B.Sankur-Sözlük - Department Of | Electrical And Electronics

Yorumlar

Transkript

B.Sankur-Sözlük - Department Of | Electrical And Electronics
-Aa posteriori distribution
a priori distribution
A.C. pulse
abandoned connection
abbreviated address calling
abend
aberration
abnormal end
abnormal reflection
abnormal termination
abort sequence
abort, to
aborted connection
absolute code
absolute delay
absolute error
absolute error of measurement
absolute instruction
absolute instrument
absolute pressure
absolute stability of a system
absolute system of electrical units
absolute-value device
absolutely stable system
absolutely summable
absorb, to
absorbant
absorbing state
absorption cross-section
absorption loss
absorption modulation
absorption
absorption spectrum
absorption trap
absorptive attenuator
abstract
abstract symbol
abstract syntax tree
abstraction
AC
AC/DC converter
accelerate, to
accelerated test
accelerating relay
acceleration of gravity
sonsal dağılım
önsel dağılım
almaşık akım darbesi
yarıda kalan bağlantı
kısa numarayla arama
olağandışı sonlanma
sapınç
olağandışı son
olağandışı yansıma
olağandışı son
durdurma dizisi
(bitirmeden) durdurmak
yarıda kalan bağlantı
makina dilindeki kod, mutlak kod
mutlak gecikme
mutlak hata
mutlak ölçüm hatası
makina dilindeki komut, mutlak komut
mutlak ölçü aleti
mutlak basınç
bir dizgenin mutlak kararlılığı
elektrik birimlerinin mutlak sistemi
mutlak değer aygıtı
mutlak kararlı dizge
mutlak toplanır
soğurmak
soğurgan
soğurucu durum
etkin soğurma alanı
soğurum yitimi
enerji soğurum kiplenimi
soğurulma, soğurum
soğurum izgesi
soğurum tuzağı
soğurgan zayıflatıcı
1) öz; 2) soyut
soyut simge
soyut sözdizim ağacı
soyutlama
almaşık akım, AA
AA/DA çevirici
ivmelendirmek, hızlandırmak
ivdirilmiş sınama, hızlandırılmış test
ivme bağlağı, ivme rölesi
yerçekimi ivmesi
accelerator
accelerometer
acceptable level of risk
acceptable mean life
acceptable quality level
acceptance boundary
acceptance criteria
acceptance
acceptance probability
acceptance sampling
acceptor
acceptor level
accesibility
access authorization
access barred
access category
access coding
access control methods
access list
access network
access period
access record
access right
access time
access traffic
access, to
accessory
accident
accidental
accidental jamming
accountability
accounting machine
accounting rate
accreditation
accumulate, to
accumulator
accumulator bus
accumulator register
accuracy class
accuracy
accuracy of a measuring instrument
accuracy of measurement
accuracy rating
ACK
acknowledge character
acknowledge, to
acknowledgement
acknowledgement signal
acoustic
1) ivdirici (nükleer); 2) hızlandırıcı
(donanım)
ivmeölçer
onanır risk düzeyi
onanır ortalama ömür
onanır nitelik düzeyi
onama sınırı
onama ölçütleri
onama, kabul
onama olasılığı
onama örneklemesi
alıcı
alıcı düzeyi
erişirlik
erişim yetkisi
erişim engelli
erişim sınıfı
erişim kodu
erişim kontrol yöntemleri
erişim listesi
erişim ağı
erişim dönemi
erişim tutanağı
erişim hakkı
erişim süresi
erişim trafiği
erişmek
1) eklenti (don.); 2) donatı (yaz.)
1) ilinek (fels.); 2) kaza
1) ilineksel; 2) raslantısal
raslantısal boğma
izlenebilirlik (yazılım)
sayışım makinası
hesaplaşma oranı
onay belgesi
biriktirmek
birikeç
birikeç yolu
birikeç yazmacı
doğruluk sınıfı
doğruluk
ölçme aletinin doğruluğu
ölçümün doğruluğu
doğruluk derecesi
alındı damgası
alındı damgası
alındılamak
alındı; alındılama
alındı sinyali
1) akustik, 2) sesli
acoustic coupling
acoustic delay line
acoustic feedback
acoustic impedance
acoustic lining
acoustic shock
acoustic space
acoustic storage
acoustic surface wave
acquire, to
acquisition and tracking radar
acronym
act
action
action and reaction
action bar
action item
activate, to
activator
active component
active countermeasures
active current
active element
active energy neter
active file
active high
active homing
active low
active maintenance time
active menace
active power
active redundancy
active reflector
active risk
active threat
active transducer
active transducer
active wiretapping
activity counter
activity ratio
actuating force
actuator
akustik bağlaşım
akustik gecikme hattı
hoparlör geribeslemesi, akustik geribesleme
akustik çeli
akustik astar
akustik şok
akustik uzay
akustik bellek
akustik yüzey dalgası
edinmek
yakalama ve izleme radarı
kısaad
edim
1) etki; 2) eylem; 3) işlem
etki-tepki
menü çubuğu, seçenek çubuğu
gereği beklenen işlem
etkinleştirmek
1) canlandırıcı, 2) etkinleştirici
etkin bileşen
aktif saldırı, etkin karşı önlem
etkin akım
1) etkin öğe; 2) yürürlükteki öğe
etkin enerji ölçeri
yürürlükteki dosya
üst seviyede aktif
aktif (etkin) özgüdüm
alt seviyede aktif
etkin bakım süresi
aktif (etkin) tehdit
etkin (etkin) güç
etkin artıklık
aktif (etkin) yansıtıcı
aktif (etkin) risk
aktif (etkin) tehdit
aktif (etkin) dönüştürücü
etkin dönüştürücü
aktif yasadışı erişim
işleklik sayacı
işleklik oranı
eyleyici kuvvet
1) eyleyici (robotbilim); 2) erişim düzeneği
(disk)
acyclic
çevrimsiz
ad hoc
tasarsız, plansız
ad infinitum
sürgit
adapt, to
1) uyarlamak, 2) bağdaştırmak
adaptability
uyarlanırlık
adaptation
uyarlama
adaptive differential pulse code modulation uyarlanır darbe darbe kod kiplenimi
adaptive equalization
adaptive filter
adaptive learning
adaptive predictor
adaptive quantizing
adaptive routing
adaptive
adaptor
add record
add transaction
add-drop multiplexer
add-on
added value
addend
adder
additive component
additive function
additive noise
additive
additive white Gaussian noise
address
address bus
address conversion
address field
address generation
address modification
address register
addressable
addressable memory
addressee
addressing
adequate
adhesion
adhoc (query)
adjacency
adjacency graph
adjacent
adjacent channel interference, ACI
adjacent channel
adjacent channel selectivity
adjoint of a matrix
adjust, to
adjustable capacitor
adjustable resistor
adjustable speed drive
adjuster
adjustment
administrative data processing
administrative security
admissibility conditions
uyarlanır denkleştirme
uyarlanır süzgeç
uyarlanır öğrenme
uyarlanır öngörücü
uyarlanır nicemleme
uyarlanır yol atama
uyarlanır
uyarlayıcı
eklenen tutanak
ekleme hareketi
inmeli-binmeli çoğullayıcı
eklenti; sonradan eklenen
katma değer
toplanan
toplayıcı
toplanır bileşen
toplanır işlev
toplanır gürültü
toplanır, toplamsal
toplanır beyaz Gauss gürültüsü
adres, bulanak
adres veriyolu
adres çevirme
adres alanı
adres hesaplaması
adres değişikliği
adres saklayıcısı
adreslenir
adreslenir bellek
alıcı
adresleme
upuygun, yeterli
yapışım
anlık (sorgu)
bitişiklik, komşuluk
bitişiklik çizgesi,
bitişik, komşu
komşu kanal karışması
komşu kanal
komşu kanal seçiciliği
katımlı matris
ayarlamak
ayarlanır sığaç
ayarlanır direnç
hız ayarlı sürme
ayarlayıcı
ayar
yönetsel bilgi işleme
yönetsel güvenlik
onanırlık koşulları
admissible control input set
admissible
admittance matrix
adopt, to
adsorption
advanced
advanced microcomputer
advanced technology
advantage
aerial cable
affine properties
afterglow
agent
aggregate
aggregate, to
aging test
AI
aileron
air circuit breaker
air cushion
airbrush
aircraft wireless control
aircraft-satellite link channel
airgap
airport surveillance radar
alarm circuit
alarm signal
alert, to
algebraic expression
algebraic form
algebraic manipulation
algebraic sum
algorithm
algorithmic language
alias
aliasing (spectral)
align, to
alignement
alignment coil
all caps
all points addressable
all rights reserved
all rights reserved
all-pass network
all-paths busy signal
all-pole filter
all-zero filter
allocatable resource
allocate, to
allocation
onanır denetim girdileri kümesi
onanır
geçiri matrisi
benimsemek
yüzerme
ileri, gelişmiş
ileri mikrobilgisayar
ileri teknoloji
getiri, üstünlük
havai hat
ilgin özellikler
kızarıklık sonrası
1) aracı; 2) etken
1) kümeleşme; 2) kümele(n)me
1) kümele(n)mek; 2) kümeleşmek
yaşlanma testi
yapay zeka
kanatçık
havalı kesici
hava yastığı
hava fırçası
uçağın telsiz kumandası
uçak-uydu radyo kanalı
hava aralığı
havaalanı gözetim radarı
alarm devresi
alarm işareti
uyarmak
cebirsel deyim
cebirsel biçim, Kartezyen biçim
cebirsel işlem
cebirsel toplam
algoritma
algoritmik dil
1) arma, 2) öteki ad
örtüşme
hizalamak
hizalama
hizalama sargısı
tümü büyük harf
her yer adreslenir
tüm hakları korunmuştur
tüm hakları saklıdır
tüm geçiren devre
tüm hatlar meşgul sesi
tüm kutuplu süzgeç
tüm sıfırlı süzgeç
ayırılabilir özkaynak
özgülemek, ayırmak
özgüleme, özgü kılma, tahsis etme
alpha test
alphabet
alphabetic
alphabetic character
alphabetic code
alphabetic string
alphabetic word
alphanumeric
alphanumeric character
alphanumeric data
Alt key
alternate
alternate character set
alternate code page
alternate key; Alt key
alternate, to
alternating
alternating current
alternating field
alternating function
alternating mark inversion, AMI
alternating power
alternating series
alternative hypothesis
alternative route
alternative routing
alternative
ALU
AM (12 saatlik zaman biçimi)
amateur frequency band
ambient
ambient noise
ambient pressure
ambient temperature
ammeter
ampere-hourmeter
ampersand
amplifier gain
amplifier noise
amplifier
amplitude distortion
amplitude fading
amplitude frequency conversion
amplitude
amplitude linearity
amplitude modulated oscillation
amplitude modulation, AM
amplitude non-linearity
amplitude peak
amplitude phase keying, APK
birincil sınama
abece, alfabe
alfabetik, abecesel
alfabetik (abecesel) damga
alfabetik (abecesel) kod
alfabetik dizgi
alfabetik (abecesel) sözcük
abecesayısal, alfasayısal
alfasayısal damga
alfasayısal veri
Alt tuşu
başka, değişik
başka damga takımı
öteki kod sayfası
Alt tuşu; çift işlevli tuş
almaşmak
almaşan, almaşık
almaşık akım, alternatif akım
almaşan alan
almaşık işlev
almaşan evirmeli kodlama
almaşan güç
almaşık seri
savlı hipotez
seçenek yol
seçenek yol atama
seçenek, alternatif
aritmetik ve mantık birimi, AMB
ÖÖ (Öğleden Önce)
amatör radyo bandı
çevre, ortam
çevre gürültüsü
ortam basıncı
ortam sıcaklığı
akımölçer
amper-saat-ölçer
ve imi
yükselteç kazancı
yükselteç gürültüsü
yükselteç
genlik bozunumu
genlik sönümlenmesi
genliğin sıklığa çevrilmesi
genlik
genlik doğrusallığı
genlik kiplenimli salınım
genlik kiplenimi
genlik doğrusalsızlığı
genlik doruğu
genlik evre kiplenimi
amplitude shift keying, ASK
amplitude/amplitude characteristic
amplitude/frequency characteristic
analog
analog computer
analog data
analog data channel
analog input
analog input data
analog measuring equipment
analog measuring instrument
analog model
analog repeater
analog representation
analog signal
analog transducer
analog transmission
analog-to-digital converter
analog-to-digital transducer
analogy
analysis
analysis of variance
analyst
analytical
analytical method
analyzer
ancestor node
anchor point
ancillary
AND gate
angle of arrival
angle of departure
angle of elevation
angle of extinction
angle of flow
angle of ignition
angle of incidence
angle of inclination
angle of loss
angle of polarization
angle of reflection
angle of spin
angle tracking
angular difference
angular error
angular frequency
angular modulation
angular resolution
angular spacing
angular velocity
sayısal genlik kiplenimi
genlik-genlik karakteristiği
genlik-sıklık karakteristiği
analog
analog bilgisayar
analog veri
analog veri kanalı
analog giriş
analog girdi
analog ölçme aleti
analog ölçme aygıtı
analog model
analog yineleyici
analog gösterim
analog sinyal
analog dönüştürücü
analog iletim
analogtan sayısala çevirici
analogtan sayısala dönüştürücü
örnekseme
analiz, çözümleme
değişinti çözümlemesi
çözümleyici
çözümlemeli, analitik
çözümlemeli yöntem
çözümleyici
ata düğüm
demir atma noktası
yardımcı
VE geçidi
varış açısı
çıkış açısı
yükselme açısı
sönme açısı
akış açısı
ateşleme açısı
geliş açısı
eğim açısı
yitim açısı
ucaylanma (polarma) açısı
yansıma açısı
fırıl açısı
otomatik hedef izleme (radar)
açısal fark
açısal hata
açısal sıklık
açısal kiplenim
açısal çözünürlük
açısal aralık
açısal hız
animate, to
anisochronous
anisotropic radiator
annealing
annihilation
annotation
announcement
anomalous propagation
answer (to) a call
answer seizure ratio
answerback
answering machine
antenna amplifier
antenna aperture
antenna array
antenna assembly
antenna circuit
antenna directivity
antenna farm
antenna mast, tower
antenna polarisation
antenna power gain
antenna radiation
antenna spacing
anti-aliasing
anti-jamming
anti-overshoot
anti-viral program
anti-viral utility
anti-virus software
anti-virus; antiviral
anticipative system
anticipatory buffering
anticipatory
anticipatory paging
anticollision system
anticorrosive
antifading antenna
antihunting circuit
antinode
antiplugging protection
antistatic
antisymmetric
antonyms
aperiodic circuit
aperiodic
aperture
aperture distortion
aperture of the beam
apostrophe
canlandırmak
değişken zaman aralıklı
yönbağımlı ışıyıcı
tavlama
yok oluş, yok ediş
ek açıklama
duyuru
anormal yayılım
çağrıyı yanıtlamak
yakalama-yanıtlama oranı
karşılık vermek
çağrı yanıtlama makinası
anten yükselteci
anten açıklığı
anten dizilimi
anten tümleşkesi
anten devresi
anten yönlülüğü
anten parkı
anten direği, kulesi
anten ucaylanımı
antenin güç kazancı
anten ışınımı
anten aralığı
örtüşme-önler
boğma-önler
aşma-önler
virüs-önler program
virüs-önler program
virüs-önler yazılım
virüs-önler
nedensel olmayan dizge
önceden yastık belleğe koyma
önceden eylemli, nedensel olmayan
önceden sayfalama
çarpışma-önler sistem
yenim-önler
bayılma-önler anten
salınım-önler devre
karın
ters moment koruması
duruk akımönler
ters bakışımlı
karşıt anlamlılar
salınımsız devre
dönemsiz, salınımsız
açıklık
açıklık bozunumu
demet açıklığı
kesme imi
apparatus, device
apparent motion
apparent power
append, to
Application Program Interface
application layer
application program
application server
application software
application specific integrated circuit
application-oriented language
approach control radar
approve, to
approved circuit
approximate value
approximate, to
approximation theory
AR
arbitrary function
arbitrary
arbitrary sequence computer
arc
arc cell
arc discharge
arc discharge tube
arc tangent
arc-back
architecture
archival file
archival storage
archive
archiving
archiving
arcing contact
arcing
area address
area sampling
area work
argument
arithmetic logic unit, ALU
arithmetic mean
arithmetic shift
arithmetic underflow
ARMA
armature of an electromagnet
armour
armoured cable
arrange, to
arrangement
array declaration
aygıt
göreli devinim
görünür güç
sona eklemek
uygulama programı arabirimi
uygulama katmanı
uygulama programı
uygulama sunucusu
uygulama yazılımı
uygulamaya özgül tümdevre
uygulamaya yönelik dil
yaklaşma kontrol radarı
onaylamak
onaylı (güvenli) devre
yaklaşık değer
yaklaşıklamak
yaklaşıklık kuramı
özbağlanımlı
gelişigüzel işlev
gelişigüzel, dilemsel
gelişigüzel sıralı bilgisayar
1) yay; 2) kıvılcım, ark
ark hücresi
ark boşalması
ark boşalmalı tüp
teğetlik yayı
ters ark
mimari
arşiv kütüğü (dosyası)
arşivleme, arşivde saklama
belgelik, arşiv
arşivde saklama, depolama
belgeliğe koyma
ark kontağı
kıvılcımlanma
alan adresi
alan örneklemesi
alan çalışması
1) bağımsız değişken, 2) kanıt
aritmetik-mantık birimi
aritmetik ortalama
aritmetik kaydırma
aritmetik bomboşalma
özbağlanımlı yürüyen ortalama
elektromıknatısın armatürü
zırh (kablo)
zırhlı kablo
düzenlemek
1) düzenleme; 2) düzenleşim
dizilim bildirimi (program)
array directivity
array
array processor
arrival rate
arrival
arrow head
arrow key
article
articulation
artifact
artificial intelligence
artificial language
artificial neural network
artificial reality
artificial traffic
artificial vision
artwork
ascender
ascending order
ascending order
ascent algorithm
ASIC
aspect ratio
aspirator
assembler
assembler language
assembly
assign, to
assistance
associate
associate, to
association
associative graph
associative
associative memory
associative recall
associative storage
assumption
assurance
asterisk
astigmatism
asymmetric element
asymmetrical deflection
asymmetrical distortion
asymmetry
asymptote
asymptotic distribution
asymptotic efficiency
asymptotic normality
asymptotic stability in the large
dizilim yönlülüğü (anten)
dizilim
vektör işlemcisi
varış hızı
varış
ok ucu
yön tuşu, ok tuşu
1) makale; 2)
1) eklemleme; 2) fonetik seçiklik
yapay olgu, yapaylık
yapay anlayış, yapay zeka
yapay dil
yapay sinir ağı
sanal gerçeklik
yapay trafik
bilgisayarla görme
harfin üst çıkıntısı
artan sıra
büyüyen sıra
tırmanış algoritması
uygulamaya özgül tümdevre
en-boy oranı
emmeç
çevirici
çevirici dili
1) kurgu, montaj; 2) tümleşke, 3) çevirme
atamak
yardım
ilişkilendirilmiş; birlikte
ilişkilendirmek
birliktelik
çağrışımsal çizge
ilişkili, çağrışımsal
çağrışımsal bellek
çağrışıma dayalı çağrı
çağrışımsal bellek
varsayım
güvence
yıldız imi
astigmatizm
bakışımsız öğe
bakışımsız yön sapma
bakışımsız bozunum
bakışımsızlık
sonuşur doğrusu, asemptot
sonuşurdaki dağılım
sonuşurdaki etkinlik
sonuşurda gaussluk
sonuşurda genel kararlılık
asymptotic stability
asymptotically unbiased estimator
asynchronous computer
asynchronous
asynchronous multiplexing
at (@)
ATM
atom
atomic nucleus
atomic number
attach, to
attachment
attended operation
attenuation
attenuation coefficient
attenuation compensation
attenuator
audibility
audible
audible ringing signal
audio
audio frequency
audio level meter
audio monitoring
audio range
audio spectrum
audio tape
audiographic
audiovisual
audit software
audit trail
audit, to
audit, to
augend
augmented matrix
authenticate, to
authentication
authentication code
authentication information
authentication signal
authenticator
authenticity
authoring language
authoring tools
authorized frequency
auto adjust
auto adjust
auto dim
auto logon
auto
sonuşur kararlılık
sonuşurdaki yansız kestirici
eşzamansız bilgisayar
eşzamansız
eşzamansız çoğullama
salyangoz
otomatik vezne, bankamatik
öğecik, atom
atom çekirdeği
atom numarası
bağlamak, iliştirmek
ek, eklenti
gözetimli işletim
cılızlama, zayıflama
zayıflama katsayısı
zayıflama dengelemesi
cılızlatıcı, zayıflatıcı
işitirlik
1) sesli; 2) işitilir
işitilir zil sesi
1) işitsel, 2) audio, ses
işitme bandı sıklığı, audio sıklığı
desibelölçer
dinleme kontrolü
işitilebilir sıklık erimi
ses spektrumu, ses izgesi
ses şeridi
görsel-yazısal
görsel-işitsel
denetçi yazılımı
denetleme tarihçesi, denetim izi
denetlemek
denetlemek
toplatılan
genişletilmiş matris
kimlik doğrulama
aslıyla aynılığını kanıtlama
aslıyla aynılık kodu
aslıyla aynılık bilgisi
aslıyla aynılık sinyali
kimlik belirleyici
aslına uygunluk
yazarlık dili
yazarlık araçları
yetkilendirilmiş sıklık
otomatik ayar
otomatik ayarlı
otomatik karartmalı
otomatik oturum açma
oto-, otomatik, özdevimli
auto update
auto-answer modem
auto-dial modem
auto-feed
auto-transductor
autocorrelation function
automate, to
automated machine
automated teller machine
automatic assembly
automatic check
automatic control
automatic data processing
automatic dialing unit
automatic direction finder
automatic disinfecting
automatic error correction
automatic error detection
automatic exchange
automatic frequency control
automatic gain control
automatic maintenance
automatic message recording
automatic
automatic
automatic pagination
automatic pilot
automatic radio monitor
automatic range, bearing,
automatic ring trip
automatic signalling
automatic starter
automatic switch
automatic teller machine
automatic testing
automatic tracking
automatic trunk test
automatic tuning control
automatic voltage regulator
automatically disinfect the system
automatically
automatically remove a virus
automation
autonomous
autoregression
autoregressive moving average
autoregressive
autoregressive process
autosave frequency
autosave
otomatik güncelleme
geri çağırmalı modem
otomatik aramalı modem
otomatik beslemeli
dönüştürücü irgiteç
özilinti işlevi
özişler kılmak, otomatikleştirmek
otomatik makina
otomatik vezne
otomatik kurgu
otomatik sınama
otomatik denetim, otomatik kontrol
otomatik bilgi işlem
otomatik aramalı birim
otomatik yön bulucu
otomatik virüs arındırma
otomatik hata düzeltimi
otomatik hata sezimi
otomatik santral
otomatik sıklık denetimi
otomatik kazanç denetimi
otomatik bakım
otomatik ileti kaydı
otomatik, özişler, özdevimli
otomatik, özişler, özdevinir
otomatik sayfalama
otomatik pilot
otomatik yayın denetleyicisi
otomatik zil kesme
otomatik imleşim
otomatik yolverici
otomatik anahtar
bankamatik
otomatik sınama
otomatik izleme
otomatik devre testi
otomatik ayar
otomatik gerilim düzenleyicisi
otomatik virüs arındırma
otomatik olarak, özdevimlice. özişlerce
otomatik virüs arındırma
otomasyon, özdevin, özişlerlik
özerk
özbağlanım
özbağlanımlı yürüyen ortalama
özbağlanımlı
özbağlanımlı süreç
otomatik saklama sıklığı
otomatik saklama
auxiliary circuit
auxiliary equipment
auxiliary power supply
auxiliary storage
auxiliary
availability ratio
available
available power
available time
avalanche breakdown
avalanche diode
avalibility
average detector
average holding time
average
average power
average, to
average-position action
averaging circuit
avionics
AWGN
axial
axial symmetry
axiom
axiomatic
axis
axis grid line
axis of symmetry
yardımcı devre (tesisler)
yardımcı donatım
yardımcı güç kaynağı
yardımcı bellek
yardımcı
yararlanılırlık oranı
kullanılır, yararlanılır
kullanılır güç
kullanılır süre
çığ tipi belverme
çığ diyodu
kullanırlık
ortalama değer algılayıcısı
ortalama meşguliyet süresi
ortalama
ortalama güç
ortalama almak
ortalama konum eylemi
ortalama devresi
hava elektroniği
toplanır beyaz Gauss gürültüsü
eksenel
eksenel bakışım
belit
belitsel
eksen
eksen ızgara çizgileri
bakışım ekseni
-Bbabble
back beam
back door
back off
back plate
back projection
back scattering
back tracking (audit)
back tracking
back-to-back connection
back-up file
back-up system
backbone network
backbone
background application
background
background data
background information
background job
parazit
ters ışın
gizli kapı
geri çekme
sırt, arka pano
geriye izdüşüm
geri saçılım
geri iz sürme
geri iz sürme
sırt sırta bağlanma
yedekleme dosyası
yedek dizge
omurga ağ
omurga
arkaplan uygulaması
artalan, arkaplan
arkaplan verileri
gerekli bilgiler
arkaplan işi
background processing
backlighted
backlit screen
backlog
backloggedd order
backpannel
backplane
backpropagation
backslash
backspace key
backspace, to
backtab
backtrack search
backup center
backup computer
backup copy
backup disk
backup facility
backup file
backup frequency
backup operations
backup procedure
backup, to
backward compatible
backward shift operator
backward signalling
backward wave
bad sector
badge
balance relay
balance, to
balanced code
balanced error
balanced mixer
balanced mode
balanced modulator
balanced network
balanced transmission line
balanced two-port network
balanced-to-ground circuit
balancing speed
ball bearing
ballast resistor
ballistic galvanometer
balloon
band elimination
band printer
band rejection
band-limited
band-pass amplifier
önceliksiz işlemler, arkaplan işlemleri
arkadan aydınlatmalı
arkadan aydınlatılmış ekran
(işlem) bekleyen, birikim
karşılanamayan sipariş
arka pano
arkaplan, sırt
geri yayılım
ters eğik çizgi
geri tuşu
(bir) geri almak
geri sekme
geriye dönük arama
yedekleme merkezi
yedekleme bilgisayarı
yedek kopya
yedekleme diski
yedekleme merkezi
yedekleme kütüğü
yedekleme sıklığı
yedekleme işlemleri
yedekleme yordamı
yedeklemek
öncesiyle uyumlu, geçmişle bağdaşır
geri kaydırma işleci
geri yönde imleşim
geri yönde dalga
bozuk kesim
kimlik kartı
denge rölesi (bağlağı)
dengelemek
dengeli kod
sıfır toplamlı hata
dengeli karıştırıcı
dengeli kip
dengeli kipleyici
dengeli devre
dengeli iletim hattı
dengeli iki-kapılı devre
toprağa dengeli devre
denge hızı
bilyeli yatak
balast direnci
balistik miniakımölçer
balon, top (grafik simge)
bant bastırma
kuşak yazıcı
bant bastırma
bant-sınırlı
bant-geçiren yükselteç
band-pass filter
band-pass process
bandwidth
bandwidth control
bank of (filters)
bank of capacitors
banner
bar chart
bar code
bar
barge-in tone
barometer
barrel distortion
barrier
barrier layer capacitance
barrier layer
base
base address
base period
base quantity
base register
base station
base unit of measurement
baseband amplifier
baseband local area network
baseband modem
baseband signalling
baseband
baseline
baseline document
basic feasible solution
basic input/output system; BIOS
basic solution
basis of a space
basis set
bass control
batch input
batch processing
batch variation
batch, lot
bathtube curve
battery charger
battery pack
baud
Baudot code
bay
Bayes estimation
Bayes solution
Bayesian decision theory
Bayesian statistics
bant-geçiren süzgeç
bant-geçen süreç
bant genişliği
bant genişliği denetimi
süzgeç öbeği
sığaç grubu
büyük başlık
çubuk çizim
çubuk kod
çubuk
araya girme tonu
basınçölçer
fıçı yankılaşımı bozunumu
engel
engel katmanı sığası
engel katmanı
1) taban, 2) temel, 3) üs
taban adresi
temel dönem
temel büyüklük
taban yazmacı
üs radyosu
temel ölçüm birimi.
