burgan finansal kiralama a.ş.

Yorumlar

Transkript

burgan finansal kiralama a.ş.
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Ey
Buıldıng a better
workıng world
Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM AŞ
Eski Büyükdere Cad.
OrjTn Maslak Na:27
Maslak, Sarıyer 34398
İstanbul Turkey
Tel: +902123153000
Fax: +902122308291
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920-427502
-
1 Ocak—31 Aralık 2014 hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu
Burgan Finansal Kiralama AŞ, Yönetim Kurulu’na:
Burgan Finansal Kiralama A.Ş,’nin (Şirket) 31 Aralık2014 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu, aynı tarihte
sona eren yıla ait gelir tablosu, özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablosu,
özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir
özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Şirket yön elim kurulunun sorumluluğuna ilişkin açıklama:
Şirket Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve
İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe
Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye
Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kumlu tarafından muhasebe ve
finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal
dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak
bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili denetim kuruluşunun sorumluluğuna ilişkin açıklama:
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen Fınansal tablolar üzerinde
görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında
Yönetmelik ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan
Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uyumlu olarak
gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik ara edecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence
sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; 6nansal tablolarda
yer alan tutarlar ve fınansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim
teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifıne bırakılmış, ancak,
duruma uygun denetim teknikleri, fınansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin
etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir.
Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini
koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan tinansal tablolar ile iç kontrol
sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için
yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
A r,criıbcr Cı,,, of Er,’,t
Yoting Gıobaı Lımited
EY
Building a better
working world
Bağımsı;
Den elçi Görüşü:
Görüşümüze göre. ilişikteki fınansal tablolar. bütün önemli taraflarıyla, Burgan Finansal Kiralama A,Ş,’nin 31
Aralık 2014 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit
akımlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve fınansal raporlama esaslarına
ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Diğer Husus
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Bankacılık Denetieme ve Düzenleme Kumlu tarafından
muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak düzenlenen finansal
tabloları başka bir denetim firması tarafından denetlenmiştir. Söz konusu bağımsız denetim fırmasının 19 Man
2014 tarihli finansal tablolarına ilişkin olumlu görüş sunulmuştur.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor
1)
Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak-31
Aralık2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal
raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
2)
TrK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında
istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgekri vermiştir.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
st S Young Global Limited
A mem
-
SoÇı Qkşdçi
6 Mart2015
İstanbul, Türkiye
ArwrborI,mofEr-stVDtrtgGctj!L.no
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014
HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR
SAYFA
iÇİNDEKİLER
1-2
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
GELİR TABLOSU
3
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER
KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
4
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
5
NAKİT AKIŞ TABLOSU
6
KAR DAĞITIM TABLOSU
7
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TABLOSU
8
9.45
FİNANSAL TABLOLARA İLiŞKİN AÇIKLAYICI DiPNOTLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
11
15
16
17
18
19
20
2i
22
23
ŞİRKEİİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSIİİLAN FİNANSAL VARLIKLAR
BANKALAR
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR
ALINAN KREDİLER
DİĞER BORÇLAR
KİRALAMA İŞLEMLERİ VETAKİPTEKİ ALACAKLAR
MADDİ DURAN VARLIKLAR
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
TAAHHÜTLER
ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜĞÜ
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
DİĞER AKTİFLER
ÖZKAYNAKLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
ESAS FAALİYET GİDERLERİ
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
‘Z PEPILTiP,
ÜNEY P’
.44’
M.s!.!
ta’’.
9
10-22
22
22
23
23
23
24-26
27
27
28
28
28-29
29
29
30
30
31
31
32-34
35-37
38-45
45
4,
vş SERES
MÜŞAViPLfr •
LjO O”’’c
haIi.s
759
ıl:?
Sicil Wr
;.‘nIs Mo:O’350’
j4._
TŞr.
•U’SL
-
ii
4’
rI”
1
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi bclinilmedikçc Türk Lirası (‘Il”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
AKTİF KALEMLER
TP
1.
Il.
NAKİT DEĞERLER
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/ZA YANSITILAN EV (Net)
2.1
Alını Salim Amaçlı Fınansal Varlıklar
22
Gerçeğe
23
Alım Satım Amaçlı Tilrev Finansal Varlıklar
ili.
BANKALAR
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Nal)
FAKTORİNG ALACAKLARI
lskonıolu Fakınring Alacakları
Yuri Içı
Yuri Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)
Diğer Fakioring Alacakları
Yuri İçi
Yuri Dışı
FİNANSMAN KREDİLERİ
TaLeıici Kredileri
Kradi Kanları
Taksiıli Tıcari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ
Kimlancı Iş!emleriııdan Alacaklar
Finaıaal Kıralama Alacaktan
Faaliyet Kıralanosı Ataeakbrı
Kazanılmemış Gelirler (-1
Kiralama Kı,nusu Yapılmakta Olan Yalırımlar
Kinlama İşlemleri Için Verilen Avanalar
DİĞER ALACAKLAR
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
Takipıcki Fakıoriııg Alacakları
TakipIeki Finaıısman Kredileri
Takipıeki Kiralana İşlemlerinden Alacaklar
Özel Karşılık-lar t-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçee Uygun Değer Riskinckn Komanu Aırmçlılar
Nakit Akış Riskinıkn Korunma Aımçlılar
Yundışındaki Neı Yalınm Rıakinden Konumu Arnaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
DAĞLI ORTAKLIKLAR <Net)
İŞTİRAKLER (Net)
İŞ ORTAKLIKLARI (Neil
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
DİĞER AKTİFLER
ARA TOPLAM
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
Saıış Amaçlı
Durdunalaıı Faaliyetlere Ilişkin
IV.
V.
YI.
6,1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2. 1
6.2.2
yIl.
7.>
7 2
7.3
YIlI.
8.1
.811
8.1.2
8.1.3
82
8.3
lX.
X.
0.1
10.2
10.3
10.4
Xl.
11.1
11.2
11.3
MI.
XIII.
XIV.
X%
XVI.
KVII.
17.1
17.2
XVIII.
IXX.
XX.
XNl.
XAJI.
22.1
22.2
Uygun Değer
Farkı
Kar/Zarara Yanıııılan Olarak Sınıflandırılan
31 Aralık 2013
31 Aralık 2014
Dipnot
vl:
Toplam:
TP!
T:
-
3
945.401
-
935.40!!
6K)
•
609
934.792’
16.981.9118
613
-
4
609
944.792
1.867.405
FV
K
8
683
9J13{).815
125.705.434 590.949.085 716.654.519
121317.413 570.01 0,93 694 338.34’
167.528.020 670.477.02 831 005.D4
48.988.792 437.378.003
47663.714 388 551.675
55.579.429! 440616.130
386366.795
436 218.389
496 225 559
(43.l00.607I 160.366,0901< 43.666 697)
12.856.371
13 63 1.1)2
774,656
8.081,778
8 685. 143
603.365
(7,915.7>5> (52.091.1553
1.407.949
1.365.550
1132302
99.315
.225,763
1.245.448
47.577.880
(60007.170)
1,344.763
48,803.643
2.522.625
1.277.233
3.799.858
7.807.605
4 869 923
(2,347 298>! 16.530.372)
12.677.528
(t 877.670)
23.372
335.1162
2.773.499
373.197
mu
335.062
•
-1
373.197
4.720.115
335.062
3.439.025
-
-
2.537.61)1’
13.352
5.567.429
143.203.305 607.442.49<)
2.537.6111.
5.58<1.779!
751)635.795
9
Il)
78.776!
373.197
14
373.197
4.720.115
9.60<1
96
-
78.776
-
9.600
3111.6110
9.600
310.600
62.121.4741 446.723.881
Takip eden dipnotlar linansal tahloların tamamlavıcı parçasını oIuşJrMıtıMsIz DENETİM
335.062
3.439.025
2.151343
2.217.271)
3511.332
61.81(1.874 346.723.881
143.2,2.905: 607.441490! 750.655.3951
AKTİF TOPLAMI
683
7.718313
15.114.5113
10,207.600
15.734.882
5.537.282
14 129.333)1 (8.842.050) (12,97 1,383)
2<)
15
Toplam
vş
2.151.543
2.567.602
5118.533.755
508.845355
SEEST MU*ÇtJ[CI
MALİ sAVl.U A.Ş.
j
4.:
jşşJğ
D.JfL5’-57i’
Tk
slcjı
ldşO-4350
34.r,Is
‘e
-
M.)’
BURGAN FİNANSAL KİR4LAMA A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belinilnwdikçe Türk Lirası (İt’) olarak ifade dilmişıir.)
PASİF KALEMLER
ALIM
SATINI AMAÇLI
TÜREV FİNANSAL
YÜKÜMLÜLÜKLER
KREDİLER
FAKTORİNG BORÇLARI
L
Il.
ılı.
ALINAN
IV.
KİRALANIA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
4
1
Kıralama.sı
4.3
Diğer
4.4
Eneleıımiş Finansal Kiralanıa Giderleri
V.
İHRAÇ EDİLEN MENKUL
5.1
Bonolar
KIYMETLER
Varlığa Dayalı Menkul Kıyn.fller
53
Tahviller
yI.
yılI.
DİĞER BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
YÜKÜMLÜLÜKLER
tl
Gerçeğe Uygun
8.2
8.3
Nakiı Akış Rıskinden Korunma Anuçlılar
Yundışıııdaki Net Yaıırım Riskiııden Korunma Amaçlılar
IX.
ÖDENECEK VERGİ
X.
10.1
0.2
30.3
Xl.
XIl.
XllI.
XIV.
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
Diğer Karşılıklar
ERTELEN%IİŞ GELİRLER
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
ERTELENNIİS VERGİ BORCU
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ARA TOPLAM
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI
(Net)
Saıış Amaçlı
Durdurulan Faaliyeılere İlişkin
ÜZKAYNAKLAR
16.2
16.2.1
16.22
162.3
16.3
16.3
16.5
16.5.1
16.5.2
16.53
16.5 4
16.6
16.6.1
6.6.2
Toplam
Tl’
6
91Ll181l.(l93
493.976.983
585.057.1176
33M3.5W7
7
11.679.592
31.110.396
3.283239
32.790.118%
2.038.723
3.501.887
719243
ıl
YI’:
Toplam
42.398
42.398
386.8811.624
4211.323.21
(Net)
5,2
16.1
YI’
Borçları
Faaliyet
XV.
15. 1
15.2
XVI.
Tv
Fınansal Kınbnıa Bı,mbn
32
yIl.
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Arolık 21)13
Ilağımsız Dtnetimden Geçmiş
31 Aralık 21114
Dipn<ıt
ğer
31.009239
9.887.521
28.9641.615
9.168.278
Il
1.218.648
20
1.592.819
-
1.592.819
81>5.552
-
817.1107
.
%17.007
687.322
.
817.007’
.
8l7,007
687.322
.
634.758.877
37.8113.428
425.051.915
115.896.51%
100000.000
45.989.1)12
37.000.000)
Riskınder. Korunma Anıaçlıbr
VE YÜKÜMLÜLÜKLER
13
105388.159
l15.896.5l8
.
300.000.000
16
Ödenmiş Scrma>t
Sermaye Yedeklen
5293713.71%
Hisse Senedi Ilıraç Pdınleri
Hisse Senedi Ipıal KSrlan
Diğer Sermaye Yedekkri
KŞr seya Zararda Yeniden Sınıflandırılnuyacak Birıtmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler seya Giderler
Kir veya Zararda Yeniden Sınıflandırılaeak Birikıııiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kir Yedekleri
Yasal Yedekler
Sıaıü Yedetleri
Olaanüııü Yedekler
Diğer Kir Yedekleri
3.788 076
.636 533
2.151.533
Kir veya Zarar
12.108 441
Geçmiş Yıllar Kir ve,a Zararı
Dönen, Net Kir ‘eya Zararı
12.108432
PASİF TOPLAMI
221.284.677
.
.
.
-
-
529.370.718]
687322
.
.
3.788.076
1.636.533
3.040.610
1.339.113
2.ISI.543
1.701.4971
.
I2.I08.442
5.948.402
.
12.108.432
5 948 302
750.655395
-
.
.
687.322
362.856343
35.989.1>12
37.000.000
3.010.610
1,339.113
1.701.197
5 938 102
5 938.302
83.793.4401 425.051.915 5(18.845355
Takip eden dipnotlar bu finansal tahloların lamamlayıcı parçasını
1
8(15.552
DrNrIM SEPŞEST JM.sEaıcl
MALI MOŞAVIRLJ iş.
..N,,j Çöı%8yt%orşC..şoel h..2
bfrr54.57q t..k4a7ŞıfI5TMd5oL
Milis
1
Tkjr” S4cıI
)dşr,I Mo:Ş435Ş.3932
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
GELİR TABLOLARI
(Tularjaraksi hehnilmedikçe Türk Lirası
(d9V)
olarak ifade edilmiştir.)
Ikpnııl
GElİR VE. GİDER KAI.ESİLERİ
Il
(Il
12.1
(4
(.5
(.9
.7
Il.
2.1
23
23
25
111.
IV.
4.1
12
Il
44
49
t,.
Vİ.
6.’
62
6.3
1*3<
6.32
6.3.3
9.33
9.4
6.5
6.5.1
652
66
67
t’lİ.
VIlI.
6.1
6.11
6,13
6.1.1
6.2
%2<
622
$21
9.25
9,1
94
9.5
İN.
i6.
NI.
‘İİ.
NİİI.
13.1
(3.3
133
NIV.
K’,.
(5
(53
(97
KVI.
16.1
%2
11:1
KVI 1.
V(IJ.
161
(%2
ili 3
NİN.
NN.
ESAS FAALİVF.r GELİRLERİ
FAKTORİNG GElİRlERİ
Fakıımın1 AlaaaU arınıjan Alınan Fai,Ia
lskıınlıılu
B4ıımır Onıntllnıdon Gvçmlş
ünçtkl Düntm
31 Anlık 2(114
42323.173
31 Anlık 2(1(3
243711.929
-
-
-
FaLııtır Alrakünı*ian Mınaz Can, la Ka.ım.yı.ıılar
laLr-m;u
lhğa
FİNANSMAN KREDİI.ERİNDEN GEI.IRI£R
Fınaıwan K:aiılcııraün Mıaaı l:;Jla
I:ır_ınar KLlLraı mL-n Ailıflo Cari
Ka,ııa>aiılar
KİRAI.A6IA GElİRLERİ
1 inaroal Kı,alaııuc larlaı
Faaliyd Eiral aııu.:ı lialarlai
Kiralarıu lnlemıaınıkn Alınan Cari
r.nçnd,
Cairi Dıinem
fl4ınmın Drncllmılcıı
-
-
.
-
-
-
34.fl92!
