Buzağı ve Düvelerin Beslenmesi

Yorumlar

Transkript

Buzağı ve Düvelerin Beslenmesi
ADSYB/AÇDM EĞĠTĠM ve ÇĠFTÇĠ TOPLANTISI
PINE BAY RESORT OTEL, KUġADASI
12-14 Aralık 2014
Yrd.Doç.Dr.Hulusi AKÇAY
[email protected]
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
1
ĠĢletmenin geleceğine yapılan yatırım;
buzağının bakımına, beslenmesine ve
sağlığına gösterilen özenle baĢlar.
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR13.12.2014
BĠR VERĠM
!
14:45-16:00
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
2
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
3
Data from calf studies conducted over the past 20 yr has shown
that pre-weaning nutrient intake, from milk or milk replacer, can
have profound effects on development of the calf that enhance
first lactation and lifetime productivity.
The data demonstrate that nutrient intake from milk or milk
replacer during the pre-weaning period positively impacted
long-term productivity of dairy calves and provides new
management opportunities to improve milk yield of dairy cattle.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
4
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
5
► Temiz, havadar, sakin
bir ortamda doğum
► Doğumdan sonra en
geç yarım saat içinde
ayağa kalkan bir buzağı
► Doğumdan hemen
sonra baĢlayan ve
buzağı büyütme
döneminde devam
edecek doğru
yetiĢtirme uygulamaları
(bakım, besleme,
hastalıklar,
kayıt vb)
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
6
Buzağı besleme pratiği
Ağız sütünün verilmesi
 Sabah ve akĢam 2.0 – 2.5 kg süt
verilmesi
 Ġlk haftadan sonra buzağının önünde
sürekli buzağı baĢlangıç yemi, kaba
yem ve su bulundurulması
 Yeterli buzağı yemi tüketen buzağının
sütten kesilmesi en geç iki ay içinde
sütten kesilmesi

Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
7
Buzağı beslemede ilk adım: 1. gün
Ağız sütü (Colostrum)
BESLEYĠCĠ
KORUYUCU
TEMĠZLEYĠCĠ
Neden?
Yalnız besleyici olması değil, daha da önemlisi enfeksiyon
etkenlerine karĢı bağıĢıklık maddelerini içerdiği için
Nasıl?
Temiz meme ?
Temiz biberon
Vücut sıcaklığında süt ve ekipman
Ne zaman?
Doğumu izleyen 0.5 - 1 ve 6 – 9 saatleri içinde iki öğün
+ 10 – 24. saatler içinde iki öğün
Ne kadar?
Buzağının canlı ağırlığının % 10’u kadar
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
8
Ġçerik
Kolostrum
GeçiĢ Sütü
Normal süt
23.9
15.4
12.6
5.5
3.9
3.6
Yağsız KM (%)
16.7
9.8
9.6
Top. Protein (%)
14.0
5.1
3.2
Laktoz (%)
3.3
4.7
5.0
Mineral (%)
1.03
0.81
0.74
6.0
2.4
0.09
Kuru Madde (%)
Yağ (%)
Ig (%)
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
9
NE KADAR ERKEN O KADAR ĠYĠ!
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
10
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
11
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
12
Neden?
(Yalnız besleyici olması değil, daha da önemlisi enfeksiyon
etkenlerine karĢı bağıĢıklık cisimciklerini içerdiği için)
Ağız sütünün % 60–70’i bağıĢıklık cisimciklerinden oluĢur.
Ağız sütünün kalitesi
BağıĢıklık cisimciklerinin miktarı
Görünüm: Yoğun, kıvamlı ağız sütü – Sulu, akıĢkan ağız sütü
►
Buzağı sağlığı açısından ağız sütü miktarı kadar kalitesi de
önemlidir.
► Kuru dönem beslemesinde yeterli vitamin ve mineral verilmesi;
ağız sütündeki bağıĢıklık cisimcikleri ile vitamin ve mineral
miktarı üzerinde etkilidir.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
13
Ağız sütünde bağıĢıklık cisimciklerinin miktarını
etkileyen etmenler
Buzağı sağlığı açısından ağız sütü miktarı kadar kalitesi de
önemlidir.
Kuru dönem beslemesinde yeterli vitamin ve mineral verilmesi;
ağız sütündeki bağıĢıklık cisimcikleri ile vitamin ve mineral
miktarı üzerinde etkilidir.
►
►
►
►
►
►
Kuru dönem süresinin yetersizliği (<30 gün !) veya erken
buzağılama
Doğum öncesi ağız sütünün memeden damlaması veya
sızması
Ġneğin yaĢı
Ġneğin ırkı
Hastalıklar
Beslenme
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
14
Hastalıklar ve Colostrum kalitesi
-
-
-
Buzağılamadan 30 önce yapılan aĢılamaların kolostrum
kalitesi ve buzağının hastalıklara karĢı direncinin artırılmasında
önemli rol oynadığı çeĢitli kaynaklarda bildirilmektedir.
IBR
BVD
PI3
BRSV
E. Coli
Ġleri gebe düvelerde Blackleg – Yanıkara (Clostridium chauvoei)
Clostridium perfringens B ve C tipi
vb…….
Eğer buzağı ishalleri rota ve corona virus kaynaklı ise bütün gebe
hayvanların aĢıları titizlikle uygulanmalıdır.
Bütün bu takipler mutlaka bir veteriner hekimin
gözetiminde yapılmalıdır !
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
15
Buzağı ishalleri

