İndir - GorevdeYukselmeVeUnvanDegisikligi.Com

Yorumlar

Transkript

İndir - GorevdeYukselmeVeUnvanDegisikligi.Com
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
KİTAPÇIK TÜRÜ
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
A
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
1. GRUP: MÜFTÜ
11 EKİM 2008
Adayın Adı ve Soyadı
Aday Numarası (T.C. Kimlik No)
Saat:10.00
:
:
DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon
sorumlularına başvurunuz.
2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav
başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz.
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem
kullanmayınız.
2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık
türünü mutlaka işaretleyiniz.
3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz.
Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
A
B
C
D
SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1.
2.
3.
4.
Soru kitapçığında 80 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 90 dakikadır.
Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için
kullanabilirsiniz.
Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim.
Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması
veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve
kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
A
MÜFTÜ
1. Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası’nın
8. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-
değiştirilebilir hükümlerindendir?
gisi Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görev ve
yetkilerindendir?
A) Devletin şekli
B) Cumhuriyetin nitelikleri
C) Devletin bütünlüğü
D) Devletin temel amaç ve görevleri
A) Yargıtay üyelerini seçmek
B) Üniversite rektörlerini seçmek
C) Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak
D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini
seçmek
2. T.C. Anayasası’na göre seçim kanunlarında
yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren ne kadar süre içerisinde yapılacak
seçimlerde uygulanmaz?
9. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda
İttifak Devletleri içinde yer almamıştır?
A) 3 ay
B) 6 ay
C) Bir yıl
D) İki yıl
A) Bulgaristan
B) İtalya
C) Almanya
D) Avusturya – Macaristan İmparatorluğu
3. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerdendir?
A) Vergi ödevi
B) İspat hakkı
C) Düşünce ve kanaat hürriyeti
D) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
10. Lozan’da tüm sonuçlarıyla kesin olarak kaldırılıp çözümlenen konu, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
4. T.C. Anayasası’na göre Millî Güvenlik Kurulunun gündemi kim tarafından düzenlenir?
A)
B)
C)
D)
Başbakan
Cumhurbaşkanı
Genelkurmay Başkanı
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
Batı Trakya ve Ege adaları
Musul ve Hatay
Kapitülasyonlar
Boğazlar
11. Türk Devleti’nin ilk ekonomi kongresi, aşağıdaki illerden hangisinde yapılmıştır?
A) İzmir
C) Adana
5. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkeme değildir?
B) Konya
D) Ankara
12. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatıl-
A) Uyuşmazlık Mahkemesi
B) Yargıtay
C) Danıştay
D) Sayıştay
ması ile aşağıda verilen olaylardan hangisi
arasında doğrudan bağlantı kurulabilir?
A) Menemen Olayı
B) 31 Mart Ayaklanması
