Zengin semtinde fakir okulu Bizim Pavarotti Bizim Pavarotti

Yorumlar

Transkript

Zengin semtinde fakir okulu Bizim Pavarotti Bizim Pavarotti
72.sayi
11/25/06
1:03 PM
Page 1
Baflkentte yayalar›n ulafl›m hakk› günden güne k›s›tlan›yor
Tabanvayc›n›n vay haline!
fiehrimizde bir süredir, otomobil öncelikli
ulafl›m politikalar› revaçta. Geliflmifl
ülkelerde yayalara tan›nan öncelikler flöyle
dursun, tafl›tlar›n alt›nda kalma tehlikesi
atlatmadan, alt ya da üst geçitlerde yorulmadan
bir yerden bir yere gitmek imkans›z... [6’da]
Ancyra’dan Ankara’ya Ankaral›y›z
22 Eylül Cuma 2006
Say›: 72
Ba¤›ms›z Haftal›k Ücretsiz Gazete
Çölyak
tehlikesi
kap›da...
E¤er uygun
beslenme yap›lmazsa
kansere kadar
gidebilecek olan
çölyak hastal›¤›n›
tafl›yan kifli say›s›
Ankara'da da
günden güne
art›yor. [7’de]
Genç bir kitleyi arkas›ndan
sürükleyerek “türküyü tan›yan” bir kuflak yaratan
Mustafa Özarslan, çok de¤iflik müzik türlerine
uyabilecek g›rtlak yap›s›yla,
son günlerde çok
konuflulan bir isim.
Pavarotti gibi
güçlü bir
sese sahip
sanatç›
Mustafa
Özarslan,
uluslararas›
platformda
Türkiye'yi temsil
ederek dünyaya
da türkü flöleni
sunmaya
haz›rlan›yor. [4’de]
Bizim
Pavarotti
www.ancyragazetesi.com
“Difli Okan
olaca¤›m”
fiovmen
Okan
Bayülgen'e
rakip
ç›kt›.
Podyumlar›n
güzel
mankeni
Nilay
Dorsa, yak›n
bir zaman
içinde talk flov
program›
yapaca¤›n›
aç›klad›. [2’de]
Resim O’nun
hayat›...
Zengin semtinde fakir okulu
Okullar›n aç›lmas›yla birlikte insana “Vayyy be” dedirten cinsten çeliflkiler de yaflanmaya bafllad›. ‹flte bunlardan biri, Baflkent'in “zenginler semti” olarak bilinen Çayyolu’ndaki Mehmet Ulucan ‹lkö¤retim Okulu. Bu okulda yaln›z Çayyolu’ndaki kap›c› ve hizmetlilerin çocuklar›yla çevre köylerde yaflayan köylülerin çocuklar› okuyor. Okula bu y›l sadece iki ö¤renci kay›t yapt›rd›. [8-9’da]
Göksu Nevarsa, 21
yafl›nda genç bir ressam.
“Hayat›m›n sonuna kadar
resimlerle u¤raflmak
istiyorum” diyen genç
k›z, Parantez Sanatsal
Çerçeve ve Resim
Galerisi'nin
düzenledi¤i resim
kurslar›nda ders
veriyor... [14’de]
72.sayi
11/25/06
1:03 PM
Page 2
2 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma
www.ancyragazetesi.com
Ünlü manken Nilay Dorsa Ancyra'ya konufltu
“Okan'›n diflisi olaca¤›m”
Ş
ovmen Okan Bayülgen'e rakip ç›kt›.
Podyumlar›n güzel mankeni Nilay
Dorsa, yak›n bir zaman içinde talk flov
program› yapaca¤›n›
aç›klad›.
Bir çeyiz ma¤azas›n›n aç›l›fl› için Ankara'ya gelen Dorsa
Ancyra'ya konufltu ve “fiov
iflini yapanlar hep erkek.
Neden bir bayan olmas›n?
Ben Okan'›n diflisi olaca¤›m” dedi. Program için görüflmelerin devam etti¤ini anlatan Dorsa, kanal›n henüz
belli olmad›¤›n› belirtti.
orsa
Nilay D
Modaya uyacak
Güzel manken yak›nda mankenlerin albüm ç›karma modas›na da uyacak. “Albüm ç›karmayanlara art›k manken demiyorlar” diyen Dorsa; albüm ç›karan mankenler
Demet Akal›n ve Petek Dinçöz'ü örnek al›yor. Güzel manken albüm ç›karan di¤er mankenleri ise canl› performansa
davet etti: “Öyle playback
flark› söylemek çok kolay.
Kendilerine güveniyorlarsa canl› söylesinler. Ama
onlar›n ismi her zaman
manken-flark›c›
olarak
ak›lda kalacak. Hiçbir zaman sanatç› olarak an›lmayacak.”
Piriler
Seçkin
"F›ss” diye
sönersiniz!
kentyaflam
Top model tart›flmalar›na da
kat›lan Nilay Dorsa, “Kimse
sonra 'f›ss' diye sönüyorlar. Bunlar suni gündem.
Kimse top model de¤il.
Bence iflini yapan herkes
profesyoneldir” diye konufltu.
Hedef oyunculuk
top model de¤il. Bir kere
böyle bir kavram yok. Yok
süper model, yok yar›m
model, yok tam top model. Böyle bir fley çok saçma. Bunlar balon model,
birden flifliyorlar ondan
fiark›c›l›k hayalini bir türlü gerçeklefltiremeyen ve ünlü flovmen Okan Bayülgen'e asistanl›k yapmak isteyen manken
Seçkin Piriler de, en büyük hayalinin oyunculu¤a devam etmek oldu¤unu söyledi. Daha
önce üç sinema filminde oynad›¤›n› belirten manken Piriler,
top model tart›flmalar›na kat›lmak istemedi¤ini belirtti. Annesi de Ankaral› olan güzel
manken, “Her zaman Ankara'da iyi bir elektrik al›p
gidiyorum” dedi.
“Pizza King
Art›k Türkiye’de”
kumpirevi
kumpirevi
418 48 87
418 81 76
235 54 69
235 79 69
Selanik Cad 29/A
Ü m i t
K›z›lay
Galleria
Paket Servis & Rezervasyon
440 44 41
www.pizza-kings.com
[email protected]
k ö y
Gallleria Çarfl›s›
Kumpirler Krepler Sandviçler
Salatalar Pizzalar ‹çecekler
l
l
Hilal Mahallesi 4. Cadde 56. Sokak
No: 49 Y›ld›z/ Çankaya - ANKARA
Tel: 0312 440 44 41
Tel&Fax: 440 14 80
l
l
Ünlü Makyöz
Corci’den e¤itim
alan tecrübeli
kadromuz ve
Corci’nin özel
ürünleri ile
hizmetinizdeyiz.
Güzellik özen ister ya siz...
Hofldere Caddesi 172/8 Çankaya
441 70 01
www.tike.com.tr
tel: 426 01 41
O PAKET
AL
Alt›nc›
hissinizin sizi
götürdü¤ü yer...
ARCADIUM - ÇAYYOLU
Tel: 0312. 241 75 00
M
Dü esne
a
nya vi Sok 9/A Çankay tleri
mutfa
e
¤›n›n eflsiz le zz
72.sayi
11/25/06
1:03 PM
Page 3
www.ancyragazetesi.com
Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma
Türk kahvesine rakip ç›kt›...
Ankara’da bir ilke imza att›k!
K›rk y›l hatr› olan Türk kahvesine rakip ‹talyanlar'dan
geldi. Baflkentliler, dünyan›n be¤enilen içecekleri aras›nda yer alan kahveli soda yani “pasquita” ile tan›flt›.
D
ünya konseptinde ad›ndan s›kça
söz edilen ve 1000'e yak›n flubesi bulunan Pascucc›, Türkiye'de
ilk olarak Ankara'da hizmete girdi. Arjantin Caddesi'nde ünlülerin kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen aç›l›fla kat›lan isimler
aras›nda Ankara Ticaret Odas› Baflkan›
Sinan Aygün, Eski bakanlardan ‹smet
Sezgin, mankenler Do¤a Bekdeniz ve
Tuba Alt›ntop da vard›. Pascucc› Yönetim Kurulu Baflkan› Mario Pascucc› ise
aç›l›fla geç kat›ld›. ‹ç ve d›fl dekorasyonu
göz dolduran ve 73 çeflit içecek ile 53
farkl› yiyece¤in sunuldu¤u Pascucc›'nin
menüsünde yer alan “pasquita” adl›
kahveli soda, dünyan›n en be¤enilen
içecekleri aras›nda yer al›yor.
“Türk kahvesi koli¤im”
Mankenler Do¤a Bekleriz ve Tuba
Alt›ntop aç›l›fl›n ard›ndan ‹talyan kahvesi ve çikolatalar›n› tan›tt›. Sorular›m›z›
yan›tlayan Do¤a Bekleriz, daha önce iç-
medi¤i ‹talyan kahvesini çok be¤endi¤ini söyledi. Ancak güzel mankenin damak tad› Türk kahvesinden yana. Bekleriz, “Türk kahvesi koli¤im. Çikolata
da güzel, kahve içemedi¤im bir ortamda kahvenin yoklu¤unu bast›r›r” dedi.
Pascucc›'deki çikolatalar› çok be¤endi¤ini söyleyen Tuba Alt›ntop da “çikolatalar› eve götürece¤im” diye konufltu.
Papa'y› boykot edece¤im
Papa'n›n Müslümanlar› rencide
eden sözlerine mankenler de tepki gösterdi. Papa'n›n Müslümanlardan özür
dilemesini bekledi¤ini belirten Tuba Alt›ntop flöyle konufltu:
“Papa'y› Müslüman olarak k›n›yorum. Bence, yapm›fl oldu¤u bu aç›klamadan dolay› bütün dünya kamuoyuna
özür dilekçesi vermeli. O laflar›n arkas›ndan giden herhangi bir millet varsa
ben yemin ediyorum boykot edece¤im.”
Neyzen’de fas›ll› göbekli gece
N
eyzen Cafe Restaurant Bar’da fas›ll› ve darbukal› günler bafllad›. 7 Eylül’den itibaren sezona merhaba diyen Neyzen’de, Türk
sanat müzi¤inde Semih Koç, popta ise Tülay hafta sonu sahne ald›. Saat 23.00’te
sahneye ç›kan Semih
Koç seslendirdi¤i fas›llar
ile türk sanat müzi¤i hayranlar›n› coflturdu. Koç,
hatta bir ara genç bir bayanla göbek bile att›. Saat 23.45’te ise Tülay
sahne alarak pop ziyafeti sundu.
Son y›llarda hem gençlere hem yafll›lara, 25-60 yafl aras›ndaki kitleye
hitap eden Neyzen, ilginç aksesuarlar›n renklendirdi¤i dekorasyonuyla bal›k ve et sevenleri a¤›rlamaya devam ediyor.
Yeni
yüzüyle
“Biziz”
ciler
B
iziz Bar, 1.5 ay süren tadilat›n ard›ndan yepyeni
yüzüyle Baflkentlilerle bulufltu. Bar›n geçti¤imiz
hafta yap›lan sezon aç›l›fl›nda dört grup sahne
ald›. Baflkent'te rock müzi¤in baflar›l› isimlerinden olan
Fudge, Kakao, Dem ve Cin Seddi sabah›n erken saatlerine kadar muhteflem canl› performans sergilediler. Dj
Evren ise gruplar›n sahne ald›¤› aralarda müzik ziyafeti
sundu. Yeni sezona dört rock grubuyla “merhaba”
diyen Biziz Bar, yeni yüzüyle izleyici kapasitesini de
artt›rd›...
Unutulmaz Bir Gün ‹çin...
‹lkbahar Mahallesi 251. Sokak No: 5/10 OR-AN / ANKARA
TEL: 0.312.490 20 25 (pbx) Fax: 0.312. 490 20 27
3
72.sayi
11/25/06
1:03 PM
Page 4
4 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma
www.ancyragazetesi.com
Caz'›, Rock'›, Blues'u “türküyle” yo¤uran isim: Mustafa Özarslan
“Yerli Pavarotti”
dünyaya aç›l›yor
T
röportaj
ürkiye'de 1980 y›l›ndan itibaren yaflanan; siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik
de¤iflim ile birlikte ortaya
bir kuflak ç›kt›. Siyasetten ar›nd›r›lan
bu yeni kuflak, lüks hayat› çok çabuk
benimsedi. Dolay›s›yla insanlar›n
müzik zevki de de¤iflti. Pop, rock ve
yabanc› müzik seven bu kitle, yapay
“y›ld›z”lar yaratt›. Bu y›ld›zlar “taklit” olunca, p›r›lt›lar›n› çok çabuk
kaybettiler. Ancak ifl türküye gelince
hayli zordu kal›c› olmak. Grup Ç›¤'›n
solisti Mustafa Özarslan farkl› tarz›yla türkülere can verdi, ço¤u üniversite ö¤rencisi olan genç bir kitleye türküleri sevdirmeyi baflard›. “Sesim
beni buralara tafl›d›” diyen Özarslan, flimdi de güçlü sesiyle uluslararas›
platformda türkü söyleyecek. Ankara'da yaflayan Mustafa Özarslan, TV
programlar›, konser ve festivallerden
zaman buldu¤u süreçte, albüm çal›flmalar›na devam ediyor. ‹brahim Tatl›ses'ten sonra en fazla korsan› ç›kan sanatç›, Grup Ç›¤'›n 6'›nc› albümünü türkü severlerle buluflturmaya haz›rlan›yor.
n Befl ay önce kiflisel albümünüz olan Beyhude'yi ç›kartt›n›z.
fiimdi de yeni bir albüm için
kollar› s›vad›n›z. Türkü severleri nas›l bir çal›flma bekliyor?
