İndir - Gazella Turizm

Yorumlar

Transkript

İndir - Gazella Turizm
TanzanyaBüyükGöçlerVahşiYaşamTuru
Afrika’dabiryerlerdensözederken,birdiğeribizegözkırpar.Çünküherbiribütünbirtarihinvecoğrafyanın
kendisidir...
Tarih:04-03-2017-10-03-2017
Şehirler:Arusha,Kilimanjaro,Ngorongoro,Serengeti
Otel:4*,Lodge
Ulaşım:TürkHavaYollarıTarifeliSeferiile
Ücret:3990DOLAR
TekKişilikOdaFarkı:600DOLAR
TurKonsepti:TümEkstraTurlarDahil
YemekDurumu:5öğleve5akşamyemeği
TurProgramı
1.Gün
04/03/2017
İstanbul-Kilimanjaro
Turumuz4Mart2017öğledensonraücretsizvekişiyeözelaraçveşoförünüzlegerçekleşecekevini–alan
transferiylebaşlıyor.Saat15.00’daAtatürkHavalimanıDışHatlarGidişTerminali’ndeaçılanGazellaTurizm
kontuarındabuluşuyoruz.Saat17:45’teTürkHavaYolları’naaitTK673sefersayılıuçakileKilimanjaro’yahareket
ediyoruz.Varışımızyerelsaatileertesigün01:40’ta.
2.Gün
05/03/2017
Kilimanjaro-Arusha-Serengeti
Saat01:40’daKilimanjaro’yavarıyoruzveArusha’dakiotelimizetransferoluyoruz.Konaklamamızınardından
kahvaltımızıyapıyoruzve4x4aracımızileöğleyemeğimiziyiyeceğimizNgorongorobölgesindekiotelimizetransfer
oluyoruz.Öğleyemeğimizinardından4x4aracımızileNdutubölgesinetransferoluyoruzvemilliparkiçindesafari
yapıyoruz.Ardındankampadönüyoruzveakşamyemeğimizvekonaklamakampta.
3.Gün
06/03/2017
Serengeti
Sabahkahvaltımızıyapıyoruzve4x4aracımızlaNdutuveSerengetibölgesindekisafarimiziyapmaküzereyola
çıkıyoruz.Buradavahşiyaşamınendoğalhallerinetanıkolacağızveyaklaşık3milyoncivarıhayvanındoğal
yaşamlarınıgözleyebileceğiz.Öğleyemeğimizikamptayiyoruzvesafariyedevamediyoruz.Turumuzunsonunda
akşamyemeğivekonaklamakampta.
4.Gün
07/03/2017
Serengeti
Sabahkahvaltımızınardından4x4aracımızlaNdutuveSerengetibölgesindekisafarimiziyapmaküzereyolaçıkıyoruz.
BuradayenidenvahşiyaşamınendoğalhallerinetanıkolacağızvebelgesellerinçekildiğiSerengetiMilliParkı
içerisindekizebra,ceylan,aslan,impala,leopar,çita,sırtlanvebenzeribirçokmemelinindoğalyaşamınatanık
olacağız.Öğleyemeğimizikamptayiyoruzvesafariyedevamediyoruz.Turumuzunsonundaakşamyemeğive
konaklamakampta.
5.Gün
08/03/2017
Serengeti-Ngorongoro
Sabahkahvaltımızınardındankumanyaolarakhazırlanmışöğleyemeklerimizileberaber4x4aracımızlaNgorongoro
KorumaBölgesinedoğruyolaçıkıyoruz.Krateriçindekisafariturumuzgünbatımınakadardevamedecekve
ardındanotelimizetransferoluyoruz.Akşamyemeğivekonaklamaotelimizde.
6.Gün
09/03/2017
Ngorongoro-Arusha
SabahkahvaltımızınardındanotelimizdenayrılıyoruzveArushaşehirmerkezinetransferoluyoruz.Öğlenvarışımıza
istinadenöğleyemeğimiziyiyoruzvegeceuçuşumuzakadarolansüredeoteldedinleniyoruzveakşamyemeğimizi
yiyoruz.Ardındanoteldenayrılıyoruzvehavaalanınatransferoluyoruz.
7.Gün
10/03/2017
Kilimanjaro-İstanbul
HavaalanınavarışımızaistinadenTK571sefersayılı02:35Kilimanjaro–İstanbuluçuşumuzuyapıyoruz.Varışımız
yerelsaatile10:40’da.Varışımızaistinadenturumuzhavaalanı–eviniztransferiilesonbuluyor.
Hizmetler
FiyataDahilOlanHizmetler:
-TürkHavaYollarıileİstanbul–Kilimanjaro–İstanbularasıekonomisınıfuçakbiletivebubileteilişkinhavalimanı
vergileri.