C) Şeyh Sait Ayaklanması
D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
6. T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi
aşağıdakilerden hangisini, Anayasa’ya şekil ve
esas bakımlarından uygunluğunu denetler?
13. ● Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermez.
A) Tüzükler
B) Yönetmelikler
C) TBMM iç tüzüğü
D) Milletlerarası anlaşmalar
● Vatandaşlar kanun önünde eşittir.
● Millî egemenlik esastır.
Verilen özellikler hangi Atatürk ilkesi ile doğrudan bağlantılıdır?
7. T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet
Meclisi genel seçimlerinden önce aşağıdaki
bakanlardan hangisi çekilmez?
A) İnkılapçılık
C) Milliyetçilik
A) Bayındırlık ve İskân Bakanı
B) Ulaştırma Bakanı
C) İçişleri Bakanı
D) Adalet Bakanı
2
B) Halkçılık
D) Devletçilik
A
MÜFTÜ
14. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözü,
21. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,
aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Laiklik
C) Devletçilik
asıl görevlerinin yanında öğretmenlere aşağıdaki görevlerden hangisi ikinci görev olarak
yaptırılamaz?
B) İnkılapçılık
D) Cumhuriyetçilik
A)
B)
C)
D)
15. Aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulu
üyelerinden biridir?
22. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,
A) Adalet Bakanı
B) Maliye Bakanı
C) Meclis Başkanı
D) Emniyet Genel Müdürü
merkezde günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilir?
A)
B)
C)
D)
16. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık Kriz
Yönetim Merkezi organlarındandır?
A)
B)
C)
D)
Kriz Mali İşler Kurulu
Millî Güvenlik Kurulu
Kriz Koordinasyon Kurulu
Savunma Planlama Komitesi
on yıldan fazla hizmeti bulunan memurların,
hastalıklarının iyileşmemesi hâlinde, haklarında emeklilik hükümlerinin uygulanabilmesi
için en fazla kaç ay hastalık izni kullanmış
olmaları gerekir?
sayısı en fazla kaç olmalıdır?
B) 20
C) 25
D) 30
A) On iki
C) Yirmi dört
18. 3046 sayılı Kanun’a göre Bakanlıkların taşra
teşkilatı il kuruluşlarında aşağıdaki birimlerden hangisi bulunmaz?
A) Genel Müdürlük
C) Şeflik
Devlet memurlarının sicil dosyalarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
B) Şube Müdürlüğü
D) Memurluk
A)
B)
C)
D)
bağlı kuruluşlar ve ilgili kuruluşlar üzerindeki
denetim yetkisi aşağıdakilerden hangisidir?
25.
B) Vesayet
D) Hiyerarşik
20. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
B) 7
C) 9
Mal beyannameleri
Denetleme raporları
Sicil raporları
Ödül belgeleri
I- Aylıktan kesme
II- Kademe ilerlemesinin durdurulması
III- Devlet memurluğundan çıkarma
IV- Kınama
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
yukarıdaki disiplin cezalarından hangisi veya
hangileri yüksek disiplin kurulunca verilir?
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler, genel
olarak kaçıncı dereceden göreve başlarlar?
A) 6
B) On sekiz
D) Otuz altı
24. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,
19. Bakanların, Bakanlığa bağlı tüzel kişiliğe sahip
A) Liyakat
C) Yetki genişliği
Başbakanlık
İçişleri Bakanlığı
Bakanlar Kurulu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
23. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,
17. 3046 sayılı Kanun’a göre, Devlet Bakanlarının
A) 15
Okul müdürlüğü
Enstitü müdürlüğü
Müdür başyardımcılığı
Şube müdürlüğü
D) 10
A) Yalnız II
