Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Yorumlar

Transkript

Ürün Güvenlik Bilgi Formu
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 11
Revizyon tarihi 20/4/2015
FILA NOPAINT STAR
Basım tarihi 28/04/2015
Sayfa no. 1/16
Ürün Güvenlik Bilgi Formu
BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi
1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması
Unvanı
FILA NOPAINT STAR
1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı
Su bazlı boya sökücü.
Tanımlama/Kullanım
1.3. Şirket/iş sahibinin tanıtımı
Şirket Unvanı
Adres
Mevki ve Ülke
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Via Garibaldi, 58
35018 San Martino di Lupari (PD)
ITALIA
tel. +39.049.9467300
faks +39.049.9460753
yetkili kişinin e-posta adresi,
Güvenlik bilgileri formu sorumlusu
1.4. Acil durum telefonu
Acil bilgiler için danışınız
[email protected]
TEL +39.049.9467300 ITALIA: +39 02 66101029 Ospedale Niguarda di Milano ESPAÑA: + 34 91 562 04 20 Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses PORTUGAL: +351 808250143 Centro de Informação Antivevenos (CIAV) UNITED KINGDOM: NHS Direct - +44 0845 4647 or 111 (In England and Wales); NHS 24
- +44 08454 24 24 24 (In Scotland) FRANCE: +33 01 40 05 48 48 Centres Antipoison et de Toxicovigilance du Paris DEUTSCHLAND: +49 030 19240, Inst. f. Toxikologie Berlin ÖSTERREICH: +43 1 406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale VIZ NORGE: +47 22 59 13 00 Norwegian Poison Information Centre SWISS: 145 Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum - Centre Suisse
d''''''''''''''''Information Toxicologique - Centro Svizzero d''''''''''''''''Informazione
Tossicologica SWEDEN: 112 Giftinformationscentralen DENMARK: 82 12 12 12 Giftlinjen POLSKA: +48 22 849 76 12 Zakład Higieny NETHERLANDS: +31 030 2748888 National Poison Center BELGIQUE: +32 070 245 245 Centre Antipoisons - Ελλάδα: ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
ΤΗΛ. 7793777 HUNGARY: +36 06 80 20 11 99 ETTSZ= Health Toxicological Information Service
BÖLÜM 2. Tehlikelerin tanitimi.
2.1.Madde veya müstahzarın sınıflandırılması.
Ürün, 1272/2008 (AT) Yönetmeliği (CLP) hükümleri (ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar) uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Bu doğrultuda
ürün, 1907/2006 (AT) Yönetmeliği hükümleri ve sonraki değişikliklerine uygun bir güvenlik bilgi formu düzenlenmesini gerektirir.
Sağlık ve/veya çevreye yönelik olarak taşıdığı risklere ilişkin olası ilave bilgiler, işbu formun 11 ve 12. bölümlerinde bulunur.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 11
Revizyon tarihi 20/4/2015
FILA NOPAINT STAR
Basım tarihi 28/04/2015
Sayfa no. 2/16
2.1.1. 1272/2008 Yönetmeliği (CLP) ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar .
Sınıflandırma ve tehlikelerin tanıtımı:
Ciddi göz hasarları, kategori 1
Maruz kalan organlar için özel zehirlilik - bir kez maruz
kalma, kategori 3
H318
H336
Ciddi göz hasarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
2.1.2. 67/548/AET ve 1999/45/AT Direktifleri ve sonraki değişiklikleri ve uyarlamalar.
Tehlike sembolleri:
Xi
R Cümleleri:
41-67
Risk (R) ibarelerinin ve tehlike açıklamalarının komple metinleri bilgi formunun 16. bölümünde bulunur.
2.2. Etiket üzerinde belirtilmesi gereken bilgiler.
1272/2008 (AT) Yönetmeliği (CLP) ve sonraki değişiklikler ve uyarlamaları uyarınca tehlike etiketleri.
Resimli işaretler:
Uyarılar:
Tehlike
Tehlike bilgileri:
H318
H336
Ciddi göz hasarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Tedbir önerileri:
P101
P102
P271
P280
P310
P403+P233
P501
Bir doktora danışılması halinde, ürün kabını veya etiketini yanınızda bulundurunuz.
Çocukların erişemeyecekleri yerlerde tutunuz.
Sadece dışarda veya iyi havalandırılan yerde kullanınız.
Koruyucu eldiven giyin / gözleri / yüzü koruyunuz.
Derhal bir ZEHİR MERKEZİ / veya bir doktor / temas kurunuz.
Kabı iyi kapalı ve iyi havalandırılan yerde tutunuz.
Ürünü / kabı resmi göre de bertaraf ediniz.
Kapsadıkları:
Alcohols, secondary C11-15, ethoxylated
1-METOKSİ-2-PROPANOL
ASETATLI N-BÜTİL
2.3. Diğer tehlikeler.
Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den daha yüksek yüzdede PBT veya vPvB maddeleri içermez.
BÖLÜM 3. Bileşimi/içindekiler hakkinda bilgi.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 11
Revizyon tarihi 20/4/2015
FILA NOPAINT STAR
Basım tarihi 28/04/2015
Sayfa no. 3/16
3.1. Maddeler.
İlgili olmayan bilgiler.