Albümün bahara do¤ru ç›kaca¤›n› tahmin ediyorum. Grup Ç›¤'›n önceki albümü gibi deyifl ve semah
a¤›rl›kl› bir proje olabilir. Grup Ç›¤'›n
mant›¤›, bak›fl aç›s› ayn› flekilde devam edecek.
n Albüm d›fl›nda baflka projeler
var m›?
Bat›l› müzik firmalar›n›n gelifltirdi¤i baz› projeler var. Onlara dahil olma durumlar› da olabilir. Tabii teklifler onlardan geliyor. Biz de Amerikal› ve ‹ngilizlere bizimle ilgili metalar
verdik. Mesela Sabahat Akkiraz'›n da
bu anlamda bir çal›flmas› vard›.
n Peki Avrupal›lar neden Grup
Ç›¤'› tercih etti?
Bu konuda net bir fley söyleyemem. Ama kendi renklerine uyuyor.
Biraz da ses tonunuz farkl›. Dolay›s›yla teklif de onlardan geliyor.
katen çok yo¤rulmal›s›n›z. Yarad›l›fltan kaynaklanan bir sesim var. Ama
bunu do¤ru iflledi¤iniz zaman do¤ru
sonuçlar elde ediyorsunz. Ben daha
önce saz çalan bir insand›m.
n Türküler birçok müzik enstrüman› ile çok farkl› tarzlarda
yeniden yorumlan›yor. “Türkülerin özü bozuluyor” fleklinde
elefltiriler var. Bu sizi rahats›z
ediyor mu?
Asl›nda herkesin türkü söyleme-
n Grup Ç›¤ büyük bir ç›k›fl yakalad›. Ald› bafl›n› gidiyor. Genç
kitle sizi çok sevdi. Sizi taklit
eden gruplar da var. Bu anlamda Grup Ç›¤ nereye gidiyor?
Genç kuflak türkülerden, bu
kültürden kopma noktas›na
gelmiflti. Bizim amac›m›z türküyü onlara sevdirmek hatta
söyletmekti. ‹lerleme sürecimiz çok a¤›r geliflti, ama
çok sa¤lam olufltu. Halaylarla, ritim a¤›rl›kl› türkülerle
yakalay›p, Anadolu kültürüne
yaklaflt›rabildi¤imiz genç insanlar oldu. Bize en çok keyif veren
fley de bu. Genç arkadafllar›n türkü
dinlemesinde bizim de katk›m›z oldu. Bize ait olan de¤erlere sahip
ç›k›yor, türkü söylüyor ve saz çal›yorlar.
n Grup Ç›¤ denilince akla ilk
Mustafa Özarslan geliyor.
Bu sadece bizim grupla ilgili olan
bir fley de¤il. Yani ister istemez, solist olan kifliler bir flekilde ön plana ç›k›yor. Mo¤ollar denilince Cahit Berkay, Grup K›z›l›rmak denilince ‹lkay
akla geliyor. Grup arkadafllar›mla bir
s›k›nt›m olmad›¤› için sorun olmuyor.
n Mustafa Özarslan ile Grup
Ç›¤ büyük bir kitleyi de peflinde
sürükleyerek bugünlere kadar
geldi. Bunda sesinizin büyük bir
etkisi var. Hep sesinizle ön
planda oldunuz.
Ben müzik e¤itimi alan bir insan
de¤ilim. Ama çok fazla araflt›r›r, dinler ve söylerim. Kendimi böyle ifade
edebildi¤im için söylemekten keyif
al›yorum. Bu iflin bafl› çok çal›flmaktan, emekten ve do¤ru tafllar› do¤ru
yere koymaktan geliyor. Bir de haki-
n Türkü denilince sürekli ayn›
isimler dinleniyor. Yeni çok fazla kifli olmad›¤› için çemberin
etraf›nda defalarca tur at›l›yor.
Gençler bu ifli yapam›yor mu?
Yapam›yordan öte taklit konusunda biraz tak›nt›m var. Ba¤lamaya
yeni bafllayanlar Erdal Erzincan gibi
çalmaya u¤rafl›yorlar. “Erdal Erzincan ve Arif Sa¤ gibi çal›yor, Sabahat
Akkiraz gibi söylüyor” diyorlar. Bu
insanlar› takip etmek, onlardan etkilenmek size ön bilgi olabilir, yol gösterebilir. Ama insanlar›n kendi tarz›n›, kiflili¤ini, düflüncesini, sesini, rengini, yans›tmas› gerekiyor. ‹flin kal›c›
olan yan› da bu. Asl›nda Erdal Erzincan'› farkl› k›lan bu. Yeni arkadafllar
bir hedef koyuyorlar kendilerine: Erdal Erzincan gibi çalmak! Tamam.
Çald›n›z ne oldu! Yeni ç›k›fl yapan
arkadafllar ne yapmak istediklerini
belirlerlerse daha iyi olur. Bir flekilde
birilerinin gölgesinde kal›yorlar. Birileri gibi olmaya çal›fl›yorlar. Dolay›s›yla da bu onlar›n önünü t›k›yor.
n Sizin döneminizde Arif Sa¤,
Musa Ero¤lu, Yavuz Top ve
Muhlis Akarsu'nun oldu¤u muhabbet grubu vard›. O dönemde yeni kuflakla ustalar aras›nda nas›l bir durum söz konusuydu?
O zamanlar ustalar›m›zla bizim
aram›zda ciddi bir kopukluk, duraklama dönemi oldu. Bunda ülkenin koflullar› da etkiliydi. fiu anda bu kopukluk kapand›. Biz istiyoruz ki yeni
arkadafllar, yeni üretimlerle gelsinler.
Yeni üretimler kazand›rmad›¤›n›z sürece hep cepten yiyorsunuz, var olan
hazineyi tüketiyorsunuz asl›nda.
“
Hiçkimseyi
taklit etmedim. Ama bir
dönem çoçuklu¤umda
‹brahim Tatl›ses'in
sesini ba¤›ra ba¤›ra
söylemeye kalk›flt›m.
Dinleyerek, be¤enerek
herkesten bir fleyler ald›m.
Do¤ru örnekleri
dinledim: Sabahat
Akkiraz, Arif Sa¤, Musa
Ero¤lu, Feyzullah Ç›nar'›
dinledik.
“
Röportaj:
Erhan
K›l›ç
Genç bir kitleyi arkas›ndan sürükleyerek “türküyü
tan›yan” bir kuflak yaratan Mustafa Özarslan, çok
de¤iflik müzik türlerine uyabilecek g›rtlak yap›s›yla,
son günlerde çok konuflulan bir isim. Pavarotti gibi
güçlü bir sese sahip sanatç› Mustafa Özarslan,
uluslararas› platformda Türkiye'yi temsil ederek
dünyaya da türkü flöleni sunmaya haz›rlan›yor.
sinden yanay›m. O söylemesin, bu
söylemesin, neye göre söylesin, bu
konuda otorite kimdir? ‹nsanlar biraz
faflizan davran›yor. Türküler herkesin mal›, herkes kullanabilir. Güzel
söylemedikleri konusunda elefltiri yapabiliriz. Ama elefltirmekten çok türkülere sahip ç›kal›m. Biz do¤rusunu
yapal›m. Herkes söylesin, ama iyinin-kötünün fark›na var›ls›n.
n Türkünün d›fl›nda baflka nelerle ilgileniyorsunuz?
Daha çok caz ve otantik müzikleri dinliyorum. Özellikle K›z›ldereli ve
Ermenilerin müziklerini dinliyorum.
Daha çok otantik müzik dinliyorum.
Pop dinleyeceksem eski pop müzik
plaklar›m› dinliyorum.
n Müzi¤in d›fl›nda neler yap›yorsunuz?
‹yi çocuk bakar›m. Bofl zaman›m›
aileme ay›rmaya çal›fl›yorum. ‹ki tane çocu¤um var. Onlar da müzikle
çok ilgililer. Eserlerimi yaparken hep
onlara dinletiyorum. Onlar›n tepkilerini çok önemsiyorum. Yetenekleri
oldu¤u için türkü söyleyebiliyorlar.
Henüz enstrüman kullanm›yorlar.
n Bizimle paylaflaca¤›n›z bir
an›n›z var m›?
Konserlerime gelen baz› kifliler
korsan CD'mi imzalatmak istiyorlar.
Ben de imzal›yorum. H›rs›zl›¤›n alt›na imzam› atarak bir daha böyle bir
fley yapmamalar› için...
72.sayi
11/25/06
1:03 PM
Page 5
Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma
www.ancyragazetesi.com
M
Minikler okula al›flt›!
illi E¤itim Bakanl›¤›'n›n yay›nlad›¤› genelge ile di¤er s›n›flardan bir hafta önce
okula bafllayan ilkö¤retim birinci s›n›f ö¤rencileri, okullar›na k›sa sürede al›flt›.
29 Ekim ‹lkö¤retim Okulu'na kayd›n› yapt›ran minikler sabah›n erken
saatlerinde anne ve babalar›n›n elini tutup
okula geldiler. Ve bu
y›l bir ilke imza atan 29
Ekim ‹lkö¤retim Okulu
yönetimi, ö¤rencileri
“hoflgeldin” kokteyli
ile karfl›lad›. Bu güzel
karfl›lama ö¤rencileri
olumlu etkilemifl olsa
gerek, ö¤renciler arkadafllar›na ve ö¤retmenlerine al›flmakta güçlük
çekmediler.
Okulun minik ö¤rencilerinden Emrah Cans›n Akyürek, “Daha önce anaokuluna gitti¤im için
buraya da çok çabuk al›flt›m. Ö¤retmenimi ve
arkadafllar›m› çok sevdim” dedi.
Yafllar› da kaderleri de ayn›
A
Video destekli antrenman
nkara’da 2000 y›l›ndan beri faaliyet gösteren
Ankara Tofafl Basketbol Okullar› yeni sezonu
açt›. Sporcular, özel olarak haz›rlanm›fl video
destekli antrenmanlar yapacaklar.
Tofafl Basketbol Okullar›, 2006-2007 Sezonu çal›flmalar›na 16 Eylül cumartesi gününden itibaren 13
ayr› spor salonunda bafll›yor. Bu sezon tekrar Basketbol Birinci Ligi’nde yer alacak olan Tofafl Spor
Kulübü'ne ba¤l› olarak 6 y›ld›r sporcu yetifltiren Ankara Tofafl Basketbol Okullar›, bu sezon yeni bir yönetim ve e¤itim anlay›fl› ve özel haz›rlanm›fl antrenman programlar› ile ilk defa video destekli olarak ça-
l›flmalar›n› sürdürecek.
Ankara Tofafl Spor Kulübü baflkan› Tuncer Baytimur, çal›flmalar› ile ilgili olarak flu bilgiyi verdi:
“Uzman antrenör ve yönetim kadrosu ile her ö¤renciye bir top ve her 12 ö¤renciye bir antrenör olarak planlad›¤›m›z antrenmanlar›m›z› bu sezon zaman zaman videoya çekerek çocuklar›m›za izlettirece¤iz, böylece hem onlar kendi iyi ya da eksik yapt›klar› hareketleri görme ve düzeltme flans›na sahip
olacaklar hem de biz ve velilerimiz oyuncular›m›z›n
geliflimlerini gözlemleme olana¤›na kavuflaca¤›z.”
KRC akademi gelece¤i
yakalayan çözümler sunuyor...
ECDL’E yönelik temel bilgisayar kullan›m›
Mimari Autocad ve 3D max
l Temel web tasar›m› e¤itimi
l Grafik tas›r›m e¤itimi
l
l
Arjantin Cad. Kader Sok. No:13 GOP Tel: 466 72 70
[email protected]
Ayr›nt›l› bilgi için: www.krcakademi.com.tr
R
Ramazan
davulcular›na s›nav
amazanda vatandafl› sahura
kald›rmak için dolaflacak
olan davulculara Çankaya
Belediyesi s›nav düzenleyecek. Sertifikal› e¤itim kursuna tabi olan kiflilerden seçilecek davulcular önce
mani söyleme e¤itimi, davul çalma,
kondisyon, genel kültür, halkla iliflkiler, insan ve çevre e¤itimi alanlar›nda ders alacaklar daha sonra da performanslar›na göre seçilecekler.
