Cumûriyet ve Demokrâsi

Yorumlar

Transkript

Cumûriyet ve Demokrâsi
KÜRT DÜŞMANLIĞININ TOHUMUNU KİMLER EKTİ?
Bundan sonra başka ne yazılabilir ki,
varın gerisini siz düşününüz Ω, hem İslâm Düşmanı1, hem Kültür Düşmanı ve
hem de Kürt Düşmanı bir başbakan varken…
Bâzılarımızın aklına, “Bunlar artık târihte kaldı, biz şimdiye bakalım…”
deyip geçiştirmek isteyebilir.
Ne mümkün!
Bu zihniyetin günümüzdeki
tâkipçileri, ara sıra unutup ya da öfkelenip,
gerçek yüzlerini gösterdikleri zaman, insan şaşırıp kalıyor, 21. Yüz
yılda olmamıza rağmen, bunlardan birinin 20 Şubat 2015’te öfkelendiğinde diktatör
ve faşist yüzleri bir anda, ‘…8-9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamâmına el koymak
olacaktır. Sâdece el mi koyacağım, buna bulaşmış bütün iş adamlarından hesâbını soracağız 2.‘ sözleriyle,
tekrar ortaya çıktığında olduğu gibi…
Hergün ‘çoluğu çocuğuyla’ yüzlerce hakârete ve tehditlere mâruz
kalan ve aynı zihniyet tarafından hemen her gün ‘diktatör ve faşistlikle’ suçlanan şu
sıradaki Reisicumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan’ın, işte bu zihniyetten bu tam diktatörce sözleri
duyduğum an, hemen hemen ilk kez geçekten gözümde dağlar kadar büyüdüğünü hissettim…
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
25.02.2015
Gâyemiz, Kürtler’in ve Kürtçülüğün kafasının ebedîyen ezilmesidir.
Başvekil İsmet İnönü3“
“Bütün
inkılâplarımızın en esaslı hedefi mâzi ile hesapları kesmek ve mâziyi yıkmaktır12.”
Mahmut Esat Kurt
Giriş
Geçmişte gericilik, fundamantalizm, irticâ gibi kavramlar üreterek İslâm’a kimler savaş açmışlarsa, Kürtleri İslâm’dan soğutmak için Kürt düşmanlığını üretenler de onlardır.
PKK’yı da aynı maksatla bu zihniyetin uzantıları kurmuşlardır. Geçmişteki bu faşist zihniyetin, sırf bu maksatla da demokrasiye geçme niyetleri olmamıştır. Çünkü nerede bir
demokrasi varsa, orada Müslümanların güçlenip cihan devletleri kurduklarını biliyorlardı.
Nitekim Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi olan bir bilim insanı:
“1923 yılından 1946 yılına kadar (Türkiye’de) demokrasiden hiç söz edilemez. Bu
dönemde lâiklik en katı biçimde uygulanmıştır.” dedikten sonra devamla:
“Ne zaman demokrasiye geçilse, Müslümanlar güçlenmiştir. Bu da darbeyi gündeme
getirmiştir. İslâm ülkelerinin hemen hemen hepsinde demokratik ortamlarda Müslümanlar gelişiyor. Bunun için İslâm Dünyâsı’nda hep totaliter rejimler vardır. Darbe İslâmî gelişmenin
hemen karşısına çıkıyor4.” demektedir.
Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya ânında ulaşılabilir.
Temiz, M., Din Karşıtlığı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.comr/bilim/Din%20Karşıtlığı.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Din%20Karşıtlığı.doc, En Son Erişim Târihi: 18.02.2015 (http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm).
2
Gündem, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin: 8-9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacak,
Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28254932.asp, En Son Erişim Târihi: 21.02.2015
(http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm).
3
Yediler, İ., Ayrılık Tohumlarını Kim Attı?, Zaman G., 19 Kasım 1991.
12
Bâkiler, Y.B., Sultan Vahdettin-Atatürk-Necip Fazıl ve Çile, Zaman G., 23.11.1990.
4
Göle, N., Zaman G., 17 Mart 1993.