3.2. Müstahzarlar.
Kapsadıkları:
Tanıtımı.
1-METOKSİ-2-PROPANOL
Kons. %.
Sınıflandırma 67/548/AET.
Sınıflandırma 1272/2008 (CLP).
C.A.S. 107-98-2
AT. 203-539-1
9 - 20
R10, R67
Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336
9 - 30
Xn R22, Xi R41
Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318
5-9
R10, R66, R67
Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336, EUH066
0 - 0,05
F R11, T R23/24/25, T R39/23/24/25
Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox.
3 H311, Acute Tox. 3 H331, STOT SE 1 H370
İNDEKS. 603-064-00-3
Tes. No.
01-2119457435-35
Alcohols, secondary C11-15, ethoxylated
C.A.S. 68131-40-8
AT. 614-295-4
İNDEKS. ASETATLI N-BÜTİL
C.A.S. 123-86-4
AT. 204-658-1
İNDEKS. 607-025-00-1
METANOL
C.A.S. 67-56-1
AT. 200-659-6
İNDEKS. 603-001-00-X
Not: Menzil üst değeri hariç.
Risk (R) ibarelerinin ve tehlike açıklamalarının komple metinleri bilgi formunun 16. bölümünde bulunur.
T+ = Çok Zehirli(T+), T = Zehirli(T), Xn = Zararli(Xn), C = Aşindirici(C), Xi = Tahrİş Edici(Xi), O = Yakici(O), E = Patlayici(E), F+ = Son Derece
Parlayici(F+), F = Kolay Parlayici(F), N = Çevre İçin Tehlikeli(N)
BÖLÜM 4. İlk yardim önlemleri.
4.1. İlk yardım tedbirlerinin tanımı.
GÖZLER: Olası lensleri çıkarın. Göz kapaklarını iyice açarak, derhal ve bol su ile en az 30/60 dakika yıkayınız. Derhal bir doktora danışınız.
DERİ: Kirlenmiş giysileri üzerinizden çıkarınız. Derhal bir duş alınız. Derhal bir doktora danışınız.
YUTMA: Mümkün olduğu kadar çok miktarda su içiriniz. Derhal bir doktora danışınız. Doktor tarafından net şekilde izin verilmemiş ise, kusturmaya
çalışmayınız.
SOLUNUM: Derhal bir doktor çağırınız. Maruz kalmış olan kişiyi kaza yerinden uzakta açık havaya çıkarınız. Solunum kesilirse, suni solunum
uygulayınız. Yardım eden kişi için uygun tedbirleri alınız.
4.2. Başlıca belirtiler ve etkiler, gerek akut gerekse daha sonra ortaya çıkabilecek olanlar .
Kapsanılan maddelerden kaynaklanan belirti ve etkiler, için 11. bölüme bakınız.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 11
Revizyon tarihi 20/4/2015
FILA NOPAINT STAR
Basım tarihi 28/04/2015
Sayfa no. 4/16
4.3. Derhal bir doktora danışılmasının gerekli olup olmadığının veya özel tedavilerin gerekli olup olmadıklarını belirtiniz.
Bulunmayan bilgiler.
BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri.
5.1. Yangın söndürücüler.
UYGUN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATLARI
Yangın söndürme teçhizatları: karbonik anhidrit, köpük, kimya tozu. Yanmamış ürün kaçakları ve dökülmeleri halinde, tutuşabilir buharları dağıtmak ve
kaçakları durdurmaya çalışan kişileri korumak için su buharı kullanılabilir.
UYGUN OLMAYAN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATLARI
Su jetleri kullanmayınız. Su, yangını söndürmek için etkili değildir, ancak patlama ve infilakları önleyerek, alevlere maruz kalmış kapalı kapların
soğutulması için kullanılabilir.
5.2. Madde veya müstahzardan kaynaklanan özel tehlikeler.
YANGIN HALİNDE MARUZİYETTEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER
Patlama tehlikesi doğurarak, ateşe maruz kalmış olan kapların içinde aşırı basınç meydana gelebilir. Yanma ürünlerini teneffüs etmekten kaçınınız.
5.3. Yangın söndürme görevlilerine yönelik özel tavsiyeler.
GENEL BİLGİLER
Ürünün ayrışmasını ve sağlık açısından potansiyel olarak tehlikeli maddelerin meydana gelmesini önlemek üzere kapları su jetleri ile soğutunuz. Daima
yangına karşı koruma ile komple ekipmanlar kullanınız. Kanalizasyona boşaltılmamaları gereken yangın söndürme sularını toplayınız. Yangın söndürme
için kullanılmış kontamine su ve yangın artıkları yürürlükteki kanunlara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
EKİPMAN
Kendi kendine yeterli açık devreli sıkıştırılmış hava solunum cihazı (EN 137), yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler (EN469), itfaiyeciler
için koruyucu eldivenler (EN 659) ve itfaiyeci çizmeleri (HO A 29 veya A30) gibi yangınla mücadele için normal donanımlar.
BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayilma önlemleri.