E¤itime kat›lmayan ve belgesi olmayan davulcu çalamayacak.
ÇANKAYA
Yeni
İ
flsizli¤in ne yafl› ne de okulu kald› art›k.
Ç›kr›kç›lar Yokuflu’nda yolun ortas›nda ayn› karede görünen simitçi ve boyac›n›n hikayesi, iflsizli¤in boyutlar›n› anlatmaya yetiyordu. 30 yafl›ndaki
Yunus Boz, ayakkab› boyayarak geçimini sa¤l›yor.
Boz, boyac›l›ktan önce sat›fl pazarlama müdürüymüfl. Çal›flt›¤› firma iflas edince iflten ç›kar›lm›fl. Simitçi Hayrettin fiimflek de boyac› Yunus Boz ile ayn› kaderi paylafl›yor. Bir gaz firmas›nda teknisyen
olan fiimflek, iflten ç›kar›l›nca simitçilik yapmaya karar k›lm›fl. Art›k her ikisinin tek umudu var: eski ifllerine tekrar dönmek.
Tüm Çeflitlere
Ayran + Salata
Bizim ‹kram›m›z
Cinnah Cad. 68/D ÇANKAYA
Tel: 438 21 51 - 438 21 52
Gsm: 494 54 21
VETER‹NER KL‹N‹⁄‹
241 38 41
Meksika Mutfa¤›n›n
unutulmaz lezzetleri
Günefl Sok No: 4/8 Kavakl›dere 06700
Çankaya/Ankara
Tel: 468 0494 Fax: 467 92 22
5
Reflit Galip No: 44/8
Tel: 0.312 447 53 53
www.ankyra.net
G.O.P. Ankara/ Türkiye
Ankyra Gsm: 0.533 570 90 94
www.ankyrahayvanhastanesi.com
‹lko Sit. 113. Cad. No: 19
Çayyolu/ANKARA
e-mail: [email protected]
Tel:(312) 241 38 41
Fax: (312) 240 48 38
Ümitköy’de yeni
salonumuzla
hizmetinizdeyiz
fiube: 8. Cadde ‹maray Sitesi 1. Blok
(Opet Karfl›s›) Ümitköy
Tel: (0312) 235 52 98 - 235 68 24
Merkez: 8. Cadde 89. Sokak 10/C Emek
Tel: (0312) 223 91 94
72.sayi
11/25/06
1:04 PM
Page 6
6 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma
www.ancyragazetesi.com
Alt ve üst geçitleri kullan›rsak 9 kat daha fazla yoruluyoruz...
Biz nerede yürüyece¤iz?
Haber:
Ebru
Boranl›o¤lu
Tekin
Yap›lan araflt›rmalara göre,
üst geçitten karfl›dan karfl›ya
geçmek için yayan›n enerji kayb›
9 birimken, efldüzey (hemzemin)
yaya geçidi için yayan›n enerji
kayb›, yaln›zca 1 birim.
A
teflli tart›flmalara neden olan Ku¤ulu Kavfla¤›'nda yap›lacak alt geçit, Ku¤ulu Park'›n önüne kadar gelen,
elçiliklerin karfl›s›ndaki kald›r›m›n daralt›lmas›na neden olacak. Yani Atatürk Bulvar›'n›n
meflhur genifl kald›r›mlar› tarihe kar›flacak. Bu geliflme, önemli bir konuyu gündeme getirdi. Art›k
flehrimizde, otomobille de¤il, yaya olarak yaflamak, alt ve üst geçitlerden karfl›dan karfl›ya geçmek için mücadele vermek yerine, caddeleri ve
sokaklar› ad›mlayarak kat etmek ne kadar mümkün?
fiehir merkezi, birçok noktada ak›fl›n h›zland›r›lmas› için katl› kavflak uygulamalar›n›n yap›ld›¤›
bu nedenle de eskisinden çok daha h›zl› akan trafi¤in geçti¤i bir alan. Yayalaflt›r›lm›fl birkaç bölgede de tafl›t girifl ç›k›fl saatleri kontrolü yeterince yap›lm›yor. Yani bütün uygulamalar, otomobil öncelikli olarak düflünülmüfl.
Oysa geliflmifl dünya ülkelerinde, yaya öncelikli ulafl›m politikalar›, araç öncelikli olanlara tercih
ediliyor. Bu nedenle, kalabal›k otoyollar genellikle
flehrin merkezi yerine, flehir kenarlar›nda yer al›yor. fiehir merkezleri ise yo¤unlu¤u düflük trafi¤e,
yaya bölgeleri ve yaya geçitlerine, rayl› sistemlere,
bisiklet yollar›na ayr›l›yor.
Alt ve üst geçitler
Yap›lan araflt›rmalara göre, üst geçitten karfl›dan karfl›ya geçmek için yayan›n enerji kayb› 9 birimken, efldüzey (hemzemin) yaya geçidi için yayan›n enerji kayb›, yaln›zca 1 birim (TSE 12576
1999).
fiehir Planc›lar› ve Mimarlar Odas› taraf›ndan
haber
n Ulafl›m plan› tüm kenti; oto va yaya yollar›n›
kapsayacak biçimde yeniden yap›lmal›. n Rayl› sistemler çal›flt›r›lmal›. Çayyolu metrosunun
bitirilmesi önemli bir geliflme olacakt›r. n Engelli ve yafll›lar için, bordür rampalar›n›n, duyulabilir geçifl sinyallerinin, h›z kasislerinin, görsel,
iflitsel ya da hissedilebilir uyar›lar›n, hareketli
merdivenlerin ve kent merkezindeki yaya yolu
düzenlemelerinin uygun standartlarda yap›lmas›
gerekiyor. n Tüm sinyalizasyon sistemi, yayalar ve toplu tafl›ma araçlar› önceli¤ine göre belirlenmeli n Merkezin odak noktalar›nda otoparklar s›n›rland›r›lmal›, olmas› gereken otoparklar-
Bilgisayarl› Yaz› Sistemleri
lSAÇ TABELA
lIfiIKLI TABELA
lBEZ AF‹fi
lDAMGA
Çayyolu 8. Cad. No: 116/2 Ümitköy - ANKARA
Tel: (0.312) 236 28 68 Gsm: 0.532 475 79 54
Yaya geçitleri azald›
Tafl›t öncelikli politikalara paralel olarak, ›fl›k
kontrollü efldüzey yaya geçitlerinin say›s› da 2-3 y›l
önce azalt›ld›. Üstelik bu geçitlerde yayalar için uy-
gulanan sinyal zamanlar› da s›n›rl›. Yayalara geçifl
için sadece 30 saniye tan›nd›¤› için geçifl yapmak
zorlafl›yor. Ayr›lan süre içinde, yollardan karfl› karfl›ya geçmek, yafll› ve hasta yayalar için ço¤unlukla mümkün olmuyor.
Kald›r›mlar park yeri
Ankara'da ve özellikle K›z›lay'da birçok sokakta, yayalara ait olmas› gereken kald›r›mlar, otomobillerce park yeri olarak kullan›l›yor. Bu nedenle, yayalara ait olmas› gereken yaya yollar› özgürce kullan›lamad›¤› gibi, yayalar tafl›t yollar›ndan
yürümek zorunda kal›yorlar.
Kent merkezinde, toplu tafl›ma duraklar›n›n
yerleri de yayalar için önemli bir sorun. Otobüsün
mevcut trafik içinde hareket etmesi, duraklar›n
birden fazla hat taraf›ndan kullan›lmas› ve yol kenar›nda bekleyen ticari taksiler nedeniyle toplu tafl›m araçlar›, duraklara yanaflmakta ve ayr›lmakta
zorlan›yorlar. Bu nedenle, yayalar gerek durakta
beklerken, gerekse araçlara inifl ve binifllerinde
güçlük ve tehlike yafl›yor. Otobüs duraklar›n›n çok
fazla oldu¤u Meflrutiyet, Mithatpafla ile Atatürk
Bulvar›'n›n bat› fleridi bu tehlikeli noktalardan birkaç›. Ayn› flekilde Güvenpark'taki dolmufl ve otobüs duraklar› da kronik bir sorun.
K›z›lay'da farkl› dünyalar
ir?
p›labil
a
y
r
e
Nel
Hasel Reklam
haz›rlanan “K›z›lay'da yayalar ve yaya ulafl›m›” raporuna göre, alt ve üst geçitlerden karfl›ya
geçiflte harcanan enerji ve güçlü¤ün do¤urdu¤u
memnuniyetsizlik, do¤al olarak insanlar›n tafl›t
yollar›n› kullanmas›na neden oluyor. Bu durum
ise, akan trafikte ciddi tehlikeler yarat›yor, ayr›ca
tafl›t trafi¤ini h›zland›rma ifllevi de yolu kullanan
yayalar nedeniyle, gerçekleflemiyor. Rapora göre,
sadece Ankara'n›n merkezi olan K›z›lay bölgesinde 17 üstgeçit, 2 alt geçit olmak üzere toplam 19
yaya üst-alt geçidi var. A¤›rl›kl› olarak Meflrutiyet
Caddesi, Atatürk Bulvar›, Mithatpafla Caddesi ve
Gazi Mustafa Kemal Bulvar› üzerine yap›lan üst
geçitler, yayalar›n yaflam›n› kolaylaflt›raca¤›na zorlaflt›r›yor.
Yaya üst ve alt geçitleri, baflta engelliler, yafll›lar, hastalar, bebek arabal›lar, hamileler ve çocuklar olmak üzere çok büyük bir grubun ulafl›m haklar›n› k›s›tl›yor. Yürüyen merdivenleri ço¤unlukla
çal›flmayan alt geçitler de, üst geçitler gibi uygun
standartlarda de¤il.
da ise k›sa süreli park etmeyi teflvik edici uygulamalarda bulunulmal›. n Üst ve alt geçitlerin
yerine efldüzey-›fl›k kontrollü yaya geçitleri yap›lmal› n Meflrutiyet Caddesi'ndeki otobüs duraklar›n›n önemli bir k›sm› Atatürk Bulvar› üzerine
al›nmal›. n Güvenpark'taki dolmufl ve otobüs
duraklar› kald›r›lmal› ve mekan bir kent park› haline getirilmeli. n Atatürk Bulvar›'n›n kald›r›mlar› geniflletilmeli, bak›ml› hale getirilmeli
(K›z›lay'da yayalar ve yaya ulafl›m›- sorunlar,
sebepler ve süreçler Ankara 2004)
Profiterol
Kazandibi
l Tavuk Gö¤sü
l Aflure
l Krem fiokola
l Light Kazandibi
l Sak›zl› muhallebi
l Dondurma çeflitleri
Krem Karamel
Keflkül
l F›r›n sütlaç
l Ekmek Kaday›f›
l fiekerpare
l Güllaç
l
l
l
l
ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, Angora Evleri ve Çayyoluna
Evlere ve ‹flyerlerine Servis Yap›l›r.
Ümitköy: Galeria Tel: 0.312 236 19 20
fiehir Planc›lar› Odas› Yönetim Kurulu Üyesi
ve Ankaram Platformu Baflkan› Serdar Karaduman, K›z›lay'daki her bölgenin kendi içinde bir
dünya oldu¤unu söylüyor.
"Sakarya, Yüksel, Güvenpark, ‹zmir Caddesi...
Mesela Güvenpark'tan Yüksel'e geçecekseniz ya
tüp geçitten geçeceksiniz ya da yer alt› geçidini
kullanacaks›n›z. Ya 60 basamak yukar› ç›kacaks›n›z, ya 40 merdiven afla¤› ineceksiniz. Ya da 30
dakikada karfl›dan karfl›ya geçmek için slalom yapacaks›n›z. Hele ki, Yüksel'den ‹zmir Caddesi'ne
gidecekseniz ya da Güvenpark'tan Sakarya'ya gidecekseniz Allah kolayl›k versin. Yaya bölgeleri
aras›ndaki geçifllerde ciddi kopukluk var ve bu sorunun halledilmesi gerekiyor”
fiahinler Bilgisayar
Her türlü kartufl ve toner dolumu yap›l›r
Teknik Servis, Sat›fl, Bak›m ve Onar›m
Kifliye ve fiirketlere Visval Basic programlama dilinde her türlü program
Çayyolu Mahallesi 8. Cadde
No: 16/D Çayyolu/ANKARA (Yurtiçi Kargo Yan›)
Merkez: 425 63 57 fiube: 236 34 70
[email protected] - e-mail:[email protected]
72.sayi
11/25/06
1:04 PM
Page 7
Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma
Dikkat!