Doğan buzağıların
> % 5 tedaviye ihtiyaç duyuyorsa
> % 2 ishalden ölüyor ise,
MUTLAKA VETERĠNER HEKĠME DANIġILMALIDIR !

ELEKTROLĠT SOLUSYONLAR DÜġÜNÜLMELĠDĠR !







Özetle,
Patojen varlığı
Stress ve konfor (hem ana hem de buzağı açısından)
Besin maddelerinin yeterliliği
Meme yapısı (meme puanına göre ayıklama, meme yüksekliği vb) gibi
faktörler kolostrum kalitesi ve buzağılarda yaĢanan
sorunları doğrudan etkilemektedir.
Dave Sparks, Oklahoma State University, 2010.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
16
Ağız sütündeki bağışıklık cisimcikleri miktarına buzağılama
sayısının etkisi
Buzağılama
1.
2.
3.
4.
sayısı
Bağışıklık
5.9
6.3
8.2
7.5
cisimciği, %*
* 100 g taze ağız sütünde / g
Ağız sütündeki bağışıklık cisimcikleri miktarına ırkın etkisi
Irk
Bağışıklık
cisimciği, %*
Jersey
Brown Swiss
Guernsey
Holstein
9.0
8.6
6.3
5.6
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
17
Nasıl?
(Temiz meme ve biberon, vücut sıcaklığında süt ve ekipman)
Buzağı anasını emerse;




Ne kadar süt içtiği bilinmez.
Kirli memeden mikroorganizmaları alır.
Buzağının emmesine alıĢan ana yavrusu
yanında olmadan sütünü indirmeyebilir.
Mastitis riski artar.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
18
Ne zaman?
(Doğumu izleyen 0.5 - 2 saat ve 6 – 9 saat içinde iki öğün +
10 – 24. saatler içinde 2 öğün)


Ağız sütündeki bağıĢıklık cisimciklerinin
yoğunluğu ve bağırsaklardan emilim
düzeyi; doğumu izleyen 2. saatten sonra
çok hızlı bir Ģekilde azalmaya baĢlar, 6.
saatte yarıya düĢer ve 24 saat sonra sütte
bulunmaz.
Diğer yandan, ağız sütü laksatif etkiye
sahiptir ve sindirim kanalının normal
iĢlevlerini uyarır.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
19
Sıcak&kuru buzağı
Besleme
Enerji
Protein
Vitamin
KOLOSTRUM
BAĞIġIKLIK
+sıcak ve kuru buzağı
+ yeterli besleme
- kolostrum
ENFEKSĠYON RĠSKĠ!
(ishal, pneumonia, sepsis vb)
+Yeterince kolostrum
+ yeter besleme
-Islak ve soğuk bir buzağı
ENFEKSĠYON RĠSKĠ!
+sıcak ve kuru buzağı
+yeterince kolostrum
-yeterince yem tüketmiyor
ENFEKSĠYON RĠSKĠ!
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
20
Anasının yanında 2-3 saat kalan ve ağız
sütü verilip bakım ve kayıt iĢlemleri
yapılan buzağı 0-60 gün süre ile
kalacağı, uygun Ģekilde hazırlanmıĢ
bireysel buzağı bölmesine alınır.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
21
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
22
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
23
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
24
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
25
Buzağı beslemede ikinci adım: 2 – 5.
günler
GeçiĢ sütü
Kaç öğün?
AĢamalı olarak 2 öğüne iniĢ
Ne kadar?
Aynı miktarda
Biberondan emzirme veya kovadan içirme?
Süt verme
yöntemi
Buzağı sayısı
Toplam
İshal görülen
İshal olmayan İshal olan buzağı yüzdesi
Kovadan
içirme
53
21
32
% 60
Biberondan
emzirme
30
26
4
% 13
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
26
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
27