tabanbant yükselteci
tabanbant yerel alan ağı
tabanbant modemi
tabanbantta sinyalleşme
tabanbant, tabankuşak
1) dayanak, 2) taban çizgisi
dayanak belgesi
temel olurlu çözüm
temel giriş-çıkış sistemi
temel çözüm
bir uzayın doğurayı
temel küme, doğuran küme
bas kontrolü
toplu giriş
toplu işleme
parti değişimi
1) parti, yığın, 2) toplu
u-eğrisi
batarya yükleci
pil takımı
baud
Baudot kodu
yuva, kompartıman
Bayes kestirimi
Bayes çözümü
Bayesçi karar kuramı
Bayes istatistiği
BCD
beacon
beacon tracking
beam angle
beam antenna
beam axis
beam
beam splitter
beam transmission
beam width
bearer services
bearing
bearing calibration
bearing correction
bearing error
bearing indicator
bearing resolution
beat frequency
beat oscillator
beat
beaver tail
beeper
bell-shaped curve
bellows
belt
benchmark problem
benchmark test; test bench
benchmarking
bending radius
benign virus
Bernouilli trials
best estimator
best fit
beta test
beta version, b version
between the lines entry
between-group variance
beyond-the-horizon propagation
beyond-the-horizon
BIOS; basic input/output system
bias current
bias error of a measuring instrument
bias
biased automatic gain control
biased estimator
biased sample
biconic antenna
bidirectional antenna
bidirectional flow
ikili kodlanmış onlu
parıldak
parıldak yardımıyla izleme
huzme açısı
yönlendirilmiş anten
huzme ekseni
demet, huzme
huzme bölücü
yöneltilmiş yayın
huzme açıklığı
taşıyıcı hizmetler
1) konum açısı, kerteriz; 2) yatak (motor)
kerteriz ayarı
kerteriz düzeltme
kerteriz hatası
kerteriz göstergesi
kerteriz çözünürlüğü
vuru sıklığı
vurulu salıngaç
vuru
kunduz kuyruğu
bipleyici
çan eğrisi
körük
kuşak
denektaşı problemi, karşılaştırmalı
değerlendirme
denektaşı sınaması
denektaşına vurmak
kıvrılma yarıçapı
iyicil virüs
Bernouilli denemeleri
eniyi kestirici
en uygun
beta sınaması, ikincil sınama
beta sürümü; ikincil sürüm
beleş giriş
öbekler arası değişinti
ufuk ötesine yayılım
ufuk ötesi
temel giriş-çıkış sistemi
ön akım
ölçme aygıtının yanlılık hatası
yanlılık
eşikli otomatik kazanç ayarı
yanlı kestirici
yanlı örneklem
çift konili anten
iki yönlü anten
iki yönlü akış
bidirectional
bilateral antenna
bilateral control
bilinear form
bilinear interpolation
bilingual keyboard
billing error probability
billing integrity (probability)
bimetal thermometer
bimetallic instrument
bimodal distribution
bin feed
bin
binarize
binary arithmetic operation
binary array
binary asynchronous communication
binary cell
binary coded decimal, BCD coding
binary digit
binary file
binary
binary image
binary logic gate
binary logic system
binary number system
binary one
binary rate
binary search
binary signal
binary state
binary symmetric channel
binary synchronous communication
binary to decimal conversion
binary tree
binary zero
bind, to
binomial
biorthogonal
bipolar coding
bipolar
bipolar nonreturn to zero
bipolar return to zero
birth rate
birth-and-death process
bisector
bispectrum
bistable amplifier
bistable
bistable relay
iki yönlü
iki yanlı anten
çiftyanlı eşzamanlama
çiftdoğrusal biçim
çiftdoğrusal aradeğerleme
iki dilli klavye
faturalandırma yanılgı olasılığı
fatura eksiksizliği
çiftmetalli sıcaklıkölçer
çiftmetalli alet
iki-doruklu dağılım
seleden besleme
sele
ikilileştirmek
ikili aritmetik işlem
ikili dizilim
ikili eşzamansız iletim
ikili göze
ikili kodlanmış onlu
ikili sayı
ikili dosya
ikili
ikili imge
ikili geçit
ikili mantık dizgesi
ikili sayı dizgesi
iki li tabanda bir
ikili hız
bölerek arama
ikili sinyal
ikili durum
ikili bakışımlı kanal
ikili eşzamanlı iletim
ikiliden onluya çevrim
ikili ağaç
ikili tabanda sıfır
bağlamak
ikiterimli, binom
çiftdikgen
kutupsal kodlama
iki kutuplu
kutupsal sıfıra dönüşsüz
kutupsal sıfıra dönüşlü
doğum hızı
doğum-ölüm süreci
açıortay
ikiz-spektrum
iki durumlu yükselteç
iki durumlu
iki durumlu röle
bit allocation
bit error probability
bit error rate
bit
bit instruction
bit interleaving
bit map
bit mapped
bit operation
bit pattern
bit position
bit rate
bit stream
bit string
bit-order of transmission
bit-oriented
bit-oriented protocol
bit-serial
bit/s
bitwise
black and white display
black body
black box
black box model
blank
blank character
blanketing
blanking level
blanking
bleeder resistor
blind algorithm
blind area
blind equalizer
blind test
blind text
blinking
blob (image region)
block
block cancel character
block chaining
block copy
block delete
block diagonal matrix
block diagram
block encryption
block length
block mode
block move
block overhead
block payload
bit atama, bit ayırma
bit hata olasılığı
bit hata oranı
ikil, bit
bit komutu
bit biniştirme
bit haritası, bit eşlemi
bit eşlemli, ikil eşlemli
bit işlemi
bit örüntüsü
bit konumu
bit hızı
bit katarı
bit dizgisi
iletimde bit düzeni
ikile yönelik, bite yönelik
bite yönelik protokol
bit-dizisel
bit/saniye
bit bit
siyah-beyaz ekran
kara cisim
kara kutu
kara kutu modeli
boş; boşluk
boşluk karakteri
(sinyal) ezme, örtme
karartma düzeyi
silme, tıkama
kaçak direnci
gözü kapalı algoritma
gölgeli bölge
gözü kapalı denkleştirici
gözü kapalı sınama
gizli bilgi, gizli metin
yanıp sönme
imge bölgesi
blok, öbek
öbek silme damgası
blok zincirleme
öbek kopyalama
öbek silme
öbek (blok) köşegen matris
öbek (blok) çizeneği
blok şifreleme
blok uzunluğu
blok blok iletim
blok taşıma
blok destek bitleri
bloğun yararlı yükü
block quantization
block selection
block structured language
block transfer
block, to
block-by-block processing
block-write
blocking
blocking capacitor
blocking factor
blockout
blooming
blow-out coil
blurring
board
Bode diagram
body
bold
boldface
bookkeeping operations
bookmark
bookmarked area
Boolean algebra
Boolean character
Boolean function
Boolean instructions
Boolean operation
Boolean operator, logical operator,
booster amplifier
boot sector
boot virus
boot, to
boot-sector infector
bootstrap routine
bootstrap sector
bootstrap sector virus
bootstrap, to
bootstrapping
border
borrow digit
bottleneck
bottom
bottom margin
bottom up design
bounce
bounced mail
bound electron
boundary condition
boundary value problem
bounded growth
öbek (blok) nicemlemesi
blok seçimi
blok yapılı dil
blok gönderimi
1) öbeklemek; 2) tıkamak
öbek-öbek (blok-blok) işleme
blok yazma
1) tıkanma; tıkanıklık; 2) öbekleme
ayırma sığacı
öbekleme (bloklama) boyu
(radyo iletişimi) kesilme
beneğin parıldaması (ekran)
üfleme bobini
bulandırma
devre kartı; pano
Bode çizeneği
gövde
kalın, koyu
kalın yazıyüzü
kırtasiye işlemleri
yer imi
yer imli alan
Boole cebri
Boole damgası
Boole işlevi
Boole komutları
Boole işlemi
mantık işleci, Boole işleci
ek güç yükselteci
önyükleme sektörü
önyükleme virüsü
önyüklemek
önyükleme virüsü
önyükleme yordamı
önyükleme sektörü
önyükleme virüsü
1) önyüklemek, 2) kendini yükseltmek
başlatma, önyükleme
sınır
ödünç sayamağı (basamağı)
darboğaz
alt, dip
alt boşluk
tabandan tepeye tasarım
1) sıçrama (kontak), 2) sekme
geri seken posta
bağlı elektron
sınır koşulları
sınır değer sorunu
sınırlı büyüme
bounded input bounded output system
Bourdon tube
boxed paragraph
bps
brace
bracket
braid
braiding of a cable
braking control
branch address
branch admittance matrix
branch
branch exchange
branch removal
branch, to
branching instruction
branching process
breach, to
breadboard circuit
breadboard model
break frequency
break-even point
break-in point
breakaway point
breakdown
breakdown region
breaking capacity
breaking current
breaking torque
breakpoint
breeches joint
bridge circuit
bridge
bridge rectifier
bridge tap
bridging loss
brightness
brilliance
bring to front, to
broad side
broadband amplifier
broadband antenna
broadband communication
broadband
broadcast bands
broadcast medium
broadcast message
broadcast station
broadcast studio
sınırlı girdili sınırlı çıktılı sistem
Bourdon borusu
kutulanmış paragraf
bit/s
kaşlı ayraç
köşeli ayraç
örgü (kablo)
kablo örgüsü
durdurma denetimi, frenleme denetimi
dallanma adresi, sapma adresi
dal geçiri matrisi
dal
ikincil santral
dal koparma
dallanmak, sapmak
sapma komutu
dallanma süreci
güvenliği kırmak
deneysel devre
deneme maketi
kesim sıklığı
başabaş noktası
kavuşma noktası (kök yereğrisinin)
kopma noktası (kök yereğrisinin)
1) bozulma, 2) delinme (gaz), 3) belverme
(madde); 4) ayrıntılı döküm (yazılım)
belverme bölgesi
kesme yeteneği (şalter)
kesme akımı (şalter)
durdurma burusu
kesme noktası
çatal ek (kablo)
köprü devresi
köprü
köprülü doğrultucu
hat çıkması, priz, aldı
çıkma kayıbı
parlaklık
parlaklık
öne getirmek
yansıtıcı - yayındırıcı
genişbantlı yükselteç
genişbantlı anten
genişbantlı iletişim
genişbantlı
yayın bantları
yayın ortamı
yayın iletisi
yayın istasyonu
yayın stüdyosu
broadcast topology
broadcast transmission
broadcasting network
broadcasting service
broadside antenna
browse, to
browser
brush
brushless DC motor
brushless
bubble memory
bubble sort
bucket
buffer amplifier
buffer
buffer memory
buffer occupancy
buffer register
bug
building block
built-in
bulb
bulk
bulk data transmission
bulk delay
bulk sampling
bulk storage
bullet
bulleted list
bulleted paragraph
Bulletin Board Services
bunched conductor
bundled software
burn in, to
burst
burst communication
burst mode
burster
bus
bus access control
bus driver
bus network
busbar
Bush matrix
busy hour
busy
busy state
busy tone
busy-flash signal
butterfly
yayın topolojisi
radyo yayın, radyofonik yayın
yayın ağı
yayın hizmeti
enine ışımalı anten
göz atmak, gözle taramak
göz atıcı, tarayıcı
fırça
fırçasız doğru akım motoru
fırçasız
kabarcık bellek
elemeli sıralama
kova
yastık yükselteç
ara, tampon
yastık bellek
yastık bellek doluluğu
yastık saklayıcı
çapar, yanlış
yapıtaşı
yerleşik
ampul
1) toplu, yığınsal, 2) yığın
yığınsal veri iletimi
yığınsal gecikme, toplu gecikme
yığın örneklemesi
yığın bellek
madde imi
madde imli liste
madde imli paragraf
Duyuru Tahtası Hizmetleri
demet iletken
donanımla gelen yazılım
(yarıiletken) belleğe yazmak
1) patlama, çoğuşma; 2) kağıt ayırma
çoğuşmalı iletişim
çoğuşma kipi
kağıt ayırıcı
1) veriyolu, 2) bara
veriyolu erişim denetimi
veriyolu sürücüsü
veriyolu ağı
bara, toplayıcı çubuk
Bush matrisi
meşgul saat
kullanımda, meşgul
meşgul durum
meşgul sinyali
meşgul ışığı
kelebek
butterfly tail
button
buzzer
by default
by-product
bypass capacitor
bypass channel
bypass
byte stuffing
byte, octet
byte-oriented
byte-oriented memory
byte-oriented protocol
byte-serial transmission
kelebek kuyruk
düğme
vızlayıcı
varsayılan, olağan
yanürün
yangeçiş sığacı
yangeçiş kanalı
yangeçit, yangeçiş
sekizli (bayt) dolgulaması
sekiz ikil, bayt
bayta yönelik, sekizli
bayt-tabanlı bellek
bayta yönelik protokol
bayt dizisel iletim
-Ccabinet
cable capacitance
cable duct
cable
cable loss
cable television
cable transmission
cache memory
caching
CAD
cadence signal
CAE
cage
calculate, to
calculator
calculus
calculus of variations
calibration
calibration frequency
call abandonment probability
call accounting
call add-on
call blocking
call charge, call fee
call
call disconnection
call distributor
call diversion
call duration
call failure probability
call hold
call packet
dolap
kablo sığallığı
kablo oluğu
kablo
kablo yitimi
kablolu televizyon
kablo üzerinden iletim
cep bellek, önbellek
önbelleğe alma
Bilgisayar Destekli Tasarım
ritimli sinyal
Bilgisayar Destekli Mühendislik
kafes
hesaplamak
hesap makinesi
analiz (matematik)
değişimler hesabı
ayar, kalibrasyon
ayar (kalibrasyon) sıklığı
çağrının yarıda bırakılma olasılığı
çağrı sayışımı (muhasebesi)
çağrı ekleme
çağrı tıkama
arama ücreti
çağrı, çağırma; arama (telefon)
çağrı sökme
çağrı dağıtıcısı
çağrı saptırma
çağrı süresi
çağrı başarısızlık oranı
çağrı tutma
çağrı paketi
call pre-emption
call processing
call progress tones
call request
call restriction
call set-up time
call transfer
callback modem
called-party release
calling line identification
calling subscriber
calling-party release
CAM
camera tube
campus
cancel button
cancel character
cancel, to
canonic
canonical form
cantilever beam
capability
capacimeter
capacitance of a conducting body
capacitance
capacitive coupling
capacitive load
capacitive tuning
capacitor plate
capacitor
capacitor storage
capacity
capital lock key
capitalization
caps lock
caption
capture, to
carbon copy
carbon copy list
carbon microphone
card
cardinal number
caret
carriage return
carrier channel
carrier noise ratio
carrier power
carrier recovery
carrier sense multiple access
carrierless
çağrı boşaltma
çağrı işleme, çağrı kotarma
çağrı kotarılma tonları
çağrı istemi
çağrı kısıtlama
çağrı kurulma süresi
çağrı aktarımı
güvenlik modemi
çağırılan aboneyle çözme
arayan numaranın bilinmesi
arayan abone
çağıran aboneyle çözme
Bilgisayar Destekli ‹malat
kamera tübü
yerleşke
vazgeç düğmesi
vazgeç damgası
silmek, vazgeçmek
doğal
doğal biçim
ankastre kiriş
yetenek
sığaölçer
iletkenin sığallığı
sığallık
sığal bağlaşım
sığal yük
sığal ayar
sığaç levhası
sığaç, kapasitör
sığaçlı bellek
sığım, kapasite
büyük harflere kilitleme tuşu
baş harflerini büyük yazma
büyük harf kilidi
altbaşlık (resim altı)
yakalamak
bilgi için
bilgilendirilecekler listesi
karbon mikrofon
kart
nicelik sayısı
düzeltme imi
satır başı
taşıyıcı kanalı
taşıyıcı gürültü oranı
taşıyıcı gücü
taşıyıcı eşzamanlaması
taşıyıcıyı dinleyen çoklu erişim
taşıyıcısız
Cartesian space
cartridge
cascade shower
cascading
CASE
case
case conversion
case sensitive
case study
cash register
cassette
cassette reader
cataleptic failure
catalog
category
cathode ray tube
cathode rays
CATV, community antenna television
causal relationship
causal system
causality principle
cause, to
cavitation
cavity
cavity resonator
cavity wavemeter
CCD
CCS, call per centisecond
CCTV
CD, compact disk
CD-I; compact disk-interactive
CD-ROM driver
CD-ROM
cell frequency
cell
cellular telephone technology
censored sample
center alignment
center
central
central moment
central office
central office trunk
central processing unit, CPU
centralized management
centralized
centralized processing
centrifugal force
centripetal force
ceramic capacitor
Kartezyen uzay
kartuş
ışın sağanağı
peşpeşeleme, art arda takma
Bilgisayar Destekli Sistem Mühendisliği
1) kılıf; 2) şık, durum
büyük küçük harf dönüşümü
büyük-küçük (harfe) duyarlı
örnek-olay incelemesi
yazarkasa
kaset
kaset okuyucu
felaket arıza
katalog
ulam, nitel bölüm
katod ışınlı tüp
elektron ışınları
kolektif antenli televizyon
nedensel ilişki
nedensel sistem
nedensellik ilkesi
yolaçmak
kovuklanma
kovuk
kovuk çınlayıcısı
kovuklu dalgaölçer
yükten bağlaşımlı aygıt
yüz saniyedeki çağrılar
kapalı devre televizyon
yoğunteker
etkileşimli yoğunteker
yoğunteker sürücüsü
salt okunur yoğunteker
göze sıklığı
göze, hücre
hücresel (gözesel) telefon teknolojisi
durdurulmuş örneklem
(yazıyı) ortalama
merkez, özek
merkezi, özeksel
özeksel moment
santral
santral gövdeyolu
ana işlem birimi
merkezi yönetim
merkezileş(tiril)miş, özekselleş(tiril)miş
merkezi işleme
merkezkaç kuvvet
merkezcil kuvvet
seramik sığaç
certain event
certification
certified reference material
chain code
chain reaction
chain rule
chained file
chained list
chaining search
change-over switch
changeover, to
channel demultiplexing
channel equipment
channel gate
channel group
channel spacing
channel splitting
channel substructure
channeling
channeling plan
chapter heading
character
character generator
character pitch
character recognition
character set
character string
characteristic
characteristic function
characteristic impedance
characterize, to
charge amplifier
charge coupled device, CCD
charge density
charge exchange phenomenon
charge of a capacitor
charge of an electron
charge transit time
charge, to
charged particle
charging
chart (pie, bar)
chat mode
chatter
Chebyshev approximation
check bit
check box
check character
check digit, bit
check mark
kesin olay
onay belgesi
sertifikalı referans malzeme
zincir kodu
zincirleme tepkileşim
zincir kuralı
zincirleme kütük
zincirlenmiş liste
zincirleme arama
yön değiştirici anahtar
konum değiştirmek (röle)
(bir) kanalı çoğullamadan çıkarma
kanal (çoğullama) donatısı
kanal kapısı
kanal grubu
kanal aralığı
kanal bölümlenmesi
kanal altyapısı
kanallaşma
frekans planı
bölüm başlığı
damga, karakter
damga (karakter) üreteci
damga (karakter) sıklığı
damga (karakter) tanıma
damga (karakter) kümesi
damga (karakter) dizgisi
(ayırt edici) özellik, karakteristik
belirtev, tanımalık işlev
karakteristik empedans (çeli)
tanımlamak, ıralamak, betimlemek
yük yükselteci
yükten bağlaşımlı aygıt
yük yoğunluğu
yük alışveriş olgusu
sığacın yükü
elektronun yükü
yük taşınma süresi
yüklemek
yüklü parçacık
1) yükleme; 2) ücretlendirme
çizit (değirmi, çubuk)
söyleşili kip, konuşmalı kip
çatırtı
Çebişev yaklaşıklığı
sağlama biti
onay kutusu
sağlama damgası
sağlama basamağı
onay imi
check point
check point
check, to
check-up
checkout
checksum
chi-square test
chi-squared statistic
child (graph)
child node
chip card, smart card
chip layout
chip select signal
chip set
chip
choke
chopper amplifier
chopper
chord
chromatic aberration
chromatic dispersion
chrominance
chrominance signal
chronometry
CIM
ciphering
circle
circuit analysis
circuit board
circuit breaker
circuit
circuit diagram
circuit element
circuit matrix
circuit switching
circuit synthesis
circular chart
circular
circular orbit
circular radiation
circularly polarized wave
circulating current
circulating register
circulation
circumference
cladding
clamping circuit
clamping diode
clamping
class A operation
denetim noktası
denetim noktası
yoklamak, denetlemek, sağlama yapmak
yoklama, deneti, sağlama
çalışırlık yoklaması
sağlama toplamı
ki-kare ölçeri
ki-kare istatistiği
alt (çizge)
alt düğüm, çocuk düğüm
akıllı kart
yonga yerleşim planı
yonga seçme sinyali
yonga kümesi
yonga, kırmık
bukağı
kıyıcı yükselteç
kıyıcı
kiriş
kromatik (frekansa bağımlı) sapınç
kromatik saçılma
renklilik
renklilik işareti
süreölçüm
Bilgisayarla Tümleşik ‹malat
şifreleme, kriptolama
çember, daire
devre çözümlemesi
devre kartı
devre kesici
devre
devre çizeneği
devre öğesi
devre matrisi
devre anahtarlaması
devre sentezi, devre bireşimi
değirmi çizenek
dairesel
dairesel yörünge
dairesel ışıma
dairesel ucaylanmış dalga
dolaşım akımı
dolanır yazmaç
1) dolaşım; 2) dolaşım tümlevi
dönge, çember
kılıf (optik)
kaskı devresi
kaskı diyodu
kaskı işlemi
A sınıfı işletme (yükselteç)
class limits
class probability
class
classification performance
classification
classified information
clause
clean
clean copy
clean operating system
clean room
cleaned file
clear channel
clear data
clear session
clear-back signal
clearance
cleartext
cleavage
click, to
client
client-server architecture
client-server
clip art
clip
clip, to
clipboard
clipping level
clipping of words
clock circuit
clock pulse
clock rate
clock
clock timing
clock, to
clockwise
close box
closed architecture
closed curve
closed position (mechanical switch)
closed user group, CUG
closed-circuit TV, CCTV
closed-circuit working
closed-loop control, feedback control
closing parenthesis
cloud clutter
cluster sampling
cluster, to
clutter
clutter rejection
sınıf sınırları
sınıf olasılığı
sınıf
sınıflandırma başarımı
sınıflandırma
tasnifli bilgi
yantümce
1) temiz; 2) virüssüz; 3) şifresiz
temiz kopya
virüssüz işletim sistemi
temiz oda
virüsten arınmış kütük
şifresiz kanal
şifresiz veri
şifresiz oturum
devrenin çözülme geribildirimi
1) (erişim) yetkisi; 2) açıklık (makina)
şifresiz metin
yarılım
tıklatmak
1) istemci (bilgisayar); 2) müşteri
istemci-sunucu mimarisi
istemci sunucu
kırpıntı çizim
kırpıntı
kırpmak
pano
kırpma düzeyi
sözcüklerin kırpılması
saat devresi
saat vurumu
saat vurum sıklığı
saat
saat güdümünde zamanlama
saatle eşzamanlama
saat yönü
kapatma kutusu
kapalı mimari
kapalı eğri
kapalı konum
kapalı kullanıcı grubu
kapalı devre televizyon
kapalı-devre çalışma
geribeslemeli denetim
sağ ayraç
buluttan parazit yansıma
topaklı örnekleme
topaklamak, topaklandırmak
parazit yankılar
parazit yansımaları bastırma
clutter signal
co-channel interference
co-channel stations
co-processor
coalesce, to
coarse bearing
coarse
coating
coaxial cable
coaxial connector
coaxial line
code conversion
code division multiple access
code division multiplexing
code
code word
code, to
code-transparent data communication
codebook
codebreaking
codec
coder
coding artifact
coding delay
coding efficiency
codirectional interface
coefficient
coefficient of association
coefficient of rank correlation
coefficient of variation
coercive force
coercivity
cognition
cognitive process
coherence
coherent
coherent oscillator
coherent receiver
coherent signal detection
coherent unit of measurement
coil
coil loading
coin box telephone system
coincidence
cold standby
cold start
collaborative computing
collapse, to
collate, to
collating sequence
parazit yansıma sinyali
ortak kanal karışması
ortak kanal istasyonları
yardımcı işlemci
ergitmek
kaba kerteriz
kaba
kaplama
eşeksenel kablo
eşeksenel bağlaç
eşeksenel hat
kod çevrimi
kod bölüşümlü çoklu erişim
kod bölüşümlü çoğullama
kod
kod sözcüğü
1) kodlamak; 2) programlamak
koda saydam veri iletimi
kod çizelgesi
kripto analizi
kodlayıcı-kodçözücü
kodlayıcı
kodlama yapaylığı
kodlama gecikmesi
kodlama verimliliği
eşyönlü arabağ
katsayı
birliktelik katsayısı
sıra ilintisi katsayısı
belirsizlik katsayısı
gidergenlik kuvveti
gidergenlik
biliş
bilişsel süreç
evreuyumluluk
evreuyumlu
evreuyumlu salıngaç
evreuyumlu alıcı
evreuyumlu sinyal algılama
tümleşik ölçüm birimi
bobin
pupenleme
ankesörlü telefon sistemi
çakışma
elle yedekleme
en baştan başlatma, elle başlatma
imeceli bilgi işleme
1) çökme; 2) daraltmak (bilgi işlem)
harmanlamak
harmanlama sırası
collect call
collection
collective standard
collimating lens
collimator
collinear points
collinearity
collision avoidance
collision
collision detection
collision excitation
collision frequency
collision probability
colon alignment
color filter
color graphics
color map
color palette
color picture tube
color segmentation
color wheel
colored noise
colour mapping
column break
column check
column
column heading
column marker
comb filter
combination
combinatorial
combine, to
combined
combined file
combiner
comma alignment
comma delimited
comma
command
command and control
command file
command interpreter
command key
command language
command line
command net
command processing
command processor
command prompt
command sequence
ödemeli çağrı
derlem, koleksiyon
bileşik standart
koşutlayıcı mercek
koşutlayıcı
doğrudaş noktalar
doğrudaşlık
engel sakınma
çarpışma
çarpışma sezimi
çarpışma ile uyarma
çarpışma sıklığı
çarpışma olasılığı
iki noktaya göre hizalama
renk süzgeci
renkli grafik
renk eşlemi
renk paleti
renkli resim tübü
renk bölütlemesi
renk tekeri
renkli gürültü
renk eşlemi; renk haritalaması
dikeç sonu
dikey eşlik denetimi
dikeç, sütun
dikeç başlığı
dikeç imi
tarak süzgeci
1) katışım, 2) birleşim, kombinezon
katışımsal, birleşimsel
1) katıştırmak, 2) birleştirmek
birleşik
birleşik kütük
katıştırıcı, birleştirici
virgüle göre hizalama
virgülle ayrılmış
virgül
1) komut; 2) kumanda
komuta ve kontrol
komut kütüğü
komut yorumlayıcı
komut tuşu
komut dili
komut satırı
komuta ağı
komut işleme
komut işlemcisi
komut istemi
komut dizisi
command statement
commensurable
comment
commercial off-the-shelf
commissioning test
commit, to
common area
common carrier frequency
common field
communication adapter
communication channel
communication engineering
communication
communication network
communication network management
communication protocol
communication satellite
communication server
communication system
communication theory
communications center
communications manager
communications port
communications security
community antenna
community antenna television, CATV
compact computer
compact
compact design
compact disk read-only memory
compact disk, CD
compact list
compact set
compact support
compaction
companding
companion form of a matrix
comparative sort
comparator
compare, to
compatibility
compatible equations
compatible
compensate, to
compensating element, equalizer
compensating repeater
compilation
compile, to
compiler code
compiler
komut deyimi
ölçekdeş. boy ölçüşebilir
açıklama, yorum
ticari kullanıma hazır
işletmeye alma deneyi
üstlenmek
ortak alan
ortak taşıyıcı sıklığı
ortak alan
iletişim uyarlayıcısı
iletişim kanalı
iletişim mühendisliği
iletişim
iletişim ağı
iletişim ağı yönetimi
iletişim protokolu
iletişim uydusu
iletişim işgöreni, sunucu
komuta ve kontrol iletişim sistemi
iletişim kuramı
iletişim merkezi
iletişim yöneticisi
iletişim kapısı
iletişim güvenliği
kolektif anten
kolektif antenli televizyon
tek parçalı bilgisayar
derlitoplu; 2) tıkız; 3) aralıksız
derlitoplu tasarım
salt okunur yoğunteker
yoğunteker
aralıksız liste
tıkız küme
tıkız dayanak
1) sıkıştırma, 2) derleyip toplama
sıkıştırma-genleştirme
Bush matrisi
karşılaştırmalı sıralama
karşılaştırıcı
karşılaştırmak
uyumluluk, bağdaşırlık
bağdaşık denklemler
uyumlu, bağdaşır
dengelemek, denkleştirmek
denkleştirici
dengeleyen yineleyici
derleme (yazılım)
derlemek
derleyici kodu
derleyici
compiler generator
compiler pass
complement
complement, to
complementary event
complementary operation
complementary representation
complementary solution
complementary state
complementer
complete binary tree
complete cycle
complete orthogonal set
complete
completeness
completion
completion flag
completion ratio
complex admittance
complex conjugate pole
complex frequency
complex
complex number
complex power
complex target
complex tone
complex variable
complexity
compliance test
comply with, to
component
component industry
component tester
component testing
composite key
composite number
composite signals
composite video signal
compound function
compound target
compress, to
compressed file
compressed text
compression
compressional wave
compressor
compressor-extender
compromise, to
compromising emanations
derleyici üreteci
derleyici geçişi
tümleyen
1) tümlerini bulma; 2) tümlemek
tümleyen (tümler) olay
tümler işlem
tümler gösterim
tektürel çözüm
tümler durum
tümler devresi
tam ikili ağaç
tam çevrim
tam dikgen küme
tam, eksiksiz
tamlık
bitiş, sonuçlanma
bitiş bayrağı
çağrı sonuçlanma oranı (telefon)
karmaşık geçiri
karmaşık eşlenik kutuplar
karmaşık sıklık
karmaşık
karmaşık sayı
karmaşık güç
karmaşık hedef
karmaşık ton
karmaşık değişken
karmaşıklık
uyarlık sınaması, uyumluluk testi
uymak, bağdaşmak
bileşen
bileşen endüstrisi
bileşen sınayıcı
bileşen sınaması
birleşik anahtar
bileşik sayı
bileşik sinyaller
bileşik video işareti
bileşik işlev
bileşik hedef
sıkıştırmak
sıkıştırılmış kütük
sıkıştırılmış metin
sıkıştırma
sıkışma dalgası
sıkıştırıcı (veri)
sıkıştırıcı-genleştirici
1) ödünleşmek; 2) tehlikeye atmak, 3)
uzlaşmak
gizliliği bozan elektromanyetik yayılım
compulsive
zoruntulu
COMPUSEC
bilgisayar güvenliği
computation
hesap, hesaplama
computational complexity
hesaplama karmaşıklığı
computational
hesaba dayalı
computational linguistics
bilişimsel dilbilim
compute, to
hesaplamak
computed imaging
bilgisayarla imge yaratma
computed tomography
bilgisayarlı tomografi
computer abuse
bilgisayarın kötüye kullanımı
computer addict
bilgisayar tutkunu
computer aided animation
bilgisayar destekli canlandırma
computer aided design, CAD
bilgisayar destekli tasarım
computer aided education, CAE
bilgisayar destekli eğitim
computer aided instruction
bilgisayar destekli öğretim
computer aided management
bilgisayar destekli yönetim
computer aided manufacture, CAM
bilgisayar destekli imalat
computer aided publishing, CAP
bilgisayar destekli yayın
computer aided software, CAS
bilgisayar destekli yazılım
computer aided testing
bilgisayar destekli sınama
computer animation
bilgisayarla canlandırma
computer architecture
bilgisayar mimarisi
computer audit
bilgiişlem sisteminin denetimi
computer
bilgisayar
computer center
bilgisayar merkezi
computer communication
bilgisayar iletişimi
computer crime
bilgisayar suçu
computer cycle
bilgisayar çevrimi
computer disaster
bilgisayar felaketi
computer engineering
bilgisayar mühendisliği
computer fraud
bilgisayar sahtekarlığı
computer gaming software
bilgisayar oyunları yazılımı
computer hacker
bilgisayar korsanı
computer installation
bilgisayar döşemi
computer instruction
bilgisayar komutu
computer integrated manufacture, CIM bilgisayarla tümleşik imalat
computer jargon; compuspeak
bilgisayar argosu, bilgisayarca
computer journal
1) bilgisayar günlüğü; 2) bilgisayar dergisi
computer literacy
bilgisayar okuryazarlığı
computer log
bilgisayar günlüğü
computer manager
bilgisayar işletmeni
computer network
bilgisayar ağı
computer network security
bilgisayar ağ güvenliği
computer oriented language
alçak düzeyli dil
computer performance evaluation
bilgisayar başarım analizi
computer resources
bilgisayar özkaynakları
computer sciences
bilgisayar bilimi
computer screen
bilgisayar ekranı
computer security
bilgisayar güvenliği