1
2
KÜRT DÜŞMANLIĞININ TOHUMUNU KİMLER EKTİ?
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
Bu mâhut zihniyetin demokrasiye geçme niyetleri olmadığı gibi, Kültürümüzle (İslâm’la) uğraşmayı ilk sıralara almışlardır5. Nitekim Cumhûriyet rejimini ellerine geçirir geçirmez, Millet’in târihî birikimini târumâr etmişlerdir. Geçmişle Milletin ilişkisini kesmek
için İslâm karşıtlığıyla birlikte Kültür kıyımı da yapmışlardır. Örneğin, “1931 yılı Mayıs’ında,
aslâ affedilmesi ve unutulması mümkün olmayan bir gaflet neticesi, dünyâ arşivcilik târihinde
tek örnek olarak, Osmanlı dönemi arşiv malzemesi, millî hafızamızın bir bölümü…”, kuru ot
ve paçavra fiyatına, okkası üç kuruş on paraya Bulgaristan’a satılmıştır.
İbrahim Hakkı bu konuda şu bilgileri vermektedir:
“Oradaki koridor harman hâlinde dökülmüş kâğıtlarla dolu idi. Çenberliyorlardı. Arkada yüzlerce torba kâğıt yığılmıştı. O sûretle ki içeri girmek mümkün değildi. Evvelâ Bekir
Ağa (hademe) bu torbaların üzerine çıktı ve elimden tutarak beni yukarı çekti. Bu kısımda tesâdüf edilmiş birçok kıymetli vesîkalar, defterler göze çarpıyordu. Burasını gözden geçirdikten sonra sıra aşağı kata geldi. Burada lâlettayn aldığım kâğıtların içinde altın yaldızlı mecmua parçaları, Silistre, Varna, Tuna vilâyetlerine âit kalelerin tâmirine, zeamet, tımar vesikalarına, ulufenamelere, matbah masraflarına, vakıflara âit birçok târihî mülknâmeler vardı.
Bunlar değersiz kâğıt parçaları değil, onbinlerce kuruş ve lira sarfıyla bile yerlerine konması
mümkün olmayan vesîkalardı6.”
1927 yılında bir Fransız gazetesine bir beyânat veren Mahmut Esat Kurt’un aşağıdaki
sözleri İslâm ve Kültür kıyımının açık bir delîlidir:
“Bütün inkılâplarımızın en esaslı hedefi mâzi ile hesapları kesmek ve mâziyi yıkmaktır .” Kezâ aşağıdaki resimde bulunan ve zamânın Reisicumhuru olan İnönü’nün hâtıratından
da bu niyetlerin gerçekliği bizzat ortaya zâten çıkmış bulunuyor…
12
Kürt Düşmanlığı
Kürtleri İslâm’dan soğutmak için Kürt düşmanlığını üretenler, kezâ, PKK’yı kuranlar
da de bu zihniyettir.
Şeyh Sâid olayından sonra Diyarbakır`da kurulan İstiklâl Mahkemesi`nin Başsavcısı
Ahmet Süreyyâ Özgören, 1960`larda Dünyâ Gazetesi’nde yayımladığı hâtıralarında diyor ki:
“Bir gün mahkemeye kara yağız yiğit bir Kürt genci getirdiler. Hâkimler sorguya çekti. Türkçe bilmediği anlaşılınca, hâkimler danıştılar ve delikanlının îdamına karar verdiler.
Türkçe bilmeyen bir kimseden bu memlekete bir hayır gelmeyeceğinden, îdamına karar verilmiştir, diye gerekçe gösterdiler. Hemen o gece çocuğu götürüp astılar.”
Temiz, M., Din Karşıtlığı,, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.comr/bilim/Din%20Karşıtlığı.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Din%20Karşıtlığı.doc, En Son Erişim Târihi: 18.02.2015 (http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm).
6
Tarih Medeniyet, Bulgaristan’a Satılan Osmanlı Evrakı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
ıhttp://tarihvemedeniyet.org/2009/08/bulgaristana-satilan-osmanli-arsivi, En Son Erişim Târihi: 18.02.2015
(http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm).
12
Bâkiler, Y.B., Sultan Vahdettin-Atatürk-Necip Fazıl ve Çile, Zaman G., 23.11.1990.
5
3
KÜRT DÜŞMANLIĞININ TOHUMUNU KİMLER EKTİ?
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