6.1. Kişisel önlemler, koruma düzenekleri ve acil durum halinde süreçler.
Tehlike olmadığı takdirde, kaçağın yayılmasını önleyiniz.
Deri, gözler ve kişisel giysilerin kontamine olmasının önlenmesi için uygun koruyucu donanımları (güvenlik bilgi formunun 8`inci bölümünde yer alan
kişisel koruyucu donanımlar dâhil) giyin. Bu bilgiler gerek çalışan görevliler gerekse acil durum müdahaleleri için geçerlidir.
6.2. Çevresel önlemler.
Ürünün kanalizasyonlara, yüzeysel sulara, yeraltı sularına sızmasını önleyiniz.
6.3. Sınırlandırma ve temizleme metot ve malzemeleri.
Sızan/akan ürünü uygun bir kap içerisine toplayınız. Bölüm 10`u kontrol ederek, ürün ile kullanılacak kabın uygunluğunu değerlendiriniz. Geri kalanı, atıl
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 11
Revizyon tarihi 20/4/2015
FILA NOPAINT STAR
Basım tarihi 28/04/2015
Sayfa no. 5/16
emici malzeme ile emdiriniz.
Kaçağın meydana gelmiş olduğu yerin yeterli derecede havalandırılmasını sağlayınız. Bölüm 7`deki kapların malzemesi için olası uyumsuzlukları kontrol
ediniz. Kontamine olmuş materyalin bertaraf edilmesi, madde 13 bağlamında bulunan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
6.4. Diğer bölümlere göndermeler.
Kişisel koruma ve bertaraf konularına ilişkin olası bilgiler 8 ve 13 numaralı bölümlerde belirtilmiştir.
BÖLÜM 7. Elleçleme ve depolama.
7.1. Güvenli kullanım için koruyucu önlemler.
Isı kaynaklarından, kıvılcımlardan ve çıplak ateşten uzak tutunuz, sigara içmeyiniz, kibrit ve çakmak kullanmayınız. Uygun bir havalandırma olmadığı
takdirde, buharlar zeminin hemen üstünde birikim yapabilir ve tetiklendikleri takdirde, alev alma tehlikesi ile daha sonra da tutuşabilirler. Elektrostatik yük
birikimlerinden kaçınınız. Kullanım sırasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara içmeyiniz. Yemek yenilen bölgelere girmeden önce kontamine olmuş
giysileri ve koruyucu donanımları çıkarın. Ürünün çevreye yayılmasını önleyin.
7.2. Olası uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama şartları.
Sadece orijinal kabında muhafaza ediniz. Serin ve iyi havalandırılan yerlerde, ısı kaynaklarından, çıplak ateş, kıvılcım ve diğer tutuşma kaynaklarından
uzakta muhafaza ediniz. Bölüm 10`da belirtilenleri kontrol ederek, kapları olası uygunsuz malzemelerden uzakta muhafaza edin.
7.3. Özel kullanımlar.
Bulunmayan bilgiler.
BÖLÜM 8. Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma.
8.1. Maruziyet sınır değerleri.
Referans Standartlar:
AUS
BEL
CHE
Österreich
Belgique
Suisse / Schweiz
CYP
CZE
Κύπρος
Česká Republika
DEU
DNK
ESP
Deutschland
Danmark
España
FIN
Suomi
FRA
GRB
GRC
France
United Kingdom
Ελλάδα
Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011
AR du 11/3/2002. La liste est mise à jour pour 2010
Valeurs limites d`exposition aux postes de travail 2012. / Grenzwerte am
Arbeitsplatz
Κ.Δ.Π. 268/2001; Κ.Δ.Π. 55/2004; Κ.Δ.Π. 295/2007; Κ.Δ.Π. 70/2012
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví při práci
MAK-und BAT-Werte-Liste 2012
Graensevaerdier per stoffer og materialer
INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en
España 2015
HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja
terveysministeriön julkaisuja 2012:5
JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102
EH40/2005 Workplace exposure limits
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 - 9
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 11
Revizyon tarihi 20/4/2015
Basım tarihi 28/04/2015
FILA NOPAINT STAR
Sayfa no. 6/16
HRV
HUN
IRL
ITA
NLD
Hrvatska
Magyarország
Éire
Italia
Nederland
NOR
POL
Norge
Polska
SVK
SWE
TUR
EU
Slovensko
Sverige
Türkiye
OEL EU
TLV-ACGIH
Φεβρουαρίου 2012
NN13/09- Institut za sigurnost Zagreb
50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
Code of Practice Chemical Agent Regulations 2011
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER) Values,
AF 2011:18
Veiledning om Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia
16 grudnia 2011r
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. júna 2007
Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18
2000/39/EC sayılı Direktifin ekidir
Yönetmeliği 2009/161/AB; Yönetmeliği 2006/15/AT; Yönetmeliği
2004/37/AT; Yönetmeliği 2000/39/AT.
ACGIH 2014
1-METOKSİ-2-PROPANOL
Eşik sınır değer.
Tip
Ülke
ZAO/8saat
MAK
AUS
187
50
187
50
DERİ.
VLEP
BEL
375
100
568
150
DERİ.
TLV
CYP
375
100
538
150
DERİ.
