Geri dönüştürülmüş ürünlerle Dünyayı Temizleyin

Yorumlar

Transkript

Geri dönüştürülmüş ürünlerle Dünyayı Temizleyin
Sayfa
Geri dönü?türülmü? ürünlerle Dünyay?
Temizleyin
Gönderildi?i Tarih: 3 Ekim 2013
Bunu payla?:
Oteller; çöpleri yok ederken paradan tasarruf edebileceklerini, ayn? zamanda do?al afetlerde hayatlar?
kurtar?p kurbanlara yard?mc? olabileceklerini ke?fetmektedirler.
Dünyada her gün, i?letmelerde kullan?lan boyutta bir milyondan fazla kal?p sabun otel ve pansiyonlarda
görev yapan temizlikçiler taraf?ndan çöpe at?lmaktad?r. Clean the World (Dünyay? Temizle) program?
sayesinde bu yar?s? kullan?lm?? sabunlar (banyo jelleri, ?ampuanlar ve ya?larla birlikte) art?k gitgide artan
?ekilde kullan?lacaklar? yeni evlerle bulu?uyorlar.
Otel banyo ürünlerine ili?kin en büyük ve en iyi bilinen geri dönü?türme program? Clean the World bu
sabunlar? ve di?er otel temizlik ürünlerini topluyor, sterilize ediyor ve 70 ülkedeki muhtaçlara da??t?yor.
2009’dan beri, merkezi Orlando’da (Florida) bulunan organizasyon 15 milyon kal?ptan fazla sabun da??tt?.
Clean the World ayn? zamanda do?al afetlerde de yard?mc? oluyor. Clean the World, 2012 ve 2013’te
ABD’de Kuzeydo?u’daki Superstorm Sandy ve Oklahoma kas?rgalar?ndan etkilenenlere 20.000’den fazla
temizlik seti ve di?er temizleme malzemelerinden gönderdi.
Program?n Disney Resorts ve Caesar Resorts denetiminde uygulanmakta oldu?unu söyleyen Clean the
World CEO’su Shawn Seipler, konuklar?n arkalar?nda b?rakt?klar? tüm o ürünlere ne oldu?unu merak
etmeye ba?lad?ktan sonra 2009’da grubun ortak kurucusu oldu. Di?er kat?l?mc? i?letmeler Peninsula, Four
Seasons, Ritz Carlton ve Mandarin Oriental gibi dört ve be? y?ld?zl? otel zincirlerinden bütçeye uygun
Holiday Inn Express gibi i?letmelere kadar çok çe?itlidir.
“Hyatt gibi otel zincirleri, gönüllü kat?l?m? te?vik etmektedir” diyor Park Hyatt Beaver Creek’te (Colorado)
oda yöneticisi Marc Schneider. “Çöpler tonlarla ölçülüyor. Her halükarda bunlardan kurtulmak için paralar
ödeniyor, dolay?s?yla bunlar? geri dönü?türüp yararl? olmalar? da sa?lanabilir” ?eklinde devam ediyor.
Kurulu? sözcüsü Katie Rakoff’a göre, programa kat?lan Hyatt otelleri bugüne kadar 12 ton (120.000 kal?p
sabuna e?de?er) toplad?.
“Yar?m yar?m kullan?lm?? sabun kal?plar?n?n geri dönü?türülmesi iki kat etkilidir; sa?l?k koruma
tedbirleri yetersiz olan toplumlar?n temel bir ihtiyac?n? kar??larken, ayn? zamanda da otelimizden at?k
ak???n? azalt?yoruz” ?eklinde konu?uyor Seattle’daki Pan Pacific Hotel temsilcisi Erin Osborne. Otel 2011
y?l?nda programa kat?ld???ndan beri 16.000 yeni kal?p sabunun üretiminde kullan?lan 1,5 ton sabun
ba???lad?.
Clean the World ?u anda ABD’de 2.000’den fazla i?letmeye ait (toplam olarak yakla??k 400.000 oda) yar?m
kullan?lm?? ürünleri geri dönü?türmektedir. Ancak bu hâlâ toplam?n sadece %8’i. K?sa bir süre önce, Sisco
ile operasyonel ortakl?k yap?larak Sands Macau ve Disney Hong Kong’da 15.000’den fazla odadan yar?m
kullan?lm?? ürünleri toplamak üzere program Çin’de de ba?lat?ld?. Bu projenin Afrika ve Güney
Amerika’y? da içine almas? planlanmaktad?r.
Ayr?ca ürün sa?lay?c?s? Gilchrist & Soames ve binlerce bireysel Pansiyonu temsil eden Professional
Association of Innkeepers International ile de i?birli?i yap?lacakt?r. Kat?l?mc?lardan Amelia Adas?’ndaki
