clıp-ın tavanlar - Metapan Metal Asma Tavan

Yorumlar

Transkript

clıp-ın tavanlar - Metapan Metal Asma Tavan
CLIP-IN TAVANLAR
Metapan Metal Panel
Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde
taþýyýcý sistem görünür deðildir.
Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik
açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile
tüm kenarlardan desteklenmekte
olan kare kenarlý ya da pahlý
panellerden (kare veya dikdörtgen)
oluþmaktadýr.
Çevre kenar detayý için týrnaklý C
biçimli, týrnaklý L biçimli ve Z biçimli
olmak üzere üç seçenek mevcuttur.
Tavan döþenen alanýn geometrik
yapýsý nedeniyle kenarlarýn
kesilmesinin gerektiði durumlarda
týrnaklý kenar profilleri tercih
edilmelidir. Týrnaklý profillerde
paneller týrnaklarýn kenar üzerine
bükülmesi suretiyle sýkýþtýrýlýr; baský
takozuna ihtiyaç kalmaz.
AVANTAJLARI
Bu sistem, azami güvenlik,
kalýcýlýk, ekleme yerlerinde
saðlamlýk, deprem yükü ve diðer
yanal yüklere karþý azami
dayanýklýlýk sunar.
Þiddetli rüzgar dahil her tür açýk
hava koþuluna uyumludur.
Clip-In sistemlerin bir diðer
özelliði montaj hýzýdýr.
Bunun yanýsýra her bir panel
özel bir demontaj aleti vasýtasýyla
yerinden çýkarýlabilir. (Bakým
amaçlý müdahaleler için tecrübeli
iþgücü kullanýmý tavsiye edilir.)
Taþýyýcý sistemin gizli oluþu ve
paneller arasýndaki mesafenin
azlýðý, estetik bakýmdan düze
F
E
G
E
D
C
A
H
B
B
Kare kenar
Pahlý köþe
A
Clip-In Paneli
Elektrostatik toz boya ya da coilcoating yöntemiyle boyanmýþ,
3003 ya da 5050 alaþým alüminyum veya galvanize
çelik malzemeden rollformda çekilir. Malzeme kalýnlýklarý panel
ebatlarýna baðlý olarak aluminyum için 0,6-0,8 mm ve galvanize
çelik için 0,50-0,60 mm aralýðýnda deðiþir.
B
Clip-In Profili
0,50 mm kalýnlýðýnda galvanize çelikten rollform ile þekillendirilmiþ.
C
Yaylý Aský
Elemaný
0,60 mm kalýnlýðýnda meneviþli çelikten. Yay ve aský elemaný ayrý
ayrý olarak da sunulabilir.
D
Aský Elemaný
0,60 mm kalýnlýðýnda meneviþli çelikten.
E
Aský Çubuðu
60 cm - 250 cm uzunluðunda çelik aský teli.
F
C Kenar
0,50 mm kalýnlýðýnda galvanize çelikten rollform ile þekillendirilmiþ.
G
Aský Yayý
0,60 mm kalýnlýðýnda meneviþli çelikten.
H
Birleþtirme
Parçasý
3 mm kalýnlýðýnda çelik yay.
1
2
3
Standart Ebatlar
Paneller
300
600
750
1000
300
x
x
Clip-In Profili
Yükseklik
En
Uzunluk
600
x
x
750
x
24 mm
34 mm
3600 mm
Taþýyýcý ve Aský Aralýklarý
900
x
x
1000
1200
x
x
1500
x
1800
x
x
2400
x
x
x
Metrekaredeki Malzeme Sarfiyatý
Ürün
Birim
30*30
60*60
Clip-In
Profili
mt
3.33
2.50
Aský Takýmý
ad
0.70
0.80
Kenar
Profili
mt
1.50
0.70
Ekleme
Parçasý
ad
0.20
0.34
Birleþtirme
Parçasý
ad
2.00
1.40
1 170 cm
2 100 cm
3 Panel eni kadar
Kenar Profilleri
28
20
12
9
20
19
34
K14
19
Z kenar
K12
D14
22
C kenar
L kenar
Kenar Seçenekleri
L kenar kullanýmýna örnek
Z kenar kullanýmýna örnek
C kenar kullanýmýna örnek
Perforation Option and Acoustics
4,2
5
5
4,2
2
1,8
1,5
5
5
5,5
17,32
8,4
8,4
20
5
2,
7
5,5
3
Yüksek akustik performans saðlamak üzere tasarlanmýþ olan Ultima asma tavanlarýnda, perforeli panele
uygulanan 0,3 mm kalýnlýðýndaki dokusuz akustik kumaþ kullanýlmaktadýr.
Dokusuz kumaþ, taþ veya mineral yünü gibi geleneksel malzemeler ile kýyaslandýðýnda, daha yüksek ses emilimi,
üstün alev geciktiricilik özelliði ve daha estetik bir görüntü gibi birçok avantaj sunmaktadýr.
Daha hafif ve çok daha ince oluþu sayesinde gerek nakliye gerekse depolama maliyetlerinin düþmesini
saðlamýþtýr. Üstelik panele fabrikada kaplanýyor olmasý nedeniyle montaj sahasýnda yapýlacak iþi de
azaltmýþtýr.
Ultima asma tavanlarýnda kullanýlan malzeme olan R 6/60 FF, Royalin GmbH tarafýndan üretilen,
selüloz ve cam elyafý karýþýmý, dokusuz bir tekstil ürünüdür. Malzemenin alev geciktirici özellikleri, DIN
4102 B1 standartýyla uyumludur. Bunun yanýnda tüm Ultima ürün gruplarýnýn ses emilim düzeyleri,
DIN EN 20 354 standartýna uygunluk yönünden test edilmiþ ve DIN EN 11654 standartýna uygun
olarak sýnýflandýrýlmýþtýr.
Panellerde standart olarak beyaz ve siyah olmak üzere iki renkte akustik kumaþ kullanýlmakta olup,
sipariþ üzerine diðer renk seçenekleri de sunulmaktadýr.
Akustik kaplama, Ultima asma tavanlarýnda standart özellik deðildir; müþteri tercihine baðlý olarak
paneller akustik kumaþlý ya da akustik kumaþsýz olarak sunulabilir.
2,5 mm hole
METAPAN
Headquarters: Avrupa Hun Cad. No:10 Sincan Organize Sanayi Bölgesi 06930 Sincan / ANKARA
Tel: +90 (312) 267 07 50 Fax: +90 (312) 267 07 05
Istanbul Office: Mimarsinan Mah. Çavuþbaþý Cad. Ferhat Sk. No:11 Çekmeköy / Istanbul
Tel: +90 (216) 640 53 70 Fax: +90 (216) 640 53 73
www.metapan.com.tr
[email protected]

Benzer belgeler