faaliyet raporu 2012 - İstanbul Trafik Vakfı

Yorumlar

Transkript

faaliyet raporu 2012 - İstanbul Trafik Vakfı
İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
2012 YILI FAALİYET RAPORU
Vakfımızın 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır.
TRAFİK HİZMETİ VEREN BİRİMLERE YAPILAN KATKILAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün trafik hizmetlerini yürüten birimlerine,Vakıf amaçları
ve Mütevelli Heyet kararları doğrultusunda gerekli desteği bağış olarak sağlamıştır.
1-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde
kullanılmak üzere, araç ihtiyacının satın alma yerine araç kiralanması sistemine devam
edilerek vakfımız tarafından 35 adet Ford Mondeo, 75 adet Ford Connect,2 adet Fiat Linea
araç 3 yıllığına kiralanmıştır.
2-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde
kullanılmak üzere 25 adet BMW motosiklet,50 adet Honda motosiklet ,25 adet Hyundai binek
araç,1adet Mercedes binek araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü adına alınmıştır.
3-Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı birimlere bilgisayar, yazıcı ve malzemeleri,
fotokopi makinesi ile gerekli kırtasiye ve sair malzemeler alınmıştır.Ayrıca bunlara ait gerekli
tamir ve bakımları yaptırılmıştır.
4-Trafik hizmetlerinde kullanılan muhtelif markalardaki görev araçlarının tamir
bakımları yaptırılmıştır.
5-Vakfımız Çekiciler İşletmesi ile 10(On) İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis
Hizmetleri Dernekleri İktisadi İşletmeleri arasında yıl içinde yapılan hasılat paylaşımı
sözleşmeleri doğrultusunda İlçe Derneklerinin 1.843.959,17-TL gelir elde etmesi sağlanmış
ve böylece İlçelerin Trafik hizmetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli ölçüde destek
olunmuştur
2012 yılında Vakfın Gelir-Gider ve Amaca uygun yapılan harcamaların
dökümü aşağıya çıkarılmıştır.
G E L İR L E R
T O P LA M I
T U T A R (T L)
M U H T .B A Ğ IŞ V E Y A R D IM LA R
7 4 2 .9 8 8 ,5 8
F A İZ V E R E P O G E LİR LE R İ
1 2 8 .0 9 0 ,7 7
3 9 .2 6 8 ,0 9
D İG .O LA Ğ A N D IŞ I G E LİR V E K A R LA R
9 1 0 .3 4 7 ,4 4
G E LİR LE R T O P LA M I
V A K IF G E N E L G İD E R LE R İ
A Ç IK L A M A
E LE K T R İK S U G A Z G İD E R LE R İ
( V k f.M rk . )
9 .0 3 2 ,8 1
H A B E R LE Ş M E G İD E R LE R İ
( V k f.M rk . )
1 7 .6 1 5 ,0 7
B A K IM
( T a ş ıt , B in a , D e m ir b a ş , v b .)
2 0 .6 2 0 ,4 6
O N A R IM
G İD E R LE R İ
T U T A R
T E M İZ LİK G İD E R LE R İ
( V k f.M rk . )
S İG O R T A G İD E R LE R İ
( T a ş ıt , B in a , D e m ir b a ş , v b .)
3 4 5 ,0 0
K İR A G İD E R LE R İ
( V k f.M r k . a r ş iv i)
S O S Y A L G İD E R LE R
( V k f.
G A Z E T E V E D E R G İ G İD E R LE R İ
( V k f.M r k .k u lla n ıla n
G e n e l
K u ru l
M e rk e z
( V k f. H iz m e t A r a ç la r ı)
(V k f.M rk .
M A H K E M E V E N O T E R G İD E R LE R İ
(D a v a
D İĞ E R Ç E Ş İT Lİ G D R .
