yönetim kurulu başkanı mesajı - İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.

Yorumlar

Transkript

yönetim kurulu başkanı mesajı - İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI
Sayın Ortaklarımız,
Türkiye Ekonomisi, 2001 Krizi ertesinde uygulamaya konulan ekonomi politikalarının ve
reformların olumlu sonuçlarını 2004 yılında da görmeye devam etmiştir. Ülke ekonomisi üç
yıldan bu yana kesintisiz bir şekilde büyümesini sürdürmektedir. Ekonomide sağlanan
istikrarla birlikte Avrupa Birliği üyelik sürecinde yaşanan somut gelişmelerin ileride
ekonomik göstergelere olumlu yansımaları olacağı umut edilmektedir.
2004 yılı Dünya Demir Çelik Sektörü açısından yüksek fiyat dalgalanmalarının yaşandığı bir
yıl olmuştur. Sektörün temel girdi kalemleri olan hurda ile enerji fiyatlarında ve özellikle
Asya’daki yoğun talep nedeniyle navlunlarda yaşanan yükselişlerin yanında, Çin'in
ithalatını yıl sonunda azaltması pazarda daralma yaşanmasına neden olmuştur. Buna
rağmen 2004 yılı, özellikle mamul fiyatlarının da artmasına paralel olarak ürünlerin doğru
zamanda doğru fiyatla ve büyük oranda ihraç edilmesi sonucunda, şirketimiz açısından
başarılı bir yıl olmuştur.
Şirketimiz, 2004 yılında, 758 bin ton kütük ve 654 bin ton kısmı kendi adına, 68 bin tonu
ise dışarıya fason üretilen mamül olmak üzere toplam 722 bin ton mamul üretmiş ve 112
bin ton fason ürettirilen dahil, toplam 766 bin ton satılabilir mamüle ulaşmıştır. Haddehane
üretiminin % 85,8’ini ihraç etme başarısını göstererek 304,6 milyon dolar döviz girdisi elde
eden şirketimiz, vergi ve benzeri ödemelerle kamuya yıl içerisinde toplam 56,3 trilyon TL
kaynak aktarmıştır.
2003 yılında başlatılan doğal gaz dönüşüm çalışmalarının tamamlanması ile çevre sağlığı
ve işletme maliyetleri açısından önemli kazanımlar sağlanmıştır.
Sektörde, 2004 yılının son çeyreğinde etkisini gösteren ve Uzakdoğu pazarının
kapanması, Çin’in özellikle uzun mamul piyasasında net ihracatçı konumuna geçmesi,
YTL’deki aşırı değerlenme, Euro Bölgesinde inşaat sektöründe yaşanan durgunluk gibi
nedenlerden kaynaklanan daralmanın etkisini 2005 yılında da sürdürmesi beklenmektedir.
İç pazar talebinin ise ekonomik istikrar ve alt yapı projelerine bağlı olarak artacağı
düşünülmektedir.
Yüksek teknolojiye dayanan, yeniliğe açık, verimliliği öne çıkaran, nitelikli, çevreye ve
insana duyarlı üretim anlayışını "Şirket Vizyonu" olarak benimseyen İzmir Demir Çelik,
dünya pazarlarındaki saygın ve avantajlı konumuyla değişen konjonktürlere kısa sürede
uyum gösterme kapasitesine geçmişte olduğu gibi bugün de sahiptir.
2004 yılındaki yüksek performansımızın önümüzdeki faaliyet döneminde de gösterileceği
hususunda kararlılık ve inanç içinde olduğumuzu bildiriyor, hepinize saygı ve sevgilerimi
sunuyorum.
Caner ÇİMENBİÇER
Yönetim Kurulu Başkanı
I.
GİRİŞ
2004 Çalışma Yılı Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 01.01.2004 - 31.12.2004
tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporundaki değerler raporun 2004 yılına
ilişkin olması nedeniyle TL olarak verilmiştir.
1.00 YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ
28 Mayıs 2004 tarihinde yapılan 2003 yılına ait 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre
ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve bir yıl süre ile görev yapacak Denetim Kurulu üyeleri
seçilmişlerdir. Buna göre üyelerin görevleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir:
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Üyenin Adı Soyadı
Caner ÇİMENBİÇER
Samim SİVRİ
Ali KOCABAŞ
Tülin AYKIN
Teoman YENİGÜN
Mustafa DARCAN
Semih NABİOĞLU
Metin YILMAZ
Görevi
Başkan
Başkan Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Görev Süresi
28.05.2004 - Mayıs 2007
28.05.2004 - Mayıs 2007
28.05.2004 - 09.03.2005
28.05.2004 - Mayıs 2007
28.05.2004 - Mayıs 2007
28.05.2004 - Mayıs 2007
28.05.2004 - Mayıs 2007
09.03.2005 - Mayıs 2007
Denetim Kurulu Üyeleri:
Üyenin Adı Soyadı
Ünal USLU
Hayri BÖLÜKOĞLU
Selçuk ÇEPNİ
Görevi
Üye
Üye
Üye
Görev Süresi
28.05.2004 - Mayıs 2005
28.05.2004 - Mayıs 2005
28.05.2004 - Mayıs 2005
Yönetim Kurulu üyelerimize ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim Uyum Beyanında verilmiştir. Yönetim
Kurulu üyeleri Genel Kurul’da belirlendiği şekilde aylık brüt 1,3 milyar TL ücret almaktadır. Yönetim
Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir
performans değerleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözleşme’nin 27. maddesinin c bendine göre
vergiler ve birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra SPK tarafından saptanan oran ve miktarda temettü
ayrılmakta ve kalan karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir şekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi
kullandırılmamaktadır.
Yönetim Kurulumuzun 28.05.2004 tarih ve 14 sayılı toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye,
Yönetim Kurulu üyelerimizden Mustafa DARCAN ve Semih NABİOĞLU seçilmişlerdir.
Şirketimizde iç kontrol, Yönetim Kurulunca görevlendirilen Denetim Komitesi üyeleri ve Türk Ticaret
Kanunu gereği görev yapan Denetim Kurulu tarafından sağlıklı bir şekilde yerine getirilmektedir.
Şirketimiz tarafından yatırım danışmanlığı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmeti
alınmamakta ve herhangi bir Derecelendirme Kuruluşu ile yapılmış bir anlaşma bulunmamaktadır.
1
2.00 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan Esas Sözleşmemizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay
sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin esaslar açıklanmıştır. Bu bilgilere
Şirket merkezi ve Ticaret Sicil Memurluğu yanında aşağıdaki internet adreslerinden de ulaşılabilir.
www.izdemir.com.tr
http://kap.spk.gov.tr/Yay/ek/index.aspx
Yıl içinde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.
3.00 SERMAYE VE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER
Şirketimizin 62,25 trilyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nama yazılı olmak üzere; 8,3 trilyon
TL'lık kısmı 8.Tertip A ve B Grubu hisse senetleri ile, 16,6 trilyon TL'lık kısmı 9.Tertip B Grubu hisse
senetleri ile, 37,35 trilyon TL'lık kısmı ise 10. Tertip B Grubu hisse senetleri ile temsil edilmektedir.
Geçmiş yıllara ait bedelsiz hisse senedi dağıtımına ve değişim işlemlerinin yapılmasına Şirket
Merkezimizde devam edilmektedir.
2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine Şirketimizin kurul kaydında bulunmayan 300
milyon TL nominal değerli hisse senetlerinin, mevzuat değişikliği nedeniyle kurul kaydına alınmasına
ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2004 tarih ve 8/185 Sayılı toplantısında
görüşülmüş ve Şirketimizin 8.Tertip A ve B Grubu 300 milyon TL nominal değerli hisse senetlerinin
kurul kaydına alınmasına karar verilmiştir.
