiş, tarafların yasal süre içerisinde kararı temyiz
etmemesi nedeniyle söz konusu karar l 4 / 05 /20 l 5 tarihinde kesinleşııiştir.
Bu nedenle, 6356 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince belirtilen işyerlerinde Koop-İş Sendikasının
işletme toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bu yetki belgesi verilmiştir
Bilgi ve gereğini riça ederim
Nurcan ÖNnPn
Bakan a.
Genel Müdür V.
işvonizişvERLERiNiN uNvAN vE ADREsi
MAPA Mobilya ve Aksesuar Pazar|ama A.Ş. ve bağlı
:
(l0 nolu işkolunda faaliyet gösteren) işyerleri
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
Alışveriş Merkezi No: 64
Ml
Meydan
Umraniye/ISTANBUL
DAĞITıM:
Bilgi:
Gereği:
Koop-İş Sendikası
Güvenll
lmzaiı Aslı ile A
z
s
ı*ıııJzu{ı,201
ığına
}
t
.Ç.,
.)
,o
Ç
İstanbul Çahşma ve İş Kurumu İl N,1tıaiiltigtı
Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Vıiatirltlgti
Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Vuatirliıgii
İzmir Çalışma ve İş Kurumu il lıaiiatırlı.ıgii
Kocaeli(İzmit) Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü
Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Vtiaurltigil
Mapa Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş.
o.'
?
,a
Ojljt
aa
Adresi: İnönü Bulvarı No:42 Emek
evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanınıştır
/
Ankara
Telefon : (03|2)2966000 Fax : (0312\223 34
18
Ayrıntılı bilgi için irtibat: F.DENİZ Şef
]'el: (0] l2)
Elektronik Ağ:www.csgb.gov.tr
K00P
VE BuR0
SENDiKASü
TuRKiYE
2
8
t{aııs 2015
$6L

Benzer belgeler