242119929
42323.173
31 73541
—
—
la
2% >9%)
(11.6113.4)9)
(11.617.7511)
749 (ı7 2
(2113115.423)
(9 9(95.759)
Kıımh> anlar
FİNANSMAN GİDERlERİ (-1
Knllamlan KraabIcır Vailcn Faizla
Eakıımin9 İşlcııılaımian Ilamçiara YalI anFa ılk,
Finainnul Eiralaına (iialalai
liraç Edilan Menkul Kıymeılar Vailcn (‘aralar
((ağa :4(1 (mak,laı
Vaflln ilacı ir Kıın.annıolar
HRI’I K/Z (1.111
ESAS FAAI.IVET GİDERLERİ (.9
IanıınaI [iiılcııaı
KıağnıI’c,wanaıı Karnılı ğı 114am
.-Va+uıng (ialınlıır.a Gi.k,Ial
(knrj Ikııın fliaüicı
((ağa
IIRÜ’r FAALI Er K/Z (111+1V)
IIİĞER FAAlİYEt GElİRlERİ
-
-
-
(5+9 *11
21.617.750
(10.901271)
(4.576 491
(i776
11767.441
ıL579.902’
(17115 273
-
—
Il
IlanUlardan Alınan Faifla
l’ı,s Rnpıı (1 eııılaanılun Alınan l:ai,la
Menkul Ikğalaakn Alınan İğizla
Airın 5 alım Amaçlı l9naa:al Vaniıklarılan
(laçeğr Uy(un (ağa Fa,ka Karrtarar’a Yanuııılan Olarak Sm flandırılı EV
Saıılıııaya ilanı imannal Varlıklanıbn
Vadana Xadar 99* lnanlacak Yaıınlarıbn
‘Fcııü:a (idırkn
Samar l4ya.wı lnlaınaı Cn
Tıırcn Fn4maal (şlaaanLm
ı6.’24.722)
5 2751,1+:
01(6379
4ı19.421L%6
4.169351
279.752333
522.166
492.2M>
2
(23
91.1
444,9’
Kamhıyaı lnEmJ, ı K2rı
ltaa
TAK/)’TEKI Al.,lC,KI.,’R,’ ilişKiN OtEl, K,%MSiI.IKLAR 1>
DİĞER FAAI.IVE’r GİDERlERİ Il
Manknl (kğalri lkğa lioşüş (hala>
(laçeğe tiygun lk-ğa Farkı Karr/,arara Yaıtııılan (ılarak Smıüamlınlan IV Dağa Düşme (iidaı
Sannlnuya <arar Fınanaal Vanlık(arıbn
Vaıİcye Kaakır EId Tuıulaeak Yamırındardan
Duran Varlıklar Dağa Ilüşuş (iidcılai
MarkI> 1 (unan Varlık 1 mağa IaUşün (iidalai
Saıış Amaçlı lilda’luıulan ve Ilurıkrulan Faaııyıılar İlişkin Duran vaılıuar Dağa Dünüş Giıülriı
Şaerıyr Dağa (‘IşIn Iliakri
(1gm StÜk 1 (aır.ı’an lsııraz Varkklar 1 kığa Ikaşuş (iıadisım
İn1irnL (bağlı (Matıık ‘:lş l)nuUkian ((ağa kış-aş 04ık,laı
1m,,’ (‘iraır.£ işlem/alan ‘İ.cmar
K.ıııı6ı>,ı (şlernı.ri Yararı
lIğar
NET FA.çİ.İVE’r KIZ (V,...,VIII(
IIIRLF.$’IE İşi Etli SONRASINDA ı;r.n.ıı< OlARAK KAYDEDİlEN FAZIALIK nİARI
NET l’ARAS,6İ. I%)ZISYON KARI/ZARARI
SÜRDÜROLEN FAAI,iyF.fl.ER VERGİ ÖNCESİ KIZ lINı-X+XIı
SÜRDÜRÜlEN FAAlİYETlER VERGİ KARŞIlIĞI 1±)
Cari Vagi Earş/ığı
Lrıclcnımıi ş Vagi (iııla (1kisi 1+)
Lnieknıni ş Vagı 1 alır Ihkiai (‘1
SÜRDÜRÜlEN FAAI.I\ETİ,ER DÖNEM NET K/Z (NIl±XIlI)
IIIJROO>RtlI.AN FAAI.İYETI.ERDEN GElİRlER
Saiış Amaçlı I)lıia’ I’uıulan kıran Varlık (kinlaı
Ilağlı 1 Iflaklı k. 1 şııra k
iş 1 (nailıkları Saııu Kanları
l3ağa 1 >arakırulan ( aalayd Gali dal
IILRIIL’Rll.AN FAAI.İi’ETI.ERIIEN GİIIERI.ER (.1
aan 1 kıra “agk (iia ları
Saraş Aııuçiı (1£
Ilağü (JrıauıL 1 Itırakne İn ()naMıkkını Satıl /.a’arları
(Inaarları
anl’aakya
Dağa l1*aahznl
I)CRDCRCI.AN r.ı•ııj ETI.ER VERGİ ÖNCESİ K/Z9X”XVl(
rn:Rnı.ıRn.kN F,tAI.İt ElLER VERGİ KARŞIlIĞI (ni
CaiVargı Karnıtığı
lrtelanıııi 1 Yargı (lalır İlkini (+9
l/nrlcnıııi ş Yargı (klan (11kM (-1
I)URDURIJİ,AN FAAlİYETLER DÖNEM NET K/Z )kVII±XVİII 1
NET DÖNEM KARI/ZARARI IXIVtXIX(
İİiSSE BAŞINA KAZANÇ
Sürılarülen laalıyo Erden <lise Ilaşına Kararç
1 )urdnnılan FaalıFaıladen Il ıvse (alım Kaıanç
4:11 337 %n9
COajynal
)3.i.).7I49
)4111L323351 1
>731
‘9
9
-
(25
273 752 ((79’
4 M7 76:
2.293,449’
(271 15931))
ı42.YMi
(1161,323 476)
211
11,9291.120
7.4R7.93-
11331.1311
(2.611.67))
(3, (i47 7.16)
7367.934
(1339.532)
(2.731.067)
3)66.05%
12.1(9332
791,351
5.949.41(2
12.1116.442
5,946.41(2
.
SEYREİ.TİI.MŞ
iilssw
BASINA
KAZANÇ
Y
!AĞIMS
7 DENETİM ve SEPtEST *JK>SEtECI
Müş*VIPLIN İŞ.
Takip eden dipnoılar bu linansal tahloların ıamamlayıcı parçasıntouştururLaı
3
M,’,i, M.1Ş435*3*7’
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE
İLİŞKİN TABLOLAR
(Tutarlar aksi heliriilmedikçe Türk Lirası (‘TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAI’SAMLI GELİR TABLOSU
Dipnot
1.
Il.
2 1
2 1.1
2.1.2
2-1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.5.1
2.1.5.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2-25
2.16
2.26.1
2.2 6.2
111.
DÖNE%l KARI/ZARARI
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar ve )a Zararda Yenıslen Sır.ıflandınlnuyacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerlerme Anışlar/Azalışları
Maddi Olmayan Dunn Varlıkla, Yenideıı Dede rn’c Anışlarıtğzalışlan
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Olçüm Kazançlar/Kay plan
Diğer Kar ve ya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar ve ya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire lişkin Vergiler
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Enelenmiş Vergi Gideri/Geliri
Kar ve ya Zararda Yeniden Sınıflandırılaraklar
Yahancı Para Çevirinı Farkları
Saıılınaya Hazır Finanaal Varlıklanın Yeııiden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
Nakıı Akış Riskinden Korunma Gelirleri / Giderleri
Yundışındaki lşlermeye İlişkin Yaıırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri
Diğer Kan ve ya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Uıısur!arı
Kar ve ya Zararda Yeniden Sınıflandırılaçak Diğer Kapsamlı Gelire Ilişkin VergıL’r
Diııwnı Vergi Giden/Geliri
Enek-nrrş Vergi Gıderi/Geliri
Toplam Kapsamlı Gelir (1+11)
Bağımsız Denelimdeı
Geçmiı
31 Anlık 201.
ıLıIa34.
Bağımsız Denetimden
Geçmis
31 Aralık 20(3
ıfloL44.
53JJt
DENETİM vş SEP8EST MUHASEECİ
Takip eden dipnotlar bu linansal tablolarln tarnamlayıcı parçasını OIUŞCIğİftŞIZ
MALI MÜŞAVIPLIK A.Ş.
rt, (ew,l bC:27
Maşla Mshalına ŞO+.8Ü
rIl£üıpasUL
b.lrş:5Aj7-S9eqj’ ..
7 ?
Tkr4Ski
1
M.rys Nc0435030.2
0.
5.
1.
2.
3.
4.
-
V, B.U3.O+lIi
TşbinKarlıliItl
11
ıl!.
(7
7,
YI,
Vİİ,
Tiılam>txrl.iidc
Il.
jIL
7111
1’.
x.
‘t
Mı.
24
12.2
2.3
ı’
4
-
.
.
2
-
.
-
(09(46.060
t
t
t
3
4
4
57.1w*
4
37)
4
-
i
37
SlaşşUş
—
-
—
.
—
—
—
—
—
2iLlIliITTi
.
4
l63Il[I
3
ı6JWkİ
Saııaj,,
(ü,
.
-
-
1
-
VüİTİ
-
4
t
4
4
4
4
ı
—
1
1
4
1
1
4
—
—
—
,
4
1
1
1
3
4
1
1
ı
—
—
“
1
1
4
2
4
4
aaçı7m.L3L
ıırncsa,,J,:
4
•
3
1
4
ı
1
.
•
—
—
—
—
1
4
4
—
-i
—
—
St
-
-
3
t
4
1
—
t
—
1
4
4
•
4
4
1
14
4
1
1
4
4
1
—
ı
4
ı3
4
•
3
—
—
1
1
-
t
4
•
•
1
4
1
•
k
1
4
1
3
.
•
t
11
•
•
3
1
t
t
1
t
4
•t
4
ı
t
t
1
1
4
1
ı-
1
4
•
1
1
4
1
4
14
—
—
—
1
1
4
—
4
1
1
4
4
14
—
—
4
3
‘
13
ı;,k,kT
Ktç.t..h 0,-ttk,,,
11
3
1—43
4
4
4
14
3
1•
4
3
4
14
4
4
1
4
3
1
1
4
—
1
ıım.m
4
4
3
4
4
l.m323
YokkHi
Ibfr,Sams3ç
1
4
-
1111V tSwü[
Ijt.JKMIat
t
—
•
4
4j
ı
1
t
•
•
4
4
1
4
4
4
4
4
1
1
1
ğ,,fls.dadk
huıknışlht,
K’%ş<rjı kI,l,
ılwgn,lhğt,
Kk.tZaı.b
KM’ta/Mlk
7’mFjfll
S,,dbıld,zünücık
1
4
3
4
•
1
4
4
•
4
—
—
4
3
4
4
1
4
4
1
1
4
1
11
ı
1
—
1
1
(306.53.1
4
291.42<4
4
•
4
1
291.4aj3
•
•
1
•
1
ı339113
1
337 1131
235Ç
1
1J3.IIS
4
1
t
1
—
t
1
1
4
3
1
4
—
14
1
—
.
1
1
4
235.67
4
1
4
‘
4
‘
4
11
\nklkü
Staj.
1
1
4
1
1
1
4
1 .ıoı5*
1
4
1
-
YaHS
YattI
34
—
—
—
—
—
—
—
—
-
—
.
•
•
—
—
—
1
11
—
—
ı
—
•
4
4
.
N KaYc.Uk4
-
-
-
tisisü
5630.984
4
3.MOSR
—
t
4
I3936i
1
1
4
l.1oI49
1
‘
lşoışJİ
I.IŞI
4476.
4476.
•
0L91U0İ
-
I6.In.2ı
1
1
I6.I3UI
V,kür
(Itğ.ttuIi
I11ts
Y
•
t
t
t
t
t
—
4‘1
4
4
4
1
4
4
4
4
4
11
4
4
14
1
—
1
4
1
SSIISL
——
5
Takip eden dipnotlar bu ünansal lahioların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
4
İ2,I0SMZ
3
<5406.3024
ILIO*3
<5.94* 41j
—
•
4
•
3.91L10Z
4
-
1
1
391L40Z
(41111194*
5.9Ü4İ
(13i1D94
-1
4
4
11
4.ıızo3L
-
41I1<.V
Ikeo. KM,,4
lZtnü
-
4
4
4
4
1
J
1
3
3
—
4
4
—
—
—
1
1
1
—
i
4
-
Ikış 11.1-İT,
KM,! İi.ati
N.fl..<şşp
fl’
T,ş1a.
115.196S1:
ltı.a.ı.
13fl.0I.
alkolli
15.ŞflhI
4.94*40,
4an4o.lıT
flib’r.
QSEPBEST MUNASECECİ
11106.44
(5g48.402
11(0144
ıS.941.402
5.940411
5.%l-ti
53Ü30
(41ı2,O4
3.94140
3112131
4112(41
ön
IkmcaN€
KM t’-
Mşq
DMıe:54.5,.sş .ç34L*l2ğ0şJwo:27
M*,I
GONEY S4t194Sız
DENETİM
Duran vtrlıUar bintiruş >trüikn M’ğalcme anışıaıüazabşltn.
TamnilannuıFayıü pla,ilanmn hiıikmiş >rı0drn ülçü,n bzaıla,ıftay,pIao,
Di4a <OzKaynak ‘iru,nu,Ie tk-ğaıeucn >aimuıiann diğIL bpsaııü, gclirimkm urlannh sın.00mImInn>ajcü p,Iar, ile 114,’ kM w>a zaaf .ltnk >v.0.kn simflaiubnınn,’aak (*40 bpuinı, eIi, uruurıtnmn hinkrniı iuiajlar,i
Ytbaırııtnçet.nn.[eUan.
Sahiumşa çıtır f.ıu.mal ‘wI,kIan., birikmiş ,tnidc., Mğmi’me ol.v>. ,i,şflamluott bealçbnfta>lpıan.
ıoia,ltnı
ISiğir 0a6,I aUşı,’ka.uk-n Lirarum bıançıaw%a6,plan, Ozb,nak onuişıe kaım.,n .m.mİann (*40 Upsam!. grliri.xkıt Uüztrajda unaııami,rııarak pa,Ian ü, diğı’ has 1e42 zaaf ‘tak >rı.ık,, ,,mllaı.hnlr.ıl. (*ğçı UptaiflO 12,-ı, uT,UT itnninhir, kn»
ı*i.,..
KM Ihği.
ıitğıflbnr1-lnciiu
Vokuae Akııbn Tmmtt
lI.ğa
Ito,, ıı.kI,.4 {lıl,ıV.....,,,xıtlçııı
lll<tmNdK’w111ıörm
şaM,, içükjatıIa şmtyt Müi
k K ,üiaiüo ı1t,W.rnü, St,ma>t .70mm.
(kktmişSasma>,F.oüa,5.,,liua-ıto,ImIı
ııssşçoım,ı,,,u5mı,hIaT,ıııa
SçmuşvIkıu,ııKa4d.
oıp ıkpşuu,7 N*miıIc Anış .7stiış
IV.
.
V.,iIlaL’.,ıl+ ıl,
(iT,,LIO.knmS*ıuUüilt.i
‘nıt’,an,..i.ı.ıanouza.n.ıer
:
._..._%_tLiL
M
‘¼174 .L.i .L7aç-4iıkğ UL2
i3ıAnıık:nıl>
CIRI IN)NFSİ <h..ü,, Oa:,,ö.mft Ihp..,f 251
lç Kapıtkttdtn sç,tLı,şııııI,n Scımt(t ,muım,
iMaT1ııS,iitnflts(imiJLı,,ImıeFt1k,
lh1,tS..,tl,nei,mtşituIcMı,Tah,ırla
Sat,1lkürİKIhid
l>ıa iktiıTtIiLla Na11nı>I, Miii (Aniş
öıat
i.,tiı Nd KIn
KM utgıiımı
I>tğitbnTdndrn
7 ük,, .Uıs-,Lt Tmajls
Ihbs
+M.M0
Waj. S. KILh._I “lıtI
12
lıl.
t
İİ.
Il
ı’.
X.
M.
‘ıl.
ız.ı
ız 2
ıl]
Vİİ’
Fikıs.
IL
23
Ntkd,Ti(Vç1-ıkşı,nldısaına,t,üıuım,
W.,.mB.ş.B,ki,ni
fl(11Jlun.,..Y.ı.b,Di..ıT.akr
ıuuımı.ıueıub,,tsınınrünı
Nlt,,k P,4ıIıb<jrnL Yapüt lkğışki,Llnvı
ıınık2oı3)
<T.cEKİ uTIsl
ÜZKAVNK h.%LEMLERİNUEKI
UEĞİŞİKÜKI,ER
-
-
(Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası (TL’) olarak ifade edilınişLir.)
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE
NAKİT AMŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Bağımsız Denelimılen
Geçmiş
il Analık 21114
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 21)13
2.34)3 799
il 694.030
43.935.653
23.912.240
A.
L%ASTiXLİVETLERE İLİŞKİN NAKİtAKIŞLARI
1.1
Esas Faalı>et Konusu Akıif ve Paniflerdeki Değişiın Öncesi Faalı>cı Kn
ii
1.12
1.1 .3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1,7
1,1.8
1.1.9
Alınan Faıel:r/Kira]amacelirleri
KinlamaGideelni
Alınan Temeııdler
Alınan Ucret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kaeançlar
Zarar Olarak Muhaaeheleşıirilen Takipleki Alaeaklardan Talııilallar
Personele ve IlizmetTedarik Edenlere Yapılan Nakil ödemeler
Ödenen Vergiler
Dığer
(.2
Esas Faaliyeı Konma Aktif st PasiflerJeki Değişim
1.2.1
1.2 1
1.2 1
1.22
1.2.3
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
Fakısıring Alacaklanndaki Neı (Artış) Azalış
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Anlış
Kiralama işlemlerinden Alxaklarda Neı lAnış Aniış
Diğer Akııflerk Neı (Anıyı Azalış
Faktorıng Uorçlanndaki Nel Artış (Azalışl
Kiralama lşlemlerindeıı Bıırçlarda Net Artış (Anlı))
Alınan Kredilerdeki Net Aflış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Neı Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Allış <Azalış)
1.
Esas Fıauliyellerinden Kuyııakianan Nt-t Nakit Akışı
İt.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKİSLIRİ
2.1
2.2
23
13
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
lkıisap Edilen Bağlı Ortaklık ve işıırakler ve iş Onaklıklan
Elden Çıkanlan Bağlı Onatlıks e Işıinkla ‘e lş Ortaklıklan
Satın Alınaa Slenkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkanlan Meekul ve Gayrimenkııllr,
Elde Edilen Saıılmaya 1 lazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkanlan Saıılnıaya Ilarır Finansal Varlıklar
Saıın Alınan Vadeye Kadar Elde Tuıulaeak Yatınnılar
Saıılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yaıırıııılar
Diğer
Il.
Ynlınm Faaliyellednılrn Kaynaklanan Net Nakit Akışı
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİTAKIŞLARİ
3.1
3.2
33
3 1
3.5
3.6
Krediler se ihraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakiı
Krediler se Ilıraç Edilen Menkul Değerlerden Kyraklaaan Nakiı Çıkışı
1lıra; Edilen Sermaye Araçları
Temenu Odemelen
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer (1
57 le)9.061
İlİ.
Fiınansman Faaliyellerinılen Sağlanan Net Nakit
57.799<1M
IV.
Dilsiz Kuruntlaki Değişimin Nakit ve Nakılr Eşdeğer Varlıklar Uzrdndeki
-
-
-
8
733 765
6.588 052
1.717.177
(4446864)
(2 526 234)
(33.727.750)
281.000
279.800.603
1.155.721
<3.806.487)
(1.485.003)
1288.461,0311
(63 301,1831
27.353.341)
.