TLV
CZE
270
AGW
DEU
370
100
740
200
MAK
DEU
370
100
740
200
TLV
DNK
185
50
VLA
ESP
375
100
568
150
DERİ.
HTP
FIN
370
100
560
150
DERİ.
VLEP
FRA
188
50
375
10
DERİ.
WEL
GRB
375
100
560
150
DERİ.
TLV
GRC
360
100
1080
300
GVI
HRV
375
100
568
150
MDK
HRV
360
100
540
150
AK
HUN
375
OEL
IRL
375
100
568
150
TLV
ITA
375
100
568
150
OEL
NLD
375
TLV
NOR
180
NDS
POL
180
NPHV
SVK
375
mg/m3
STEL/15dak
ppm
mg/m3
ppm
DERİ.
550
DERİ.
568
DERİ.
DERİ.
563
DERİ.
50
360
100
568
DERİ.
MAK
SWE
190
50
300
75
DERİ.
ESD
TUR
375
100
568
150
DERİ.
OEL
EU
375
100
568
150
DERİ.
184
50
368
100
TLV-ACGIH
Çevre üzerinde öngörülen etkisiz konsantrasyon - PNEC.
Tatlı sularda referans değer
10
mg/l
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 11
Revizyon tarihi 20/4/2015
Basım tarihi 28/04/2015
FILA NOPAINT STAR
Sayfa no. 7/16
Deniz suyunda referans değer
Tatlı sulardaki sedimantasyonlar için referans değer
Deniz suyundaki sedimantasyonlar için referans değer
Su için referans değer, aralıklı salınım
STP mikroorganizmaları için referans değer
1
52,3
5,2
100
100
mg/l
mg/kg/d
mg/kg/d
mg/l
mg/l
Sağlık - Türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye - DNEL / DMEL
Maruziyet Yolu
Tüketiciler
üzerindeki
etkisi.
Lokal akut
Sistemik akut
Lokal kronik
Ağızdan.
VND
Soluma.
VND
Cilt.
VND
Sistemik
kronik
3,3 mg/kg
bw/d
43,9 mg/kg
Çalışanlar
üzerindeki
etkiler
Lokal akut
Sistemik akut
18,1 mg/kg
bw/d
ASETATLI N-BÜTİL
Eşik sınır değer.
Tip
Ülke
ZAO/8saat
STEL/15dak
mg/m3
ppm
mg/m3
ppm
MAK
AUS
480
100
480
100
VLEP
BEL
723
150
964
200
VEL
CHE
480
100
960
200
100
960
200
MAK
CHE
480
TLV
CZE
950
1200
MAK
DEU
480
100
960
200
VLA
ESP
724
150
965
200
VLEP
FRA
710
150
940
200
WEL
GRB
724
150
966
200
TLV
GRC
710
150
950
200
GVI
HRV
724
150
966
200
MDK
HRV
950
200
AK
HUN
950
OEL
IRL
710
OEL
NLD
150
TLV
NOR
NDS
POL
200
NPHV
SVK
480
100
960
MAK
SWE
500
100
700
150
713
150
950
200
TLV-ACGIH
950
150
950
200
75
950
METANOL
Eşik sınır değer.
Tip
Ülke
ZAO/8saat
STEL/15dak
mg/m3
ppm
mg/m3
ppm
MAK
AUS
260
200
1040
800
DERİ.
VLEP
BEL
266
200
333
250
DERİ.
TLV
CYP
260
200
TLV
CZE
250
AGW
DEU
270
200
1080
800
DERİ.
MAK
DEU
270
200
1080
800
DERİ.
DERİ.
DERİ.
1000
Lokal kronik
Sistemik
kronik
553,5 mg/m3
369 mg/m3
VND
50,6 mg/kg
bw/d
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 11
Revizyon tarihi 20/4/2015
Basım tarihi 28/04/2015
FILA NOPAINT STAR
Sayfa no. 8/16
TLV
DNK
260
200
VLA
ESP
266
200
HTP
FIN
270
200
330
250
DERİ.
VLEP
FRA
260
200
1300
1000
DERİ.
WEL
GRB
266
200
333
250
DERİ.
TLV
GRC
260
200
325
250
GVI
HRV
260
200
200
DERİ.
DERİ.
MDK
HRV
260
AK
HUN
260
OEL
IRL
260
200
DERİ.
TLV
ITA
260
200
DERİ.
OEL
NLD
133
100
DERİ.
TLV
NOR
130
100
NDS
POL
100
NPHV
SVK
260
200
MAK
SWE
250
200
OEL
EU
260
200
262
200
TLV-ACGIH
310
250
1040
DERİ.
300
DERİ.
350
250
328
250
DERİ.
DERİ.
Açiklamalar:
(C) = CEILING ; SOLUN = Solunabilir Fraksiyon ; TENEF = Teneffüs Edilebilen Fraksiyon ; GÖĞÜS = Göğüssel Fraksiyon.
VND = tehlike belirlenmiş ancak mevcut DNEL/PNEC yok ; NEA = öngörülen maruziyet yok ; NPI = belirlenen tehlike yok.
Solvent karışımları TLV:
233 mg/m3.