( V k f . M r k . k u ll. m a t b u
V E R G İ V E H A R Ç LA R ( M T V v .b )
( V k f . H iz m e t a r a ç la r ı M T V
A M O R T İS M A N G İD E R LE R İ
( V k f. t a
F İN A N S M A N G İD E R LE R İ
V A K IF G İD E R LE R T O P LA M I
e v r a k la r
t a s d ik le r i v b . )
v e
d iğ e r
M u a y e n e
m ü ş . g id )
h a r ç la r ı)
k a y ı t l ı a r a ç ,m a k i n e ,d e m i r b a ş , v b .s a b i t k ı y m e t .)
m a s r a fla r ı)
2 3 .4 0 4 ,6 8
6 9 2 ,3 0
8 5 .1 8 9 ,7 9
k a t a id a t ö d e m e s i)
m a s r a f la r ı, K a n u n i d e f t e r
(B a n k a
G id . )
g a z e te )
O R T A K G İD E R LE R E K A T ILM A P A Y LA R I
v e
1 3 .5 9 7 ,5 4
3 .9 8 0 ,0 0
g id . V a k ıf
U L A Ş IM , Y A K IT ,Y A Ğ V E Y O L G İD E R L E R İ
5 .
(T L)
2 .7 6 0 ,0 0
4 6 6 ,1 1
4 .5 5 7 ,9 9
3 8 .2 2 0 ,0 7
1 0 4 .7 8 1 ,4 6
1 0 5 ,0 1
3 2 5 .3 6 8 ,2 9
T R A F İ K
O t o
H İ Z M E T L E R İ
T a m ir
B a k ım
İ Ç İ N
Y A P I L A N
H A R C A M A L A R
G id e rle ri
v e
B ü ro
M a lz .
B ilg is a y a r,F o t o k o p i
A ra ç
T e s c il
M a s ra fla rı
B a k ım
v e
O n a rım
v e
G id e rle ri
b e n z e ri
M u h t e lif
H a rç
4 4 .3 4 8 ,3 0
C ih a z
G id e rle ri
H iz m .
k u lla n ıla n
E m n iy e t
A ra ç la rı
K a s k o
T ra fik
H iz m .
k u lla n ıla n
E m n iy e t
A ra ç la rı
Y a k ıt - O G S
G id e rle ri
( T ra fik
H a ft a s ı
T e m s il- T e m iz lik
G id e rle ri
K ırt a s iy e - M a t b u
E v ra k - T o n e r
T ra fik
D e n e t le m e
T ra fik
S ire n
Ş u b .M ü d r.E lb is e
O t o
T rf
T e ls iz
K ira la m a
D e n e t le m e
M o t o rs ik le t
L a s t ik
v e
t e c h iz a t
g id e rle ri
4 6 .4 2 8 ,2 0
G id e rle ri( G P R S )
8 6 .2 5 7 ,8 0
3 .7 8 1 ,4 6
t a k ip
1 7 .0 9 8 ,0 6
G id e rle ri
4 6 .1 3 4 ,7 8
G id e ri
4 7 .0 2 5 ,8 2
1 .3 9 3 .6 9 1 ,5 0
Ş u b .M ü d r.o t o
O n a rım
z in c ir
G id e rle ri
2 .7 2 0 ,3 0
G id e rle ri
5 .1 7 6 ,4 9
T ra fik
H iz m .k u lla n ıla n
T ra fik
H iz m .
k u lla n ıla n
V k f.A ra ç la rı
Y a k ıt
T ra fik
H iz m .
k u lla n ıla n
V k f.A ra ç la rı
O G S
T ra fik
H iz m .
k u lla n ıla n
V k f.A ra ç la rı
K a s k o - T rf.S ig .G id e rle ri
T ra fik
H iz m .
k u lla n ıla n
V k f.A ra ç la rı
B a k ım
T ra fik
H iz m .K u lla n ıla n
G a la x y
t a b le t
M o t o riz e
a lın a n
2 5
A d e t
B M V
İs t .E m .M d .
a lın a n
2 5
A d e t
H o n d a
İs t .E m .M d .
a lın a n
2 5
A d e t
H y u n d a i
İs t .E m .M d .
a lın a n
1
A d e t
M e rc e d e s
İs t .E m .M d .
a lın a n
1
A d e t
F o rd
v e
A M A C A
E ğ it im
U Y G U N
V K F .G E N E L
V a k ıf
G e n e l
B ilg is a y a r
K
1 6 0 0
V V R
1 1 .3 3 5 ,0 0
G id e rle ri
9 9 .9 2 3 ,2 4
G id e rle ri
t im le rin
İs t .E m .M d .