-
-
—
1241,049.942)
(2 278 310)
(228863396)
(3127 3801
-
<53856351
(62.462,846
11.912,382
180.328 $14
8.604.735
27.040.461
(50.997.383)
(15.659.312)
-
-
-
-
1100.915)
329 713)
9.10
-
.
-
(19(1.915)
1329.7131
—
—
-
-
(.58,749
(2.708.922)
118.559.149)
V.
Nakit ve Nakile Eşıleğer Varlıklanlaki Net Artış
7.İ30.7İ6
Vİ.
İ)ünem flu,ıwbki Nakit ‘e Nakıle Eşıleğrr Varlıklar
9850.351
2£309.500
Vİİ.
bilmem Sonundaki Nakit ‘e Nakde Esde*rr Varlıklar
16.981.061
9.850_ISI
3
Burgan Finanaal Kiralama AŞ. 2<114 yılı içeriniııde iki kez sermaye antınmına giımişıir. Bu artışlardan ılki. 05 Mayu 2014 ıariiıli Yı,neıim Kurıılıı kararına istinaden
yapılıııış olup şirkeıin semsayeni kayıtlı sermaye tavanı sınırları içeriıiııde kalmakla (sirlikıc 37.00)1000 TL’den 80 000.000 TL’ye arııırılmışıır. Aoıırılan 43.000,000 TL’nin
5.200,936 TL’ni içsel kayııaklardan. 37.799.064 TI.’si ise nakit sermaye taahlındü yolıı ile sağlanmışlır. Burgaıı Finansal Kiralama A.Ş. Genel Kunılıı tarafından kayıtlı
serıııaye ıavanı nın 200.000.0<8) Tl..’ ye çıkarılıoaaı kararı alııınıası ve gerekli işlemleriıı yapılması ile birlikle Il Kasıın 2014 ıad 611 Yüneıim Kumlıı nda şirketin
sermayesinin 2)) (83(3.000 TL dalıa anıırılarak 00.0(8)000 TL’ye çıkarılnıasına karar vedlıniştir.
‘
GÜNEY MAĞIMSIZ DENETİM vş SEXEST MUNASEECI
• ş.
ı !şsIs.n
M.ıs.fr U .,.ıı,.ı
b.27
Takıp eden dıpnoilar bu lınansal lahloların lamamiayıcı parçasını oluşIuntİMOş.vlau
6
‘<
MrrsIs,z
‘5ç.
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE
KAR DAĞITIM TABLOSU
(Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası (‘TL”) olarak ifade edilmişLir.)
HURGANFİNANSAL KİRALAMA A,4AR DAĞITIM TABLOSU
TÜRK LİRASI
Cari Dönem
(311lm0l48ı
1.
DONENI KARININ DAGITI%JI
1.1
1.2
1,2.1
1.2.2
1.2.3
DONEM KARI
ÖDENECEK VERGİ VEYASALYÜKÖMLULÜKLER 1-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi (‘9
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A.
NET DÖNEM KARI (1.1
1.3
1.4
1.5
GEÇMİŞ DÖNEM ZARARI (-t
I5İRINCI TERTİP YASAL YEDEK AKÇE ‘t
KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-t
Il
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [(A-l,3+l.4+l.5İ1
.6
1 .6. 1
1.6.2
1.6 3
1.63
1.65
1.7
1.8
1.9
.9.2
1.9.3
1.9.1
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-3
Hisse Senedi Sahiplerine
İmiiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Kalılma İnıifa Seııeiherine
Kara lşiirakli Tahs’ilbre
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahıiplennc
I’ERSONELE TEMETU -t
YONETIhI KURULUNA TENIEUÜ t-)
ORTAKLARA IKINCİ TEMEVFL’ (-5
Hisse Senedi Sahiplerine
İmiıyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İnıifa Scııellerine
Kara İştirakli Talıvillern
Kör ve Zarar Onaklığı Belgesi Sahiplerine
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE 1.)
STATÖYEDEKLERİ(-)
OLAĞANUSTU YEDEKLER
DIĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
Il.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3 2
23.3
2.34
2 3.5
2.4
2.5
DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY t-)
Hisse Seııedi Sahiplerine
İmıiyazlı Hisse Senedi Salsipleriııe
KaIıIrna İnıira Senellerine
Köra Iştirakli Talsvillem
Kör ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY 1-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (.5
111.
HİSSE BAŞINA KAR
3.1
3.2
3.3
34
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (YTL)
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( Ço)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERINE (YTL)
)MTIYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 1 %5
IV.
HISSE BAŞINA TEMEUÜ
4 1
4.2
4.3
4.4
HİSSE SENEDİ SAHIPLERINE (YTL)
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%j
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (YTL)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( %)
1.9.1
-
Önceki Döıırm
131/1212013)
7.387.933
(1.539.5321
(2,331.083)
13.921)120
(281 .618)
(3.197 736)
-
-
).2>
386,058
791.551
12i08.442
5.938.3112
-
297,420
5.650.982
12.1(18.442
-
-
-
-
-
-
-
-
—
-
-
-
5.656.982
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
sunulaeaklır. 2014 yIlı kar
(9 2011 yılına ilişkin kar dağltıns önerisi YöneliııI Kurulu larafından hazırlanıauş olup Genel Kurul’un onayma
dağıtımı tablosunda sadece daılahihir kar (ulan helirtihıııişcir.
(*9 Bankacılık Düzenleme ‘e Denetlelsıe Kunııııu larafından ertelenmiş sergi varlıklanna ilişkin gelir lulurlannln nakıt ya da iç kaynak
serflıae
olarak niıelendiı-ileıırnveceği ve dolayısıyla dönem karının buhse konu v’urlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağılınıına ve
artınmına konu edilıııcnıesi gereklii nıüIalaa edildiginden,31 Aralık 2011 larihi itihanyla Şirkel’in enelenmiş ‘ergi varlıklanndan
kaynaklanan 386.05% TL(31 Aralık 2013: 791.551 TL>enelennıiş ‘ergi geliri dağılıma konu edilnıcyeeeklir.
MuNASEBECI
Takip eden dipnotlar bu finansal tahloların tamamlayıcı parçasln9
M,hln) tsI 8ürh*fş C.dd.sI P’e:27
7
Cjr2*kJf1Yef/lSTU4UL
Tlcdr. .cL4Ş!)C
rr5d-74Ç
Mit Ic:G-435O-3O37’.
Ş
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARiHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO DIŞI HESAPLAR
TABLOLARI
(Tutarlar aksi beliftilmedikçe Türk Lirası (it’) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnoi
6.1.3
6.2
6.2.1
6.22
6.2.3
6.2.4
6,5.5
YIl
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İSLENILERİ
RİSKİ ÜSTLENİLNIEYEN FAKTORİNG
İSLEMLERİ
ALINAN TENIİNATLAR
VERİLEN TENIİNATLAR
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taablıutler
Cayılahilir Taalıtıdder
Kimlana Taalılıdıleri
Finansal Kiralano Taalıhütleri
Faaliyeı Kiralana Taahhdtleri
Diğer Cayılahıli, Taalıhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Rükterı Korur.na Arınç!ı Tümv Finanıal Araçlar
Gerçeğe Uvcun Değer Riıkinden Korunma Amaçlı
İşlemkr
Nakli Akış Riskinden Kcıruıııım Amaçlı işlemler
Yundışındakı Net Yaiınm Rıskinden Knnanma Aımçlı
işlemler
Alım Saum Amaçlı İşlemler
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
Alım Saıını Opsiyun İşlemleri
Futurns Alım Satını İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
YIlI
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
l
Il
İli
IV
V
5.1
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5,2.1.2
5 2.2
IV
6.1
6.1.1
6.1.2
flnğımiız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
TOPLAM
YP
Tl’
Huğımsiz Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2014
TOPLAM
YP
Tl’
NAZIM HESAP KALEMLERİ
.
-
8
12
167391.629
935.356
65386373
935356
102205.056
.
.
.
.
.
.
-
-
-
İZ
-
-
-
.
-
-
.
.
-
.
.
.
.
-
.
.
.
211)37506
19.710.651>
41>748.150
-
.
40.656.2119
684356
71363.911
-
-
.
-
-
-
-
-
112320.200
684356
33.452.244
-
-
33.452.244
-
.
.
-
-
‘
-
-
.
.
2l .037.500
11.137.500
9.900.000
19.710.650
10.435 050
9.275.600
30718 50
-
.
.
-
.
.
.
.
—
-
.
-
-
-
21.572.550
19.175.600
33.452.244
33.452.244
33.452244
33.452.244
167.220
560.312
727.532
167.220
583315
750535
87.526.649
122.476.1)18
211)002.667
31.708.065
105.499.410
147.207335
Takip eden dipnotlar bu önansal tahlolann tamamlayıcı parçasınI
8
.
.
-
014ŞJASıZ DENETIMVe S(RŞEST MUSEP€C)
MALI MüŞ*VIPLfr a.Ş.
Mslat Mı,haIbeii fp$ŞL*I’Ş C4” P.r?l
0alr..5451-59 ıGtJ6.Ştt!I5tA)1aUL
1lcjrş!ISkiIt»”Ş20
>4mb .üo-a3s0-3.P-’-’.rl’
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası (TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1
-
ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Burgan Finansal Kiralama Anonim Şirkeıi (‘Şirket’ veya “Burgan Finansal Kiralama”) Mart l994’te, Ekspres
Finansal Kiralama Anonim Şirketi adı altında. 3226 sayılı Türk Finansal Kiralama Kanunu hükümleri
çerçevesinde Türkiye’de kurulmuştur. Şirket, bu ıarihıen itibaren ünansal kiralama operasyonlarına başlamıştır.
Tekfen Grubu. 30 Haziran 2001 tarihinde Bank Ekspres A.Ş.’yi Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’ndan satın almış
ve içinde Ekspres Finansal Kiraiama A.Ş. de olun bağlı nrtaklıklarını konsolide elmiştir.
26 Ekim 2001 tarihi itibanyla Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu (“BDDK”) tarafından 27 Haziran 2001 tarihlı 24445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Banka Birleşme
ve Devirlerinin Düzenlenmesi” hükümleri çerçevesinde Bank Ekspres’e devir olmuş ve tüzel kişiliği ortadan
kalkmıştır. Bank Ekspres’in adı Tekfenhank A.Ş. ve Ekspres Finansal Kiralama AŞ’nin adı Tekfen Finansal
Kiralama A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş.’ye ait önansal kiralama
sözleşmelerine bağlı alacaklar Şirket’e 25 Ekim 2001 itibarıyla Tekfen Finansal Kiralama A.Ş.ye devir
olmuştur.
Tekfen Finansal Kiralama A.Ş.’nin ana ortağı Tekfenhank A.Ş.’nin %70 hissesi Tekfen Holding A.Ş. tarafından
EFG Eurohank Ergasias S.A.’ya 16 Marı 2007 tarihi itibarıyla satılmış ve ana ortak bankanın ünvanı Eurobank
Tekfen A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
Ana ortaktaki ünvan değişikliğine paralel olarak Şirkeı ünvanı da Şirket’in 29 Ocak 2008 tarihli Olağanüstü
Genel Kurulu’nda alınan kararla EFG Finansal Kiralama A.Ş. olarak değişmiştir. Unvan değişikliği 4 Şubat 2008
tarihli ticaret sicil gazetesinde yayımlanarak tescil edilmiştir.
Eurohank Ergasias S.A.’nın Türkiye operasyonlarının Burgan Bank S.A.K’e satılması konusunda yapılan
anlaşma çerçevesinde, Eurnbank Tekfen AŞ’nin Eurohank EFG Holding (Luxemburg) S.A.’ya ait %70
oranındaki hisse senetleri ile Tekfen Holding A.Ş. elinde bulunan %29,26 oranındaki hisse senetleri Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 7 Aralık 2012 tarihli iznine istinaden Burgan Bank S.A.K. tarafından
safin alınmış ve Eurohank Tekfen AŞ’nin %99,26’lık hissesi 21 Aralık 2012 tarihinde Burgan Bank S.A.K.’e
devredilmiştir. Bu kapsamda Eurohank Tekfen AŞ’nin, EFG Finansal Kiralama A.Ş’nin hisselerinin %l00’üne
sahip olması sebebi ile dolaylı olarak EFG Finansal Kiralama A.Ş’nin hisseleri de devir olmuştur.
Şirketinin 23 Ocak 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda EFG Finansal Kiralama A.Ş
olan ünvanının, Burgan Finansal Kiralama A.Ş. olarak değiştirilmesi kararı alınmış ve 25 Ocak 2013 tarihinde
Türkiye Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir.
,
Şirketin ana operasyonları endüstriyel, olis ve diğer ekipmanlar ile birlikte taşıtlar ve gayrimenkul kiralanmasını
içermekıedir. Şirketin genel müdürlüğü: Büyükdere Caddesi. No:l95 Levent, Şişli, İstanbul Türkiye adresinde
bulunmaktadır.
-
Şirketin ana ortağı Burgan Bank A.Ş.dir. Şirket’te 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 33 kişi çalışmaktadır.
(3lAralık 2013:24 kişi)
Şirketın’in ana ortağının 23 Ocak 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Eurohank
kararı alınmış ve
Bank A.Ş. olarak değiştirilmesi
ünvanının,
Tekfen
Burgan
A.Ş olan
25 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Ticaret Siciline tescil ettirilmiştir.
31 Aralık 2011 ve bu tarihte sona eren hesap dönemi itibarıyla hazırlanan önansal tablolar. Yönetim Kurulu
tarafından 6 Mart 2015 tarihinde onaylanmıştır. Genel Kurul ünansal tabloları değiştirme yetkisine sahiptir.
GÜNEY
AcıMsız DEM£TIM ve
SCPPCT IWHASE3tC
Miii MUŞ.V<PLIFS A.ş.
Matlak Mst’aflesJ tiM 6GşOı4.rv C.tI.sI Şo:27
.4 S.rıyer/tSTANUL
Dalrş:5411
a1Ç920
Tl ret
a2.rerI’
0
No:O-43
Nırsiş
.
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası Ç1V’) olarak ifade edilmiştir.)
2- FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR
2.1.1 Uygulanan Muhasebe Standartlan
Şirket. bu önansal ıahlolarını bin Türk Lirası (TL’) olarak, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 ıarihli ve 28861
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak
Tekdüzen Hesap Planı ve lzahnamesi Hakkında Tebliğ” (‘Finansal Tablolar Tebliği”) çerçevesinde Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye
Muhasehe/Finansal Raporlama Standartları (‘TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK
tarafından 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönemelik” hükümlerine
uygun olarak hazırlamıştır.
2.1.2 Netleştirme/Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin
birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
2.1.3 işletmenin Sürekliliği
Şirket, linansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
2.1.4
Kullanılan para birimi
Şirket’in önansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel
para birimi) ile sunulmuştur. tşletmenin ünansal durumu ve faaliyet sonucu, Şirket’in geçerli para birimi olan ve
linansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
2.2
MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER
2.2.1
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablnlann Yeniden Düzenlenmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere. Şirket’in flnansal tabloları önceki
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hilançosunu 31 Aralık
2013 tarihi itibarıyla hazırlanmış bilançosu ile l Ocak-31 Aralık 2014 yıl sonu hesap dönemine ait kapsamlı gelir
tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu ise 1 Ocak-31 Aralık 2013 hesap dönemi ile
karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Gerekli görüldüğü takdirde cari dönem ile uyumluluk göstermesi açısından
geçmiş yıl finansal ablolarında çeşitli yeniden sınıflandırma işlemleri yapılahilmektedir.
2.2.2 Muhasebe politikalanndald değişiklikler
Yeni bir TMSJFRS’nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri söz konusu
TMSfl’FRS’nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak; herhangi bir geçiş hükmü yer almıyorsa, veya
muhasebe politikasında isteğe bağlı önemli bir değişiklik yapılmışsa geriye dönük olarak uygulanmakta ve
önceki dönem ünansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket’in cari yıl içerisinde önemli bir muhasebe
politikası değişikliği bulunmamaktadır,
2.2.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar
Muhasebe ıahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde.
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik
olarak uygulanır. Şirketin cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır. Tespit
edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem ünansal tabloları yeniden
düzenlenir.
10
GÜNEY AtıMSıZ DENETİM ve SERBEST MUHASEOECI
MALI uÜ 4vItıK AŞ.
MnıabMsh,ıı.ııEıb
ürr4.dnp,İN.2T
Dtrı:54-57’SŞ ç.ı. ‘3’*4.nv4r/İSTLNUt
ficiret SkİI W.:1?ı’O
Nenfl No:O4350-3132’bOW 1’
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirthlmedikçe Türk Lirası (‘‘TL”) olarak itıde edilmiştir.)
2- FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2.3
Standartlarda değişiklikler ve yorumlar
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2014 ıarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait önansal tahloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 ıarihi iıiharıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS
standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır, Bu
standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda
açıklanmıştır.
i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TMS 32 Finansal Araçlan Sunum Finansal Varlık ve Borçlann Netleştirilmesi (Değişiklik)
-
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarlan netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin
anlamına açıklık getirmekıc ve TMS 32 netleştirme prensihinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödemc
yapılan hesaplaşma (takas hüroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Söz konusu
standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işlelme ıaraflndan, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili
yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum.
vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemın bir
dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık
getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik
aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacakıır. Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
açıklamaları (Değişiklik)
-
Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
TFRS 13 ‘Gerçeğe uy1un değer ölçümlerı” ne getirilen değişikliklen sonra TMS 36 Varlıklarda değer düşüklüğü
standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıklann geri kazanılahilir değerlerine ilişkin bazı açıklama
hükümleri değıştırilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir varlık grubunun) gerçeğe
uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tuıarının ölçümü ile ilgili ek açıklama
hükümleri getirmiştir. Söz konusu sıandardın Şirket’in önansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir
etkisi olmamıştır.