8.2. Maruziyet kontrolleri.
Uygun teknik önlemlerin alınmasının, kişisel koruma ekipmanlarına nispet ile daima öncelikli olması gerektiği ışığında, etkin bir yerel emme aracılığı ile
çalışma mekanının iyi havalandırılması garanti edilmelidir.
Kişisel koruyucu ekipmanların seçimi için, gerekmesi halinde kendi kimyasal madde tedarikçilerinize fikir danışınız.
Kişisel koruyucu donanımlar, bunların yürürlükteki standartlara uygunluğunu kanıtlayan CE işaretini taşımalıdır.
Göz yüz yıkama haznesi ile acil duşu öngörünüz.
EL KORUMA
Elleri, kategori III iş eldivenleri ile koruyunuz (ref. EN 374 standardı).
İş eldivenleri malzemesinin kati seçimi için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: uyumluluk, degradasyon, kırılma süresi ve içine işleme.
Müstahzarlar halinde, iş eldivenlerinin kimyasal maddelere dayanıklılığı, önceden tahmin edilebilir olmadığından, kullanmadan önce kontrol edilmelidir.
Eldivenler, kullanım süresi ve şekline bağlı olan bir aşınma süresine tabidirler.
CİLT KORUMA
Kategori I profesyonel kullanım amaçlı uzun kollu iş giysileri ve güvenlik ayakkabıları giyiniz (ref. 89/686/EEC Direktifi ve EN ISO 20344 standardı).
Koruyucu giysileri çıkardıktan sonra su ve sabun ile yıkanınız.
GÖZ KORUMA
Hava geçirmez gözlükler ile birlikte başlıklı yüz siperi veya koruyucu yüz siperi takılması tavsiye edilir (ref. EN 166 standardı).
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 11
Revizyon tarihi 20/4/2015
FILA NOPAINT STAR
Basım tarihi 28/04/2015
Sayfa no. 9/16
SOLUNUM KORUMA
Maddenin veya üründe bulunan bir veya daha fazla maddenin eşik değerinin (ör. TLV-TWA) aşılması halinde, sınıfı (1, 2 veya 3) kullanım limiti
konsantrasyonuna göre seçilecek olan A tip filtreli bir maskenin takılması tavsiye edilir. (ref. EN 14387 standardı). Farklı doğalı gaz veya buharların
ve/veya partiküllü gaz veya buharların (aerosol, duman, sis, vb.) bulunması halinde kombine tip filtreler öngörmek gerekir.
Uygulanan teknik önlemlerin, işçinin dikkate alınmış eşik değerlerine maruziyetini sınırlandırmak için yeterli olmamaları halinde, solunum yollarını koruma
araçlarının kullanılması gerekir. Her halükarda maske ile sağlanan koruma sınırlıdır.
Dikkate alınan maddenin kokusuz veya bunun koku eşiğinin ilgili TLV-TWA değerinden daha fazla olması halinde ve acil durumda, kendi kendine yeterli
açık devreli basınçlı hava solunum cihazı (ref. EN 137 standardı) veya dış hava alımlı solunum cihazı (ref. EN 138 standardı) takınız. Solunum yolları
koruma donanımının doğru seçilmesi için, EN 529 standardını referans olarak alınız.
ÇEVRESEL MARUZIYET KONTROLLERI.
Havalandırma cihazlarından emisyonlar da dahil olmak üzere, üretim süreçlerinin emisyonları çevreyi koruma normatiflerine uygunluk açısından kontrol
edilmelidir.
BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler.
9.1. Başlıca fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgiler.
Fiziksel Durumu
Renk
Koku
Koku eşiği.
pH.
Erime veya donma noktası.
Ilk kaynama noktası.
Kaynama derecesi.
Alevlenme noktası.
Buharlaşma hızı
Katıların ve gazların parlayıcılıkları
Alevlenme alt limiti.
Alevlenme üst limiti.
Patlama alt limiti.
Patlama üst limiti.
Buhar basıncı.
Buharların Yoğunluğu
Özgül ağırlığı.
Çözünürlük
Ayrışma katsayısı: n-otanol/su
Kendiliğinden alevlenme ısısı.
Ayrışma sıcaklığı.
Viskozite
Patlayıcı özellikleri
Yanıcı özellikler
sıvı
şeffaf
bir organik çözücü tipik
Mevcut değil.
6,1
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
> 61 °C.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
1,021 Kg/l
suda çözülebilir
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
9.2. Diğer bilgiler.
Kuru Artık.
VOC (1999/13/AT Yönetmeliği) :
VOC (uçucu karbon) :
0,30 %
27,81 %
15,50 %
-
283,93
158,25
g/litre.
g/litre.
BÖLÜM 10. Kararlilik ve reaktivite/tepkime.
10.1 Reaktivite.
Normal kullanım şartlarında diğer maddeler ile özel reaksiyon tehlikesi yoktur.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 11
Revizyon tarihi 20/4/2015
FILA NOPAINT STAR
Basım tarihi 28/04/2015
Sayfa no. 10/16
ASETATLI N-BÜTİL: Özellikle sıcak ile kolaylıkla ayrışır.
10.2. Kimyasal kararlılığı.
Ürün, normal kullanım ve depolama şartlarında kararlıdır.
