KOMPOZİSYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yorumlar

Transkript

KOMPOZİSYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ ANASANAT DALI
KOMPOZİSYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
1. Başvuru Koşulları
Program’a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların
yanında, Devlet konservatuvarları ya da eşdeğeri eğitim kurumlarının Kompozisyon sanat
dallarında en az 4 (dört) yıllık lisans diplomasına sahip olma koşulu aranır.
2. Giriş Sınavı
Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite’nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru
yapan adaylar Giriş Sınavı’na alınırlar.
Giriş Sınavı, 60 (altmış) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav ve 40 (kırk) puan
üzerinden değerlendirilen sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz)
tam puan üzerinden değerlendirilir.
Yazılı sınavın başlangıcında, adayın özgeçmişi ve sanatsal çalışmalarına ilişkin belge ve
kayıtların yer aldığı bir dosya, 5 (beş) nüsha olarak Giriş Sınavı jürisine sunulur. Bu dosyada
yer alması gereken belgeler şunlardır:
• Eserlerin listesi ve notaları: Eserlerin en az biri orkestra eseri, en az biri oda müziği eseri ve
en az biri solo eser olmalıdır. Tüm eserlerin toplam seslendirme süresi en az 45 dakika
olmalıdır.
• Eserlere ilişkin ses kayıtları, varsa görüntü kayıtları
• Varsa kitap, makale, bildiri ya da konferans metinleri
Bu dosyayı sunmayan adaylar sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
Yazılı sınavda, adaylara, her biri 15 (onbeş) puan üzerinden değerlendirilen, aşağıdaki dört
konu başlığından sorular yöneltilir:
• Kompozisyon Analiz Yöntemleri: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen, Klasik ya da
Romantik Dönem'e ait bir eser üzerinde armoni ve form analizi
• Armoni: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen bas ve soprano ödevinin çözümlenmesi
• Füg: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen bir konunun Sergi kısmının yazılması
• Doğaçlama: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen tek sesli bir parçanın, armonik diline
uygun biçimde ve doğaçlama olarak piyano eşliğiyle çalınması
Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır.
Sözlü sınavda, adaylara, her biri 8 (sekiz) puan üzerinden değerlendirilen, aşağıdaki beş konu
başlığından sorular yöneltilir:
• Müzik tarihi ve genel sanat kültürü
• Kompozisyon teknikleri
• Kompozisyon literatürü bilgisi
• Enstrümantasyon ve orkestrasyon bilgisi
• Dosyada yer alan eserlere ilişkin sorular
Sözlü sınav sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.
Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40’ı ile Giriş Sınavından alınan puanın
%60’ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.
Giriş Sınavından en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar
başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate
alınır.
3. Mezuniyet Koşulları
24 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve
seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı jürisi tarafından
başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program’dan mezun olma
hakkını kazanırlar.
Sanat çalışması kapsamında, Savunma Sınavı jürisine aşağıdaki çalışmalar sunulur:
• Orkestra eseri (en az 15 dakika seslendirme süreli)
• Sanat Çalışması Raporu
4. Dersler
KOD
AD
Z/S
TPK
AKTS
KOM600
ÖZEL KONULAR
Z
400
30
KOM601
KOMPOZİSYON I
Z
303
8
KOM602
KOMPOZİSYON II
Z
303
8
KOM614
SEMİNER
Z
223
5
KOD
AD
Z/S
TPK
AKTS
KOM603
İLERİ ORKESTRALAMA TEKNİKLERİ I
S
303
5
KOM604
İLERİ ORKESTRALAMA TEKNİKLERİ II
S
303
5
KOM605
YİRMİNCİ YÜZYIL BESTELEME TEKNİKLERİ I
S
202
5
KOM606
YİRMİNCİ YÜZYIL BESTELEME TEKNİKLERİ II
S
202
5
KOM607
SOLFEJ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ I
S
223
7
KOM608
SOLFEJ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ II
S
223
7
KOM609
MÜZİK EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME I
S
202
5
KOM610
MÜZİK EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME II S
202
5
KOM611
ARMONİ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
S
223
5
KOM612
KONTRPUAN ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
S
223
5
KOM613
FORM BİLGİSİ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
S
223
5