Şehrimin Sokaklarında MAGANDA İstemiyorum

Yorumlar

Transkript

Şehrimin Sokaklarında MAGANDA İstemiyorum
.:: Polatlý Ýstiklal Gazetesi ::.
Þehrimin Sokaklarýnda MAGANDA Ýstemiyorum
Onaylayan Aysun YILMAZ
Monday, 28 April 2008
Son Güncelleme Tuesday, 29 April 2008
“Polatlý artýk 5-10 yýl öncesinin Polatlý’sý deðil, süreç ilerliyor, kendimizi yenilemek zorundayýz, eðer hala bir yerle
kalmýþsak düþmüþüz demektir” diyen Baþkan ÇELÝK “Ben Þehrimin Sokaklarýnda MAGANDA Ýstemiyorum&rdq
dedi. POLSÝAD’ýn olaðan kongresinde katýlýmcýlara hitaben yaptýðý konuþmasýnda Polatlý’nýn yok mesafeler
kaydettiðini vurgulayan ve þikayetin çözüm olmadýðýný dile getiren Polatlý Belediye Baþkaný Yakup ÇELÝK “Sivil, teþebb
dernekler, odalar, iþadamlarý ve kuruluþlar ve basýn Polatlý için ne yapýyoruz? Diye düþünmeli ve proje dosyalarý
hazýrlamalýdýrlar” dedi.“Polatlý’da hangi þartlarda olursa olsun herkes kendini yenilemek
zorundadýr” diyen ÇELÝK “Siyasiler artýk görüþlerini ve fikirlerini çok net ve açýk olarak ifade edemiyorlar, 22 Tem
geride kaldý, ekonomik sistemin gidiþatý ve sosyal projelere iliþkin kim farklý konuþtu, marjinal partiler hariç çok ciddi deðiþmeler
olmadý da gördük. Ýlçemize iliþkin doðru politikalar geliþtirdik ve geliþtirmeye de devam edeceðiz. Ortak aklýmýzý geliþtirerek, p
üretmek zorundayýz. Dýþarýdan bir þeyler beklemekle olmaz, Polatlý’da bir bütün olarak, hükümet desteði gerekiyorsa ilç
baþkanlarý iþin içine girecekler. Þehrin vizyonun önünün açýlmasý gereklidir, Ýnsan bütün kainattan sorumludur, Tarým, Turizm,
ve sanayi þehri mi olacaðýz, bunlara çok ciddi oturup düþünmeliyiz. Hacettepe Üniversitesine yönelik eðitim anlamýnda çok güz
ve çalýþmalarýmýz var, ben þehrimin sokaklarýnda MAGANDA istemiyorum, okumuþ insan istiyorum” dedi.Baþkan ÇELÝ
“farklý siyasi partilere mensup olabiliriz, ama birbirimize tahammül etmek zorundayýz” diyerek ,Polatlý yararýna
iktidar ve muhalefet ortak kararlar almalýyýz mesajýný verdi.
http://www.polatliistiklal.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 12:12

Benzer belgeler

AKKAYA , Meslektaşlarına Söz Verdi

AKKAYA , Meslektaşlarına Söz Verdi “Mortage Brokerliði” sadece Sizlerin Hakkýdýr”Polatlý’da sosyal aktivite ve bu sektörde faaliyet gösteren üyeleri için baþlatýlan hizmet içi eðitim seminerleri ile Polatlý&r...

Detaylı