10.3. Tehlikeli reaksiyon olasılığı.
Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar meydana getirebilir.
ASETATLI N-BÜTİL: Kuvvetli oksitleyici ajanlar ile patlama riski. Alkali hidroksitler, potasyum ter-butoksit ile tehlikeli reaksiyona girebilir. Hava ile patlayıcı
karışımlar oluşturur.
10.4. Kaçınılması gereken durumlar.
Aşırı ısınma kaynağından kaçınınız. Elektrostatik yük birikimlerinden kaçınınız. Her türlü ateşleme kaynağından kaçınınız.
ASETATLI N-BÜTİL: Rutubet, ısı kaynakları ve çıplak alevlere maruz kalmasından kaçınınız.
10.5. Kaçınılması gereken malzemeler.
ASETATLI N-BÜTİL: Su, nitratlar, kuvvetli oksitleyici maddeler, asitler ve alkaliler ve potasyum t-butoksit.
10.6. Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri.
Termik ayrışma veya yangın halinde sağlık açısından potansiyel zararlı gaz ve buharlar meydana gelebilir.
BÖLÜM 11. Toksikoloji bilgisi.
11.1. Toksikolojik etkiler hakkında bilgi.
Ürün ile ilgili deneysel toksikolojik verilerin bulunmaması halinde, ürünün sağlık açısından olası tehlikeleri kapsanan madde özellikleri bazında
sınıflandırma için referans alınan normatif bağlamında öngörülen kriterlere göre değerlendirilmiştir.Bundan dolayı, ürüne maruziyetten kaynaklanan
toksikolojik etkileri değerlendirmek için, olası olarak 3. bölümde belirtilmiş tek maddelerin konsantrasyonlarını dikkate alınız.
Ürün gözde ciddi zedelemeye sebep olur ve korneanın donukluğu, iris tabakasının zedelenmesi, gözün geri dönüşsüz şekilde renklenmesine sebep
olabilir.
Ürün, uyku hali, baş dönmesi, refleks kaybı, narkoz gibi etkiler ile merkezi sinir sisteminde (SNC) ehemmiyetli derecede depresyona sebep verebilen
yüksek derecede uçucu maddeleri kapsar.
METANOL: Ağızdan alma sonrası insan için minimum öldürücü doz, 300 ile 1000 mg/kg aralığı arasında kabul edilir. Maddenin 4-10 ml oranında ağızdan
alınması yetişkin insanda kalıcı körlüğe neden olabilir (IPCS).
ASETATLI N-BÜTİL: Maddenin buharları insanda, gözlerde ve burunda tahrişe neden olur. Mükerrer maruz kalındığında, deride tahriş, dermatoz (deride
kuruma ve çatlama ile) ve keratitler meydana gelir.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 11
Revizyon tarihi 20/4/2015
FILA NOPAINT STAR
Basım tarihi 28/04/2015
Sayfa no. 11/16
1-METOKSİ-2-PROPANOL
LD50 (Oral).5300 mg/kg Rat
LD50 (Deri).13000 mg/kg Rabbit
LC50 (Soluma).54,6 mg/l/4h Rat
ASETATLI N-BÜTİL
LD50 (Oral).> 6400 mg/kg Rat
LD50 (Deri).> 5000 mg/kg Rabbit
LC50 (Soluma).21,1 mg/l/4h Rat
BÖLÜM 12. Ekoloji bilgisi.
Ürünü çevreye atmadan iyi çalışma pratiklerini uygulayınız. Ürün su yollarına veya kanalizasyonlara ulaşmış veya toprak veya bitkileri kirletmiş ise yetkili
makamlara haber veriniz.
12.1. Ekotoksisite.
Bulunmayan bilgiler.
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik.
Alcohols, secondary C11-15,
ethoxylated
Biyolojik olarak hızlı ayrışabilir.
METANOL
Suda çözülebilir.
mg/l 1000 - 10000
Biyolojik olarak hızlı ayrışabilir.
1-METOKSİ-2-PROPANOL
Suda çözülebilir.
mg/l 1000 - 10000
Biyolojik olarak hızlı ayrışabilir.
ASETATLI N-BÜTİL
Suda çözülebilir.
mg/l 1000 - 10000
12.3. Biyobirikim potansiyeli.
METANOL
Ayırma katsayısı: noktanol/su.
BCF.
-0,77
0,2
1-METOKSİ-2-PROPANOL
Ayırma katsayısı: noktanol/su.
<1
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 11
Revizyon tarihi 20/4/2015
FILA NOPAINT STAR
Basım tarihi 28/04/2015
Sayfa no. 12/16
ASETATLI N-BÜTİL
Ayırma katsayısı: noktanol/su.
BCF.
2,3
15,3
12.4. Hareketlilik.
ASETATLI N-BÜTİL
Ayırma katsayısı: Toprak/su.
<3
12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları.
Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den daha yüksek yüzdede PBT veya vPvB maddeleri içermez.
12.6. Diğer ters etkiler.
Bulunmayan bilgiler.
BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri.