Kardiadan omasuma kadar geçiĢi sağlayan
iki kat muskuler bir yapıya sahiptir.
Bu oluk kapandığında emilen süt doğrudan
özofagustan abomasuma doğru
yönlendirilir. Açıldığı zaman içerik rumen ve
retikulum içerisine dağılır.
Temel fonksiyonu buzağılarda süt emme
iĢlemi sırasında süt alımını sağlamasıdır.
Genç ruminantlarda etkindir.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
28
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
29
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
30
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
31
Buzağı beslemede üçüncü adım: 6 – 45/60. günler
Süt – Karma yem – Su
Hedef: Kısa sürede iĢkembe geliĢimini sağlamak
Süt / Fazla ağız veya geçiĢ sütü /
Fermente (ekĢitilmiĢ) süt / Süt ikame yemi
Öğün ve miktar aynı
20 – 45/60. günler:
Taze yağsız süt (% 50 daha fazla)
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
32
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
33
Buzağı beslemede karma yem
Neden?
Ön midelerin kısa sürede geliĢimi (kas ve papilla) için
Nasıl?
Besin madde bileĢimi yeterli
Sindirilebilirliği yüksek
Lezzetli
Ne zaman?
Doğumu izleyen 4-5. günde buzağının önüne koyma
7-10. günden baĢlayıp giderek artan tüketim
Sürekli, tüketebileceği kadar ve her gün taze yem
Ne kadar?
Buzağı canlı ağırlığının % 1’i kadar tükettiğinde
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
34
YaĢa bağlı olarak mide bölümlerinin
anatomik hacmindeki değiĢiklikler, %
Yenidoğan
Retikulum
5
2 – 3 aylık
buzağı
5
Rumen
25
65
80
Omasum
10
10
7–8
Abomasum
60
20
7–8
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
Erişkin
5
13.12.2014 14:45-16:00
35
ĠĢkembe
ġirden
2 haftalık
ĠĢkembe
ġirden
3-4
aylık
ĠĢkembe
ġirden
8 haftalık
ĠĢkembe
ġirden
EriĢkin
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
36
Üretilen
uçucu yağ
asitleri
rumen
gelişimini
sağlar.
Asetat, bütirat ve propionat gibi
uçucu yağ asitleri üretilir.
Buzağı başlangıç yemi
Buzağı başlangıç yemi gelişen
rumen fermente olur.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
37
Süt
Süt + Buzağı yemi
Süt + Saman
6 haftalık yaşta işkembeler
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
38
h
h
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
39
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
40
Süt
Süt + Buzağı yemi
6 haftalık yaşta
işkembe ve börkenek
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
41
Buzağı beslemede karma yem
Nasıl?
Besin madde bileĢimi yeterli, dengeli
Sindirilebilirliği yüksek
Lezzetli
Pelet
Ne zaman?
Doğumu izleyen 4-5. günde buzağının önüne koyma
7-10. günden baĢlayıp giderek artan tüketim
Ne kadar?
Tüketebildiği kadar, her gün taze yem
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
42
Sütten kesme
Sütten kesilecek buzağı canlı
ağırlığının % 1’i kadar karma
yem tüketmeli
ve
sağlıklı, güçlü olmalı !
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
43
Sütten kesilen buzağıların beslenmesi
(2 – 4 aylık yaĢ)
Kaliteli kaba ve karma yem



