Kurumsal Kimlik Rehberi 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

Kurumsal Kimlik Rehberi 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi
‹STANBUL TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹
Kurumsal Kimlik Tan›t›m›
G‹R‹fi
00.00
KURUMSAL K‹ML‹K HAKKINDA
‹TÜ'nün mevcut tarihsel, kültürel özelliklerine, kurulufl amac›na ve vizyonuna
uygun Dünya Üniversitesi standartlar›ndaki kurumsal kimlik çal›flmas› 3 aflamal›
bir süreç sonucunda tamamlanm›flt›r.
‹lk aflamada ar› amblemi korunarak, onu saran elips ve kavis üzerinde yer alan
‹stanbul Teknik Üniversitesi yaz›s›n›n modifikasyonu ve renk testleri yap›lm›fl,
kurumsal yaz›flmalarda kullan›lacak yaz› karakteri belirlenmifltir.
Bu kararlar›n ard›ndan renk sistemleri, logo kullan›m esaslar›, antetli grubu
gibi kimli€in temel esaslar›n› oluflturan k›s›m tamamlanm›flt›r.
Üçüncü aflamada ise kurumsal kimlik bir kurumsal doku ile desteklenmifltir.
Bu kurumsal doku, petek temel formunun 6 eflit parçaya ayr›lmas› yolu ile
sonsuz biçimde tekrar edebilecek bir esasa dayand›r›lm›flt›r. Bu yap› içindeki
üçgen ve petek biçimleri özgürce birlefltirilerek çok say›da birbiriyle benzeflen
ama öte yandan da apayr› formlar elde edilmesi mümkündür.
Rektörlük ve Fakültelerin kullan›m alanlar›ndaki ayr›flt›rma gereklili€i göz önüne
al›narak bu doku paralel iki renk disiplini ile çözümlenmifltir.
01
01.01
Temel Veriler
‹TÜ Logosu ve Amblemi ‹liflkisi
‹stanbul Teknik Üniversitesi Logosu amblemi ile
birlikte tek renk olarak kullan›l›r.
A/5
A
A
A/5
A/5
02
01.02
Temel Veriler
Logo Siyah Beyaz Kullan›m
‹TÜ logosu eni 2 cm’den küçük olacak flekilde
kullan›lamaz.
2 cm.
2 cm.
03
Temel Veriler
01.02.i
Logo Zeminli ve Zeminsiz Kullan›m
‹stanbul Teknik Üniversitesi Logosu amblemi ile
birlikte tek renk olarak kullan›l›r.
Rektörlük temel renkleri Pantone 295
ve Pantone 872 ofset alt›n yald›zd›r.
04
01.03
Temel Veriler
Logo Zeminli ve Zeminsiz Kullan›m
‹TÜ logosu okunurlu€unu tehlikeye atacak zemin
ve tonlarda kullan›lamaz. Hiçbir biçimde deforme
edilemez. Amblem ve yaz› iliflkisi de€ifltirilemez.
DO⁄RU
Amblemin yeri de€ifltirelemez. ‹TÜ yaz›s›
amblemsiz kullan›lamaz.
Amblem deforme edilemez. ‹çindeki yaz› tipinde
de€ifliklik yap›lamaz. Ar› de€ifltirilemez.
Görsel üzerinde yer alan kullan›mlarda logonun
okunurlu€u tehlikeye at›lmamal›d›r.
YANLIfi
05
01.04
Temel Veriler
Temel Renk De€erleri
Kurumsal renklerin kimlik üzerinde yer alacak
de€erleri %100, %80, %60 ve %30’dur.
Bu de€erler d›fl›nda de€erler kullan›lamaz.
Rektörlük iletiflim ve tasar›m çal›flmalar›nda
Pantone 295 ve 872, fakültelere dair iletiflim
ve tasar›m çal›flmalar›nda ise Pantone 295 ve
Temel renk Pt 295
542 kullan›lacakt›r.
Bu renkler afla€›daki de€erleri ile uygulanmal›d›r.
Temel renk Pt 872
Destek renk Pt 542
%100
%80
%60
%30
06
01.05
Temel Veriler
Temel Renkler ve sistemleri
‹TÜ kurumsal renkleri Pantone 295, 872 ve 542’dir.
Farkl› mecralarda kullan›mlar› için gerekli renk
sistemlerine dair kodlamalar kullan›lmal›d›r.