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
—
Türev ürünlerin devri ve riskten korunma
Sıandarda getirilen değişiklik, fınansal risklen korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi
bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasehesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme
dar bir istisna getirmektedir. Söz konusu standardın Şirketın fınansal durumu veya performansı üzerinde bir
etkisi olmamıştır.
TFRS JO Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulınasına
ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım
şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun
değerden muhaseheleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in rınansal durumu ve
performanst üzerinde hiçbir elkisi olmamıştır.
ÇÜNCY
Il
flAtıMS91tj’
‘“4‘‘
,_
t?
5*
N9 No:9-4351’30V
tkaTPt
,
,
-
-
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helinilmedikçe Türk Lirası (‘IV’) olarak ifade edilmiştir.)
2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tahloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe
girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya haşlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler
aşağıdaki gibidir. Şirket aksi helirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal
ıahlolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TERS 9 Finansal Araçlar
—
Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de yapılan deişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır. TERS 9 Finansal Araçlar siandardının ilk safhası flnansal varlıkların ve
yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmekıedir. TERS 9’a yapılan
değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve erçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan flnansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu ıür linansal
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir
ıahlosunda sunumunu gerektirmektedir. Şirket, standardın fınansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
standardın diğer salbaları KOK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecekıir.
TMS 19
—
Tanımlanmış Fayda Planlan: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
TMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhaseheleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları göz önüne
alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise. ışletmelerin söz konusu katkıları
hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği
yılda hizmet maliyetinden düşerek
muhaseheleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliğin Şirket’in linansal durumu ve
performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
TERS 11
—
Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)
TERS Il, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek ftıaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasehesi ile ilgili
rehberlik etmesi için değiştirilmiştir. Bu değişiklik. TFRS 3 İşletme Birleşmeleri’nde belirtildiği şekilde faaliyeti
bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu TFRS’de belirtilen rehberlik ile
ters düşenler hariç, TERS 3 ve diğer TFRS’lerde yer alan işletme birleşmeleri muhasehesine ilişkin tüm ilkeleri
uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen işletme, TERS 3 ve işletme hirleşmeleri ile ilgili diğer
TFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır, Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu
değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisı olmayacaktır.
TMS 16 ve TMS 38 Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması (TMS
16 ve TMS 38’deki Değişiklikler)
—
TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amorıisman
kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amorıisman
kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan
dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
değişikliğin Şirket’in linansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
12
hesaplaması
hesaplaması
yıllık hesap
Söz konusu
GONEY BAğıMSIZ DENETİM ye SERnEST MuKASEECİ
MALİ M0ŞAVİLİK A.Ş.
14ö51fl MÖhÖIIP,J Eışı4yQş.re Çiaaesİ Ne;??
D.We;5’.57’9 PÇJIJ.’jSnŞ/İ5TANBUL
TIcirşı kJı
Men4, Me;G’4350113?’G t””’
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi hdinilmedikçc Türk Lirası (TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)
TMS l6’da. “taşıyıcı bitkiler” in muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Yayınlanan
değişiklikte üzüm asması, kauçuk ağacı ya da burma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı bitkilerin.
olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün verme ömrü
süresince tutulduğu beliriilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra önemli biyolojik
dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı bitkilerin TMS 41
yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve “maliyet modeli” ya da
“yeniden değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı bitkilerdeki ürün ise TMS 41’deki
satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile muhaseheleştirilecektir. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in ünansal durumu veya performansı üzerinde
etkisi olmayacaktır.
TMSgFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler
KGK, Eylül 2Ol4’te ‘2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine Ilişkin Yıllık
lyileştirmeler” ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır. Değişiklikler 1 Temmuz
2014’ten itibaren başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler 2010—2012 Dönemi
-
TFRS 2 Hisse BazIv Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet koşulu
tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TFRS 3 İşletme Birkşmeleri
Bir işletme hirleşmesindeki özkaynak olarak sınıllanmayan koşullu bedel, TERS 9 Finansal Araçlar kapsamında
olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya zararda muhaseheleşir.
Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TFRS 8 Faaliyet Bölünıleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/
ıoplulaştırılahilir. İi) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere
ilişkin karar almaya yetkili yönetici’sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini açıklığa
kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net
defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde brüt defter değeri
oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
TMS 24 ilişkili TarafA çıklamalan
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili bir
taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
13
GÜNEY OAĞIMSIZ aÇ’dETİM ve SEPEST MUMASERCCI
MALI MIJŞAVIQLIK A.Ş.
a<deP No,27
Masık MhIIşıI ti
ny ,ŞISTAMBUL
DaI,e:54’5759 Içit .3
Tkarrı Sicil Na: 9 0
Mersi, N.:04350’3032-60000ı7
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi beliilmedikçe Türk Lirası (TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKiN ESASLAR (Devamı)
Yıllık İyileştirmeler 2011—2013 Dönemi
-
TFRS 3 İşletme Birleşnıeleri
Değişiklik ıle ı) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TFRS 3’ün kapsamında olmadığı ve ii)
bu kapsam ıstisnasının sadece müşterek anlaşmanın ünansal tahlolarındaki muhasebeleşmeye uygulanabilir
olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değışiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçama Karar Gerekçeleri
TFRS 13’teki porıföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39 kapsamındaki
diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflanmasında
TFRS 3 ve TMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşıurmuştur. DCğŞklk ileriye dönük olarak
uygulanacaktır. Söz konusu değişikliklerin Şirketin ünansalduwmu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi
olması heklenmemektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS siandanlarındaki değişiklikler UMSK ıarafından
yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar
ve değişiklikler henüz KOK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir
parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar
TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
Yıllık yileştirmeler 2010—2012 Dönemi
-
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçünıü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar,
iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösıerilehilecektir. Değişiklikler derhal
uyuulanacakur.
Yıllık İyileştirmeler 2011—2013 Dönemi
-
UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
-
UMSK Mayıs 20l4’te UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını yayınlamıştır.
Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır.
Standart, müşterilerle yapılan sözleşınelerden doğan hasılata uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri
ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının
muhaseheleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. UFRS 15, l Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için uygulanacakıır. Erken uygulamaya izin verilmekıedir. UFRS 15’e geçiş için iki alternatif
uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye
edilmiş geriye dönük uygulama ıercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo
dipnoılarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve
performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
GÜNEY
*Ciüsız DENETİM0 SEMEST MuHAsEarci
aııı sÜŞ*vlDLw ..ş.
?ıcör tsk t
M.nıı bş:9.435Ş34j>-..nş’.r1ı
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK-31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helinilmedikçe Türk Lirası (‘Il”) olarak ifade edilmiştir.)
2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
UFRS 9 Finansal Araçlar
—
Nihai Standart (2014)
UMSK. Temmuz 20l4’te UMS 39 Fınansal Araçlar: Muhaseheleştirme ve Ölçme standardının yerine geçecek
olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve linansal riskten korunma muhasehesi aşamalarından oluşan
projesi UFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamışıır. UFRS 9 linansal varlıkların içinde yönetildikleri iş
modelini ve nakit akım özellıklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıfiama ve ölçüm yaklaşımına dayanmakiadır.
Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında muhaseheleştirilehilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir
beklenen kredi kaybı modeli ile değer düşüklüğü muhasehesine tabi olan tüm Fınansal araçlara uygulanahilen ıek
bir model kurulmuştur. Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, Fınansal borçlarını gerçeğe uygun
değeri ile ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak linansal
horeun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu
doğuran “kendi kredi riski” denilen sorunu ele almaktadır. Sıandarı ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe
uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir.
UFRS 9. 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya
izin verilmektedir. Ayrıca, önansal araçların muhasehesi değiştirilmeden ‘kendi kredi riski’ ile ilgili
değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket, standardın Fınansal durumu ve
performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UMS 27
—
Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (UMS 27’de Değişiklik)
Ağustos 20l4’ıc UMSK, işletmelerin bireysel Fınansal tahlolarında bağlı ortaklıklar ve işıiraklerdeki yatırımların
muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için L’MS 27’de
değişiklik yapmıştır. Buna göre işletmelerin bu yatırımları:
• maliyet değeriyle
• UFRS 9 (veya UMS 39)’a göre
veya
• özkaynak yöntemini kullanarak muhaseheleştirmesi gerekmektedir.
lşletmelerin aynı muhaseheleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak
2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmişe dönük olarak uygulanmalıdır.
Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır. Söz konusu değişiklik Şirket için
geçerli değildir ve Şirketin fınansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
UFRS Yıllık yileştirmeler, 2012-2014 Dönemi
UMSK. Eylül 20l4’te UFRS’lerdeki yıllık iyileştirmelerini, “UFRS Yıllık İyileştirmeler. 2012-2014 Dönemi’ni
yayınlamıştır. Doküman, değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç,
dört standarda beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir:
-
-
-
-
UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
yöntemlerinde değişiklik
UFRS 7 Finan.sal Araçlar: Açıklamalar
ünansal tahlolara uygulanahilirliği
—
—
elden çıkarma
hizmet sözleşmeleri: değişikliklerin UFRS 7’ye ara dönem özet
UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar— iskonto oranına ilişkin bölgesel pazar sorunu
UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
açıklanması
—
bilginin ‘ara dönem ünansal raporda başka bir bölümde’
Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklerin Şirket’in linansal durumu ve performansı üzerindeki
etkileri değerlendirilmektedir
GONEy MAĞII4SıZ D(’4ETIM vş SEP££ST
MUNASEBfCI
15
I4AtI MOş4vtRııK
Maşın Mfle,s W?tflyı*ü
Düre:54-67-s,
T.cjrpı
SKİı
11.17
,..
C.oo.
‘?r
M.ş,ğ Nç:D.a35>3Q3?..
‘.
ı
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helinilmedikçe Türk Lirası (‘IV’) olarak ifade edilmişLir.)
2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
UFRS 10 ve UMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortakhğına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları Değişiklikler
-
UMSK, Eylül 20I1’te, UFRS 10 ve UMS 28deki bir iştirak veya iş orıaklığına verilen bir bağlı ortaklığın
kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tuıarsızlığı gidermek için UFRS 10 ve UMS 28’de
değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, UFRS 3’ıe ıanımlandığı
şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının
yatırımcı tarafından muhaseheleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta tutulan
yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, sadece ilişiksiz
yatırımcıların o eski bağlı ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. İşletmelerin bu değişikliği, 1
Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamaları
gerekmekıedir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (UFRS 10 ve
UMS 28’de Değişiklik)
UMSK, Aralık 20l4’ıe, UFRS 10 Konsolide Finansal Tahlolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının
uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 28’de değişiklikler
yapmıştır: Değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirketin önansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
UMS 1: Açıklama İnisiyatifi (UMS l’de Değişiklik)
UMSK. Aralık 2014’te. UMS l’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Önemlilik. Ayrıştırma ve alt toplamlar.
Dipnot yapısı, Muhasebe poliıikaları açıklamaları, Özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan kaynaklanan
diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir. Bu değişiklikler 1
Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin
önansal tablo dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olması
verilmektedir. Değişikliklerin Şirketin
ktedir.
heklenmeme
2.3
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri hilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Nakit ve nakit benzerleri, eldeki
nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve
değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.
İlişkili taraflar
Bu linansal tahlolarda. Şirket’in ortakları ve Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı sermaye ilişkisinde bulunan
kuruluşlar, Şirket üst düzey yönetimi ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen
veya önemli etkinliğe sahip hulunulan şirketler “ilişkili ıaraflar’ olarak kabul edilir. İlgili taraflarla dönem
içerisinde piyasa koşullarına uygun olarak belli işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler ticari koşullar ve piyasa
fiyatları üzerinden yapılmıştır (Dipnot 22).
ÇONEY Atıusız DENETİM
ve
SEP!£ST MOHASEÜCI
MaLI MOŞAVIPııM
16
A.Ş.
Mnı,ğ M.hallş,i EI BğvO4.r. Cahit eh.:??
D$rf:54..57.bŞ it
rıy.r.’IST.NeıuL
Ikö,
Menö
•:
Nc:Ş4350-31 .br9,7
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK-31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helirlilmedikçe Türk Lirası (‘TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
İlişkili taraf finansal lahlolarını hazırlayan işletmeyle (‘raporlayan işletme’) ilişkili olan kişi veya işletmedir.
(a)
Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,
0)
(ii)
(iii)
(b)
raporlayan işleıme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda.
raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir
üyesi olması durumunda.
Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işlelme ile ilişkili sayılır:
(i)
(ii)
(iji)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
İşletme ve raporlayan işletmenin aynı ubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, bağlı
ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).
Işletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da
iş ortaklığı olması halinde.
Hcr iki işletmenin dc aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
Işletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü
işletmenin iştiraki olması halinde.
lşletmenin, rapnrlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına
ilişkin olarak işıen ayrılma sonrasında sağlanan fayda planlarının olması halinde. Raporlayan
işletmenin kendisinin böyle bir planının olması halinde, sponsor olan işverenler de raporlayan işletme
ile ilişkilidir.
Işletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi
halinde.
(a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya
söz konusu işleımenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yöneıici personelinin bir üyesi
olması halinde.
İlişkili tarafla yapılan işlem, raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da
yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın translridir.
Finansal kiralama işlemleri
(i) Kiralavan kan ıınııuıda
Finansal kiralamaya konu olan varlık, bu işleme konu olan yatırıma eşit ıuıarda bir alacak olarak gösterilir. Faiz
geliri, net yatırım metodu kullanılarak sabit bir dönemsel geliri oranı yaralacak şekilde belirlenir ve ilgili
dönemde tahakkuk etmeyen kısmı kazanılmamış faiz geliri hesabında izlenir.
(ii) Kiracı koııuınunda
Finansal kiralama yoluyla edinilen aktifler, rayiç bedelleri veya kira ödemelerinin iskonto edilmiş değerlerinin,
düşük olanı üzerinden aktifleşlirilmekle, kira bedelleri ıoplamı pasif’ıe yükümlülük olarak kaydedilirken
içerdikleri faiz tutarları ertelenmiş faiz tutarı olarak muhaseheleştirilmekıedir. Kiralama konusu varlıklar maddi
duran varlıklar hesabının altında izlenmekte ve normal amortisman yöntemine göre amnrtismana tabi tutulmakta
olup, amortisman oranı tahmini ekonomik ömrü doğrultusunda tespit edilmektedir.
ÇOnr nAĞIMSIZ
nv<ETIM vş sE°ır;t U’sEucl
MALı süvlPU.i A.Ş.
—
ı ‘ı
1
k4’ M.4t’sU.sl
!ü
b.Iış:54.S7.5*
TIcaş? 3 il
‘
Mr1I1 bş:>435O<
ı et ,.n,I ,ş ‘ş
rıŞprfısT,o ie
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK-31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helinilmedikçe Türk Lirası (‘TL’) olarak ifade edilmiştir.)
2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Şüpheli finansal Idralama alacakları karşılığı
Finansal kiralama alacaklarının değerlendirilmesi sonucunda belirlenen zoplam finansal kiralama alacakları
karşılığı Şirketin finansal kiralama alacakları porıföyündeki tahsili şüpheli alacakları kapsayacak şekilde
helirlenmektedir. Şirket. ilgili karşılığı BDDK tarafından 21 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara
Ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” (“Karşılıklar Tebliği’) hükümlerine uygun olarak ayırmaktadır. İlgili
tebliğe göre tahsili vadesinden itibaren 150 210 gün arası geciken finansal kiralama alacaklarının teminatları
dikkaıe alındıktan sonra en az %2O’si oranında, ıahsili vadesinden itibaren 210—360 gün arası geciken finansal
kiralama alacaklarının teminaıları dikkate alındıktan sonra en az %5O’si oranında ve ıahsili vadesinden itibaren 1
yıldan fazla gecikmiş olan finansal kiralama alacaklarının teminatları dikkaıe alındıktan sonra %100 oranında
6zcI karşılık ayrılmaktadır.
—
Şirket, ayrıca ilgili ıehliğe göre alacakların tahsilindeki gecikme yukarıdaki süreleri geçmemiş olsa veya
alacakların tahsilinde herhangi bir gecikme hulunmasa dahi, alacak tutarları için borçlunun kredi değerliliğine
ilişkin mevcut bütün verilen ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 16 Ocak 2005 tarihli ve 25702 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve
Hakkında Tebliğinde belirtilen güvenilirlik ve ihtiyatlılık ilkelerini dikkate alarak, teminat tutarını hesaplamaya
dahil ederek, belirlediği oranlarda özel karşılık ayırmaktadır.
Alacağın silinmesi, alacağın tamamının veya bir kısmının tahsil edilemeyeceğinin öngörülmesi ya da müşteninin
aciz vesikasına bağlanması durumunda gerçekleşmektedir. Alacağın silinmesiyle daha önce ayrılmış olan
karşılık terse döner ve alacağın tamamı aktifıen düşülür. Onceki dönemlerde silinen bir alacağın tahsili
durumunda ilgili ıuıarlar gelir olarak kaydedilir.