Hedef canlı ağırlık artıĢı ve canlı ağırlık
Kullanılacak kaba yem çeĢidi ve
kalitesi
Her gün taze olarak ve
tüketebilecekleri kadar kaba ve karma
yem
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
44
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
45
Buzağı beslemede kaba yem
►Neden?
Rumenin kapasite ve papilla açısından geliĢimi
için iyi kaliteli kaba yeme gereksinim vardır.
Rumen duvarının büyümesi ve geliĢimi için
gereksinim duyulan bütirik asit ve asetik asitin
sağlanması için kaba yemden çok karma
yemdeki karbonhidratlar esansiyeldir.
►Ne zaman?
Eğer karma yemde yeterli NDF varsa sütten
kesilene kadar buzağıya kaba yem verilmesine
gerek yoktur.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
46
Nasıl?
Lezzetli ve
sidirilebilirliği yüksek
ĠĢkembenin kas
geliĢimi kaliteli kaba
yemlerle sağlanabilir.
Asla saman
kullanılmamalıdır.
Kaliteli yonca mı,
kaliteli yulaf otu mu?
Ne kadar?
Tüketebildiği kadar.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
47
İri ırklar için buzağı döneminin sonundaki kaba ve
karma yem tüketimleri
Yaş, ay – Ağırlık, kg
4 – 150
Kuru madde tüketimi, kg/gün
3.2 – 4.0
Çok kaliteli kaba yem1 / karma yem, kg 1.8 – 2.2 / 1.4 – 1.8
Kaliteli kaba yem2 / karma yem, kg
1.4 – 1.8 / 1.8 – 2.2
Kalitesiz kaba yem3 / karma yem, kg
0.9 – 1.4 / 2.3 – 2.7
Kaba yem oranı, %
Rasyondaki NDF, %
Rasyondaki ham protein, %
40 – 80
34
16
1:
% 60’dan fazla TSBM, erken biçim buğdaygil otu
2: % 54-56 TSBM, orta veya tam çiçeklenme döneminde biçilmiş yonca
3: % 50’den az TSBM, saman
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
48
Buzağı beslemede su
►Buzağıların önünde ilk haftadan sonra
tüketebilecekleri nitelikte kaliteli su,
mutlaka sürekli önlerinde
bulundurulmalıdır.
►Suyun kısıtlı veya öğün Ģeklinde verilmesi;
 karma yem tüketimini sınırlandırır,
 iĢkembenin aĢırı geniĢlemesine yol
açar,
 ishal riskini arttırır.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
49
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
50
Kaliteli kaba yem
silaja dikkat!
Dengeli bir rasyon
enerji
protein
vit-min
Büyüme ve geliĢmenin izlenmesi !!!!!
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
51
Büyüme, genç hayvanların kronolojik ve
fizyolojik yaĢları ile yakından ilgili bir
kavramdır.
Kronolojik yaĢ; gün, hafta, ay ve yıl olarak tanımlanabilen yaĢ
iken,
Fizyolojik yaĢ; ergin canlı ağırlığın yüzdesi olarak ifade
edilmektedir.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
52
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
53


Gerçek anlamda istenilen büyüme ile besiyi
kesinlikle birbirine karıĢtırmamak gerekir.
Büyüme teriminden kas doku, kemik doku
ve yaĢamsal iç organlar gibi yapısal
organların miktarlarındaki artıĢlar
anlaĢılması gerekirken, besi de ise ek olarak
yağ depolarındaki oransız artıĢlar akla
gelmelidir.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
54

Büyüme oranları her zaman ergin vücut ağırlığı
ile bağlantılı olmalıdır. Ergin ağırlığın ölçüsü
de, canlı ağırlık ile iskelet sisteminin ya da
vücut ölçülerinin birlikte değerlendirildiği bir
ölçüt olmalıdır. Bir Holstein süt ineği için
ortalama ergin vücut ölçüsü; vücut kondisyon
skoru (VKS) 3.0, canlı ağırlığı 675 kg ve 145 cm
cidago yüksekliği olacak Ģekilde
tanımlanmaktadır. Düve yetiĢtirilirken de
yukarıda belirtilen vücut ölçülerine hayvanların
üçüncü laktasyonda ulaĢmaları istenmektedir.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
55
VKS 3.0, CA 675 kg ve 145 cm cidago yüksekliği
@ 3. laktasyon
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
56