295+872 efllemesi Rektörlük bas›l› ifllerinde
295+542 efllemesi Fakülteler bas›l› ifllerinde
kullan›l›r.
parlak ka€›t
Temel Renk
Temel Renk
Destek Renk
Spot
PANTONE 295 C
Spot
PANTONE 872 C
Spot
PANTONE 542 C
mat ka€›t
elektronik ortam
mimari
Spot
PANTONE 295 C
Spot
PANTONE 295 U
HTML WEB
002855
RAL
5003
CMYK
100C 69M 8Y 54K
CMYK
99C 51M 8Y 36K
RGB
0R 40G 85B
3M FOLYO 100-003
ORACAL FOLYO 050
Spot
PANTONE 872 C
Spot
PANTONE 872 U
HTML WEB
97804f
RAL
1036
CMYK
40C 44M 78Y 10K
CMYK
40C 44M 78Y 10K
RGB
151R 128G 79B
3M FOLYO 100-54
ORACAL FOLYO 091
Spot
PANTONE 542 C
Spot
PANTONE 542 U
HTML WEB
7BAFD4
RAL
5012
CMYK
60C 19M 1Y 4K
CMYK
57C 14M 7Y 3K
RGB
123R 175G 212B
3M FOLYO 100-543
ORACAL FOLYO 056
07
01.06
Temel Veriler
Yaz› Karakteri
‹TÜ Rektörlük ve Fakültelerine dair kurumsal yaz›
tipi RePublic Condensed’dir.
Bu yaz› tipi kurumsal tasar›m unsurlar›n›n
tamam›nda kullan›l›r.
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
ABCÇDEFGHIJKLMNOÖPRSTUÜVYZ
.,?!*(/)_%:
1234567890
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
ABCÇDEFGHIJKLMNOÖPRSTUÜVYZ
.,?!*(/)_%:
1234567890
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
ABCÇDEFGHIJKLMNOÖPRSTUÜVYZ
.,?!*(/)_%:
1234567890
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
ABCÇDEFGHIJKLMNOÖPRSTUÜVYZ
.,?!*(/)_%:
1234567890
RePublic Bold Condensed
RePublic Regular Condensed
RePublic Regular
RePublic Regular Italic
08
KURUMSAL DOKU
08
02.01
KURUMSAL DOKU
TEKRAR EDEN ‹K‹ BOYUTLU DOKU
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin Rektörlük ve
Fakültelere dair yaz›flma evrak› d›fl›nda tüm
tasar›m ve iletiflim çal›flmalar›nda kullan›lmak
üzere kurumsal bir doku yarat›lm›flt›r.
Petek temel formunun 6 eflit parçaya ayr›lmas›
yolu ile sonsuz biçimde tekrar edebilecek bir yap›
elde edilmifltir. Bu yap› içindeki üçgen ve petek
biçimleri özgürce birlefltirilerek çok say›da birbiriyle
benzeflen ama öte yandan da apayr› formlar elde
edilmesi mümkündür.
10
02.02
KURUMSAL DOKU
TEKRAR EDEN ‹K‹ BOYUTLU DOKU ÖRNE⁄‹ / 1
Bu yap› daha önce belirtilen renkler ve de€erleri
yolu ile ifllendi€inde elde edilen farkl› düzlemler
sayesinde 2 ve 3 boyutlu etkiler elde edilecektir.
Bu dokular elde edilirken petek formunun en az
2 kez düzlem ya da beyaz kontür olarak
oluflturulmas›na dikkat edilmelidir.
KURUMSAL DOKU ÖRNE⁄‹
1
11
02.03
KURUMSAL DOKU
TEKRAR EDEN ‹K‹ BOYUTLU DOKU ÖRNE⁄‹ / 2
Bu yap› daha önce belirtilen renkler ve de€erleri
yolu ile ifllendi€inde elde edilen farkl› düzlemler
sayesinde 2 ve 3 boyutlu etkiler elde edilecektir.
Bu dokular elde edilirken petek formunun en az
2 kez düzlem ya da beyaz kontür olarak
oluflturulmas›na dikkat edilmelidir.
KURUMSAL DOKU ÖRNE⁄‹
2
12
02.04
KURUMSAL DOKU
TEKRAR EDEN ‹K‹ BOYUTLU DOKU ÖRNE⁄‹ / 3
Bu yap› daha önce belirtilen renkler ve de€erleri
yolu ile ifllendi€inde elde edilen farkl› düzlemler
sayesinde 2 ve 3 boyutlu etkiler elde edilecektir.
Bu dokular elde edilirken petek formunun en az
2 kez düzlem ya da beyaz kontür olarak
oluflturulmas›na dikkat edilmelidir.
KURUMSAL DOKU ÖRNE⁄‹
3
13
02.05
KURUMSAL DOKU
TEKRAR EDEN ‹K‹ BOYUTLU DOKU ÖRNE⁄‹ / 4
Bu yap› daha önce belirtilen renkler ve de€erleri
yolu ile ifllendi€inde elde edilen farkl› düzlemler
sayesinde 2 ve 3 boyutlu etkiler elde edilecektir.
Bu dokular elde edilirken petek formunun en az
2 kez düzlem ya da beyaz kontür olarak
oluflturulmas›na dikkat edilmelidir.
KURUMSAL DOKU ÖRNE⁄‹
4
14
02.06
KURUMSAL DOKU
TEKRAR EDEN ‹K‹ BOYUTLU DOKU ÖRNE⁄‹ / 5
Bu yap› daha önce belirtilen renkler ve de€erleri
yolu ile ifllendi€inde elde edilen farkl› düzlemler
sayesinde 2 ve 3 boyutlu etkiler elde edilecektir.
Bu dokular elde edilirken petek formunun en az
2 kez düzlem ya da beyaz kontür olarak
oluflturulmas›na dikkat edilmelidir.