C) II - IV
3
B) Yalnız III
D) I - III
A
MÜFTÜ
26. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
33. Hz. Peygamberden mütevatir olarak nakledilen
yetki almadan gizli bilgileri açıklayan memurlara, aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
kıraat rivayetlerini yedi okuyuş olarak belirleyen kıraat âlimi kimdir?
A)
B)
C)
D)
A) Nâfi
B) İbn Mücahid
C) Said b. el-Müseyyeb
D) Yakup el-Hadramî
Kınama
Uyarma
Devlet memurluğundan çıkarma
Kademe ilerlemesinin durdurulması
27. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
34. Aşağıdaki isimlerden hangisi Tabiun neslinden
fazla çalışmanın ücretle karşılanmadığı
hâllerde, personele yaptırılacak fazla çalışmanın kaç saati için bir gün izin verilir?
A) 6
B) 8
C) 10
olan kurrâlardan değildir?
A) İbn Şihab ez-Zühri
B) Hasan-ı Basri
C) Mukatil b. Süleyman
D) Abdullah b. Kesir
D) 12
28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
35. Aşağıda verilen eser-müellif karşılaştırmaların-
yoktur?
dan hangisi yanlıştır?
A) Öğretmenimiz Atatürk bulvarı’nda oturuyormuş.
B) Çanakkale boğazı da kirlilikten nasibini aldı.
C) Yakup Kadri’nin Yaban Romanını okudum.
D) Bu yıl da Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı.
A) İmam-ı Malik - el-Muvatta
B) Taberani - el-Mu’cemü’l Kebir
C) Ebu Davud et-Tayalisi - Müsned
D) Abdürrezzak b. Hemmam - Müsned
29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti
36. Fiten ve melahim hadis ilminde hangi konuları
yanlış kullanılmıştır?
ele alır?
A) Ne mutlu Türk’üm diyene!
B) Dur, yolcu! Bilmeden gelip bastığın…
C) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı! İlerle.
D) Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!
A) İnanç konularını
B) Ahlak ve nefis terbiyesi ile ilgili konuları
C) Kıyamet ve gelecekle ilgili konuları
D) Beşerî münasebetle ilgili konuları
30. Resmî yazışmalarda alt makama yazılan yazı-
37. İstihsân metodunu en çok hangi mezhepler
ların bitiriliş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
kullanmıştır?
A)
B)
C)
D)
A) Rica ederim.
B) Arz ederim.
C) Arz ve rica ederim.
D) Bilgilerinize sunarım.
38. Şarap imalatçısına üzüm satmanın hükmünü
31. Çeşitli kitle iletişim araçlarında yer ve zaman
aşağıdaki prensiplerden hangisi belirler?
satın alınarak, yaratılan iletinin o kitle iletişim
araçları aracılığıyla, okur, dinler ve izler kitlelere sunulmasına ne ad verilir?
A) Reklam
C) Tanıma
A) Kıyas
C) Mesalih-i Mürsele
B) Propaganda
D) Kurumsal kimlik
B) Sedd-i Zerai
D) Istıshab
39. Muâmelâtta bâtıl-fâsid, yani butlân-fesad ayırımı özellikle hangi mezhebin ön plana çıkardığı
bir yaklaşımdır?
32. Halkla ilişkiler kavramının temelinde bulunan
en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Disiplin
C) Güven
Hanefiler - Şâfiiler
Hanefiler - Hanbeliler
Malikiler - Hanefiler
Malikiler - Hanbeliler
A) Hanefiler
C) Hanbeliler
B) Reklam
D) İletişim
4
B) Şafiiler
D) Zahiriler
A
MÜFTÜ
40. Hanefi fıkıh literatüründe zâhiru’r-rivaye niteli-
47. Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezilî âlimlerden
ğindeki eserlerin diğer adı nedir?
değildir?
A) Mesailü’l-Usul
C) el-Mesailü’l-Asliyye
A)
B)
C)
D)
B) Aslu’l-Mesail
D) Zahiriyyat
41. Aşağıdakilerden hangisi “Beyu’l-İne”nin tarifidir?
48. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir malın belli bir fiyat karşılığında vadeli olarak satılıp daha sonra satılan fiyattan düşük bir
fiyatla geri satın alınmasıdır.
B) Bir malın belli bir fiyat karşılığında vadeli olarak
satılıp, ardından satılan fiyattan daha yüksek
bir fiyatla geri satın alınmasıdır.
C) Akitten cayması hâlinde satıcıya kalmak üzere
müşterinin satıcıya ekonomik değeri olan bir
şey vermesidir.
D) Altın ve gümüşün diğer para cinsleriyle değişimidir.
A) İzmirli İsmail Hakkı - Yeni İlmi Kelâm
B) Abdüllatif Harpûtî - Tenkîhu’l-Kelâm fî Akâid’i
Ehli’l-İslâm
C) Filibeli Ahmed Hilmi - Muvazzah İlmi Kelâm
D) Muhammed Abduh - Risâletü’t-Tevhîd
49. “Kelam” kelimesini kelam ilmi için ilk kullanan
mezhep hangisidir?
A) Hanifiler
C) Eş’ariler
42. Aşağıdaki usûl-u fıkıh eserlerinden hangisi
Sadru’ş-Şeria Mes’ûd’a (747/1347) aittir?
A) Tavzih
C) Telvih
hikmetin ana konusu değildir?
B) Tenkih
D) Lüm’a
A) Ahlak
C) Siyasetü’l-Müdün
mahkemeye başvurarak hâkim kararıyla boşanmalarına ne ad verilir?
B) Tefrik
C) Fesih
ni yaptığı ve ruhun ölmezliğine inanan ekolün
adı nedir?
D) Tefviz
A) Tabiiyyun
C) Batınilik
olmadan önce gösterdiği olağan üstü fiillere
ne ad verilir?
bu türde eser kaleme alan ilk müellif kimdir?
B) Meûnet
D) İrhâs
A) Buhari
C) Gazali
hangi âlimle sona erer?
B) Tirmizi
D) Süleyman Çelebi
53. Aşağıdaki şairlerden hangisinin naat türünde
bir eseri yoktur?
B) Bâkıllânî
D) Şehristânî
A) Fuzuli
C) Yaman Dede
46. İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu
savunan mezhep hangisidir?
A) Mu’tezile
C) Kerramiyye
B) Maddeciler
D) İhvan-ı Safa
52. İslam tarihinde “şemail” ismini ilk kullanan ve
45. Eş’ari kelamcılarının mütekaddimûn dönemi
A) Cüveynî
C) Gazzâlî
B) Tedbirü’l-Menazil
D) Tezyinü’l-Â’mal
51. Ebu Bekir Zekeriya er-Razi’nin de temsilciliği-
44. Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber
A) İstidrac
C) Kerâmet
B) Mu’tezile
D) Maturidiler
50. Aşağıdakilerden hangisi amelî felsefe veya
43. Çağdaş İslam fıkhı literatürüne göre, eşlerin
A) Bain
Ebu’l-Hüzeyl el-Allâf
Fahreddin er-Razi
Ebu Ali el-Cübbâî
Kâdî Abdülcebbâr
B) Nedim
D) Arif Nihat Asya
54. Hinduizm’de günlük ibadetlerin dışında doğum, evlenme ve ölüm gibi insan hayatının
geçiş dönemlerinde gerçekleştirilen dinsel
törenlere ne ad verilir?
B) Hariciler
D) Cehmiyye
A) Gayatri
C) Mantra
5
B) Samskara
D) Vaisya
A
MÜFTÜ
55. Sabiiliğin inanç sistemi aşağıdakilerden han-
61.
gisidir?
A) Tenasüh
C) Düalizm
B) Avatara
D) Hulül
Hutbe sunumunda yukarıdaki aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
56. Yahudilikte toplu ibadet, buluğ çağına ulaşmış
en az kaç kişi ile yapılır?
A)
B)
C)
D)
A) I - III - IV - II
C) IV - I - III - II
Üç erkek
On erkek
Üç erkek ve yedi kadın
Beş erkek ve beş kadın
B) III - II - IV - I
D) III - IV - II - I
62. Aşağıdakilerden hangisi güzel konuşma ve
hitabet için verilen tariflerden değildir?
A)
B)
C)
D)
57. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce havarileriyle
yediği son akşam yemeği anısına icra edilir.
Katolik, Ortodoks ve Protestan Hıristiyanlarca
düzenli olarak Pazar günleri yapılmaktadır.
“Kutsal Komünyon”, “Mass”, “Rabbin Son
Akşam Yemeği” ve “Ekmek ve Şarap Ayini”
olarak da bilinen bu sakrament, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konfirmasyon
C) Evharist
I- Değerlendirme
II- Uygulama
