özgeçmiş - MEF Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

özgeçmiş - MEF Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: GÜÇLÜ AKYÜREK
İletişim Bilgileri
: [email protected]
Mail
2. Doğum Tarihi
:22.08.1980
3. Unvanı
:Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu
:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
2004
2016
Lisans
HUKUK
Yüksek Lisans
HUKUK
Doktora
KAMU HUKUKU
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
UNIVERSITE PARIS 1
PANTHEON-SORBONE
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Doçentlik
CEZA HUKUKU
MEF ÜNİVERSİTESİ
2005
2011
5. Akademik Unvanlar
DOÇENT DR., MEF ÜNİVERSİTESİ/ HUKUK FAKÜLTESİ/ CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ
HUKUKU ANABİLİM DALI
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
La responsabilité pénale des personnes morales selon le droit pénal turc, Journées Turco-Roumaines,
Travaux de l’Association Henri Capitant, 2016, s.76-81
La responsabilité pénale du médecin en droit turc, Journées Turco-Roumaines, Travaux de l’Association
Henri Capitant, 2016, s.130-133
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
Les Garanties procédurales pénales à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle. Comparaison:
France-Turquie, Editions de l'Université Galatasaray, 2007
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
İnsan Üzerinde Deney Suçu (TCK m.90) ve Klinik Araştırmalar Etik Kurulları, Terazi Hukuk Dergisi,
Sayı:100, 2014, s.8-16
Gönüllü Vazgeçme Düzenlemesi Gerekli Midir?, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:X
Sayı:2, 2013, s.183-202
İhmali Suçlar, Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, 2014, s.139-158
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 120. Maddesindeki Haksız Arama Suçu, Galatasaray Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012/2, 2014, s.29-39
La protection juridique de la vie privée: Approche internationale, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, 2012/1, 2014, s.139-177
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yeni 252. Maddesi ve Özel Sektörde Rüşvet, Bahçeşehir Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt:8, sayı:99-100, 22-42, 2012
Ceza Yargılamasında Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi Sorunu, Türkiye Barolar Birliği
Dergisi, S. 101, 61-82, 2012
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Unutulmuş Hükmü: Madde 332 (Bilgi İsteme), Prof. Dr. Köksal
Bayraktar’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt:2, sayı:2010/1, 933-942,
2011
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ülke-Türkiye Kararı Işığında Türk Hukuku Açısında Vicdani Ret,
Prof. Dr. Erdoğan Teziç'e Armağan, sayı:1, 509-514, 2007
Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununda 5681 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler, (Gülşah Kurt ile
birlikte), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sayı:2007/1, 165-200, 2007
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Türk Ceza Hukuku ve Türkiye Sınırları İçinde Gelişen Suriye’ye İlişkin Faaliyetler, Suriye Krizinin
Hukuki Boyutu, GSÜ Yayınları, s.106-112
7.6 Diğer Yayınlar
Kitaplar
Yargılamanın Yenilenmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu, Seçkin Yayıncılık, Ocak 2014, İstanbul
2010 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı, Bölüm adı: Hollanda Yargı Konseyi, Editör:
Prof. Dr. Bahri Öztürk, Seçkin Yayıncılık, Ağustos 2010, İstanbul
Makaleler
Anayasa Mahkemesi’nden Sınırsız Dinlemeye Onay (!),Güncel Hukuk, 62-63, 2012
Kişisel Veriler ve Özel Hayatın Gizliliği Hakkı, Suç ve Ceza, sayı:2011/3, 43-59, 2011
İnternet ve Özel Hayatın Gizliliği, Güncel Hukuk, 20-21, 2011
Görevi Kötüye Kullanma Suçu ile İlgili Yargıtay Karar İncelemesi, Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’a
Armağan, cilt:1, 759-768, 2008,
Yargı Bağımsızlığı, Av. Dr. Şükrü Alpaslan'a Armağan, sayı:1, 128-146, 2007,
Kasten Yaralama ve YTCK m.87/3 Sorunsalı, Güncel Hukuk, 46-47, 2006
Mesures de procédures spéciales et respect des droits de l’homme, Rapport National de la Turquie,
(Gülşah Kurt ile birlikte), Revue Internationale de Droit Pénal, sayı:2009/1-2, 303-321, 2009
Çeviriler
Pierre Henri BOLLE, İsviçre Örneğinde Ceza Usul Hukuku Reformu ve Adli Örgütlenme Modelleri,
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 2006, s. 89 – 100, (Makale çevirisi)
Pierre Henri BOLLE, Demokratik Ceza Sistemine Yönelik Tehditler, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer
Armağanı, 2008, s. 521 – 531, (Makale Çevirisi)
8.Projeler
2008 – 2011, Özel Yargılama Tedbirleri ve İnsan Haklarına Saygı
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
Türk Ceza Hukuku Derneği Üyeliği, 2006
Türk Ceza Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2011
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Etik Kurul Üyeliği, 2014
RACSE (Réseau académique sur la Charte sociale européenne et les droits sociaux) Üyeliği, 2016
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Öğrenci
Uygulama Sayısı
2015-2016
Bahar
Ceza Hukuku Genel
Hükümler II
2
2
45
2015-2016
Bahar
Kriminoloji
2
2015-2016
Güz
Ceza Hukuku Genel
Hükümler I
2
2015-2016
Güz
Kriminoloji
2
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
21
2
45
30

Benzer belgeler