İHALE İLANI İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU

Yorumlar

Transkript

İHALE İLANI İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU
İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Genel Sekreterliğimize bağlı hizmet vermekte olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi dahilinde 6 (altı) metrekarelik alanda
otomat makinesi ile sıcak içecek, soğuk içecek ve yiyecek ile gıda hizmetinin karşılanması
ihalesi yapılacaktır.
1-İhale Konusu Taşınmazın Niteliği, Yeri ve Miktarı:
İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı “Sağlık
Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı ek
hizmet binalarında (Kaynarca Semt Polikliniği 2 (iki) metrekare - Adatepe Semt Polikliniği 4
(dört) metrekare) olmak üzere, toplam 6 (altı) metrekare kullanım alanına sahip, Sıcak Soğuk
İçecekler Ve Gıda Maddesi Makinesi Alanı Kiraya Verilmesi” İşi
2- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:
Şartname ve ekleri İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Mali Hizmetler Başkanlığı Satınalma ve İhale Uygulamaları Biriminde görülebilir ve 200,00
TL karşılığı doküman bedeli Başıbüyük Mah. Atatürk Caddesi No:1 34854
Maltepe/İSTANBUL adresindeki İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği Muhasebe Birimin Halkbank Kartal Şubesi TR54 0001 2009 7570 0005 1000 72
nolu hesabına yatırıldıktan sonra İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satınalma ve İhale Uygulamaları Biriminden satın
alınacaktır.
3- İhalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte ve Hangi Usulle Yapılacağı:
İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince …/…/2016 tarihi
…………………… günü saat 10:00 da Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.
4- Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:
Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli)
35.295,12 TL
(OtuzbeşbinikiyüzdoksanbeşTürklirası, OnikiKuruş) ve geçici teminat miktarı 10.588,53 TL
(OnbinbeşyüzseksensekizTürklirası, ElliüçKuruş) ‘dir. Teminat mektupları, teklifle birlikle
zarf içerisinde idareye sunulur.
5- İsteklilerden Aranılan Belgelerin Neler Olduğu:
5.1. a- Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir ikametgâh adres beyanı İlk ilan
tarihinden sonra alınmış aslı,
b- Tüzel kişi ise tebligat adresi,
5.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)a- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,
ayrıca, geçici teminat hariç istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.3. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Sayfa 1 / 2
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.4. a- Gerçek kişi ise, Arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı
sureti,
b- Tüzel kişi ise, Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek
kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve
vekile ait imza sirküleri,
5.5. Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge.
5.6. Gerçek ve Tüzel kişi; İlk ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı olmadığına dair
belgenin aslı. (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited
Şirketlerde. Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)
5.7. Gerçek ve Tüzel kişi; İlk ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Prim Borcu
olmadığını gösterir belgenin aslı. (Resmi internet sitesinden alınmış belgeler kabul
edilecektir.)
5.8. Gerçek ve Tüzel kişi; İlk ilan tarihinden sonra alınmış Vergi Dairesinden alınmış Vergi
Borcu olmadığını gösterir belgenin aslı. (Resmi internet sitesinden alınmış belgeler kabul
edilecektir.)
5.9. İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
5.10. İhale dokümanı (İdarece hazırlanan kira şartnamesi ile kira sözleşmesi) dosyada
sunulacaktır. (İhale dokümanının her sayfası ihaleye katılanlarca imzalanacaktır)
İstekliler dosya ve belgelerini ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Anadolu Güney
Kamu hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İhale Komisyonuna vereceklerdir. İstekliler
ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla
Yönetmeliğin (Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik) 28. maddesi
hükümlerine göre uygun olarak düzenleyecekleri ihale dosyası ve yazılı tekliflerini iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.
Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Sayfa 2 / 2

Benzer belgeler

i lan tarım işletmeleri genel müdürlüğü polatlı tarım

i lan tarım işletmeleri genel müdürlüğü polatlı tarım 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kiş...

Detaylı

Öğretmenevi Bayan Kuaförü İhale Duyurusu İçin Tıklayınız

Öğretmenevi Bayan Kuaförü İhale Duyurusu İçin Tıklayınız (OtuzbeşbinikiyüzdoksanbeşTürklirası, OnikiKuruş) ve geçici teminat miktarı 10.588,53 TL (OnbinbeşyüzseksensekizTürklirası, ElliüçKuruş) ‘dir. Teminat mektupları, teklifle birlikle zarf içerisinde ...

Detaylı