31.12.2004 itibariyle aşağıda verilen sermaye yapımızda görüleceği gibi, Ortaklarımız arasında gerçek
kişi nihai hakim pay sahibi ve %5’ten fazla paya sahip gerçek kişi yoktur.
Ortaklar
T. İş Bankası A.Ş.
Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar
Deba Holding A.Ş.
Diğer Ortaklar
Toplam
Hisse Adedi
34,037,960,000
3,203,000,301
765,701,138
24,243,338,561
62,250,000,000
Sermaye İçindeki Payı (%)
54.68
5.15
1.23
38.95
100.00
Şirketimizce tümü nama yazılı olmak üzere 603.028 adet hisse senedi ihraç edilmiştir.
2
Hisse senedi fiyatlarımızın İMKB'de 2004 yılındaki gelişimi, toplam işlem hacmi ve İDÇ hisse
senetlerinin borsa işlemlerindeki payı aşağıda verilmiştir.
İDÇ'nin İMKB'deki
İMKB'de Toplam İşlem Hacmi
İzmir Demir Çelik
Hisse Senedi Fiyatı
Aylar
Tutar
Miktar
İşlem Miktarı
Payı En DüşükEn Yüksek Kapanış
(Milyon TL)
(000 Adet)
(000 Adet)
(%)
(TL)
(TL)
(TL)
Ocak
19,734,035,500
5,975,004,832
57,769,593 0.97
1,450
1,760
1,510
Şubat
14,781,854,293
4,420,560,610
35,987,044 0.81
1,430
1,580
1,490
Mart
25,108,687,902
8,226,295,043
194,405,827 2.36
1,460
2,250
1,880
Nisan
17,264,168,169
5,584,867,168
150,268,449 2.69
1,720
2,080
1,720
Mayıs
13,206,652,673
4,697,326,662
63,243,277 1.35
1,450
1,860
1,710
Haziran
10,437,680,093
3,704,811,758
37,182,631 1.00
1,550
1,790
1,670
Temmuz 13,085,320,224
5,092,274,179
56,421,151 1.11
1,620
1,930
1,810
Ağustos 12,451,408,103
4,917,118,434
89,501,682 1.82
1,710
2,130
2,120
Eylül
23,936,755,678
8,555,175,624
208,954,133 2.44
2,090
4,175
3,450
Ekim
18,409,369,026
6,097,943,970
94,044,051 1.54
3,200
3,800
3,620
Kasım
17,827,868,154
5,241,369,988
118,065,161 2.25
3,280
4,020
3,560
Aralık
20,337,238,827
6,639,955,174
76,834,830 1.16
2,920
3,640
3,360
Toplam 206,581,038,642
69,152,703,442
1,182,677,829
İDÇ HİSSE SENEDİ FİYATLARININ GENEL ENDEKSE GÖRE DEĞİŞİMİ
ENDEKS
FİYAT TL
30,000
4,000
3,500
25,000
3,000
20,000
2,500
15,000
2,000
1,500
10,000
1,000
5,000
500
0
0
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
AYLAR
Endeks
3
Fiyat
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
4.00
.01
FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ
SEKTÖRÜN TANIMI
Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden başlayan ve nihai
kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan işlemler ve sistemler
bütününden oluşmaktadır.
Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden
ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, diğeri ise çelik hurdasından çelik üretimi
yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeşitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline
getirilmekte, yarı ürün ise çeşitli sıcak ve soğuk işlem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç,
boru ve benzeri diğer ürünlere dönüştürülmektedir.
Demir Çelik Sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesi, dünya ticaretindeki payının
yüksekliği, büyük işgücü istihdam etmesi, diğer sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle,
ülkelerin ekonomik gelişme düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak
kabul edilmektedir.
.02
SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAKİ YERİ
Demir Çelik Özel İhtisas Komisyonu'nun çalışmaları ile 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı
döneminde sektör ile ilgili alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Bu önlemler:
- Yassı ve uzun ürün dengesizliğinin giderilmesi için tedbirler alınması,
- Sektördeki mevcut tesislerin kalite artırma, maliyet düşürme, ürün çeşitlendirme, verimlilik
ve ihracat artırma yatırımları dışındaki kapasite artırıcı yatırımlara teşvik verilmemesi
biçiminde sıralanmaktadır.
.03
TALEP TAHMİNLERİ
2004 yılı, girdi fiyatlarının artmasına ve Uzakdoğu pazarının kapanmasına karşın mamül
fiyatlarının da artması sonucunda firmamız açısından genel olarak iyi bir yıl olmuştur.
Geçen yılın son çeyreğinden itibaren Çin'in demir çelik, özellikle de uzun mamul piyasasında net
ihracatçı konuma geçmesi, YTL'nin aşırı değerlenmesi, Euro Bölgesi'nde inşaat sektöründe
durgunluk yaşanması ve navlun fiyatlarının yüksek seyrinin devam etmesi nedeniyle, 2005 yılının
zor bir yıl olması beklenmektedir.
İç pazarda ise, sağlanan ekonomik istikrarın ve altyapı projelerinin devamına bağlı olarak
talebin artması beklenmektedir.
.04
SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ
İDÇ; 850 bin ton kapasiteli çelikhanesi ve 760 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde
gelen demir çelik kuruluşlarından biridir. 2004 yılında 758.357 ton kütük ve 654.018 ton kısmı
kendi adına, 67.706 ton kısmı dışarıya fason üretilen mamül olmak üzere toplam 721.724 ton
çelik çubuk üretimi yapılmış ve 111.860 ton fason ürettirilen dahil satılabilir üretim 765.878 tona
ulaşmıştır. Türk ham çelik üretiminden % 3,7, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminden
ise % 5,2 pay alan İDÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki
saygınlığını 2004 yılında da devam ettirmiştir. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre teknolojik
üstünlüğünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geliştiren İDÇ; hammadde, enerji ve iş gücü
verimliliği açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip olduğu
uluslararası NS-ISO 9001-2000, Almanya, İngiltere, Norveç, İspanya ve Singapur kalite belgeleri
ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar sağlayarak, 2004 yılında haddehane
üretiminin % 85,8'ini ihraç etme başarısını göstermiştir.
4
II. 2004 YILI FAALİYETLERİMİZ
A. YATIRIM FAALİYETLERİMİZ
2003 yılında başlatılan doğal gaz dönüşüm çalışmaları; 2004 yılında EAO kapı brülörü, pota ısıtıcıları,
tandiş ve nozul kurutma ve mutfak hatlarının da doğal gaza dönüştürülmesi ile tamamlanmıştır.
Böylece çevre sağlığı ve işletme maliyetleri açısından önemli kazanımlar sağlayan doğal gaz
kullanımı yaygınlaştırılmıştır.
10 MVA'lık Pota Ocağı trafosu yerine, elimizde mevcut 30 MVA'lık trafo konmuş ve pota ocağı işlem
sürelerinin hızlandırılmasıyla birlikte üretim artışı sağlanmıştır.
Çevreye yönelik yatırımlarımız, değişen yönetmelikler paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili
olarak herhangi bir problem yaşanmadığı ve aleyhimize dava açılmadığı gibi yerel sanayi odalarından
alınan ödüllerle de Şirketimiz bu konuda takdir edilmektedir. 2002 yılında tesisimizin Çevresel Etki
Değerlendirme kapsamında olmadığına ilişkin bir yazı alınmıştır.