B u rs
O n a rım
k a s k
G T
2 .0 8 5 ,5 0
G id e rle ri
g id e ri
6 7 6 .4 8 4 ,2 0
M o t o rs ik le t
B lu e
1 .0 8 0 .2 5 0 ,4 7
a ra ç
4 2 6 .8 0 6 ,2 5
a ra ç
M o n d e o
G İ D E R L E R
G İ D E R L E R
v e
V E
A m a c a
6 .0 7 9 ,9 2
1 0 1 .7 3 9 ,9 2
4 0 .0 0 0 ,0 0
M o t o rs ik le t
1 9 7 .5 2 6 ,0 0
a ra ç
1 0 4 .9 7 7 ,1 5
G id e rle ri
G id e r le r i
4 .6 4 9 ,3 6
2 2 4 .6 2 1 ,1 1
G id e rle ri
L a m b a s ı
B a t a ry a
G id e rle ri
G id e ri
B a k ım
4 0 .2 8 4 ,9 8
4 0 .3 0 8 ,1 9
G id e rle ri
D e n e t le m e
- T e p e
G id e rle ri
v s )
s a ir
Ş u b .M ü d r.A ra ç
A lk o lm e t re
A ra ç
v e
D e n e t le m e
S is t e m i
8 .8 5 5 ,5 2
S ig .G id e rle ri
7 1 .8 6 4 ,2 9
P o s t a - G a z e t e - H a b e rle ş m e
T ra fik
1 2 1 .9 9 7 ,4 4
G id e rle ri
T ra fik
P ro m a s y o n
( T L )
2 0 7 .3 6 1 ,5 4
B ü ro
M a lz e m e le ri
T U T A R
6 6 .9 0 0 ,0 0
T O P L A M I ( -)
A M A C A
U y g u n
U Y G U N
H a r c a m a la r
5 .2 2 6 .7 1 2 ,7 9
G İ D E R L E R
in d ir ild iğ in d e
T O P L A M I ( -)
G id e r
F a r k ı(-)
5 .5 5 2 .0 8 1 ,0 8
- 4 .6 4 1 .7 3 3 ,6 4
Vakıf Genel giderleri arasındaki (-) 4.641.733,64-TL sı Gider farkının, Vakıf İktisadi
İşletmesinin 2011 yılı (Net karı) olan 3.986.461,90-TL sı ve
2012 yılı Gelirlerinden
655.271,74 TL sı aktarılarak dengelenmiştir.
PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ
Bu birim kar amacı gütmeksizin, İlimiz trafik hizmetlerini geliştirmek ve trafik düzenine
kalıcı çözümler bulmak amacıyla;
1-2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, Sürücü seçimi yada
değerlendirilmesi amacıyla; Çeşitli Kurumlar ve Şahıslar olmak üzere 180 sürücü ve sürücü
adayına psikoteknik değerlendirme ve psikiyatrik muayene uygulaması yapılmıştır.
2-Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli personelin bir bölümüne periyodik
dönemler halinde ‘‘ Trafik Psikolojisi ve Stres yönetimi ’’ eğitimi verilmiştir.
İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİ
Otoparklar İktisadi İşletmesi;
İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne, İstanbul Büyükşehir Belediyesine
Ecrimisil ödenmektedir. Taksim AKM otoparkının Hazineye ait kısmı için Kültür ve Turizm
Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne brüt hasılatın %30 ödenmektedir.
Kuruçeşme Otoparkı için Sabancı Holding A.Ş.’ne sembolik bir kira ödenmektedir.
Vakfımız
2012 yılı içinde; Taksim,Kemerburgaz, Ortaköy Sahil,
Kuruçeşme,
Sultanahmet, Suadiye, Eyüp, olmak üzere toplam 7 adet otoparkta faaliyette bulunmuştur.
Çekiciler İktisadi İşletmesi;
Çekici faaliyetleri;
İstanbul ili
A,B,C olarak üç bölgeye ayrılmak suretiyle
yürütülmektedir. Bu bölgelerde, çekilen araçlar en yakın otoparka çekilmekte ve vatandaş
mağdur edilmemektedir.
Çekiciler İşletmesi 2012 yılında Vakfımıza ait 75 adet çekici, Miles Makine A.Ş. ve Moğol
Makine Ltd. Şti.’ne ait değişik özelliklere sahip 20 adet çekici olmak üzere toplam 95 adet
çekici ile faaliyetlerine devam etmiştir.