HER YERDE
Ankara’da “Çölyak”
k›rm›z› alarm veriyor
Ç
ölyak; ishal, kusma, kaslarda
uyuflma gibi belirtilerle ortaya
ç›kan ve glutensiz g›da al›m›na
dikkat edilmezse sonu pankreas ya da ba¤›rsak kanserine kadar gidebilen bir hastal›k. Ankara Çölyak
Derne¤i‘nin yapt›¤› araflt›rmalara göre,
Türkiye'de yaklafl›k 5 milyon, Ankara'da ise 40 binin üzerinde Çölyak hastas› var. Çölyak›n Baflkent’te en yayg›n
oldu¤u semtler aras›nda, Keçiören,
Mamak, Sincan, Çankaya, Bat›kent ve
Etimesgut yer al›yor.
Ankara Çölyak Derne¤i, geçti¤imiz
günlerde de glutensiz yaflam› tan›tmak
ve çölyakl›lar› bir araya getirmek amac›yla bir etkinlik düzenledi. Esenbo¤a
A›rport Otel'de birincisi düzenlenen etkinli¤e gelen Çölyak hastalar› hem glutensiz yiyeceklerden tatt›lar hem de
müzik eflli¤inde dansettiler. Organizasyona Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreter Yard›mc›s› Bülent Serim’in efli Zarife Serim, CHP Ankara Milletvekili
Bayram Meral ve CHP Tekirda¤ Milletvekili Enis Tütüncü de kat›ld›.
En az 500 milyon
g›da masraf›
Ankara Çölyak Derne¤i Baflkan›
fiebnem Ercebeci, çölyak hastal›¤›n›n
henüz resmen tan›nmad›¤›n›, bu nedenle sosyal kurumlar›n glutensiz ürünlerin paras›n› ödemedi¤ini söyledi.
fiebnem Ercebeci, bu nedenle hastalar›n çok s›k›nt› çektiklerini ifade etti.
Kendisine 22
y›l sonra Çölyak
teflhisi
konuldu¤unu
anlatan Ercebeci flöyle konufltu:
“Tek kifli
için ayl›k g›da
masraf›m›z
500
YTL.
Ekme¤i bakkaldan alam›yoruz. ‹stanfiebnem Ercebeci
bul ve Ankara halk ekmek bize özel üretim yap›yor
ama sonuçta, üretim yap›lan tesiste
ekipmanlar›n üzerinde kalan glutenli
malzemeler bile bize zararl›. Un alarak
kendi üretti¤imiz bir ekme¤in maliyeti
ise yaklafl›k 35 YTL ve bu ekme¤i sadece 2 gün yiyebiliyoruz. Glutensiz
ürünler olmadan yaflamam›z mümkün
de¤il. Depremde bir çocuk normal ek-
ir?
n ned
e
t
u
l
G
Gluten; bu¤day, arpa, çavdar ve
yulaf gibi tah›llar›n içerisinde bulunan
bir protein maddesi. ‹nsan hayat›n›n
herhangi bir döneminde ortaya ç›kan
gluten alerjisi, Çölyak hastal›¤›na neden oluyor. Tek çözüm yolu ise
gluten içermeyen ve özel olarak
üretilen ürünler tüketmek.
7
Ankara'n›n en seçkin otellerinde, konutlar›nda, güzellik ve spor
merkezlerinde, pastane, cafe, bar ve restaurantlar›nda, kültür ve sanat
merkezlerinde, ma¤azalar ve al›flverifl merkezlerinde, özel hastanelerinde ve
daha bir çok yerde Ancyra okunuyor. ‹flte Ancyra'n›n seyir haritas›:
K›z›lay, Kavakl›dere, Gaziosmanpafla, A.Ayranc›, Y.Ayranc›, Bahçelievler,
Balgat, Dikmen, Emek, Çankaya, Or-An, Y›ld›z, Çayyolu, Bilkent, Ümitköy...
Oteller: Ankara HiltonSA, Aktif Metropolitan Otel, Bilkent Hotel, Büyükhanl›
Park Hotel, Best Otel, Dedeman Otel, Do¤a Residence, Etap Alt›nel, Elit Otel, Elit
Palas, Gordion Otel, Gazi Park Otel, Hotel ‹çkale, Houston Hotel, ‹lci Residence,
‹nternational Otel, Kent Otel, King Otel, Midas Otel, Midi Hotel, Mega Residence, Otel Sürmeli, Otel TESK, Radisson Otel, Sheration Otel.
n
Restaurantlar: Akdeniz Mutfa¤›, Asos Prestij Restoran, Agora, Akdeniz Akdeniz, Amasra Bal›kç›s›, Adana Sofras›, Beyaz Beyaz, Çat Kap›, Dafne, Dalyan
Tava, Evim Ev Yemekleri, Gado, Goya Brasseire, Hac›baba, ‹kbal, ‹lbo K›rm›z›
Rouge, Kukla Kebap, Kebap 44, Körfez , Köflebafl›, Küfte, Lazuri, Lagos, Liman,Lazoli, Mikado Restoran, Mezzaluna, Meze, Marco Polo, S›r Mekan, Meandros, Midas Wine Cafe, Meze, Marco Polo, Mantar, ODTÜ Eymir Gölü Ba¤evi, Peppermill, Piano Plus, Pizza House, Pizza King, Planet, RV Restoran,
Sofra London, Salata, Sampi, Skyland, fianl› Edesa, fiömine, Tike, Tad›m Pizza, Trilye, Turka, Uluda¤ Kebap, Yakamoz, Yeni Çiftlik, Yeflil Vadi, Yosun, Zarife, 01 S›f›r Bir Adanal› ‹smail Ustan›n Yeri.
n
Barlar: Aden Club, Ankara Barosu Lokali,Blu Marlin, Beyaz Ev Caz Club,
Çengel, Copper Club, Club Ay-Fi, Club Hera, Faces, Gece Dostlar›, Gusto, Ivy
Nyx, K›rm›z›, Murppies, May Day, Nihavend Nihavend, Pruva, Raja, Replik, Salata, Too Late, Yer F›st›¤›, ‹TÜ Evi.
n
mek yedi¤i için ölmüfl. Belki glutensiz
ürünler, ilaç gibi reçetelerle, belli bir
yüzdesi devlete ödenerek al›nabilir.
Çölyakl› olmaktan kimse utanmas›n,
bize gelsinler”
Deniz, ekmek de
mi yiyemeyecek!
8 yafl›ndaki Deniz Küsen yafl›tlar› gibi sa¤l›kl› bir çocuk. Okula gidiyor,
yürüyor, kofluyor.
Fakat arkadafllar›ndan farkl› bir yan›
var. Ne çikolata,
ne pasta, ne de
ekmek yiyebiliyor.
Çünkü Deniz, bir
Çölyak hastas›.
Yani “gluten”
içeren g›dalar›
yiyemiyor. Deniz ancak özel
olarak haz›rlanan ve çok pahal› olan glutensiz g›dalar› yiyebiliyor. Baba Hasan
Küsen bir “umut”
için Aksaray'›n Eskil Kazas›, Bozyaman Yaylas›'ndan
1. Çölyak fienli¤i
için Ankara'ya gelmifl. Çiftçilik yapan
Küsen'in elindeki poflet her fleyi anlatmaya yetiyor. Pofletin içinde bir
ekmek, bir paket makarna, biraz
pasta, çikolata ve po¤aça var. Bu
pofletteki yiyecekler, inanamayacaks›n›z ama toplam 140 YTL tutmufl.
Cebinde sadece 45 YTL'si oldu¤u
için bu paran›n tamam›n› ödeyemeyen baba Küsen, yetkililerin çölyak
hastal›¤›n› di¤er hastal›klar gibi kabul ederek, harcamalar›n› karfl›lamas›n› istedi.
‹flte glutensiz ürünlerin fiyatlar›:
1 kg un 27 YTL
1 paket makarna 10 YTL
1 paket bisküvi 6 YTL
1 paket çikolatal› bar 10 YTL
Poflet içinde 6 dilim ekmek 6 YTL
Unla elde yap›lan bir somun
ekme¤in maliyeti 35 YTL ve iki
günde bitiyor.
Tiyatro-Sinema: Akün Sahnesi, Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro, fiinasi Sahnesi, Yeni Sahne, Büyülü Fener (K›z›lay), Büyülü Fener (Bahçelievler), Kavakl›dere.
n
Cafeler: Arien Las, Adrenal Cafe, Buenos Aires, Brothers Cafe, Budakalt›,
Chiccas, Cafemiz, Coconotte, Cafe Des Cafe’s, Classic Cafe, Dolphin, Elpaso,
Hayyami, Kahvenaz, Kap› 7,Ku¤ulu Park, Laf Laf, London Pub, Mey's Fey's Cafe, Otantik Cafe, Pampero, Paul, Starbucks, Tapas, Tea House, Ice Salad, Vitamin.
n
Magaza-Tekstil: Ayda Triko, Aysu Bebe, Be¤endik, Baran Tekstil, Baykal
Triko, Bisera, Blu Ma¤azas›, Cmc Tekstil, Çözgü Tekstil, Derimod, Desen Örme,
Ekol, Gezma Gezer, Gilda, Ginoni Giyim, Gürel ,Hell Clar, Kabban, Kandemir
Tekstil, Karton Triko, Kimlik,, Kipteks,Llf For You, Loft Collins, Merve Tekstil,
Moda ‹lgi, Moda Life, On Triko, Panno, Seçil Etek, Sementa, Stil.
n
n Güzellik-Estetik Merkezleri: Ale's Güzellik Merkezi, Armani Saç Ekimi, Cardellia, Day-Light Sa¤l›k Estetik Merkezi, Diva Estetik, Epiderm Clinic, Eti Güzellik
Merkezi, Flaivus Clinic, Helena Güzelik Merkezi, Hera Güzellik, Marmara Saç Ekimi, Mayra Güzellik Salonu, Moss Kuaför, MC Güzellik Salonu, Nil Estetik, Paris
Kuaför, Red&White Kuaför, Sano Clinic, Sosyete Kuaför, T&T Güzellik Merkezi,
Tenis Clinic, Touch Up Clinic, Venera Güzellik Merkezi, Wella, Vitolite Hairland.
n Pastaneler: Angora Pastanesi, Bulka, Best, Divan, Funda, Kuki, Liva (tüm
flubeler), Livora, Melissa, Melis, Palet, Palais, Sim Dondurma, fiamdan, Seda
Pasta, Vanessa.
Spor Merkezleri: Ankara fiehir Klübü, Atl› Spor Klübü, Ar› Spor ve Dinlenme Tesisleri, Dynamic Spor Center, Fitness Cowet, Kavakl›dere Tenis Kulubü,
Oranium Sports, Renewa, Sport ‹nternational, Spor Med.
n
Otomotiv: Alkan, Borusan Oto, Do¤ufl Oto, ‹loto, Koluman Mercedes, Mengerler, Oto Koç, Neziro¤lu, Nissan, Sa Otomotiv, Tekoto Ankara, Toyota,Göral,
Honda Plaza, Hundai, Vopel Otomotiv.
n
Turizm-Seyahat: Boss, Bakus Tur, Hoytur, ‹remtur, Jolly Tur, Kutup Tur,
Madalyon Turizm, Saltur, Tempo Tur, Ulusoy Turizm, Varan Turizm,Yamaç Tur,
Zetur.
n
Konutlar: Angora Evleri, Ansera Vadi Apartman›, Beysu Park, Çankaya Konut Kuleleri, Çankaya Park Evleri, Çaml›k Sitesi, Eston Konutlar›, Hekimköy Villalar›, Mesa Yonca Evleri, Mesa Koru Sitesi, Park Manzara Evleri, Metifl Country,
Nurol Residence, Prestij Konutlar›, Park Villalar›, Park Rönesans, Teras Evler, Zirvekent 1 - Zirvekent 2 Konutlar›.
n
Al›flverifl Merkezleri: Armada, Arcadium, Ankuva, Atakule, Bilkent Center,
Be¤endik, Carrefour, Karum, Mesa Plaza, Optimum Outlet, Praktiker, Real.
n
Hastaneler: Akay, Advenced Care T›p Merkezi, Bay›nd›r Hastanesi, Bay›nd›r T›p
Merkezi, Ça¤ Hastanesi, Ça¤ T›p Merkezi, Ekip T›p Merkezi, Çare T›p Merkezi, Güven
Hastanesi, Hasvak T›p Merkezi, Ifl›k Göz Klini¤i, Kudret Göz Hastanesi, Lünet Lens Merkezi, Lady Med Kad›n Sa¤l›¤›, Mesa Hastanesi, Medart T›p Merkezi, Medline, Maya Tüp
Bebek ve Kad›n Sa¤l›¤› Merkezi, Net Fizyomed, Özel ‹lgi Hastanesi, Özel ‹lgi Göz ve
KBB Merkezi, Özel Yüzüncü Y›l Hastanesi, Sezen Akupuktur Klini¤i, Umut Hastanesi ve
Üro-fiz.
n
Büyükelçilikler: ABD, Almanya, Avusturya,Arjantin,Belçika, Birleflmifl Milletler, Çin, Dünya Bankas› Daimi Temsilcili¤i, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Japonya, ‹ngiltere, ‹srail, ‹sviçre, ‹talya, Malezya, Özbekistan, Portekiz, Tunus, Ukrayna, Yunanistan.
n
n
Vak›f: Mülkiyeliler Birli¤i.