İnönü
Başsavcı daha sonra bu olayın tesirinden kurtulamadığını şöyle anlatıyor:
“Dağ Kapı’da Yalova adlı küçük bir otel vardı. Orada kalıyordum. Uyur uyumaz, o
Türkçe bilmeyen çocuk rüyâma girerek boğazıma sarıldı ve Türkçe olarak ‘Îdam etsinler (diye) niye beni bıraktın?’ şeklinde beni tehdit etti. Sabaha kadar bu hâl üç kere tekrar etti.
Deliye dönmüştüm...”
“Sabahleyin mahkemeye gittim ve hâkim arkadaşlara dedim ki, ‘Birâder, Türkçe bilmeyenleri asarsak tüm Diyarbekirlileri, hattâ tüm Doğuluları asmak lâzım. Biz buraya suçluları cezâlandırmaya geldik…’ Rüyâda başıma gelenleri onlara anlattım. Mazhar Müftü ve
öteki hâkimler, ‘Sen karışma bu bizim işimizdir’ dediler. Ben de savcılığımı ileri sürdüm, aramızda münâkaşa ağız kavgasına kadar ilerledi ve böylece mahkeme iptal oldu. Ben ve onlar
bir şifre ile durumu Ankara’ya bildirdik. Bir hafta sonra şu telgrafı aldım:
“Ahmet Süreyyâ Bey,
Diyarbekir İstiklâl Mahkemesi Başsavcısı,
4
KÜRT DÜŞMANLIĞININ TOHUMUNU KİMLER EKTİ?
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
Gâyemiz, Kürtler’in ve Kürtçülüğün kafasının ebedîyen ezilmesidir. Hâkim arkadaşlarınla anlaş... Gözlerinden öperim.
Başvekil İsmet İnönü7“
Bundan sonra başka ne yazılabilir ki, varın gerisini siz düşününüz, hem İslâm Düşmanı , hem Kültür Düşmanı ve hem de Kürt Düşmanı bir Başbakan ve de aynı zihniyette hempaları varken…
8
Bâzılarımızın aklına, “Bunlar artık târihte kaldı, biz şimdiye bakalım…” deyip geçiştirmek isteyebilir.
Ne mümkün!
Bu zihniyetin günümüzdeki tâkipçileri, ara sıra unutup ya da öfkelenip, gerçek yüzlerini gösterdikleri zaman, insan şaşırıp kalıyor, 21. yüz yılda olmamıza rağmen, bunlardan
birinin 20 Şubat 2015’te öfkelendiğinde diktatör ve faşist yüzleri bir anda, ‘…8-9 Haziran'da
ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamâmına el koymak olacaktır. Sâdece el mi koyacağım, buna
bulaşmış bütün iş adamlarından hesâbını soracağız9.‘ sözleriyle, tekrar ortaya çıktığında
olduğu gibi…
Hergün ‘çoluğu çocuğuyla’ yüzlerce hakârete ve tehditlere mâruz kalan ve aynı zihniyet tarafından hemen her gün ‘diktatör ve faşistlikle’ suçlanan şu sıradaki Reisicumhurumuz
Recep Tayyip Erdoğan’ın, işte bu zihniyetten bu tam diktatörce sözleri duyduğum an, hemen hemen ilk kez geçekten gözümde dağlar kadar büyüdüğünü hissettim…
Yediler, İ., Ayrılık Tohumlarını Kim Attı?, Zaman G., 19 Kasım 1991.
Temiz, M., Din Karşıtlığı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.comr/bilim/Din%20Karşıtlığı.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Din%20Karşıtlığı.doc, En Son Erişim Târihi: 18.02.2015 (http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm).
9
Gündem, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin: 8-9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacak,
Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28254932.asp, En Son Erişim Târihi: 21.02.2015
(http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm).
7
8

Benzer belgeler

Ey ABD! Takke Düştü Kel Göründü, Ankara Saldırısı

Ey ABD! Takke Düştü Kel Göründü, Ankara Saldırısı Temiz, M., Yalpacılar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/YALPACILAR.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/ YALPACILAR.pdf YA DA http://gayalo.net/YALPACILAR.pdf YA DA http://...

Detaylı