III- Bilgi Toplama
IV- Planlama
Doğru bir duygunun gerçek anlatımı
Düşüncenin resmedilmesi
Muhatabı etkileme sanatı
Sağduyunun dile gelmesi
63. Sayısı 3-5 kişi arasında değişen bir konuşmacı
kümesinin herhangi bir sorunla ilgili önceden
hazırladıkları kısa konuşmaları tartışma olmaksızın halk önünde takdim etmelerine ne denir?
B) İnkarnasyon
D) Rahip takdisi
A) Sempozyum
C) Konferans
58. Tasavvuf tarihinde hicri I. ve II. dönemleri kap-
B) Panel
D) Açıkoturum
64. Danışanın sözleri arasındaki tutarsızlıklara
sayan, sahabeden sonraki neslin temsil ettiği
dönem hangisidir?
yada sözleri ile davranışları arasındaki çelişkilere dikkat çekmeye danışma tekniği olarak ne
ad verilir?
A) Örgütlenme dönemi
B) Tarikatlar dönemi
C) Zühd dönemi
D) Tasavvuf dönemi
A) Kıyaslama
C) Yüzleştirme
B) Tenkit etme
D) Duyguları yansıtma
65. Wolpe tarafından geliştirilen bir tekniktir. Ama-
59. Aşağıdakilerden hangisi yaygın din eğitimi
cı, herhangi bir uyarıcı ile korku veya kaygı
tepkisi arasındaki çağrışım bağını çözerek
korku tepkisini söndürmektir.
ilkeleri arasında değildir?
A) Zaman ve yaşla sınırlı değildir.
B) Değişik eğitim metotları kullanır.
C) Sürekli eğitimin yollarından biridir.
D) Programlar süre ve içerik olarak değişken
değildir.
Yukarıda verilen bilgiler “Rehberlik ve Dini
Danışma” ilkelerine yönelik tekniklerden hangisine aittir?
A) Taşırma
B) Kaçınma
C) Model Gösterme
D) Sistematik Duyarsızlaştırma
60. Aşağıdakilerden hangisi öğretimin planlamasının yararlarından değildir?
A) Öğretmenin ders konusunu önceden gözden
geçirmesini gerektirmez.
B) Öğretmeni bilinçlendirir ve görev duygusunu
aşılar.
C) Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır.
D) Konuların zamanında işlenmesini sağlar.
66. Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerinde
sorun çözerken karşılaşılan problem durumu
ile ilgili üç unsurdan biri değildir?
A) Birey
C) Engel
6
B) İletişim
D) Amaç
A
MÜFTÜ
67. Aşağıdakilerden hangisi PUKÖ çevriminin
72. Aşağıdakilerden hangisi yönetici rollerinde
temel özelliklerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
zaman yönetimi açısından önemli noktalardan
biri değildir?
Fonksiyonlar arası faaliyetleri geliştirir.
Kalite ve maliyet kriterlerine dönüktür.
Katılımcı yönetim tarzıdır.
Bireyleri dikkate almaz.
A) Önceliklerin belirlenmesi
B) Hedeflerin belirlenmesi
C) Her görevi kendisinin üstlenmesi
D) Teknolojideki yeniliklerden yararlanması
68. “Yönetim, örgütün amaçlarını gerçekleştirebil-
73. Aşağıdakilerden hangisi “Bir daha devlet
mek için bir dizi başarı ölçütleri koyar. Örgütün beklenen başarı ölçütlerine ne ölçüde
ulaştığını saptamak için, bu ölçütlerle yapılan
işlerin bir karşılaştırması yapılır.”
memurluğuna atanmamak üzere memurluktan
çıkarılma” cezasını gerektiren fiil ve hallerden
değildir?
Yukarıdaki paragraf yönetimin hangi işlevini
anlatmaktadır?
A) Planlama
C) Denetim
A) Siyasi partiye üye olmak
B) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
C) Özürsüz olarak bir yılda 20 gün göreve gelmemek
D) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması
B) Örgütleme
D)Yöneltme
69. “Bir organizasyon yapısı içinde çalışan insan
unsurunu anlamak, onun yeteneklerinden
yararlanmak, yapı ile insan davranışları arasındaki ilişkileri incelemek, organizasyon içinde