computer security management
bilgisayar güvenlik yönetimi
computer security violation
computer simulation
computer supported cooperative work
computer system audit
computer virus
computer word
computer worm
computerese
computerized automatic testing
computerized
computerized office
computing enthusiast
COMSEC
concatenate
concatenated field
concave
concave lens
concavity
concentrated
concentration
concentric conductor
conceptual phase
conclusion
concrete
concurrency control
concurrent
concurrent operation
condensation
condensed print
condenser
condition monitoring
condition, to
conditional address
conditional instruction
conditional jump
conditional probability density function
conditional probability
conditional test
conditional transfer
conditioned loop
conditioning
conductance
conduction band
conduction current
conduction electron
conductive
conductivity
conductor
conduit
cone of silence
bilgisayar güvenliğinin ihlali
bilgisayarla benzetim
bilgisayar destekli ortak çalışma
bilgisayar sisteminin denetlenmesi
bilgisayar virüsü
bigisayar sözcüğü
bilgisayar kurdu
bilgisayarca, bilgisayar argosu
bilgisayarlı otomatik sınama
bilgisayarlı
bilgisayarlı ofis
bilgisayar tutkunu
iletişim güvenliği
1) peşpeşelemek, 2) bitiştirmek (bilgisayar)
bitiştirilmiş alan
içbükey
ıraksak mercek, kalın kenarlı mercek
içbükeylik
derişik, yoğuşuk
derişim, yoğunluk
eşmerkezli iletken
kavramsal evre
vargı
somut
koşut zamanlılığın denetimi
koşutzamanlı
koşutzamanlı işletim
yoğunlaşma
sıkıştırılmış yazdırma
yoğunlaştırıcı
1) titreşim gözleme, 2) durum gözleme
koşullamak, koşullandırmak
koşullu adres
komut
koşullu atlama
koşullu olasılık yoğunluk işlevi
koşullu olasılık
koşullu sınama
koşullu aktarım
iyileştirilmiş döngü (telefon)
iyileştirme (abone döngüsü)
iletkenlik
iletim bandı
iletim akımı
iletim elektronu
iletken
öziletkenlik
iletken
kablo borusu
aydınlatılmamış koni
conference bridge
conference call
conference, to
confidence coefficient
confidence interval
confidence limits
confidential data
confidentiality
configuration
configuration management
configuration table
configurator
confirm
conflict
conformal mapping
conformance testing
confusion reflector
congested spectrum
congestion control
congestion
congruent matrices
congruent numbers
conjecture
conjugate antisymmetric
conjugate
conjugate impedances
conjugate number
conjugate symmetric
conjunction
conjunctive query
conjunctive search
connect, to
connected component
connected network
connection diagram
connection oriented
connectionless service
connective
connectivity
connector
connotation
conservation of a measurement standard
conservation
consistency
consistent estimator
consistent test
console device
console input
console
constant system
konferans köprüsü
konferans çağrısı
konferans kurmak, yapmak
güven katsayısı
güven aralığı
güven sınırları
sırdaş veri, kişiye özel veri
gizdeşlik, sırdaşlık
düzenleşim, yapılanış
düzenleşim yönetimi
düzenleşim çizelgesi
yapılanış tanımlayıcısı
doğrulamak, pekiştirmek
çatışkı, çelişki
açı-korur gönderim
uyum testi
kamaştırıcı yansıtıcı
kalabalık spektrum
sıkışıklık denetimi
sıkışıklık (trafik)
eşleşik matrisler
eşleşik sayılar
sanıt
eşlenik ters bakışımlı
eşlenik
eşlenik çeliler
eşlenik sayı
eşlenik bakışımlı
birletim
birletimli sorgu
birletimli arama
bağlantılamak
bağlantılı bileşen
bağlantılı devre
bağlantı çizeneği
bağlantılı
bağlantısız hizmet
bağlaç
1) bağlantısallık, 2) bağlanırlık
bağlayıcı
yananlam
ölçüm standardının korunması
sakınım, koruma
tutarlılık
tutarlı kestirici
tutarlı sınama
konsol aygıtı
konsoldan giriş
işletmen uçbirimi
sabit parametreli sistem
constrained optimization
constraint
constraint set
constructive interference
consumer electronics
contact assembly
contact breaker
contact element
contact gap
contact
contact person
contact potential barrier
contact potential difference
contact surface
contact tip
container
contaminated disk
contamination path
contended access
content addressable memory
content
contention
contention-based access
contents
context
context sensitive
context-free
contextual
contiguous
contingency
contingency measure
contingency plan
continuation character
continuation character
continuation
continuity
continuous feed
continuous mapping
continuous model
continuous paper
continuous population
continuous spectrum
continuous variable
continuum
contour coding
contour
contractor
contradirectional interface
contrast control
contrast enhancement
kısıtlı eniyileme
kısıt
kısıt kümesi
yapıcı karışma
tüketici elektroniği, ticari elektronik
kontak dizisi
değmeli kesici
kontak öğesi
kontak aralığı
kontak, değeç
başvurulan kişi, sorumlu kişi
temas potansiyeli engeli
temas potansiyeli farkı
değme yüzeyi
kontak ucu
kap
virüslü disk
virüs bulaşma yolu
çekişmeli erişim
ilişkisel bellek
içerik
çekişme
çekişmeli erişim
içindekiler
bağlam
bağlama duyarlı
bağlamla ilintisiz
bağlamsal
bitişik
beklenmedik durum
beklenmedik durum planı
beklenmedik durum plan
sürdürme damgası
sürdürme karakteri
sürdürme
süreklilik
sürekli besleme
sürekli gönderim
sürekli değişkenli model
sürekli kağıt
sürekli evren
sürekli izge
sürekli değişken
sürey, sürekli ortam
çevrit kodlama
çevrit
yüklenici
karşıt yönlü arabağ
karşıtlık ayarı
karşıtlık pekiştirme
contrast
contrast range
contrast stretching
control ball
control character
control contact
control
control desk
control field
control key; Ctrl key
control law
control loop
control menu
control panel
control range
control sensitivity
control signal
control switch
control system
control theory
control unit
control variable
control-motor actuator
controlgear
controllability
controllable
controlled maintenance
controlled slip
controlled variable
controller
controller resistance
convection current
convection of heat
convention
conventional message traffic
conventional
conventional true value of a quantity
converge, to
convergence almost certainly
convergence in probability
convergence in the mean
convergence rate
convergence
convergent sequence
conversational
conversion
converter
convex curve
convex energy function
convex hull
karşıtlık, kontrast
kontrast erimi
karşıtlığı arttırma
imleç denetim topu
denetim karakteri, kontrol damgası
kumanda kontağı
denetim, kontrol; kumanda
kontrol (denetim) masası
denetim alanı
kontrol tuşu
kontrol (denetim) kuralı
kontrol (denetim) döngüsü
denetim menüsü
kontrol (denetim) sergeni
kontrol (denetim) erimi
kontrol (denetim) duyarlığı
kontrol işareti
kumanda anahtarı
kontrol (denetim) dizgesi
kontrol (denetim) kuramı
kontrol (denetim) birimi
kontrol (denetim) değişkeni
kontrol (denetim)-motorlu eyleyici
kumanda tesisleri
denetlenebilirlik, yöneltilebilirlik
denetlenebilir, yöneltilebilir
kontrollu (denetimli) bakım
kontrollu (denetlenen) kayma
kontrol edilen (denetlenen) değişken
kontrol birimi, denetleyici
kontrolör (denetleyici) direnci
taşınım akımı
ısı taşınımı
1) kural, 2) uzlaşım
olağan mesaj trafiği
olağan, geleneksel
bir büyüklüğün uzlaşılmış gerçek değeri
yakınsamak
oldukça kesin yakınsaklık
olasılıkta yakınsaklık
ortalamada yakınsaklık
yakınsama hızı
yakınsaklık
yakınsak dizi
etkileşimli, konuşmalı
çevirme, dönüştürme
çevirici
dışbükey eğri
dışbükey enerji işlevi
dışbükey zarf
convex lens
convexity
convolution
convolution integral
convolve, to
cooperation
cooperative computing
cooperative
cooperative processing
coordinate
coordinate transformation
coordinate, to
coordinates
coordination
coordinator
coplanar
coprocessing
coprocessor
copy protected
copy protected program
copyright
cord
cordless
cordless modem
core
core memory
core record
corequisite
corner
corner detection
corner frequency
corner reflector
cornucopia
corona discharge
corona
corpuscule
correct
corrected result
correcting unit
correction
correction factor
correction range
correction signal
corrective maintenance
correlate
correlation coefficient
correlation
correlation matrix
correlation receiver
corrode, to
yakınsak mercek, ince kenarlı mercek
dışbükeylik
evrişim
evrişim tümlevi
evriştirmek
işbirliği
imeceli bilgi işleme
işbirlikçi, işbirlikli
imeceli işleme, işbirlikli işlem
eşgüdümlemek, eşgüdüm sağlama
konaç (koordinat) dönüşümü
eşgüdümlemek
konaçlar, koordinatlar
eşgüdüm
eşgüdümleyici, eşgüdümcü
düzlemdeş
birlikte işleme
yardımcı işlemci
kopyalanmaya korunmuş
kopyalanmaya korunmuş program
telif hakkı
kordon
kordonsuz
radyo modemi, telsiz modem
1) çekirdek, 2) damar (kablo)
çekirdek bellek
ana kayıt, ana kütük
yankoşul, yanister
1) dirsek (dalga kılavuzu), 2) köşe
köşe sezimi
köşe sıklığı
köşeli yansıtıcı
boynuz anten
korona boşalması
korona
parçacık
doğru
düzeltilmiş sonuç
düzeltici birim
düzeltme
düzeltme faktörü
düzeltme erimi
düzeltme sinyali
onarıcı bakım
ilinti kurmak, ilintilendirmek
ilinti katsayısı
ilinti
ilinti matrisi
ilintili alıcı
yenime uğramak
corrosion
corrosive
corrupted
cosmic noise
cost functional
cost-effective
cotree
coulometer
countable
countably infinite
counter clockwise
counter decoder
counter pulse
counter
counterexample
counting efficiency
country code
coupler
coupling
coupling capacitor
coupling function
coupling loss
course indicator
courseware
covariance matrix
covariance
cover page
coverage area
coverage diagram
coverage
CPU
cracker
crackle
crash
crashed disk
crawl (text animation)
CRC
crescent
crest
crispening
criterion
critical data
critical defect
critical event simulation
critical failure
critical fault
critical frequency
critical path
critical path method
critical path scheduling
yenim
yenime yol açan
bozuk; virüslü
kozmik gürültü
maliyet işlevsisi
maliyet etkin, uygun maliyetli
tümler-ağaç
(elektriksel) yükölçer
sayılabilir
sayılabilir sonsuz
saat yönünün tersi
sayaçlı kodçözücü
sayaç darbesi
sayaç
karşı örnek
sayma verimliliği
ülke kodu
bağlaştırıcı
bağlaşım
bağlaşım sığacı
bağlaşım işlevi
bağlaşım yitimi
rota göstergesi
eğitim yazılımı
ortak değişinti matrisi
ortak değişinti
kapak sayfası
kaplam alanı
kaplam çizeneği
kaplam
merkezi işlem birimi
şifre güvenliğini delici
çıtırtı
çökme
bozuk disk
yatay seyir
çevrimsel artıklık kodu
ayça
ibik, sorguç
seçikleştirme, bulanıklığı giderme
ölçüt
kritik veri, duyarlı veri
kritik eksiklik
kritik olaylı benzetim
kritik aksama
kritik kusur
kritik sıklık (frekans)
kritik yol
kritik yol yöntemi
kritik yol çizelgelemesi
critical virus
crop marks
cropping
cross product
cross sectional area
cross-fading
crossassembler
crosscompiler
crosscorrelation
crossentropy
crossexamination
crossindex
crossing
crossmodulation
crossreference
crossreference list
crosssection
crosstalk attenuation
crosstalk
crosstalk loss
crosstalk path
crossvalidation
CRT terminal
cryptanalysis
cryptanalyst
crypto key
cryptogram
cryptographic algorithm
cryptographic analysis
cryptographic authentication
cryptographic security
cryptographic system
cryptographically protected
cryptography
cryptosecurity
cryptosystem
crystal detector
crystal growth
crystal mixer
crystal oscillator
crystal-controlled transmitter
cumulant
cumulative
cumulative error
cumulative frequency curve
cumulative ionisation
curl
curl field
currency
current
kötücül virüs
kırpma imleri
kırpma
vektör çarpımı
kesit alanı
sönümlü geçişim
çapraz-çevirici
çapraz-derleyici
çapraz-ilinti
çapraz-entropi
çapraz-sınama
çapraz-dizin
kesme, üzerinden geçme
çapraz-kiplenim
çapraz-başvuru
çapraz-başvuru listesi
kesit
çapraz-karışma zayıflaması
çapraz-karışma
çapra-karışma yitimi
çapraz-karışma yolu
çapraz-sağlama
katod ışın tüplü uçbirim
kripto analizi
şifre çözümleyici
kripto anahtarı
kriptolu metin
kriptolama algoritması
kripto analizi
kriptolu kimlik kanıtlama
kriptolu güvenlik
şifreleme sistemi, kriptolama sistemi
kriptoyla korunmuş
kriptografi, şifreleme bilimi
kriptolu güvenlik
şifre sistemi, kripto sistemi
kristal alıcı
kristal büyütme
kristal karıştırıcı
kristal salıngaç
kristal denetimli verici
logaritmik moment
birikimli
birikimli hata
birikimli sıklık eğrisi
yığılmalı iyonlaşma
dolam
dolam alanı
para birimi
1) akım; 2) yürürlükteki
current date
current density
current directory
current divider
current document
current drive
current feedback
current feedback
current gain
current generator
current intensity
current line
current pump
current release
current stabilizing circuit
current time
cursive script
cursor control keys
cursor
cursor movement key
cursor up..down
curve follower
curve generator
curvilinear coordinates
curvilinear distortion
curvilinear regression
customer setup
customized
cut and paste
cut sheet feeder
cut-off frequency
cut-set analysis
cutset
cutset matrix
cyberspace
cycle
cycle stealing
cycle time
cyclic distortion
cyclic frequency
cyclic permutation
cyclic redundancy code, CRC
cyclic symmetry
cyclo-stationary
cycloconverter
cycloconverter
cylinder
cylindirical wave
günün tarihi
akım yoğunluğu
yürürlükteki dizin
akım bölücü
yürürlükteki belge
yürürlükteki sürücü
akım geribeslemesi
akım geribeslemesi
akım kazancı
akım üreteci
akım yeğinliği
yürürlükteki satır
akım pompası
son yayım
akım düzenleyici devre
şu anki saat
işlek yazı
imleç denetim tuşları
imleç
imleç hareket tuşu
imleç aşağı..yukarı tuşu
eğri okuyucu
eğri üreteci
eğrisel koordinatlar
eğriltme, eğrisel bozunum
eğrisel bağlanım
müşterice kullanılan
isteğe uyarlanmış
kes ve yapıştır
yaprak besleyici
kesim sıklığı
kesi yöntemi
kesi kümesi
kesi matrisi
sanal gerçeklik
çevrim
çevrim çalma
çevrim süresi
çevrimsel bozunum
çevrimsel sıklık
çevrimsel devşirim
çevrimsel artıklık kodu
çevrimsel bakışımlılık
çevrimsel-durağan
doğrudan frekans çevirici
doğrudan frekans çevirici
silindir, yuvgu
silindirik dalga
-D D.C. coupling
DAMA
damage, to
damaged area
damped oscillations
damper winding
damping factor
damping ratio
damping
damping torque
dark current
dark noise
dark resistance
dash
dashed line
dashpot
data acquisition
data adapter unit
data authentication
data backup
data bank
data bus
data capture
data code
data collection terminal
data collection, data gathering
data communication
data compression
data concealment
data continuity
data converter
data density
data diddling
data document
data entry
data file
data flip-flop
data flowchart, data flow diagram
data fusion
data glove [virtual reality]
data handling
data highway
data integrity
data interchange format
data label
data leakage
data link controller
doğrudan bağlaşım
istek güdümlü çoklu erişim
zarar vermek, örselemek
bozuk alan (disk)
sönümlü salınımlar
söndürücü sargı
sönüm katsayısı
sönüm oranı
sönüm, söndürme
söndürme burusu
karanlık akımı
karanlık gürültüsü
karanlık direnci
kısa çizgi
kesikli çizgi
amörtisör
veri edinme
veri uyarlama birimi
verinin aslına uygunluğu
veri yedekleme
veri bankası
veri yolu
veri yakalama
veri kodu
veri toplama ucu
veri toplama
veri iletişimi
veri sıkıştırma
veri kamuflajı
verinin sürekliliği
veri çevirici
veri kayıt yoğunluğu
verinin kurcalanması
veri belgesi
veri girişi
veri kütüğü
veri yazbozu, veri kapanı
veri akış çizeneği
veri tümleştirme
elektronik eldiven
veri kotarma
elektronik otoyol; bilgi otoyolu
veri bütünlüğü
veri değiştokuş biçimi
veri etiketi
veri sızdırılması
veri bağı denetleyicisi
data link layer
data log
data management
data medium
data name
data network
data organization
data perenniality
data processing
data processing center
data processor
data protection
data quality
data rate
data receiver
data record
data recording medium
data recording
data reduction
data repository
data security
data sensitive fault
data set
data source
data storage
data stream
data structure
data suit [virtual reality]
data tablet
data terminal equipment, DTE
data terminal
data transfer
data transmission system
data transparency
data validation
data
data word
database administrator
database integrity
database management
database
datasheet
date format
datum error of a measuring instrument
datum level
datum node
daughter board
daughter wavelet
DC signalling
DC/DC converter
veri bağı katmanı
veri günlüğü
veri yönetimi
veri ortamı
veri adı
veri ağı
veri örgütleşimi
verinin kalıcılığı
1) veri işleme, 2) bilgi işleme
bilgi işlem merkezi
veri işlemci
verilerin korunması
veri niteliği
veri hızı
veri alıcısı
veri tutanağı
veri kayıt ortamı
veri kayıdı
veri özleştirme
veri havuzu
veri güvenliği
veriye duyarlı aksama
veri (iletişim) aygıtı
veri kaynağı
veri saklatımı, depolama
veri katarı
veri yapısı
elektronik giysi
veri tableti
veri uçbirim donatımı
veri uçbirimi
veri aktarımı
veri iletim sistemi
veri saydamlığı
veri sağlama
veri
veri sözcüğü
veritabanı yönetmeni
veritabanı bütünlüğü
veritabanı yönetimi
veritabanı
veri yaprağı
veri biçimi
ölçme aygıtının başlangıç hatası
başlangıç düzeyi, dayanak düzeyi
dayanak düğümü
çekme kart
türetik dalgacık
doğru akımla işaretleşme
DA/DA çevirici
deactivate
dead band
dead
dead reckoning
dead room
dead spot
dead time
dead zone, dead band
deadline
deadlock
deallocate
deblurring
debouncing
debug
debugger
debugging program
decade
decay time
decelerating relay
deceleration
decentile, decile
decentralization
decentralized
decentralized architecture
decentralized computer network
decentralized operation
decile
decimal aligned
decimal character
decimal data
decimal digit
decimal number system
decimal
decimal point
decimal tabs
decimal value
decimation filter
decimation
decipher, to
decipherment
decision circuit
decision instant
decision
decision node
decision rule
decision space
decision table
decision theory
decision value
decision variable
etkinliğini kaldırmak
ölü bölge
gerilimsiz
gözü kapalı tahmin
ölü oda
kaplama alanı dışında
ölü süre
ölü kuşak
son gün
kilitlenme
serbest bırakma (bellek)
netleştirme, seçikleştirme
zıplamaönler
hata ayıklama
hata ayıklayıcı
hata bulucu program
onkat
sönüm süresi
yavaşlama rölesi (bağlağı)
yavaşlama
onda birlik
özeksizleştirme, dağıtılmış kılma
1) özeksiz, 2) dağıtılmış
dağıtılmış mimari
dağıtılmış bilgisayar ağı
dağıtılmış işletim
onda birlik
ondalık ayırıcısına hizalı
ondalık damga
onlu tabanda veri
onlu sayamak
onlu sayı dizgesi
onlu
ondalık ayırıcı
ondalık sekmeler
ondalık değer, onlu tabanda değer
örnk seyreltme süzgeci
örnek seyreltme
şifre çözmek
kripto çözme
karar devresi
karar anı
karar
karar düğümü
karar kuralı
karar uzayı
karar çizelgesi
karar kuramı
karar değeri
karar değişkeni
deck
declaration; directive
declarative
declarative language
declare, to
decode, to
decoder
decompile, to
decomposition
decompress
decompress, to
deconstruction
deconvolution
decorrelate, to
decouple, to
decoupling
decoupling network
decoupling resistor
decrement
decryption
dedicated circuit
dedicated computer
dedicated network
dedicated port
deduction
deductive reasoning
deductive
deemphasize, to
deemphasizer
default assignment
default option
default parameters
default value
default
defect
defective
defective disk track
defective memory area
defer, to
definite integral
definite
definite method of measurement
definition list
definition
deflecting plates
deflecting torque
deflection
deflection coils
deflection current
deste
bildirim
bildirim deyimi
bildirim dili
bildirmek
kodçözmek
kodçözücü
kaynak koduna dönüştürme
ayrıştırma, ayrışım
1) sıkıştırmayı çözme (veri); 2) basıncı
azaltma
sıkıştırmayı açma
yapı çözüm
ters evrişim
ilintisizleştirmek
ayrıştırmak, bağlaşımı kesmek
bağlaşımı kesme
bağlaşım-önler devre
bağlaşım-önler direnç
azaltma miktarı
şifre çözme, kripto çözme
özgül devre
özel görevli bilgisayar
özel ağ, özgülenmiş ağ
özgül iskele
tümdengelim
tümdengelimli usavurma
tümdengelimli
vurguyu kaldırmak
vurgu bastırma devresi
olağan değer ataması
olağan seçenek
olağan parametreler
olağan değer
varsayılan, olağan, öntanımlı
kusur
bozuk, kusurlu
bozuk teker izi
bozuk bellek alanı
ertelemek
belgin tümlev
kesin
tanımlı ölçüm yöntemi
tanımlama listesi
tanımlama
saptırma plakaları
saptırma burusu
(yön) saptırma
saptırım bobinleri
saptırma akımı
deflection sensitivity
deflector
deformable
deformation
defragment
degassing
degeneracy
degenerate modes
degenerate
degradation
degree
degree of a polynomial
degree of distortion
degree of freedom
degree of matching
deionization
deionization rate
del key
delay angle
delay circuit
delay distortion
delay equalizer
delay
delay line
delay time
delayed call
delegate, to
delete character
delete key
delete transaction
delete, to
deletion mark
delimiter
delivery time
delta connected device
delta modulation
delta-wye transformation
demagnetization
demagnetize, to
demand assignment multiple access,
demand multiplexing
demand service
democratic network
demodulate, to
demodulator
demon; daemon
demount
demultiplex, to
denominator
densitometer
saptırma duyarlılğı
saptırıcı
biçim değiştirir, yamulgan
biçim değiştirme, yamulma
bütünleştirmek
gaz giderme
yozluk
yoz kipler
yoz
yozlaşma, kötüleşme
derece, kerte
polinomun derecesi
bozunum derecesi
serbestlik (erkinlik) derecesi
uyum derecesi
iyonsuzlaşma
iyonsuzlaşma hızı
sil tuşu
gecikme açısı
geciktirme devresi
gecikme bozulması
gecikme denkleştiricisi
gecikme
gecikme hattı
gecikme süresi
geciktirilmiş çağrı
yetki aktarmak
sil damgası
sil tuşu
silme hareketi
silmek
silme imi
sınır belirteci
teslim süresi
üçgen bağlantılı devre
delta kodlaması
üçgen yıldız dönüşümü
mıknatıslığı giderme
mıknatıslığı gidermek
istek güdümlü çoklu erişim
istem çoğullama
beklemesiz hizmet
demokratik şebeke
kipçözmek
kipçözücü
hayalet program
sökmek
çoğullama çözmek
payda
yoğunlukölçer
density modulation
density
dependent
dependent variable
depletion layer
deploy, to
derivate (virus)
derivation
derivative action coefficient
derivative action time constant
derivative action
derived quantity
derived unit of measurement
descender
descending order
descent algorithm
descramble, to
descrambler
describe, to
describing function
description
descriptive geometry
descriptive statistics
deselect, to
design automation
design defect
design language
design requirements
design specifications
design
design, to
designation
desired value
desk accessory
desk accessory
desk set
deskewing
desktop conference
desktop manager
desktop manager
desktop
desktop pattern
desktop pattern
desktop publishing
destination
destination address
destination field
destructive
destructive read
destructive test
yoğunluk kiplenimi
yoğunluk
bağımlı
bağımlı değişken
kıtlık bölgesi
konuşlandırmak, sahaya yreleştirmek
türetik virüs
türetme
türevsel eylem katsayısı
türevsel eylem zaman değişmezi
türevsel eylem
türetilmiş büyüklük
türetilmiş ölçüm birimi
harfin alt çıkıntısı
küçülen sıra
iniş algoritması
çırpmayı çözme
çırpma çözücü
betimlemek
genelleştirilmiş aktarım işlevi
betimleme
betimsel geometri
betimleyici istatistikler
seçimi kaldırmak
bilgisayar destekli tasarım
tasarım kusuru
tasarım dili
tasarım isterleri
tasarım belirtimleri
tasarım
tasarımlamak
blirtme
istek değeri
masa donatısı
masa donatısı
masa telefonu
kaykı giderme
masaüstü konferans
masaüstü yöneticisi
masaüstü yöneticisi
masaüstü
masaüstü deseni
masaüstü deseni
masaüstü yayıncılık
1) varış noktası, 2) erek
varış adresi
1) varış noktası alanı, 2) erek alanı
1) örseleyici, 2) silerek
silerek okuma
örseleyici sınama
destructive virus
detach, to
detachable keyboard
detached
detect, to
detectable
detecting instrument
detection
detector
determinant
determinant of a graph
determinantal rank
determinate fault
determination
determinism
deterministic game
deterministic
deterministic network
deterministic system
detonation
detrending
developer
developer
development tool
deviation ratio
deviation
device (apparatus)
device dependent
device driver
device independent
device token
diacritical mark
diagnose, to
diagnosis (identification)
diagnostic check
diagnostic disk
diagnostic manual
diagnostic message
diagnostic procedure
diagnostic programme
diagnostic
diagonal
diagonal matrix
diagonalisation
diagonalize, to
diagram
dial pulse
dial
dial tone
dial tone
kötücül virüs
ayırmak
ayrılabilir klavye
ayrı; ayrılmış; ilişkisi koparılmış
algılamak, sezimlemek
algılanabilir, sezimlenelebilir
sezici alet, algılayıcı alet
algılama, sezim
sezici, algılayıcı, detektör
belirten
çizgenin belirteni
matrisin kertesi
kalıcı aksama
belirleme, saptama
gerekircilik
gerekirci oyun
gerekirci; rasgele olmayan
gerekirci ağ
gerekirci dizge
1) vuruntu, 2) patlama
yönsemeyi giderme
geliştirici
geliştirici
geliştirme aracı
sapma oranı
sapma
aygıt
aygıta bağımlı
çevre birimi sürücüsü
aygıttan bağımsız
aygıt simgesi
harf tamamlama imi
tanılamak
tanı
tanılayıcı kontrol
tanılayıcı disk
arıza kılavuzu, tanılama elktabı
tanılama iletisi
tanılayıcı yordam, tanılama yordamı
tanılayıcı program
tanılayıcı, tanılama
köşegen
köşegen matris
köşegenleştirme
köşegenleştirmek
çizenek, diyagram
numara çevirme darbesi
teker gösterge, kadran
çevir sesi
çevir sesi
dial tone delay
dial up terminal
dial, to
dial, to
dial-up connection
dialed line
dialing mistake
diaphragm
diaphragm seal
dichotomizing search
dielectric
dielectric lens
dielectric loss
dielectric strength
difference equation
difference galvanometer
difference metric
differential
çevir sesi gecikmesi
aramalı uçbirim
numara çevirmek, aramak
numara çevirmek, aramak
aramalı bağantı
aramalı hat
numara çevirme yanlışı
diyafram, zar
sızdırmazlık diyaframı
ikici arama
dielektrik
dielektrik mercek
dielektrik kaybı
dielektrik dayanım
fark denklemi
fark miniakımölçeri
fark ölçevi
1) türevsel, diferansiyel, 2) ayrımsal, fark,
farksal
differential amplifier
fark yükselteci
differential analyzer
türevsel çözümleyici
differential echo suppressor
ayrımsal yankı bastırma
differential encoding
ayrımsal kodlama, farkları kodlama
differential gain
ayrımsal kazanç
differential game
türevsel oyun
differential measurement
ayrımsal ölçme
differential method of measurement
fark ölçüm yöntemi
differential pressure
basınç farkı
differential pulse code modulation, DPCM Ayrımsal Darbe Kod Kiplenimi,
differential signalling
ayrımsal sinyalleşme
differential transformer
ayrımsal trafo
differentiator
türev alıcı
diffracted wave
kırınım dalgası
diffraction
kırınım
diffraction ratio
kırınım bölgesi
diffraction spectrum
kırınım izgesi
diffusion process
yayınım süreci
diffusion
yayınım
digilogue channel
analog sayısal kanal
digit organized memory
sayamak örgütlü bellek
digit position
sayamak konumu
digit
sayamak, basamak
digit selection
sayamak seçimi
digit time slot
sayamak zaman dilimi
digit value
sayamak değeri
digital (measuring) instrument
sayısal ölçme aleti
digital audio broadcast
sayısal ses yayını
digital channel
sayısal kanal
digital circuit
sayısal devre
digital communication system
sayısal iletişim sistemi
digital computer
digital connection
digital data
digital demultiplexer
digital device
digital distribution frame
digital envelope
digital exchange
digital filling
digital filter
digital frequency meter
digital hierarchy
digital image
digital information storage
digital input
digital line link
digital line section
digital link
digital loopback
digital measuring instrument
digital multimeter
digital multiplex equipment
digital multiplex hierarchy
digital multiplexer
digital network
digital output
digital phase locked loop
digital repeater
digital representation
digital signal
digital signature
digital storage oscilloscpe
digital switch
digital to analog transducer
digital transducer
digital transmission
digitize, to
digitizer
dilation
dilemma
dim
dim
dimension of a matrix
dimension of a quantity
dimension, to
dimensional analysis
dimensionless quantity
dimmed
dimmer
dimmer switch
sayısal bilgisayar
sayısal bağlantı
sayısal veri
sayısal çoğullama çözücü
sayısal aygıt
sayısal dağıtım çatısı
sayısal zarf
sayısal santral
sayısal dolgu
sayısal süzgeç
sayısal sıklıkölçer
sayısal sıradüzen
sayısal imge, sayısal görüntü
sayısal bilgi saklama
1) sayısal giriş; 2) sayısal girdi
sayısal hat bağı
sayısal hat kesimi
sayısal bağ
sayısal döngü sınaması
sayısal ölçme aleti
sayısal çokluölçer
sayısal çoğullama donatısı
sayısal çoğullama sıradüzeni
sayısal çoğullayıcı
sayısal ağ
1) sayısal çıkış; 2) sayısal çıktı
sayısal evre kenetleme devresi
sayısal yineleyici
sayısal gösterim
sayısal sinyal
sayısal imza
sayısal bellekli osiloskop
sayısal anahtar
sayısal–analog dönüştürücü
sayısal dönüştürücü
sayısal iletim
sayısallaştırmak
sayısallaştırıcı
genleşme
ikilem
soluk
soluk
matrisin boyutu
büyüklüğün boyutu
boyutlandırmak
boyutsal çözümleme
boyutsuz büyüklük
soluk, karartılmış
karartıcı
karartma ayarlı anahtar
diode
diyot
dipole array
dipol dizilimi
dipole
dipol, çiftkutup
Dirac delta function (impulse function)
dürtü işlevi
Dirac function
dürtü işlevi, Dirac işlevi
direct access
doğrudan erişim
direct acting instrument
doğrudan eylemli alet
direct addressing
doğrudan adresleme
direct call
doğrudan arama
direct comparison method of measurement doğrudan karşılaştırmalı ölçüm yöntemi
direct coupling
doğrudan bağlaşım
direct current (DC) biasing
doğru akım önbeslemesi
direct current (DC) component
doğru akım bileşeni