-Arusha’da1gece4yıldızlıoteldekonaklama
-Seregeti’de2gecelükskamptakonaklama
-Ngorongoro’da1gecelükskamptakonaklama
-Özelaraçlarileprogramdabelirtilentümtransferler
-Özelaraçlarilesizeözeleviniz–alan–eviniztransferleri
-Özelaraçlarileprogramdabelirtilentümgeziler
-Gezileresnasındagerekliolantümmüzeveörenyerigirişücretleri
-Programdabelirtilen5öğle5akşamyemeği
FiyataDahilOlmayanHizmetler:
-Programdabelirtilmeyenyemekler
-Yemeklerdealınacakiçecekler
-Kişiselharcamalar
-Fazlabagajücretleri
-Vizeücretleri
TurunArtıları
+VahşiyaşamuzmanıvebelgeselyapımcısıBurakDoğansoysalilebirliktebubüyüleyiciatmosferdevahşiyaşamı
yakındantecrübeedeceğiz.
+Yaklaşık15000kilometrekarelikbiralanıkapsayanSerengetiMilliParkındaaslan,fil,leopar,gergedangibibirçok
hayvanınyaşamınatanıklıkedeceğiz.
+BirUNESCODünyaMirasıvekorumaalanıolanNgorongoro'daAfrikaantilobuzebraceylangibibirçokhayvanı
görmefırsatıyakalayacağız.
+ZamanındabaşrolleriniefsaneviJohnWayneveHardyKruger'ınoynadığı''Hatari''filmiiçinHollywood'unseçtiği
bölgeolanArusha'daSafariyapacağız.
+Fillerdengergedanlara,leoparlardançitalara,zürafalardanantiloplara,yabanhayatıkarakterlihayvanlarıylabelgesel
tadındabirUlusalPark;Saerengetive4x4jeeplerilegerçekleştireceğimizsafariler...
+Tanzanya'dabelkidesadecebelgesellerdeizleyebildiğinizhayvanlarındoğalortamlarındakiheyecanlıyaşamlarına
ortakolmanızısağlıyacağız.
+Masmaviveberrakgökyüzünüveayaklarımızınaltındakırmızıtoprağınsıcaklığınıhissedeceğizvebüyüleyici
NgorongoroMilliParkındasadecebirkaçmetreuzağımızdakivahşihayvanlarınheyecandoluhayatlarınıgözlemleme
fırsatıbulacağız.
UlusMah.ÖztopuzCad.No:16GirişKatBeşiktaş-İstanbul
02122331598 02122343471 [email protected]
GAZELLATURİZM,gerekligördüğüdurumlardailanettiğiveyakayıt
aldığıturlarıyeterlikatılımsağlanamazisegezibaşlangıcından15
günönceiptaledebilirveyakısmengezikapsamındakiotel
isimlerini,ulaşımaraçlarıilebunlarınhareketyerlerini,programda
belirtilmişvegezilecekyerolarakgösterilmişyerlerinziyaret
sıralarınıdeğiştirebilir.Fiyatlarilanınyayınlandığıgüngeçerlidir.
Ödemelerödemeyapılacakgününmerkezbankasısatışefektif
kurubazalınarakyapılmaktadır.*Ücretsizeviniz–alan–eviniz
transferiyurtdışıkültürturlarındageçerliolup,İstanbul,Ankara,
İzmir,Adana,Antalya,Bodrum,Trabzon,Samsun,Gaziantepve
Kayseriiçingeçerlidir.Belirtilenhavalimanlarına40kmmesafeye
kadargeçerlidir.

Benzer belgeler

Tur Programını İndir

Tur Programını İndir Erken saatler de Safari ye çıkıyoruz.Safari sonrası otele dönüş.Safari Lodge'da alacağımız kahvaltı sonrası, Serengeti Milli Parkı'na gidiyoruz. 3 milyon civarı hayvanın doğal yaşamları içerisinde ...

Detaylı

Lapland Tur Programı

Lapland Tur Programı görme fırsatı yakalayacağız.

Detaylı

Panama - Costa Rica Vahşi Yaşam Turu Tur Programı

Panama - Costa Rica Vahşi Yaşam Turu Tur Programı Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul

Detaylı

İndir - Gazella Turizm

İndir - Gazella Turizm Tekne gezimizin ardından, şehri bir de kendi gözlerinizle görmeniz için şehir merkezinde serbest zaman. Rehberimizin

Detaylı