Yatırımlarımızın gelişimi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
2003
Endekslemeden
2004
2004
Gelen Artış Fiili Artış / Azalış Sabit Kıymetler
Sabit Kıymetler
( Milyon TL )
( Milyon TL )
( Milyon TL )
( Milyon TL )
Arsa ve Araziler
5,787,653
801,024
6,588,677
Yerüstü Düzenleri
7,595,084
1,051,177
74,128
8,720,389
134,851,279
18,663,734
79,347
153,594,360
Binalar
Makine ve Tesisler
292,652,317
40,503,769
(4,850)
333,151,236
Demirbaşlar
3,789,787
524,515
73,521
4,387,823
Taşıt Araçları
5,348,860
740,295
(8,924)
6,080,231
Gemi
31,149,125
4,311,112
35,460,237
Toplam
481,174,105
66,595,626
213,222
547,982,953
31.12.2004 tarihi itibariyle aktifleştirilmemiş yatırımımız bulunmamaktadır.
B. ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİMİZ
2003 ve 2004 yılları karşılaştırmalı fason üretilen ve ürettirilenler hariç üretimlerimiz aşağıda verilmiştir.
Mamul Cinsi
Kütük
Hadde Mamulü
2003 Üretimi
(Ton)
727,628
624,077
2004 Üretimi
(Ton)
758,357
654,018
Değişim Oranı
(%)
4.22%
4.80%
Yıllar itibariyle karşılaştırmalı olarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki değişimler aşağıda verilmiştir.
Çelikhane
Haddehane
2003
Kapasite
(Ton/Yıl)
850,000
760,000
2003
Kapasite
Kullanım Oranı
85.60%
82.12%
5
2004
Kapasite
(Ton/Yıl)
850,000
760,000
2004
Kapasite
Kapasite
Kullanımındaki
Kullanım Oranı
Değişim
89.22%
3.62%
86.05%
3.94%
2003 / 2004 KARŞILAŞTIRMALI AYLIK ÜRETİM MİKTARLARI
Fason
Ürettirilen
Fason
Üretilen
17,991
39,907
85,862
111,860
-
-
-
67,706
ÇELİKHANE
80,000
60,000
TON
Haddehane
2003
2004
56,625 57,718
48,423 50,841
63,816 60,423
64,549 62,452
48,171 62,226
42,582 62,748
57,935 50,529
51,249 61,856
46,256 41,967
46,977 56,617
38,400 46,346
59,093 40,296
624,077 654,018
40,000
20,000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
9
10
11
12
AYLAR
2003
2004
HADDEHANE
80,000
60,000
TON
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
Çelikhane
2003
2004
68,545 60,491
57,024 56,978
72,234 68,280
64,755 61,994
64,445 72,187
53,902 65,079
61,191 62,260
62,043 66,239
55,329 62,874
56,542 61,908
54,300 59,887
57,320 60,180
727,628 758,357
(Ton)
40,000
20,000
0
1
2
3
4
5
6
7
AYLAR
2003
2004
2004 yılında 2.612 ton yarı mamul ve 739.565 ton mamul satışı gerçekleştirilmiştir.
2003 yılında 643.666 ton olan ihracatımız, 2004 yılında 657.082 ton olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen
304.588.508 USD döviz girdisinin 219.745.803 USD kısmı, ithalat ve dış kredi ödemeleri için kullanılmış
olup, ülkemizin dış ticaret dengesine 84.842.705 USD net katkı sağlanmıştır.
Yıl içinde 3.809.290 milyon lira vergi, 4.238.788 milyon lira SSK Primi ve Fon, 48.047.949 milyon lira
elektrik ve 193.078 milyon lira haberleşme ve ulaşım bedeli ödenerek kamuya 56.289.105 milyon lira
tutarında kaynak sağlanmıştır.
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamakla birlikte, KDV
mevzuatında yapılan değişiklik sonucunda 01.01.2004 tarihinden itibaren hurda demirin iç piyasa ve
ithalat yolu ile satın alınması sırasında KDV ödenmemektedir.
Şirket aleyhine açılan önemli davalara ilişkin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.
2004 yılında ödenen toplam 8.451 milyon TL tutarındaki cezaların, 610 milyon TL kısmı Gümrük
cezalarından, 7.297 milyon TL kısmı çevre kirliliği (toz emisyonu) cezalarından, 544 milyon TL kısmı ise
trafik cezalarından oluşmaktadır. Kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya verilen idari para
cezası yoktur.
Kuruluşumuzdan bu yana ürettiğimiz mamullerin kalitesine verdiğimiz önem ve sahip olduğumuz kalite
belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan
vermektedir. Şirketimiz;
- TSE - Türkiye
- ISO 9001 : 2000 - Uluslararası
- Institut For Bautechnik - Almanya
- Kontrollradet For Betongprodukter - Norveç
- CARES - İngiltere
- PSB - Singapur
- CSIC Eduardo Torroja - İspanya
kalite belgelerine sahiptir.
6
C. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER
2004 yılı sonunda, bir önceki döneme göre bilanço kalemlerinde aşağıdaki değişmeler
meydana gelmiştir.
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
K.V.Yabancı Kaynaklar
U.V.Yabancı Kaynaklar
Özkaynaklar
2003
97,337 milyar lira iken
169,316 milyar lira iken
123,541 milyar lira iken
27,783 milyar lira iken
115,179 milyar lira iken
2004
108,646 milyar lira
149,541 milyar lira
70,131 milyar lira
21,234 milyar lira
166,534 milyar lira
olmuştur.
Son bir yıl içinde grup içi şirketler ve diğer ilişkili kişi ve kurumlarla yapılan önemli tutardaki
işlemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.
2003 yılı Genel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da gündeme alınan Türk Ticaret
Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri okunmuş ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin şirket ile işlem
yapmasına ve rekabet edebilmesine ilişkin bu gündem maddesi tartışılarak, mevcut mevzuat
hükümleri çerçevesinde yeterli oy ile kabul edilmiştir. Bu durumdaki Yönetim Kurulu üyemiz Samim
Sivri, şirketimizin iç piyasa satışlarını üstlenen Ege Çelik A.Ş.’nin de Yönetim Kurulu'ndadır.
Finansal Oranlar
Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) %
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) %
Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye %
Ticari Alacaklar / Net Satışlar %
Stok Devir Hızı
Maddi Öz Sermaye Dönüş Hızı (Ort. M. Öz Sermaye/Net Satış)
Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye %
Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı %
Duran Varlıklar / Aktif Toplamı %
Net İşletme Sermayesi (milyar TL) (Dön. Var.-K.V.Borç.)
2003
79
43
132
7
7
0.3
128
37
63
(26,204)
2004
155
41
55
3
8
0.3
79
42
58
38,515
2004 yılında,% 70,1'i faaliyet karından, % 4,6'sı olağanüstü gelir ve kârlardan, %24,1'i dönen
varlıklardaki azalışlardan, %1,2'si duran varlıklardaki azalışlardan olmak üzere toplam 100.974
milyar lira fon yaratılmış; bu fonun, % 38'i dönen varlıkların, % 1,7'si duran varlıkların, % 52,9'u
kısa vadeli borçların ve % 7,4'i uzun vadeli borçların finanse edilmesinde kullanılmıştır.
7
D.