KURUMSAL DOKU ÖRNE⁄‹
5
15
BASILI ‹fiLER
REKTÖRLÜK VE FAKÜLTELER ‹Ç‹N PARALEL KURGU
08
REKTÖRLÜK BASILI ‹fiLER
03.01
YATAY DAVET‹YE
Zarf Boyutu: 24x12 cm.
Davetiye Boyutu: 22x10.5 cm
17
03.02
REKTÖRLÜK BASILI ‹fiLER
D‹KEY DAVET‹YE VE ZARFI
Zarf Boyutu: 18x24 cm.
Davetiye Boyutu: 16x22 cm.
Güvenlik Kart› Boyutu: 9x5.5 cm.
Arka Kapak
Ön Kapak
ön kapak içi
arka kapak içi
18
03.03
REKTÖRLÜK BASILI ‹fiLER
BLOKNOT
Kapal› Boyut: 21x14.8 cm.
Arka Kapak
S›rt
Ön Kapak
‹ç sayfa
www.itu.edu.tr
19
03.03.i
REKTÖRLÜK BASILI ‹fiLER
BLOKNOT
Kapal› Boyut: 21x14.8 cm.
Arka Kapak
S›rt
Ön Kapak
‹ç sayfa
www.itu.edu.tr
20
21
www.itu.edu.tr
‹STANBUL TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹
Ön Kapak
‹TÜ Ayaza¤a Yerleflkesi
Maslak 34469, ‹stanbul
T: +9(0212) 285 30 30 / 44 Hat
F: +9(0212) 285 29 10
Kime / To:
Arka Kapak
www.itu.edu.tr
‹STANBUL TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹
Maslak 34469, ‹stanbul
T: +9(0212) 285 35 90
F: +9(0212) 000 00 00
www.itu.edu.tr
Cep
‹çerik / Content:
Dosya Boyutu: 23x32 cm.
CD K›l›f› Boyutu: 12.5x12.5 cm.
CD Üzeri Sticker Boyutu: 12x12 cm.
Dosya, CD k›l›f› ve CD üzeri
REKTÖRLÜK BASILI ‹fiLER
03.04
REKTÖRLÜK BASILI ‹fiLER
03.05
Ka€›t Poflet
Buraya boyutunu filan yaz
22
REKTÖRLÜK TANITIM EfiYASI
04.01
Fincan, Kurflun Kalem
Tan›t›m eflyalar› üzerinde logo ve kurumsal doku
elverdi€i teknik imkânlar dahilinde uygulan›r.
23
REKTÖRLÜK TANITIM EfiYASI
04.02
fiapka ve T-Shirt
Tan›t›m eflyalar› üzerinde logo ve kurumsal doku
elverdi€i teknik imkânlar dahilinde uygulan›r.
Üretim esnas›nda Pantone 872 metalik
kullan›lamad›€› durumlarda Pantone 7558 C
kullan›l›r.
24
REKTÖRLÜK ARAÇ G‹YD‹RME
05.01
Otobüs ve minibüs üzeri giydirme
25
REKTÖRLÜK FLAMA ve BANNER
06.01
K›rlang›ç Flama ve Y›ldönümü Banner
Kumafl veya vinil üzerine bask› yolu ile uygulan›r.
26
FAKÜLTE BASILI ‹fiLER
07.01
YATAY DAVET‹YE
Zarf Boyutu: 24x12 cm.
Davetiye Boyutu: 22x10.5 cm
27
07.02
FAKÜLTE BASILI ‹fiLER
D‹KEY DAVET‹YE VE ZARFI
Zarf Boyutu: 18x24 cm.
Davetiye Boyutu: 16x22 cm.
Güvenlik Kart Boyutu: 9x5.5 cm.
Arka Kapak
Ön Kapak
ön kapak içi
arka kapak içi
28
07.03
FAKÜLTE BASILI ‹fiLER
BLOKNOT
Kapal› Boyut: 21x14.8 cm.
Arka Kapak
S›rt
Ön Kapak
‹ç sayfa
www.itu.edu.tr
29
kartvizit b›ça€›
30
www.itu.edu.tr
‹STANBUL TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹
‹TÜ Ayaza¤a Yerleflkesi
Maslak 34469, ‹stanbul
T: +9(0212) 285 30 30 / 44 Hat
F: +9(0212) 285 29 10
Ön Kapak
Kime / To:
Arka Kapak
www.itu.edu.tr
‹STANBUL TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹
Maslak 34469, ‹stanbul
T: +9(0212) 285 35 90
F: +9(0212) 000 00 00
Kulak
www.itu.edu.tr
Cep
Arka Kapak
Ön Kapak
‹çerik / Content:
Dosya Boyutu: 23x32 cm.
CD K›l›f› Boyutu: 12.5x12.5 cm.
CD Üzeri Sticker Boyutu: 12x12 cm.
