Beton ve Harç Katkıları

Yorumlar

Transkript

Beton ve Harç Katkıları
lcMo
Yapr Malzemeleri ile ilgili olarak Uye Devletlerin kanun, yonetmelik ve idari hUkUmler:inin uyumlagtrrrlmasr hakkrnda
21 Aralrk 1988 tarihli ve 89/106/EEC sayrh Avrupa Toplulufu Konseyi ingaat Malzemeleri Direktifi (CPD) ile uyumlu
olarak 22Temmuz 1993 tarihli ve93/68/EEC sayrl Avrupa Konseyi Direktifi ile defigtirilmig olarak tanrmlanan yapr
malzemesi
Kimyasal Katkrlar
- Betoh, Harg ve $erbet igin Katkllar
Sertifika ekinde belirtilen
i.iri.in
lerde,
imalatgr
REMMERS YApr MALZEMELER| SANAyi VE T|CARET
LiMirrO ginreri
Aydrnh Mahallesi, BOSB Batl Caddesi,5. Sok. No:2-4
Aydrnh
-
Tuzla
- isreNeul / TuRKiyE
imalatgr taraftndan fabrika i.iretim kontroli.i uygulanmaktadrr ve ICMQ fabrika ve fabrikanrn Liretim kontroli.lniln
baglangrg tetkikini gergeklegtirmigtir. Ayrrca ICMQ fabrika 0retim kontroliintin sUrekli gozetimini, degerlendirilmesini,
onayr nr gergeklegtirmektedir,
Bu belge ile;
EN 934-2:2OLL
Standarttntn ZA Ekinde tantmlanan Fabrika Uretim Kontroltine yonelik ti.im gerekliliklerin kargrladrgr onaylanrr.
Bu sertifika ilk 2013l02l01tarihinde yayrnlanan fabrika veya FUK kendisi uretim kogullarrnda
uyumlagttrtlmtg teknik gaftnamede belirtilen gartlarr yerine getirdi$i surece gegerli kahr.
Gegerli Baskr
Milan, 2013-06-29
ICMQ S.p.A. Via Battistotti Sassi, 11-20133 Milano
Tel. ++39027015081 Fax. . ++39027015084
www.icmq.org - e-mail. [email protected]
IGMO
FABR|KA URET|M KoNTRoL (FUK) sERTirirnsl
1305-CPD-18s3
BEToN KATKIripleni
STANDART EN 934-2: 2011
Su azaltrcr/akr5kanlagtrrtct katktlar igin ek
o
o
o
o
o
o
o
iizellikler (Qizelge 2)
REMFLOW RMC 605D4
REMFLOW RMC 602
REMFLOW RMC 506
REMFLOW RMC 500
REMBETON MR 44W
REMBETON MR 30
S
DICHTUNGMITTEL LQ
Yiiksek oranda su azaltrcr/siiper akrgkanlagtrnct katkllar igin ek iizellikler (Cizelge 3.113.21
o
o
o
o
o
o
o
REMPOWER 2000
REMACTIVE AVC 1888
REMACTIVE AVC 1201
REMACTIVE AVC L000
REMACTIVE AVC 1075
REMACTIVE AVC 1050
REMFLOW FM 875
Priz Hrzlandtncr Katkrlar igin ek iizellikler (Cizelge 6)
o
REMANTIFROST
I
ICMQ S.p.A. Via Battistotti Sassi, 11-20133 Milano
Tel. ++39027015081 Fax. . ++39027015084
www.icmq.org - e-mail. [email protected]
eri
tcM0
Su
gegirimsizlik katkrlarr igin ek tizellikler (Qizelge 9)
a
REMPROOF 20 DM
a
REMPROOF 40 DM
Priz geciktirici/yiiksek oranda su azaltrcr
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
REMACTIVE AVC 940
/ siiper plastiklegtirici
katkrlar igin ek 6zellikler (Qizelge
R
REMACTIVE AVC 9015
REMFLOW FM 843
REMFLOW FM 825
REMFLOW FM 800
REMFLOW FS 725
REMFLOW
FS
700
REMFLOW RMC 645
REMFLOW RMC 62ODL
REMFLOW RMC 600
REMFLOW RMC 525
REMBETON BV 10
REMBETON BV 50
ICMQ S.p.A. Via Battistotti Sassi, 11-20133 Milano
Tel. ++39027015081 Fax. . ++3902701-5084
www.icmq.org - e-mail. [email protected]
Ll.t -
LL.zl

Benzer belgeler