kapak.fh11

Yorumlar

Transkript

kapak.fh11
ÜRÜN HABERLER‹
HASIR BANTLAR
OPERATÖR TERM‹NALLER‹
Q SER‹S‹ MES MODÜLÜ
Do¤rusal Dönüfllü
Yüksek Performans ve Bellek Kapasitesi
Donan›m Maliyetini Azalt›r
Do¤rusal dönüfllü has›r bantlar, (+)196° ve
(-)4° ortam s›cakl›¤›na mukavvim, asit ve
alkallere dayan›kl›d›r. Kimyasal flartlara dayan›r.
Bu özelliklerinden dolay› Shrink tünellerinde
de kullan›lmaktad›r. Do¤rusal dönüfllü has›r
bantlar g›da sektörüne uygundur. Kolay
temizlenebilir ve y›kanabilir. Mikrop
bar›nd›rmaz. Modüler yap›da oldu¤u için
istenilen ölçülerde oluflturulabilir. Has›r
geometrisine sahip yüksek gerilime
dayan›kl›d›r. Uzun ömürlüdür. Do¤rusal
dönüfllü has›r bantlarin, dolu, delikli, üstü
engelli vb. gibi çeflitli yüzey alanlar› mevcuttur.
Düflük çapta dönebilme kabiliyeti vard›r.
Gelifltirilmifl ifllemciler sayesinde yeni nesil
operatör terminalleri PMIvisu ve PMIopen
da yüksek performans ve ayn› yüksek bellek
kapasitesine sahip. Bu onlar›n karmafl›k
programlar için de kullan›labilece¤i anlam›na
gelmektedir. Yüksek kontrastl› görüntü daha
iyi okunabilirlik sa¤lar. Yeni mekanik kavram
toprak sinyali topra¤›ndan muhafazas›ndan
ayr›flt›r›r ve böylece kontrol kabinelerinde
hata izlemeyi kolaylaflt›r›r. PMIopen, hem
standart yaz›l›m hem de kendi-oluflturdu¤unuz
yazl›m›n her ikisi için de kuruluma haz›rd›r.
Yaz›l›m, Microsoft ActiveSync ifllevselli¤i
vas›tas›yla kurulur, dolay›s›yla h›zl› ve
zahmetsizdir. PMIvisu, PMI-PRO grafik yaz›l›m›
ile basit yap›land›rma ve de¤erlendirme
ayg›tlar› için basit teflhis olana¤› sunar. Çok
genifl bir ara yüz çeflitlili¤i sayesinde, di¤er
tesis bölümleriyle esnek iletiflim sa¤lar.
Q serisi MES modülü, kullan›c›lar›n üretim
kontrol sistemlerinin MES veritaban›nda
do¤rudan arabirim oluflturmas›na olanak
verir. Arabirim oluflturan PC katman›na
duyulan gereksinimi ortadan kald›r›r, böylece
donan›m maliyetleri ve kurulum süresi azalm›fl
olur. PC katman› üzerinden çal›flan arabirim
yaz›l›m›n› kullanan bir uzmana duyulan
gereksinimi de ortadan kald›r›r, kurulum
maliyetlerini azalt›rken maliyetli yaz›l›mlardan
ve hizmetlerden tasarruf edilmesini sa¤lar.
Toplam iflletmeye alma süresini azaltarak
MES mimarisini kolaylaflt›r›r. Bu modül ile
endüstriyel PLC tasar›m standartlar›na uyumlu
oldu¤u için güvenilirli¤i ve eriflilebilirli¤i art›r›r.
Basitlefltirilmifl sistem mimarisi ile daha yüksek
üretkenlik düzeyine eriflim için daha fazla
do¤rudan veri görünürlü¤ü sa¤lar.
ÇA⁄RI ENDÜSTR‹
Tel : +90 212 4440042
Fax : +90 212 5015408
PILZ TÜRK‹YE
Tel : +90 216 5775550
Fax : +90 216 5775549
MITSUBISHI ELECTRIC - GTS
Tel : +90 212 3201640
Fax : +90 212 3201649
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 25669 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 25722 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 25698 giriniz.
fiAMANDIRALI KONDENSTOP
BOYAMA MAK‹NASI
PLAST‹K KONTROL VANALARI
Termostatik Hava Tahliyeli
Tam Otomatik
Solenoid Kontrollü