Hasılat paylaşımı Sözleşmesi gereği Miles Makine A.Ş. ve Moğol Makine Ltd.Şti. ile
Vakfımıza ait çekicilerden 10 adedi İlçe Dernekleri adına tahsis edilerek sözleşmeli olarak
çalışmaktadır.
Çekici faaliyetlerimizde 2918 sayılı Trafik Kanunun ve İl Trafik Komisyonu kararına
uygun olarak, Trafik Polisleri tarafından verilen yazılı talimat doğrultusunda, başta yasak park
ihlali yaparak trafik akışını engelleyen araçlar ile gösteri, spor müsabakaları, güvenlik gibi
nedenlerle araç çekme işlemi yapılmakta ve UKOME’ nin onaylamış olduğu fiyat tarifesi
uygulanmaktadır. Ayrıca hava muhalefeti, arıza, spor müsabakaları, güvenlik ve benzeri
nedenler ile vatandaşlara ve kamu kurumlarına ait 4772 adet aracı ücretsiz taşıma, kurtarma
ve yol açma hizmeti verilmiştir.
2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Vakıf İktisadi İşletmesinin Gelir-Gider dökümü
aşağıya çıkarılmıştır.
G E L İR L E R
T U T A R (T L )
O T O PA R K İŞL E T M E Sİ G E L İR L E R İ
8 .3 9 4 .1 7 5 ,9 8
Ç E K İC İL E R İŞL E T M E Sİ G E L İR L E R İ
1 2 .2 9 7 .8 9 1 ,8 8
FA İZ V E R E PO G E L İR L E R İ
1 .0 1 6 .7 9 7 ,6 3
D İ G .O L A Ğ A N D I Ş I G E L İ R V E K A R L A R
9 8 .2 2 4 ,3 8
G E L İR L E R T O P L A M I
2 1 .8 0 7 .0 8 9 ,8 7
G İD E R L E R
A Ç IK L A M A
B R Ü T Ü C R ETLER
( P e r s o n e l ; M a a ş , F a z l a m e s a i , V e r g i ,S S K İ ş ç i p a y ı )
4 .0 8 1 .8 7 3 ,2 9
Ü C R ETE B A Ğ LI Ö D EM ELER
(P erso n ele 3 ay d a b ir ö d en en b rü t ik ram iy e)
1 .1 3 4 .4 7 7 ,5 1
K A N U N İ STA TÜ Y E B A Ğ LI Ö D EM .
( P e r s o n e l S S K i ş v e r e n p a y ı ,i ş s i z l i k s i g .i ş v p a y ı ,k ı d e m i h b .)
2 .3 8 5 .2 2 1 ,0 1
SO SY A L Y A R D IM L A R
( P e r s o n e l e ; Y o l , Y e m e k , E r z a k , Y a k a c a k v b .ö d e m )
1 .2 9 3 .4 9 0 ,3 9
E L E K T R İK SU G A Z G İD E R L E R İ
( V k f .M r k .6 .k a t O t o p a r k l a r , Ç e k i c i l e r M r k .)
H A B E R L E ŞM E G İD E R L E R İ
( V k f .M r k .6 .k a t O t o p a r k l a r , Ç e k i c i l e r M r k .)
B A K IM O N A R IM G İD E R L E R İ
( T a ş ı t , O t o p a r k , B i n a , D e m i r b a ş , v b .)
T E M İZ L İK G İD E R L E R İ
( V k f .M r k .6 .k a t O t o p a r k l a r , Ç e k i c i l e r M r k .)
D A N IŞM A N L IK G İD E R L E R İ
(M ali M ü şav irlik G id erleri)
SİG O R T A G İD E R L E R İ
( T a ş ı t , O t o p a r k , B i n a , D e m i r b a ş , v b .)
K İR A - E C R İM İSİL G İD E R L E R İ
( V k f .6 .k a t O t o p a r k l a r , S ö z l .Ç e k i c i l e r h a s ı l a t ı n ı n % 6 0 ö d e m .)
SO SY A L G İD E R L E R
( V k f .M r k .O t o p a r k l a r v e Ç e k i c i l e r M r k .k u l l .ç a y ,ş e k e r v b .)
U L A Ş I M ,Y A K I T ,Y A Ğ V E Y O L G İ D .
(Ç ek ici A raçları)
O R T A K G İ D E R L .K A T I L M A P A Y L A R I
( V k f .M r k .6 .k a t a i d a t ö d e m e s i )
M A H K E M E V E N O T E R G İD E R L E R İ
( D a v a m a s r a f l a r ı , K a n u n i d e f t e r t a s d i k l e r i v b .)