DOSYA, CD KILIFI VE CD ÜZER‹
FAKÜLTE BASILI ‹fiLER
07.04
FAKÜLTE BASILI ‹fiLER
07.05
Ka€›t Poflet
Buraya boyutunu filan yaz
31
FAKÜLTE TANITIM EfiYASI
08.01
Fincan, flapka ve T-Shirt
Tan›t›m eflyalar› üzerinde logo ve kurumsal doku
elverdi€i teknik imkânlar dahilinde uygulan›r.
32
REKTÖRLÜK TANITIM EfiYASI
08.02
fiapka ve T-Shirt
Tan›t›m eflyalar› üzerinde logo ve kurumsal doku
elverdi€i teknik imkânlar dahilinde uygulan›r.
33
KAMPÜS ‹Ç‹ BANNER
9.01
Y›ldönümü Banner
Kumafl üzerine bask› yolu ile uygulan›r.
34
K‹ML‹K KARTLARI
FAKÜLTE RENKLER‹ VE TÜM K‹ML‹K KARTLARI
08
10.01
FAKÜLTE ve ENST‹TÜ RENKLER‹
Renk Kodlar›
Fakülte Renk Kodlar›
Bilgisayar Biliflim
Fakültesi
PANTONE 341 C
Denizcilik
Fakültesi
PANTONE 285 C
Elektrik - Elektronik
Fakültesi
PANTONE 550 C
Fen - Edebiyat
Fakültesi
PANTONE 354 C
Gemi ‹nflaat› ve Deniz
Bilimleri Fakültesi
PANTONE 287 C
‹nflaat
Fakültesi
PANTONE 199 C
‹flletme
Fakültesi
PANTONE 7576 C
Kimya - Metalurji
Fakültesi
PANTONE 2567 C
Maden
Fakültesi
PANTONE 461 C
Makina
Fakültesi
PANTONE 429 C
Mimarl›k
Fakültesi
PANTONE 7618 C
Tekstil Teknolojileri
ve Tasar›m Fakültesi
PANTONE 165 C
Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi
PANTONE 319 C
Türk Musikisi
Devlet Konservatuar›
PANTONE 208 C
Deprem Mühen.
ve Afet Yön.
Enstitüsü
PANTONE CoolG. 2 C
Enerji
Enstitüsü
PANTONE 2935 C
Fen Bilimleri
Enstitüsü
PANTONE 202 C
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
PANTONE 465 C
Enstitü Renk Kodlar›
Avrasya Yerbilimleri
Enstitüsü
PANTONE 266 C
Biliflim
Enstitüsü
PANTONE 7496 C
36
11.01
FAKÜLTE K‹ML‹K KARTLARI
Akademik personel Girifl Kartlar›
Boyut: 8.5x5.5 cm.
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
Ayflen Önen
01011100452
Ayflen Önen
01011100452
Ayflen Önen
01011100452
Ayflen Önen
01011100452
Bilgisayar ve Biliflim
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
Denizcilik
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
Elektrik - Elektronik
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
Fen - Edebiyat
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
Ayflen Önen
01011100452
Ayflen Önen
01011100452
Ayflen Önen
01011100452
Ayflen Önen
01011100452
Gemi ‹nflaat› ve Deniz Bilimleri
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
‹nflaat
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
‹flletme
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
Kimya - Metalurji
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
Ayflen Önen
01011100452
Ayflen Önen
01011100452
Ayflen Önen
01011100452
Ayflen Önen
01011100452
Maden
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
Makina
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
Mimarl›k
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
Tekstil Teknolojileri ve Tasar›m
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
Ayflen Önen
01011100452
Ayflen Önen
01011100452
Uçak ve Uzay Bilimleri
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
Türk Musikisi Devlet Konservatuar›
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
ZEM‹N
PT 295
37
11.02
FAKÜLTE K‹ML‹K KARTLARI
Ö€renci Girifl Kartlar›
Boyut: 8.5x5.5 cm.
L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹
STUDENT
L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹
STUDENT
L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹
STUDENT
L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹
STUDENT
Ahmet Mehmeto¤lu
Çetinkaya
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
Çetinkaya
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
Çetinkaya
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
Çetinkaya
01011100452
B‹LG‹SAYAR VE B‹L‹fi‹M
Bilgisayar Mühendisli¤i
Do¤um Y›l›: 1983
Geçerlilik Süresi: 2011-2016
DEN‹ZC‹L‹K
Deniz Ulaflt›rma ‹flletme Müh.
Do¤um Y›l›: 1983
Geçerlilik Süresi: 2011-2016
ELEKTR‹K ELEKTRON‹K
Elektronik Haberleflme Müh.
Do¤um Y›l›: 1983
Geçerlilik Süresi: 2011-2016
FEN - EDEB‹YAT
Moleküler Biyoloji ve Genetik B.
Do¤um Y›l›: 1983
Geçerlilik Süresi: 2011-2016
L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹
STUDENT
L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹
STUDENT
L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹
STUDENT
L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹
STUDENT
Ahmet Mehmeto¤lu
Çetinkaya
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
Çetinkaya
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
Çetinkaya
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
Çetinkaya
01011100452
GEM‹ ‹NfiAATI VE DEN‹Z B‹L‹MLER‹
Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. B.