13.1. Atık işleme metodu.
Mümkün ise, tekrar kullanınız. Ürünün kalıntıları, tehlikeli özel atık olarak kabul edilmelidir. Bu ürünü kısmen içeren atıkların tehlikeliliği, yürürlükteki
kanun hükümlerine göre değerlendirilmelidir.
Bertaraf edilme, ulusal ve olası yerel kanunlara uygun olarak atık idaresi konusunda yetki sahibi bir şirkete teslim edilerek gerçekleştirilmelidir.
Ürünü kesinlikle zemin, kanalizasyon ve su yollarına atmayınız.
KONTAMİNE AMBALAJLAR
Kontamine olmuş ambalajlar, atık idaresine ilişkin ulusal kanunlara uygun olarak geri kazanım veya imha edilmek üzere gönderilmelidir.
BÖLÜM 14. Taşımacilik bilgisi.
14.1. UN numarası.
Uygulanmaz.
14.2. Uygun UN sevk ismi.
Uygulanmaz.
14.3. Taşımaya ilişkin tehlike sınıfı.
Uygulanmaz.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 11
Revizyon tarihi 20/4/2015
FILA NOPAINT STAR
Basım tarihi 28/04/2015
Sayfa no. 13/16
14.4. Ambalaj grubu.
Uygulanmaz.
14.5. Çevre açısından tehlikeler.
Uygulanmaz.
14.6. Kullanıcılar için özel koruma önlemleri.
Uygulanmaz.
14.7. MARPOL II eki ve IBC koduna göre dökme kimyasal taşıma.
İlgili olmayan bilgiler.
BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi.
15.1. Madde veya müstahzar için özel sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin norm ve mevzuatlar .
Seveso Kategorisi.
Hiçbiri.
1907/2006 (AT) Yönetmeliği XVII Ekinde kapsanılan ürün veya maddelere ilişkin kısıtlamalar.
Ürün.
Nokta.
3
Candidate Listesinde (REACH Madde 59) yer alan maddeler.
Hiçbiri.
İzne tabi maddeler (REACH XIV Eki).
Hiçbiri.
649/2012 (EC) Yönetmeliği uyarınca ihracat bildirim yükümlülüğüne tabi maddeler.
Hiçbiri.
Rotterdam Anlaşmasına tabi maddeler:
Hiçbiri.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 11
Revizyon tarihi 20/4/2015
FILA NOPAINT STAR
Basım tarihi 28/04/2015
Sayfa no. 14/16
Stockholm Anlaşmasına tabi maddeler:
Hiçbiri.
Sağlık Kontrolleri.
Mevcut risk değerlendirme verilerinin, işçi sağlık ve güvenliğine ilişkin risklerin az olduğunu ve 98/24/EC direktifine uyulduğunu kanıtlamaları şartı ile bu
kimyasal maddeye maruz kalmış işçiler sağlık kontrollerinden geçmeyecektir.
648/2004 sayılı Yönetmelikte (AT) uygun bileşim maddeleri
İyonik olmayan sürfaktanlar
%5'ten az
15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi.
Kapsanılan aşağıdaki maddelere ilişkin olarak bir kimyevi güvenlik değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir:
1-METOKSİ-2-PROPANOL
BÖLÜM 16. Diğer bilgiler.
Form`un 2-3 bölümlerinde belirtile (H) tehlike bilgilerinin metni:
Flam. Liq. 2
Parlayıcı sıvı, kategori 2
Flam. Liq. 3
Parlayıcı sıvı, kategori 3
Acute Tox. 3
Akut zehirlilik, kategori 3
STOT SE 1
Maruz kalan organlar için özel zehirlilik - bir kez maruz kalma, kategori 1
Acute Tox. 4
Akut zehirlilik, kategori 4
Eye Dam. 1
Ciddi göz hasarları, kategori 1
STOT SE 3
Maruz kalan organlar için özel zehirlilik - bir kez maruz kalma, kategori 3
H225
Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226
Alevlenir sıvı ve buhar.
H301
Yutulması halinde toksiktir.
H311
Cilt ile teması halinde toksiktir.
H331
Solunması halinde toksiktir.
H370
Organlarda hasara yol açar.
H302
Yutulması halinde zararlıdır.
H318
Ciddi göz hasarına yol açar.
H336
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
EUH066
Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Form`un 2-3 bölümlerinde belirtilen (R) risk cümleleri metinleri:
R10
ALEVLENIR.
R11
KOLAY ALEVLENIR.
R22
YUTULMASı HALINDE ZARARLıDıR.
R23/24/25
SOLUNDUĞUNDA, CILT ILE TEMASıNDA VE YUTULDUĞUNDA TOKSIKTIR.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 11
Revizyon tarihi 20/4/2015
FILA NOPAINT STAR
Basım tarihi 28/04/2015
Sayfa no. 15/16
R39/23/24/25
R41
R66
R67
TOKSIK: SOLUNDUĞUNDA, CILT ILE TEMASıNDA VE YUTULDUĞUNDA
TEDAVISI MÜMKÜN OLMAYAN ÇOK CIDDI ETKILERIN GÖRÜLME TEHLIKESI.
GÖZDE CIDDI HASAR RISKI.
TEKRARLANAN MARUZIYETTE DERIDE KURULUĞA VE ÇATLAKLARA NEDEN
OLABILIR.
