[email protected] www.esjim.com

Yorumlar

Transkript

[email protected] www.esjim.com
MERKEZ
ismet inönü cad. no: 71/2
eskiflehir-türkiye
tel : +90.222 221 41 55
fax : +90.222 233 26 15
garajtasarim.com 0.312 4671537
FABRIKA
bursa yolu 7. km. no: 31
eskiflehir-türkiye
tel : +90.222 234 22 69
fax : +90.222 233 26 15
SHOWROOM
barbaros bulv. no: 49/1
befliktafl-istanbul-türkiye
tel : +90.212 227 25 95
fax : +90.212 227 41 40
[email protected]
www.esjim.com
HYB
TS EN 45012
34009-01
H‹ZMET YETERL‹L‹K BELGES‹
T.C. SANAY‹ ve T‹CARET BAKANLI⁄I
REFERANSLAR
EMN‹YET MÜDÜRLÜKLER‹
‹L EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü
‹L EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü
‹L EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü
‹L EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü
‹L EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü
‹L EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü
‹L EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü
‹L EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü POL‹S EV‹
T.C EMN‹YET GENEL MDR. POL‹S AKD.
‹L EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü
TÜRK‹YE ULUSLARARASI UYUfiTURUCU VE
ORGAN‹ZE SUÇLARLA MÜCADELE AKD.
‹L EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü
‹L EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü
‹L EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü
KÜTAHYA
S‹VAS
GAZ‹ANTEP
BOLU
BALIKES‹R
ERZ‹NCAN
AYDIN
KONYA
ANKARA
ESK‹fiEH‹R
ANKARA
OSMAN‹YE
ADANA
KAYSER‹
BELED‹YELER
ANKARA BÜYÜKfiEH‹R BLD,(21 SPOR SALONU)
BEYOBA BELED‹YES‹
ALAfiEH‹R BELED‹YES‹
AL‹A⁄A BELED‹YES‹
BOZÜYÜK BELED‹YES‹
ÇANKAYA BELED‹YES‹ (6 SPOR SALONU)
DAVUTLAR BELED‹YES‹
GAZ‹ OSMAN PAfiA BELED‹YES‹
GES‹ BELED‹YES‹
GÖRDES BELED‹YES‹
‹LKADIM BELED‹YES‹
‹ZM‹R BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹
KEÇ‹ÖREN BELED‹YES‹
KIRfiEH‹R BELED‹YES‹
KONYA SELÇUKLU BELED‹YES‹
LALAHAN BELED‹YES‹
MENDERES BELED‹YES
OSMANGAZ‹ BELED‹YES‹
SAL‹HL‹ BELED‹YES‹
TARSUS BELED‹YES‹
TOROSLAR BELED‹YES‹
ANKARA
MAN‹SA
‹ZM‹R
‹ZM‹R
B‹LEC‹K
ANKARA
KUfiADASI
‹STANBUL
KAYSER‹
MAN‹SA
SAMSUN
‹ZM‹R
ANKARA
KIRfiEH‹R
KONYA
ANKARA
‹ZM‹R
BURSA
MAN‹SA
MERS‹N
MERS‹N
M‹LL‹ E⁄‹T‹M VE ÜN‹VERS‹TELER
AB‹D‹N PAK Ö⁄RETMEN EV‹
ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ SPOR TES‹SLER‹
BARTIN VAL‹L‹⁄‹ ÜM‹T ‹LK Ö⁄RET‹M OKULU
CELAL BAYAR ÜN‹VERS‹TES‹
ÇANKAYA ÜN‹VERS‹TES‹
VAL‹ EROL ÇAKIR Ö⁄RETMENEV‹
‹STANBUL
ANKARA
BARTIN
MAN‹SA
ANKARA
‹STANBUL
GENÇL‹K VE SPOR ‹L MÜDÜRLÜKLER‹
GENÇL‹K VE SPOR ‹L MÜDÜRLÜ⁄Ü
GENÇL‹K VE SPOR ‹L MÜDÜRLÜ⁄Ü
GENÇL‹K VE SPOR ‹L MÜDÜRLÜ⁄Ü
GENÇL‹K VE SPOR ‹L MÜDÜRLÜ⁄Ü
GENÇL‹K VE SPOR ‹L MÜDÜRLÜ⁄Ü
GENÇL‹K VE SPOR ‹L MÜDÜRLÜ⁄Ü Y. Havuzu
GENÇL‹K VE SPOR ‹L MÜDÜRLÜ⁄Ü
GENÇL‹K VE SPOR ‹L MÜDÜRLÜ⁄Ü
GENÇL‹K VE SPOR ‹L MÜDÜRLÜ⁄Ü
KAYSER‹
ED‹RNE
B‹LEC‹K
SAMSUN
ERZURUM
ESK‹fiEH‹R
TRABZON
G‹RESUN
ÇANAKKALE
D‹⁄ER RESM‹ KURUMLAR
UN‹VERS‹ADE 2005 OL‹MP‹YATLARI
DEVLET ‹STAT‹ST‹K ENST. BAfiKANLI⁄I
DS‹ SPOR KULÜBÜ
‹TFA‹YE MÜDÜRLÜ⁄Ü
KARA YOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
KONYA fiEKER FBR. SOSYAL TES‹SLER‹
S‹V‹L SAVUNMA MÜDÜRLÜ⁄Ü
TEDAfi SPOR TES‹SLER‹
TÜRK STANDARTLARI ENST‹TÜSÜ
‹ZM‹R
ANKARA
ED‹RNE
MALATYA
‹ZM‹R
KONYA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
S‹LAHLI KUVVETLER
ÇANAKKALE BO⁄AZ KOMUTANLI⁄I
‹L JANDARMA BÖLGE KOMUTANLI⁄I
KARA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I
TÜRK S‹LAHLI KUVVETLER‹ (DEN‹Z KUV.)