Do¤um Y›l›: 1983
Geçerlilik Süresi: 2011-2016
‹NfiAAT
Geomatik Mühendisli¤i Bölümü
Do¤um Y›l›: 1983
Geçerlilik Süresi: 2011-2016
‹fiLETME
‹flletme Mühendisli¤i Bölümü
Do¤um Y›l›: 1983
Geçerlilik Süresi: 2011-2016
K‹MYA - METALURJ‹
Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i
Do¤um Y›l›: 1983
Geçerlilik Süresi: 2011-2016
L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹
STUDENT
L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹
STUDENT
L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹
STUDENT
L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹
STUDENT
Ahmet Mehmeto¤lu
Çetinkaya
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
Çetinkaya
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
Çetinkaya
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
Çetinkaya
01011100452
MADEN
Petrol ve Do¤al Gaz Mühendisli¤i
Do¤um Y›l›: 1983
Geçerlilik Süresi: 2011-2016
MAK‹NA
Makina Mühendisli¤i
Do¤um Y›l›: 1983
Geçerlilik Süresi: 2011-2016
M‹MARLIK
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Do¤um Y›l›: 1983
Geçerlilik Süresi: 2011-2016
TEKST‹L TEKNOLOJ‹LERI VE TASARIM
Tekstil Mühendisli¤i Bölümü
Do¤um Y›l›: 1983
Geçerlilik Süresi: 2011-2016
L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹
STUDENT
L‹SANS Ö⁄RENC‹S‹
STUDENT
Ahmet Mehmeto¤lu
Çetinkaya
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
Çetinkaya
01011100452
UÇAK VE UZAY B‹L‹MLER‹
Uzay Mühendisli¤i Bölümü
Do¤um Y›l›: 1983
Geçerlilik Süresi: 2011-2016
Türk Musikisi Devlet Konservatuar›
Müzik Teknolojileri Bölümü
Do¤um Y›l›: 1983
Geçerlilik Süresi: 2011-2016
38
11.03
FAKÜLTE K‹ML‹K KARTLARI
Geçici Ö€renci Girifl Kartlar›
Boyut: 8.5x5.5 cm.
B‹LG‹SAYAR VE B‹L‹fi‹M
FAKÜLTES‹
GEÇ‹C‹ G‹R‹fi KARTI
DEN‹ZC‹L‹K FAKÜLTES‹
GEÇ‹C‹ G‹R‹fi KARTI
ELEKTR‹K-ELEKTRON‹K
FAKÜLTES‹
GEÇ‹C‹ G‹R‹fi KARTI
FEN - EDEB‹YAT
FAKÜLTES‹
GEÇ‹C‹ G‹R‹fi KARTI
01011100452
01011100452
01011100452
01011100452
‹TÜ’de bulundu¤unuz sürede bu kart› yakan›zda tafl›y›n›z
Bu kart ile gizli / çok gizli yerlere girilmez
‹TÜ güvenlik görevlilerine yard›mc› olunuz
Kart› kaybederseniz 0212 285 66 13 nolu telefonu aray›n›z
‹TÜ’de bulundu¤unuz sürede bu kart› yakan›zda tafl›y›n›z
Bu kart ile gizli / çok gizli yerlere girilmez
‹TÜ güvenlik görevlilerine yard›mc› olunuz
Kart› kaybederseniz 0212 285 66 13 nolu telefonu aray›n›z
‹TÜ’de bulundu¤unuz sürede bu kart› yakan›zda tafl›y›n›z
Bu kart ile gizli / çok gizli yerlere girilmez
‹TÜ güvenlik görevlilerine yard›mc› olunuz
Kart› kaybederseniz 0212 285 66 13 nolu telefonu aray›n›z
‹TÜ’de bulundu¤unuz sürede bu kart› yakan›zda tafl›y›n›z
Bu kart ile gizli / çok gizli yerlere girilmez
‹TÜ güvenlik görevlilerine yard›mc› olunuz
Kart› kaybederseniz 0212 285 66 13 nolu telefonu aray›n›z
GEM‹ ‹NfiAATI
VE DEN‹Z B‹L‹MLER‹
FAKÜLTES‹
GEÇ‹C‹ G‹R‹fi KARTI
‹NfiAAT FAKÜLTES‹
GEÇ‹C‹ G‹R‹fi KARTI
‹fiLETME FAKÜLTES‹
GEÇ‹C‹ G‹R‹fi KARTI
K‹MYA-METALURJ‹
FAKÜLTES‹
GEÇ‹C‹ G‹R‹fi KARTI
01011100452
01011100452
01011100452
01011100452
‹TÜ’de bulundu¤unuz sürede bu kart› yakan›zda tafl›y›n›z
Bu kart ile gizli / çok gizli yerlere girilmez
‹TÜ güvenlik görevlilerine yard›mc› olunuz