İDARİ FAALİYETLERİMİZ
1.00 FAALİYET DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİMİZ
Adı Soyadı
Mustafa BAYAT
Vasfi MERZİFONLU
Sezai BİRİŞÇİ
İhsan ÇOLAK
Görevi
Genel Müdür
Mali İşler Müdürü
İşletme Müdürü
Proje ve Mühendislik Müdürü
Giriş Tarihi
Ayrılış Tarihi
01.02.1986
01.03.1982
14.11.1983
01.03.1981
ORGANİZASYON ŞEMASI
2.00 FAALİYET DÖNEMİNDEKİ PERSONEL ve İŞÇİ SİRKÜLASYONU
Genel Müdürlük
Fabrika
Toplam
01.01.2004
Mevcudu
69
607
676
Yıl İçinde Yıl İçinde 31.12.2004
Giren
Ayrılan
Mevcudu
5
8
66
68
24
651
73
32
717
3.00 PERSONEL ve İŞÇİYE SAĞLANAN HAK ve MENFAATLER
2002 - 2004 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesine göre kapsam içi personelin ücret artışı
01 Eylül 2003 -28 Şubat 2004 dönemi için; % 6,50, 01 Mart - 31 Ağustos 2004 dönemi için ise;
% 7,30 olarak gerçekleşmiştir.
2004 - 2006 dönemini kapsayan MESS - TÜRK METAL Grup Toplu İş Sözleşmesi, 01 Eylül 2004
tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmış ve kapsam içi personelin ücret artışı, birinci yıl birinci
dönem olan 01 Eylül 2004 - 28 Şubat 2005 için, % 9,31, birinci yıl ikinci dönem olan
01 Mart 2005 - 31 Ağustos 2005 için, % 5,84 oranında gerçekleşmiştir.
2004 - 2006 dönemi Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki diğer dönemler için Devlet İstatistik
Enstitüsü'nün Genel Fiyat Endeksi oranında ücret artışı gerçekleşecektir.
8
III. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ
2004 yılı, sermaye yapımız ve verimli çalışmamız sonucunda yasal kayıtlara göre 52.295.746
milyon TL, SPK'nın Seri: XI No: 21 sayılı tebliğine göre konsolide edilmiş 51.354.857 milyon
TL kar ile kapatılmıştır. Geçmiş yıl zararları ve vergi istisnaları nedeniyle, Kurumlar Vergisi ve
Gelir Vergisi tahakkuk etmemiştir.
Şirketimizin 2004 yılı karının, SPK’nın 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararı dikkate alınarak,
aşağıda yer aldığı şekilde;
1 – Yasal kayıtlarımıza göre 31.12.2004 tarihli mali tablolarda oluşan 247.583.161 milyon TL
geçmiş yıllar zararının, 52.295.746 milyon TL tutarındaki dönem karından,
2 – SPK mevzuatına göre 31.12.2004 tarihli mali tablolarda oluşan 301.256.693 milyon TL
geçmiş yıllar zararının, Seri XI No: 20 sayılı tebliğine göre 46.651.533 milyon TL dönem
karından,
mahsup edilmesini, kalan kısmın ise sırasıyla;
- Olağanüstü yedekler,
- Yasal yedekler,
- Emisyon primi ve
- Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından
mahsup edilmesini Genel Kurul’un onayına sunarız.
IV. SONUÇ
Sayın Ortaklarımız, faaliyetlerimiz ve mali yapımız ile ilgili detaylı bilgiler sunduk. 2004 yılında
Dış ticaret hacmi, 524.334.311 USD olan şirketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm
sıkıntılara rağmen emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir.
2002 ve 2003 Bilanço verilerine göre İDÇ, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu
değerlendirmesinde;
2002
45.
65.
33.
78.
89.
435
- Öz Sermaye sıralamasında
- Net Aktifler sıralamasında
- İhracat sıralamasında
- Üretimden Satışlar sıralamasında
- Satış Hasılatı sıralamasında
- Bilanço Kârı sıralamasında
2003
55.
68.
28.
72.
88.
478 'inci
olmuştur.
Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan Şirketimiz; yüksek ve modern
teknoloji ile çalışarak, düşük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak, üretim ve satışlarımızdaki
artışın devamı, ülkemiz ve ortaklarımız adına maksimum faydanın sağlanması amacıyla daima
yenilikçi ve gelişmeye açık bir şirket olmayı sürdürecektir.
Saygılarımızla,
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
9
SPK’nın Seri:X No:16 tebliğinin 28/B maddesi gereği yapılan açıklamadır.
Şirketimizin, Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 28.03.2005 tarihli Raporları ile denetimden
geçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI No:21 sayılı tebliğine göre düzenlenmiş
31.12.2004 tarihli 2004 yılı bilanço ve gelir tablosu, görev ve sorumluluk alanımızda sahip
olduğumuz bilgiler çerçevesinde tarafımızca incelenmiş, söz konusu raporların;
Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği, açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla
yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ve ilişkin olduğu dönem
itibarıyla, mali tabloların ve raporlardaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu
ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 28.03.2005 Tarih ve 10 Sayılı Kararı ile 31.12.2004 tarihli 2004 yılı
bilanço ve gelir tablosu kabul edilmiştir.
Vasfi MERZİFONLU
Mali İşler Müdürü
Mustafa BAYAT
Genel Müdür
10
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SPK’NIN SERİ: XI NO: 21 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN
BAĞIMSIZ DENETLEME RAPORU
1. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayımlanan Seri: XI No: 1 sayılı “Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara
İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ”, Seri: XI No: 20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde
Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve Seri: XI No: 21 sayılı
“Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”e uygun olarak düzenlenen enflasyona göre düzeltilmiş
konsolide bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait enflasyona göre düzeltilmiş
konsolide gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. Sözkonusu mali tablolar, Yeni Türk Lirası’nın
31 Aralık 2004 tarihindeki cari satın alma gücüyle ifade edilmiştir. İncelememiz, genel kabul
görmüş denetim, ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve
işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim
yöntem ve tekniklerini içermiştir.
2. Görüşümüze göre sözkonusu enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2004
tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet
sonucunu, mevzuata ve SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
3. Görüşümüzü etkilememekle birlikte, aşağıdaki hususun belirtilmesinde fayda görülmüştür:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Şubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararıyla SPK'na tabi
ortaklıklarda 2004 yıl sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin SPK'nın Seri: XI No:21 sayılı
tebliğine göre hazırlanan ekli mali tablolarında 51.354.857 Yeni TL ve yasal kayıtlarında ise
52.295.746 Yeni TL dönem karı bulunduğundan, yukarıda anılan Kurul kararında belirtildiği
gibi, 2004 yılı için kar dağıtımında yasal kayıtlarından karşılanabilecek tutarlar esas
alınabilecektir. Ancak SPK'nın Seri: XI No:20 sayılı tebliği kapsamında mali tabloların
enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve özsermaye hesap grubu içinde geçmiş
yıllar zararında izlenen tutarların enflasyona göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim
kalemi olarak dikkate alınması gerekmektedir. SPK'nın 30 Aralık 2003 tarih ve 1630 sayılı
kararında ise, geçmiş yıllar zararında takip edilen bu tutarın, varsa dönem karı ve dağıtılmamış
geçmiş yıl karları, kalan zarar tutarının ise, sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek
akçeler ve özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan
sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkündür. 2004 yıl sonu itibariyle 51.354.857 Yeni
TL dönem karı bulunmakla birlikte, yukarıda belirtildiği şekilde henüz mahsup edilmemiş
329.530.217 Yeni TL tutarında mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya
çıkan geçmiş yıllar zararı bulunmaktadır. Rapor tarihi itibariyle Şirket'in 2004 yılı faaliyetlerine
ilişkin olarak Genel Kurul'da görüşülüp onaylanacak kar payı ile ilgili çalışmalarına devam
etmesi ve konsolide edilen iştirak ve bağlı ortaklıklarının Genel Kurul'larının yapılmamış olması
nedeniyle, bu rapor kapsamında kar dağıtım tablosu verilmemiştir.