Büyüme oranları değerlendirilirken
büyümenin zaman içinde değiĢtiği gerçeği
unutulmamalıdır.
Büyüme genelde yavaĢ baĢlar, cinsel
olgunluk çağına kadar oldukça hızlı bir
Ģekilde yükselir, daha sonra da tekrar
yavaĢlamaktadır.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
57
Büyüme ve geliĢmenin izlenmesi !!!!!
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
58
VKS yada VKP?
Cidago yüksekliği?
13.12.2014 14:45-16:00
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
59
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
60
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
61
Ġlk kızgınlık?
Holstein düveler normalde
ilk kızgınlıklarını
gösterdikleri cinsel
olgunluk dönemine ergin
canlı ağırlıklarının
%42’sine ya da baĢka bir
anlatımla 270 ile 300 kg
canlı ağırlıkta ulaĢırlar.
Bu da prepubertal
dönemdeki büyüme
oranına bağlı olarak
yaklaĢık 7 ile 11 aylık yaĢa
denk gelir.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
62
CANLI AĞIRLIK , Tohumlama,
Buzağılama
Canlı Ağırlık, kg
570 kg
370 kg
tohumlama
YaĢ, ay
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
buzağılama
13.12.2014 14:45-16:00
63
ĠDEAL GEBELĠK BAġLANGICI
Ġdeal CA
370 kg Ergin CA’ın (670 kg) % 55 i
Cidago yüksekliği
142 cm
VKS / VKP
3.0
DOĞUMDAN SONRAKĠ ĠDEAL DURUM
Ġdeal CA
570 kg Ergin CA’ın (670 kg) % 85 i
Cidago yüksekliği
145 cm
VKS / VKP
3.5
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
64
prepubertal dönemde düvelerdeki canlı ağırlık
artıĢının, meme doku geliĢimini ne derece
etkileyeceği konusu üzerinde yoğunlaĢmalıdır
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
65
Meme Doku ve Süt Üretimi
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
66
Pubertiden önce baĢlar
2.-3. ayda
Bu dönemde vücudun tamamında görülen geliĢime göre meme dokusu daha
hızlı büyümektedir ki bu allometrik bir büyümedir.
Pubertiden sonra meme dokunun geliĢimi
artık yavaĢlamaya baĢlar.
2.-3. kızgınlıktan sonra meme dokudaki
büyüme tekrar hızlanır,
Ama bu dönemdeki büyüme hızı artık vücudun genelinde görülen büyüme
hızına eĢittir. Buna da isometrik büyüme denilmektedir.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
67
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
68
Puberti sonrası ve özelliklede gebe
kaldıktan sonraki meme geliĢimi, süt kanalları
ve alveolların geliĢimi ile kendini gösterir.
Gebeliğin sonuna, laktasyon baĢlangıcına
doğru parankim meme dokusu tekrar
allometrik büyümeye baĢlar.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
69
Prepubertal dönemde yapılan
dengesiz ve yüksek enerjili bir
besleme rejimi, meme geliĢiminin
olumsuz etkileyebilmektedir.
Puberti sonrası ve özellikle de
gebe kaldıktan sonraki meme
geliĢimi, süt kanalları ve alveolların
geliĢimi ile kendini gösterir.
Gebeliğin sonuna, laktasyon
baĢlangıcına doğru parankim meme
dokusu tekrar allometrik büyümeye
baĢlar.
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
70
Özellikle de 3 aylık yaĢtan 10 aylık
yaĢa kadar olan sürede yapılan besleme
son derece kritiktir.
Özetle, yüksek enerjili ve özensiz
rasyonlarla yapılan besleme hataları (ki
böyle bir besleme programında
hayvanların GCAA yaklaĢık 1100 – 1200
g / d ‘e ulaĢabilir), hayvanların parankim
meme doku geliĢimlerini son derece
olumsuz etkileyecektir.
Ġdeal GCAA 700-750 g / gün
(doğumda ~ 570 kg CA için)
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
71
İri ırklar için buzağı döneminin sonundaki kaba ve
karma yem tüketimleri
Yaş, ay – Ağırlık, kg
4 – 150
Kuru madde tüketimi, kg/gün
3.2 – 4.0
Çok kaliteli kaba yem1 / karma yem, kg 1.8 – 2.2 / 1.4 – 1.8
Kaliteli kaba yem2 / karma yem, kg
1.4 – 1.8 / 1.8 – 2.2
Kalitesiz kaba yem3 / karma yem, kg
0.9 – 1.4 / 2.3 – 2.7
Kaba yem oranı, %
Rasyondaki NDF, %
Rasyondaki ham protein, %
40 – 80
34
16
1:
% 60’dan fazla TSBM, erken biçim buğdaygil otu
2: % 54-56 TSBM, orta veya tam çiçeklenme döneminde biçilmiş yonca
3: % 50’den az TSBM, saman
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
72
Ölçmeden yönetemeyiz! Bu yüzden,

Vücut geliĢimleri izlenmeli!
Rasyon enerji düzeyine dikkat!
KMT !
Stres / Konfor !

Meme doku geliĢimi riske atılmamalı!





% 75-80 kaba yem
1,5- 2 kg düve yemi
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
73
REHBERĠMĠZ BĠLĠM
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR ÜRETĠM!
TEġEKKÜRLER…
Buzağı & Düvelerin Beslenmesi
13.12.2014 14:45-16:00
74

Benzer belgeler