Kart› kaybederseniz 0212 285 66 13 nolu telefonu aray›n›z
‹TÜ’de bulundu¤unuz sürede bu kart› yakan›zda tafl›y›n›z
Bu kart ile gizli / çok gizli yerlere girilmez
‹TÜ güvenlik görevlilerine yard›mc› olunuz
Kart› kaybederseniz 0212 285 66 13 nolu telefonu aray›n›z
‹TÜ’de bulundu¤unuz sürede bu kart› yakan›zda tafl›y›n›z
Bu kart ile gizli / çok gizli yerlere girilmez
‹TÜ güvenlik görevlilerine yard›mc› olunuz
Kart› kaybederseniz 0212 285 66 13 nolu telefonu aray›n›z
‹TÜ’de bulundu¤unuz sürede bu kart› yakan›zda tafl›y›n›z
Bu kart ile gizli / çok gizli yerlere girilmez
‹TÜ güvenlik görevlilerine yard›mc› olunuz
Kart› kaybederseniz 0212 285 66 13 nolu telefonu aray›n›z
MADEN FAKÜLTES‹
GEÇ‹C‹ G‹R‹fi KARTI
MAK‹NA FAKÜLTES‹
GEÇ‹C‹ G‹R‹fi KARTI
M‹MARLIK FAKÜLTES‹
GEÇ‹C‹ G‹R‹fi KARTI
TEKST‹L TEKNOLOJ‹LER‹
VE TASARIM FAKÜLTES‹
GEÇ‹C‹ G‹R‹fi KARTI
01011100452
01011100452
01011100452
01011100452
‹TÜ’de bulundu¤unuz sürede bu kart› yakan›zda tafl›y›n›z
Bu kart ile gizli / çok gizli yerlere girilmez
‹TÜ güvenlik görevlilerine yard›mc› olunuz
Kart› kaybederseniz 0212 285 66 13 nolu telefonu aray›n›z
‹TÜ’de bulundu¤unuz sürede bu kart› yakan›zda tafl›y›n›z
Bu kart ile gizli / çok gizli yerlere girilmez
‹TÜ güvenlik görevlilerine yard›mc› olunuz
Kart› kaybederseniz 0212 285 66 13 nolu telefonu aray›n›z
‹TÜ’de bulundu¤unuz sürede bu kart› yakan›zda tafl›y›n›z
Bu kart ile gizli / çok gizli yerlere girilmez
‹TÜ güvenlik görevlilerine yard›mc› olunuz
Kart› kaybederseniz 0212 285 66 13 nolu telefonu aray›n›z
‹TÜ’de bulundu¤unuz sürede bu kart› yakan›zda tafl›y›n›z
Bu kart ile gizli / çok gizli yerlere girilmez
‹TÜ güvenlik görevlilerine yard›mc› olunuz
Kart› kaybederseniz 0212 285 66 13 nolu telefonu aray›n›z
UÇAK VE UZAY B‹L‹MLER‹
FAKÜLTES‹
GEÇ‹C‹ G‹R‹fi KARTI
TÜRK MUS‹K‹S‹ DEVLET
KONSERVATUVARI
GEÇ‹C‹ G‹R‹fi KARTI
01011100452
01011100452
‹TÜ’de bulundu¤unuz sürede bu kart› yakan›zda tafl›y›n›z
Bu kart ile gizli / çok gizli yerlere girilmez
‹TÜ güvenlik görevlilerine yard›mc› olunuz
Kart› kaybederseniz 0212 285 66 13 nolu telefonu aray›n›z
‹TÜ’de bulundu¤unuz sürede bu kart› yakan›zda tafl›y›n›z
Bu kart ile gizli / çok gizli yerlere girilmez
‹TÜ güvenlik görevlilerine yard›mc› olunuz
Kart› kaybederseniz 0212 285 66 13 nolu telefonu aray›n›z
39
11.04
FAKÜLTE K‹ML‹K KARTLARI
Mezun Kimlik Kartlar›
Boyut: 8.5x5.5 cm.
MEZUN
GRADUATE
MEZUN
GRADUATE
MEZUN
GRADUATE
MEZUN
GRADUATE
Sevilay Semiz
Bilgisayar Mühendisli¤i
Sevilay Semiz
Deniz Ulaflt›rma ‹flletme Müh.
Sevilay Semiz
Elektronik Haberleflme Müh.
Sevilay Semiz
Moleküler Biyoloji ve Genetik B.
Mezuniyet Y›l›: 1984
Do¤um Tarihi: 1961
Kan grubu: A RH +
Kart No:c 770005169
M. Diploma No: 7191
Mezuniyet Y›l›: 1984
Do¤um Tarihi: 1961
Kan grubu: A RH +
Kart No:c 770005169
M. Diploma No: 7191
Mezuniyet Y›l›: 1984
Do¤um Tarihi: 1961
Kan grubu: A RH +
Kart No:c 770005169
M. Diploma No: 7191
Mezuniyet Y›l›: 1984
Do¤um Tarihi: 1961
Kan grubu: A RH +
Kart No:c 770005169
M. Diploma No: 7191
MEZUN
GRADUATE
MEZUN
GRADUATE
MEZUN
GRADUATE
MEZUN
GRADUATE
Sevilay Semiz
Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. B.