Ankara, 28 Mart 2005
Bülent BEYDÜZ
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
DENETİM SERBEST
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SPK’NIN SERİ: XI NO: 21 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE GELİR TABLOSU ( Milyon TL )
31.12.2004
31.12.2003
540,549,263
386,850,786
70,626,656
467,709,145
2,213,462
49,503,197
333,558,700
3,788,889
14,915,066
19,782,912
91,310
784,488
14,039,268
14,630
668,586
19,099,696
C. NET SATIŞLAR
525,634,197
367,067,874
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
463,207,286
391,536,023
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
62,426,911
(24,468,149)
E. FAALİYET GİDERLERİ (-)
17,032,776
15,443,012
6,958,551
8,315,870
10,074,225
7,127,142
45,394,135
(39,911,161)
8,680,671
27,833,021
9,616
1,288
1,036,029
7,635,026
904,835
26,926,898
G. DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-)
8,858,134
11,933,477
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
8,160,552
7,256,080
6,606,358
5,311,735
1,554,194
1,944,345
37,056,120
(31,267,697)
OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR
4,670,560
5,254,380
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
2. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Kârlar
3,895,293
775,267
2,899,331
2,355,049
9,116
373,339
9,116
368,814
4,525
9,774,545
11,887,614
51,492,109
(14,499,042)
51,492,109
(14,499,042)
(137,252)
78,544
51,354,857
(14,420,498)
A. BRÜT SATIŞLAR
1. Yurtiçi Satışlar
2. Yurtdışı Satışlar
3. Diğer Satışlar
B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)
1. Satıştan İadeler (-)
2. Satış İskontoları (-)
3. Diğer İndirimler (-)
1. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
2. Genel Yönetim Giderleri (-)
ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
2. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
3. Faaliyetlerle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2. Orta Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
I.
J. OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)
1. Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
2. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
K. NET PARASAL POZİSYON KARI
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
L. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI
M. ANA ORTAKLIK DIŞI KAR VEYA ZARAR
NET KONSOLİDE DÖNEM KARI VEYA ZARARI
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SPK’NIN SERİ: XI NO: 21 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE BİLANÇOLAR ( Milyon TL )
AKTİF
1. DÖNEN VARLIKLAR
A. HAZIR DEĞERLER
1. Kasa
2. Bankalar
B. MENKUL KIYMETLER
1. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
2. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
3. Diğer Menkul Kıymetler
31.12.2004
31.12.2003
108,646,242
97,336,925
8,598,657
24,395,433
5,066
8,598,657
24,390,367
203
1,051,511
203
207
1,051,109
195
C. KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
4. Alacak Reeskontu (-)
17,503,268
24,060,484
17,499,018
23,983,907
D. DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR
1. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
2,032
E. STOKLAR
1. İlk Madde ve Malzemeler
2. Yarı Mamuller
3. Mamuller
4. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
5. Verilen Sipariş Avansları
F. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
2. DURAN VARLIKLAR
A. UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR
1. Verilen Depozito ve Teminatlar
B. FİNANSAL DURAN VARLIKLAR
1. Bağlı Menkul Kıymetler
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-)
3. İştirakler
4. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
5. Bağlı Ortaklıklar
C. MADDİ DURAN VARLIKLAR
1. Arazi ve Arsalar
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
3. Binalar
4. Makine Tesis ve Cihazlar
5. Taşıt Araç ve Gereçleri
6. Döşeme ve Demirbaşlar
7. Birikmiş Amortismanlar (-)
8. Yapılmakta Olan Yatırımlar
9. Verilen Sipariş Avansları
D. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri
2. Haklar
E. DİĞER DURAN VARLIKLAR
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
75,749
4,250
1,977
(1,149)
50,453
2,032
50,453
79,773,442
44,155,252
31,238,134
26,643,798
16,220,787
2,596,284
27,524,200
8,813,403
(2,723,196)
7,513,517
6,101,767
2,768,640
3,623,792
149,541,116
169,316,484
206
239
206
239
17,585,471
21,951,776
679,502
11,803,880
(445,357)
(6,175,975)
31,606,771
31,606,771
(15,277,669)
(16,305,124)
1,022,224
1,022,224
131,573,723
146,826,045
6,588,677
6,588,678
8,720,389
8,646,261
153,594,360
153,515,013
333,151,236
333,156,086
41,540,468
41,549,392
4,387,823
4,314,302
(416,430,462)
(401,406,655)
21,232
449,222
13,746
381,716
538,424
75,013
217,053
306,703
321,371
258,187,358
266,653,409
PASİF
31.12.2004
70,131,454
31.12.2003
123,540,951
A. FİNANSAL BORÇLAR
1. Banka Kredileri
2. Uzun Vd. Krd. Anapara Taksit ve Faizleri
B. TİCARİ BORÇLAR
1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
4. Diğer Ticari Borçlar
5. Borç Reeskontu (-)
22,885,868
29,605,088
19,594,500
25,862,225
3,291,368
3,742,863
43,510,785
87,896,001
41,810,790
86,644,044
C. DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR
1. Ortaklara Borçlar
2. Ödenecek Giderler
3. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler
4. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
1. KISA VADELİ BORÇLAR
D. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
1. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
29,263
24,397
1,815,351
2,387,588
4,583
2,022
(149,202)
(1,162,050)
985,640
1,477,391
831
947
263,148
276,163
702,062
1,191,174
19,599
9,107
1,464,282
2,342,146
1,284,879
2,220,325
1,284,879
2,220,325
21,234,313
27,782,977
15,038,184
21,047,430
15,038,184
21,047,430
650,246
2,176,856
650,246
2,176,856
5,545,883
4,558,691
5,545,883
4,558,691
3. ANA ORTAKLIK DIŞI ÖZ SERMAYE
287,779
150,526
A. ANA ORTAKLIK DIŞI ÖZ SERMAYE
287,779
150,526
166,533,812
115,178,955
A. SERMAYE
B. EMİSYON PRİMİ
C. YEDEKLER
1. Yasal Yedekler
2. Özel Yedekler
3. Olağanüstü Yedekler
62,250,000
62,250,000
180,533
180,533
3,236,078
3,236,078
228,763
228,763
3,007,315
3,007,315
D. NET DÖNEM KARI
E. DÖNEM ZARARI ( - )
F. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI ( - )
G. ÖZSERMAYE ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI
51,354,857
2. UZUN VADELİ BORÇLAR
A. FİNANSAL BORÇLAR
1. Banka Kredileri
B. TİCARİ BORÇLAR
1. Satıcılar
C. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
4. ÖZ SERMAYE
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
(14,420,498)
(329,530,217)
(315,109,719)
379,042,561
379,042,561
258,187,358
266,653,409
DENETLEME KURULU RAPORU
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. GENEL KURULU'NA
- Ortaklığın;
Ünvanı
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
Merkezi
İzmir
Sermayesi (Çıkarılmış)
62.250.000.000.000,(Altmışikitrilyonikiyüzellimilyar TL.)
Faaliyet Konusu
Demir Çelik Sanayi
- Denetçi ve denetçilerin adı ve görev süreleri,
ortak veya Şirketin personeli olup olmadıkları
1) 1 yıl, Ünal Uslu, ortak.
2) 1 yıl, Hayri Bölükoğlu, ortak değil.
3) 1 yıl, Selçuk Çepni, ortak değil.
- Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme
Kurulu Toplantı Sayısı
13 Yönetim Kurulu Toplantısına katılınmış,
13 Denetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır.
- Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde
yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde
inceleme yapıldığı ve varılan sonuç
Her ay sonunda inceleme yapılmış, tereddüt
edilen hususlarda mütalaa verilmiş, herhangi bir
usulsüzlük görülmemiştir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 353'ncü maddesinin 1'nci
fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık
veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları
6 defa sayım yapılmış, herhangi bir usulsüzlük
görülmemiştir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 353'ncü maddesinin 1'nci
fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan
inceleme tarihleri ve sonuçları
Her ay sonunda kayıt ve belgeler örnekleme
yöntemiyle taranmış, herhangi bir usulsüzlüğe
rastlanmamıştır.
- İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar
hakkında yapılan işlemler
Şikayet ve yolsuzluk intikal etmemiştir.
İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin 01.01.2004 - 31.12.2004 dönemi hesap ve işlemlerini,
Türk Ticaret Kanunu, Şirketin esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe
ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.
Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2004 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilanço,
Şirketin anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2004 - 31.12.2004 dönemine ait Gelir Tablosu, anılan
döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.
Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza arz
ederiz.
DENETLEME KURULU
Hayri BÖLÜKOĞLU
Ünal USLU
Selçuk ÇEPNİ
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer
alan prensiplerin önemli bir bölümüne, aşağıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uyduğunu
beyan etmektedir. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Kurumsal
Yönetim İlkelerine uyum konusudaki çalışmalarımız sürmektedir.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Pay sahipleriyle ilişkiler, Şirketimiz bünyesinde Menkul Kıymetler Şefliği tarafından
yürütülmektedir. Bu birim, pay sahiplerine ait kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulması, hisse
senedi değişim, temettü ve bedelsiz işlemleri, Şirket ve faaliyetlerine ilişkin ticari sır niteliğinde
olmayan yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması, sermaye artırım işlemlerinin yapılması, Genel Kurul
toplantısının yürürlükteki mevzuata ve Ana Sözleşmeye uygun olarak yapılmasının ve pay
sahiplerinin katılımının sağlanması, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgilenme
haklarının kullanılmasına ilişkin çalışmaların yapılması ve benzeri faaliyetlerden sorumludur.
Mali İşler Müdürü Vasfi Merzifonlu ve Muhasebe Müdürü İlker Yalçın’a bağlı olarak görev yapan
birim aşağıda adı geçen bir şef ve üç personelden oluşmaktadır.
Ali Levent DAYI
Murat UTKUCU
Ersan ERDOĞAN
Ceran OKALP
Şef,
Görevli,
Görevli,
Görevli,
Birim çalışanlarına 0 232 441 50 50 nolu telefondan ve [email protected] adresinden
ulaşılabilir. Menkul Kıymetler Şefliğine başvuru ve yanıt sayıları bir sonraki maddede verilmiştir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Menkul Kıymetler Şefliği tarafından ortaklarımızın her sorusu; SPK hükümleri çerçevesinde
kalmak kaydıyla, en kısa sürede ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmaktadır. Dönem içinde
ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; Şirket karlılığı, temettü dağıtımı, sermaye artırımı,
geçmiş hisse haklarının ne şekilde kullanılacağı ve Türkiye İş Bankası’nın Şirkette sahip olduğu
payların satışı konularında yoğunlaşmıştır. 2004 yılında, bir ortağımızın faks mesajı, diğer
ortaklarımızın ise bilgilenmek amacıyla telefonla yaptığı başvuruların tümü yanıtlanmış, yıl
boyunca 89 ortağımızın hisse senedi değişim, sermaye artırımı ve temettü işlemleri yapılmıştır.
Ayrıca ortaklarımızın önerileri de Şirket yönetimine iletilmiştir.
SPK’nın Seri VIII No 39 Tebliği gereği, kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar süresi
içinde İMKB ve SPK’ya gönderilmekte ve www.imkb.gov.tr sitesinde yayımlanmaktadır.
Ana Sözleşmemizde, pay sahiplerinin talebi doğrultusunda özel denetçi atanmasına ilişkin bir
madde bulunmamaktadır, bu konuda TTK 348.madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar
herhangi bir özel denetçi talebi gelmemiştir.
16
4. Genel Kurul Bilgileri
2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mayıs 2004 tarihinde 50 pay sahibinin ve vekilinin
katılımıyla gerçekleşmiştir. Menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden 21 kişi toplantıya iştirak
etmiştir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındığı gün, özel durumun İMKB ve
SPK’ya gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmiş; 6 Mayıs 2004 tarihli Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi ile 10 Mayıs 2004 tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel Kurul davet
metni, gündem ve vekaletname ilan edilmiştir. Ayrıca, 4 Mayıs 2004 tarih ve 200 Sayılı genel
mektubumuzla başvuruları sırasında Şirket kayıtlarına alınan ortaklarımıza davetiye
gönderilmiştir.
2003 yılı Genel Kurulu’na ilişkin belgeler internet sitemizde yer almakta olup, pay sahiplerimiz
bundan sonra yapılacak Genel Kurul’lara ilişkin tüm duyuru ve belgelere www.izdemir.com.tr
adresinden ulaşabileceklerdir.
Genel Kurul toplantı tutanakları, Şirket merkezindeki Menkul Kıymetler Birimi’nde pay
sahiplerinin incelemelerine açık tutulmaktadır.
Şirketimizin bütün hisse senetleri nama yazılı olup Genel Kurul’a katılım için nama yazılı hisse
senetlerinin tevdi edilmesi zorunludur. Pay defterine kayıt için belli bir süre öngörülmemiştir.
Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden on beş gün önce Şirket Merkezinde pay
sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.
Pay sahiplerimiz, Genel Kurul’da en uygun koşullarda soru sorma, bilgilenme ve öneride
bulunma haklarına sahiptirler. Ancak son Genel Kurul’umuzda pay sahiplerimizin herhangi bir
soru ve önerisi olmamıştır.
Önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi konulara ilişkin kararlar sadece Yönetim
Kurulu tarafından alınmakta ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır.
Genel Kurul prosedürlerinin alım, satım, kiralama gibi işlemleri yavaşlatabileceği gerekçesiyle,
Ana Sözleşme’mize bölünme dışında böyle bir hüküm konulmamıştır, ancak Yönetim Kurulu’nun
gerekli gördüğü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına sunulacağı tabiidir.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Ana Sözleşme’mizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve birikimli oy kullanma yöntemine
ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
Ortaklarımız arasında Şirketimiz ile hakimiyet ilişkisini getiren, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde
bulunan şirketler bulunmamaktadır.
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Ana Sözleşme’mizin 27.maddesine göre, çıkarılan 1.000 adet bedelsiz ve nama yazılı intifa
senetlerinin yıllık bilançoda yer alan net kardan pay alma hakkı vardır. Aynı madde uyarınca,
yıllık net bilanço karının yüzde beşi Kanuni yedek akçe olarak ayrıldıktan sonra, kalan kısımdan
Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır ve kalan karın
yüzde onu kurucu intifa senedi sahiplerine, azami yüzde onu da Yönetim Kurulu üyelerine
dağıtılır.
Şirketin kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası bulunmamakla birlikte, kar elde edilen
dönemlerde Yönetim Kurulu’nca SPK mevzuatına ve Ana Sözleşmeye uygun olarak hazırlanan
kar dağıtım önerisi, Faaliyet raporunda yer almakta ve Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine
ve onayına sunulmaktadır.
Kar dağıtımı süresi içinde yapılmakta, dönem içinde yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul’da
ortaklara bilgi verilmektedir.