Finansal araçlar
Şirket, menkul kıymetlerini “alım satım amaçlı”. “satılmaya hazır” ve “vadeye kadar elde tutulacak” menkul
kıymetler olarak sınıflandırmakta ve muhaseheleşurmekıedir.
Finansal varlıkların sınıflandırılması Şirket yöneıimi ıarafından belirlenmiş “piyasa riski politikaları”
doğrultusunda yönetim ıarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde
bel irlenmektedir,
Tüm önansal varlıklar, ilk olarak bedelin gerçeğe uygun değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma masrafları da
dühil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir.
Alım satım aınaçh menkul kıymetler
Alım satım amaçlı menkul kıymetler satmak ve geri satın almak amacıyla elde edilmiş, kısa vadeli fiyat
hareketlerine bağlı olarak kar etmek amacıyla edinilmiş olup, kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir şekilde
ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlendirilir. Gerçeğe uygun değerinin
belirlenmesinde bilanço ıarihi itibarıyla oluşan ağırlıklı orıalama değer dikkate alınır. Alım satım amaçlı linansal
varlıkların gerçeğe uygun değerindeki değişiklik sonucu ortaya çıkan kar veya zarar ve finansal varlıklardan elde
edilen faiz ve kupon gelirleri gelir tablosunda “Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar” hesabında izlenmektedir.
Satış amaçlı elde tutulan varlıklar
Satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan duran varlık (veya elden çıkarılacak duran varlık grubu)
defıer değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden küçük olan ile ölçülür. Bir varlığın satış
amaçlı bir varlık olabilmesi için ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak duran varlık grubunun) bu tür varlıkların
satışında sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış
olasılığının yüksek olması gerekir. Aynca varlık, gerçeğe uygun değeri ile uyumlu bir fiyat ile aktif olarak
Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 ıarihleni itibarıyla satış amaçlı elde tutulan varlıklar
pazarlanıyor olmalıdır.
deFıer deileri ile ölçülmüşıür.
GÜNEY BAğıMsız
., sEn.tsşMuNAsEEcı
18
DP4FTIM
MALtMOŞ.VIRtW A.ş.
Ma.ıa Msri.If,sj EıŞTN,*t.deış c.da.,ı M.:)?
DMre:5417iŞ P42t*6ŞYPr/ISTANIUL
Tlçarşt Skiı ıIı7Şq?n
Metin M.;O’4350’303.’.
BURGAN FİNANSAL KiRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AiT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası flV’) olarak ifade edilmiştir.)
2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri, etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
Etkin faiz oranı yöntemi
Etkin faiz oranı yöntemi, linansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili
olduğu döneme yansıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; linansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun
olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili linansal
varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı k3r veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan flnansal varlıklar
ile ilgili gelirler eıkin faiz oranı yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmakıadır.
Borçlanma maliyetkri
Tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmekıedir.
Yabancı para işlemleri
Dönem içinde gerçekleşen yabancı para işlemleri, işlem tarihlerinde geçerli olan yabancı para kurları üzerinden
çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlıklar ve yükümlülükler dönem sonunda T.C. Merkez Bankası’nca
belirlenen döviz alış kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin
çevrimlerinden doğan kur kazancı veya zararları, gelir tablosuna yansıtılmıştır.
Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile
gösıeri Imektedir.
Amnrtisman, maddi duran varlıklann tahmin edilen faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amorlisman yöntemi
kullanılarak ayrılmakıadır.
Faydalı ömür:
Mobilya ve mefruşat
Ofis ekipmanları ve nakil vasıtaları
Tesis makine ve cihazlar
Yer üstü düzenlen, bina
Özel maliyeller
5-10 yıl
2-10 yıl
3-10 yıl
20-50 yıl
olanı
kısa
ömürden
faydalı
Proje süresi ya da
Maddi duran varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına
dahil edilirler.
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş hakları içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden
kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten başlamak üzere faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman
yönlemi ile amortismana tabi tutulur.
Faydalı ömür:
3-5 yıl
Rilgisayar/Yazılım
Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayu4tö,Jazandahilir
S FST UMASEREci
MALI Mb$AV
değerine indirilir.
Masla M*ftftş.,J
M.rıı, flc:O.4JSD.Jn..
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası (TL’) olarak ifade edilmiştir.)
2- FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Çalışanlara sağlanan faydalar
Şirket, kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülüklerini “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Türkiye Muhasebe Sıandardı” (‘TMS 19’) hükümlerine göre muhaseheleştirmekıe ve bilançoda’Çalışan
Hakları Yükümlülüğü Karşılığı” hesabında sınıflandırmaktadır,
Şirket, Türkiye’de mevcut İş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda belirtilen
davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür.
Kıdem (azminatı karşılığı. bu Kanun kapsamında oluşması muhtemel yükümlülüün. belirli aktüeryal tahminler
kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmakta ve Fınansal tahlolara yansıtılmaktadır (Dipnot 13).
Şirket, Sosyal Sigortalar Kurumuna zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Şirketin, bu primleri
ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine
yansıtılmaktadır.
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Gelir vergisi
Kurumlar vergisi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanmakta olup, bu vergi dışındaki vergi giderleri
faaliyet giderleri içerisinde muhasebeleştirilmektedir.
Cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz
konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii taraflndan toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi
durumunda mahsup edilir.
Errelenmiş vergi
Şirket, bir varlığın veya yükümlWüğün defter değeri ile vergi mevzuat, uyannca belirlenen vergiye esas değeri
arasında ortaya çıkan vergilendirilehilir geçici farklar için “Gelir Vergilerine Ilişkin Uluslararası Muhasebe
Standardı” (“TMS 12”) hükümlerine ve bu standarda ilişkin BDDK açıklamalarına uygun olarak ertelenmiş
vergi hesaplamakta ve muhaseheleştirmektedir. Ertelenmiş vergi hesaplanmasında, yürürlükteki vergi mevzuatı
uyarınca hilanço tarihi itibarıyla halihazırda yasanmış bulunan vergi oranları kullanılır.
Geçici farkları oluşturan ana kalemler linansal araçlar değerleme farkları, maddi duran varlıkların taşınan değeri
ile vergi değeri arasındaki farklar, şüpheli alacak karşılıkları ve çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
karşılıklardan oluşmaktadır (Dipnoı 20).
Ertelenen vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde
ödenecek vergi ıuıarlarında yapacakları ıahmin edilen artış ve azalış oranlarında fınansal tahlolara yansıtılır.
Ertelenen vergi varlığı, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilehilir geçici farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla flnansal tablolara alınır (Dipnot 20).
Karşıliklar
Karşılıklar, Şirket’in geçmiş olaylar sonucunda, elinde hulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün
mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel
olduğu. ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda linansal tahlolara
yansıtılır.
Şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar
Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise mali tablolarda
yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise Enansal tahlolara yansıtılmayıp ekonomik
getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.
20
GÜNEY *IMSIZ DENETİM ve SEPEST MUMAStİİCI
MALI MÜŞAVIWLJM A.Ş.
Mül.* M.fl.JI.ıI tşLaü,,..ş C.oş,ı P.:Z7
Oiırş54’5ş-ş ‘i•I.4.S£(1JC’/ISTAIÖÜL
ncarpıtiçii hşj I11?A
Metıh M.;D—350’3C3? •
BURGAN FİNANSAL KİRkLAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası (‘IV’) olarak iftıde edilmiştir.)
2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler. beyan edildiği dönemde
kaydedilir.
Finansal kiralama gelirleri (Satış gelirleri)
Kiralamaya konu edilen varlıkların kiralama işleminin haşlangıcındaki değeri bilançoda finansal kiralama
alacağı olarak gösterilir. Toplam finansal kiralama alacağı ile kiralama konusu varlığın gerçeğe uygun değeri
arasındaki farkın oluşturduğu finansal gelirler, her muhasebe dönemine düşen alacağın sabit faiz oranı ile
dağıtılması suretiyle kiralama süresi boyunca oluştuğu döneme ait gelir tablosuna kaydedilir.
Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi
Gelir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
Türev finansal araçlar
Şirketin ıürev ürünleri TMS 39 gereğince “Alım satım amaçlı” olarak sınıflandırılmaktadır.
Türev işlemlerden
kaydedilmektedir.
doğan
yükümlülük
ve
alacaklar
sözleşme
tutarları
üzerinden
nazım
hesaplara
Türev işlemler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmekıedir. Türev
işlemler sınıflandırılmalarına uygun olarak, gerçeğe uygun değerinin pozitif olması durumunda “Alım Satım
Amaçlı Türev Finansal Varlıklar” içinde, negatif olması durumunda ise “Alım Saıım Amaçlı Türev Finansal
Borçlar” içinde gösıerilmekıedir. Alım saıım amaçlı türev işlemlerin gerçeğe uygun değerinde meydana gelen
farklar, gelir tahlosunda türev linansal işlemlerden krİzarar altında muhasebeleşmektedir, Türev araçların
gerçeğe uygun değeri, pıyasada oluşan rayiç değerleri dikkate alınarak veya indirgenmiş nakit akımı modelinin
kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır.
Finansal yükümlülükler
Fınansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan önansal yükümlülükler veya diğer
ünansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Diğer ünansal yükümlülükler başlangıçta gerçeğe uygun değerleriyle muhaseheleştirilir. Sonraki dönemlerde ise
etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz oranı yönıemi kullanılarak itfa edilmiş
maliyet hedelinden muhaseheleştirilir.
Bulanço tarihinden sonraki olaylar
Şirket’in hilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve hilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek olaylar.
(düzelıme gerektiren olaylar) ilişikteki mali ıahlolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir
önem arzeitikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.
—
1
GÜNEY BAğIMSıZ DENÇ3IM e. ftI%t MUNAStOECI
MALI MUŞAVIPLJŞ( A.ş.
Maı4ök Menıb,ıı
d,rş Cağdesi Nş;27
D,I,ş;54.57’5Ş
‘2
5.dşşr/ISTANBUL
Tlcarr Sk
7Ş920
M.’,>, Na:O-4350-3O32’jrqr<’?’
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası (‘il”) olarak ifade edilmiştir.)
2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4
ÖNEMLİ MUHASEBE DEĞERLENDİRME, TAHMİN VE VARSAYIMLARI
2.4
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve vanayımlan
Finansal tahloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, hilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve yükümlülük
ıutarlannı etkileyecek. hilanço ıarihi itihari ile oluşması muhtemel yükümlülük ve ıaahhütleri ile raporlama
dönemi itibarıyla gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Bu
tahmin ve varsayımlar, Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına
rağmen, fiili sonuçlar tahmin ve varsayımlardan farklılık gösıerehilir. Tahmin ve varsayımlar düzenli olarak
gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem gelir tablosunda
yansıtı 1 maktadırl ar.
Pinansal rnhlolanrnn hazırlanmasında kullanılan önemli degerlendirmeler, tahminler ve varsayımlar aşağıda
açıklanmıştır:
Ertelenniiş vergi ı’arhğzııuı tanujınası
Ertelenmiş vergi varlıkları, söz konusu vergi yararının muhtemel olduğu derecede kayıt altına alınabilir.
Gelecekteki vergilendirilebilir karlar ve gelecekteki muhtemel vergi yararlarının miktarı, Yönetim tarafından
hazırlanan orta vadeli iş planı ve bundan sonra çıkarılan tahminlere dayanır. Iş planı, Yönetim’in koşullar
dahilinde makul sayılan beklentilerini haz alır.
Finansal kira!aına işlemlerinden alacaklar üzeriııdeki değer düşüklükkri
Finansal kiralama işlemlerinden gelecekte oluşacak nakit akımlarının zamanlaması ve tutarını tahmin edebilmek
için kullanılan varsayımlar ve yöntemler finansal kiralama işlemlerinden alacaklar üzerindeki değer düşüklüğü
ıahminleri ile gerçekleşen kayıplar arasındaki Farkı gidermek için sık sık gözden geçirilmekıedir.
3-GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR
Borsaya koıe hisse senetleri
Alım satım amaclı türev finansal varlıklar
2014
2013
609
944.792
945.401
683
683
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
16.675.615
306.293
9.260.759
590.056
-
4- BANKALAR
Bankalar
vadeli mevduatlar
vadesiz mevduatlar
-
-
16.981.908
9.850.815
Nakit akış tablosu hazırlanmasında kullanılan nakit ve nakit benzeri değerlerin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla
tutarı 16.981.067 TL (31 Aralık 2013: 9.850.351) olup bu hesaplara ilişkin gelir reeskontlarını içermemekıedir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Şirket’in vadeli mevduatları bir aydan kısa vadeli olup, ABD Doları, Avro ve
Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatların etkin faiz oranı sırasıyla %1, %1 ve %Ğ’dır. 31 Aralık 2014 ve 2013
ıarihleri itibarıyla banka mevduatı üzerinde blokaj bulunmamaktadır.
GÜNEY B4ĞıuSıZ DENETİM ve SEPŞEST MuHASEeECI
MM.İ MÜŞLYIRU$ A.Ş
cace,ı Nş:Ş7
u.,js Mh.N.,ıftu
——
O.iş:5-’i4at;.k
şetIıŞT*NUL
flcar SkiPJt.:I Ş20
MerUt No:D435O-3O3?h’>’”
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA AŞ.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helinilmedikçe Türk Lirası (‘TL’) olarak ifade edilmiştir.)
5- SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR
(Net)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2014
Saıılmaya hazır gayrimenkul(t)
Diğer
9.600
301.000
9.600
9.601)
310.601)
-
31 Aralık 2013 tarihinde satılmaya hazır gavrimenkullerde yer alan [GG İstanbul Gourmet Gruop Gıda
(*)
Ticaret A.Ş.’ye ait taşınmazın 30.06.2014 tarihinde satışı gerçekleşıirilmiştir.
6- ALINAN KREDİLER
31 Aralık 2013
31 Aralık 21)14
Yurtdışı bankalar:
Etkin Faiz
Oranı (%)
Döviz
tutarı
3.63
3,31
23.846.467
42.246.549
Sabit oranlı krediler:
ABD Dolan (5)
AVRO€;
Japon yeni (JPY)
-Türk Lirası (TL)
-
-
-
Değişken oranlı krediler:
ARD Dolan (5)
AVRO (€1
Japon yeni (JPY)
Türk Lirası (TL)
.
-
.
-
-
TL
Etkin Faiz
Oranı (%)
Döviz
tutarı
TL
55.297.573
119.164.840
3.74
4,17
26.161.095
34.680.169
55.842.028
101.838.317
.
-
-
13,67
30.971.061
30.971.061
7,35
8.588.570
8.588.570
2.51
3.31
2.47
109.825.664
44.269.760
3.997.824
254.674.731
121.871.713
77.158
-
-
-
3.12
3,78
2.43
8.95
90.622.797
17.000.000
9.306.340
10.014.917
193,416.235
50.535.867
188.277
10.014.917
420.424.211
585.057.076
7- DİĞER BORÇLAR
Ticari borçlar
Sigorta işlemlerinden borçlar
Diğer
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
37.483.802
26.853.228
4.523.254
783.032
4.128.972
27.139
42.791)4)88
31.01)9.339
31 Aralık 2011 ve 2013 tarihleri itibarıyla ticari borçların vadesi 1 yıldan kısadır.
13
—
GÜNEY B4IMsız DÇNÇJIM ve SERBEST MUNASEECI
MALI MüŞAViRLİK 4.5.
MnJak Mahallesi s
g.je Caddul Na:Z7
0frE54•57.59 ı
flıyer/I$TANDUL
Ticari Su
:4792O
M.rıJı Na:O-4350.3032.t0000ıı
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR4 İLiŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tuıarlar aksi Mirtilmedikçe Türk Lirası (it) olan ifade edılmıştır.)
8
-
KİRALAMA İŞLEMLERİ VE TAKİPTEKİ ALACAKLAR
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Finansal kiralama alacakları
Faıuralanmış finansal kiralama alacakları
833164.072
4.840,974
491.489,055
4.736.504
Brüt finansal kiralama alacaklan
838.005.036
496.225.559
Kazanılmamış faiz geliri
(143.666.697)
(60.007.170)
Kiralama işlerinden alacaklar
Takipteki finansal kiralama alacakları
Değer düşüklüğü karşılığı Özel karşılıklar
694.338.349
15.744.882
(12.971.383)
436.218.389
12.677.528
(8.877.670)
Kiralama işlemlerinden alacaklar, (net)
697.111.848
440.018.247
Kiralama işlemlerinden alacaklar
Kiralama konusu yapılmakta olan yatırımlar
Kiralama işlemleri için verilen avanslar
694.336.349
13.631.027
8.685,143
436.218.389
1.344.763
48.803.643
Kiralama işlemlerinden toplam alacaklar
716.654.519
486.3416.795
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla finansal kiralama alacaklarının ıümü sabit faizlidir.