Sevilay Semiz
Geomatik Mühendisli¤i Bölümü
Sevilay Semiz
‹flletme Mühendisli¤i Bölümü
Sevilay Semiz
Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i
Mezuniyet Y›l›: 1984
Do¤um Tarihi: 1961
Kan grubu: A RH +
Kart No:c 770005169
M. Diploma No: 7191
Mezuniyet Y›l›: 1984
Do¤um Tarihi: 1961
Kan grubu: A RH +
Kart No:c 770005169
M. Diploma No: 7191
Mezuniyet Y›l›: 1984
Do¤um Tarihi: 1961
Kan grubu: A RH +
Kart No:c 770005169
M. Diploma No: 7191
Mezuniyet Y›l›: 1984
Do¤um Tarihi: 1961
Kan grubu: A RH +
Kart No:c 770005169
M. Diploma No: 7191
MEZUN
GRADUATE
MEZUN
GRADUATE
MEZUN
GRADUATE
MEZUN
GRADUATE
Sevilay Semiz
Petrol ve Do¤al Gaz Mühendisli¤i
Sevilay Semiz
Makina Mühendisli¤i
Sevilay Semiz
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Sevilay Semiz
Tekstil Mühendisli¤i Bölümü
Mezuniyet Y›l›: 1984
Do¤um Tarihi: 1961
Kan grubu: A RH +
Kart No:c 770005169
M. Diploma No: 7191
Mezuniyet Y›l›: 1984
Do¤um Tarihi: 1961
Kan grubu: A RH +
Kart No:c 770005169
M. Diploma No: 7191
Mezuniyet Y›l›: 1984
Do¤um Tarihi: 1961
Kan grubu: A RH +
Kart No:c 770005169
M. Diploma No: 7191
Mezuniyet Y›l›: 1984
Do¤um Tarihi: 1961
Kan grubu: A RH +
Kart No:c 770005169
M. Diploma No: 7191
MEZUN
GRADUATE
MEZUN
GRADUATE
Sevilay Semiz
Uzay Mühendisli¤i Bölümü
Sevilay Semiz
Müzik Teknolojileri Bölümü
Mezuniyet Y›l›: 1984
Do¤um Tarihi: 1961
Kan grubu: A RH +
Kart No:c 770005169
M. Diploma No: 7191
Mezuniyet Y›l›: 1984
Do¤um Tarihi: 1961
Kan grubu: A RH +
Kart No:c 770005169
M. Diploma No: 7191
ZEM‹N
PT 542 %60
40
12.01
ENST‹TÜ K‹ML‹K KARTLARI
Girifl Kartlar›
Boyut: 8.5x5.5 cm.
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
Ahmet Mehmeto¤lu
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
01011100452
Avraysa Yerbilimleri Enstitüsü
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
Fen Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
Deprem Mühendisli¤i
ve Afet Yönetimi Enstitüsü
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
AKADEM‹K KADRO
ACADEM‹C STAFF
Ahmet Mehmeto¤lu
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
01011100452
Biliflim Enstitüsü
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
Enerji Enstitüsü
Prof. Dr.
Do¤um y›l›: 1962
ZEM‹N
PT 872 Alt›n Yald›z
41
13.01
‹DAR‹ K‹ML‹K KARTLARI
Girifl Kartlar›
Boyut: 8.5x5.5 cm
Ziyaretçi Kart›
ZEM‹N PT109
Z‹YARETÇ‹
VISITOR
GEÇ‹C‹ G‹R‹fi KARTI
TEMPORARY PASS
01011100452
01011100452
‹TÜ’de bulundu¤unuz sürede bu kart› yakan›zda tafl›y›n›z
Bu kart ile gizli / çok gizli yerlere girilmez
‹TÜ güvenlik görevlilerine yard›mc› olunuz
Kart› kaybederseniz 0212 285 66 13 nolu telefonu aray›n›z
‹TÜ’de bulundu¤unuz sürede bu kart› yakan›zda tafl›y›n›z
Bu kart ile gizli / çok gizli yerlere girilmez
‹TÜ güvenlik görevlilerine yard›mc› olunuz
Kart› kaybederseniz 0212 285 66 13 nolu telefonu aray›n›z
VIP Kart›
ZEM‹N PT 295
Geçici Girifl Kart›
Emekli Akademik
Personel Kart›
Kütüphane üye misafir kart›
KÜTÜPHANE
ÜYE M‹SAF‹R KARTI
L‹BRARY
MEMBER GUEST PASS
Ahmet Mehmeto¤lu
01011100452
Ünvan›: Arfl Gör
Kurum Ad›: Y›ld›z Teknik Üniv.