‹nflaat Firmalar›: AGE, Akfen, Aktürk, Astur, Ay-Sel, Ayd›ner, Baytur, Bü-
n
Üniversiteler: Ankara, Baflkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, ODTÜ.
n
yük Bay›nd›r,Canbek, GAMA, Haflemo¤lu, ‹çtafl, ‹lci, KC Group, Kiska, Kolin, Limak, Mensel JV, Mesa, Metifl, MNG, Mustafa Özcan, Nurol, Özalt›n, Özdemir,
Palet, Peker, Summa, Suta, Tepe, Usluel, Yaflar Özkan, Yenigün, Zafer.
72.sayi
11/25/06
1:04 PM
Page 8
8 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma
www.ancyragazetesi.com
Çayyolu'nda iki okul, lüks okullar›n aras›nda kan
Villalar›n aras›nda
“e¤itim dram›”
Haber:
Türkan Yezer
Erhan K›l›ç
Okullar›n aç›lmas›yla birlikte insana “Vayyy
be” dedirten cinsten çeliflkiler de yaflanmaya
bafllad›. ‹flte bunlardan biri, Baflkent'in “zenginler semti” olarak bilinen Çayyolu’ndaki Mehmet
Ulucan ‹lkö¤retim Okulu. Bu okulda yaln›z Çayyolu’ndaki kap›c› ve hizmetlilerin çocuklar›yla çevre
köylerde yaflayan köylülerin çocuklar› okuyor.
Okula bu y›l sadece iki ö¤renci kay›t yapt›rd›.
Ç
ayyolu'nda villalar›n aras›nda e¤itim veren bir ilkö¤retim okulu var ki
“bu ça¤da bu uygulama olur mu?” dedirtir cinsten.
Bu okulun ad›: Mehmet Ulucan ‹l-
kö¤retim Okulu. “Tafl›ma” yoluyla e¤itim yap›lan okulda, civarda bulunan köylerden gelen çocuklar ile Çayyolu’ndaki kap›c›lar
ile yoksul ailelerin çocuklar› e¤itim
görüyor.
Lüks konutlar aras›nda bulunan Mehmet Ulucan ‹lkö¤retim
Okulu'nda 160 ö¤renci e¤itim-ö¤retim yap›yor. Okulun ulafl›m
problemi oldu¤u için okula sadece
çevre köylerden “tafl›ma” ile ö¤renciler geliyor. Bu nedenle okula
bu y›l sadece iki ö¤renci kay›t yapt›rd›.
Çevre köylerden gelen ö¤renciler okula otobüs ve minibüslerle
tafl›n›yor. Villalar›n aras›ndaki tafl›mal› e¤itime tepki gösteren veliler
ise “Çocuklar›m›z sürekli yollarda. 120 kilometre yol gidip geliyorlar. Bu çile ne zamana kadar devam edecek?”
diyorlar.
Ne su, ne elektrik var
Okul adeta kaderine terk edilmifl. Sular akmad›¤› için ö¤retmenler içme suyu ihtiyaçlar›n› parayla sat›n ald›klar› su ile karfl›l›yorlar. Okulda elektrikler ise sürekli gidip geliyor. Devlet taraf›ndan ö¤rencilere verilen ö¤le yeme¤i de velileri tedirgin ediyor.
Sandviç aras›na konulan küçük
patates parças› ve markas› belli olmayan ayran ile meyve sular› ö¤rencilerin sa¤l›¤›n› ciddi flekilde
tehdit ediyor.
Bu gidiflle okulda
ö¤renci kalmayacak
haber
Bölgedeki bir baflka sorunlu okul
da Çayyolu Köyü Hac› ‹brahim Ayd›n ‹lkö¤retim Okulu. Villalar›n yak›n›ndaki ve bölgedeki lüks devlet
okullar› ile yar›flmak zorunda kalan
okula bu y›l sadece sekiz ö¤renci kay›t yapt›rd›. Okul, bunca olanaks›zl›klara karfl›n büyük bir baflar› göstererek, mezun olan 14 ö¤rencisinden 6's›n› en iyi okullara yerlefltirmeyi baflard›. Fiziki yap›s› ve donan›m eksikli¤i nedeniyle sadece köylü ve iflçi ailelerin ra¤bet gösterdi¤i
okul sorun yuma¤›.
Bir baflka çeliflki de Çayyolu Köyü Hac› ‹brahim Ayd›n ‹lkö¤retim Okulu’nda
yaflan›yor. Fiziki durumu içler ac›s› olan okul, buna karfl›n bu y›lki s›navlarda
büyük bir baflar› göstererek mezun olan 14 ö¤rencisinden 6's›n› en iyi
okullara yerlefltirmeyi baflard›.
Neden böyle?
Çayyolu y›llar önce s›radan bir
Anadolu köyü idi. Hac› ‹brahim
Ayd›n ‹lkö¤retim Okulu da köyün
yap›s›na uygun bir flekilde yap›ld›.
Ancak son y›llarda bölgenin Baflkent'in en lüks villa ve konutlar›n›n yap›ld›¤›, yüksek gelir grubuna mensup insanlar›n yaflad›¤› bir
yer olmas› nedeniyle Hac› ‹brahim Ayd›n ‹lkö¤retim Okulu fiziki
yap›s›yla “uyum” sa¤layam›yor
çevresine… Di¤er yandan çocuklar›n› iyi okullara göndermek iste-
yen velilerin de deste¤iyle özel
okullar› aratmayan “yüksek donan›ml›” lüks devlet okullar› yap›lmaya bafllanmas›, Hac› ‹brahim Ayd›n ‹lkö¤retim Okulu’nun
çaresizli¤ini daha da belirginlefltiriyor.
Kapasitesin
yar›s› dahi dolmuyor
Hac› ‹brahim Ayd›n ‹lkö¤retim
Okulu’nun bu y›l sadece “sekiz aile” çocu¤unu kay›t ettirdi. 10 s›n›f› bulunan okulun ö¤renci kapasitesi 225, ancak bu y›l 110 ö¤renci e¤itim-ö¤retim yap›yor. Yani bu oran, kapasitenin yar›s› bile
de¤il. Bu da “fiziki olumsuzluklar›n” belki de bu okul ö¤rencilerine sundu¤u bir flans. Baflkent'teki birçok okulun her s›n›f›nda 45'in alt›nda ö¤renci yokken, burada s›n›flar 8-10 aras›
ö¤renciden olufluyor. Ancak baz›
e¤itim uzmanlar›, 30 kiflilik s›n›flarda sekiz ö¤rencinin ders yapmas›n›n etkileflim sorununu ortaya ç›karaca¤›na dikkat çekerken,
derslerin veriminin de düflece¤ini
savunuyorlar.
Yoksul
ailelerin okulu
Çayyolu'na çal›flmaya gelen
aileler, yaflam flartlar›n›n a¤›r oldu¤unu görünce çocuklar›n› bu
okuldan alarak baflka yerlere gidiyorlar. Geriye kalan yüksek gelirli aileler de çocuklar›n› flartlar› daha iyi okullara göndermek istedi¤i için, okul adeta giderek boflal›yor. Di¤er lüks devlet okullar› ise
tam kapasiteyle e¤itim-ö¤retime
devam ediyor.
72.sayi
11/25/06
1:04 PM
Page 9
Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma
www.ancyragazetesi.com
9
Ö¤rencilere konser dopingi
kan kaybediyor
B
aflkent'te 3 ayl›k bir tatilin ard›ndan okula bafllayan ö¤renciler ilk dersin ard›ndan akflam da konser coflkusu yaflad›. Ankamall'ün önündeki
alanda S›nav Dershaneleri taraf›ndan gerçeklefltirilen konserde; Manga, Göksel ve K›raç sahne ald›.
Sahneye ilk ç›kan Manga grubu,
hareketli flark›lar›yla gençleri coflturdu. Binlerce ö¤renci hep birlikte ellerini kald›rarak Manga'ya efllik etti. Ard›ndan sahneye bembeyaz k›yafetiyle Göksel ç›kt›. Ö¤rencilere “Aflk ac›s› çeken var
m›?” diye soran Göksel, sahnede
kald›¤› sürece hareketli eserlerinin
yan› s›ra aflk flark›lar› da söyledi.
Bir ara eline gitar alarak duygulu
parçalar seslendiren Göksel, ö¤rencilerin gözlerini doldurdu. Ve
konserin finalini yapacak olan K›raç, sahneye yar›m saat gecikmeyle ç›kt›. K›raç hayranlar›n›n tepkisine yan›t vererek, “Arkadafllar
ben de sanatç›lar›n sahneye geç ç›kmas›ndan yana de¤ilim. Ama
benden kaynaklanan bir durum de¤ildi” dedi. Böylece hayranlar›n›
gönlünü alan K›raç, dillerden düflmeyen flark›lar›n› seslendirdi. K›raç, sahnedeki performans›yla da dikkat çekti.
P
.
l
Biodizel Yak›t; KANOLA Beypazar›'nda
Mehmet
Ulucan
‹lkö¤retim
Okulu
etrole alternatif olarak getirilen biodizelin kullan›m›nda büyük
katk›s› olan Kanola bitkisi geçti¤imiz günlerde Beypazar›'nda seminerlerle tan›t›ld›. Çiftçiler taraf›ndan büyük ilgi gören kanola, bu¤day yetifltiricili¤i ile benzerlik gösteriyor ve bu¤day ekimi yap›lan yörelere uygun bir bitki. Beypazar› iklimine ve toprak yap›s›na uygun olan
Kanola'dan elde edilen ya¤, yemeklik ya¤lar›n da en iyilerinden biri olarak biliniyor. Kanola'dan elde edilecek ya¤ ayn› zamanda Beypazar› için
yeni bir ürün pazar› demek. Yazl›k ve k›fll›k olara iki ekim döneminde
de yetifltirilebilen Kanola'n›n üretimine Mart'ta bafllanacak.
1961 y›l›nda Balkanlar'dan “Kolza” ad› ile göçmenler sayesinde ülkemize gelen Kanola, içeri¤inde insan sa¤l›¤›na zararl› Erusik asit ve
hayvan sa¤l›¤›na zararl› Glukosinolat bulunmas› nedeniyle1979 y›l›nda
yasakland›. Daha sonralar› Kolza'n›n bu zararl› maddeleri içermeyen çeflitleri gelifltirildi. Kolza, Kanola oldu.
Kanola'y› dünyada en çok üreten ülkeler Çin, Hindistan, Kanada,
Polanya, Fransa, Pakistan, Almanya ve ‹ngiltere.Ayçiçe¤i benzeri bir
ya¤ bitkisi olan Kanola, ya¤› ç›kart›larak sanayiye kazand›r›l›yor. Son zamanlarda Amerika ve Avrupa'da da üretimi oldukça artan Kanola'n›n
dünyada y›ll›k üretimi 22 milyon ton civar›nda.
l
Fotograf: Erhan K›l›ç
.
“E¤itim konusunda
lüks okullardan
eksi¤i yok”
Çayyolu Platformu Sekreteri
Türkan Yezer, lüks villalar›n yak›n›ndaki Çayyolu Köyü Hac› ‹brahim Ayd›n ‹lkö¤retim Okulu'nun
çevresindeki di¤er okullarla ayn›
flartlara kavuflturulmas› gerekti¤ini
söyledi. Okulun, e¤itim kalitesi bak›m›ndan di¤er lüks devlet okullar›ndan hiçbir eksi¤i olmad›¤›n› belirten Yezer, Ça¤dafl E¤itime Destek Derne¤i olarak okula yard›m
kampanyas› bafllatt›klar›n› kaydetti. Yezer, okulun sorunlar›n›n özetle flunlar oldu¤unu ifade etti:
Fiziki yetersizliklerin yan›nda
kütüphane, laboratuvar, spor
alanlar›, toplant› veya seminer
salonu, tekstil makinesi, fotokopi
makinesi, projeksiyon cihazlar›,
okulun arka bahçesinin demir
korkuluklar›, tek derslik, okulun
iç ve d›fl boyas›, beton zeminlerin
de¤ifltirilmesi vb...
D
Çayyolu'nda AKP-DYP koalisyonu
o¤ruyol Partisi Çayyolu Temsilcili¤i'nin tabelas›n›n alt›na as›lan
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'a ait afifli görenlerin akl›na Çayyolu'nda “AKP-DYP koalisyon mu yapt›?” sorusu geldi. Asl›nda
iflin asl› AKP Yenimahalle ‹lçe Baflkanl›¤› Çayyolu Temsilcili¤i'nin aç›l›fl
töreni nedeniyle haz›rlanan Baflbakan Erdo¤an'›n afiflinin yanl›fl yere
as›lmas›yd›. Foto¤raf çekmemiz üzerine “durumun fark›na varan parti
yöneticileri” hemen afifli DYP tabelas›n›n alt›ndan kald›rtt›.
72.sayi
11/25/06
1:04 PM
Page 10
10 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma
www.ancyragazetesi.com
Dastini
Bebe Market
Hofldere'de...