Finansal kiralama alacaklarının ileriye dönük yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir:
Finansal Kiralama Alacakları
Net
Brüt
31 Aralık 21)14
31 Aralık 2014
Dönem Sonu
31
31
31
31
31
Aralık
Aralık
Aralık
Aralık
Aralık
2015
2016
2017
2018
2019 ve sonrası
Aralık
Aralık
Aralık
Aralık
Aralık
188.938.550
159.260.361
119.303.551
93.926.782
132.909.105
838.005.1)46
694.338.349
Finansal Kiralama Alacaklan
Net
Brüt
31 Aralık 21)13
31 Aralık 2013
Dönem Sonu
31
31
31
31
31
238.201.935
193.888.881
143.053.576
109.268.397
153.592.257
2014
2015
2016
2017
2018 ve sonrası
173.662.745
130.673.727
28.559.479
47.821.985
55.504.624
146.620.406
114.911.172
80.147.402
13.470.419
51.068.990
496.225.559
436.218.389
GÜNEY MAĞIMStZ DENETİM vş SEPEST MVNASEeCCI
MLLI M0ŞAVILjK *4.
24
NasI*k MahAllesi
t,
ü
DaŞr54.%7.5Ş
t(cş £3
Ş1en+, Mo:OdJ5O.P
\77
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR4 İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi beliilrw.dikçe Türk Lirası (it”) olarak ifade edilmiştir.)
8
-
KİRALAMA İŞLEMLERi VE TAKİPTEKi ALACAKLAR (Devamı)
Net flnansal kiralama alacakları aşağıdaki şekilde analiz edilebilir:
31 Aralık 21)14
31 Aralık 2013
689.497.375
4810.974
15.744.882
431.481.885
4.736.504
12.677.528
710.083.231
348.895.917
Vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uramamış
Vadesi geçmiş fakat değer düşüklüğüne uğramamış
Değer düşüklüğüne uğramış
Değer düşüklüğü karşılığı
(12.971.383)
Net finansal kiralama alacakları
697.111.846
(8.877.670)
440.018.247
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla değer kaybına uğramış flnansal kiralama alacaklarının faturalanmış
tutar ve anaparaları dahil yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
31 Aralık2013
2.333.937
700.723
12.710.222
3.877.077
735.191
8.065.260
15.744.882
12.677.528
150-210 gün
240-360 gün
360 gün ve üzeri
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerı itibarıyla vadesi geçmiş fakat değer düşüklüğüne uğramamış ünansal
kiralama alacaklarının faturalanmış tutar ve kalan anapara bazında yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
Kalan Anapara
Faturalanmıs Tutar
-30 gün
31 -60 gün
61 90 gün
91 -150 gün
-
31 Aralık 2013
Kalan Anapara
Faturalanmış Tutar
1.566.150
661.354
1 .631. 128
982.342
60.491.539
7.390.751
6.120208
2.199,630
2.250.583
1.281.297
1.027.728
176.896
48.353.283
7.555.694
4.392.854
287.091
4.840.974
76.202.128
4.736.504
60.588.922
Şüpheli ünansal kiralama alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
Dönem içinde arılan/(iptal edilen) karşılıklar gideri
Dönem içinde yapılan tahsilaflar
31 Aralık 2014
31 Aralık 21)13
8.877.670
6.584.221
5.840.891
(1.747.177)
3.749.170
(1.455.721)
12.971.383
8.877.67<)
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla değer düşüklüğüne uğramış 15.744.882 TL (31 Aralık 2013: 12.677.528 TL)
tutarındaki takipteki finansal kiralama alacaklarına karşılık kiracılardan alınan teminat tutarı 741.316 TL’dir (31
Aralık 2013: 745.193 TL).
GÜNEY RAğıusız Dt’I£TIM » SEPCC$t
MVMAICtCCI
25
MALI MUğvIşj( A.Ş.
MflM*ıjfwşşoq,,., Cnaot Mi,7
tn’5457ıW4..%, şşt/I5 TA NBUL
1k •t Skıı.No;Ş7IŞZn
u..ı.
Mşrsfl NO435.3Oj2.c<.Cır
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR4 İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tuıarlar aksi heliııilmedikçeTürk Lirası (TL”) olarak ifade dilmiştir.)
8- KİRALAMA İŞLEMLERİ VE TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Devamı)
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla linansal kiralama alacakları için finansal kiralamaya tabi maddi
varlıklar haricinde müşıerilerden alınan ıeminatların tutarı 167.591.629 TL’dir (31 Aralık 2013: 112.320.200).
Şirket risk tutarını aşan ıeminatları risk raporlamalarında dikkate almamaktadır. Şirket’in bu şekilde hazırlanan
teminatları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
94.617.669
37.576.573
17.406.571
10.059.470
2.161.612
2.024.215
2.000.000
1.445.519
55.523.003
31.885.955
9.157.341
9.633.050
2.672.907
1.948.160
167.591.629
112.320.200
İpotekler
Alacak temlikleri
Rehinli varlıklar
Teminat Mektupları
Nakk hlokajlar
Teminat çekleri
Teminat Senetleri
Geri alım garantileri
1.499.784
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal kiralama alacağı yeniden ödeme planına bağlanan sözleşme tutarı
1.961.861 TL’dir (31 Aralık 2013: 2.135.318 TL).
Brüt finansal kiralama alacaklarının 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla sektörel dağılımı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2014
İnşaat
Tekstil ve ıekstil ürünleri sanayi
Turizm
Ulaşım
Basım
Metal ana sanayi ve işlenmiş
madde üretimi
Gıda meşruhat ve tütün sanayi
Sağlık ve sosyal hizmetler
Tarım, hayvancılık ve ormancılık
Finansal aracılık
Diğer
214.756.713
138.116.052
124.586.414
65.528.395
63.857.106
26
17
15
8
8
145.800.130
95.300.418
25.327.948
20.180.820
30
19
5
4
-
-
52.737.391
17.959.174
12.108.423
9.646.717
276.598
133.591.089
6
2
1
1
0
16
58.182.697
18.475.177
16.983.668
3.858.466
976.437
106.403.295
0
22
833.164.1)72
100
491.489.055
100
12
4
3
Finansal kiralama alacağı kiralama dönemi süresince tahsil edilecek kiralardan oluşur. Kiracılarla
yapılan kira sözleşmeleri uyarınca, kiralanan kalemlerin mülkiyeti kiracılara kiralama dönemi sonunda teslim
edilir.
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM
26
ve
SEPBEST MUkA5EEcJ
MALI MüŞ*VlRıİIı A.Ş.
MiN.lIpsJ
Ü 00şrş CaaınI N.fl
D.irş:54-5749
.
?Iur. SıcI
MşnJ, Iı:O.ıJ5
.
q
•rJJsrAı.isuL
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR4 İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade Iilmiştir.)
9- MADDİ DURAN VARLIKLAR
Maliyet
Mobilya ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Birikmiş amorlisman
Mobilya ve demirbaşlar
Ozel maliyeiler
Net defter değeri
Maliyet
Mobilya ve demirbaşlar
Ozel maliyetler
Birikmiş amortisman
Mobilya ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Net defter değeri
1 Ocak 2014
İlaveler
71.980
125.058
45.195
33.377
197.038
78.572
(48.608)
(125.058)
(17.050)
(6.119)
(173.666)
(23.168)
23.372
55.404
1 Ocak 2013
ilaveler
58.657
125.058
13.323
183.715
13.323
(35.723)
(125.058)
(12.885)
(160.781)
(12.885)
-
-
Çıkışlar
-
-
-
-
-
-
-
Çıkışlar
-
-
-
-
-
-
31 Aralık 2014
117.175
158.435
275.610
(65.658)
(131.117)
(196.834)
78.776
31 Aralık 2013
71.980
125.058
197.038
(48.608)
(125.058)
(173.666)
23.372
22.934
10- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 Ocak 2014
İlaveler
Maliyet
Yazılımlar
979.421
251.141
Birikmiş Amortisman
Birikmiş itfa payları
(644.359)
(213.006)
Net defter değeri
Net defter değeri
-
-
31 Aralık 2011
1.230.562
(857.365)
373.197
335.1)62
ilaveler
1 Ocak 2013
Yazılımlar
Birikmiş itfa payları
Çıkışlar
177.592
(208.007)
801.829
(136352)
Çıkışlar
-
-
31 Aralık 2013
979.421
(644359)
335.062
365.477
—
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM v
SERBEST
MALİ MÜŞAVIP1I1Ç A.Ş. MUNASEBECI
M.,Iü Men,ıı.
Ot oşı Cxee,j No:27
Dıfrş:54.571
S??fer/İ5T4NnuL
Tki t SkI “r4’92fl
Mer,j, PIo.04350.3032. 004017
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helinflmcdikçe Türk Lirası Clt”) olarak ifade edilmiştir.
11 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
-
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
-
42.398
-
42.398
Türev finansal araçlar gider tahakkukları
12— Türev Finansal Araçlar
Türev ürünler:
31 Aralık 2014
Orijinal tutar
Swap ve vadeli döviz alım işlemleri
ABD Doları ($)
AVRO(€)
TL
TL
-
-
21.037.500
31 Aralık 2013
Orijinal tutar
-
7.231.230
16.714.194
-
-
-
2l.037.50
-
-
16.714.194
21.037.500
31 Aralık 2014
Orijinal tutar
Swap ve vadeli döviz satım işlemleri
ABD Doları ($)
AVRO€
Türk Lirası (TL)
TL
TL
31 Aralık 2013
Orijinal tutar
TL
8.500.000
19.710.650
-
-
-
5.700.000
16.738.050
-
-
-
-
-
16.738.050
19.719.650
Verilen teminat mektupları ve açılan akreditifler:
Şirket 935.356 TL <31 Aralık 2013: 684.556 TL) wtarındaki teminat mektuplarını mahkemelere, borçlu olduğu
bankalara ve gümrüklere vermiştir. Finansal kiralama konusu yurıdışı mal alımları nedeniyle bankalar nezdinde
açılan akreditiflerin tutarı ise 2.118.243 TL’dir (31 Aralık 2013: 2.648.164 TL).
13- ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜĞÜ
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
188.116
28.691
600.000
817.007
166.551
40.771
480.000
687.322
Kıdem ıazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Personel primleri
31 Aralık 2014 tarihi
Bulunmamakiadır).
itibarıyla Şirket
aleyhine
açılan
dava
bulunmamaktadır (31
2013:
Aralık
Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır.
Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikıen sonra emeklilik nedeni ile işıen ayrılan veya
istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle
yükümlüdür. Odenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tuıar 31 Aralık 2014 tarihi
itibarıyla 3.438,22 TL (31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) ile sınırlandırılmıştır.
şartı
Kıdem ıazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fnnlamaya tabi değildir ve herhangi bir lhnlama
GÜNEY AAĞıMSI!DEMETJU wş sEpern MUH4SLB[CI
ı ır.
AŞ.
MOŞAVıPLıM
MALI
uaı1.* ıürusı rs1şığwf.C46.Ihe:?1
28
Dğş:5’-5’-5, 42..”agŞrII5tAŞjQt
k tı 1 unmama t.
ta
rıçrı’
435 5 ‘
Mş’ü, Mı:
‘7
?O
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK-31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helinilmedikçe Türk Lirası (‘ii”) olarak iflıde edilmiştir.)
13-ÇALIŞAN HAKLARI YOKOMLÜLOĞO (Devamı)
Kıdem lazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü
değerinin tahminiyle hesaplanır.
Tebliğ. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini
öngörmektedir. Buna göre ıoplam yükümlölüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıştır:
İskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığına ilişkin sirkülasyon oranı (%)
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
2,45
39,17
3,10
30,39
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen lavan karşılığının enliasyon ile orantılı olarak artmasıdır, Böylece
uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösıerir. Şirket’in kıdem
için.
ayarlandığı
bir
ayda
altı
tavanı
her
tazminatı
kıdem
karşılığı
tazminatı
iadır.
hesaplanmak
üzerinden
3.438.22TL)
2014:
Ocak
TL(l
3.541,37
olan
geçerli
itibaren
tarihinden
1 Ocak2015
Kıdem tazminan karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak balüyesi
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
166.551
183.605
46.206
Cari dönemde ayrılan karşılık tutarı
Cari dönemde iptal edilen karşılık tutarı
Cari dönem içerisinde ödenen
(24.641)
(21.214)
(4.160)
188.116
166.551
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
4. 1 81.529
434.313
104.243
3.410.644
4.720.115
3.439.025
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
5.084.392
426.648
69.739
1.485.003
734.401
346.198
5.580.779
2.567.6<12
14- PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
Peşin ödenen sigorta giderleri
Kredi komisyon giderleri
Diğer
-
28.381
15- DİĞER AKTİFLER
KDV
Müşıerilerden tali alacaklar
Diğer
Devreden
GÜNEY B*ĞJMSıZ DENETİM ve SEPEST MUMASÜECI
UğLI MOŞAVlRtİl
29
Mö,., M.l.Iksİ Eı
D.ır:54•57-s.
‘ç
e’
.
1.
rı., pı 5ı<iı
C..c.’,,I hn:Z7
.ı/ISTIOIIuL
.
hğ
1$.
7
o
MŞ’SI$ N.O435O-3O.P -‘:e’
BURGAN FİNANSAL KİR4LAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası (‘IV’) olarak ifade edilmiştir.)
16- ÖZKAYNAKLAR
Şirkeı’in 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki paylan ıarihi değerlerle
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 21)14
Ortaklık payı
(%)
Tutar
36.998.984
1.016
100,00
100
37.0(10.000
100
-
-
-
Burgan Bank A.Ş.
Diğer
99.998.552
1.448
100,00
Ödenmiş sermaye
10(1.000.000
Sermaye düzeltme farkları
-
-
31 Aralık 21)13
Ortaklık payı
(%)
Tutar
-
100.000.000
100.000.000
Şirket’in İescil edilmiş sermayesi beheri nominal 0,0! TL değerinde 10.000.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.
Burgan Fınansal Kiralama A.Ş. 2014 yılı içerisinde iki kez sermaye antırımına gitmiştir. Bu artışlardan ilki. 05
Mayıs 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden yapılmış olup şirketin sermayesi kayıtlı sermaye tavanı
sınırları içerisinde kalmakla birlikte 37.000.000 TL’den 80.000.000 TL’ye aruırılmıştır. Arttırılan 43.000.000
TL’nin; 5.200.936 TL’si içsel kaynaklardan. 37.799.0M TL’si ise nakit sermaye ıaahhüdü yolu ile sağlanmıştır.
Burgan Finansal Kiralama AŞ’nin 06 Kasım 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda;
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı’nın 80.000.000 TL’den 200.000.000 TL’ye çıkarılmasına ve bu kapsamda Şirket
esas sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
Burgan Finansal Kiralama A.Ş. Genel Kurulu tarafından kayıtlı sermaye tavanı’nın 200.000.000 TLye
çıkarılması kararı alınması ve gerekli işlemlerin yapılması ile hirlikıe Il Kasım 2014 tarihli Yönetim Kurulunda
şirketin sermayesinin nakit 20.000.000 TL daha arttırılarak 100.000.000 TLye çıkarılmasına karar verilmiştir.
Sermaye düzeltme farkları ödenmiş sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona göre
düzeltilmiş toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade eder.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler, birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci ıertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya
kadar, kanuni net karın %S’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin TrYini aşan
dağıtılan karın % lO’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin 1c50’sini geçmediği
sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün
değildir.
2013 yılı karına ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden, geçmiş yıl karının 297.420 TL’si
yasal yedek akçe olarak, geriye kalan 5.650.962 TL’si ise olağanüstü yedek akçe olarak sınıfiandırılmıştır.
17- DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
Alınan avanslar
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
4,501.887
9.887.521
Alınan avanslar, yapılmakta olan finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında, finansal kiralama müşterilerinden
tahsil edilmiş tutarları göstermektedir.
GÜNEY İAĞıMSIZ DENETİM ve SEPEST MuNA[BEcŞ
MALI MÜŞAV<RLIŞÇ A.Ş.
Ma,Iü
30
On Cödlt,I N.:27
Iı.rı,flş.j
Dörş:S4-57.5 Ş.4.a.?ltr/J5TAMiuL
Tkö4
Skiı
7• 7fl
$.nüM.:O’43$O-31.’
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi heliilmedikçe Türk Lirası (IL”) olarak ifade edilmiştir.)
18 ESAS FAALİYET GİDERLERİ
-
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait genel işleıme giderleri aşağıdaki gibidir:
Sigorıa Giderleri
Vergi, resim ve harç giderleri
Noter giderleri
Hizmet giderleri(*)
Kira ve diğer hizmet giderleri
Kiralama Operasyonları Işlem Giderleri
Mahkeme ve dava giderleri
Nakliye ve hammaliye giderleri
Amortisman giderleri
Ekspertiz giderleri
Denetim ve danışmanlık giderleri
Bilgi işlem giderleri
Nakil vasıta giderleri
Haberleşme giderleri
Diğer (r9
(*)
(**)
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
1.903.601
585.668
664.874
395.432
379.787
349.140
338.437
285.045
236.174
176.275
170.716
163.627
148.595
103.445
423.905
1.394.885
641.734
570.912
220.128
305.152
578.233
112.220
160.694
220.880
124.757
332.710
129.674
137.189
86.626
258.015
6.324.722
5.273.809
Hizmet giderleri inceleme araştırma, çeviri, temizlik ve ortak giderlere katılım paylarından oluşmaktadır.
Diğer giderler kalemi temsil, ağırlama, ilan, matbua ve kırtasiye giderlerinden oluşmaktadır.