D İĞ E R Ç E ŞİT L İ G İD E R L E R
( V k f .M r k . O t o p a r k l a r v e Ç e k i c i l e r d e k u l l .m a t b u e v r a k l a r )
V ER G İ V E H A R Ç LA R
( Ç e k i c i a r a ç l a r ı M T V , M u a y e n e h a r ç l a r ı ,t e l s i z v e t e s c i l )
1 0 9 .9 3 6 ,0 4
A M O R T İSM A N G İD E R L E R İ
( İ k t .İ ş l .k a y ı t l ı a r a ç ,m a k i n e ,d e m i r b a ş , v b .s a b i t k ı y m e t .)
1 9 2 .0 7 9 ,7 8
FİN A N SM A N G İD E R L E R İ
(B an k a m asrafları)
G E Ç M İŞ D Ö N E M E C R İM İSİL Ö D E M .
(Ç alıştırd ığ ım ız O to p ark lar)
T U T A R (T L )
5 2 .9 2 7 ,2 9
2 5 .6 8 4 ,4 2
2 .4 0 0 ,0 0
4 0 4 .5 3 9 ,4 9
5 0 .0 5 0 ,8 4
2 .6 1 7 ,7 6
2 9 5 .4 3 3 ,5 3
2 .5 3 3 ,4 6
1 6 .7 8 8 .6 8 0 ,4 9
5 .0 1 8 .4 0 9 ,3 8
D Ö N E M K A R I V E R G İ K A R ŞIL IK L A R I
( K a rş ılık la r S o n ra s ı) ( A M A C A U Y G U N
4 .3 6 8 .7 9 6 ,2 3
1 .0 9 5 .6 9 3 ,2 9
D Ö N E M N E T K A R I (V erg i Ö n cesi)
K A R I
7 .9 3 9 ,1 1
3 3 4 .2 5 6 ,7 9
G İD E R L E R T O P L A M I
N E T
5 0 .4 2 6 ,6 3
7 7 4 .4 3 1 ,3 7
D İ Ğ . O L A Ğ A N D I Ş I G İ D E R V E Z A R A R L A( FRa a l i y e t l e r e s n a s ı n d a v e r i l e n z a r a r l a r - s i g k a r ş . g i d . )
D Ö N E M
1 2 3 .8 7 2 ,2 6
FA A Lİ Y E T LE R
- 1 .0 0 7 .4 3 2 ,6 9
İ Ç İ N
H A R C A N A B İ Lİ R
V A K FA A K T A R I LA C A K
K A Y N A K )
4 .0 1 0 .9 7 6 ,6 9
DİĞER HUSUSLAR
Hukuk Müşavirliğince takip edilen değişik konuları ihtiva eden dava dosyaları
bulunmaktadır. (İşten çıkartılan personele ait hukuk ve ceza davaları, faaliyet esnasında
üçüncü şahıs araçlarına verilen hasar davaları ve benzeri)
Vakfımız çalışanlarının bağlı bulundukları Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası
(Tümtis) ile görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir.
Burs yardımları, Vakıf senedinde belirtilen yönetmelik ve kriterlere göre yapılmıştır.
Burs komisyonu tarafından bu koşullara uygun Üniversite, Lise ve dengi okullarda eğitim
gören 34 öğrenciye 2011-2012 eğitim ve öğretim yılı için; Üniversite öğrencilerine aylık
200,00-TL, Lise ve dengi öğrencileri için aylık 150,00-TL olmak üzere 2012 yılında toplam
66.900,00-TL burs yardımı yapılmıştır.
Vakıf Alım, Satım Kiralama ve Tahliye Yönetmeliği doğrultusunda, Vakıf tarafından
amaca uygun olarak yürütülen faaliyetler için yapılan alımlara özen gösterilerek kurulan
komisyonlar tarafından işlemler gerçekleştirilmiş ve şeffaflık sağlanmıştır.
Vakfımız 2012 yılı içinde gayrimenkul almamıştır. Ayrıca Vakfımızın Şubesi yoktur.
Uluslararası Kuruluşlarla da işbirliği bulunmamaktadır.