direct current (DC) coupling
doğru akım bağlaşımı
direct current (DC) transmission
doğru akım iletimi
direct current level (DC) instabillity
doğru akım düzeyinin kararsızlığı
direct dialling in, DDI
doğrudan dahili numara arama
direct
doğrudan, dolaysız
direct drive motor
doğrudan sürücülü motor
direct instruction
doğrudan (dolaysız) komut
direct inward dialing, DID
doğrudan dahili arama
direct measurement
doğrudan (dolaysız) ölçme
direct memory access, DMA
doğrudan bellek erişimi
direct method of measurement
doğrudan ölçüm yöntemi
direct outward dialing, DOD
doğrudan dışarı arama
direct ray
doğrudan (dolaysız) ışın
direct wave
doğrudan (dolaysız) dalga
direct, to
yönlendirmek, doğrultmak
directed graph
yönlendirilmiş çizge
directed line
yönlü doğru
direction angles
doğrultu açıları
direction finder
(radyo ile yön )bulma
direction finding station
radyo iletki istasyonu
direction key
yön tuşu, oklu tuş
directional antenna
yönlü anten
directional derivative
yönlü türev
directionality
yönlülük
directivity function
yönsel kazanç işlevi
directivity
yön seçiciliği
directly powered repeater
doğrudan beslemeli yineleyici
directory assistance
bilinmeyen numaralar servisi
directory listing
dizin içerik listesi
directory location
dizin yeri
directory
rehber; dizin
directory routing
rehberle yönlendirme
directory tree
dizin ağacı
disable, to
seçilemez kılmak, etkisizleştirmek
disabled
1) etkisiz, çalışamaz; 2) seçilemez kılınmış
disabled state
çalışamazlık durum
disabled time
çalışamazlık süresi
disadvantage
disambiguation
disassemble
disaster
disaster recovery
disaster recovery plan
discard, to
discharge
discharge coefficient
discharge, to
disconnect signal
disconnect, to
disconnector
disconnector fuse
discontinuity
discontinuous
discrete
discrete data
discrete event digital simulation
discrete Fourier series
discrete Fourier transform
discrete frequency spectrum
discrete representation
discrete sample space
discrete series
discrete time signal
discrete time system
discriminant function
discrimination
discrimination threshold
discriminator
discriminatory analysis
dish antenna
dish
dish reflector
disinfected file
disinfection utility
disjoint sets
disjunction (OR operation)
disk controller
disk crash
disk
disk drive
disk error
disk file librarian
disk full
disk memory
disk mirroring
disk operating system
disk pack
götürü, sakınca
belirsizliği giderme
sökmek, demonte etmek
1) olağanüstü durum, 2) çöküş
çöküşün onarımı
çökümden toparlanma planı
gözden çıkarmak
boşaltım; yük boşalımı
boşaltma katsayısı
boşaltmak (enerji)
bağlantıyı çözme sinyali
bağlantı(yı) kesmek (telefon)
ayırıcı, seksiyoner
sigortalı ayırıcı
süreksizlik
süreksiz
ayrık
ayrık veri
ayrık olaylı sayısal benzetim
ayrık Fourier dizisi
ayrık Fourier dönüşümü
ayrık sıklık spektrumu
ayrık gösterim
ayrık örneklem uzayı
ayrık seri
zamanda ayrık işaret
zamanda ayrık sistem
ayırtaç işlevi
ayrımsama, ayrım
ayrımsanır eşik değeri
ayırtaç, ayırtaç devresi
ayırıcı çözümleme
çanak anten
parabolik yansıtıcı, çanak
çanak yansıtıcı
temizlenmiş kütük, virüsten arınmış kütük
virüs temizleme programı
ayrışık kümeler
ayırtım
disk denetleyicisi
disk çökmesi
disk, teker
disk sürücü
disk hatası
disk dosya kütüphanesi
disk dolu
disk bellek
disk ikizleme
disk işletim sistemi
disk kümesi
disk recorder
disk server
disk space
disk storage
disk stripping
disk unit
disk volume
diskette
dispatch, to
dispersion curve
dispersion
dispersive
dispersive medium
displace, to
displacement current density
displacement
display
display background
display card
display command
display console
display cycle
display driver
display element
display field
display file
display foreground
display memory
display monitor
display screen
display surface
display, to
display, to
dissection
dissipation factor
dissipation of energy
dissipative component
dissipative force
distance learning
distance transform
distinctive ringing
distortion analyzer
distortion
distortion minimizaton
distortionless
distributed amplifier
distributed aplication
distributed architecture
distributed circuit
disk kayıtçı
disk hizmet programı
disk alanı
disk bellek, diskte saklama
disklere bölüştürme
disk birimi
disk birimi
disket
(görev) dağıtmak
ayırganlık eğrisi
saçılma, ayırma
ayırgan
ayırgan ortam
yerini değiştirmek
yer değiştirme akımı yoğunluğu
yer değiştirme
1) gösterici, ekran; 2) gösterim, sunuş; 3)
görüntü
ekran arkaplanı
ekran kartı
ekran komutu
sunuş konsolu
ekran çevrimi
ekran sürücüsü
görüntü öğesi, ekran öğesi
ekran alanı
ekran kütüğü
ekran önplanı
ekran belleği
görüntü uçbirimi, ekran
görüntü ekranı
ekran yüzeyi
görüntülemek, ekrana getirmek
görüntülemek, göstermek
açımlama
yitirgenlik faktörü, yitim oranı
enerji yitimi
yitirgen bileşen
yitirgen kuvvet
uzaktan eğitim, teleeğitim
uzaklık gürültüsü
ayırtedici zil
bozunum çözümleyici
bozunum, çarpıklık
bozunumu en aza indirmek
bozunumsuz
dağıtık yükselteç
dağıtık uygulama
dağıtık mimari
dağıtık öğeli devre
distributed
distributed data processing
distributed database; DDB
distributed file system
distributed frame alignment signal
distributed information system
distributed multiprocessor
distributed network
distributed parameter system
distribution list
distribution, generalized function
distributor
disturbance
dither
dither, to
diverge, to
divergence
divergent
divergent sequence
diversity combiner
diversity
diversity reception
dividend
divider
division line
division mark
divisor
dockable
docking station
Document Interchange Architecture
document
document format
document library
document management
document name
document processing
document reader
document retrieval
document template
document, to
document, to
documentation
documentation system
domain
domain knowledge
domain name server
domain of a function
domain of attraction
dominant closed loop poles
dominant mode
dağıtımlı, dağıtık
dağıtımlı veri işleme
dağıtık veritabanı
dağıtık kütük sistemi
dağıtık çerçeve kenetleme işareti
dağıtık bilişim dizgesi
dağıtık çoklu işlemci
dağıtık ağ
dağıtık parametreli sistem
dağıtım listesi
genelleştirilmiş işlev
dağıtıcı
bozanetken
kıpırtı
kıpırtılandırmak
ıraksamak
1) ıraksay, 2) ıraksaklık
ıraksak
ıraksak dizi
çeşitleme birleştiricisi
çeşitleme
çeşitlemeli alış
1) bölünen; 2) kâr hissesi
bölücü
kesir çizgisi
bölüm imi
bölen
kenetlemeli, kenetlenir
kenetlenme istasyonu
Belge Değiştokuş Mimarisi
belge
belge biçimi
belge kitaplığı
belge yönetimi
belge adı
belge işleme
belge okuyucu
belgeye (yeniden) erişim
belge şablonu
belgelemek
belgelemek
belgeişlem; belgeleme
belgeişlem dizgesi
1) etki alanı; 2) alıt, tanım kümesi
ilgi alanı bilgisi
alan ad sunucusu
bir işlevin tanım bölgesi
çekim yöresi
baskın kapalı döngü kutupları
temel kip
dominating strategy
baskın gengüdüm
donor level
verici düzeyi
donor
verici
dope, to
katkılamak
doping
katkılama
Doppler shift
Doppler kayması
dormant state
uyku durumu
DOS prompt
DOS komut istemi
dot graphics
benekli grafik
dot matrix
nokta matris
dot matrix printer
iğneli yazıcı
dot pitch
nokta sıklığı
dots per inch; dpi
inç başına nokta sayısı, dpi
dotted line
noktalı çizgi
dotted line recorder
noktalı kaydedici
dotted underline
noktalı altçizgi
double click
çift tıklatma
double close quote
çift kapama tırnağı
double
çift
double ended synchronization
çift düğümlü eşzamanlama
double open quote
çift açma tırnağı
double precision
çifte duyarlı
double root
çift kök
double sideband
çift yanbant
double sideband suppress carrier modulation
taşıyıcısız çift yanbant kiplenimi
double sided diskette
çift yüzlü disket
double sided printing
çift yüzlü baskı
double sided test
iki yanlı sınama
double spacing
çift aralık bırakma
double underline
çift altçizgi
down
1) aşağı; 2) bozuk
downline
uca doğru
downlink transmission
uydu-yer iletimi
downlink
uydu yer bağı
downloading
merkezden güncelleme
downsizing
küçültme
downstream
aşağı yönde
downtime
aksama süresi
downward bias
eksi yanlılık
downward compatible
aşagı yönde bağdaşır
dpi
inç başına nokta, dpi
draft mode
taslak tipi
draft printing
taslak baskı
draft quality
taslak niteliği
draft
taslak
drag and dropto,
sürükleyip bırakmak
drain
akaç
drain, to
akaçlamak
drawing character
çizim damgası (karakteri)
drift compensation
sürüklenme dengelenmesi
drift
drive indicator
drive letter
drive to a high state, to
drive, to
driver
drop and insert
drop cable
drop down list
drop down menu
drop line
drop out
drop-in
drop-out
drum printer
drum recorder
dry cell
dry electrolytic capacitor
dry-charged battery
DSB
dual
dual Boolean operation
dual cable
dual floppy system
dual graphs
dual networks
dual pair
dual port memory
dual processor
dual scan; double scan
duality
ducting height
ducting thickness
due date
dumb terminal
dummy device
dummy load
dummy variable
dump
dump, to
duplex circuit
duplex communication
duplex
duplexer
duplicate data center
duplicate
duplicate, to
duplication check
duplicator
duplicator
sürüklenme
sürücü göstergesi
sürücü adı
yüksek duruma geçirmek
sürmek
sürücü
inme ve binme
saplama kablo
açılan liste
açılan menü
çıkma hat
sinyal yitimi
parazit karakter
iletim sönümü
tambur yazıcı
tambur kayıtçı
kuru pil
kuru elektrolitik sığaç
kuru pil
çift yan bant
1) çifteş; 2) çift
çifteş Boole işlemi
çifte kablo
çift disket sürücülü sistem
çifteş çizgeler
çifteş devreler
çifteş çift
çift erişimli bellek
çift işlemci
çift taramalı
çifteşlik
oluk yüksekliği
oluk kalınlığı
son tarih
akılsız (programlanmayan) uçbirim,
kukla aygıt
takma yük
takma değişken
döküm
dökmek
çift yönlü devre
çift yönlü iletişim
çift yönlü
alıcı verici
yedekleme merkezi
ikinci kopya
ikinci kopya çıkarmak
ikizleyerek sınama
çoğaltıcı
çoğaltıcı, ikizleyici
duration of call
duty cycle
duty ratio
dyadic
dyadic operator
dynamic allocation
dynamic buffering
dynamic dump
dynamic error coefficient
dynamic game
dynamic impedance
dynamic link
dynamic linking
dynamic measurement
dynamic memory allocation
dynamic model
dynamic multiplexing
dynamic priority
dynamic programming
dynamic range
dynamic response
dynamic storage allocation
dynamic storage
dynamometer
çağrı süresi
doluluk boşluk oranı
çalışma doluluğu oranı
ikici
ikici işleç
dinamik yer ayırma
dinamik yastıklama
dinamik döküm
dinamik hata katsayısı
dinamik oyun
dinamik çeli
dinamik link
dinamik bağlama
dinamik ölçüm
dinamik bellek ayırtma
dinamik model
dinamik çoğullama
dinamik öncelik
dinamik programlama (izlenceleme)
dinamik erim
dinamik yanıt
dinamik bellek ayırtma
dinamik bellek
kuvvetölçer
-EE layer
E region
e-mail
earth
earth antenna
earth current
earth fault
earth leakage indicator
earth satellite
earth station
earth wire
earthing position (mech. switch)
earthing switch
eavesdropping
echelon matrix
echo cancellation
echo canceller
echo check
echo curve
echo loss
echo suppression
echo suppressor
E katmanı
E bölgesi
elektronik posta, e-posta
1) yer, 2) toprak
gömülü anten
toprak akımı
topral arızası
toprak kaçağı göstergesi
yer uydusu
yer istasyonu
toprak teli
topraklama konumu
topraklama anahtarı
gizli dinleme
basamaklı matris
yankı giderimi
yankı giderici
yankılayarak sağlama
yankı eğrisi
yankı yitimi
yankı bastırımı
yankı bastırıcı
echo
echometric measurement
ECR
eddy current
edge
edge detection
edge discontinuity
edge effect
edge field
edge image
edge intensity
edge linking
edge operator
edgelit screen; sidelit screen
edit mode
editing
edition
editor
EDP security
educational broadcast
educational software
effective address
effective area
effective bandwidth
effective cut-off frquency
effective height
effective radiated power (ERP)
effective radius of the Earth
effective resistance
effective value
effectiveness
efficiency
EGA
eigenfunction
eigenspace
eigenvalue equation
eigenvalue
eigenvector
eject, to
elapsed time
elapsed time indicator
elastic buffer
elasticity
elbow
electric arc
electric breakdown
electric density
electric dipole
electric discharge
electric drive
yankı
yankılı ölçüm
elektronik yazarkasa
burgaç akımı, Foucoult akımı
ayrıt, kenar
ayrıt sezimi
ayrıt süreksizliği
kenar etkisi
ayrıt alanı
ayrıt imgesi
ayrıt yeğinliği
ayrıt bağlama
ayrıt işleci
yandan aydınlatmalı ekran
düzenleme kipi, biçimleme kipi
düzenleme, biçimlendirme, redaksiyon
bası
düzenleyici, biçimlendirici
bilgi işlem güvenliği
eğitim yayını
eğitim yazılımı
geçerli adres
etkin alan
yararlı bantgenişliği
etkin kesim frekansı
etkin yükseklik
etkin ışıma gücü
Yerin etkin çapı
etkin direnç
etkin değer
etkinlik
verim, verimlilik
geliştirilmiş grafik uyarlayıcı
özişlev
özuzay
özdeğer denklemi
özdeğer
özyöney, özvektör
çıkartmak, fırlatmak
geçen süre
geçen süre göstergesi
esnek yastık bellek
esneklik
dirsek (dalga kılavuzu)
elektrik arkı
elektriksel çöküm
elekriksel yoğunluk
elektrik dipolu
elektrik boşalımı
elektrikli sürme düzeni
electric field
electric field strength
electric intensity
electric screen
electrical attraction
electrical conductivity
electrical deposition
electrical device
electrical dipole
electrical discharge
electrical
electrical energy conversion
electrical integration
electrical interference
electrical measurement instrument
electrical noise
electrical polarization
electrical scanning
electrical screening
electrical shielding
electrical strength
electrical zero
electrically neutral
electrification
electrode
electrodynamic instrument
electrodynamic meter
electrodynamics
electrokinetics
electroluminescence
electroluminescence
electrolytic capacitor
electromagnet
electromagnetic compatibility
electromagnetic delay line
electromagnetic disturbance
electromagnetic field
electromagnetic induction
electromagnetic interference
electromagnetic lens
electromagnetic pulse
electromagnetic screen
electromagnetic screen
electromagnetism
electromechanical device
electromechanical filter
electromechanical relay
electromotive force (e.m.f.)
electron beam
elektrik alanı
elektrik alanı kuvveti
elektrik yeğinliği
elektrik siperi
elektriksel çekim
elektriksel iletkenlik
elektriksel kaplama
elektrikli aygıt
elektriksel iki kutuplu
elektriksel boşalma
elektriksel, elektrikli
elektrik enerjisi dönüşümü
elektriksel tümlev alma
elektriksel karışma
elektrikli ölçme aleti
elektriksel gürültü
elektriksel kutuplanma
elektriksel tarama
elektriksel zırhlama
elektriksel siper
elektriksel dayanım
elektriksel sıfır
elektriksel nötr
elektriklenme, elektrikleştirme
elektrot
elektrodinamik alet
elektrodinamik enerjiölçer
elektrodinamik
elektrokinetik
elektriksel ışıldama
elektroışıma
elektrolitik sığaç
elektromıknatıs
elektromanyetik bağdaşırlık, uyumluluk
elektromanyetik gecikme hattı
elektromanyetik bozanetken
elektromanyetik alan
özirgiti, özindüklenme
elektromanyetik karışma
elektromanyetik mercek
elektromanyetik darbe
1) elektromanyetik zırh; 2) elektromanyetik
ekran
elektromanyetik siper
elektromanyetizma
elektromekanik aygıt
elektromekanik süzgeç
elektromekanik röle
elektromotor kuvvet
elektron huzmesi
electron cloud
elektron bulutu
electron collector
elektron toplayıcısı
electron
eksicik, elektron
electron emission
elektron salımı
electron gas
elektron gazı
electron gun
elektron tabancası
electron lens
elektron merceği
electron microscope
elektron mikroskobu
electron mirror
elektron aynası
electron multiplier
elektron çoğaltıcısı
electron shell
elektron kabuğu
electron tube
elektron tübü
electron volt
elektronvolt
electron/ion avalanche
elektron/iyon çığı
electronic banking
elektronik bankacılık
electronic bulletin board
elektronik belleten
electronic cash register
elektronik yazarkasa
electronic cash register
elektronik yazarkasa
electronic counter counter measures (ECCM)
elektronik savunma yöntemleri
electronic counter measures (ECM)
elektronik saldırı yöntemleri
electronic data processing security
elektronik bilgiişlem güvenliği
electronic deception
elektronik aldatma
electronic
elektronik (sıfat)
electronic fund transfer, EFT
elektronik para aktarımı
electronic gap admittance
elektronik etkileşim aralığı geçirisi
electronic highway
elektronik otoyol; bilgi otoyolu
electronic image
elektronik imge
electronic jamming
elektronik boğma
electronic mail, e-mail
elektronik posta, e-posta
electronic mailbox
elektronik posta kutusu
electronic measuring instrument
elektronik ölçme aleti
electronic multiplier
1) elektronik çarpıcı; 2) elektronik çoğaltıcı
electronic organizer; organizer
elektronik ajanda
electronic patch panel
elektronik bağlantı panosu
electronic publishing
elektronik yayıncılık
electronic reconnaissance
elektronik keşif
electronic rectifier
elektronik doğrultucu
electronic security
elektronik güvenlik
electronic signature
elektronik imza
electronic spreadsheet
elektronik çizelge
electronic tuning
elektronik ayar
electronic virus
elektronik virüs
electronic warfare
elektronik savaş
electronic warfare support measures
elektronik savaş desteği
electronically steerable array
elektronik yönlendirilmeli dizilim
electronics
elektronik (ad)
electrooptic
elektrooptik
electropneumatic contactor
elektrikli havalı değeç
electrostatic deflection
elektrostatik saptırma
electrostatic discharge
elektrostatik (durukyük) boşalma(sı)
electrostatic
electrostatic field
electrostatic focussing
electrostatic induction
electrostatic instrument
electrostatic lens
electrostatic potential
electrostatic pressure
electrostatics
electrostricton
electrotatic shielding
element
element spacing
elementary
elementary operations
elevated zero range
elevation angle
elevator
eligible
elliptically polarized wave
elongation
embed, to
embedded computer
embedded object
embedded software
embosser
emergency call
emergency
emergency locator transmitter
emergency plan
emergency route
emerging technology
emission
emission security
emissivity
emitter electrode
emitter follower
emitter junction
EMP
emphasize, to
emphasizer
empirical functional
empirical
empty band
empty set
emulate, to
emulation
emulation program
emulator
emulator software
durukyük, elektrostatik
elektrostatik (durukyük) alanı
elektrostatik odaklama
elektrostatik irgitim
elektrostatik alet
elektrostatik (durukyük) merceği
elektrostatik potansiyel
elektrostatik basınç
elektrostatik bilimi
elektriksel büzülme
elektrostatik siper
öğe
ışıyıcı aralığı (anten)
1) ilkel; 2) temel; 3) öğesel
temel işlemler
sıfırlı erim (ölçme aleti)
görüş açısı
1) yukarı akıtma imleci; 2) asansör
seçilebilir
eliptik ucaylanmış dalga
uzama
içine katmak
tümleşik bilgisayar
gömülü nesne
tümleşik yazılım
kabartmalı basıcı
imdat çağrısı
ivegen durum
kerterizli verici
ivedi durum planı
ivegen durum yolu
doğuş sürecindeki teknoloji
salım
elektromanyetik sızma güvenliği
salıcılık
yayıcı elektrot
emetör sürücü
yayıcı kavşağı
elektromanyetik darbe
vurgulamak
vurgu devresi
görgül işlevsi
görgül
boş bant
boş küme
öykünmek
öykünüm, öykünüm
öykünme programı
öykünücü
öykünme yazılımı
emulsion
enable, to
enabled state
enabling signal
encapsulation
encipher, to
enclose
enclosure
encode, to
encoder
encrypt, to
encrypted text
encryption (of data)
encryption algorithm
end around shift
end key
end of character
end of file label
end of program
end of pulsing signal
end of
end of tape marker
end of transmission block character
end to end digital connectivity
end to end encryption
end to end signalling
end user
end-around borrow
end-around carry
endogeneous variate
endurance test
energizer
energy band
energy cable
energy distribution
energy efficiency
energy functional
energy gap
energy level
energy output
energy quantum
energy smart
engineering change
enhanced
enhanced graphic adaptor
enhanced mode
enhancement
enqueue, to
ensemble averaging
enter data, to
asıltı
seçilir kılmak, çalışır kılmak
seçilir durum, çalışır durum, seçilmiş
erkleme sinyali
giydirme, kuşatma
şifrelemek, kriptolamak
kapsamak, içinde bulundurmak
koruncak
kodlamak
kodlayıcı
şifrelemek
şifreli metin, kriptolu metin
verinin kriptolanması
kriptolama algoritması
dönerli kaydırma
son tuşu
- sonu damgası
dosya sonu etiketi
bitirme komutu, program sonu
darbe iletim sonu
sonu
teybin sonu damgası
iletim öbeği sonu damgası
uçtan uca sayısal bağlanırlık
uçtan uca kriptolama
uçtan uca imleşim
uçtaki kullanıcı, son kullanıcı
döngüsel ödünç
döngüsel elde
içyapılı değişken
dayanım testi
enerji besleyici
enerji bandı
enerji kablosu
enerji dağılımı
enerji verimi
enerji işlevsisi
bantlar arası enerji farkı, enerji aralığı
enerji düzeyi
enerji eldesi
enerji nicemi
enerji tasarruflu
teknik değişiklik
geliştirilmiş, pekiştirilmiş
geliştirilmiş grafik uyarlayıcı
geliştirilmiş tür
pekiştirme, geliştirme, arttırma
kuyruğa sokmak
topluluk ortalaması
veri girmek
enter key
enterprise
entity
entropy coding
entry (data)
entry point, entrance
envelope creation
envelope delay
envelope detection
envelope detector
envelope distortion
envelope feeder
envelope
enviromental simulation
enviromental variable
epilogue
EPROM
equal sign
equality constraint
equalization
equalizer
equation
equation editor
equilibrium state
equipment
equipment rack
equipotential line
equivalence
equivalence statement
equivalent binary content
equivalent bit rate
equivalent
equivalent matrices
equivalent network
equivalent noise input
eradicate a virus, to
erasable optical disk
erasable programmable ROM
erasable storage
erase current
erase head
erase, to
erasing backspace
erasure signal
ergodic noise
ergonomics
erosion
error band
error burst
error curve
gir tuşu
kuruluş; şirket
varlık
entropi kodlaması
veri girişi
giriş noktası
zarf hazırlama
zarf gecikmesi
zarfla algılama
zarf algılayıcısı (sezicisi)
zarf bozunumu
zarf besleyici (yazıcı)
zarf, sarıt
çevresel benzetim
çevre değişkeni
sondeyiş, sonsöz
silinir programlanır salt oku bellek
eşit imi
eşitlik kısıtı
denkleştirme, dengeleme
denkleştirici
denklem
denklem düzenleyici
denge durumu
donatım
donatım rafı
eşpotansiyel çizgisi
eşdeğerlik
eşdeğerlik deyimi
eşdeğer ikili bilgi
eşdeğer bit hızı
eşdeğer
eşdeğer matrisler
eşdeğer devre
eşdeğer gürültü girdisi
virüsü temizlemek
yeniden yazılabilir optik disk
silinir programlanır salt oku bellek
silinebilir saklatım, bellek
silme akımı
silme kafası
(bellekten) silmek
geriye doğru silme
silme sinyali
ergodik gürültü
çalışmabilim, ergonomi
kemirme, aşınma
hata kuşağı
hata çoğuşması
hata eğrisi
error detecting code
error detection
error free seconds
error handling
error log
error message
error model
error multiplication factor
error multiplication
error of estimation
error of the first kind; false alarm error
error of the second kind; miss error
error performance parameter
error ratio
error recovery
error signal
error spread
escape character
establishment of a call
estimated value
estimation error
estimation
estimator
even function
even harmonic
even number
even parity check
event driven
event driven simulation
event management
event
event recorder
evoke, to
evolution
evolutionary
exception
exception message
exchange area
exchange, to
excitation band
excitation energy
excitation potential
excitation state
excited
exciter
exclude, to
exclusion principle
exclusive OR circuit
excursion
executable code, machine code
hata sezen kod
hata sezimi
hatasız saniyeler
hatalarla uğraşma
hata günlüğü
hata iletisi
sapma modeli, hata modeli
hata çoğalım çarpanı
hata çoğalımı
kestirim hatası
birinci tür hata; yanlış alarm hatası
ikinci tür hata; ıskalama hatası
hata başarım parametresi
hata oranı
hatadan kurtulmak
hata sinyali
hataların yayılması
kaçış damgası, değiştirme damgası
çağrının kurulması
kestirilen değer
kestirim hatası
kestirim
kestirici
çift işlev
çift katsıklık (harmonik)
çift sayı
çift eşlik denetimi
olaya dayalı, olay güdümlü
olay güdümlü benzetim
olay yönetimi
olay
olay kayıtçısı
1) çağırmak (prog.); 2) uyarmak (biyomed.)
evrim
evrimli, evrimsel
istisna, kuraldışı durum
kuraldışı durum iletisi
santral hizmet bölgesi
değişmek, değiştokuş etmek
uyarma bandı
uyarım enerjisi
uyarım potansiyeli
uyarım düzeyi
uyarık, uyarılmış
uyarıcı
dışlamak
dışlama ilkesi
D-YA devresi (dışlamalı YA)
gezinim
makina kodu
executable instruction
execute, to
execution cycle
execution time
execution trace
execution
executive information system
executive information system
executive program
executive report
executive routine
exercise
existence theorem
existing
exit routine
exit, to
exogenous variate
EXOR gate
expand, to
expandability
expanded scale
expanded scale instrument
expansion
expansion board
expansion card
expansion slot
expectation
expected value
experience
experiment
experimental design
experimental standard deviation
experimentation
expert classifier
expert system
expiration check
expiration date
expired password
explication
explicit
exploration
exploratory data analysis
explore, to
exponent
exponential back-off
exponential distribution
exponential function
exponential smoothing
exponential
exponential wave
yürütülür komut
yürütmek
yürütüm çevrimi
yürütüm süresi
yürütüm izi
yürütme, yürütüm
üstyönetim bilişim sistemi
üstyönetim bilişim sistemi
yürütücü izlence
üstyönetim raporu
yürütücü altprogram
alıştırma
varlık savı
varolan
çıkış altprogramı
çıkmak
dışyapılı değişken
D-YA geçidi, dışarlayıcı YA
1) açındırmak; 2) genleşmek
1) büyürlük; 2) genleşebilirlik
genişletilmiş ölçek
genişletilmiş ölçekli alet
1) genleşme; 2) açılım
genişletme kartı
genişletme kartı
genişletme yuvası
beklenti
beklenen değer
deneyim
deney
deney planı; deney tasarımı
deneysel standard sapma
deneyleme, deneyler yapma
uzman sınıflandırıcı
uzman sistem
son kullanım tarihini denetleme
son kullanım tarihi
zamanaşımına uğramış parola
açımlama
belirtik
açınsama
açınsayıcı veri çözümlemesi
açınsamak
üst
üstel geri çekilme
üstel dağılım
üstel işlev
üstel yumuşatma
üstel
üstel dalga
exponentiation
export, to
expression
extended address
extended basic solution
extended character set
extended code
extended
extended keyboard
extended memory
extension (telephone)
extension
extension cord
extension set
extent
external clock
external
external driver
external memory
external modem
external storage
extract instruction
extract, to
extraction
extrapolate, to
extrapolation
extreme value
extrinsic semiconductor
extruded insulation
eye aperture (closure)
eye diagram
eyestrain [display screens]
üst alma
1) dışarı aktarım; 2) dışsatım
1) söylem, ifade, 2) deyim (mat.)
genişletilmiş adres
genişletilmiş temel çözüm
genişletilmiş damga kümesi
genişletilmiş kod
genişletilmiş
genişletilmiş klavye
genişletilmiş bellek
iç hat
1) yayma; uzatma; 2) uzantı (dosya adı)
uzatma kablosu
ek aygıt
kaplam
dış saat
dış; dışsal
dış sürücü
dış bellek, ikincil bellek
dış modem
dış bellek
özütleme komutu
özütlemek
özütleme, seçip çıkarma
dışdeğerlemek
dışdeğerleme
uç değer
katkılı yarıiletken
basınçla çekilmiş yalıtkan
göz açıklığı (kapalılığı)
göz çizeneği
göz yorgunluğu
-FF-series recommendations
face angle
face plate
facility
facsimile machine
facsimile receiver
fact
factor
factor analysis
factorial
factorial experiment design
factorisation
factory installed
F-serisi tavsiyeler
yüz açısı
1) kablo bağlantı plakası; 2) ön yüz
1) olanak; kolaylık; 2) tesis
faks; faks aygıtı
faks alıcısı
olgu
1) çarpan; 2) etmen
etmen çözümlemesi
1) çarpınım, faktöryel; 2) etmensel
etmensel deney tasarım
çarpanlara ayırma
fabrikada kurulmuş
factual
faculty
fade-out
fading
fading channel
fading radio wave
fail safe
fail soft
fail, to
failure
failure cause
failure rate
failure recovery
fallacy
fallback circuit
fallback data rate
fallback procedure
false alarm error, error of the first kind
fan antenna
fan in
fan out
far end crosstalk, FEXT
far end echo
far field
farad
Faraday's law
fast packet switching
fast path key
FAT
fatal error
fatigue
fault analysis
fault detection
fault diagnosis
fault indicator
fault interrupter
fault
fault localization
fault masking
fault tolerance
fault tolerant computer
fault tolerant
fax modem; data fax modem
FDM
feasibility
feasibility study
feasible region
feasible solution
feature
feature extraction
olgusal
yeti
sönüşüm
bayılma, sönümlü, sönümlenen
sönümlü kanal
sönümlü radyo dalgası
bozulmaya dayanıklı
kademeli aksama
başarısız olmak, aksamak
1) aksama, bozukluk; 2) arıza
1) aksama nedeni; 2) arıza nedeni
1) aksama oranı; 2) arıza oranı
1) aksaklığı giderme; 2) arızayı onarma
yanılım
yedek devre
son çare veri hızı
son çare yordamı
birinci tür hata; yanlış alarm hatası
yelpaze anten
giriş yelpazesi
çıkış yelpazesi
uzak çapraz-karışma
uzak uçtaki yankı
uzak alan
farad
Faraday yasası
hızlı paket anahtarlama
kesirme yol tuşu
dosya dizini
onulmaz hata, sonul hata
yorulum
1) kusur çözümlemesi; 2) arıza çözümlemesi
kusur bulgulama
kusur tanısı
1) arıza göstergesi; 2) kusur göstergesi
arıza akım kesicisi
kusur, arıza, bozukluk
kusur yerseme
kusur maskeleme
kusur hoşgörüsü
bozukluğa dayanıklı bilgisayar
kusura dayanıklı, bozulmaya dayanıklı
modemli faks
frekans (sıklık) bölüşümlü çoğullama
olurluk
olurluk incelemesi
olurlu bölge
olurlu çözüm
1) öznitelik (istat.); 2) özellik (tel.)