K o m p l e
Paslanmaz Çelik fiamand›ral›
Kondenstoplar,
özellikle kondens miktar› ile
de¤iflen sürekli
tahliyeli buhar
doyma s›cakl›¤›nda gerçeklefltirir. Özellikle kondens tahliyesinin h›zl›
olmas› istenen, sistemler için tercih edilir.
Otomatik s›cakl›k kontrollü sistemler için
ideal kondenstoptur. Tahliye görevini yerine
getiren flamand›ran›n yan›s›ra hava ve
yo¤uflmayan gazlar›n tahliyesi de gövde içinde
mevcut temostatik kapsül taraf›ndan
gerçeklefltirilir. Böylece boru hatt›nda, hava
birikintileri ile oluflan koç darbeleri önlenmifl
olur. Ayn› zamanda flamand›ran›n herhangi
bir nedenle fonksiyonunu kaybetmesi
durumunda termostatik kapsül devreye
girerek kondens tahliyesine devam eder ve
sistemde t›kan›kl›¤› önler. Uygulama alanlar›
flunlard›r; Ilaç endüstrisi, Kimya endüstrisi,
G›da endüstrisi, Is› Eflanjörleri, Is›tma
Bataryalar›, Tanklar, Tavalar, Tablalar, F›r›nlar.
Tam Otomatik Kauçuk Yap›flt›rma Kimyasallar›
Boyama Sistemi; Ön Is›tma F›r›n›, Yafl Boya
Kabini, Kurutma F›r›n› ve Konveyör
Sisteminden oluflmaktad›r. Otomatik Kauçuk
Yap›flt›rma Kimyasallar› Boyama Sisteminin
çal›flma prensibi flu flekildedir: Operatör
taraf›ndan yükleme yap›lan parçalar ön ›s›tma
f›r›n›nda Infra-Red paneller önünden geçerek
gerekti¤i kadar ›s›t›l›r. Is›t›lan parçalar boya
kabinine al›n›r. Primer ve Sekonder boya
ayn› kabinde at›l›r ve boyama ifllemi bittikten
sonra kurutma f›r›n›ndan geçirilerek parça
kurutulur. Boyama robotunda Servo motor
kullan›lmaktad›r. Sistemde ayar parametreleri
ve veri giriflleri operatör paneli vas›tas› ile
yap›lmaktad›r. Boyama sisteminde iç boyama
ve d›fl boyama opsiyonlar› bulunmaktad›r.
HACI AYVAZ
Tel : +90 212 7710145
Fax : +90 212 7714727
ELS‹SAN MAK‹NA
Tel : +90 224 3841065
Fax : +90 224 3841068
DO⁄Ufi VANA
Tel : +90 232 4332356
Fax : +90 232 4580896
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 25690 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 25685 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 25680 giriniz.
38
KASIM 2008
DO⁄Ufi 100 Serisi Kontrol Vanas›, Y-tipi
plastik gövdede, solenoid kontrol, bas›nç
düflürme ve sabitleme veya debi kontrol
görevlerini gerçeklefltiren, diyafram aktüatörlü,
hidrolik prensiplerle çal›flan bir kontrol
vanas›d›r. Ürün, endüstriyel cam destekli özel
naylon malzemeden yap›lmakta olup ürünün
yüksek kimyasal ve kavitasyon dayan›m›
bulunmaktad›r. Vanan›n Y tipi gövdesi
herhangi bir kafes, mil veya gövde omurgas›
bulunmaz. Bu da çok düflük bas›nç kay›plar›na
ve çok yüksek debi kapasitesine, yani yüksek
kv de¤erine yol açar. Ayr›ca flanfll›, diflli,
mafsall› ba¤lant› seçenekleri kullan›c›lara
kolayl›klar sa¤lar. Uzun hareket alan›na sahip
destekli vana klapesi, çevresel olarak
desteklenmifl diyafram ve de¤ifltirilebilir
s›zd›rmazl›k contalar›na sahip 100 Serisi
Kontrol Vanalar› y›llarca dayan›m›n›
kaybetmez. DO⁄Ufi 100 Serisi Kontrol
Vanalar›n›n, 2”, 21/2”, 3”, 4” ve 6” çaplarda
üretimi yap›lmaktad›r.

Benzer belgeler