BUHARLARı UYUŞUKLUĞA VE BAŞ DÖNMESINE NEDEN OLABILIR.
AÇIKLAMALAR:
- ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması
- CAS NUMBER: Chemical Abstract Service kayıt Numarası
- CE50: Teste tabi tutulan popülâsyonun %50`sinde etki gösteren konsantrasyon
- CE NUMBER: ESIS`deki belirleme numarası (mevcut maddelerin Avrupa arşivi)
- CLP: EC1272/2008 Yönetmeliği
- DNEL: Türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Kimyasal maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi için dünya genelinde harmonize edilmiş sistem
- IATA DGR: Uluslararası hava taşımacılığı Birliği`nin tehlikeli maddelerin taşınması Yönetmeliği
- IC50: Teste tabi tutulan popülâsyonun %50`sinde immobilizasyon konsantrasyonu
- IMDG: Tehlikeli Maddelerin taşınması için Uluslararası Denizcilik Kodu
- IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü
- INDEX NUMBER: CLP`nin VI Ek`teki belirleme numarası
- LC50: Ölümcül konsantrasyon %50
- LD50: Ölümcül konsantrasyon %50
- OEL: Mesleki maruziyet seviyesi
- PBT: REACH`e göre kalıcı, biyobirikimli ve zehirli
- PEC: Öngörülen Çevresel Konsantrasyonu
- PEL: Öngörülen Maruziyet Seviyesi
- PNEC: Öngörülen etkisiz konsantrasyon
- REACH: EC 1907/2006 Yönetmeliği
- RID: Tren ile tehlikeli maddeleri uluslar arası taşıma Yönetmeliği
- TLV: Eşik sınır değer
- ESD TAVAN DEĞERİ:mesleki maruziyet süresinin her anı esnasında aşılmaması gereken konsantrasyon.
- TWA STEL: Kısa süreli maruziyet sınırı
- TWA: Zaman ağırlıklı ortalama maruziyet sınırı
- VOC: Uçucu organik bileşik
- vPvB: REACH`e göre çok kalıcı ve çok biyobirikimli
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).
GENEL BİBLİYOGRAFİSİ:
1. 1999/45/AT Yönetmeliği ve sonraki değişiklikler
2. 67/548/AET Yönetmeliği ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar
3. Regulation (AB) 1907/2006 (REACH)
4. Regulation (AB) 1272/2008 (CLP)
5. Regulation (AB) 790/2009 (I Atp.CLP)
6. Regulation (AB) 453/2010
7. Regulation (AB) 286/2011 (II Atp.CLP)
8. Regulation (AB) 618/2012 (III Atp.CLP)
9. Regulation (AB) 487/2013 (IV Atp. CLP)
10. Regulation (AB) 944/2013 (V Atp. CLP)
11. Regulation (AB) 605/2014 (VI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) Web sitesi
Kullanıcılar için bilgi:
Bu güvenlik formunda sunulan bilgiler, son revizyon tarihindeki bilimsel ve teknik bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır. Ürünün özel kullanım alanlarına
göre kullanıcılar, bilginin uygunluğunu ve eksiksiz olduğunu doğrulamalıdırlar.
Bu belge herhangi bir ürün özelliği için garanti olarak kabul edilmemelidir.
Bu ürünün kullanımı bizim direk kontrolümüz dışındadır, bu nedenle kullanıcılar kendi sorumlulukları altında geçerli tüzüğe, sağlık ve emniyet kurallarına
uymalıdırlar. Üretici yanlış kullanımdan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 11
Revizyon tarihi 20/4/2015
FILA NOPAINT STAR
Basım tarihi 28/04/2015
Sayfa no. 16/16
Kimyasal ürünlerin kullanılması ile görevli personel uygun eğitimden geçirilmelidir.
Önceki revizyona göre değişiklikler:
Belirtilen kısımlarda değişiklik yapıldı:
01 / 02 / 06 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 14 / 15.

Benzer belgeler

HYDROREP ECO_2 TUR.rtf

HYDROREP ECO_2 TUR.rtf uzakta muhafaza ediniz. Bölüm 10`da belirtilenleri kontrol ederek, kapları olası uygunsuz malzemelerden uzakta muhafaza edin.

Detaylı

FUGAPROOF_12 TUR.rtf

FUGAPROOF_12 TUR.rtf BÖLÜM 15. Mevzuat bilgileri. 15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Κ.Δ.Π. 268/2001; Κ.Δ.Π. 55/2004; Κ.Δ.Π. 295/2007; Κ.Δ.Π. 70/2012 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 Graensevaerdier per ...

Detaylı

FILANO RUST_1 TUR.rtf

FILANO RUST_1 TUR.rtf 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri Şirket Unvanı Adres Mevki ve Ülke

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu 7.1. Güvenli kullanım için koruyucu önlemler. Isı kaynaklarından, kıvılcımlardan ve çıplak ateşten uzak tutunuz, sigara içmeyiniz, kibrit ve çakmak kullanmayınız. Uygun bir havalandırma olmadığı ta...

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Referans Standartlar:

Detaylı