DEN‹Z KUV. KOMUTANLI⁄I
ÇANAKKAKE
BATMAN
BALIKES‹R
ERE⁄L‹ (KRD.)
GÖLCÜK
1990 y›l›ndan itibaren spor merkezleri
konusunda faaliyet gösteren ve binlerce üyesine
hizmet eden esjim, bu alanda edindi¤i tecrübeleri
ile izotonik spor makinalar› üretimine
bafllam›flt›r. Esjim, hayat›n› spora adam›fl ve
y›llarca sporun içinde profesyonel olarak
bulunmufl sporcular taraf›ndan kurulmufl bir
firmad›r. Esjim, sporun geliflimini ve fizyolojik
olarak bireyler üzerindeki etkisini araflt›rarak,
gerçeklefltirdi¤i ar-ge çal›flmalar› sonucunda,
kiflilerin spordan en etkin flekilde
faydalanabilecekleri do¤rultuda ürünlerini
gelifltirmifltir. Amaç; optimum ürün kalitesi,
ifllevsellik ve maliyet kombinasyonu ile yak›ndan
takip edilen teknolojiyi ürün çeflitlili¤ine
uygulayarak müflterinin talebine uygun ürünler
sunmakt›r.
Esjim spor aletleri imalat› ve sat›fl›nda
müflteri memnuniyetini esas almaktad›r.
Müflterilerin ihtiyaçlar›n›n ve tercihlerin amaca
uygun olarak belirlenmesi, ürünlerin ifllevselli¤i
ve sat›fl sonras› hizmet konusunda destek
verildi¤i gibi, var olan veya oluflturulmas›
düflünülen mekanlar›n düzenlenmesine yönelik
dan›flmanl›k hizmeti de sa¤lamaktad›r. Garanti
kapsam› dahilinde ürünlerde yaflanabilecek
herhangi bir sorun veya bak›m konusunda, teknik
ekibimizin hizmetlerinden faydalanabilirsiniz
AF-01
AF-08
AF-01 VÜCUT GEL‹fiT‹RME ALET‹
AF-08 Ç‹FTL‹ SALINIM ALET‹
KULLANIM fiEKL‹ VE FAYDALARI
Ürünü iki kifli ayn› anda kullanabilir,
oturma yerine oturularak yukar›daki
tutma yerleri afla¤› do¤ru çekilir.
Vücudun kendi a¤›rl›¤› ile s›rt kanat
ve omuz kaslar› çal›flt›r›r.
KULLANIM fiEKL‹ VE FAYDALARI
Ürünü iki kifli ayn› anda kullanabilir.
Aletin basma yerine 2 ayak bitiflik olarak
konulur. Vücut sa¤a-sola esnetilir.
Esneme hareketinde yan bel çal›flmas›n›
sa¤lar.
AF-07-A
AF-10
AF 07-A Ç‹FTL‹ PEDALLI
ESNEME ALET‹
AF-10 Ç‹FTL‹ YÜRÜME
GEZ‹N‹M ALET‹
KULLANIM fiEKL‹ VE FAYDALARI
Ürünü iki kifli ayn› anda kullanabilir.
Aletin ayak basma yerlerine
bas›larak önde bulunan tutma
yerinden tutulup bofllukta ad›m
atma fleklinde çal›fl›l›r. Kalça basen
ve kalp dolafl›m sistemini çal›flt›r›r.
KULLANIM fiEKL‹ VE FAYDALARI
Ürünü iki kifli ayn› anda kullanabilir. Aletin
ayak basma yerlerine bas›larak el tutma
yerlerinden tutularak dizler k›r›lmadan
kollar ve eller birlikte çal›flt›r›larak
kullan›l›r. Basen bölgesini ve kalp dolafl›m
sistemini çal›flt›r›r.
AF-12
AF-14
AF-12 PEDALLI ESNEME ALET‹
AF 14 VÜCUT ESNETME ALET‹
KULLANIM fiEKL‹ VE FAYDALARI
Aletin ayak basma yerlerine bas›larak
önde bulunan tutma yerinden tutulup
bofllukta ad›m atma fleklinde çal›fl›l›r.