(Florida) Fairbanks House Pansiyonu düzenli olarak Orlando geri dönü?üm merkezine çok miktarda sabun
getirmektedir.
Hem içeride hem de d??ar?da “büyük bir destek alan? bu” diyor Seipler. ?çeride, iyi bir moral yükseltici,
özellikle geri dönü?türülmü? ürünlerin muhtaçlara ba???land??? 70 ülkedeki otel çal??anlar? için. D??ar?da
ise, bireysel konuklara ve “çevreci” oteller ile sürdürülebilir programlar arayan toplant? planlama
sorumlular?na pazarlanacak sosyal sorumluluk çal??malar?na olumlu bir örnek.
Clean the World’ten Siepler, lüks i?letmelerden yap?lan ürün ba???lar?n?n, ürünler sterilizasyondan sonra
dahi kokular?n? kaybetmedi?i için özellikle ho? oldu?unu söylüyor. “Da??tt???m?z pek çok ülkede, koku
etkili temizlikten çok daha önemli. Eline sabun verilen binlerce insan?n ilk yapt??? ?ey onu koklamak
oluyor.”
“Tabi Clean the World’ün yapt??? i? takdir edilebilecek bir ?ey, ancak mümkün oldu?unda yerel toplulu?a
yard?mc? olmaya ve onlar? geli?tirmeye çal???yoruz” diyor Four Seasons Austin sözcüsü Kerri Holden.
“Ayn? ?ekilde, yerel bir kiliseye sabun ve di?er banyo ürünlerinden ba???l?yoruz, onlar da ihtiyac? olanlara
da??t?yorlar. Bunu ücretsiz olarak yapabiliyoruz, halbuki Clean the World'ün y?ll?k pazarlama ücreti
yakla??k 3000 $ de?erindedir, o paray? da otel için önemli olan di?er yard?m amaçl? etkinliklere
ay?r?yoruz.”
TripAdvisor Hakk?nda
TripAdvisor®, gezginlerin mükemmel seyahatlerini planlamas?na ve rezervasyon yapt?rmas?na olanak
sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte
çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak için yüzlerce web
sitesini kontrol eden rezervasyon araçlar?na do?rudan ba?lant?lar sa?lar. TripAdvisor markal? siteler; 6,5
milyon konaklama yeri, restoran ve gezilecek yeri kapsayan ve ayl?k 340 milyona yakla?an farkl?
ziyaretçi**, 350 milyon yorum ve görü?ün yer ald???, dünyan?n en büyük seyahat toplulu?unu
olu?turmaktad?r. Siteler, tüm dünyada 48 ülkede faaliyet göstermektedir.
TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP), ba?l? kurulu?lar? arac?l???yla, ba?ka 24 seyahat medya markas?
alt?nda web siteleri yönetmekte ve çal??t?rmaktad?r:
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, www.everytrail.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com.tr (www.thefork.com.tr,
www.eltenedor.com, www.iens.nl, www.besttables.com ve www.dimmi.com.au dahil olmak üzere),
www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com,
www.independenttraveler.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com,
www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.travelpod.com,
www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com ve www.virtualtourist.com.
*Kaynak: TripAdvisor Siteleri için comScore Media Metrix, tüm dünya geneli, ?ubat 2016
**Kaynak: TripAdvisor kay?t dosyalar?, 2016 y?l?n?n ilk üç ayl?k dönemi

Benzer belgeler

Müşterileri Cezbeden Paketler Oluşturma – 1. Bölüm

Müşterileri Cezbeden Paketler Oluşturma – 1. Bölüm sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak ...

Detaylı

Mükemmellik Sertifikası: “Bu ödülü kazanmak doğru

Mükemmellik Sertifikası: “Bu ödülü kazanmak doğru sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak ...

Detaylı