17
7. Payların Devri
815 sayılı Kabotaj Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun Gemiye Türk Bayrağı çekilmesine ilişkin
823. maddesi uyarınca; çoğunluk hisselerimizin yabancılara satışını engellemek amacıyla, Ana
Sözleşme’mizin 6. maddesinde değişiklik yapılarak, sermayenin tamamı için nama hisse senedi
basılmış, geçici maddede ise Türk Ticaret Kanununun 823. maddesi ile çelişmemesi şartıyla, bu
hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılması sağlanmıştır.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Bugüne kadar mevzuat dışında politika oluşturmayı zorlayıcı bir durumun meydana gelmemesi
nedeniyle, Şirketimizin kamuya hangi bilgilerin ne şekilde ve ne sıklıkta ve hangi yollarla
duyurulacağı konusunda yazılı bir bilgilendirme politikası bulunmamaktadır.
Şirketimiz tarafından süresi içinde yapılan özel durum bildirimleri ve periyodik mali tabloların ilanı
dışında, zaman zaman Şirket yöneticileri tarafından, mevzuatın izin verdiği ölçüde ve Yönetim
Kurulu’muzun bilgisi dahilinde beyanat verilmektedir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca
internet sitemizde bulunması gereken bilgilere www.izdemir.com.tr adresinde yer verilecek ve bu
bilgiler sürekli güncellenecektir.
9. Özel Durum Açıklamaları
SPK düzenlemeleri uyarınca, 2004 yılında on iki özel durum açıklaması, süresi içinde yapılmış,
bu bildirimlerle ilgili olarak SPK ve İMKB tarafından ek bilgi talebinde bulunulmamıştır.
Şirketimiz hisseleri, yurtdışı borsalara kote olmadığından, bu borsalarda özel durum açıklaması
yapılmamıştır.
Ayrıca, 1 Haziran 2004’ten itibaren ise Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamındaki test
çalışmaları çerçevesinde on sekiz adet bildirim yapılmıştır.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan, Yönetim Kurulu kararları
dışındaki bilgilere Şirket internet sitesinde yer verilecek ve bu bilgiler sürekli güncellenecektir.
Hisse değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel durum açıklaması olarak
kamuya duyurulmuş bulunmaktadır.
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
31.12.2004 itibariyle Şirketimiz’in % 54,68’ine Türkiye İş Bankası, % 5,05'ine Al Rajhi Ailesi
sahiptir. Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi ve % 5’ten fazla paya sahip gerçek kişi yoktur.
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun kamuya açıklanmasını gerektirecek
bir durumun oluşmaması nedeniyle içeriden bilgi edinebilecek kişiler kamuya duyurulmamıştır.
Ancak, Şirketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurulları ve üst düzey yöneticileri
açıklanmaktadır.
Bunlar dışında kalan, tüm personelimiz, bağımsız denetçiler, meslekleri veya görevlerini yerine
getirmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlar ile bunlarla temasları nedeniyle
doğrudan ve dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek olanların listelenmesi ise teknik olarak
imkansızdır.
18
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda aşağıdaki araçlarla bilgilendirilmekte ve
haklarının korunmasına çalışılmaktadır:
- Pay sahipleri; Ana Sözleşme yanında, özel durum açıklamaları ve mali raporların
www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ile,
- Çalışanlar; bireysel sözleşmeler ve toplu iş sözleşmeleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen
toplantılar ve elektronik posta ile,
- Alacaklılar, Müşteriler, Tedarikçiler; kendileri ile yapılan sözleşmelerle,
- Sendika; toplu iş sözleşmesi ile,
- Şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek tasarruf sahipleri ise özel durum açıklamaları ve mali
raporların www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ile.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirketimizin Ana Sözleşme’sinde ve iç düzenlemelerinde, menfaat sahiplerinin Yönetim Kurulu’na
katılması konusunda herhangi bir çalışma yapılmamasına ve model oluşturulmamamasına
rağmen, Şirket yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri daima dikkate alınmaktadır.
15. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları;
- Mevcut işlerimize uygun niteliklere sahip eğitimli işgücünün temin edilmesi,
- Periyodik eğitimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi,
- Kariyer planlaması,
- Şirketin kuruluşundan buyana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal
davranış biçiminin geliştirilmesi,
- İşçi - işveren ilişkilerinin diyalog ve karşılıklı güven anlayışına dayandırılması
- iş barışı ve huzuru içerisinde yaratılan çalışma ortamının devamlılığı
olarak sıralanabilir.
İşyerimizde Türk Metal Sendikası yetkilidir. Çalışanlar ile ilişkilerimiz İşçi Sendika Baştemsilcimiz
Feridun YILDIZ, Temsilcilerimiz İbrahim ERKOÇ, Hakkı CÜNEYİT ve Hüseyin AŞÇI aracılığı ile
yürütülmektedir. Bu kişiler ayrıca, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan İşçi Sağlığı İş
Güvenliği,Yıllık İzin Kurulu, Disiplin Kurulu, Hasar Tespit Komisyonu gibi kurullarımızda da İşçi
Temsilcisi olarak görev yapmaktadırlar.
Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Şirketimiz, ana olarak inşaat sektörüne yapı
malzemeleri üretmektedir.
Müşteri memnuniyeti konusunda, faaliyet raporunun ilgili bölümünde de yer alan;
- TSE,
- Uluslararası ISO 9001:2000,
- Almanya’dan alınan Isttitute für Bautechnic,
- Norveç’ten alınan Kontrollradet for Betongprodukter,
- İngiltere’den alınan CARES
- Singapur’dan alınan PSB ve
19
- İspanya’dan alınan CSIC Eduardo Torroja kalite
kalite belgelerindeki kalite standartlarının sağlanması ve korunmasına azami özen
gösterilmektedir.
Kalitemiz yanında, zamanında teslime de büyük önem verilmekte, gemimiz ve limanımız
sayesinde talepler de zamanında ve istenen şekilde karşılanabilmektedir.
17. Sosyal Sorumluluk
Özel durum bildirimlerinde de yer alan çevreye yönelik yatırımlarımız, değişen yönetmelikler
paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmadığı ve
aleyhimize dava açılmadığı gibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de Şirketimiz bu
konuda takdir edilmektedir. 2002 yılında tesisimizin ÇED kapsamında olmadığına ilişkin bir
yazı alınmıştır.
Şirketimiz, sektörel ihtiyaçların belirlenmesinde, bölge alt yapısının geliştirilmesinde,
yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri ile yapılan grup
çalışmalarında ve sanayi - üniversite işbirliğinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi
konusunda, etik kuralları çerçevesinde öncülük etmektedir.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
İmtiyazlı A grubu hisse çoğunluğunun Türkiye İş Bankası’nda olması nedeniyle, Yönetim Kurulu
üye adayları Türkiye İş Bankası tarafından belirlenmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyesi
ataması konusunda Ana Sözleşme’mizde, Türk Ticaret Kanununda herhangi bir yasal düzenleme
bulunmaması ve bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemesi nedeniyle, bugüne kadar Yönetim
Kurulu'nda bağımsız üye bulunması ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket
dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır.
31.12.2004 itibariyle görevde olan Yönetim Kurulu üyelerine ve Genel Müdüre ilişkin bilgiler
aşağıda verilmiştir.