Kalça basen ve kalp dolafl›m sistemini
çal›flt›r›r.
KULLANIM fiEKL‹ VE FAYDALARI
Aletin oturma yerine oturularak ayaklar
ön konulur. Eller tutma yerlerinden
tutularak, tutma yeri gö¤se çekilirken
ayaklar ileri itilir. Kol bacak kaslar›n›
ve kalp dolafl›m sistemini çal›flt›r›r.
AF-13
AF-16
AF-13 KOL VE B‹LEK
ÇALIfiTIRMA ALET‹
AF-16 Ç‹FTL‹ BEL VE
M‹DE ÇALIfiTIRMA ALET‹
KULLANIM fiEKL‹ VE FAYDALARI
Halka üzerinde bulunan tutma yeri
avuç içi ile kavran›larak sa¤ ve sol
elle çevrilir. El koordinasyonun
gelifltirir, kol bilek ve omuz çal›flt›r›r.
KULLANIM fiEKL‹ VE FAYDALARI
Aletin üzerine oturularak siyah plastik
bölüme ayaklar tak›l›r. Vücut nefes alarak
geriye do¤ru esnetilir. Tekrar öne gelerek
nefes verilir. Kar›n kas› ve bel çal›flmas›
sa¤lan›r.
AF-23
AF-28
AF-23 YÜRÜME GEZ‹N‹M ALET‹
AF 28 EL‹PT‹K B‹S‹KLET
KULLANIM fiEKL‹ VE FAYDALARI
Aletin ayak basma yerlerine bas›larak
el tutamaklar›ndan tutulur. Koflar
ad›m fleklinde kollar ve ayaklar ayn›
anda hareket ettirilir. Bacaklar, kalça,
omuz ve kollar›n çal›flmas›n› sa¤lar.
KULLANIM fiEKL‹ VE FAYDALARI
Bisikletin oturma yerine oturularak
pedala pençe ile bas›l›r. Önde bulunan
tutma yerlerinden tutularak ileri ve geri
egzersiz çal›flmas› sa¤lan›r. Kol
bacaklar ve kalp dolafl›m sistemi
çal›flt›r›l›r.
AF-25
AF-30
AF-25 SIRT MASAJ ALET‹
AF-30 B‹S‹KLET
KULLANIM fiEKL‹ VE FAYDALARI
Aletin tutma yerinde tutularak
oturak üzerine oturulur. Silindir
olan k›sma s›rt dayan›larak ileri ve
geri esneme hareketi yap›l›r. Kar›n,
alt kar›n ve bel kaslar›n› çal›flt›r›r.
KULLANIM fiEKL‹ VE FAYDALARI
Bisikletin selesine oturularak pedal basma
yerlerine ayak pençeleri gelecek flekilde
koyulur. Eller öndeki bölümden tutularak
çal›fl›l›r. Is›nma egzersizi için uygundur. Kalp
ve dolafl›m sisteminin çal›flmas›n› sa¤lar. Bacak
ve basen kaslar›n› çal›flt›r›r.
AF-49
AF-49 BACAK
GEL‹fiT‹RME ALET‹
KULLANIM fiEKL‹ VE FAYDALARI
Cihaz›n oturma yerine yaslanarak oturulur.
Önde bulunan ayak basma yerlerine
basarak vücut geriye do¤ru itilir. Kalça
bacak ve diz ba¤lar›n›n çal›flmas›n› sa¤lar.
AF-51
AF-55
AF 55 YÜRÜME TEKER‹
KULLANIM fiEKL‹ VE FAYDALARI
Aletin üstte bulunan tutma yerinden
kavranarak silindirin üzerine bas›ld›¤›
anda itibaren yürümeye bafllan›r.
‹stenilen tempoda egzersiz yap›labilir.
Kalp ve dolafl›m sistemi güçlendirilir.
Bacak kaslar›n› çal›flt›rarak ya¤ yak›m›
sa¤lan›r.
AF-952
AF-51 STEP SIRT VE
BEL ÇALIfiTIRMA ALET‹
AF 952 D‹PS VE
BARF‹KS ALET‹
KULLANIM fiEKL‹ VE FAYDALARI
‹ki fonksiyonu vard›r. Bir taraf›nda ayaklar omuz
geniflli¤inde aç›k bas›larak el tutma yerlerinden tutulup
afla¤› do¤ru hareket edilir. Di¤er bölümde ise ayaklar
bitiflik konulup vücut sa¤a sola esnetilir. Esnetme
hareketinde yan bel çal›flmas› vard›r. Di¤er bölümde
ise kalça bacak ve kardio sistem çal›fl›l›r.
KULLANIM fiEKL‹ VE FAYDALARI
Ürün 2 amaçl› kullan›labilir. Ayak basma
yerlerine bas›larak önde bulunan yüksek
bardan tutularak vücut yukar›ya do¤ru
çekilir ( barfiks hareketi) çal›fl›l›r. Ayr›ca
alçak k›s›ma ise s›rt dayama yerine vücut
yaslanarak kar›n kaslar› çal›flt›r›l›r.