Bebekler için ürün yelpazesi oldukça genifl.
Mama üzerine her türlü marka ve ürün çeflidinin
bulundu¤u Dastini'de sütlü, sütsüz soya
proteini bazl›, meyveli akl›n›za gelebilecek
her türlü mamay› bulabilirsiniz.
B
moda&trend
ebe¤inizin ihtiyaç duyaca¤› ve sizin güvenle kullanabilece¤iniz A'dan Z'ye her
türlü ürünün bulundu¤u Dastini Bebe Market'in Ankara flubesi
Hofldere'de aç›ld›. Türkiye'ye yay›lm›fl flubeleri ile annelerin vazgeçilmez mekanlar›ndan
biri olan Dastini, Ankara'da anneler için büyük kolayl›k
sa¤layacak çünkü Dastini'de bütün ürünler bir arada.
Dastini'de her ürün hipoalerjik ve CE belgeli. Dastini'nin anlaflmal› oldu¤u 170
firma var ve ürün yelpazesi
çok genifl.
Anne için gö¤üs ucu
kremleri, çatlak önleyiciler, pompa, süt
toplay›c› kap, gö¤üs koruyucu ve
gö¤üs
pedleri
Dastini'de bulabi-
lece¤iniz ürünlerden.
Bebekler için ise ürün yelpazesi oldukça genifl. Mama üzerine her türlü marka ve ürün çeflidinin bulundu¤u Dastini'de sütlü, sütsüz soya proteini bazl›,
meyveli akl›n›za gelebilecek her
türlü mamay› bulabilirsiniz.
Fiyatlar konusunda market ve
eczanelerden daha ucuz olan
ürünler anneler ve babalar için
büyük avantaj yarat›yor.
Uni hijyen teknolojisi ile be-
beklerin cildini hem temizleyen
hem de bak›m›n› sa¤layan ›slak
temizleme mendillerinden, gaz
önleyici bitki çaylar›na, günefl
ürünlerine, oyuncaklara, tekstil
ürünlerine, ayakkab›lara, ana kuça¤›na, vitamine ve antikolik biberona kadar bebe¤iniz için arad›¤›n›z her fley Dastini'de. 0-6
yafl aras› çocuklar için en uygun
durak Dastini.
A¤r›lara karfl› “sihirli el”
B
ilgisayar bafl›nda çal›flanlardan ev
han›mlar›na kadar birçok insan›n
derdi olan boyun, omuz, s›rt ve bel
a¤r›lar›ndan kurtulmak art›k daha kolay.
Her üç kifliden birinde görülen bu a¤r›lar özellikle bayanlarda, yafl›n ilerlemesi ile
artarak kendini daha çok hissettirmeye
bafll›yor. Günlük yaflam›n getirdi¤i stres ve
gerginliklerin de yol açt›¤› bu a¤r›lar giderilmedi¤i takdirde giderek artarak daha kal›c› sorunlara neden oluyor
Sürekli katland›¤›n›z bu a¤r›lar ile bafla
ç›kmak art›k sand›¤›n›zdan hem çok daha
kolay hem de çok daha huzur verici. Sundu¤u birçok yenilikler ile Ankara’da Maksimum Yaflam Kalitesi’ni yaflatan RenewaClub bu sefer de Türkiye’nin en kapsaml› DaySPA’s›nda s›rt, boyun ve bel a¤r›lar›na özel haz›rlad›klar› bir paket ile a¤r›lar›n›za çözüm buluyor. Art›k kendinizi uzmanlar›n ellerine b›rak›p rahatlama zaman›!
DaySPA’ya ad›m att›¤›n›zdan itibaren hissedece¤iniz huzurlu saatleriniz ilk önce
Thalion’un Marid Mud Deniz Çamuru Bak›m› ile bafll›yor. Bu bak›m içeri¤indeki mineral tuz bak›m›ndan zengin bileflimi sayesinde vücut ›s›s›n› sabitleyip, eklem ve kas
bölgelerini güçlendirdi¤i için a¤r›yan bölgelere çok rahatlat›c› bir etki yap›yor. Deniz çamuru bak›m›n›n etkisiyle eklemlerinize kadar ›s›nan bölgeye hemen ard›ndan
uygulanan s›rt bafl boyun masaj› lokal bölgelerde oluflan kulunçlar›n da¤›lmas›nda,
kireçlenen bölgelerin rahatlamas›nda çok
etkili oluyor. RenewaClub DaySPA sadece a¤r›lara yönelik ve size özel fiyatlar ile
haz›rlad›¤› bu özel bak›m paketinde, ev han›mlar›na ise ekstra indirimler ve seçenekler sunuyor.
72.sayi
11/25/06
1:04 PM
Page 11
Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma
Haz›rlayan: Fehmi Baflusta
11
Türkiye'nin en büyük sahnesi, yeni
sezonda da Baflkentlileri büyüleyecek
Anatolia Gösteri ve Kongre Merkezi
ankara’n›n markalar›
Anatolia GKM’nin,
sahnesi her türlü
gösteriye hitap
edebilecek flekilde dizayn
edilmifl. Müzikal, konser,
moda gösterileri, bale
v.b. ulusal ve uluslar
aras› her türlü sanatsal
etkinli¤in düzenlenebilece¤i sahnenin ›fl›k ve ses
sistemleri en son
teknoloji ile donat›lm›fl
A
nkara, kültür ve sanat
aktivitelerinin sunulaca¤› mekanlar›n azl›¤›yla
ilgili s›k›nt›s›n›, Türkiye'nin en büyük sahnesine sahip
olan bir gösteri merkezine kavuflarak, bir ölçüde telafi etti. Devasa boyutlar›yla Türkiye'de bir numara olan sahnesiyle Anatolia
Gösteri ve Kongre Merkezi, yeni
sezonda da ünlüleri ve önemli organizasyonlar› Baflkent izleyicisiyle buluflturmaya devam edecek.
Birçok popüler ismi, büyüleyici bir ortamda sevenleriyle buluflturan gösteri merkezi, anfi tiyatro
fleklindeki 2910 kiflilik koltuk
kapasitesi ile, izleyiciyi gösterinin
doyumsuzlu¤una ortak ediyor.
Balgat'ta bulunan Anatolia
GKM'nin sahnesi her türlü göste-
ganizasyonlar›na da ev sahipli¤i
yap›yor. Birçok önemli kurulufl,
düzenleyece¤i kongreleri, konferanslar› daha etkili bir platformda
sunabilmek için, Anatolia'y› tercih
ediyor.
Anatolia Kongre ve Gösteri
Merkezi'nin bünyesinde yer ald›¤› Anatolia Center, kültür ve
sanat etkinliklerinin yan› s›ra, otel
iflletmesi, cafeleri, barlar›, restaurantlar› ve çeflitli al›fl verifl mekanlar›yla da hizmet sunuyor.
riye hitap edebilecek flekilde dizayn edilmifl. Müzikal, konser,
moda gösterileri, bale v.b. ulusal
ve uluslar aras› her türlü sanatsal
etkinli¤in düzenlenebilece¤i sahnenin ›fl›k ve ses sistemleri en
son teknoloji ile donat›lm›fl. Zaten
Anatolia, flu anda dünya standartlar›ndaki teknik özelikleri nedeniyle, birçok yabanc› popüler
ismi de misafir etmeye devam
ediyor.
Ayn› zamanda Türkiye'nin en
büyük tekstil yap›s› olan Anatolia,
22 bin metrekarelik bir alana
infla edilmifl, cazibe merkezi olarak tan›mlanabilecek muhteflem
gösteri çad›r›, 844 metrekarelik
alan› ile dedi¤imiz gibi, Türkiye'nin en büyük sahnesine sahip.
Bu alan›n, 190 metrekarelik k›sm›n› da hareketli sahne oluflturuyor. Hareketli ön tribün ve sahnenin zemin kotuna indirilmesi ile el-
de edilen genifl mekan›yla 5 bin
kiflilik pop konserlerine dahi ev
sahipli¤i yapma imkan› bulunan
gösteri merkezinde, so¤utma ve
›s›tma amaçl› olarak tekstil yap›
için iklimlendirilmifl özel klima sistemi mevcut. Dolay›s›yla, yaz›n
da k›fl›n da rahat edilebilecek bir
ortam.
Yaz sezonu boyunca Sezen
Aksu ve Hepsi, MFÖ gibi ünlü
isimleri hayranlar›yla buluflturan
gösteri merkezi, yeni sezonda da
Swingle Singers, Kenan Do¤ulu, ‹lhan ‹rem, Sertab Erener,
Fahir Atako¤lu gibi önemli isimleri konuk edecek.
Kongre ve
toplant›lar›n da ev sahibi
Merkez sadece, konser, gösteri gibi sanatsal aktivitelere de¤il,
yerel, ulusal ve uluslararas› kongre, fuar, seminer ve toplant› or-
Anatolia'da
önümüzdeki
günlerde...
The Swingle Singers
Tarih: 04-10-2006 Saat: 21:00
n
TURMOB Genel Kurulu
Tarih:06-10-2006 Saat: 08:00
n
TURMOB Genel Kurulu
Tarih: 07-10-2006 Saat: 08:00
n
TURMOB Genel Kurulu
Tarih: 08-10-2006 Saat: 08:00
n
n Muazzez ERSOY ve
Gönül Dostlar› (Ramazan Özel)
Tarih: 13-10-2006 Saat: 21:00
‹lhan ‹rem Konseri
Tarih: 14-10-2006 Saat: 20:30
n
The Manhattan Transfer
Tarih: 01-11-2006 Saat: 21:00
n
n Sertab Erener &
Fahir Atako¤lu
Tarih: 03-11-2006 Saat: 21:00
n Carmen Compania De Aida Gomez
Tarih: 04-11-2006 Saat: 21:00
72.sayi
11/25/06
1:04 PM
Page 12
12 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma
www.ancyragazetesi.com
Bir Lezzet Klasi¤i
Yoksa siz hala o
›zgaralar›n ününü
duymad›n›z m›?
Tike'nin ›zgaralar›n›n
ünü sadece Türkiye'ye
de¤il dünyaya yay›lm›fl
durumda. Bütün
flubelerinde ayn› hizmet
ve kalite anlay›fl› ile
hizmet veren Tike'nin
Tel Aviv ve Atina'da da
flubeleri bulunuyor
B
restaurant
illur sokak’ta Tike
ad›nda kaliteli ve fl›k
bir restorant var. Yoksa siz hala o ›zgaralar›n ününü duymad›n›z m›? Tike'nin ›zgaralar›n›n ünü sadece
Türkiye'ye de¤il, dünyaya yay›lm›fl
durumda. Bütün flubelerinde ayn›
hizmet ve kalite anlay›fl› ile hizmet
veren Tike'nin Tel Aviv ve Atina'da
da flubeleri bulunuyor. Müflterilerini bütün flubelerinde ayn› hizmet
kalitesi ile karfl›layan Tike; tan›nm›fl simalar›n u¤rak yeri. Ali Babacan ve Süreyya Serdengeçti, Tike
müdavimlerinden yaln›zca ikisi.
Müflterilerinin yar›s›na yak›n› ise
yabanc›.
Tike'de, Adana'n›n yemek kültürünü ça¤a uygun ve modern bir
servis anlay›fl›yla tadabilirsiniz.
1998 y›l›nda Adanal› dört kuzen
taraf›ndan kurulan Tike, o zamandan bu zamana ikisi yurt d›fl› olmak üzere 17 flube açm›fl. Bunlar›n beflincisi ise Ankara'da kurulmufl.
Yerel lezzetleri en iyi flekilde
müflterilerine sunabilmek için yörenin usta aflç›lar› ile çal›flan Tike'de aflç›lar›n hepsi Adanal›, f›r›nc›lar ise Kilisli.
Müflterilerin daha çok rezervasyon yapt›rarak geldi¤i mekanda dekorasyon özel olarak tasarlanm›fl ve Tike Ankara flubesi dekorasyon konusunda di¤er Tike'ler içerisinde en iddial›lar›ndan.
Mimarlar›n da tam not verdi¤i Tike'de di¤er benzer Restaurant
farkl› olarak sandalye d›fl›nda
müflterilerin kendilerini rahats›z hissetmeden istedikleri
kadar oturmalar› için
koltuk
da kullan›l›yor.
220 kifliyi a¤›rlayabilen
mekan›n
bahçesinde
ayn› anda 110 kifli
oturabiliyor.
Hofl ›fl›kland›rmas› ile de dikkat çeken Tike sizi d›flar›da olup
bitenlerden soyutlarken ayn› zamanda samimi ve leziz bir dünyan›n kap›lar›n› aç›yor. Hafta içi ve
hafta sonu saat 12:00 ile 24:00
saatleri aras›nda aralayabilece¤iniz bu kap› Türk mutfa¤›n›n güney
s›cakl›¤›n› sunuyor.