İSİM
ŞİRKETTEKİ
GÖREV SÜRESİ
GÖREVİ
ŞİRKET DIŞINDAKİ GÖREVİ
T. İş Bankası A.Ş Birinci Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili
Caner
Başkan
ÇİMENBİÇER
3 Yıl
Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
ERK Petrol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
TT & TIM İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Denizli Basma ve Boya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ege Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Çemaş Çelik ve Metal Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Başkan
Samim SİVRİ
Yardımcısı
3 Yıl
Greton Granit ve Prekast Malz. San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İksaş - İzmir Kiraç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Santes Sanayi Tesisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ditaş Denizli İplik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Tarsan Tarım Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Global Bilgisayar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Enda Enerji Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Özel Kent Sağlık Hizm. Ve Malz. San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
20
İSİM
ŞİRKETTEKİ
GÖREV SÜRESİ ŞİRKET DIŞINDAKİ GÖREVİ
GÖREVİ
Ali KOCABAŞ Üye
Mustafa
DARCAN
Denetim
Komitesi
Üyesi, Üye
3 Yıl
T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Müdürlüğü Grup Müdürü
3 Yıl
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı
Asmaş Ağır San. Makinaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Zepa Tarımsal Hayvansal ve Sınai Ürünler Üretim ve Paz. A.Ş. Y.K. Üyesi
Çelikord A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi
Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Semih
NABİOĞLU
Denetim
Komitesi
Üyesi, Üye
3 Yıl
Arya Mobil Satış Dağıtım Paz. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşlet. Yönetim Kurulu Üyesi
Onur Petrol Taşımacılık Turizm Otomotiv Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. Y.K. Üyesi
Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Trakya İplik ve Paz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
T.H. Etitaş Elektrik Teçhizat İmalatı Tesisatı Denetim Kurulu Üyesi
Topkapı Yatırım Holding A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi
Camiş Yatırım Holding A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi
Tülin AYKIN
Üye
3 Yıl
T. İş Bankası A.Ş. İzmir Şube Müdürü
Şişecam A.Ş. Cam Ambalaj Grubu Başkanı
Anadolu Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Anadolu Cam Investment BV Yönetim Kurulu Başkanı
Teoman
YENİGÜN
Balsand BV Yönetim Kurulu Başkanı
Üye
3 Yıl
Omco İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Ferro Döküm Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Mina Glass (Gürcistan) Yönetim Kurulu Başkanı
FEVE & EGM Yönetim Kurulu Üyesi
ISO Meclis Üyesi
Mustafa
BAYAT
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
-
Trakya İplik Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu üyeleri icrada görevli değildir
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirket Ana Sözleşmesi’nde Yönetim Kurulu üyelerinin asgari niteliklerine ilişkin esaslar
bulunmamakla birlikte, 30 yıllık Şirket tarihimiz boyunca Yönetim Kurulu’muzda görev yapan tüm
üyeler SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan şartlara sahiptir.
21
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan Şirketimizin vizyonu; Yüksek ve
modern teknoloji ile çalışarak, düşük maliyetli, kaliteli üretim yaparak, ülkemiz ve ortaklarımız
adına maksimum fayda sağlamak ve daima yenilikçi ve gelişmeye açık bir Şirket olarak sektörde
ilk olmayı sürdürmektir.
Misyonumuz ise;
- Sektörde en ileri teknolojiyi takip etmek,
- Bilgi, tecrübe ve yaratıcılığa dayalı kaliteli üretim anlayışımızla kalıcı ilişkiler kurmak,
- Know-How transfer etmek, yurt dışında tesisler kurmak, geliştirmek, iyileştirmek, işletmeye
almak,
- Sosyal ve ekonomik değer yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
- Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için sürekli fayda yaratmaktır.
Yönetim Kurulu Şirket yöneticileri tarafından oluşturulan bütçede yer alan stratejik hedefleri
onaylar ve takip eder. Yönetim Kurulu üyeleri her Yönetim Kurulu toplantısında Şirketin
faaliyetlerini ve geçmiş performansını kontrol eder.
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
İç Kontrol, Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen Denetim Komitesi üyeleri ve Türk Ticaret Kanunu
gereği görev yapan Denetim Kurulu tarafından yerine getirilmektedir.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirket Ana Sözleşmesi’nin; 10, 11 ve 12. maddelerinde Yönetim Kurulu’nun sorumlulukları
belirtilmiştir. Ana Sözleşme’de yer almayan konularda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir.
Şirket Ana Sözleşmesine www.izdemir.com.tr adresinden ulaşılabilir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu gündemi; Şirket yönetimi, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu
üyeleri tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği
zamanlarda, Yönetim Kurulu Başkanı’nın daveti ile toplanır. 2004 yılında 13 toplantı yapılmıştır.
Şirketin Genel Müdürlük sekreteryasından alınan sekreterya hizmetinden yararlanılarak Yönetim
Kurulu üyelerinin, toplantı konusunda bilgilendirilmesi sağlanılır. Bugüne kadar Yönetim Kurulu
toplantılarında farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçesi karar zaptına
geçirilmemiş olmasına rağmen, buna engel bir durum yoktur. Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye
olmaması nedeniyle, kamuya açıklanmamış karşı oy bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm madde 2.17.4’te yer alan ve aşağıda
açıklanan önemli konuların görüşüldüğü toplantılara fiilen katılmaktadırlar.
a-Şirketin faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması,
b-Genel Kurul’un olağan / olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili
konular,
c-Genel Kurul’a sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
d-Yönetim Kurulu Başkanı’nın, Başkan Vekili’nin seçilmesi ve yeni üye atanması,
e-İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
f-İcra Başkanı’nın/Genel Müdür’ün atanması veya azledilmesi,
g-Komitelerin oluşturulması,
22
h-Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma; Şirketin tamamının veya duran varlıklarının %10’unun
satılması veya %10’unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10’un üzerinde
tutarlarda gider yapılması,
i-Şirketin temettü politikasının ve dağıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi,
j-Sermaye artırımı veya azaltımı.
Yönetim Kurulu kararına konular tartışıldıktan sonra varılan nihai sonuç yazılır. Bu nedenle
Yönetim Kurulu toplantısı sırasında Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular karar
zaptında yer almamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
2003 yılı Genel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve
335. maddeleri okunmuş ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile işlem yapmasına ve
rekabet edebilmesine ilişkin gündem maddesi tartışılarak mevcut mevzuat hükümleri
çerçevesinde yeterli oy ile kabul edilmiştir.
Bu durumdaki Yönetim Kurulu üyemiz Samim Sivri, Şirketimizin iç piyasa satışlarında bayilik
anlaşmamız bulunan Ege Çelik A.Ş.’nin de Yönetim Kurulu’ndadır.
25. Etik Kuralları
Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş ve kamuya açıklanmış yazılı etik kuralları
bulunmamaktadır. Ancak, genel etik kurallar Şirketimiz için de geçerlidir.
26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla,
Denetimden Sorumlu Komite 11.12.2002 tarihinde 32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
oluşturulmuştur. Komite üyelerinin son durumu aşağıda verilmiştir;
Mustafa DARCAN
Semih NABİOĞLU
Denetim Komitesi Üyesi, Üye TİB İştirakler Grup Müdürü
Denetim Komitesi Üyesi, Üye TİB İştirakler Müdür Yard.
Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, mali tabloların ve raporlardaki diğer mali konulardaki
bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıtıp
yansıtmadığını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na öneride bulunur.
Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye olmadığı için, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri icracı
olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Yazılı prosedürü olmamakla birlikte, her
Yönetim Kurulu toplantısından önce Denetimden Sorumlu Komite de toplantı yapmaktadır.
27. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’da belirlendiği şekilde, aylık brüt 1,3 milyar TL ücret
almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların
belirlenmesinde kullanılan bir performans değerleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana
Sözleşme’nin 27. maddesinin c bendine göre birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra SPK
tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrılmakta ve kalan karın azami yüzde onu
Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir şekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi
kullandırılmamaktadır.
23

Benzer belgeler