ortaya çıkan davranışlar, motivasyon, kararlara katılma ve tatmin gibi kavramlar üzerinde
durmuştur.”
74. Memurun eski görevindeki yetki-sorumluluk
ve devlet için taşıdığı önemin yeni görevinde
de aynen bulunmasına ne ad verilir?
A) Görev değişikliği
C) Görev yenilenmesi
Yukarıdaki paragraf hangi yönetim anlayışının
ana fikridir?
A)
B)
C)
D)
75. İhale dosyasının içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Klasik Yönetim Anlayışı
Modern Yönetim Teorisi
Neo-Klasik Yönetim
Bürokrasi Modeli
A)
B)
C)
D)
70. Aşağıdakilerden hangisi denetim ve soruşturma süreci ve türlerinden değildir?
A) İç Denetim
C) Kamu Denetimi
B) Görev birliği
D) Görev eşitliği
İlan metni
İhale dokümanı
Kesin hesap cetveli
Başvurular, teklifler
76. Aşağıda harcama yetkisinin devri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
B) Özerk Denetim
D) Bağımsız Denetim
A) Yetki devri yazılı olmak zorundadır.
B) Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş
olmalıdır.
C) Harcama yetkisinin devredilmesi yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
D) Tüm il ve ilçe müdürleri yetkilerini yardımcılarına kısmen veya tamamen devredebilirler.
71. Aşağıdakilerden hangisi “Liderlik” tanımlarına
ters düşer?
A) Liderlik, ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış
olduğu davranışların tümüdür
B) Liderlik, iletişim sürecinde, önceden belirlenmiş
hedeflere ulaşmak üzere yönlendirilmiş kişiler
arası etkileşim sürecidir
C) Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı harekete geçirmek ve bu hareketi devam
ettirmektir.
D) Liderlik, başkalarınca belirlenmiş amaçlara
ulaşmak için çaba göstermek, işleri planlamak,
uygulatmak ve denetlemektir.
7
MÜFTÜ
77. Aşağıdakilerden hangisi denetleme raporunun
içermesi gereken konulardan değildir?
A) Yardım toplama faaliyetinin brüt geliri
B) Yardım toplama faaliyeti sonunda sağlanan net
gelir
C) Denetlemeden sonra yardım toplama faaliyeti
için yapılacak tahmini harcama
D) Bu gelirin amacı gerçekleştirmede yeterli olup
olamayacağı konusundaki bilgi
78. Aşağıdakilerden hangisi taşınır işlemlerinde
tutulacak defterlerden değildir?
A) Tüketim Malzemeleri Defteri
B) Dayanıklı Taşınırlar Defteri
C) Vakıf Defteri
D) Kütüphane Defteri
79. “Bid’î talâk hiç geçerli değildir.” diyen zahiri
müçtehit kimdir?
A) Davut ez-Zahiri
C) İbn Hazm
B) Kasani
D) İbn Teymiyye
80. Hz. Peygamberin siretini ilk yazan kimdir?
A)
B)
C)
D)
Muhammed ibn İshak
İbn Hişam
İbn Sa’d
Vakıdi
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
8
A
A
CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
C
A
B
D
C
A
D
B
C
A
C
B
D
A
C
B
A
B
C
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
D
C
C
D
B
C
B
D
C
A
A
D
B
C
D
C
C
B
A
A
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
A
B
B
D
C
C
B
C
B
D
A
B
B
B
C
B
C
C
D
A
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
D
C
A
C
D
B
D
C
C
B
D
C
D
D
C
D
C
C
C
A

Benzer belgeler

İndir - GorevdeYukselmeVeUnvanDegisikligi.Com

İndir  - GorevdeYukselmeVeUnvanDegisikligi.Com DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makine...

Detaylı

İndir

İndir MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Detaylı

A Kitapçığı - Sanal Biyoloji

A Kitapçığı - Sanal Biyoloji 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı ...

Detaylı