Tike'de bafllang›c› içli köfte ve
mütebbel ile yaparken, tafl f›r›ndan f›nd›k lahmacun, f›nd›k peynirli pide, et-piliç tava veya patl›can güveç sonras› 24 çeflit genifl
›zgara alternatifinden Baba Gannufl'u tercih edebilirsiniz.
E¤er et yemiyorsan›z
“sebze ›zgara” sizin için düflünülmüfl. Tatl›lardan ise Tike'ye özel
olarak yap›l›p
‹stanbul'dan getirtilen dondurma
eflli¤inde irmik
helvas›
yemenizi
mutlaka tavsiye ediyoruz.
Et konusunda büyük özen
gösteren Tike'de, et ‹stanbul'dan
özel araçlarla so¤uk zincir bozulmadan getirtiliyor. Her flubesinde
ayn› eti kulland›klar›n› söyleyen
Ankara flubesi iflletmecisi Tolga
Tural “Fark›m›z kulland›¤›m›z et-
lerin lezzeti” diyor. Tike'de bütün
kebap çeflitlerini tadabilirsiniz.
Grup yemekleri için ideal bir mekan olan Tike'de gruplar için fix
menüler oluflturulmufl. Grup menülerde indirim yap›labiliyor.
Her fleyin müflterinin memnuniyeti için düflünüldü¤ü mekanda
müflterilere tek tek özel ilgi gösteriliyor bunun yan›nda müflterilerin
tercih ve zevkleri dikkate al›n›yor.
Yemek tarifi
Baba
Gannufl
Patl›canlar ›zgarada közlenir.
Kabuklar› soyulup ince ince
do¤ran›r. Daha sonra içine
közlenmifl biber ve domates
do¤ranarak eklenir.
Kar›fl›m bir kenarda bekletilir.
Adana ve flifl eti ›zgarada
piflirilir. Patl›can-domates-biber
kar›fl›m› bak›r bir kasenin içine
koyulup oca¤a yerlefltirilir.
Izgarada piflen et bunun
üzerine s›yr›l›r. En üste kaflar
serpilir. Izgarada bir süre
bekledikten sonra üzerine
tereya¤› dökülür ve küçük kare
ekmeklerle servis yap›l›r.
72.sayi
11/25/06
1:04 PM
Page 13
Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma
www.ancyragazetesi.com
burçlar
LI
FATURA
13
cihan
KOÇ:
(21 Mart- 19 Nisan)
mail-Yorum
‹fl hayat›n›z bu hafta biraz karmafl›k geçebilir. Dikkatinizi toplamakta güçlük çekebilirsiniz. Size önerim ifllerinizin bir an önce yola
girmesi için geçmifle ait sorunlar› ve karamsarl›¤›n›z› bir kenara
b›rak›n. ‹kili iliflkinizde bu dönem oldukça romantik geçecek. Ancak
ara dönemlerde sevdi¤iniz kifli ile iletifliminizde sivri dilli olmamaya
çal›fl›n. Bu dönem bafl ve boyun bölgenize dikkat edin.
Bundan böyle Ancyra okurlar›n›n e-mail ile ulaflt›raca¤› bilgileri
de¤erlendirerek yorumlar›m› paylaflaca¤›m. Bunun için yorum yap›lacak
kiflinin “Ad›, anne ad› ve nüfusta yaz›l› do¤um tarihi” bilgilerini iletmeleri
yeterli olacakt›r. E-maillerinizi [email protected] adresine bekliyorum.
BO⁄A: (20 Nisan- 20 May›s)
Bu hafta ifllerinize oldukça h›rsl› bafllayacaks›n›z. Ve birçok yeni kararlar alman›z gerekecek. Bu kararlar› al›rken daha önemli olanlara daha
fazla zaman ay›r›n. Maddi durumunuzun düzelmesiyle ödemeniz
gereken borçlar›n›z› bu günlerde ödeyebilirsiniz. Sevdi¤iniz insanla
olan beraberli¤iniz daha da derinleflebilir ve farkl› bir boyut kazanabilir.
Bu dönem sa¤l›n›zda yorgunlu¤a ba¤l› bafl a¤r›lar›na dikkat edin.
‹K‹ZLER: (21 May›s- 21 Haziran)
‹fl hayat›n›zda oldukça flansl› bir dönem. Yeni projeler ve yeni
bafllang›çlar sayesinde üzerinizdeki karamsarl›¤› atabileceksiniz. Duygusal hassasiyetinizin yüksek oldu¤u ama bu konuda bekledi¤inizi
bulamad›¤›n›z bir dönemdesiniz. Karfl›n›zdaki kiflinin size ilgi göstermemesine üzülebilirsiniz. Size önerim sab›rl› ve sakin bir flekilde durumlar› de¤erlendirin. Beklentilerinizde aceleci olmamaya çal›fl›n.
YENGEÇ: (22 Haziran- 22 Temmuz)
Yengeçlerin bu hafta mesleki konularda kendilerini ifade etmeleri çok
kolay olacak. Ve baflar› elde edece¤iniz bu günlerde çevrenizde
oluflabilecek ufak tart›flmalara girmemeye çal›fl›n. Maddi konularda
s›k›nt› yaflamamak için tedbirli olmal›s›n›z. Sevdi¤iniz insanla oldukça
keyifli zamanlar geçireceksiniz. Bu hafta mide a¤r›lar›na dikkat edin.
Sorumlu Yaz›iflleri Müdürü: B. Ali POLAT
Editör: Ebru BORANLIO⁄LU TEK‹N
Yay›n Kurulu: ‹smet SOLAK,
Turan ÖZKAN, Dursun KILIÇ
Say›: 72
Tarih: 15 Eylül 2006
Sahibi
CEGAM A.fi. Ad›na
B. Ali POLAT
Görsel Yönetmen: Okan AKYÜREK
Reklam ve Halkla ‹liflkiler Müdürü: Fehmi BAfiUSTA
Müflteri Temsilcisi: Nurgül POLAT
Yönetim Yeri: Çankaya
Konaklar› 11. sokak F/1
Çankaya/ ANKARA
Tel: 0312. 441 37 23
Faks: 0312. 441 37 26
[email protected]
Bask›: Feza Yay›nc›l›k
Havaalan› Yolu üzeri
13. km. Pursatlar/ANKARA
Tel: 0312. 528 17 96
Çayyolu Ümitköy Temsilcisi: Türkan YEZER
Ancyra bas›n meslek
ilkelerine uymaya
söz vermifltir
Da¤›t›m: Ulkar Da¤›t›m
Yay›n Türü: Yerel Süreli
astroloji&fal ancyra.fal›@gmail.com tel:0.312.4467226
ASLAN: (23 Temmuz- 22 A¤ustos)
Bu hafta ifl hayat›n›zda can›n›z› s›kacak ufak gerginlikler olabilir.
Sakin olmaya çal›fl›n. So¤ukkanl› davran›fllar›n›zla bu sürecin
üstesinden gelebileceksiniz. Aflk hayat›n›zda oldukça keyifli
bafllayan bu haftay› k›skançl›klar bozabilir, dikkatli olun. Ani kararlar vermeyin. Bu dönem, yediklerinize dikkat edin.
BAfiAK: (23 A¤ustos - 22 Eylül)
‹fllerinizde dikkatli olman›z gereken bir dönem. Baz› sorumluluklardan,
gereksiz yüklerden kurtulman›z gerekiyor. ‹fllerinizle ilgili sonuç alabilmek için her ayr›nt›ya odaklanman›z gerekiyor, s›k›lmamaya çal›fl›n.
Aflk hayat›n›zda yaflad›¤›n›z isteksizlikler ve tart›flmalar bu hafta yerini
keyifli anlara b›rakacak. Bu hafta strese ba¤l› bafl a¤r›lar›na dikkat edin.
TERAZ‹: (23 Eylül- 22 Ekim)
Bu dönem ifllerinizde yaflad›¤›n›z güvensizlikleri bir kenara b›rakmal›s›n›z. Çünkü bu durum hatal› kararlar vermenize sebep olabilir.
Bu hafta, ifllerinizle ilgili önemli görüflmeler yapabilirsiniz. Sevdi¤iniz insana karfl› baz› kat› davran›fllar içinde bulunabilirsiniz. Bu
tav›rlar›n›z daha sonra size s›k›nt› ve piflmanl›k yaflatabilir. Duygular›n›z› kontrol alt›na almaya çal›fl›n.
AKREP: (23 Ekim 21 Kas›m)
‹fllerinizde bu hafta yorucu geçebilir. Bu yorgunlu¤u atmak için bu
dönem sadece ifllerinize odaklan›n. ‹fllerinizin yo¤un oldu¤u bu
dönemde arkadafllar›n›zla geçirdi¤iniz vakitleri azaltmal›s›n›z. Zor günler yafl›yor olsan›z da, sevdi¤iniz insana karfl› daha ilgili ve anlay›fll› olman›z gereken bir hafta. Maddi durumunuzun düzelmesiyle keyfinizin
yerine gelece¤i bu dönemde harcamalar›n›za dikkat edin.
YAY: (22 Kas›m 21 Aral›k)
Bu hafta ifllerinizde oldukça flansl› bir dönemdesiniz. Baflar›l› olman›n keyfini ç›kartacaks›n›z. Bu hafta ifl hayat›n›zdaki maddi ve
manevi rahatlama, aflk hayat›n›zdaki çözümlenemeyen meseleler
üzerinde yo¤unlaflman›za neden olacak. Ve böylelikle sorunlar›
çözeceksiniz. Bu dönem hayat›n›zda süregelen olumsuzluklardan
ar›nacaks›n›z. Ancak eklem a¤r›lar›na dikkat etmelisiniz.
O⁄LAK: (22 Aral›k 19 Ocak)
Bu hafta ifllerinizde aceleci olamaya özen gösterin. Telafllanarak enerjinizi hatal› yönlendirebilirsiniz. Sakin bir flekilde ifllerinizdeki zorluk ve
sorunlardan kurtulmal›s›n›z. Sakin olman›z size baflar› sa¤layacakt›r.
‹fl yo¤unlu¤u nedeniyle aflk hayat›n›zda tart›flmal› günler yaflayabilirsiniz, dikkatli olun. Sevdi¤iniz insana karfl› biraz daha anlay›fl gösterin ve onunla sorunlar›n›z› paylafl›n.
KOVA: (20 Ocak 18 fiubat)
Bu hafta ifl hayat›n›zda önemli de¤ifliklikler gündeme gelebilir. Bu
de¤iflim, sizin daha iyi flartlar alt›nda çal›flman›z› sa¤layacak. Bu da
ifllerinizde tafl›d›¤›n›z yükleri hafifletecek. ‹kili iliflkinizde yaflad›¤›n›z
ikilemler ve güvensizlikler size zarar veriyor. Bu dönem sizi s›kan
olaylardan kurtulmak için ayr›nt›lara tak›lmay›n. Bu sizi sadece üzer.
BALIK: (19 fiubat 20 Mart)
Bu hafta süregelen ifllerinizde baflar›l› neticeler alabilece¤iniz
bir dönem. Ve ifl çevrenizde bulunan insanlardan takdir alman›z sizi sevindirecek. Maddi konularda bunalabilece¤iniz bir
dönemdesiniz. Harcamalar›n›zda çok dikkatli olmal›s›n›z.
Yolunda giden iliflkinizde bu hafta problemler yaflayabilirsiniz. Sorunlar› olumlu bir flekilde atlatmak için fevri
ç›k›fllar yapmamaya özen gösterin.
72.sayi
11/25/06
1:04 PM
Page 14
14 Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma
www.ancyragazetesi.com
Tek amaçlar› ölene kadar resim yapmak...
Ömür boyu sanat
Haber:
Erhan
K›l›ç
Ü
nlü ressam Picasso, usta bir
hattat taraf›ndan yaz›lm›fl
istifi gördü¤ü zaman “‹flte
resim!” diye ba¤›rarak
be¤enisini ifade etmifl. ‹flte ressamlar›n dünyas› böyle renkli ve canl›.
Her zaman yenili¤e aç›k. Sanatla
u¤raflmalar›n›n birçok nedeni var,
hayat› ve insanlar› çok sevdikleri için
yaflamlar›n›n sonuna kadar
kopam›yorlar sanattan. Para kazanmak öncelikli bir amaç de¤il onlar
için... Parantez Sanatsal Çerçeve ve
Resim Galerisi'nde resim kursu
vermeye bafllayan dört ressam ile resim üzerine konufltuk. Galerinin
düzenledi¤i, sezon boyunca sürecek
ve bütün resim tekniklerinin
ö¤retilece¤i kursun hocalar› aras›nda
biri vard› ki henüz 21 yafl›nda. Genç
ressam Göksu Nevarsa’n›n tek amac›
hayat›n›n sonuna kadar resim
yapabilmek…
Göksu Nevarsa
Genç
ressam olmak
acettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü bu y›l bitirdim. Üniversitede hocalar›m›z›n yard›m›yH
la Hüsnü Dokak Atölyesi'nde önemli çal›flmalar yapt›k. fiimdi ise
kendi atölyemde çal›flmalar›ma devam ediyorum. Benim çal›flmalar›m çocuklara daha yak›n. En son oyun konusunu ele alm›flt›m.