öznitelik bulma
feature space
feature vector
feedback amplifier
feedback control, closed-loop control
feedback game
feedback oscillator
feedback path
feedback signal
feeder
feedforward control
feeding bridge
Fermi level
ferromagnetic substance
FET
fetch, to
fiber
fiber loss
fiber optic
fiber to the curb, FTTC
fiber to the home, FTTH
fiction
fictive
fidelity
field
field control
field data
field effect transistor, FET
field emission
field installable
field line
field protection
field research
field strength indicator
fierce virus
figure
figure caption
figure of linearity
figure of merit
file allocation table
file attribute
file extension
file identifier
file index
file
file label
file maintenance
file management system
file organization
file protection
file security
öznitelik uzayı
öznitelik vektörü
geribeslemeli yükselteç
geribeslemeli denetim
geribeslemeli oyun
geribeslemeli salıngaç
geribesleme yolu
geribesleme sinyali
besleyici
ileri beslemeli denetim
besleme köprüsü
Fermi düzeyi
ferromanyetik madde
alan etki tranzistoru
alıp getirmek
lif
lif yitimi
optik lif
sokağa kadar optik lif
eve kadar optik lif
kurgu
düşünsel, sözde
aslına sadakat
alan
alan denetimi
alan verileri
alan etki tranzistoru
(elektrik) alan salımı
yerinde kurulur
alan çizgisi
alan koruması
alan araştırması
alan kuvveti göstergesi
kötücül virüs
1) şekil; 2) sayı
şekil altı
doğrusallık ölçüsü
başarım ölçüsü
kütük dizini, kütük rehberi
kütük (dosya) özniteliği
kütük içerik belirteci
kütük (dosya) kimliği
dosya dizini
kütük, dosya
dosya etiketi
kütük (dosya) bakımı
kütük yönetim dizgesi
kütük (dosya) örgütleşimi
dosya koruması
dosya güvenliği
file server
file transfer protocol, FTP
file updating
file, to
fill character
fill liquid
fill pattern
filled band
filler, padding
filling material
filter attenuation band
filter design
filter discrimination
filter gain
filter specification
filter
filter transfer function
filter, to
final controlling element
find and replace
fine
fine tuning
finite difference approximation
finite game
finite impulse response, FIR
finite machine
finite population
finite set
fire alarm signal
fire control
firewall
firmware
first generation computer
first in first out stack
fishbone antenna
fit to page
fit, to
fixed
fixed disk
fixed equalizer
fixed password
fixed point representation
fixed spaced font
fixed storage
fixed word length
fixing
fixture
flag
flag sequence
flag, to
kütük (dosya) paylaştırıcı
kütük (dosya) aktarım protokolu
kütük (dosya) güncelleme
kütüğe (dosyaya) yazmak
doldurma karakteri
iletim sıvısı
dolgu örüntüsü, doldurma deseni
dolu bant
dolgu, dolgulama
dolgu gereci
süzgecin zayıflatma bandı
süzgeç tasarımı
süzgecin seçiciliği
süzgeç kazancı
süzgeç belirtimi
süzgeç
süzgecin aktarım işlevi
süzgeçlemek
son denetim öğesi
bul ve değiştir
ince
ince ayar
sonlu farklar yaklaşımı
sonlu oyun
sonlu dürtü yanıtı
sonlu makina
sonlu evren (istat.)
sonlu küme
yangın alarm sinyali
atış kontrolu
yangın duvarı
bellenim
birinci kuşak bilgisayar
ilk giren ilk çıkar yığıtı
kılçık anten
sayfaya sığdır
uydurmak, oturtmak
değişmez, sabit
sabit disk
sabit denkleştirici
sabit parola
sabit nokta gösterim
sabit aralıklı font
sabit saklatım alanı
sabit sözcük uzunluğu
saptama
aydınlatma uzaklığı
bayrak
bayrak dizisi
bayrak kaldırmak
flange
flare antenna
flash memory
flash
flash, to
flashover
flat fading
flat file
flat rate
flat screen
flatbad plotter
flexible conductor
flexible disk
flexible waveguide
flicker effect
flicker
flip, to
flip-flop
float valve
floating load
floating network
floating point representation
floating zero
flooding
floppy disk
flow coefficient
flow control
flow direction
flow rate
flowchart
flowchart symbol
flowing text
fluctuation
fluid
fluorescent
flush (buffer, etc.), to
flush, to [memory]
flux
fluxmeter
flyback
flying spot
flywheel
focal length
focus
focusing coil
focusing electrode
focussing magnet
focussing
folder
folio
tabla
boynuz anten
çakarbellek
parıltı, flaş
yanıp sönmek
dolanan ark
düz sönümlenme
düz kütük (dosya)
götürü ücret
düz ekran, yassı ekran
masa tipi çizici
bükülgen iletken
disket
esnek daga kılavuzu
kırpışma etkisi
kırpışma
tersyüz etmek, çevirmek
yazboz, iki duraklı, kapan
yüzertoplu vana
yüzen yük
topraksız devre
kayan noktalı gösterim
kayan sıfır
sel basma
disket
akış verim katsayısı
akış denetimi
akış yönü
debi
akış çizeneği
akış çizeneği simgesi
akan metin
dalgalanma
akışkan
flüorışıl
temizlemek, boşaltmak (bellek)
bellek dökümü
akı
akıölçer
geri dönüş
uçan nokta
volan
odak uzaklığı
odak
odaklama sargısı
odaklama elektrodu
odaklama mıknatısı
odaklama
klasör, (belge) kabı
yaprak
font
foot switch
footer
footing
footnote
footprint
forbidden band
forbidden transition
force fluctuation
force
force start
forced oscillation
forced response
forecasting
foreground
foreground processing
form
form document
form factor
form feed
form letter
formal language
formal logic
formal method
formal testing
formalism
format
format check
forward channel
forward error correction
forward path gain
forward path
forward shift operator
forward signal
forward wave
forward, to
four quadrant multiplier
four wire channel
four wire circuit
four-terminal passive network
Fourier series
Fourier transform
fraction
fractional digit
fractional moment
fragment, to
frame
frame alignment pattern
frame bit
frame rate
font
ayak anahtarı
altbaşlık, sayfa altlığı
altlık
dipnot
ayak izi (anten)
yasak bant
yasak geçiş
kuvvet dalgalanması
kuvvet
zorlayarak başlatma
güdümlü salınım
zorlanmış tepki
öngörü
önplan
öncelikli işleme
1) biçim; 2) form
kabuk belge
biçim katsayısı
kağıt besleme
hazır mektup
biçimsel dil, simgesel dil
biçimsel mantık
biçimsel yöntem
resmi sınama
biçimcilik
biçim; format
format denetimi
ileri yönde kanal
göndermede hata düzeltimi
ileri yol kazancı
ileri yol
ileri kaydırma işleci
ileri yönde sinyal
ileri yönde dalga
ileri aktarmak, (başka numara) yönlendirmek
dört bölgeli çarpıcı
dört telli kanal
dört telli devre
iki-kapılı edilgen devre
Fourier dizisi
Fourier dönüşümü
üleşke, kesir
kesir basamağı
kesirli moment
parçalamak
1) çerçeve, 2) çatı, 3) film karesi
çerçeve hizalama örüntüsü
çerçeve biti
çerçeve hızı
frame relay
framing
free call
free charge
free electron
free field
free memory
free motion
free of charge
free of virus
free oscillation
free response
free
free space attenuation
free space propagation
freeware
freeze frame video
freeze, to
frequency agility
frequency aliasing distortion
frequency assignment
frequency band
frequency counter
frequency deviation
frequency distribution
frequency diversity
frequency divider
frequency division
frequency division multiple access
frequency division multiplexing, FDM
frequency domain
frequency doubler
frequency downconverter
frequency hopping
frequency locking
frequency meter
frequency modulation, FM
frequency monitor
frequency multiplier
frequency multiplier
frequency range
frequency response characteristics
frequency response
frequency scaling
frequency selective fading
frequency selectivity
frequency shift
frequency shift keying, FSK
frequency
frequency stability
çerçeve aktarıcı
çerçeveleme
ücretsiz arama
serbest yük
serbest elektron
serbest alan
boş bellek
serbest devinim
ücretsiz
virüssüz
serbest salınım
doğal tepki
serbest, erkin
boşlukta zayıflama
boşlukta yayılım
kamuya açık yazılım
duruk çerçeveli video
dondurmak
frekans (sıklık) çevikliği
spektral örtüşme bozulması
frekans tahsisi
frekans (sıklık) kuşağı
frekans (sıklık) sayacı
sıklık sapması
frekans (sıklık) dağılımı
frekans (sıklık) çeşitlemesi
sıklık bölücü
frekans (sıklık) bölüşümü
frekans bölüşümlü çoklu erişim
frekans (sıklık) bölüşümlü çoğullama
frekans (sıklık) bölgesi
frekansı (sıklığı) ikiye katlayan devre
frekansı (sıklığı) aşağı kaydırıcı
frekans (sıklık) hoplaması
frekans (sıklık) kenetlemesi
sıklıkölçer, frekansölçer
frekans (sıklık) kiplenimi, FM
frekans gözleyici
frekans çarpıcı
sıklık çarpıcı
frekans (sıklık) erimi
frekans (sıklık) yanıtı özellikleri
frekans (sıklık) yanıtı
sıklık eksenin ölçeklenmesi
seçici sönümlenme
frekans (sıklık) seçiciliği
frekans (sıklık) ötelemesi
sayısal frekans (sıklık) kiplenimi
sıklık, frekans
frekans (sıklık) kararlılığı
frequency swing
frequency translation
frequency upconverter
Fresnel region
friction force
fringe area
front end
full adder
full automatic
full duplex
full load speed
full load
full motion video
full pathname
full resolution
full scale
full screen editing
full screen
full wave rectifier
fullword
function generator
function
function key
function keyboard
function, to
functional block
functional chain
functional equation
functional unit
fundamental component
fundamental cutset
fundamental frequency
fundamental harmonic
fundamental loop
fundamental method of measurement
fundamental mode
fundamental
funding
fuse
fusion
fuzzify
fuzzy
fuzzy logic
uçtan uca frekans değişimi
frekans ötelemesi
frekansı (sıklığı) yukarı kaydırıcı
Fresnel bölgesi
sürtünme kuvveti
girişim alanı
ön uç
tam toplayıcı
tam otomatik
tam çift yönlü
tam yük hızı
tam yük
tüm devinimli video
tüm yol adı
tüm çözünürlük
tüm erim
tüm ekranda düzenleme
tüm ekran
tam dalgalı doğrultucu
tam sözcük
işlev üreteci
işlev
işlev tuşu
işlev klavyesi
işlemek, görev yapmak
işlevsel öbek
işlevsel zincir
işlevsel denklem
işlevsel bölüm (tesisler)
temel bileşen
temel kesi kümesi
temel frekans (sıklık)
temel katsıklık, birinci katsıklık
ana döngü
temel ölçüm yöntemi
temel kip
temel
fonlama
sigorta
kaynaşım
bulanıklaştırma
bulanık, puslu
bulanık mantık
-GG-series recommendations
gain bandwidth product
gain
G-serisi tavsiyeler
kazanç bantgenişliği çarpımı
kazanç
gain margin
gain sensitivity
galvanometer
game
game software
game theory
gap
gap character
garbage
garbage byte
garbage file
gas blast circuit breaker
gas filled tube
gas plasma screen
gate array
gate
gate width
gateway
gateway protocol
gating pulse
gating signal
gauge
gauge pressure
gauge stick
gauge tube
gauging of a measuring instrument
Gaussian distribution
Gaussian surface
Gauusian quadrature
general purpose computer
general purpose control
generalized
generalized inverse
generate, to
generated address
generated text (computer)
generator program
generator
generic
generic term
geodesic
geographical numbering
geometric distortion
geometric mean
geostationary satellite
geosynchronous orbit
ghost
Gibbs phenomenon
glass box model
global character
kazanç payı
kazanç duyarlılığı
miniakımölçer
oyun
bilgisayar oyunları yazılımı
oyun kuramı
(elektriksel) boşalma aralığı
aralık damgası (yazı işleme)
atık (bilgisayar)
işe yaramaz bayt
karmakarışık dosya
gaz üflemeli kesici
gazlı tüp
gaz plazmalı ekran
geçit dizilimi
geçit
geçit sinyal süresi
ağ geçidi
ağ geçit protokolu
geçitleme darbesi
geçitleme sinyali
ölçü, mastar
göreli basınç
ölçme çubuğu
ölçme borusu
ölçme aygıtının mastarlanması
Gauss dağılımı, çan eğrisi dağılımı
Gauss yüzeyi, kapalı yüzey
Gauss tümlevi
genel amaçlı bilgisayar
genel amaçlı denetim
genelleşmiş
genelleşmiş evrik
üretmek, oluşturmak
hesaplanan adres
sistemin oluşturduğu metin
üretici izlence
üreteç
soysal, soyuna özgü, üreysel
soysal (üreysel) terim
kesel
coğrafi numaralandırma
geometrik bozunum
geometrik ortalama
yerdurağan uydu
yere eşzamanlı yörünge
yankı imgesi, hayalet
Gibbs görüngüsü
beyaz kutu modeli
joker; değiştirilebilir damga
global name
global positioning satellite
global search
global variable
glossary
glow discharge
glow indicator tube
goodnes of fit
grab, to
grabber
graceful degradation
gradation
grade
grade of service, GOS
gradient
grain
Gram's determinant
granular
granularity
granule
graph
graph of a network
graphic accelerator
graphic animation
graphic character
graphic display device
graphic editor
graphic symbol
graphic terminal
graphical user interface, GUI
graphics
graphics card
graphics data file
graphics primitive
graphics station
graphics symbol set
graphics text
graphics window
gravitational force
Gray code
gray level
gray tone image
grid
grid lines
grid sampling
gripper
ground
ground air communications
ground air guided missile
ground clutter
evrensel ad
küresel yer bildirim uydusu
bütünsel arama
evrensel değişken
terimler sözlüğü
akkor boşalma
akkor ışımalı gösterge tübü
uyum derecesi
kavramak, tutmak
kavrayıcı (robot)
dereceli bozulma, dereceli kötüleşme
geçişme, dereceleme
derece
hizmet niteliği
bayır, gradyan
tane
Gram belirteni
tanecikli
(ortalama) öğe boyu
tanecik
çizge
devrenin çizgesi
grafik hızlandırıcı
grafik canlandırma
grafik damga
grafik ekran
grafik düzenleyici
grafik simge
grafik uçbirim
grafik kullanıcı arayüzü
1) grafik; 2) grafik tekniği, çizeylem
grafik kartı
grafik veri kütüğü
grafik temel öğesi
grafik bilgisayarı
grafik simge takımı
grafik metni
grafik penceresi
yerçekim kuvveti
Gray kodu
gri düzeyi
gri tonlamalı imge
ızgara
ızgara çizgileri
ızgara örneklemesi
yakalayıcı (robot)
1) toprak; 2) yer
yer-hava iletişimi
yerden havaya güdümlü füze
yerden parazit yankılar
ground fault
ground mapping
ground radar
ground return
ground state
ground station
ground system
ground wave
ground, to
ground, to
grounding
group address
group carrier
group
group velocity
grouping
growth curve
guard band
guest machine
GUI
guidance
guided aircraft missile
guided wave
guideline
guideline
guillotine attenuator
gutter
guy wire
gyration
toprak arızası
üzerinde uçulan yörenin haritası
yer radarı
yer yankısı
taban hali, taban durumu
yer istasyonu
toprak dönüşü
yer dalgası
temellendirmek (fels.)
topraklamak (elk.)
topaklama
grup adresi
grup taşıyıcı
grup
grup hızı
gruplama
büyüme eğrisi
koruma bandı
konuk makina
grafik kullanıcı arayüzü
yol gösterme
güdümlü uçak füzesi
kılavuzlu dalga
kılavuz bilgi, yönerge
yönerge, kılavuz kural
giyotin zayıflatıcı
cilt payı
takviye kablosu
fırdolanım
-Hhacker
halation
half adder
half duplex
half wave rectifier
half-power bandwidth
half-wave dipole
halfword
Hall effect
Hamming distance
handler
handling
handover
hands on training
handset
handsfree
bilgisayar korsanı
hale oluşumu
yarı toplayıcı
yarı çift yönlü
yarım dalgalı doğrultucu
yarım güç bant genişliği
yarım dalga dipolu
yarım sözcük
Hall olayı
Hamming uzaklığı
kotarıcı, işleyici
kotarma, işleme
el değiştirme
pratik eğitim
1) el takımı; 2) telefon ahizesi
elsiz, el bağlantısız
handshake protocol
handshaking procedure
handshaking
handwriting recognition
hard copy
hard crash
hard decision
hard disk controller
hard disk drive
hard disk
hard error
hard hyphen
hard limiter
hard page break
hard space
hard stop
hard wired logic
hardware compatibility
hardware controlled
hardware description language
hardware
hardware encryption
hardware in the loop
hardware requirements
hardware security
hardware virus
harmonic
harmonic analyzer
harmonic content
harmonic distortion
harmonic motion
harmonic pollution
harmonic suppression
hash coding; hashing
HDD; hard disk drive
head crash
head per track disk
head-end
header
header label
header record
heading
headphone
headphone jack
headphones
headset
heat coil
heat
heat sink
height gain
tokalaşma protokolu
tokalaşma yordamı
tokalaşma
elyazısı tanıma
basılı kopya
örseleyen çöküm, onulmaz arıza
sıfır-bir kararı
sabit disk denetleyicisi
sabit disk sürücü
sabit disk
onulmaz hata
istenen kısa çizgi
kesin kırpıcı
istenen sayfa sonu
istenen boşluk
anında durdurmak
donanım mantığı
donanım bağdaşırlığı
donanımla denetlenen
donanım tasarım dili
donanım
donanımla kriptolama
donanımla benzetim
donanım isterleri
donanım güvenliği
donanım virüsü
1) katsıklık, harmonik, 2) uyumcul
dalga çözümleyici
harmonik içeriği
harmonik bozunumu
uyumcul devinim
harmonik kirlenmesi
harmonik bileşenlerini bastırma
hesaba dayalı adresleme
sabit disk sürücü
kafa arızası
devinimsiz kafalı teker
kablo başı
1) başlık; 2) üstbilgi
başlık etiketi; önetiket
başlık kayıdı
başlık
(telefon) kulaklık
kulaklık prizi
telefon kaskı
kulaklıklı (telefon)
ısı sargısı
ısı
ısı alıcı, soğutucu
yükseklik kazancı
helical spring
help
help desk
help function
help index
help menu
Hermitian matrix
heterodyne reception
heterogeneity
heterogeneous network
sarmal yay
açıklama; yardım
yardım masası
yardım işlevi
yardım dizini
yardım menüsü
eşlenik bakışımlı matris, Hermit matris
ara katlı alış
çoktürellik
çoktürel ağ
heuristic
heuristic routing
heuristic search
heuristics
hexadecimal digit
hexadecimal number system
hexadecimal
hexagonal lattice
hidden file
hidden layer
hidden Markov model, HMM
hierarchical abstraction
hierarchical decomposition
hierarchical filtering
hierarchical network
hierarchical routing
hierarchical structure
hierarchy
high contrast
high definition television
high density (disk)
high end
high impedance state
high level language
high level protocol
high level representation
high low action
high pass filter
high pass process
high resolution
high speed memory
high voltage
highlighting
highway
hint
history file
history log
hit
hit and miss transform
buluşsal
buluşsal yol atama
buluşsal arama
buluşsal yöntemler
onaltılı sayamak
onaltılı sayı sistemi
onaltılı
altıgenel örgü
saklı kütük
saklı katman
saklı Markov modeli
sıradüzensel soyutlama
sıradüzensel ayrıştırma
sıradüzensel süzgeçleme
sıradüzensel ağ
sıradüzensel yol atama
sıradüzensel yapı
sıradüzen, hiyerarşi
yüksek kontrastlı
yüksek tanımlı televizyon
yüksek yoğunlukta
üst uç
yüksek çelili durum
üst düzey dil
üst düzey protokol
üst düzey gösterim
alçak yüksek eylem
yüksek geçiren süzgeç
yüksek geçen süreç
yüksek çözünürlük
yüksek hızlı bellek
yüksek gerilim
vurgulama
anayol
ipucu
geçmiş kütüğü
geçmiş günlüğü
1) vurgun, 2) yakalama
ıskala yakala dönüşümü
hit ratio
hold
hold down (mouse button or key)
holding current
holding
holding time
hole conduction
hole
hollow conductor
home
home appliance
home automation
home directory
home page
home position
home wiring
home, to
homeostatis
homing beacon
homing
homodyne receiver
homogeneous function
homogeneous network
homogeneous process
homogeneous solution
homothetic transformation
hop count
hopper
horizontal parity check
horn
hospital information system
host a virus, to
host computer
host interface
host node
host system
host, to
hosting
hot key
hot line service
hot link; dynamic link
hot loaded; factory installed
hot stanby
hot start
hour glass
housekeeping
housekeeping operation
hub (network)
hue
yakalama oranı
1) tutma, 2) meşgul etme
basılı tutmak
tutunma akımı
meşgul etme
tutma süresi
deliklerle iletim
delik
ortası boş iletken
1) yerel, 2) ekran başı, başkonum; 3) ana; 4)
ev
beyazeşya
ev otomasyonu
ana dizin
ana sayfa
başkonum (ekran)
ev elektrik tesisatı
hedefe yaklaşmak
dengeleşim
yaklaşma radyo parıldağı
özgüdüm
homodin alıcı, eşzamanlı alıcı
tektürel işlev
tektürel ağ
türdeş süreç
tektürel çözüm
benzeşim dönüşümü
sekme sayısı
besleme gözü (bilgisayar)
yatay eşlik denetimi
boynuz anten
hastane bilişim sistemi
virüs barındırmak
ana bilgisayar; hizmet bilgisayarı
ana bilgisayar arabağı
ana bilgisayar düğümü
(iletişim) anasistem(i)
barındırmak, konakçı olmak
konakçılık
geçiş tuşu
yardım hattı hizmeti
dinamik link
fabrikada yüklenmiş, kurulmuş
otomatik yedekleme
otomatik başatma, sıcak başlatma
kum saati
(program) önişlemleri
destek işlem, iç yönetim işlemi
yıldız göbek, kablo göbeği
renk tonu, renk özü
hum
hum-bucking coil
hundred call seconds
hunting
Hurwitz polynomial
hybrid computer
hybrid control
hybrid interface
hybrid junction
hybrid
hybrid matrix
hybrid parameter
hybrid system
hybrid virus
hyperbolic navigation system
hypersurface
hypertext
hyphen
hyphenate
hypothetical reference circuit
hypothetical
hyteresis
horultu, besleme gürültüsü
homurtu-önler bobin
yüz saniyedeki çağrılar
1) boş hat arama (telefon), 2) çevrinme
(kontrol sistemi)
Hurwitz çokterimlisi
karma bilgisayar
karma denetim
karma arayüz
karma kavşak
karma, melez
karma matris
karma parametre
karma sistem
melez virüs
hiperbolik yöngüdüm sistemi
aşırıyüzey
üstün metin, yardımlı metin
kısa çizgi, tire
tirelemek, sözcük bölmek
varsayımsal dayanak devresi
varsayımsal, düşüncel
histerez
-IID number
IIR filter
International System of Units, SI
ISDN
icon
iconize, to
ideal attenuator
ideal capacitor
ideal diode
ideal filter
ideal
ideal inductor
ideal source
ideal transformer
ideal value
identical
identification character
identification label
identification procedure
identification, ID
identifier field
identifier
identity
kimlik numarası
sonsuz dürtü yanıtlı süzgeç
uluslararası birimler sistemi, SI
THSA
ikon, simge
ikonlaştırma
ideal zayıflatıcı
ideal sığaç
ideal diyot
ideal süzgeç
ideal, düşüncel
ideal irgiteç
ideal kaynak
ideal trafo
ideal değer
özdeş
tanıtma damgası
tanıtma etiketi
1) tanıtma, 2) tanılama yordamı
1) kimlik; 2) tanıtma; tanılama
tanıtıcı alan
kimlik tanıtıcı
1) özdeşlik, 2) kimlik
identity operator
identity proof
identity sign
identity simulation
identity token
identity validation
ideogram
idle
idle character
idle line
idle loop
idle time
ignore character
ignore, to
ill posed
illegal access
illegal assignment
illegal character
illegal instruction
illegal operation
illegal software copy
illegal syntax
illegal
illusion
illusory correlation
image coding
image compression
image enhancement
image frequency
image frequency rejection
image
image intensifier tube
image interpolation
image operator
image pick-up tube
image plane
image printer
image processing
image recontruction
image registration
image restoration
image writer
imaginary axis
imaginary number
imaginary part
imaginary
imagination
imaging device
imaging geometry
immediate address
özdeşlik işleci
kimlik belgesi
özdeşlik imi
özdeşlik benzetimi
kimlik simgesi
kimlik doğrulama
kavramyazı
boş duran, aylak, eylemsiz, etkin olmayan
boş damga, eylemsiz damga
boş hat
işlevsiz döngü
aylak süre, boş süre
unut damgası
yoksaymak
kötü konumlanmış
yasadışı erişim
kuraldışı değer atama, geçersiz değer atama
geçersiz damga, kuraldışı damga
kuraldışı komut, geçersiz komut
kuraldışı işlem, geçersiz işlem
yazılım korsanlığı
geçersiz sözdizim, kuraldışı sözdizim
yasak, kuraldışı, geçersiz
yanılsama
aldatıcı ilinti
imge kodlama
imge sıkıştırma
imge pekiştirme
ikiz sıklık
eşlenik sıklığın bastırılması
imge, görüntü
imge yoğunlaştırıcı tüp
imge aradeğerlemesi
imge işleci
kamera tübü
görüntüleme düzlemi
imgeyazıcı
imge işleme
imgenin geriçatılması
imge çakıştırma
imge onarımı
imgeyazıcı
sanal eksen
sanal sayı
sanal kısım
sanal
imgelem
imgeleme aygıtı, görüntüleme aygıtı
imgeleme geometrisi
dolaysız adres
immediate data
immediate instruction
immune computer
impact
impact pressure
impact printer
impedance (modulus of)
impedance converter
impedance matching
imperfect knowledge
imperfection
implant
implement, to
implementation
implication
implicit function
implicit
import, to
impregnated paper insulation
impulse excitation
impulse function
impulse generator
impulse response
impulsive noise
impurity atoms
impurity
in band signalling
in basket
in opposition
in phase
in quadrature
in use light
inaccuracy
inactive
inactive node
inactive terminal
inadvertent disclosure
inbound
inbox
incandescent
inching
incident ray
incidental frequency modulation
inclination
inclined tube manometer
inclusion sign
incoherence
incoherent scattering
incoming call
dolaysız veri
mutlak komut
virüssüz bilgisayar
1) vuruş, 2) etkililik
vuruş basıncı
vuruşlu yazıcı
çeli (empedans) büyüklüğü
çeli dönüştürücü
çeli (empedans) uyumlama
eksik bilgi
kusur, eksiklik
ekme
gerçekleştirmek
gerçekleştirme, yaşama geçirme
gerektirme, içerme
örtük işlev
örtük; içkin
içeri aktarmak
emdirilmiş kağıt yalıtkan
dürtü uyarımı, şok uyarımı
dürtü işlevi
dürtü üreteci
dürtü yanıtı
dürtün gürültü
katışık atomlar
katışkı
bantiçi imleşim
gelen sepeti
karşıt evreli
eşevreli
dikevreli
kullanımda ışığı
doğruluktan sapma
etkin olmayan, eylemsiz
etkin olmayan düğüm
etkin olmayan uçbirim
bilginin istemsizce açığa çıkması
gelen
gelen kutusu
akkor
darbeli yol verme
gelen ışın
istenmeyen sıklık kiplenimi
1) eğim, 2) eğilim; 3) eğim açısı
eğik borulu basıölçer
kapsama imi
1) evreuyumsuzluk (sinuzoid); 2)
bağdaşmazlık, tutarsızlık
evreuyumsuz saçılım
gelen çağrı
incoming calls barred
incoming line circuit
incompatible
incompatible states
incompatible terminals
inconsistent estimator
increment
incremental backup
incremental computer
incremental representation
indefinite integral
indent
indent, to
indentation
indented paragraph
independent current source
independent events
independent identically distributed, iid
independent sideband transmision
independent trials
independent variable
index file
index
index register
indexed access
indexed address
indicate, to
indicating (measuring) instrument
indicating circuit
indicating device
indicating measuring instrument
indication of a measuring instrument
indicator
indicator travel
indirect acting element
indirect addressing
indirect
indirect instruction
indirect measurement
indirect operating cost
indirect radiation
indirect ray
indirect user
indoor antenna
indoor
indoor communication
inductance
induction
induction coil
induction field
gelen çağrılara kapalı
geliş hattı devresi
bağdaşmayan, uyuşmayan
bağdaşmayan durumlar
bağdaşmayan uçbirimler
tutarsız kestirici
artım
artımlı yedekleme
artımlı bilgisayar
artımlı gösterim
belgisiz tümlev
girinti
içerlek yazmak
girintili yazma
girintili paragraf
bağımsız akım kaynağı
bağımsız olaylar
bağımsız özdeşçe dağılmış
bağımsız yan bant iletimi
bağımsız denemeler
bağımsız değişken
dizin kütüğü
indis, dizin
dizin yazmacı
dizinli erişim
dizinli adres
göstermek
gösterici alet
gösterge devresi
gösterge elemanı
göstergeli ölçme aygıtı
ölçme aygıtının gösterge değeri
gösterge
gösterge yolalımı
dolaylı eylemli alet
dolaylı adresleme
dolaylı
dolaylı komut
dolaylı ölçme
dolaylı işletme gideri
dolaylı ışıma
dolaylı ışın
dolaylı kullanıcı, ikincil kullanıcı
bina içi anten
bina içi, yapı içi
bina içi iletişim
doğuşturu, irgiti, endüktans
1) tümevarım; 2) doğuşturu, irgiti
irgitme sargısı, doğuşturma sargısı
doğuşturu alanı
induction instrument
inductive method
inductive reactance
inductive tuning
inductor
industrial control
inelastic
inequality constraint
inert
inertia compensation
inertia
inertial coordinates
inertial force
inertial guidance
inertial system
infected application
infected area
infected disk
infected file
infected program
infection signature
infer, to
inference
infinite impulse response, IIR
infinite line
infinite sequence
infinite series
infinitesimal
infix
influence quantity
info
informal testing
informatics
information
information bit
information content
information day
information frame
information highway
information kiosk
information loss
information measure
information overload
information processing system
information rate
information retrieval
information retrieval system
information security
information separator
information service
doğuşturulu alet, irgitili alet
tümevarımlı yöntem
irgitil tepkinlik
irgitil ayar
irgiteç, doğuşturucu, indükleç
endüstriyel denetim
esnemez
eşitsizlik kısıtı
eylemsiz, etkisiz
eylemsizlik dengelemesi
eylemsizlik, atalet
eylemsizlik konaçları (koordinatları)
eylemsizlik kuvveti
ataletli güdüm
eylemsizlik sistemi, atalet sistemi
virüslü uygulama programı
virüslü alan (disk)
virüslü disk
virüslü dosya
virüslü program
virüs belirteci
çıkarsamak
çıkarsama, çıkarım
sonsuz dürtü yanıtı
sonsuz hat
sonsuz dizi
sonsuz seri
sonsuz küçük
içtakı, içek
etki büyüklüğü
bilgi
resmi olmayan sınama
bilişim
bili, bilgi, enformasyon
bilgi biti
bilgi içeriği
bilgilendirme günü
bilgi çerçevesi
elektronik otoyol; bilgi otoyolu
bilgi büfesi
bilgi yitimi
bilgi ölçüsü
aşırı enformasyon, bilgi bombardımanı
bilgi işlem dizgesi
bilgi hızı
bilgi erişimi, bilgi geri kazanımı
bilgi erişim sistemi
bilgi güvenliği
bilgi ayırma damgası
bilgi hizmeti