TC Kimlik no: 313654649797
Kart S›ra no: 5153465
Efller için Lojman Kart›
LOJMAN G‹R‹fi KARTI
TEMPORARY HOUSING PASS
01011100452
‹TÜ’de bulundu¤unuz sürede bu kart› yakan›zda tafl›y›n›z
Bu kart ile gizli / çok gizli yerlere girilmez
‹TÜ güvenlik görevlilerine yard›mc› olunuz
Kart› kaybederseniz 0212 285 66 13 nolu telefonu aray›n›z
Emekli Akademik
Personel Efl Kart›
VIP Z‹YARETÇ‹
VIP VISITOR
EMEKL‹ PERSONEL
RETIRED STAFF
EMEKL‹ PERSONEL Efi‹
RETIRED STAFF FAMILY
Ahmet Mehmeto¤lu
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
Ahmet Mehmeto¤lu
Kimya-Metalurji
Mezuniyet y›l›: 1963
8815100006
A RH+
‹dari Personel Kartlar›
ZEM‹N
PT Cool Gray 5
‹DAR‹ KADRO
ADMINISTRATIVE STAFF
‹DAR‹ KADRO
ADMINISTRATIVE STAFF
‹DAR‹ KADRO
ADMINISTRATIVE STAFF
‹DAR‹ KADRO
ADMINISTRATIVE STAFF
Ahmet Mehmeto¤lu
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
01011100452
Ahmet Mehmeto¤lu
01011100452
Bilgisayar ve Biliflim
Memur
Do¤um y›l›: 1962
Denizcilik
Memur
Do¤um y›l›: 1962
Elektrik - Elektronik
Memur
Do¤um y›l›: 1962
Fen - Edebiyat
Memur
Do¤um y›l›: 1962
42
AF‹fi, B‹LLBOARD ÜZER‹ LOGO
‹LET‹fi‹M MECRALARINDA LOGO KULLANIM ESASLARI
08
‹LET‹fi‹M MECRALARINDA LOGO KULLANIM ESASLARI
14.01
Afifller
Dikey alanlarda yüksekli€in 1/5’i ‹TÜ logosunun
kullan›laca€› beyaz alan›n ölçüsüdür. Logo bu
alana yine bu alan›n 1/2’si yüksekli€inde olacak
biçimde ortalan›r. Bu esaslar logonun emniyet
alan›n› oluflturur. Ayn› esaslar adres vb. bilgilerin
yerleflim alan› için de geçerlidir.
44
‹LET‹fi‹M MECRALARINDA LOGO KULLANIM ESASLARI
14.02
Afifller
Dikey alanlarda yüksekli€in 1/5’i ‹TÜ logosunun
kullan›laca€› beyaz alan›n ölçüsüdür. Logo bu
alana yine bu alan›n 1/2’si yüksekli€inde olacak
biçimde ortalan›r. Bu esaslar logonun emniyet
alan›n› oluflturur. Ayn› esaslar adres vb. bilgilerin
yerleflim alan› için de geçerlidir.
Kurumsal desen bu ölçülendirmelerle birlikte
kullan›labilir.
45
‹LET‹fi‹M MECRALARINDA LOGO KULLANIM ESASLARI
14.03
Afifl / B›llboard
Yatay alanlarda yüksekli€in 1/4’ü ‹TÜ logosunun
kullan›laca€› beyaz alan›n ölçüsüdür. Logo bu
alana yine bu alan›n 1/2’si yüksekli€inde olacak
biçimde ortalan›r. Bu esaslar logonun emniyet
alan›n› oluflturur. Ayn› esaslar adres vb. bilgilerin
yerleflim alan› için de geçerlidir.
Kurumsal desen bu ölçülendirmelerle birlikte
kullan›labilir.
46
‹LET‹fi‹M MECRALARINDA LOGO KULLANIM ESASLARI
14.04
Afifl / B›llboard
Yatay alanlarda yüksekli€in 1/4’ü ‹TÜ logosunun
kullan›laca€› beyaz alan›n ölçüsüdür. Logo bu
alana yine bu alan›n 1/2’si yüksekli€inde olacak
biçimde ortalan›r. Bu esaslar logonun emniyet
alan›n› oluflturur. Ayn› esaslar adres vb. bilgilerin
yerleflim alan› için de geçerlidir.
Kurumsal desen bu ölçülendirmelerle birlikte
kullan›labilir.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pretium facilisis venenatis. Fusce pulvinar
quam vitae nunc ullamcorper vitae adipiscing tortor cursus. Praesent quis adipiscing justo. Integer id
fringilla lorem. Sed mauris urna, aliquam nec iaculis vitae, tempor id justo. Fusce congue metus a massa
pulvinar at iaculis ante porta.
47
‹LET‹fi‹M MECRALARINDA LOGO KULLANIM ESASLARI
14.05
Afifl / B›llboard
Yatay alanlarda yüksekli€in 1/4’ü ‹TÜ logosunun
kullan›laca€› beyaz alan›n ölçüsüdür. Logo bu
alana yine bu alan›n 1/2’si yüksekli€inde olacak
biçimde ortalan›r. Bu esaslar logonun emniyet
alan›n› oluflturur. Ayn› esaslar adres vb. bilgilerin
yerleflim alan› için de geçerlidir.
Kurumsal desen bu ölçülendirmelerle birlikte
kullan›labilir.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pretium facilisis
venenatis. Fusce pulvinar quam vitae nunc ullamcorper vitae adipiscing tortor cursus.
Praesent quis adipiscing justo. Integer id fringilla lorem. Sed mauris urna, aliquam
nec iaculis vitae, tempor id justo. Fusce congue metus a massa pulvinar at iaculis
ante porta.
48

Benzer belgeler