Daha çok pop resim yap›yorum. Yapt›¤›m resimler insanlara
ilginç geliyor. Grafik iflleriyle de u¤rafl›yorum. Resim yaparken
bilgisayar teknolojisini de kullan›yorum.
Hayat›m›n sonuna kadar resimlerle u¤raflmak istiyorum. Ünlü
ressam olmak gibi bir derdim yok. Amac›m para kazanmak de¤il,
yapt›klar›m› insanlarla paylaflmak. Para kazanmak isteyen insanlar zaten bu ifli yapamaz.
fienol Ömürlü
“Ressamlar›n
peflinde koflard›k”
0 y›ld›r resim yap›yorum. Yani hayat›m resim. Hiçbir yerde
5
olmayan kompozisyonlar yap›yorum. Ya¤l› boya ve
karakalem çal›flmalar›m var.
kültürsanat
Do¤ay› çok sevdi¤im için gezilere ç›k›p manzara a¤›rl›kl› foto¤raflar çekiyorum. Bu çekti¤im foto¤raflara bakarak da resim
yap›yorum. Günefle “dur” diyemezsiniz ki. Görmeden bir fley
yap›lmad›¤› için asl›nda gördü¤ümüzü kopya ediyoruz diyebilirim.
Özellikle karakaleme çok merakl› bir arkadafl›m›z yan›ma
geldi. Yeni bafllad›¤› için ona eksiklerini tek tek gösterdim. Biz
zaman›nda ressamlar›n peflinde kofluyorduk. Onlar genç, zamanla bizleri geçerler. Bu kabiliyet meselesi. Satrançta dahi bir
kifli herkesi geçebiliyor, sanat da öyle. Genç ressamlar devaml›
resim yaps›nlar. Branfllar› üzerinde sürekli olarak çal›flmal›lar.
oç
Sema K
“Sanat ömür
boyu sürer”
esim yapmay› hayat biçimi olarak
alg›larsan›z her fleyi tuvale aktaraR
bilirsiniz.
Üzüntülerinizi, coflkular›n›z›,
sevinçlerinizi yapt›¤›n›z resme aktard›¤›n›z için bir duygu boflal›m›
oluyor.
Do¤ada gördü¤üm her fleyi tuvale
aktar›yorum. Tabii burada önemli
olan nesnelerden çok, renk, doku
ve ›fl›k ö¤elerinin tuvale
aktar›lmas›d›r. Bu da biraz klasizme
baflkald›r›d›r. Duyular›m›z yard›m›yla
aksettirdi¤imiz için kifliye özel bir
resim meydana geliyor.
Sanatta “oldum” diye bir fley
yoktur. Daima yenili¤e, ö¤renmeye
ve ö¤rendiklerimi baflkalar›yla paylaflmaya a盤›m.
ökmeci
Nusret D
‹stanbul
afl›¤› ressam
en daha çok ‹stanbul temalar›
B
üzerine çal›fl›yorum. Ama her
fley resimlerimin konusu olabiliyor.
Ö¤renciler, kursiyerler ne konuda
istekte bulunurlarsa o konu a¤›rl›kl›
dersler veriliyor. Parantez Sanatsal
Çerçeve ve Resim Galerisi'nde hem
çocuklar hem de yetiflkinlere kurs
verece¤im. S›f›rdan bafllayarak nas›l
resim yap›laca¤›n› ö¤retece¤im.
72.sayi
11/25/06
1:04 PM
Page 15
Ancyra 22 Eylül 2006 Cuma
www.ancyragazetesi.com
Ayasofya
Ankara
müzelerini
üçe katlad›
Ankara'ya
yepyeni bir
çocuk korosu
G
41
daimi üyesi ile dünyan›n en büyük ve en önemli gençlik ve
müzik organizasyonu olan
Uluslararas› Gençlik Müzik Orgütü’nün
(Jeunesses Musicales International) Türkiye temsilcisi Sevda – Cenap And Müzik
Vakf› Baflkent’e bir koro daha kazand›r›yor. JM Ankara Çocuk Korosu
“Müzik E¤itimini Küçük Yafllarda
Bafllatma ve Yayg›nlaflt›rma Projesi” kapsam›nda 1994 y›l›nda Akyurt Çocuk Korosu ile bafllayan Vakf›n koro oluflturma çal›flmalar› SHÇEK Atatürk Çocuk
Yuvas›, Sokak Çocuklar› Korosu, Ankara
Kalesi Minikler Korosu, Gökay Çocuk
Korosu, Semahat-Dr.Nusret Arsel E¤itim
Park› Çocuk Korosu, Sevda – Cenap And
Müzik Vakf› Proje Çocuk Korosu, Sevda
– Cenap And Müzik Vakf› Kad›nlar Korosu ile geliflerek bugüne ulaflt›.
Çal›flmalar›na 16 Eylül 2006 Cumartesi günü saat 10.00‘da flef Fatma Bildiren ile bafllayan koroya kat›lan ö¤renciler
9 – 10 Eylül günleri vak›f binas›nda yap›lan seçmeler sonucunda belirlendi. 8 – 9
yafl grubu çocuklardan oluflacak 45 kiflilik
JM Ankara Çocuk Korosu üyelerinin geliflmeye elveriflli çocuk sesine, müziksel
iflitme kula¤›na ve ritm duygusuna sahip
olmas› isteniyor.
Beypazar› resimleri
Ankaral›larla bulufluyor
F
oto¤raf sanatç›s› Ahmet Bozkurt’un “Anadolu’nun Parlayan Y›ld›z› Beypazar›”
adl› foto¤raf sergisi 15 – 29 Eylül tarihleri aras›nda Ankara Çukurambar
Liva Pastanesi’nde sergilenmeye
baflland›.
‹lk kez Haziran ay›ndaki Beypazar› festivalinde sergilenen ve büyük
ilgi gören foto¤raf sergisi; Ankara’da hem Beypazar› sevenleri hem
de foto¤raf merakl›lar›n› buluflturuyor. Serginin aç›l›fl›n› yapan Beypazar› Belediye Baflkan› Mansur Yavafl; foto¤raflar›yla Beypazar›’n›n
eflsiz güzelli¤ini yans›tan Ahmet
Bozkurt’a teflekkürlerini sunarak,
tüm Ankaral›lar› sergiye davet etti.
Lárte sanatsal
ürünler
Mesa Plaza No:19 Çayyolu/ANKARA
Tel: 0312 241 86 27 - 241 96 28
OLGA ÇERÇEVE
Orjinal ya¤l› boya resimler,
posterler,dekoratif aynalar ve
çeflit seçene¤i bol olan
çerçevelerimizle hizmet
vermekteyiz.
Deneyimli ya¤l›boya
resim hocalar›m›zla hem
yetiflkinlere hemde
8-11 yafl grubu çocuklara
ders veriyoruz.
fiube: Mesa Paza Al›flverifl Merkezi
Ihlamur Cad. No: 2-21 / B-C
Çayyolu/ANKARA Tel: (0312) 240 15 65
Merkez: 4. Cad. No: 83/B Emek - ANKARA
Tel: (0312) 221 10 12
15
Hayat›n›z›n renklerini seçin
ÇERÇEVELEY‹N
* ‹thal; ahflap, lamanie
çerçeve, ya¤l› boya tablolar
*ithal; reprodüksiyon, poster,
aynal› ahflap çerçeve
*Foto¤raf çerçeveleri
Tel: 495 75 45 (Pbx)
www.olgacerceve.com
23.Cad No: 23/A K›rkkonaklar
eçti¤imiz y›l›n verilerine göre Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'na ba¤l›
Ankara müzelerine gelen yerli
yabanc› ziyaretçi say›s› beklenenin alt›nda ç›kt›. Türkiye'nin
en önemli müzelerinden birisi
olan Anadolu Medeniyetleri
Müzesi'ni 197 bin yerli, 172
bin yabanc› turist ziyaret ederken Ankara'da bulunan di¤er
müzelerin durumu daha vahim. Kurtulufl Savafl› Müzesi'ne gelen toplam ziyaretçi say›s› 100 bin. Etno¤rafya Müzesi ise 69 bin ziyaretçiye kap›lar›n› açm›fl.
Sadece Ayasofya Müzesi'nden elde edilen gelir Ankara'da Bakanl›¤a ba¤l› bulunan
bütün müze ve ören yerlerinden elde edilen toplam gelirin
onbefl kat› olurken Ayasofya'ya gelen ziyaretçi say›s› Ankara'daki müzelerin ve ören
yerlerinin toplam ziyaretçi say›s›n› üçe katlam›fl durumda.
72.sayi
11/25/06
1:04 PM
Page 16
Ancyra’dan Ankara’ya Ankaral›y›z
Bütün tatlar
kalitesiyle
bir telefon kadar size yak›n...
Ankara’n›n her
yerine servis
212 12 80-06
Emek 8. Cad. (Biflkek) No:2 Emek / ANKARA
22 Eylül Cuma 2006
Say›: 72
Haftal›k Ücretsiz Gazete
Ankara'da çocukluk düfllerimiz bisiklet için ayr›lan yol sadece 10 km...
Bisikletime
yol aç›n!
Bisiklet için flu an Ankara'da sadece Konya yolu üzerinde
10 km'lik bir pilot bölge oldu¤unu söyleyen Bisiklet Sevenler
Derne¤i üyeleri daha fazla bisikletsever ile buluflmak istiyor.
Aralar›nda ö¤rencisinden, emeklisine, subay›na de¤iflik
mesleklerden ve yafllardan gelen kifliler var.
Haber:
Emine
fiahin
Bisiklet
severler
çamur,
s›cak, kar,
toz demeden
pedal
çeviriyorlar.
K
üçüklü¤ümüzde ço¤umuz bisiklet hayali kurmufluzdur. Do¤um günlerinin de¤iflmez hediyelerindendir bisiklet. Baz›lar›m›z›n
büyüdükçe bisiklete olan merak›
daha da artar, baz›lar›m›z ise bisikletlerini ya depoda ya da balkonda
çürümeye b›rak›r.
Dünyan›n birçok ülkesinde trafik yükünü hafifletmek için bir alternatif olarak görülen bisikletin
önemi büyük. Ankara'da da, büyüdükleri halde bisiklete olan meraklar›n› hiç yitirmeyen Bisiklet Sevenler Derne¤i (BSD) üyeleri
daha iyi flartlarda bisiklete binmek
için bir araya gelip etkinlikler düzenliyor, ilgili makamlarla görüflüyor ve kendi ifllerinden vakit buldukça her hafta sonu pazar
günleri ya¤mur, çamur, kar
demeden Beynam, Tuz Gölü
gibi yerlere bisiklet turlar› düzenliyor. S›k›nt›lar› Ankara'da bisiklet yollar›n›n olmamas› ve trafi¤in sadece motorlu tafl›tlara göre
düflünülmüfl olmas›. Di¤er dertleri
ise bisikletlerini park edecek yer
bulamamalar›.
2004 y›l›nda Avrupa Bisikletliler Federasyonu (EFC- European
Cyclists' Federation) ile ortaklafla
çal›flmaya bafllayan BSD'nin Ankara'daki aya¤› iki buçuk senedir faaliyet gösteriyor. En son May›s ay›n-
n Dünyada 52 ülkenin bisiklet turizm merkezi oldu¤unu,
n Sadece Amsterdam'da günlük 120 bin bisiklet park yeri kapasitesi bulundu¤unu,
n Hollanda'da 15 bin km bisiklet yolu bulundu¤unu,
Ericsson firmas› personelinin yüzde 70' inin bisikletle ifle gidip geldi¤ini,
EuroVelo 'nun (Ülkeler ve fiehirleraras› Avrupa Bisiklet Yolu A¤›)
12 ana yoldan ve 60 bin km'den fazla oldu¤unu. B‹L‹YOR MUYDUNUZ?
n
Kaynak: www.bisikletdunyasi.com
da Gazi Üniversitesi Rektörü'nün
de bisikletiyle kat›ld›¤› tura öncülük
ettiler.
Ankara'da sadece
10km bisiklet yolu var
fiu an Ankara'da sadece Konya
yolu üzerinde 10 km'lik bir pilot bölge oldu¤unu söyleyen
BSD üyeleri daha fazla bisikletsever ile buluflmak istiyor. Aralar›n-
da ö¤rencisinden, emeklisine,
subay›na de¤iflik mesleklerden ve yafllardan gelen kifliler
var. Ankara trafi¤inde bisiklete
binmenin tehlikeli oldu¤unu söyleyen üyeler daha çok köy yollar›n›
tercih ediyor ama flehir içinde yeni kurulan yerleflim alanlar›nda ve
yeni oluflturulan yollarda, Çayyolu, Bilkent gibi uydu kentlerde bisiklet yollar›n›n yap›lmas›n› istiyorlar.

Benzer belgeler