information society
information superhighway
information system abuse
information system
information system
information technology
information theory
information traffic
information unit
information word
infrared communication
infrared detector
infrared
infrasonic
infrastructure
inherent characteristic of a system
inherent
inheritance
inherited error
inhibit signal
inhibit winding
inhibit, to
initial
initial condition
initialization
initialize, to
initializing routine
initials
initiate, to
ink jet printer
inlet
inlet
inner product
inner shell electron
innocuous virus
innovation
inoperable
input
input admittance
input bias current
input bias voltage
input device
input impedance
input impedance
input node
input output analysis
input power
input stream
input validation
input variable
bilgi toplumu
elektronik otoyol; bilgi otoyolu
bilgisayarın kötüye kullanımı
bilişim dizgesi
komuta ve kontrol bilişim sistemi
bilgi teknolojisi
bilişim kuramı
bilgi trafiği
bilgi birimi
bilgi sözcüğü
kızılötesi iletişim
kızılötesi sezici
kızılötesi
sesaltı
altyapı
sistemin özeğrisi
içkin
kalıt
kalıtsal hata
ketleme sinyali
ketleme sargısı
ketlemek, ket vurmak
başlangıç
başlangıç koşulu
ilklendirme, ilk kullanıma hazırlama
ilk kullanıma hazırlamak, sıfırlamak
ilklendirme programı
(adın) baş harfleri
başlatmak
mürekkep püskürtmeli yazıcı
giriş noktası
hava alığı
sayıl çarpım, iç çarpım
iç kabuk elektronu
iyicil virüs
yenilenme
işletilemeyen, işlemeyen
1) giriş; 2) girdi
giriş geçirisi
giriş ön akımı
giriş ön gerilimi
giriş aygıtı
giriş çelisi
giriş çelisi
giriş düğümü
girdi çıktı çözümlemesi
giriş gücü
giriş iş kuyruğu
girişte geçerleme
giriş değişkeni; girdi
input-output channel
input-output process
inquiry character
inquiry, query
insert, to (a diskette)
insert, to
giriş-çıkış kanalı
giriş-çıkış süreci
sorgu damgası
sorgu
disketi takmak
1) araya sokmak, eklemek; 2) (disketi)
takmak
insertion character
araya sokma damgası
insertion gain
araya sokma kazancı
insertion loss
araya sokma yitimi
insertion point
(araya) ekleme noktası
instability
karasızlık
install, to
1) kurmak, döşemek; 2) yüklemek
installation
1) döşem, 2) kurma
installation manual
kurma kılavuzu
installation time
kurma süresi
instantaneous frequency
anlık sıklık
instantaneous loss function
anlık yitim işlevi
instantaneous particle velocity
anlık parçacık hızı
instantaneous power
anlık güç
instantaneous sound pressure
anlık ses basıncı
instantaneous value
anlık değer
instrinsic error of a measuring instrument ölçme aygıtının yapısal hatası
instruction
1) komut; 2) yönerge
instruction address register
komut adres yazmacı
instruction counter
komut sayacı
instruction fetch
komut getirme
instruction register
komut yazmacı
instruction set
komut kümesi
instructional television
eğitim televizyonu
instructions for use
kullanım yönergesi
instrument
alet, araç
instrument constant
alet sabiti
instrument landing system, ILS
aletli iniş sistemi
instrument navigation
aletli yöngüdüm
instrument transformer
alet trafosu
instrument with contacts
değeçli alet
instrument with optical index
ışıklı göstergeli alet
instrument with suppressed zero
sıfırı içermeyen alet
instrumental variable
araç değişken
instrumentation
alet düzeni, enstrümantasyon
instrumentation cable
alet kablosu
insulate, to
yalıtmak
insulated cable
yalıtık kablo
insulated
yalıtık, yalıtılmış
insulating bushing
geçit yalıtıcısı
insulating tape
yalıtım sargısı
insulation fault detecting instrument
yalıtım kaçağı göstergesi
insulation resistance
yalıtım direnci
insulation test voltage
yalıtım sınama gerilimi
insulation
insulator
intake
integer programming
integer
integer variable
integral
integral absolute error criterion
integral action time constant
integral equation
integral square error criterion
integral transform
integrate, to
integrated circuit
integrated data processing
integrated fire control system
integrated information system
integrated modem
integrated optical circuit
integrated services digital network, ISDN
integrated units of measurement
integrating amplifier
integrating measuring instrument
integrating relay
integration
integration by parts
integration test
integrator
integrity
integrity of information
integrity shell
intellectual ownership
intelligence
intelligent
intelligent sensor
intelligent terminal
intelligent tutoring system; ITS
intelligible crostalk
intense
intensification
intensity modulation
intensity
intention
interaction
interactive banking
interactive computing
interactive
interactive operation
interactive TV
yalıtım
yalıtıcı
hava alığı
tamsayı programlama
tamsayı
tamsayı değişken
1) tümlevsel; tümlenik; 2) tümlev
tümlenik mutlak hata ölçütü
tümlenik davranış zaman sabiti
tümlevsel denklem
tümlenik karesel hata ölçütü
tümlevsel dönüşüm
tümlevini almak
tümdevre, tümleşik devre
tümleşik veri işleme
tümleşik ateş denetim sistemi
tümleşik bilişim dizgesi
yerleşik modem
optik tümdevre
tümleşik hizmetler sayısal ağı
tümleşik ölçüm birimler sistemi
tümlevsel yükselteç
tümlevsel ölçme aygıtı
tümlevsel röle
1) tümleştirme; 2) tümlevleme, tümlev
hesaplama
parçalı tümlev alma
tümleştirme testi
tümlev devresi
bütünlük, bozulmamışlık, tamlık
bilginin tamlığı
bütünlük kabuğu
düşünce iyeliği
anlak, zeka
1) akıllı, 2) anlaşılabilir
akıllı duyucu
akıllı uçbirim, programlanır uçbirim
bilgisayar destekli öğretim
anlaşılabilir çaprazkarışma
yeğin
yeğinleme
yeğinlik kiplenimi
yeğinlik, şiddet
içlem
etkileşim
etkileşimli banka işlemleri
etkileşimli bilgisayar kullanım
etkileşimli
etkileşimli işletim
etkileşimli televizyon
interblock gap
intercept (to) a conversation
intercept, to
intercepted
interception activity
interception service
interchange, to
interchangeable card
interchangeable microprogram
interchangeable
intercom
interconnected power distribution
interconnected system
interconnection
interface adapter
interface
interface test
interface, to
interference
interference field
interference from power lines
interference guard bands
interference immunity
interference pattern
interference susceptibility
interfering frequency
interferometer
interframe coding
interim release; prerelease
interleaving
intermediate
intermediate file
intermediate frequency (IF) amplifier
intermediate frequency (IF) rejection
intermediate frequency
intermediate level representation
intermediate storage
intermittent duty
intermodulation distortion
intermodulation frequencies
intermodulation noise
intermodulation products
internal driver
internal
internal memory
internal storage
international exchange
internationalize, to
internet browser
internetworking
öbeklerarası boşluk
bir konuşmayı kesmek
yol kesmek, kesişmek
yolu kesilen
dinleme etkinliği
dinleme servisi
değiştokuş etmek, takas etmek
takaslanır kart
takaslanır mikroprogram
takaslanır, değiştokuş edilebilir
interkom
arabağlantılı enerji dağıtımı
arabağlantılı dizge
arabağlantı
arayüz uyarlayıcısı
arabağ, arabirim, arayüz
arayüz testi
arabağlamak, arayüzlemek
1) girişim, 2) karışma
karışma alanı
güç hatlarından karışma
karışımönler bantlar
karışma dayanıklılığı
girişim örüntüsü
karışma duygunluğu
karışma sıklığı
girişimölçer
çerçevelerarası kodlama
önsürüm (yazılım)
serpiştirme, biniştirme
ara, orta
ara kütük
ara frekans (sıklık) yükselteci
ara frekansın (sıklığın) bastırımı
ara sıklık, ara frekans
ara düzey gösterimi
ara bellek
kesintili çalışma
arakiplenim bozunumu
arakiplenim frekansları (sıklıkları)
arakiplenim gürültüsü
arakiplenim ürünleri
iç sürücü
iç; içsel
iç bellek
iç bellek
uluslararası santral
uluslararasılaştırmak
internet tarayıcı
ağlararası iletişim
interoffice trunk
interoperability
interphase
interphone
interpolate, to
interpolation
interpret, to
interpreter
interprocess
interrupt handler
interrupt priority
interrupt signal
interrupt switch
interrupt, to
intersection
intersection of sets
interstag coupling
intersymbol interference (ISI)
intersystem communication
intersystem
intertoll trunk
interval
interval estimation
interval timer
intraframe coding
intrasystem communication
intrasystem
intrinsic
intrinsic noise
intrinsic semiconductor
intrusion
intrusion tone
invalid address
invalid assignment
invalid character
invalid
invariance
invariant
invasive
inventory
inverse correlation
inverse filtering
inverse function
inverse of a matrix
inverse parallel
inverse photoelectric effect
inverse problem
inverse
inverse transformation
inversely proportional
santrallararası gövdeyol
birlikte işlerlik
arafaz
interkom
aradeğerlemek
aradeğerleme
yorumlamak
yorumlayıcı
süreçler arası
işkesme kotarıcısı
işkesme önceliği
işkesme sinyali
işkesme anahtarı
işkesmek
1) kesit; 2) kesişim, 3 arakesit
kümelerin kesişimi
katlar arası bağlaşım
simgelerarası karışma
sistemler arası iletişim
sistemlerarası, dizgelerarası
şehirlerarası devre grubu
aralık
aralık kestirimi
aralık zamanlayıcısı
çerçeve içi kodlama
sistem içi iletişim
sistem içi, dizge içi
içkin
alet gürültüsü
katkısız yarıiletken
araya girme
araya girme sinyali (telefon)
geçersiz adres
geçersiz atama
geçersiz damga
geçersiz
değişimsizlik, değişmezlik
değişimsiz
envanter, sayımca
ters ilinti
ters süzgeçleme
ters işlev
matrisin evriği
ters paralel
ters ışılelektrik etki
ters problem
ters, evrik
ters dönüşüm
ters orantılı
inversion
inversion gate
invert, to
inverter
inverting amplifier
invisible
invoke, to
ion burning
ion density
ion
ionic conduction
ionic equilibrium
ionisation energy
ionization
ionization rate
ionization voltage
ionosation current
ionosphere
ionospheric disturbance
ionospheric perturbation
ionospheric sounder
ionospheric sounding
ionospheric tempest
ionospheric wave
irrational number
irrecoverable error
irrecoverable
irreducible
irreversibility
irreversible
irrotational
irrotational field
isochronous
isolate, to
isolated
isolated equilibrium state
isolation
isolation amplifier
isolator
isomorphic
isotropic radiator
isotropic
isotropy
issue
issue a command, to
italic
italicize, to
item
iterate, to
iteration
evirme
evirme geçidi
evirmek, tersine çevirmek
evirgeç
evirici yükselteç
görünmeyen
çağırmak
iyon yakması
iyon yoğunluğu
iyon
iyonik iletim
iyon dengesi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma
iyonlaşma hızı
iyonlaşma gerilimi
iyonlaşma akımı
iyonyuvar, iyonosfer
iyonosferik bozan etken
iyonosferik sarsım
iyonosferik sonda
iyonyuvar sondası
iyonosferik fırtına
iyonyuvar dalgası
oransız sayı
onarılamaz hata
kurtarılamaz, onarılamaz
indirgenemez
tersinemezlik
tersinemez
dönmez
dönmesiz alan
sabit aralık zamanlı, izokron
yalıtmak
1) yalıtık, 2) birbaşına
birbaşına denge durumu
1) yalıtım; 2) birbaşınalık
yalıtım yükselteci
yalıtkan
eşyapılı, eşbiçimli
yönbağımsız ışıyıcı
yönbağımsız
yönbağımsızlık
1) sorun, 2) basım sayısı
komut vermek
italik
italiğe çevirme
1) öğe; 2) işlem maddesi
yinelemek
dürüm, özyineleme
iteration loop
iterative method
iterative process
iterative processing
iterative solution
özyineleme döngüsü
özyineli (dürümsel) yöntem
özyineli (dürümsel) süreç
özyineli işleme
özyineli (dürümsel) çözüm
-Jjack
jacket
jam, to
jammer
jamming
jamming resistance
jerk
jet recorder
jitter
job control statement
job description
job
job queue
job scheduling
job stream
join, to
joint distribution
joint
joker
Joule effect
joystick
juke box
jump, to
jumper cable
junction box
junction
just discernible difference
just in time production
justification
justify, to
juxtaposed
jw-crossing
jak, priz
kılıf (kablo)
(elektronik) boğmak
boğucu
boğma (sinyal)
boğulma dayanaklılığı
dürtme
püskürtmeli kayıtçı
seğirme
iş güdüm komutları
iş tanımlaması
iş
iş kuyruğu
iş sıralama; iş çizelgeleme
iş kuyruğu
birleştirmek, eklemlemek
ortak dağılım
ortak
joker; değiştirilebilir damga
Joule etkisi
denetim kolu
optik disk kutusu
atlamak
atlama kablosu
bağlantı kutusu
kavşak, eklem
ancak sezilebilen ayrım
sıfır stoklu üretim
1) gerekçeleme, 2) sayfa yanaştırma
1) sayfa yanaştırmak; 2) gerekçelemek
yanyana
sanal eksen kesişi
-KKalman filtering
Kelvin bridge
Kendall's notation
Kalman süzgeci
Kelvin köprüsü
Kendall simgelemi
kern, to
kernel
key click
key distribution center
key distribution
key field
key generation
key gun
key in, to
key management
key
key, to
keyboard style
keyboard template
keyboard
keyboardless computer
keyed sequential access
keypad
keystroke
keystroke verification
keyword
kiosk
kit
knob
knock, detonation
know-how
knowledge based method
knowledge based system
knowledge engineering
knowledge gap
knowledge representation
kurtosis
karakter çiftlerini sıkıştırmak
çekirdek
tuş tıklama
şifredağıtım merkezi
şifre dağıtımı
şifre alanı
şifre üretimi
anahtar yükleme birimi
(veri) girmek
şifre yönetimi
şifre, anahtarı
1) anahtarlamak; 2) kiplemek (sayısal)
klavye biçemi
klavye şablonu
tuş takımı, klavye
klavyesiz bilgisayar
anahtar sıralı erişim
miniklavye, özel tuş takımı
tuşa basma
klavyede doğrulama
anahtar sözcük
büfe
takım, kit
düğme
vuruntu
yapabilme bilgisi, bil-yap
bilgi tabanlı yöntem
bilgi tabanlı sistem
bilgi mühendisliği
bilgi uçurumu
bilgi gösterimi
savrukluk
-Llabel
label identification
labelled
labelled set
labelling
ladder network
Lambertian reflection
laminar flow
laminated core
LAN
landing beacon
landscape printing
lane
etiket, marka
etiket tanıma
etiketli
etiketli küme
etiketlendirme
merdiven devre
Lambert yansıması
yaprak tipi akış
sac paketli çekirdek
yerel alan ağı
inme parıldağı
sayfa boyuna yazım
kulvar
language
Laplacian
laptop computer
laptop
large scale integration
laser printer
laser trimming
laser videodisc
lasso
last in first out queue
last in first out stack
latch
latching circuit
latching current
latency
latent variable
lateral acceleration
lateral deviation
lattice filter
lattice network
lattice
launch
launcher
law of conservation of energy
law of large numbers
law of small numbers
layer
layer of security
layered architecture
layout
leading characters
leading coefficient
leading current
leading edge of a pulse
leading term
leading zero
leakage
leakage current
leakage flux
leakage radiation
learning algorithm
learningware; courseware
leased line
least action
least mean squares
least significant bit
least significant character
least significant digit
least squares
least squares estimator
dil
Laplas işleci
dizüstü bilgisayar
dizüstü
büyük çapta tümleşim
lazer yazıcı
lazerle budama
lazer videodisk
kement
son giren ilk çıkar kuyruğu
son giren ilk çıkar yığıtı
mandal
mandal devresi
kilitlenme akımı
yataklık süresi, gecikme süresi
gizli değişken
yanal ivme
yanal sapma
kafes süzgeç
kafes devre
örü, kafes
1) fırlatma; 2) başlatma (ürün)
fırlatıcı
enerji korunumu yasası
büyük sayılar yasası
küçük sayılar yasası
katman
güvenlik katmanı
katmanlı mimari
yerleşim planı, serim
önde gelen karakterler
baş katsayı
evresi önde akım
darbenin ön kenarı
başat terim, en önemli terim
öndeki sıfır
1) kaçak, 2) sızıntı
kaçak akım
kaçak akı
kaçak ışıma
öğrenme algoritması
eğitim yazılımı
kiralık devre
en küçük eylem
en küçük ortalama kareler
en önemsiz bit
en önemsiz damga, en sağdaki damga
en sağdaki basamak
en küçük kareler
en küçük kareler kestiricisi
least squares method
LED
left adjust, to
left justify, to
left margin
legal file name
legal
legend
lens
lessonware
letter quality
letterhead
level adjustment
level crossing
level
level limiter
level of significance
en küçük kareler yöntemi
ışık yayan diyot, LED
sola yanaştırmak
sola yanaştırmak
sol boşluğu
geçerli kütük adı
geçerli, yasal
gösterge, açıklamalar
mercek
eğitim yazılımı
kurye niteliği
antet
düzey ayarı
düzey ekseni kesme
düzey
sınırlayıcı
1) anlamlılık düzeyi, 2) birinci tür hata
olasılığı
lexicographic order
sözlük sıralaması
library (of data)
veri kitaplığı
library (software)
kitaplık, belgelik (yazılım)
library automation
kütüphane otomasyonu
library routines
belgelik programları
license agreement
lisans anlaşması
licensed program
lisanslı program
licensed user [software]
yetkili kullanıcı
life cycle cost
yaşam çevrim maliyeti
life cycle
yaşam çevrimi
life test
ömür deneyi
lifetime
yaşam süresi, ömür
light beacon
parıldak
light emitting diode, LED
ışık yayan diyot
light pen
ışıl kalem
lightguide cable
optik kablo
lightwave
ışıkdalga
likelihood
olabilirlik
likelihood ratio
olabilirlik oranı
likelihood ratio test
olabilirlik oranı testi
limit
1) limit; erey; 2) sınır
limitedly or marginally stable system
ucu ucuna kararlı sistem
limiting case
sınır durumu, limit durumu
limiting conditions
sınır koşulları
limiting value
sınır değer, limitteki değer
limits of error of a measuring instrument ölçme aygıtının hata sınırları
limits of variation
istatistik saçılma sınırları
line
1) devre, hat; 2) satır; 3) çizgi, 4) ton
line
1) hat; 2) çizgi
line adapter
hat uyarlayıcı
line amplifier
hat yükselteci
line blanking interval
satır karartma aralığı
line circuit
line command
line conditioning
line driver
line enhancer
line equalizer
line fault
line feed
line frequency
line hit
line integral
line monitor
line printer
line protocol
line ringing current
line sampling
line spacing
line spectrum
line speed
line splitter
line test equipment
line turnaround
line weight
linear array
linear combination
linear detector
linear discriminant
linear estimator
linear function
linear independence
linear integrated circuit
linear model
linear operator
linear phase
linear programming, LP
linear regression equation
linear scale
linear space
linear system
linear time invariant
linearity
linearly separable
lining
link access protocol
link address
link by link encipherment
link margin
link protokol
link to link signalling
link word
hat devresi
satır komutu
hat iyileştirme
hat sürücü
ton pekiştirici
hat dengeleyicisi
hat arızası
satır atlama
satır sıklığı
hatta parazit darbe
hat tümlevi
hat gözleyicisi
satır yazıcı
hat protokolu
hat arama akımı
çizgi örneklemesi
satır aralığı
çizgisel izge (spektrum)
hattın hızı
hat üleştirici
hat test donatımı
hattın yön değiştirme gecikmesi
çizgi kalınlığı
doğrusal dizilim
doğrusal katışım
doğrusal algılayıcı (sezici)
doğrusal ayırtaç
doğrusal kestirici
doğrusal işlev
doğrusal bağımsızlık
doğrusal tümdevre
doğrusal model
doğrusal işleç
doğrusal evre
doğrusal programlama (izlenceleme)
doğrusal bağlanım denklemi
doğrusal ölçek
doğrusal uzay
doğrusal dizge (sistem)
doğrusal zamanda değişmez
doğrusallık
doğrusal ayrılabilir
astar
bağ erişim protokolu
bağlama adresi
bağdan bağa kriptolama
bağ sınırı (marjı)
bağ protokolu
bağdan bağa imleşim
bağlama sözcüğü
link, linkage
linkage editor
linker
liquid crystal display
liquid crystal screen
liquid in glass thermometer
liquid level
liquid manometer
liquid sealed bell
list handling
list
list processing
list, to
litography, litho
live
live broadcast
live wire
load balancing
load capacitance
load circuit
load coils
load disconnector
load impedance diagram
load line
load module
load regulation
load sharing
load
load, to
loader
loading, charging
lobe
local area network, LAN
local average
local bus
local call
local connection
local exchange
local loopback
local memory
local network
local oscillator
local switch
local traffic
local, home
localized phenomena
localizer
locate, to
location
lock in
bağ
bağ düzenleyicisi, bağlayıcı
bağ düzenleyicisi, bağlayıcı
sıvı kristal görüntü birimi
sıvı kristal ekran
sıvılı sıcaklıkölçer
sıvı düzeyi
sıvılı basınçölçer
sızdırmaz sıvılı çan
liste kotarma
liste
liste işleme
listelemek
taşbaskı
1) gerilim altında, 2) canlı
canlı yayın
üzerinde gerilim olan tel
yük dengelemesi
yük sığallığı
yük devresi
yük sargıları
yük ayırıcısı
yük çeli (empedans) çizeneği
yük hatt
yükleme birimi
yükle değişme
yük paylaşımı
yük
yüklemek
yükleyici programı
yükleme
kulak, lob
yerel alan ağı
yerel ortalama
yerel veriyolu
yerel çağrı
yerel bağlantı
yerel santral
yerel döngüde sınama
yerel bellek
yerel ağ
yerel salıngaç
yerel santral
yerel trafik
yerel
yerel görüngüler (fenomenler)
yerseyici, yer saptayıcı
yerini belirlemek; yersemek
(bulunduğu) yer
kenetlenme
lock out
lock up (network)
locked oscillator
locking-in
log
log file
log in, to
log off, to
log on, to
log out, to
log record of system events
log, to
logarithmic amplifier
logarithmic decrement
logarithmic gain
logger
logging
logic bomb
logic diagram
logic instruction
logic operation
logic system
logical comparison
logical connection
logical difference
logical expression
logical
logical operator, Boolean operator
logical product
logical record
logical sum
logical variable
lone electron
long distance communication
long distance dialling
long distance signal
long haul
longitudinal motion
longitudinal parity check
lookup table
loop analysis
loop antenna
loop attenuation
loop back mode
loop check
loop current
loop
loop gain characteristic
loop gain
eşzamanlama yitimi
karşılıklı ketlenme
eşzamanlanmış salıngaç
kenetlenme, eşzamanlılık
(sistem) günlük
günlük kütüğü
oturum açmak
oturum kapamak
oturum açmak
oturum kapamak
bilgisayar günlüğü
günlük tutmak
logaritmik yükselteç
logaritmik düşüş
logaritmik kazanç
günlük kayıtçısı
günlük tutmak
yazılım bombası
mantık çizeneği
mantıksal komut
mantık işlemi
mantıksal dizge
mantıksal karşılaştırma
mantıksal bağlantı
küme farkı, mantıksal fark
mantıksal deyim
mantıksal, lojik
mantık işleci, Boole işleci
mantıksal çarpım
mantıksal tutanak
mantıksal toplam
mantıksal değişken
tek elektron
şehirlerarası iletişim
şehirlerarası arama
şehirlerarası sinyal
uzun erimli
boyuna devinim
yatay eşlik denetimi, boylamasına eşlik
denetimi
başvuru çizelgesi
döngü yöntemi
döngü anten
döngü zayıflaması
geri yansıtarak doğrulama
yankılayarak denetim
döngü akımı
döngü
döngü kazanç işlevi
döngü kazancı
loop resistance
loosely coupled
loss angle
loss
loss matrix
lossless coding
lossless line
lossless network
losslessness
lossy coding
lossyness
lost call
lot
lot formation
lottery sampling
loudness
loudness of sound
loudspeaker
low density [disks]
low earth orbit
low end
low frequency, LF (30-300 KHz)
low level language
low level modulation
low level representation
low noise amplifier, LNA
low pass filter
low pass process
lower case letter
lower casing
lower sideband
lower triangular matrix
luggable computer
lumen
luminance signal
luminescence
luminosity
luminous efficiency
luminous flux
lumped circuit
lumped parameter system
lunchbox computer
lux
döngü direnci
gevşekçe bağlı
kayıp açısı
kayıp, yitim
kayıp (yitim) matrisi
kayıpsız (yitimsiz) kodlama
yitimsiz hat
kayıpsız (yitimsiz) devre
yitimsizlik, kayıpsızlık
kayıplı (yitimli) kodlama
yitimlilik, kayıplılık
yitik çağrı
1) parti, öbek 2) arsa
parti oluşumu
adçekme örneklemesi
gürlük
ses gürlüğü
sesyükseltir, hoparlör
düşük yoğunlukta
alçak yörünge
alt uçtaki, en yalın
alçak sıklık
alt düzey dil
küçük miktarda kiplenim
alt düzey gösterim
düşük gürültülü yükselteç
alçak geçiren süzgeç
alçak geçen süreç
küçük harf
küçük harfe çevirme
alttaki yanbant
alt üçgenel matris
taşınabilir bilgisayar
lümen
ışıklılık işareti
ışıma
ışıklılık
ışıma verimi
ışık akısı
toplu öğeli devre
toplu parametreli dizge
taşınabilir bilgisayar
lüks
-Mmachine
machine code
machine cycle
1) makina; 2) bilgisayar
makina kodu
bilgisayar çevrimi
machine dependent
machine independent
machine instruction
machine language
machine learning
machine positioning precision
machine readable
machine translation
machine vision
machine word
macro language
macro library
macro
macrogenerator
macroinstruction
magenta
magnet core
magnet yoke
magnetic amplifier
magnetic card
magnetic circuit
magnetic core
magnetic disk
magnetic disk unit; MDU
magnetic field
magnetic field strength
magnetic field vector
magnetic focussing
magnetic induction
magnetic ink
magnetic interference
magnetic losses
magnetic medium
magnetic path
magnetic read-write head
magnetic remanence
magnetic saturation
magnetic screening
magnetic storage
magnetic storm
magnetic stripe card
magnetic substance
magnetic susceptibility
magnetic tape library
magnetic track
magnetization
magneto-optic
magnetostatics
magnifier
magnify, to
bilgisayar tipine bağlı
bilgisayar tipinden bağımsız
bilgisayar komutu
bilgisayar dili
otomatik öğrenme, yapay zeka ile öğrenme
makina konumlama kesinliği
bilgisayarca okunur
bilgisayarla çeviri
bilgisayarla görü
bilgisayar sözcüğü
makro dil
makro kitaplığı
makro
makro üreteci
makrokomut
macenta
mıknatıs çekirdeği
mıknatıslı boyunduruk
manyetik yükselteç
manyetik kart
manyetik devre
manyetik çekirdek
manyetik teker
manyetik disk birimi
manyetik alan
mıknatıslayan alan kuvveti
manyetik alan vektörü
manyetik odaklama
manyetik irgiti (indüklenme)
manyetik mürekkep
manyetik karışma
manyetik kayıplar
manyetik ortam
manyetik yol
manyetik okuma-yazma kafası
kalıcı mıknatıslık
manyetik doyma
manyetik ekranlama
manyetik bellek
manyetik fırtına
manyetik şeritli kart
manyetik madde
manyetik duygunluk
manyetik teyp kütüphanesi
manyetik iz
mıknatıslanma
manyetooptik
duruk mıknatıslık
büyüteç
büyütmek
magnitude
mail log
mail server
mail, to
mailbox
mailing address
mailing labels
mailing list
main
main carrier
main circuit
main circuit connection
main contact
main distribution frame
main feedback path
main file
main lobe
main memory
main program
main segment
main storage
mainboard
mainframe computer
mains fluctuations
mains switch
mainstreaming
maintainability
maintenance
maintenance test
major
majority carrier
majority operation
malfunction
malicious virus
malleability
malware
MAN
man-machine interface
man-machine system
man-made noise
management game
management information system
management
manager
mandatory
mandatory
manipulate, to
manipulated variable
manometer
mantissa
1) büyüklük, 2) genlik
posta günlüğü
posta bilgisayarı
postalamak
posta kutusu
posta adresi
posta etiketleri
posta listesi
ana, başlıca
ana taşıyıcı
ana devre
ana besleme hattı
ana kontak
ana dağıtım çatısı
ana geribesleme yolu
ana kütük
ana kulak, ana lob
ana bellek
ana program
ana bölüt
ana bellek
ana kart
büyükboy bilgisayar, anaçatı bilgisayar
şebeke gerilim dalgalanması
şebeke kesicisi
anayola sokma
bakılabilirlik
bakım
bakım sınaması
ana, büyük
çoğunluk taşıyıcısı
çoğunluk işlevi
kusurlu çalışma, arızalı çalışma
kötücül virüs
dövülgenlik
kötücül yazılım
kent çapında ağ
insan makina arabağı
insan makina sistemi
endüstriyel gürültü
yönetim oyunu
yönetim bilişim sistemi
yönetim
yönetici, yönetmen
zorunlu
zorunlu
işlemek, ellemek
ayarlanan değişken
basıölçer
mantis
manual
manual backup
manual control
manual data input
manual feed
manual hyphenation
manual page break
manual patching
manual switch
manufacture
manufactured
many valued logic
map
map, to
mapped buffer
margin
margin of stability
marginal probability density function
marine radar
marine telephone
maritime radio
mark
mark, to
marker
Markov chain
Markov process
Markov random field
mask
mask, to
mass data
mass memory
mass number
mass of an electron
mass storage
massively parallel
master
master clock
master copy
master file, main file
master list
master slave flip-flop
master station
match case
match, to
matched filter
matched load
matching network
matching transformer
material
material measure
1) elcil, elle (yöntem); 2) elkitabı
elle yedekleme
elle denetim
elle veri girişi
elle besleme
elle sözcük kesme
istenen sayfa sonu
elle bağlantılama (santral)
fişli santral
yapın, imalat
yapınsal, mamul
çoklu değerli mantık
eşlem; harita
eşlemlemek, haritalamak
eşlenmiş yastık bellek
kenarlık
kararlılık sınırı
bileşen olasılık yoğunluk işlevi
deniz radarı
deniz telefonu
deniz radyosu
im, belirteç
imlemek
belirteç; imleyici
Markov zinciri
Markov süreci
Markov rasgele alanı
maske
maskelemek
yığınsal veri
yığınsal bellek
kütle numarası
elektronun kütlesi
yığın bellek
çok büyük ölçekte paralel
ana
ana saat
ana kopya
ana kütük
ana liste
usta-yamak kapanı
ana istasyon
büyük küçük harfe duyarlı