19- DİĞER FAALİYET
GELİRLERİ
Müşterilere yansıtılan noıer ve diğer hizmet giderleri
Sigorta komisyon geliri
Diğer
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
4.630.869
632.472
242.598
3.803.856
570.861
133.071
5.505.939
4.507.788
ÇONEV BAĞMÇIZ oEtıcTIM
eş
S£eEST MUHASEBECI
MaLı M1JŞ4V1a111’ A.Ş.
il
Masın Mahallesi
0a,t:54-57-59
Tlcar
‘
-
SkI
G.dşre Caağesi Nc:27
şer!lSTANUl
.47 Cfl
MırSü MD:O_435O.3O3?br,’”
BURGAN FiNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helinhlmedikçe Türk Lirası (‘il”) olarak ifade edilmiştir.)
20- VERGi VARLIK VE YOKOMLOLÜKLERİ
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520
sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için %20’dir (2013: %20).
Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançlan istisnası, yatınm indirimi
istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına
uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temenü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye
ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.
Şirketler üçer aylık fınansal karlan üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın l4’üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar
nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı
işlem tespit edilirse, yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir.
Şirket, vergilendirilebilir gelirinden indirim kalemi olarak kullanabileceği sermaye harcamalarıyla
ilgili yatırım indirimlerinden dolayı 2009 yılında kurumlar vergisi ödememiştir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indidlebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup
edilemez.
Ödenecek kurumlar vergisi
Peşin ödenen vergiler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
—
net
2014
2013
3.275.394
(1.840.068)
2.398.246
(1.712.080)
1.435.326
686.166
Şirket’in 157.493 TL tutarında ödenecek diğer vergiler ve primlerden oluşan vergi yükümlülüğü
bulunmaktadır.
vi SERBEST MUHASEBECI
ÜNEY aAĞıMSız DENETIM
MALI MÜŞAVIRLIK A.Ş.
Ceddeil tıc27
MaLlaR Mahaişsi E ki Büyühdat
32
Tkar 5
Mrsis No:O435O3O2
-
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helinilmedikçe Türk Lirası (‘IV’) olarak ifade edilmiştir.)
20 VERGİ VARLIK VE YÜKOMLÜLÜKLERİ (Devamı)
-
2013
2014
Vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri
Cari vergi gideri(*)
(*)
386058
(3.197.736)
791.551
(2.331.083)
(2.811.678)
(1.539.532)
Şirketin 2013 kurumlar vergisinden alacağı olan 77.658 TL vergı geliri 2014 yılı cari vergi giderinden
düşülmüşıür.
Cari yıl vergi gideri ile Şirket’in yasal vergi oranı kullanılarak hesaplanan mutabakatı aşağıdaki
gibidir:
2013
2014
Vergi öncesi kar
14.920.120
7.487.934
%20 vergi oranı ile oluşan teorik vergi gideri
Kanunen kabul edilmeyen giderler ve diğer ilaveler
(2.964.024)
172.346
(1.497.587)
(41.945)
Cari yıl vergi gideri
(2.811.678)
(1.539.532)
Erteknmiş vergiler
Şirket, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye
esas değeri arasında ortaya çıkan vergilendirilebilir geçici farklar için “Gelir Vergilerine Ilişkin
Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 12”) hükümlerine uygun olarak enelenmiş vergi hesaplamakta
ve muhasebeleştirmektedir. Ertelenmiş vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca
bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan yasalaşmış vergi oranları kullanılmaktadır. Hesaplanan
ertelenmiş vergi varlığı ile ertelenmiş vergi borçlan fınansal tablolarda nedeştirilerek gösterilmektedir.
Şirket, vergilendirilebilir gelidnden indirim kalemi olarak kullanabileceği sermaye harcamalarıyla
ilgili yatırım indirimlerinden dolayı 31 Aralık 2008 tarihine kadar kurumlar vergisi ödememiştir.
Şirketin, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla kullanılmamış yatırım indirimi bulunmamaktadır.
33
GÜNEY ACrMSIZ DENETİM vş SERBEST MUN4SEPECİ
MALİ MÜŞAYıRLIM A.ş.
Ma,ıü ‘t.,r4ı1., E’,’ SGvüoeş Caş,,ı s.27
C.ir.5J. ‘•b’ 4T>’»ss.nrils Tüiu
!iLışııt4ı fr4f e
sş..Is M.:O33SŞ42
t
—
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi beIiilmedikçc Türk Lirası (‘TL”) olarak ifade edilmiştir.)
20- VERGi VARLIK VE YOKOMLOLÜKLERİ (Devamı)
Ertelenmiş vergiye konu olan birikmiş geçici Farklar ve ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklednin etkileri,
yürürlükteki vergi oranları kullanılarak aşaıda özetlenmiştir:
Toplam
üeçici farklar
31 Aralık
31 Aralık
2013
2014
Şüpheli alacak karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılıkları
Kanuni takip kur Farkları
Peşin Komisyon
Bonus karşılığı
Diğer
10.272880
188,116
28.891
1.815.364
733.763
600.000
53.459
8.096.062
166.551
40.771
2.049.252
-
480.000
43.221
Ertelenmiş vergi varlıUarı
Finansal borçlardeğerleme Farkları
Türev işlem değerlemesi
(59.681)
(944.792)
(118.147)
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Ertelenmiş vergi varlıklan, (net)
-
Ertelenmiş vergi varlıkları/
(yükümlülükleri)
31 Aralık
31 Aralık
2013
2014
2.054.576
37.623
5.778
363.073
146.753
120.000
10.692
1.619.212
3.3,311
8.154
409.850
2.738.495
2.175.172
-
96.000
8.645
(11.936)
(188.956)
(23.629)
(200.894)
(23.629)
2.537.61)1
-
2.151.543
Erlelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) hareket tablosu aşağıda helirtilmişıir:
1 Ocak
Cari dönem ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
2014
2013
2.151343
386,058
1.359.992
791.551
2.537.601
2.151.543
GÜNEY BAĞıMsız DENETİM
ve SEflers, MUHASE!ECI
MALI MÜŞAVIRLhÇ
Ma,ını MhbİFrsı
Ç.cı,sı i.ı;27
YAN
Mersi1 N0Şj350 3 .5/ •4)D4’pŞ
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇİKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi hellılilmedikçe Türk Lirası (it) olarak ifade edilmiştir.)
21
-
İLİŞKİLi
TARAF AÇIKLAMALARI
Bilanço kalemleri
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
130.419
1.708
336,M9
3.270
16.675.615
9.260.759
16.807.742
9.600.678
Bankalardan alacaklar
Vadesiz mevduat
Burgan Bank A.Ş.
Burgan Bank S.A.K
Vadeli mevduat
Burgan Bank A.Ş.
Finansal kiralama alacakları (Net)
Burgan Bank A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Porılöy Yönetimi A.Ş.
659.982
l 20.977
-
151.116
76.977
-
780.959
228.093
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
251.634
-
251.634
-
Finansal borçlar
Burgan Bank S.A.K
Burgan Bank A.Ş.
234.952.200
16.419.240
359.918.500
-
251.371.440
359.948.500
Muhtelif borçlar
Burgan Bank A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
-
-
14.101
-
-
13.101
463.648
490.655
463.648
490.655
12.047
9.652
4.898
9.730
3.699
26.603
13.429
Gelir tablosu kalemleri
Bankalardan elde edilen faiz gelirleri
Burgan Bank A.Ş.
Finansal kiralama faiz gelirleri
Burgan Bank A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Portlüy A.Ş.
-
GÜNEY AĞolSiZ D£N£T1h4
ve
SEPBEST MUHASEBECI
MALI MUŞ6VlPLI A.Ş.
2
-
Nö,IP M.h.ııpsı
Oaiit.543’59
OC
rt
CaCdesI No:27
,ıyer/ISTANBUı
Öt’fl
ili,,p Sk
M.’ıIı Nu;O43503031’
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi beliilmedikçe Türk Lirası (TL’) olarak ifade edilmiştir.)
21
-
İLİŞKİLİ
TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
31 Aralık 21)13
31 Aralık 2014
Türev ürünlerden kaynaklanan gelirler
944.792
Burgan Bank A.Ş.
Kredi faiz giderleri
Burean BankS.A.K.
Burgan Bank A.Ş.
Komisyon giderleri
Burgan Bank A.Ş.
Burgan Bank S.A.K.
-
944.792
-
7.974.5)8
816.252
5.821.887
51.084
8.790.771)
5.872.971
32.645
27.627
1 8.642
-
46.269
32.645
Türev ürünlerden kaynaklanan giderler
Burgan Bank A.Ş.
42.398
-
42.398
-
Diğer faaliyet giderleri
Burgan Bank A.Ş.
2014 yılında Şirketın 1 ‘inci derece
1.175.638 TL’dir (2013 978.966 TL).
imza
yetkilisi
yöneticilerine
208.655
64.792
208.655
64.792
yapılan
brüt
toplamı
ödemeler
Bilanço dışı kalemler
İlişkili şirket aracılığıyla verilen teminatlar ve akredifıler
Burgan Bank A.Ş. Akreditifler
Burgan Bank A.Ş. Teminat mektupları
-
-
2.118.243
935.356
2.648.164
684.556
3.053.599
3.332.720
ZONEY RAIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASDCCİ
MALI MÜŞAVİRLİK .$.
C.<tlhI N,:27
Ms,IaA M.£I.$Ş,%ŞiI 94yDOşn IİSTAPJUt
0.Ş,ş.54.57.54nt4.4’Şfrfşe
JU
VLII4I
SIOı*.:*Tbt1
Nınis Na;O43SO1’
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLiŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi bellılilmedikçe Türk Lirası ÇTL’) olarak ifade edilmiştir.)
21
-
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
Bilanço dışı kalemler (devaım)
Törev ürünler:
Buran Bank A.Ş.
31 Aralık 2014
Orijinal tutar
TL
31 Aralık 2013
Orijinal tutar
TL
Swap ve vadeli döviz alım işlemleri
ABD Doları ($)
-
-
AVRO(€)
TL
16.711.194
7.831.230
-
21.037.500
21.037.500
16.714.194
21.037.500
31 Aralık 2014
Orijinal tutar
TL
31 Aralık 2013
Orijinal tutar
TL
Swap ve vadeli döviz satım işlemleri
ABD Doları (S)
AVRO€
Türk Lirası (TL)
19.710.650
8.500.000
-
-
-
-
-
-
5.700.000
16.738.050
-
-
16.738.050
19.710.650
NE Y DACJMSIZ DENETİM
ve SERBEST MW4ASEBECİ
MALI MO$AVIRt.IK A.Ş.
27
—‘
‘
MaİJÜ Mahaiesl
DaJro:54-57-59
Ticar
MniıNo:
ki OOyOkdQrQ Caddesi Na:!?
5 ‘yer/ISTANBUL
.
0:.
43
Ç2fl
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi heliıtilmedikçe Türk Lirası (‘TL’) olarak ifade edilmiştir.)
22- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi
Kredi riski
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Şirkete
finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak ıanımlanır. Şirket finansal kiralama işlemlerinden dolayı
kredi riskine maruz kalmaktadır. Kredi riski, kredi riskini doğuran taraflara belirli limitler tahsis etmek ve
müşterilerden beklenen tahsilatları düzenli olarak takip etmek yoluyla kontrol altında tutulmaktadır. Kredi riski,
faaliyetlerin ağırlıklı olarak gerçekleştiği Türkiye’de yoğunlaşmaktadır. Değişik sektörlerden çok sayıda
müşteriye hizmet verilerek kredi riskinin dağıtılması sağlanmaktadır.
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla, Şirket’in varlık ve yükümlülüklerinin coğrafi dağılımı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2013
Varlıklar
Türkiye
Avrupa ülkeleri
Diğer
722.476.160
Yükümlülükler
3,75
209.288.228
65.472.046
359.998.603
32,97
10,31
56,72
100
634.758.877
100
96,25
-
-
28.179.235
750.655.395
31 Aralık 2013
Varlıklar
Türkiye
Avrupa ülkeleri
Diğer
508.110.955
734.100
Yükümlülükler
99,86
0.14
.
-
100
54)8.845.355
85.303.778
142.649.357
231.903.208
18.43
30.82
50,75
462.856.343
100
Piyasa riski
Piyasa riski, Şirketin sermaye ve kazançları ile Şirkeı’in hedeficrini gerçekleştirme yeteneklerinin, faiz
oranlarında, yabancı para kurlarında, enflasyon oranlarında ve piyasadaki fiyadarda oluşan dalgalanmalardan
olumsuz etkilenmesi riskidir. Şirket piyasa riskini, likitide riski, kur riski ve faiz riski haşlıkları altında takip
etmektedir.
Yatırım politikası Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Yatırım Politikasının uygulanması ve
Yatırım Ilkelerine uyulması Şirket’in sorumluluğundadır.
Şirket bir finansal kiralama şirketi olarak müşıerilerinin ihtiyaçlarını karşılarken kur riski, faiz riski ve likidite
riskine maruz kalmaktadır. Fon Yönetimi bu riskleri yönetirken Şirketin varlık ve yükümlülük yapısına
odaklunmaktadır. Fon Yönetimi, Şirket’e fon sağlama, oluşan likidite fazlasını yüneıme, açık pozisyonu ve faiz
oranı riskini dengeleme L’örevlerinin yanısıra faaliyet sonuçlarında oluşahilecek dalgalanmalan minimum
seviyede tutmayı amaçlamaktadır. Fon yönetimi ayrıca piyasa düzenleyicisinin gerektirdiği yasal düzenlemelere
uyulması unsurlarını da gözetmektedir.
38
ACJM5IZ DENETİM e SEReEST MUK£.SECCl
MALI ..OŞAVIaLİ.( A.ş.
V• M.4sltpJ E 1 !alflJr’ş Csev.,l No;27
,.‘•?5•.57.59
eüİ$TANSut
7
T;c.r skıı
?‘
Mp,Iı N,;O.4350.30j? D*O
.
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası ÇTU’) olarak ifade edilmiştir.)
22- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Likidite riski
Likidite riski, Şirket’in net finansman ihtiyaçlarını karşılayamaması ihtimalidir. Likidite riski sektördeki sorunlar
ya da bazı fon kaynaklarının kısa süre içerisinde tükenmesine yol açan kredi notundaki düşüşlerden kaynaklanır.
Likidite riski Fon Yönetimi tarafından günlük olarak takip edilmekledir. Bu riske karşı önlem olarak yönetim,
finansman kaynaklarını çeşitlendirmekte ve varlıklarını likidite önceliğiyle yönetmektedir. Ayrıca, yönetim
mevcut ve gelecekteki borç gereksinimlerinin finansmanı ve talepte beklenmeyen değişmelere önlem olarak,
hissedarlardan ve kurumsal yatırımcılardan yeterli düzeyde finansman kaynağının devamlılığını sağlamaktadır.
Aşağıdaki tablolar, Şirketin varlık ve yükümlülüklerini bilanço tarihinde, sözleşmede yer alan tutarları vade
tarihlerine kalan dönemi haz alarak ilgili vade gruplamasına göre analiz etmektedir. Şirket’in ayrıca
yükümlülükleri üzerinden ödenecek faizleri de aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.
31 Aralık 2014
Defter
flğri
3 aya
kadar
3 ay
1 yıl arası
1 yıl
Syıi arası
Alınankrndiler
Diğer Borçlar
Diğer yabancı kaynaklar
585,057.076
42.790.088
4.501.887
55.701.001
42.790.088
4.501.887
171.576.280
415.415.832
-
-
-
-
Pasif Toplam
632.349.051
102.992.776
172.576.280
415.415.832
5 Yıl
ve üzeri
Vadesiz
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplum
Sözleşme
ı
642.693.113
42.790,088
4.501.887
689.985.068
31 Aralık 2013
Defter
flğri
3 aya
kadar
3 ay
1 yıl arası
1 yıl
5 yıl arası
Alınan krediler
Diğer Borçlar
Diğer yabancı kaynaklar
420.424,211
31.009.339
9.887.521
45.148.799
31 .009.3.’9
9.887.521
98.379.471
304.802.235
Pasif Toplam
461.321.071
%6.045.659
98.379.471
31 Aralık 2014
3aya
kadar
Alım satım amaçlı türev araçlar
Döviz kuru lürevleri:
Giriş
Çıkış
21.037.500
19.710.650
Toplam nakit girişi
Toplam nakit çıkışı
21.037.500
19.710.650
-
-
31 Aralık 2<113
3aya
kadar
Alım satım amaçlı türev araçlar
Döviz kuru ıürevleri:
-Giriş
Çıkış
16.714.194
16.738.050
Toplam nakit girişi
Toplaın nakit çıkışı
16.714.194
16.738.1)50
-
5 Yıl
ve üzeri
Vadesiz
Toplam
Sözleşme
Tutan
448.330.505
31.009.339
9.887.521
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31)4.802.235
-
-
3ay
1 yıl arası
1 yıl
5 yıl arası
SYıl
ve üzeri
.
-
-
-
.
.
-
-
.
-
-
-
.
-
-
-
21.037.50<)
19.710.650
3ay
1 yıl arası
Iyıl
5 yıl arası
5Yıl
ve üzeri
Faizsiz
Toplam
-
-
.
.
.
-
-
-
-
.
.
-
-
.
-
-
GÜNEY
489.227.365
Faizsiz
0.OİM*
39
ni
Toplam
21.037.500
19,710.650
16.714.194
16.738.050
16.714.194
16.738.050
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AiT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (‘ii”) olarak ifade edilmiştir.)
22- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Kur riski
Döviz cinsinden varlıklar ve yükümlülükler döviz riskini doğurur. Şirket gerçekleşıirmiş olduğu işlemlerden
kaynaklanan belli bir mikıar döviz pozisyonunu faaliyetleri gereği taşımaktadır. Döviz pozisyonu günlük olarak
Fon Yönetim ıarafından izlenmekıe ve Planlama Kontrol tarafından aylık olarak vade ve para cinsleri bazında
oluşturulan tablolarla raporlanmaktadır. Şirket, döviz varlıklarının ve yükümlülüklerinin dengelenmesi amacıyla
vadeli döviz işlemleri gerçekleştirmektedir. 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla yabancı para cinsinden
aktif ve pasifler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
31 Aralık 201$
Varlıklar
ABD Doları
AVRO
Diğer
-
-
-
TL
Toplam
609
609
944.792
944.792
9.600
16.981.908
718.062.468
78.776
373.197
4.720.115
2.537.600
5.580.780
749.289.845
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan olarak Sınıflandınlan FV
Alım Satım Amaçlı Türev
flnansal varlıklar
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan
faaliyetlere ilişkin varlıklar(net)
Bankalar
Finansal kiralama alacakları(*)
Maddi duran varlıklar. (net)
Maddi olmayan duran varlıklar. (net)
Peşin ödenmiş giderler
Enelenmiş vergi varlığı
Diğer aktifler
11.674.948
329075.178
3.399.130
261.794.073
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.005
8.347
9.600
1.867.405
127.113.383
78.776
373.197
4.720.115
2.537.600
5.567.428
Toplam aktiller
340.750.126
265.198.211)
128.605
143.212.905
Alım Satım Amaçlı Türev
Onansal yükümlülükler
Alınan krediler(*i
Diğer borçlar
Diğer Yabancı Kaynaklar
Odenecek vergi ve yükümlülükler
Borç ve gider karşılıklan
309.972.304
1 1 .700.435
999.791
244.036.553
19.403.097
2.283.445
77.158
6.964
3
-
.
-
-
-
-
Toplam pasifler
322.672.530
265.198.210
18.077.596
(524.885)
Net yalıancı para pozisyonu
-
-
-
-
-
-
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
(19.710.650)
Net Nazım Hesap Pozisyonu
(19.710.650)
-
-
40.425
79.832
30.971.061
1 1 .679.592
1.218.648
1.592.819
817.007
585.057.076
42.790.088
4.501.887
1.592.819
817.007
84.125
46.279.127
634.758.877
44.380
96.933.978
114.530.96%
21.037.500
21.037.500
(19.710.650)
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
21.037.501)
1.326.850
(*) Değerlemeye tabi tutulmayan 1.365.550 TL tutarındaki yabancı para takipteki krediler, kur riski tahlosunda dikkate
alınmamaktadır.
(**)Yukarıdaki tablo Finansal Kiralama şirketinin yabancı para neL genel pozisyonunu önemli döviz cinsleri bazında
göstermektedir. Tek Düzen Hesap Planı gereğince düvize endeksli varlıklar Iinansal tablolarda yabancı para değil Türk
Parası olarak gösterilmektedir. Bu nedenle 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla bilançoda Türk Lirası sütununda yer alan
59.109.032 TL (31 Aralık 2013: Yoktur. ) tutanndaki alınan dövize endeksli krediler yukarıdaki tabloya yabancı para
olarak dahil edilmektedir.
ğONfş S4CıMır DENCTJM şş $EltS
Mali MU5*vjRıJ A.Ş.
MasI.3
40
?ığrp, a.ıı,:7r
Mpnı, d..O-4jSC.33,
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası (‘il”) olarak ifade edilmiştir.)
22- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
31 Aralık 2(113
Varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan olarak Sınıflandınlun FV
Satış amaçlı elde tuıulan ve durdurulan
faaliyetlere ilişkin varlıklar(net)
Bankalar
Finansal kiralama alacakIarı()
Maddi duran varlıklar, (net)
Maddi olmayan duran varlıklar, (net)
Peşin udenmiş giderler
Erıelenmiş vergi varlığı
Diğer aktifler
Diğer
AVRO
ABD Dolan
-
.
-
TL
Toplam
683
683
310.600
9.850.815
488.889.420
23.372
335.062
3.439.025
2.151.543
2.567.602
507.568.122
-
-
1.475.839
271.909.010
6.187.549
166.542.285
54.925
203.941
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54.486
293.877
969
310.600
2.132.502
50.234.184
23.372
335.062
3.439.025
2.151.543
2.217.270
Toplam aktifler
273.439335
173.1)24.711
259.835
60.844.241
Alım Satım Amaçlı Türev
flnansal yükümlülükler
Alınan krediler
Diğer borçlar
Diğer Yabancı Kaynaklar
Odenecek vergi ve yükümlülükler
Borç ve gider karşılıklan
42.398
152.374.185
3.281.679
2.620.119
-
-
219.261 .563
25.676.991
6,548.157
188.276
1.945
2
.
-
1 8.6. 187
2.048.724
719.243
805.552
687.322
42.398
120424.2!
31 .009.339
9.887.521
805.552
687.322
Toplam pasifler
281A8711
-
-
Net yabana para pozisyonu
(8.047376)
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
16.714.194
Net Nazım Hesap Pozisyonu
16.714.193
-
-
-
-
158318381
190.223
22.861.028
462.856343
14.71>6331)
69.612
37.983.213
44.711.779
.
-
(16.738.050)
(16.738.(>50)
.
-
.
.
16.714.194
(16.738.050)
(23.856)
(*) Değerlemeye tabi tutulmayan 1.277.233 TL tutarındaki yabancı para takipteki krediler, kur riski tablosunda dikkate
alınmamaktadır.
Aşağıdaki tablo, Şirketin ABD Doları, Avrodaki %10 luk değişime olan duyarlılığını göstermektedir. Aşağıdaki
tutarlar ABD Doları’nın ve Avro’nun TL karşısında %10 luk değer artışının gelir tahlosundaki etkisini ifade eder. Bu
analiz sırasında tüm değişkenlerin özellikle faiz oranlarının sabit kalacağı varsayılmıştır.
ABD Dolan
Avro
Diğer para birimleri
Kar/(Zarar)
KarI(Zanr)
31 Aralık2013
31 Aralık2013
(163.305)
(52.489)
4.448
866.682
(203.172)
6.961
Yabancı para varlık ve yükümlülüklerinin TL’ye çevrilme kurları aşağıdaki gibidir:
AVRO
ABD Doları
2014
2,8207
2.3189
2013
2,9365
2,1343
GONrY bAğIMSIZ DÇIC’IM .. sflSv
MALI I’LJ$ÖVIŞL* A.Ş.
M...I,ı M.%ıI.g.L,>I ‘O*ş.ş üMşr,ft ‘wu-4350.34J*.
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası (it’) olarak ifade edilmiştiri
22- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Faiz oranı riski
Piyasa faiz oranlarındaki değişikliklerin önansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yoi açması. Şirket’in faiz
oranı riskini yönetme gerekliliğini doğurur. Şirket bu riski bertaraf etmek amacıyla hem ünansal kiralama
sözieşmclerink hem de alınan kredilerini çoğunlukla sabit faiz ile düzenlemektedir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Şirket’in hesapladığı analizlere göre yabancı para faizlerde %0,1 oranında faiz
artışıİ(azalışı) oluşması durumunda diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla faize duyarlı yabancı para
cinsinden yükümlülüklerin net bugünkü değerinde 333.233 TL artış / azalış oluşmaktadır (2013: 352431 TL).
Aşağıdaki tahlolar, Şirket’in varlık ve yükümlülüklerini hilanço tarihinde, sözleşmede yer alan faiz oranı
değişimlerine kalan dönemi baz alarak ilgili vade gruplamasına göre analiz etmektedir.
3ayu
kadar
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan oıarak sınınandınlan EV
Alını saıım amaçlı sınıflandınlan
türev flnansal varlıklar
Saıış amaçlı elde ıuıulan ve durdurulan
faaliyetlere ilişkin varlıklar(net)
Hankalar
Fınansal kiralama alacaklan
Maddi duran varlıklar, (net)
Maddi olmayan duran varlıklar. (neı)
Peşin Odenıııiş Giderler
Enelennıiş vergi varlığı
Diğer akıifler
31 Aralık2014
5 \‘ıl
1 yıl
ve üzeri
5 yıl arası
3ay
1 yıl arası
609
609
944.792
-
6 .675 .6 l5
43.013.353
-
138.865.153
428.61 ı .542
-
-
78.997.462
-
-
-
-
-
138.865.153
328.611.542
78.997.462
Alınan krediler
Diger Borçlar
Diğer yabancı kaynaklar
Odenecek vergi ve yüküııılülüklcr
Borç ve gider karşılıklan
397.556.263
187.500.813
-
-
.
-
Toplam pasifler
Nel yeniden fiyallondırma
pozisvonu
Toplam
914.792
60.633.7641
Toplamaktiner
Faizsiz
-
-
-
-
.
.
.
-
-
.
-
397.556.263
187.500.813
-
-
(336.922.503)
(48.635.660)
428.611.542
78.997.462
9.600
306.293
29.940.508
78.776
373.197
4.720.115
2.537.600
5.580.780
9.600
16.981.908
719,428.018
78.776
373.197
4.720.115
2.537.600
5.5813.780
43.547.378
750.655.395
42.790.088
4.501.887
1.592.819
817.007
585.057.076
42.790.088
4.501.887
1.592.819
817.007
49.701.80)
634.758.877
(6.t54.323)
115.896.518
-
Türev fınansul araçlardan kaynaklanan
Nakit girişler
Nakit çıkışlar
21.037.500
19.710.650
-
-
.
42
-
.
-
.
21.037,500
19.71(3.650
GÜNEY AIıqı DENLIM ve SERLEST MuMAS£3ecl
MALI MÜŞAVILJK tŞ.
Mau.I N*£ıMk,J ı*flIyğŞvşr, Cnoş.i MtV
.wı. *.ğj “nşIl5tA,sIuL
tkjret %1!
1Seni, N.:Ş4351-313?’
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helinilmedikçe Türk Urası (it”) olarak ifade edilmiştir.)
22- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RiSKLERiN NİTELİĞİ VE DÜZEYi (Devamı)
31 Aralık2013
3 uyu
kadur
1 yıl
3 uy
1 yıl arası
5 yıl arası
ve
5 Yıl
üzeri
Gerçeğe uygun deger farkı karizarara
yansıtılan olarak sınıfland,nian FV
Satış aıııaçlı elde tutulan e durdurulan
faali3edere ilişkin varlıklar(neı)
Bankalar
Finansal kjralaıııa alacaklan
Maddi duran varlıklar, (net)
Maddi olmayan duran varlıklar. (net)
Peşin Odenıııiş Giderler
Enelennıiş vergi varlığı
Dieraktifler
-
9.260.759
36.736.775
104.741.953
-
-
-
261.374.394
28.625.762
-
-
-
-
-
-
-
Toplam uktifler
Alını saıım amaçlı türev finansal
yükümlülükler
Alınan krediler
Diğer Borçlar
Diğer yabancı kaynaklar
Odenecek vergi ve yükümlülükler
Borç ve uider karşılıklan
Tııplnm pusifler
261.374.394
-
28625.762
45.997.534
104.744.953
32.398
41684,583
-
-
88.533.474
288.206.154
-
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
43.726.981
88333.374
288.206.153
2.27(1.553
16.211.479
(26.831.760)
Fair.iı
Toplum
683
683
310.600
590.056
58.684.769
23.372
335.062
310 600
9.850.815
490.166.653
23.372
335.062
3.439.025
3.439.025
2.151.543
2.567.602
2.151.543
2.567.602
68A02.712
508.845.355
31.009.339
9,887.521
805.552
687.322
42.398
420.424.211
31.009.339
9.887.521
805.552
687.322
.
42.389.733
462.856333
28.625.762
25.712.978
45.989.012
-
-
-
-
Net yeniden flyatlundırmu
pıızisyonu
Türev fınansal aruçlurdan kuynaklanan
16.714.194
16.738.050
Nakit girişler
Nakit çıkışlar
.
.
.
-
.
-
16.714.194
16.738.050
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla tinansal araçlara uygulanan ortalama Iıiz oranları aşağıdaki gibidir:
ABD$(%)
31 Aralık2014
AVRO(%)
31 Aralık 2013
TL<%)
ABD$(%
AVRO<%
TL(%1
Varlıklar
5,75
Bankalar
1,00
1,00
6,50
6,57
6,00
14,54
0.75
Finansal kiralama alacaklan
7.00
0,75
6.54
14.23
Yükümlülükler
Finansal borçlar
3,25
3,33
12.87
3.15
4.41
8,70
GÜNEY PÖCIMSIZ btEETIu vi SERBEST
MUHASC*ECI
MÖLI MOŞ*vlpıl.ç a.ş.
Mi;iş Mah.PIş,ı f
OVÜ*E1ŞTŞ C.ddnl Ne:7
43
Mşru, .:O’43so
‘ı “1,
BURGAN FİNANSAL KİR4LAMA A.Ş.
1 OCAK-31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi helinilmedikçe Türk Lirası (‘IV’) olarak ifade edilmiştir.)
22- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELiĞİ VE DÜZEYİ (Devam!)
Fürnasat ara çknn gerçeğe uyguıı değeri
Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış veya tasfıye dışında tarafların nzası dahilindeki bir işlemde. bir finansal
aracın alım satımının yapılabileceği tutardır. Mevcut olması durumunda kota edilmiş piyasa fiyatı gerçeğe uygun
değeri en iyi biçimde yansıtır.
Şırket, finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçek değerleri tahmin
edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak bu finansal tablolarda sunulan tahminler, her
zaman, Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayahilir.
Finansal kiralama alacakları ve alınan krediler dışındaki kısa vadeli varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun
değerlerinin iskonto etkisinin önemsiz oluşu sebebiyle kayıtlı değerlerine yakın olduğu öngörülmekıedir.
Bilançoda gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen diğer finansal araçların gerçeğe uygun değerleri, benzer
özelliklere sahip başka bir finansal aracın cari piyasa deeri dikkate alınarak veya gelecekteki nakit akımlarının
cari faiz oranları ile iskonto edilmesini içeren varsayım teknikleri kullanılarak lespit edilmiştir.
Aşağıdaki tabloda, finansal tahlolarda gerçeğe uygun değerleri dışındaki değerleriyle taşınan finansal araçların
kayıtlı değeri ve gerçeğe uygun değerlerinin karşılaştırılması yer almaktadır.
Finansal kiralama alacaklan, (net)
Alınan krediler
Gerçeğe uyL’un deüer
Defter değeri
31 Aralık 21)13
31 Aralık 21)14
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
136.218.389
120.424.211
739.610.949
597.626.244
416.876511
410.161.027
694.338.339
585.057.076
Fınansal varlıklann ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, hirbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif
piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmekıedir.
İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede
belirtilen borsa fiyatından başka doğrudan ya da dolaylı olarak piyasada gözlenehilen fiyatının
hulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmektedir.
Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler. varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin
hulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmekıedir.
;ÜNEY ö4CıMSıZ DENETİM ve S£PE5T MU4A5E21C1
MALı MUŞAVIPaıK A.Ş.
44
Men$M.s.435o.),.
BURGAN FİNANSAL KiRALAMA A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FiNANSAL TABLOLARA iLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tuıarlar aksi belinilmedikçe Türk Lirası (‘TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Şirkeıin hilançosunda gerçeğe uygun değerinden gösıerilmekte olan finansal araçların gerçeğe uygun değer
seviyeleri:
31 Aralık 21)14
Seviye 1
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan finansal varlıklar
Alım satm amaçlı türev ünansal
Varlıklar
609
Seviye 3
Seviye 2
-
-
944.792
-
-
609
944.792
-
-
-
-
-
-
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
-
-
-
-
Toplam varlıklar
Alım saım amaçlı türev finansal
yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
-
31 Aralık 2013
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan finansal varlıklar
683
Toplam varlıklar
683
Alım saim amaçlı türev ünansal
yükümlülükler
-
Toplam yükümlülükler
-
42.398
-
42.398
-
23- BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Burgan Finansal Kiralama AŞ’nin 24 Şuhaı 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, fakioring
konusunda laaliyetıe bulunmak üzere toplam 20.000.000 (Yirmimilyon) TL nakdi sermayesi olacak şekilde,
Burgan Faktoring A.Ş. unvanlı şirkeıin kuruluşuna, her biri t (Bir) TL itibari değerde, 1.000 adet hisseye karşılık
olmak üzere 1.000 TL sermaye ile kurucu orlak olarak iştirak edilmesine, söz konusu Şirketin kuruluşu için
gerekli izinlerin alınması. Esas Sözleşmenin hazırlanması ve gerekli tüm iş ve işlemler için Genel Müdürlüğe
yetki verilmesine karar verilmiştir.
wş
Mana
45
MALI IOŞAVIRLU A.Ş
,r Cağ,U NI:??
M,hj,B..si
/PSTII4UL
iöşnft Iü:O.435Ş30’’

Benzer belgeler

2016/06/30 Financial Statements of the Royal Bank of Scotland Plc

2016/06/30 Financial Statements of the Royal Bank of Scotland Plc Carı Vergi Varl,ğı Eo:lenmiş Vergı Vaılığı SATIŞ AMAÇLI ELDE TL:TL:.LAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN BiRAN VARLIKLAR INcil Salış Amaçlı Durdurulan Faaliy eıiere Ilişkin DİĞER AKTİFLER

Detaylı