İşletmekte olduğumuz otoparklardan;
Yeni otoparklar açılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Otopark olarak ihale
edilen kamuya ait gayri menkuller takip edilmektedir. İhale konusu yerin bulunduğu bölge
itibariyle otoparktan yararlanacak araç sayısı, sirkülasyonu, uygulanabilir fiyat, işletme,
personel maliyeti, vergi, kira veya ecrimisil bedeli gibi hususlar göz önüne alınarak yapılan
çalışmalar neticesinde gelir getirebileceği düşünülen yerler Vakfımız tarafından otopark
olarak çalıştırılmak
üzere ilgili Kurumlardan
yer talep edilmiş olup Vakfımızca takibi
yapılmaktadır.
KAMUYA AKTARILAN KAYNAKLAR
2012 yılında, Vakıf iktisadi işletmesinden verilen hizmetlere ilişkin olarak aşağıda
dökümü yapılan bedeller ödenmiştir.
Ö D E M E L E R
S O S Y A L
K D V
T U T A R
G Ü V E N L İK
K E S İN T İL E R İ
Ö D E M E S İ
M U H T A S A R
P E Ş İN
2 .8 2 0 .5 0 1 ,2 0
Ö D E M E S İ
Ö D E N E N
M İL L İ E M L A K
K Ü L T Ü R
V E
1 .4 0 9 .6 4 6 ,9 0
V E R G İL E R (K u ru m la r G e ç ic i V e rg is i)
M Ü D . E C R İM İS İL
T U R İZ M
İS T .B Ü Y Ü K Ş E H İR
Ö D E M E L E R
(T L )
2 .2 8 6 .5 0 8 ,1 1
B A K A N L I Ğ I D Ö S İ M M 'E
B E L E D İY E S İN E
T O P L A M I
1 .1 3 6 .0 8 9 ,4 2
Ö D E M E L E R İ
1 8 3 .3 7 4 ,3 2
B R Ü T
E C R İM İS İL
H A S IL A T IN
Ö D E M E S İ
% 30 Ö D .
1 .3 1 4 .1 6 7 ,1 6
3 9 9 .7 9 6 ,7 0
9 .5 5 0 .0 8 3 ,8 1
Vakfımızın faaliyetleri neticesinde 2012 yılına ilişkin elde edilen gelirlerden, Amaca
uygun faaliyetler kapsamında yapılan 5.226.712,79-TL harcamalar ile kamuya ödenenler dahil
olmak üzere toplam 14.776.796,60 (Kamuya aktarılan kaynaklar toplamıyla+amaca uygun
giderler)-TL tutarında bir kaynağın kamuya aktarıldığı görülmektedir.
Vakfımız Otopark ve Çekici işletmeciliği faaliyetinde bulunmasaydı, yasa dışı çalışan
kişilerin bu işleri yapması halinde Devletimizin alacağı yukarıdaki tabloda belirtmiş olduğumuz
gelirleri çok düşük veya hiç olmayacaktı. Bu da Vakfımızın kamu yararına çalıştığının önemli
bir göstergesidir.
Sonuç olarak;
2013 yılında da Vakıf amaçları doğrultusunda daha çok çaba ve çalışma göstererek
yapılmakta olan hizmetleri artırarak çalışacağımızı ve İstanbul trafiğinde güvenliğin devamı
için Vakıf imkanlarını en iyi şekilde kullanarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine
getireceğimizi, Siz Sayın Kurucular Kurulunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.
İSTANBUL TRAFİK VAKFI
MÜTEVELLİ HEYETİ

Benzer belgeler

faaliyet raporu 2011 - İstanbul Trafik Vakfı

faaliyet raporu 2011 - İstanbul Trafik Vakfı PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ Bu birim kar amacı gütmeksizin, İlimiz trafik hizmetlerini geliştirmek ve trafik düzenine kalıcı çözümler bulmak amacıyla; 1. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kan...

Detaylı

Taş Tabanlı Fırınlar-Dönerli Taş Tabanlı Pizza Fırını

Taş Tabanlı Fırınlar-Dönerli Taş Tabanlı Pizza Fırını -- Stok durumuna göre 3 farklı renk seçeneği mevcuttur -- Modeline göre; Elektrikle, gazla ve odunla çalışabilme özelliğine sahiptirler -- Dayanıklı ısıtma ve elektronik kumanda sistemleriyle pişir...

Detaylı