eşleştirmek, uyumlamak
uyumlu süzgeç
uyumlanmış yük
uyumlama devresi
uyumlama trafosu
gereç, malzeme
maddi ölçü
material risk
material security
math coprocessor
mathematical expectation
mathematically tractable
matrix display
matrix inversion
matrix
matrix printer; dot printer
matter
maximization problem
maximize, to
maddi risk
donanım güvenliği
matematik (yardımcı) işlemci(si)
matematiksel beklenti
matematiksel olarak çözümlenebilir
mozayik gösterim
matris evirme
matris, dizey
matris yazıcı
madde, özdek
enbüyütme problemi
1) enbüyütmek; 2) ekranı kaplamak
(Windows)
maximum F-ratio
en büyük F-oranı
maximum likelihood estimation
en büyük olabilirlik kestirimi
maximum likelihood receiver
en büyük olabilirlik alıcısı
maximum usable frequency
en yüksek kullanılabilir sıklık
maximum voltage
en büyük gerilim
mean free path
ortalama serbest yol
mean free time
ortalama serbest süre
mean holding time
ortalama meşguliyet süresi
mean life
ortalama ömür
mean opinion score, MOS
ortalama yargı değeri
mean power
ortalama güç
mean square convergence
ortalama karesel yakınsaklık
mean time between maintenance, MTBM bakımlar arası ortalama süre
mean value
ortalama değer
mean-square approximation
ortalama karesel yaklaşıklama
meaning
anlam
measurable quantity
ölçülebilir büyüklük
measurand
ölçülen büyüklük
measured signal, measurement signal
ölçülen sinyal
measured variable
ölçülen değişken
measurement
ölçüm
measurement procedure
ölçüm yordamı
measurement process
ölçüm süreci
measurement relay
ölçme rölesi
measurement standard
ölçüm standardı
measuring bridge
ölçme köprüsü
measuring chain
ölçüm zinciri
measuring element
ölçme öğesi
measuring error
ölçme hatası
measuring range
ölçme erimi
measuring spark gap
ölçen tırnak aralığı
measuring system
ölçme dizgesi
measuring transducer
ölçme dönüştürücüsü
mechanical switching device
mekanik anahtar
mechanical zero
mekanik sıfır
mechanism
düzenek
media
1) ortam; 2) araçlar
medialess
median filter
median
mediation
medium
medium conversion
medium frequency , MF
medium scale integration
member
membership sign
membrane keyboard
membrane
memo
memory address register
memory
memory board
memory cache
memory capacity
memory cell
memory compaction
memory cycle
memory dump
memory interface
memory interleaving
memory location
memory management unit; MMU
memory map
memory organization
memory page
memory protection
memory resident infector
memory resident program
menu driven
menu item
menu title
merge sort
merge, to
mesh analysis
mesh connected device
mesh current
mesh
mesh matrix
message format
message handler
message
message queue
message switching
metal clad conductor
metal rectifier
metalanguage
ortamsız
ortanca süzgeci
ortanca
dolayımlama, aracılık etme
1) ortam, 2) orta
ortam dönüşümü
orta sıklık (300-3000 KHz)
orta çapta tümleşim
üye
öğelik imi
dokunma duyarlı klavye
zar
kısa not
bellek adres yazmacı
bellek
bellek kartı
önbellek
bellek sığası
bellek gözesi
belleği derleyip toplama
bellek çevrimi
bellek dökümü
bellek arayüzü
bellek serpiştirme
bellek yeri
bellek yönetim birimi
bellek haritası
bellek örgütleşimi
bellek sayfası
bellek korunumu
bellekte yerleşik virüs
bellekte yerleşik program
menüyle güdülen
menü öğesi
menü başlığı
tümleştirerek ayıklama
birleştirmek, kaynaştırmak, tümletirme
göz yöntemi
çokgen bağlantılı devre
göz akımı
göz
göz matrisi
ileti (mesaj) yapısı
ileti (mesaj) kotarıcı
ileti, mesaj
ileti (mesaj) kuyruğu
ileti (mesaj) anahtarlaması
metal kılıflı iletken
metalik doğrultucu
ötedil
method of measurement
method of moments
methodology
metric
metric prefixes
metric space
metric wave
metrology
metropolitan area network
MIMO
MIPS
MIS
MISO
micro
microarchitecture
microbend
microcard
microcode
microcomputer
microcopy
micron
microphone directivity
microphone noise
microprocessor
microprogram
microwave relay system
migrate, to
milestone
millions instructions per second
minicomputer
minimax principle
minimization problem
minimize, to
minimum phase system
minitower
minor
minor matrix
minority carrier
minuend
mirror image
mirror printing
mirror symmety
mirroring
misfire
mismatch
mismatch
miss error
missile tracking radar
missing
ölçüm yöntemi
momentler yöntemi
yöntembilim
1) metrik, ölçev; 2) metrelik
metrik öntakılar
metrik (ölçevli) uzay
metrelik dalga
ölçümbilim, metroloji
kent çapında ağ
çok-girdili çok-çıktılı sistem
saniyede milyon komut
yönetim bilişim sistemi
çok-girdili tek-çıktılı sistem
mikro
mikromimari
minik kıvrım
mikrokart
mikrokod
mikrobiilgisayar
mikrokopya
mikron
mikrofon yönselliği
mikrofon gürültüsü
mikroişlemci
mikroprogram, mikroizlence
mikrodalga röle sistemi
göçürmek, geçirmek
aşama, kilometre taşı
saniyede milyon komut
minibilgisayar
en küçük-en büyük ilkesi
enküçültme sorunu
1) enküçültmek; 2) simge durumuna
getirmek (Windows)
enküçük evreli sistem
ufak dikey şasi, ufak dikey çatı
küçük, önemsiz, küçümen
küçümen matris
azınlık taşıyıcısı
çıkartılan
ayna görüntüsü, ikiz görüntü
ters baskı
ayna bakışımı, ayna simetrisi
1) ayna imgesi; 2) disk ikizleme
kusurlu ateşlenme, ateşlenme hatası
uyumsuzluk
uyumsuzluk
ikinci tür hata; ıskalama hatası
füze izleyen radar
eksik, atlanmış
misspelling
misspelling
mixed mode
mixed model
mixed node
mixed radix
mnemonic
mnemonic symbol
mobile antenna
mobile
mobile radio
mobile radio station
mobility
modal matrix
mode
model driven
model
model reference control
modem eliminator; null modem
modem
moderation
modification
modification level
modifier
modify, to
modular
modular programming
modularity
modulate, to
modulated carrier
modulating wave
modulation depth
modulation
modulation meter
modulator
module
modulo (modulo-N)
modulo computation
modulo counter
modulus of admittance
modulus of
momentum
monadic
monadic operation
monitor
monitor program
monitoring amplifier
monitoring antenna
monitoring
monitoring software
yazım hatası
yazım hatası
karma veri tipli
karma model
karma düğüm
karma tabanlı
anımsatıcı, bellenir
anımsatıcı simge
gezgin anten
devingen, gezgin, gezer, mobil
gezgin radyo, mobil radyo
gezgin radyo istasyonu
devingenlik
kipsel matris
1) kip; 2) doruk (istatistik)
model güdümlü
model, taslam
modele dayananan denetim
kukla modem
modem
ılımlama
değişiklik
değişiklik düzeyi
değiştirici
değiştirmek
birimsel
birimsel programlama
modülerlik, birimsellik
kiplemek, modüle etmek
kiplenmiş taşıyıcı
kipleyen dalga
kiplenme derinliği
kipleme, kiplenim, modülasyon
kiplenimölçer
kipleyici, modülatör
modül, birim
ölçke (N-ölçkeli)
ölçkeli hesaplama
ölçkeli sayaç
geçiri büyüklüğü
büyüklüğü, genliği
devinirlik, momentum
birli
birli işlem
gözleyici, monitör
gözleme programı, monitör programı
dinleme yükselteci
dinleme anteni
gözleme, dinleme
gözleme yazılımı
monitoring station
monoblock
monochromatic filter
monochromatic light
monochrome
monochrome display
monocular imaging
monolith
monolithic circuit
monospaced font
monostable relay
monostable
monotonic function
Monte Carlo method
morning session
morphology
most efficient estimator
most powerful test
most significant bit
most significant character
most significant digit
mother wavelet
motherboard
motion compensated
motion detection
motion
motivation
mount, to
mouse button
mouse
mouse pad
mouse pointer
move instruction
move
moving average (MA)
moving coil galvanometer
moving element
moving magnet instrument
moving scale instrument
multimultiaccess
multiaddress instruction
multicarrier multichannel system
multicarrier radio transmitter
multicast
multicast message
multicollinearity
multiconductor cable
multicore cable
multidecision problem
gözleme bilgisayarı
tekgövde
tekrenkli süzgeç
tekrenkli ışık
1) tekrenkli, 2) siyah-beyaz
tekrenkli ekran, siyah-beyaz ekran
tekgözlü imgeleme
tektaş
tektaş devre
tek aralıklı font
tek durumlu röle
tek durumlu
tekdüze işlev
Monte Carlo yöntemi
sabah oturumu
biçimbilim, morfoloji
en etkin kestirici
en güçlü sınama
en önemli bit
en soldaki damga, en önemli damga
en soldaki basamak
ana dalgacık
ana kart
devinim dengelemeli
devinim sezimi
devinim
güdü
bağlamak, tanıtmak, takmak
fare düğmesi
fare
fare altlığı
fare imleci
taşıma komutu
taşıma
yürüyen ortalama
devinen sargılı miniakımölçer
devinir öğe
devinen mıknatıslı alet
devinen ölçekli alet
çok; çoklu; katlı
çoklu erişimli
çokadresli komut
çok-taşıyıcılı çok-kanallı sistem
çok-taşıyıcılı radyo verici
çoğa gönderim
çoğa gönderilen ileti
çoklu bağlanımlı
çok-iletkenli kablo
çok-damarlı kablo
çoklu karar sorunu
multidrop line
multifrequency transmitter
multifunction board
multihop transmission
multilevel security
multimedia
multimedia authoring
multimedia computer
multimodal distribution
multimode fiber
multinational character set
multinode
multinomial distribution
multiparty call
multiparty line
multipath
multipath fading
multipath reflection
multipath transmission
multiple
multiple access
multiple access interference
multiple correlation coefficient
multiple input multiple output system
multiple input single output system
multiple integral
multiple of a unit of measurement
multiple order sampling
multiple pole
multiple rate sampling
multiple routing
multiplex channel
multiplexer
multiplexing
multiplicand
multiplicative noise
multiplicity
multiplier
multipoint line
multipoint network
multiprecision
multiprocessing
multiprocessor
multiprogramming
multiresolution
multisensor fusion
multiserver network
multistep action
çok-prizli hat
çok-frekanslı verici
çok-işlevli kart
çok-sekmeli iletim
çok-katlı güvenlik
1) çoklu ortamlı, çoğulortamlı 2) çoklu
ortamlılık, çoğulortamlılık
çoklu ortamlı yazarlık
çoklu ortamlı bilgisayar
çokdoruklu dağılım
çok-kipli lif
çokuluslu damga kümesi
çok-düğümlü
katlı terimli dağılım
çok-aboneli arama
çok-aboneli hat
çok-yolluluk
çok-yollu sönümlenme
çok-yollu yansıma
çok-yollu iletim
1) kat, katlı, 2) çoklu, çok
1) çoklu erişimli, 2) çoklu erişim
çoklu erişim karışması
çoklu ilinti katsayısı
çok-girdili çok-çıktılı sistem
çok-girdili tek-çıktılı sistem
çok katlı tümlev
ölçüm biriminin üst katları
örüntülü örnekleme
katlı kutup
katlı örnekleme
çoklu yolatama
çoğullamalı kanal
1) çoğullayıcı (iletişim), 2) giriş yolseçici
(mantık devresi)
çoğullama
çarpılan
çarpımsal gürültü
katlılık, çokluk
1) çoğaltıcı, 2) çarpıcı
çok-noktalı hat
çok-noktalı ağ, çok-uçlu ağ
çoklu duyarlı
çoklu işlem
çoklu işlemci
çokluprogramlama, çoklu iş düzeni
çoklu çözünürlük
çok-duyucu tümleştirme
çok-işgörenli ağ, çok-sunuculu ağ
çok-basamaklı eylem
multitasking
multithreading
multitrack recording system
multiuser (operating) system
multiuser
multivariate analysis
multivariate normal distribution
multivariate statistic
muting
mutual inductance coupling
mutual inductance
mutual
mutually exclusive events
mutually exclusive
çoklu görev
çoklu kullanım
çok-izli (çok kanallı) kayıt dizgesi
çok-kullanıcılı işletim sistemi
çok-kullanıcılı
çok-değişkenli çözümleme
çok-değişkenli Gauss dağılımı
çok-değişkenli istatistik
susturma
karşılıklı irgitil bağlaşım
karşılıklı doğuşturu (irgiti)
karşılıklı
karşılıklı dışarlayan olaylar
karşılıklı dışarlayan
-Nn'th order harmonic distortion
n-neighborhood
n-port network, n-terminal pair network
N-type semiconductor
NACK
naming convention
NAND gate
narrow band frequency modulator
narrowband communication
narrowband FM
narrowcast
national archive
national standard
native language
native
natural frequency
natural language
natural noise
natural number
natural oscillations
navigation [software]
navigational radar
near end crosstalk, NEXT
near end echo
near field
near letter quality
nearest neighbour
necessary condition
necessity
need-to-know principle
negate, to
negation
n'inci harmonik bozunum
n-tane komşuluk bölgesi
n-kapılı devre
N -tipi yarıiletken
olumsuz alındı damgası
adlandırma kuralı
OVE (Olumsuz VE) geçidi
dar bantlı sıklık kiplenimi
dar bantlı iletişim
dar bantlı sıklık kiplenimi (FM)
dar alana yayın, aza gönderim
ulusal belgelik
ulusal standart
anadil
yerel
özfrekans, doğal frekans
doğal dil
doğal gürültü
doğal sayı
özsalınımlar, doğal salınımlar
yöngüdüm, gezinim
yöngüdüm radarı, seyrüsefer radarı
yakın çaprazkarışma
yakın uçtaki yankı
yakın alan
kurye niteliğine yakın
en yakın komşu
gerekli koşul
gereklilik
bilmesi gereken ilkesi
olumsuzlamak
olumsuzlama
negative acknowledgement
negative bias
negative charge
negative definite matrix
negative indentation
negative logic
negative resistance
negative sign
negative signal
negative wire
negligible error
negligible
negotiation
neighbor node
neighborhood
neighborhood operator
nest, to
nested game
nested
nested intervals
nested loops
nested structure
nesting level
network
network address
network administrator
network analysis
network analyzer
network components
network computing
network controller
network database
network design
network domain
network element
network interface
network management
network manager
network monitoring
network node
network node processor
network operating system
network procesor
network protocol
network resources
network security
network synthesis
network theory
network topology
network transparency
olumsuz alındı
eksi kutuplanma
eksi (negatif) yük
kesin eksi matris
ters girinti
negatif mantık
eksi direnç
eksi işareti
eksi değerli sinyal
eksi teli
yoksanabilir hata
yoksanabilir, gözardı edilebilir
pazarlık
komşu düğüm
komşuluk
komşuluk işleci
yuvalamak, içiçe düzenlemek
içiçe oyun, yuvalanmış oyun
içiçe, yuvalanmış
içiçe aralıklar
içiçe döngüler, yuvalanmış döngüler
içiçe yapı, yuvalanmış yapı
içiçelik düzeyi
1) ağ; 2) devre
ağ adresi
ağ yöneticisi
devre çözümlemesi
devre çözümleyici
1) ağ bileşenleri, 2) devre bileşenleri
ağ üzerinde bilgi işlem
ağ denetleyicisi
ağ veritabanı
ağ tasarımı
ağ yönetim bölgesi
1) ağ öğesi; 2) devre öğesi
ağ arayüzü
ağ işletimi
ağ işleticisi
ağ gözetimi
1) ağ düğümü; 2) devre düğümü
ağ düğümü işlemcisi
ağ işletim sistemi
ağ işletim bilgisayarı
ağ protokolu
ağ özkaynakları
ağ güvenliği
devre sentezi
ağ kuramı
ağ ilingesi (topolojisi)
ağ saydamlığı
networking
neural computer
neutral point
neutral wire
neutral zone control
neutral zone
new line
nibble
nickname
nine track tape
no-frost
no-load operation
node
node admittance matrix
node analysis
node id
node of a network
node of a standing wave
noise contamination
noise figure
noise generator
noise
noise immunity
noise intensity
noise limiter
noise meter, psophometer
noise modulation
noise peaks
noise shaping
noise source
noise spike
noise susceptability
noise temperature
noise weighting
noisy measurement
noisy observation
nomenclature
nominal range
nominal value
non-absorbing state
non-addressable
non-autonomous
non-blocking
non-break space
non-breaking space
non-causal system
non-coherent
non-coherent interference
non-coherent signal detection
ağ oluşturma
nöral bilgisayar
nötr nokta
nötr tel
ölü bölgeli denetim
sıfır bölgesi, ölü bölge
yeni satır
dörtlü
takma ad
dokuz izli şerit
karlanmasız
yüksüz çalışma
1) düğüm (devre, çizge, ağ) ; 2) boğum
(duran dalga)
düğüm geçiri matrisi
düğüm yöntemi
düğüm tanıtıcısı
ağ düğümü
duran dalganın boğumu
gürültü kirlenmesi
gürültü kazancı
gürültü üreteci
gürültü
gürültü bağışıklığı
gürültü yeğinliği
gürültü sınırlayıcı
gürültüölçer
gürültü sinyali kiplenimi
gürültü dorukları
gürültü spektrumu biçimlendirme
gürültü kaynağı
ani gürültü doruğu
gürültü duygunluğu
gurültü sıcaklığı
gürültü ağırlıklandırması
gürültülü ölçüm
gürültülü gözlem
terimlendirme
anma erimi
anma değeri
soğurmayan durum
adreslenemez
özerk olmayan
tıkanmasız
bölünemez boşluk
bölünemez boşluk
nedensel-olmayan sistem
evreuyumsuz
evreuyumsuz karışma
evreuyumsuz sinyal sezimi
non-commutative
non-cooperative game
non-countable
non-dedicated
non-destructive inspection
non-destructive testing
non-destructive virus
non-deterministic
non-deterministic network
non-display
non-erasable
non-impact printer
non-impact
non-increasing function
non-interlace; noninterlace
non-invasive
non-linear amplifier
non-linear control
non-linear distortion
non-linear load
non-linear mapping
non-linear programming
non-linear regression
non-linear scale
non-linear system
non-linear transformation
non-linearity distortion
non-linearity
non-locking shift
non-maskable interrupt
non-memory resident infector
non-minimum phase system
non-numerical character
non-oriented graph
non-parametric model
non-persistent
non-positive number
non-printing characters
non-recoverable error
non-recursive filter
non-redundant
non-relativistic
non-resident infector
non-resident
non-return to zero unipolar (bipolar)
non-return-to-zero code
non-sense correlation
non-significance
non-stationarity
non-stationary interference
sırabağımlı
işbirliksiz oyun
sayılamaz
özgülenmemiş, özel göreve atanmamış
örselemeyen deneti
örselemeyen sınama
iyicil virüs
gerekirci olmayan
gerekirci olmayan ağ
görüntülenemez
silinemez
vuruşsuz yazıcı
vuruşsuz
artmayan işlev
binişmesiz
müdahalesiz
doğrusal-olmayan yükselteç
doğrusal olmayan denetim
doğrusal-olmayan bozunum
doğrusal olmayan yük
doğrusal olmayan eşlem
doğrusal olmayan programlama
doğrusal olmayan bağlanım
doğrusal olmayan ölçek
doğrusal olmayan sistem
doğrusal olmayan dönüşüm
doğrusalsızlık bozulması
doğrusalsızlık
kilitlenmeyen damga değiştirme
maskelenemez işkesme
bellekte yerleşik olmayan virüs
karma evreli dizge
sayısal olmayan damga
yönsüz çizge
parametrik olmayan model
direngen olmayan
artısız sayı
basılamaz karakterler
ölümcül hata
özyinesiz süzgeç
artıksız
göresiz
yerleşik olmayan virüs
yerleşik olmayan
sıfıra dönüşsüz tek (çift) kutuplu)
sıfıra dönüşsüz kod
anlamsız ilinti
anlamsızlık
durağansızlık, durağan olmayan
durağan-olmayan karışma
non-stationary random process
non-stop
non-touching loops
non-uniform
non-uniform quantization
non-volatile
non-write protected diskette
non-zero sum game
noninverting
NOR gate
normal
normal distribution
normal equations
normal mode interference
normal modes
normal operating conditions
normal range of use
normal state
normal variate
normalize, to
normalized representation
NOT operation
notation
notch
notch filter
notebook computer
notepad computer
notice
notify, to
NRZ code
nuclear forces
nuclear fusion
nuclear reaction
nuclear spin
null balance bridge
null balance
null
null character
null indicator
null measurement
null method of measurement
null modem
null point
null set
null string
number crunching
number representation, numeration
number system
number theoretic transform
numbering plan (telephone)
durağan olmayan rasgele süreç
duraksız, molasız
değmeyen döngüler
birörnek olmayan, birbiçimli olmayan
düzgün olmayan nicemleme
kalıcı, uçucu olmayan
yazılmaya korunmamış disket
sıfır-toplamsız oyun
evirmeyen
OYA (Olumsuz YA) geçidi
1) olağan, normal; 2) dikgen
Gauss dağılımı
olağan denklemler
uçlar arası karışım
doğal kipler
olağan çalışma koşulları
olağan kullanım erimi
normal durum
Gauss değişkeni
düzgelemek, normalize etmek
düzgelenmiş gösterim
DE⁄‹L işlemi
simgelem
çentik
çentik süzgeci
defter bilgisayar
kalem bilgisayar
bildirim
bildirmek, haberdar etmek
sıfıra dönüşsüz kod
çekirdeksel (nükleer) kuvvetler
çekirdeksel (nükleer) kaynaşım
çekirdeksel (nükleer) tepkileşim
çekirdeksel (nükleer) fırıl
sıfır dengeli köprü
sıfırlama dengesi
boş, sıfır, kukla
sıfır (onaltılı sistemde)
sıfır göstergesi
sıfırlamalı ölçme
sıfırlamalı ölçüm yöntemi
kukla modem
sıfır noktası
boş küme
boş dizgi
yoğun hesap
sayı gösterimi
sayı sistemi
sayı kuramsal dönüşüm
numaralandırma planı
numbering scheme
numeral
numerator
numeric character
numeric character set
numeric data
numeric field
numeric keypad
numeric representation
numerical analysis
numerical control
numerical differentiation
numerical integration
numerical quadrature
numerical value of a quantity
numerical word
Nyquist diagram
Nyquist interval
Nyquist sampling rate
numaralandırma yöntemi
sayıt, rakam
numaralandırıcı, sayılandırıcı
sayısal damga
sayısal damga takımı
sayısal veri
sayısal alan
sayısal tuş akımı
sayısal gösterim
sayısal çözümleme
sayısal denetim
sayısal türev alma
sayısal tümlev alma
sayısal tümlev alma
bir büyüklüğün sayısal değeri
sayısal sözcük
Nyquist çizeneği
Nyquist aralığı
Nyquist örnekleme hızı
-Oobject
object code
object language
object module
object oriented analysis
object oriented design
object oriented
object oriented programming
object program
objective
objective criterion
objective function
objective performance
objective probability
objectivity
oblique
observability
observable variable
observation noise
observe, to
obtuse angle
occlusion
occupancy
OCR
octal numbering system
octave
octet sequence integrity
1) nesne; 2) amaç
amaç kodu
amaç dil
amaç birimi
nesneye dayalı çözümleme
nesneye dayalı tasarım
nesneye yönelik
nesneye yönelik program
1) amaç program, 2) nesne programı
1) nesnel, 2) amaç
nesnel ölçüt
amaç işlevi
nesnel başarım
nesnel olasılık
nesnellik
yatık
gözlenebilirlik
gözlenir değişken
gözlem gürültüsü
gözlemlemek
geniş açı
örtme, kapatma
hat meşguliyet süresi
optik damga tanıma
sekizli sayı sistemi
ikikat, oktav
sekizli sıra tamlığı
octet, byte
odd function
odd harmonic
odd parity check
off
off-hook (telefon)
off-line
off-line encipherment
off-line encrypting
off-line operation
off-line printer
off-line testing
off-position
off-premise line
off-site processing
off-site storage location
off-system unit of measurement
off-the-shelf
off-the-shelf software; shelfware
office automation
office call
office computer
offset
offset carrier
offset stacking
ohmic contact
ohmmeter, resistance meter
oil circuit breaker
oil filled cable
oligarchic network
omit, to
omnidirectional antenna
omnidirectional microphone
omnidirectional
on
on load
on load, on load operation
on site
on state
on the fly
on-board
on-chip
on-hook (telefon)
on-hook signal
on-line
on-line data collection
on-line encrypting
on-line equipment
on-line help
on-line real time
sekizli, bayt
tek işlev
tek katsıklık (harmonik)
tek eşlik denetimi
kapalı
açık (telefon)
çevrimdışı
çevrimdışı şifreleme
çevrimdışı kriptolama
çevrimdışı işletim
çevrimdışı yazıcı
çevrimdışı sınama (test)
kapalı durum
yerleşke dışı hat
taşrada veri işleme
yerleşke dışı yedekleme merkezi
sistem-dışı ölçüm birimi
kullanıma hazır, üretime hazır
kullanıma hazır yazılım
bürotik, ofis otomasyonu
(santrala) hizmet çağrısı
büro bilgisayarı
1) göreli konum, kaydırma; 2) ofset (baskı)
kaydırılmış taşıyıcı
ayırarak yığma
direnil değme
dirençölçer
yağlı kesici
yağlı kablo
oligarşik şebeke
atlamak, savsamak
tümyönlü anten
tümyönlü mikrofon
tümyönlü
açık, çalışır
yük altında
yüklü çalışma
yerinde, yerleşkesinde
iletken durum
anında
yerleşik, üstünde, üstüne takılı
kırmık üstünde
kapalı
konuşmanın bitimi sinyali
çevrimiçi
çevrimiçi veri toplama
çevrimiçi kriptolama
çevrimiçi donatım
çevrimiçi yardım, çevrimiçi açıklama
çevrimiçi gerçek zamanda
on-line testing
on-off action
on-off keying
on-off transmission
on-position
on-the-air
one digit adder
one digit operation
one pass assembler
one pass compiler
one port network
one to one and onto mapping
one to one function
one way repeater
one way
one's complement
one-address instruction
one-to-one relation
onto mapping
opacity
opaque
open architecture
open circuit
open circuit admittance
open circuit current
open circuit operation
open circut impedance
open ended
open ended evolution
open ended question
open interval
open loop control
open loop frequency response
open loop game
open loop poles
open loop system
open loop transfer function
open mapping
open network architecture
open path
open position (mechanical switch)
open system architecture
open system interconnection, OSI
open wire
operand address
operand field
operand
operand register
operating conditions
operating current
çevrimiçi sınama
var-yok davranışı
dur-başla anahtarlama
var-yok iletim
açık durum, çalışma durumu
yayında
tek sayamaklı toplayıcı
tek sayamaklı işlem
tek geçişli çevirici
tek geçişli derleyici
tek kapılı devre
birebir örten işlev
birebir işlev
tek yönlü yineleyici
tek yön
bire tümler
tek adresli komut
bire bir gönderme
örten gönderim
donukluk
donuk
açık mimari
açık devre
açık devre geçirisi
açık devre akımı
açık devre çalışması
açık devre çelisi
açık uçlu
sürekli evrim
açık uçlu soru
açık aralık
açık döngülü kontrol (denetim)
açık döngü sıklık yanıtı
açık döngülü oyun
açık döngü kutupları
açık döngülü dizge
açık döngü aktarım işlevi
açık gönderim
açık ağ mimarisi
açık yol
açık konum
açık sistem mimarisi
açık sistemler arabağlaşımı
çıplak tel
işlenenin adresi
işlenen alanı
işlenen
işlenen yazmacı
çalışma koşulları
çalıştırma akımı
operating influences
operating instructions, instructions for use
operating life
operating limits
operating memory
operating overload
operating point
operating sequence
operating system
operating transmitter
operation
operation code
operation cycle
operational amplifier
operational cycle
operational game
operations research
operator
operator manual
operator services
opposite
optical bus
optical character reader
optical character recognition
optical connector
optical coupler
optical disk
optical fiber lightguide
optical fibre
optical image
optical information storage
optical insulator
optical network
optical scanner
optical scanning
optical sensor
optical shaft encoder
optical transmission
optical waveguide
optimal approximation
optimal control
optimal encoding
optimal
optimality criterion
optimization algorithm
optimize, to
option
optional
opto-coupler
çalışma etkilenimi
işletim yönergesi
çalışma ömrü
çalışma sınırları
işletme belleği
çalışırken aşırı yük
çalışma noktası
manevra sırası (mekanik anahtar)
işletim sistemi
yayındaki verici
1) çalışma, işleme; 2) işlem; 3) manevra
(mekanik anahtar)
işlem kodu
manevra çevrimi (mekanik anahtar)
işlemsel yükselteç
işlem çevrimi
işlemsel oyun
yöneylem araştırması
1) işleç (mat.); 2) işletmen (sistem)
işletmenin el kitabı
işletmen (operatör) hizmetleri
karşıt
optik (ışıl) veriyolu
optik damga okuyucu
optik damga tanıma
optik bağlaç
optik (ışıl) bağlaştırıcı
optik disk
optik lif dalga kılavuzu
optik (ışıl) lif
optik imge
optik (ışıl) bilgi saklatımı
optik yalıtıcı
optik ağ
optik tarayıcı
optik (ışıl) tarama
optik duyucu
optik kodlayıcı
optik (ışıl) iletim
optik (ışıl) dalgakılavuzu
eniyi yaklaşıklama
eniyi denetim, optimal kontrol
eniyi kodlama, optimal kodlama
eniyi, optimal
eniyilik ölçütü
eniyileme algoritması
eniyilemek
seçenek
seçimli
optik bağlaştırıcı
OR gate
orbit sharing
orbit
orbit, to (a satellite)
order
order of a differential equation
order of magnitude
order of the system
order statistic
order, to
ordered list
ordering bias
ordinal numbers
ordinary differential equation
organization of data set
organization
organize, to
organizer; electronic organizer
orientation
orientation
oriented graph
oriented
origin
original
original contribution
original signal, image..
originate a call, to
originating point
originating traffic
orphan line
orthogonal complement
orthogonal decomposition
orthogonal
orthogonal function
orthogonal matrix
orthogonal projection
orthogonal transform
orthonormal basis
orthonormal
orthonormal set
orthonormal vector
oscillate, to
oscillation mode
oscillation
oscillator crystal
oscillator
oscillograph
OSI
YA geçidi, VEYA geçidi
yörünge paylaşımı
yörünge
uyduyu yörüngeye oturtma
1) sıra; 2) komut; 3) düzen;
4)
derece, kerte
türevsel deklemin derecesi
büyüklük kertesi
sistem derecesi
sıra istatistiği
1) düzenlemek, sıralamak; 2) ısmarlamak, 3)
komut vermek
sıralı liste
sıralama yanlılığı
sıra sayıları
bayağı türevsel denklem
veri kümesinin örgütleşimi
örgütleşim; örgüt
örgütlemek, örgütleşmek
elektronik ajanda
uyumlandırma
yönlenme, yönelim
yönlü çizge
yönlü
başnokta, orijin
1) özgün, 2) başlangıç
özgün katkı
başlangıç sinyali, imgesi..
çağrı başlatmak
köken noktası
kaynak trafiği
artık satır
dikgen tümler
dikgen çözüşüm
dikgen, ortogonal
dikgen işlev
dikgen matris
dikgen izdüşüm
dikgen dönüşüm
birimdik doğuray
birimdik, ortonormal
birimdik küme
birimdik vektör
salınmak
salınım kipi
salınım
salıngaç kristali
salıngaç
salınımyazar, osilograf
açık sistemler arabağlaşımı, OSI
osmosis
out band signalling
out basket
out of band radiation
out of memory
out of order tone
out of range
out of service testing
outage
outbound
outbox
outdoor
outer shell electron
outgoing calls barred
outgoing
outgoing line circuit
outgoing traffic
outlet
outlier
outline
outlook
output
output buffer
output bus
output device
output file
output impedance
output matrix
output node
output of a circuit
output port
output power
output program
output queue
output signal
output tray
output unit
output variable
outsourcing
overcritical damping, overdamping
overcurrent)
overdamped system
overdetermined
overexcitation
overflow area
overflow check
overflow error
overflow
overflow traffic
overhead bits
geçişim
bant dışı imleşim
giden sepeti
bant dışı ışınım
yetersiz bellek
hizmet dışı sinyali
erimin dışında
servis dışı sınama
servis kesilmesi
giden
giden kutusu
bina dışı
dış kabuk elektronu
giden aramalara kapalı
giden, çıkış
çıkış hat devresi
çıkış trafiği
çıkış noktası
sapkın gözlem, aykırı değer
ana çizgiler, çerçeve
görünüm
1) çıkış, 2) çıktı
çıkış yastık belleği
çıkış veriyolu
çıkış aygıtı
çıkış kütüğü
çıkış çelisi
çıkış matrisi
çıkış düğümü
devrenin çıktısı
çıkış iskelesi
çıkış gücü
çıkış programı
çıkış kuyruğu
çıkış sinyali, çıktı
çıkış tepsisi
çıkış birimi
çıkış değişkeni
dış kaynaklardan edinme
aşırı sönüm
aşırı gerilim (akım)
aşırı sönümlü sistem
artık belirtilmiş
aşırı uyarılma
taşma alanı
taşma gözetimi
taşma hatası
taşma
taşan trafik
ek bitler, destek işlem bitleri
overhead costs
overhead
overhead operations
overhead projector
overlap period
overlap signalling
overlap, to
overlapped command cycle
overlapped
overlapping fields
overlay network
overlay
overlay, to
overlayable segment
overload
overload point
overrange
override
overshoot
overspeed protection device
overstrike
overtemperature
overview, to
overvoltage
overwrite
overwriting error
owner's guide
genel giderler
ek yük, destek işlem
ek işlemler, genel bakım işlemleri
tepegöz
örtüşme süresi
örtüşmeli imleşim
örtüşmek
örtüşmeli komut çevrimi
örtüşmeli
örtüşen alanlar
üstüne bindirmeli ağ
üstüne kurulan, üstüne çatılan
yer paylaşmak; üstüne çatmak
yer paylaşır bölüt
aşırı yük
aşırı yük değeri
erimdışı
(eskisini) geçersiz kılmak
aşma
aşırı hız koruyucusu
üstüne basmak
aşırı sıcaklık
gözden geçirmek
aşırı gerilim
çiğnemek, üstüne yazmak
çiğneme hatası
kullanıcı kılavuzu
-Pp type semiconductor
PABX
pace
pacing
pack, to
package
packed data
packet buffer
packet format
packet header
packet mode terminal
packet network node
packet
packet radio
packet sequencing
packet switching
packet terminal
packetized voice
p tipi yarıiletken
otomatik özel santral, PABX
ilerleme hızı
hız denetimi
yoğunlaştırmak (bellek)
sarmalaç, paketleme
yoğunlaşmış veri
paket yastığı
paket formatı
paket başlığı
paket uçbirimi
paket ağı düğümü
paket
paket radyo
paket sıralaması
paket anahtarlama
paket uçbirimi
paketlenmiş ses
packing density
pad, to
page addressing
page break
page down
page layout
page limit
page overflow
page printer
page protection
page registration
page segment
page setup
page up
pageable
paged memory
pagination
paging
paint box
pair (elektrik)
paired cable
paired
palette
palmtop computer
PAM
panel discussion
panel
panning
paper guide
paper jam
paper registration
paper release
paperless office
paperless society
parabolic reflector
paradox
paragraph mark
parallel architecture
parallel capacitor
parallel connection
parallel interface
parallel
parallel plate lens
parallel port
parallel processing
parallel resonant circuit
parallel run
parallel to serial
parallel transfer
parameter estimation
1) kayıt yoğunluğu; 2) sıkıştırma yoğunluğu
dolgulamak
sayfa adresleme
sayfa sonu
sonraki sayfa
sayfa düzeni, sayfa planı
sayfa sınırları
sayfa taşması
sayfa yazıcısı
sayfa koruması
sayfa ayarlama
sayfa bölütü
sayfa düzenleme
önceki sayfa
sayfalanır
sayfalı bellek
sayfa numaralamak
1) sayfalama; 2) radyoyla arama
boya kutusu
ikitel, iletken çifti
ikitelli kablo
eşli
palet
avuçiçi bilgisayar
vurum (darbe) genlik kiplenimi
açık oturum
pano
gezdirme (kamera)
kağıt kılavuzu
kağıt sıkışması
kağıt ayarlama
kağıdı bırakma
kağıtsız ofis, elektronik ofis
kağıtsız toplum
parabolik yansıtıcı
çatışkı
paragraf imi
paralel mimari
paralel sığaç
paralel bağlantı
paralel arayüz
koşut, paralel
paralel levhalı mercek
paralel kapı
paralel işleme
paralel çınlamalı devre
paralel geçiş, paralel yürütme
koşuttan dizisele (paralelden seriye)
paralel aktarım
parametre kestirimi
parameter identification
parameter
parameter space
parametric amplifier
parasitic oscillation
parasitic radiation
parasitic virus
parent directory
parent element
parent node
parenthesis
parity bit
parity setting
parse, to
parser
parsing
partial correlation
partial fraction expansion
partial
partial observation
partial regression
partial sum
participle
particle displacement
particle orientation
particle
particular solution
partition coefficient
partition function
partition, to
partitioned matrix
party
party line
pass
passband
passive
passive element
passive four terminal network
passive guidance
passive menace
passive network
passive redundancy
passive reflector
passive threat
passive transducer
passivity
password control
password
password protection
paste, to
parametre tanılama
parametre
parametre uzayı
parametrik yükselteç
parazit salınım
parazit ışınım
asalak virüs
üst dizin, üst rehber
üst öğe
üst düğüm, ata düğüm
ayraç, parantez
eşlik ikili, eşlik biti
eşlik ayarı
ayrıştırmak
ayrıştırıcı
gövdeleme
kısmi ilinti
kısmi kesirlerle açılım
kısmi, tikel
kısmi gözlem
kısmi bağlanım
kısmi toplam
ortaç
parçacık yer değiştirmesi
parçacık yönelimi
parçacık
özel çözüm
üleşim katsayısı
üleşim işlevi
bölüntülemek, üleştirmek
bölüntülenmiş matris
abone, kullanıcı (telefon)
paylaşılan hat (telefon)
geçiş
geçirme kuşağı
edilgen, pasif
edilgen öğe
edilgen (pasif) iki kapılı devre
edilgen (pasif) güdüm
edilgen (pasif) tehdit
edilgen (pasif) devre
yedek artıklık
edilgen (pasif) yansıtıcı
edilgen pasif) tehdit
edilgen (pasif) dönüştürücü
edilgenlik, pasiflik
parola denetimi, şifre denetimi
parola, giriş şifresi
parola güvenliği, şifre güvenliği
yapıştırmak
patch cord
patch panel
patch panel
patch, to
path analysis
path attenuation
path length difference
path length
path of infection
path testing
path
pathological
pattern generator
pattern matching
pattern
pattern recognition
pause, to
pay tone
payload
PC
PCM
peak clipper
peak detector
peak
peak envelope power
peak excursion
peak factor
peak limiter
peak load
peak luminance
peak output
peak point
peak power
peak SNR, PSNR
peak to peak amplitude
peak to valley value
peak value
peak voltmeter
peaked traffic
peakedness factor
peer entities
peer
peer to peer communication
pen plotter
pen recorder
pen travel
pen-based computer
penalty function
pencil beam antenna
ara kablo
bağlantı panosu
fiş panosu, dağıtım panosu
yamamak
iz analizi
yayılım zayıflaması, yol zayıflaması
yol uzunluğu farkı
yol uzunluğu
virüs bulaşma yolu
iz testi
yol, iz
ayrıksı
örüntü üreteci
örüntü eşleme
örüntü
örüntü tanıma
duraklamak
ödeme tonu (telefon)
yararlı yük
kişisel bilgisayar
darbe (vurum) kod kiplenimi
tepe kırpıcı
tepe sezicisi
doruk, tepe
zarfın tepe gücü, kiplenimin doruğundaki
güç
tepeden tepeye gezinim
tepe faktörü
tepe sınırlayıcı, dinamik sınırlayıcı
azami yük, doruk yük
doruk ışıklılık
en yüksek verim
tepe noktası, doruk noktası
1) doruk güç, 2) azami kapasite
doruk sinyal gürültü oranı
tepeden tepeye genlik
doruk koyak değeri
tepe değeri, doruk değeri
tepe gerilimölçeri
doruklu trafik
dorukluluk oranı
eşdüzey öğeler, görevdeş öğeler
eşdüzey, görevdeş
eşdüzeyler arası iletişim
kalemli çizici
kalemli kaydedici
kalem yolalımı
kalem bilgisayar
ceza işlevsisi
kalem huzmeli anten
pencil beam
kalem biçimli huzme
pending
beklemede
penetration factor
girim katsayısı
penetration frequency
girim frekansı (sıklığı)
penetration
girim
pentahedron
beşyüzlü
perceive, to
algılamak
percent ripple
kıpırtı oranı
percentage distribution
yüzde dağılımı
percentile
yüzde birlik
perception
algı
perception threshold
algılama eşiği
perceptual
algısal
perceptual experiment
algısal deney
perfect liquid
tam akışkan
perforated
delikli
perforation
zımba deliği
perforator
delici
perform, to
gerçekleştirmek, yapmak
performance
başarım, performans
performance index
başarım ölçütü
performance measurement
başarım ölçümü
performance testing
başarım sınaması (testi)
period
dönem
periodic
dönemli, peryodik
periodic duty
dönemli çalışma
periodic function
dönemli işlev
periodic process
dönemli süreç
periodic pulse train
dönemli darbe katarı
peripheral
1) çevresel, 2) çevre
peripheral bus
çevre veriyolu
peripheral control unit
çevre denetim birimi
peripheral equipment
çevre donatımı
peripheral interface
çevre donatımı arayüzü
peripheral processor
çevre işlemcisi
permanent connection
kalıcı bağlantı
permanent error
kalıcı hata
permanent file
sabit kütük
permanent magnet
doğal mıknatıs
permanent magnet moving coil instrument doğal mıknatıslı devinen sargılı alet
permeameter
doğuşturullukölçer, irgitillikölçer
permeance
manyetik iletkenlik
permutation
devşirim, permütasyon
permute, to
devşirmek, karmak
persistance of vision
görme sürerliği
persistent screen
bellekli ekran
personal computer, PC
kişisel bilgisayar
personal identification number
kimlik numarası
personal information management
kişisel bilgi yönetimi
perturb, to
sarsıma uğratmak
perturbation
phantom
phase amplitude distortion
phase angle
phase comparator
phase compensation
phase conductor
phase constant
phase delay
phase equalizer
phase
phase indicator
phase jitter
phase lag
phase lead
phase line
phase locked loop, PLL
phase locking
phase margin
phase modulation
phase number
phase of a sinusoid
phase reversal
phase sensitive detection
phase sequence indicator
phase shift circuit
phase shift keying
phase space
phase tension
phase velocity
phase voltage
phase voltage of a winding
phase/amplitude distortion
phase/frequency distortion
phasemeter
phasing
phasor
phenomenological
phenomenon
phonetic alphabet
phosphorescence
phosphorescent
photo CD; photo compact disk
photocell
photoconduction effect
photoconductive camera tube
photoconductive cell
photoconductive detector
photoconductivity
photoconductor
sarsım
hayalet
evre genlik bozunumu
evre açısı
evre karşılaştırıcı
evre dengelemesi
faz iletkeni
evre değişmezi
evre gecikmesi
evre denkleştiricisi
evre, faz
evre göstergesi
evre seğirmesi
evre gecikmesi
evre öndelemesi
faz hattı (enerji)
evre kenetleme döngüsü
evre kenetlenmesi
evre payı
evre kiplenimi
faz sayısı
bir sinüzoidin evresi
evre tersinimi
evreye duyarlı algılayıcı
evre ardışımı göstergesi
evre kaydırıcı devre
evre kaydırmalı kiplenim
faz uzayı, evre uzayı
faz gerilimi, evre gerilimi
evre hızı
faz gerilimi
sargının faz gerilimi
evre-genlik bozunumu
evre/sıklık bozunumu
evreölçer
evre uyumu
evreoku
görüngüsel
görüngü
fonetik alfabe
fosforışıma
fosforışıl
fotoğraf yoğuntekeri
fotosel, ışık gözesi
fotoiletim etkisi
fotoiletken kamera tübü
fotoiletken göze
ışıliletken sezici
ışıliletkenlik
ışıliletken
photodetector
photoelectric effect
photoelectric emission
photoelectric multiplier
photoelectricity
photoelectron
photoelectronic emission
photoemission
photoemissive camera tube
photoemissive effect
photometer
photometry
photorealism
photovotaic effect
phraseology
physical device
physical file
physical
physical menace
physical model
physical properties
physical requirements
physical security
physical threat
picker
picosecond
picture element, pixel
picture frequency
picture signal
picture space
picture tube
pie chart
piecewise constant signal
piezoelectric sensor
piggyback access
piggyback infiltration
piggybacking
pilot
pilot model
pilot project
pilot receiver
pilot run
pilot wave
pin
pin hole
pincushion (pillow) distortion
pinfeed
ping pong transmission
pipeline
pipeline processing
fotosezici, ışılsezici
ışılelektriksel etki
ışılelektriksel salım
ışılelektriksel çoğaltıcı
ışılelektrik, ışılelektriksellik
fotoelektron
fotoelektronik salım
ışılsalım
fotosalıcı kamera tübü
fotosalım etkisi
ışıkölçer
ışıkölçüm
fotogerçekçilik
ışılgerilim etkisi, fotovoltayik etki
deyişbilim
fiziksel aygıt
fiziksel kütük
fiziksel
fiziksel tehdit
fiziksel model
fiziksel özellikler
fiziksel isterler
fiziksel güvenlik
fiziksel tehdit
seçici, toplayıcı
pikosaniye
imgecik, görüntü öğesi, piksel
resim tekrarlama sıklığı
resim işareti
çizim alanı (grafik)
resim tübü
değirmi çizenek
parçalı değişmez sinyal
piezoelektrikli duyucu
hırsızlama erişim
beleş giriş
sırtında taşıma
1) pilot dalgası; 2) öncü
pilot modeli
öncü proje
pilot alıcısı
öncü geçiş
pilot dalga
1) bacak; 2) dişli; 3) iğne
iğne deliği
yastık biçiminde bozunum
dişli besleme
pinpon türü iletim
boruhattı
boruhattında işleme
piracy
pirated copy
pirated software
pitch
pitch attitude
pitch axis
pitch frequency
pitch of a character
pitch period
pitching
pixel map
pixel
PL/I, Programming Language I
place holder
plain conductor
plaintext
planar array antenna
planar graph
planar motion
planar target
plane of polarization
plane of reference
plane wave
planimetry
plasma display
plasma
plasma screen
plasticity
plastics
playback head
playback, to
plesiochronous
plot, to
plotter
plug compatible
plug
plug in circuit card
plug in module
plug in
plug in termination
plug-and-play
plumb line
plunger
plus sign
pneumatic drive
pneumatic
pneumatic switch
point contact
point drift
korsanlık
korsan kopya (yazılım)
korsan yazılım
1) perde (ses); 2) damga sıklığı (yazı); 3)
yunuslama (havacılık); 4) sargı adımı (bobin)
yunuslama açısı
yunuslama ekseni
perde sıklığı
karakter yazım sıklığı
perde dönemi (ses)
yunuslama
piksel haritası, imgecik haritası
piksel, imgecik, benek
PL/I, program dili I
kalınan yer imi
çıplak iletken
şifresiz metin
düzlemsel dizilimli anten
düzlemsel çizge
düzlemsel hareket
düzlemsel hedef
ucaylanma (polarma) düzlemi
dayanak düzlemi
düzlem dalgası
alan ölçü
plazma ekran
plazma
plazma ekran
yoğrukluk
yoğruk
yeniden oynatma kafası
yeniden oynatmak; yeniden çalmak
hemen hemen eşzamanlı
çizmek, çizdirmek
(grafik) çizici
tümüyle uyumlu
fiş
takılabilir devre kartı
takılabilir modül
takılabilir
fişli kablo başlığı
tak ve çalıştır
çekül doğrusu
piston
artı imi
havalı sürme
havalı
havalı anahtar
noktasal değme, noktasal değeç
çalışma noktası kayması
point estimation
point of sale
point of sales terminal
point sampling
point source
point to multipoint
point to point circuit
point to point communication
point to point
pointer instrument
pointer
polar axis
polar coordinates
polar curve
polar form
polar grid
polar plot
polar vector
polarity indicator
polarity reversal
polarization error
polarization mismatch
polarization
polarize, to
polarized light
polarized relay
polarizer
pole zero plot
Polish notation
poll, to
polling character
polling cycle
polling interrupt
polling method
polygon
polyhedron
polynomial
polynomial trend
polyphase (voltage) source
pool
popup menu
popup message
popup window
pore
porosity
port
port concentrator
port contention
portability
portable computer
noktasal kestirim
satış noktası
satış uçbirimi
nokta örneklemesi
noktasal kaynak
noktadan çoklu noktaya
noktadan noktaya devre
noktadan noktaya iletişim
noktadan noktaya
imleçli alet
işaretçi, imleç
kutup ekseni
kutupsal konaçlar
kutup eğrisi
trigonometrik biçim, kutupsal biçim
kutupsal ızgara
kutupsal çizim
kutupsal vektör
ucaylık göstergesi, kutupluluk göstergesi
kutup tersinmesi, yön değiştirmesi
kutuplaşma hatası
kutuplaşma uyumsuzluğu
ucaylama, ucaylanım, kutuplaşma
kutuplamak, ucaylamak
ucaylanmış ışık, kutuplanmış ışık
kutuplanmış röle
ucaylayıcı, kutuplayıcı
sıfır kutup çiziti
öntakı simgelemi
anketlemek, sorgulamak
sorgulama damgası
sorgulama çevrimi
sorgulama işkesimi
sorgulama yöntemi
çokgen, poligon
çokyüzlü
çokterimli, polinom
çokterimli yönseme
çokevreli kaynak
havuz
açılır menü
beliren ileti
beliren pencere
gözenek
gözeneklilik
bağlantı kapısı; iskele
iskele trafiğini yoğunlaştırıcı
iskele çekişmesi
taşınabilirlik
taşınır bilgisayar
portable radio
portable radiocommunication set
portrait printing
POS
pose
position control system
position read out
position sensor
position switch
position vector
positional notation
positional response
positional signal
positioning time
positive definite matrix
positive justification
positive negative action
positive negative three step action
positive or regenerative feedback
positive semidefinite matrix
positive wire
possibilistic
possible combinations
posting
postmortem dump
postprocessor
postulate
potential barrier
potential difference
potential energy
potential plateau
potential trough
power
power amplifier
power analyzer
power attenuation
power card
power consumption
power cord
power divider
power factor
power level
power light
power off, to
power on indicator
power on, to
power socket
power spectrum
power strip
power supply
taşınabilir radyo
taşınır alıcı verici
sayfa enine yazım
satış noktası
duruş, poz
konum denetim sistemi
konum okuma
konum duyucusu
konum anahtarı
konum vektörü
konumsal yazım
konum belirleme yanıtı
konum belirleme sinyali
konumlanma süresi
kesin artı matris
pozitif doğrulama
artı eksi eylem
artı eksi üç basamaklı eylem
artı geribesleme
yarı kesin artı matris
pozitif tel
olabilirlikli
olanaklı bileşimler
sonradan ekleme
işlemsonrası döküm
sonişlemci, ardişlemci
koyut
potansiyel engeli
potansiyel farkı
potansiyel enerji
potansiyel platosu
potansiyel çukuru
1) güç (fizik); 2) sınama gücü (istatistik)
güç yükselteci
güç çözümleyici
güç yitimi
güç kartı
güç tüketimi
güç kablosu
güç bölücü
güç çarpanı
güç düzeyi
açıldı ışığı
kapamak
açıldı göstergesi
açmak
priz
güç izgesi (spektrumu)
anahtarlı uzatma kablosu
güç kaynağı
power transfer function
power user
powers
pragmatics
preamble
preamplifier
precedence
precession
precessor
precision
preclassification
precompile
predefine
predict, to
prediction correction method
prediction error
prediction
prediction signal
predictive coding
predictive decomposition
preemphasis
preempt a call, to
preemptive priority discipline
preemptive
preface
prefix notation, Polish notation
prefix
premises
premises cabling
premises distribution
premises wiring
preprocessor
prerelease; interim release (software)
prerequisite
presentation layer
presentation manager
presentation
preset
preset, to
pressure recovery
pressure switch
preventive maintenance
preview
previous
previous
primary
primary Boolean functions
primary colors
primary emission
primary group
güç aktarım işlevi
çok kullanan (bilgisayar)
üst (mat.)
edimbilim, kullanımbilim
başlama (eşzamanlama) eki
önyükselteç
öncelik
yalpalama
öncül
kesinlik
önsınıflandırma
ön derleme
önceden tanımlamak
öngörmek
öngörme düzeltme yöntemi
öngörü hatası
öngörü
öngörü sinyali
öngörücü kodlama
öngörücü ayrışım
önvurgulama
çağrıyı boşaltmak
sonsuz öncelikli düzence
sonsuz öncelikli
önsöz
öntakı simgelemi
öntakı, önek
1) öncüller (mantık); 2) yerleşke
yerleşke içi kablolar
yerleşke içi dağıtım
yerleşke kabloları
önişlemci
önsürüm
önkoşul, önister
sunuş katmanı
sunuş yöneticisi
sunuş, gösteriliş
önceden belirlenmiş, önayarlı
önkonumlamak
basınç geri kazanımı
basınç anahtarı
koruyucu bakım
önizleme
önceki
önceki
birincil
ana Boole işlevleri
birincil renkler
birincil salım
birincil grup
primary relay
birincil röle
primary service area
birincil yayın alanı (radyo)
primary standard
birincil standart
primary winding
birincil sargı
prime number
asal sayı
primitive
ilkel (ad)
primitive object
ilkel nesne
principal
ana, asal, başat
principal branch
başat dal, ana dal
principal components
ana bileşenler
principal directions
başat yönler
principal minor
asal altbelirten
principle of measurement
ölçüm ilkesi
print head
yazıcı kafası
print manager
yazdırma yöneticisi
print merge
birleştirerek yazdırma
print spooler
yazdırma kuyruklayıcısı
printed form
basılı form
printer
bilgiyazıcı, yazıcı
printer character
yazıcı damgası
printer control
yazıcı denetimi
printer output
yazıcı çıktısı
printer server
yazıcı paylaştırıcı
printer settings
yazıcı ayarları
printer setup
yazıcı ayarları
printing
yazma
printout
(yazılı) çıktı
printout, to
yazılı çıktı almak, bilgisayardan basmak
prior probability
önsel olasılık
priority indicator
öncelik göstergesi
priority
öncelik
priority queue
öncelikli kuyruk
priorized interrupt
öncelikli işkesme
privacy
kişisel gizlilik, mahremiyet
privacy lock
erişim kilidi
private automatic branch exchange, PABX otomatik özel santral, PABX
private key
özel anahtar, kişisel anahtar
private network
özel ağ
privatization
özelleştirme
probabilistic
olasılıksal
probability density function
olasılık yoğunluk işlevi
probability distribution function
olasılık dağılım işlevi
probability of acceptance
kabul olasılığı, onama olasılığı
probability of rejection
red olasılığı
probability theory
olasılık kuramı
probe
1) sonda, prob; 2) yoklayıcı
probe, to
sondalamak, yoklamak, araştırmak
Problem Oriented Language, POL
probleme yönelik dil, POL
problem description
problem tanımı
problem of finite differences
sonlu farklar problemi
procedural language
procedural security
Procedure Oriented Language
procedure
process
process computer
process control equipment
process control
process oriented
process oriented
process simulation
process, to
processing error
processor
processor unit
product demodulator
product engineering
product modulator
product moment
product standard
productivity
profile
program counter
program documentation
program
program linking
program manager
program module
programmable execution
programmable function key
programmable interface
programmable jack
programmable
programmable read only memory
programmed control
programmer
programming language
progressive
progressive transmission
project file
projection
projection mapping
projective properties
prologue
PROM
prompt
prompt, to
proof by induction
proof
proofing a document
yordamsal dil
yönetsel güvenlik
yordama yönelik dil
yordam
1) süreç; 2) işlem
süreç bilgisayarı
süreç denetim aygıtları
süreç denetimi
sürece yönelik
sürece yönelik
süreç benzetimi
işlemek
işleme hatası
işlemci
işlemci birimi
çarpımsal kipçözücü, eşzamanlı kipçözücü
ürün mühendisliği
çarpımsal kipleyici
çarpım momenti
ürün standardı
üretkenlik
yanay, profil
program sayacı
program belgeleme
izlence, program
program bağlama
program yöneticisi
program modülü
programlanır yürütüm
programlanır işlev tuşu
programlanır arayüz
ayarlı jak
programlanır, izlencelenir
programlanır salt oku bellek
programlı (izlenceli) denetim
programlayıcı, programcı
programlama dili
aşamalı
aşamalı iletim
proje kütüğü
1) izdüşüm; 2) öngörü
izdüşüm gönderimi
izdüşümsel özellikler
öndeyiş, önsöz
programlanır salt oku bellek
bilgi istemi, güdü (bilgisayar)
istemde bulunmak, bilgi istemek
tümevarımla tanıt
tanıt
belge doğruluğunu sağlamak
propagation constant
propagation delay
propagation error
propagation path
propagation velocity
propagation
properties
proportion
proportional action coefficient
proportional action
proportional band of a controller
proportional font
proportional printing
proportional spacing
proposition
propositional calculus
protected field
protected memory
protecting liquid
protection
protocol conversion
protocol handler
protocol insensitive
protocol layer
protocol
protocol sensitive
prototype
prototyping
proximity effect
proximity sensor
pruning
pseudo code
pseudo instruction
pseudo random number
pseudo random sequence
pseudocolouring
PSK
Public Key Data Encryption System
public data network
public domain software; freeware
public
public key
public land mobile network
public switched network
publication
publisher
pull down menu
pulsatility
pulsating
pulsating flow
yayılım sabiti
yayılım gecikmesi
yayılım hatası
yayılım yolu
yayılım hızı
yayılım
özellikler
orantı
orantılı eylem katsayısı
orantılı eylem
denetleyicinin orantısal kuşağı
orantılı font
orantılı yazım
oransal aralama
önerme
önermeler hesabı
korumalı alan
korunmuş bellek
koruyucu sıvı
koruma
protokol çevirisi
protokol kotarıcı
protokola duyarsız
protokol katmanı
protokol
protokola duyarlı
ilkörnek, prototip
prototiplendirme, ilkörneği yaratma
yakınlık etkisi
yakınlık duyucusu
budama
sözde program
sözde komut
sözde rasgele sayı
sözde rasgele dizi
sözde renklendirme
evre kaydırmalı kiplenim
kamusal anahtarlı veri şifreleme
kamusal veri ağı
kamuya açık yazılım
kamusal
kamusal anahtar
kamusal kara gezgin ağı
kamusal anahtarlamalı ağ
yayın
yayıncı
çekme menü
atımlılık
atımlı
atımlı akış
pulsating voltage
pulse
pulse amplifier
pulse amplitude modulation, PAM
pulse bandwidth
pulse carrier
pulse code modulation, PCM
pulse decay
pulse delay
pulse duration modulation, PDM
pulse interleaving
pulse modulation, PM
pulse position modulation
pulse regeneration
pulse repeater
pulse repetition rate
pulse reshaping
pulse rise time
pulse shaping circuit
pulse signalling
pulse spectrum
pulse transformer
pulse triggering
pulse width modulation
pulsed quantity
punctuation
pure strategy
pure substance
pure tone
purge, to
purify, to
purity
push down queue
pushbutton
pushbutton dialing
pushdown list
pushdown stack
pushdown storage
pushout stack
pushup list
pushup storage
puzzle
puzzle tree
atımlı gerilim
1) vurum, darbe; 2) atım
darbe yükselteci
vurum (darbe) genlik kiplenimi
darbe bant genişliği
darbeli taşıyıcı
darbe (vurum) kod kiplenimi
darbe (vurum) sönümlenmesi
darbe (vurum) gecikmesi
darbe (vurum) süre kiplenimi
darbe (vurum) serpiştirme
darbe (vurum) kiplenimi
darbe (vurum) konum kiplenimi
darbenin yeniden üretimi
darbe tekrarlayıcısı
darbe yineleme aralığı
darbe onarımı
darbe (vurum) yükselme süresi
darbe biçimlendirici devre
darbelerle işaretleşme
darbe spektrumu
darbe trafosu
darbe (vurum) tetikleme
darbe (vurum) genişlik kiplenimi
atımlı büyüklük
noktalama
yalın strateji
arı madde
salt sinüzoidal ton
temizlemek
arındırmak
arılık, saflık
son giren ilk çıkar kuyruk
basma düğmesi
tuşlu arama
ters liste
son giren ilk çıkar yığıtı
ters yığıt bellek
ilk giren ilk çıkar yığıtı
düz liste
yığıt bellek
çözmece, bulmaca
bulmaca ağacı
-QQ-factor
QASK
QPSK
nitelik çarpanı
dördün genlik kaydırmalı kiplenim
dördün evre kaydırmalı kiplenim
quad
quad tree
quadrant
quadratic form
quadratic
quadratic norm
quadrature
quadrature amplitude modulation
quadrature of a function
quadrature phase
qualifier
qualimetry
qualitative data
qualitative measurement
qualitative
quality assurance
quality control
quality factor
quality factor
quality metric
quality
quality of service, QOS
quantal response
quantitative data
quantitative measurement
quantitative
quantization error
quantization
quantize, to
quantized signal
quantizer aperture
quantizer
quantizer stepsize
quantum
quantum efficiency
quantum electronics
quantum yield
quarter phase (voltage) source
quarter wave antenna
quarter wave
quarter wave line
quartile
quasiquasistatic
quaternary signalling
query language
query session
query
queue discipline
queue, to
iki çift, dörtlü
dördün ağaç
dördün, çeyrek düzlem
ikilenik ifade, karesel ifade
ikilenik , karesel
karesel norm
1) tümlev; 2) dördün, dört evreli
dördün genlik kiplenimi
bir işlevin tümlevi
dördün evreli
niteleyici
nitelik ölçümü
nitel veriler
nitel ölçme
nitel
nitelik güvencesi
nitelik denetimi, kalite kontrol
nitelik çarpanı
nitelik oranı
nitelik ölçevi
nitelik
hizmet niteliği
var yok yanıtı
nicel veriler
nicel ölçme
nicel
nicemleme gürültüsü
nicemleme
nicemlemek
nicemlenmiş sinyal
nicemleyici açıklığı
nicemleyici
nicemleyici basamak boyu
1) nicem, 2) kuvantum
kuvantum verimliliği
kuvantum elektroniği
kuvantum verimi
çeyrekevreli kaynak
çeyrek dalga anteni
çeyrek dalga
çeyrek dalga boyunda hat
çeyrek kütle, dörttebirlik
hemen hemen, -imsi
hemen hemen duruk, duruğumsu
dört düzeyli işaretleşme
sorgulama dili
sorgulama oturumu
sorgu
kuyruk düzencesi
kuyruğa sokmak, girmek
queued access method
queued message
queueing delay
queueing system
quiesce, to
quiescent curent
quiescent point
quincux sampling
quincux
quit
quit; exit
quorum
quotation mark
quotient
kuyruklu erişim yöntemi
kuyruğa sokulmuş ileti
kuyruk gecikmesi
kuyruk sistemi
susturmak
çalışma akımı
çalışma noktası
zar beşlisi örnekleme
zar beşlisi
terk (kuyruk)
çıkış
yetersayı
tırnak imi
bölüm
-RR.F. choke
rack mounted
rack
radar altimeter
radar beacon
radar beam
radar coverage
radar deception
radar echo
radar horizon
radar intelligence
radar jammer
radar pulse
radar
radar range finder
radar range
radar tracking
radiant energy
radiant flux
radiate, to
radiation field
radiation
radiation intensity
radiation lobe
radiation pattern
radiation potential
radiation pyrometry
radiator
radicand
radio altimeter
radio beacon
radio beam
yüksek frekans söndürme bobini
raf yapısında
raf, çatı
radarlı yükseklikölçer
radar farı (parıldak)
radar hüzmesi
radar kaplamı
radar hilesi
radar yankısı
radar ufku
radar bilgi hizmeti
radar boğucu
radar darbesi
radar
radyo telemetre
radar erimi
radarla izleme
ışıyan enerji
ışıyan akı
ışımak
ışıma alanı
ışınım, ışıma
ışıma yeğinliği
ışıma lobu
ışıma örüntüsü
ışınım potansiyeli
ışınımla sıcaklık ölçümü
aktif anten, ışıyıcı
kökaltı
telsiz yükseklikölçer
radyo (telsiz) parıldağı
radyo hüzmesi
radio bearing
radio broadcasting
radio communication
radio control
radio direction finder
radio duct
radio frequency amplifier
radio frequency interference, RFI
radio frequency spectrum
radio frequency
radio guidance
radio homing
radio lens
radio modem
radio navigation
radio paging service
radio receiver
radio relay
radio relay system
radio transmitter
radio wave
radiosity
radome
ragged edge
rain attenuation
ramp function
random access memory (RAM)
random access
random error
random experiment
random field
random number generator
random process
random
random sample
random uniform number
random variable
randomization
randomize, to
randomized block design
range
range camera
range finder
range image
range measurement
range of a function
range resolution
range-bearing display
ranging accuracy
ranging error
telsizle kerteriz
radyo yayını
telsiz iletim
telsizle kumanda
telsizle yön bulma
radyo oluğu
radyo frekansında yükselteç
radyo frekansında karışma
radyo frekans izgesi (spektrumu)
yüksek frekans (sıklık)
radyolu (telsiz) güdüm
radyolu (telsiz) özgüdüm
radyo merceği
radyo modemi, telsiz modem
radyolu (telsizle) yöngüdüm
radyo çağrı hizmeti
radyo (telsiz) alıcısı
radyo bağlağı (rölesi)
radyo röle sistemi
radyo vericisi
radyo dalgası
ışınsallık
anten kaportası
düzensiz ayrıt
yağmur zayıflatması
rampa işlevi
rasgele erişimli bellek
rasgele erişim
rasgele hata
rasgele deney
rasgele alan
rasgele sayı üreteci
rasgele süreç
rasgele, raslantısal
rasgele örneklem
rasgele birbiçimli sayılar
rasgele değişken
rasgele sıralama, rasgeleleştirme
rasgeleleştirmek
rasgeleleştirilmiş öbek tasarımı
1) değer kümesi; 2) erim
erim kamerası, derinlik ölçen kamera
telemetre, uzaklıkölçer
uzaklık imgesi; erim imgesi
erim ölçümü, uzaklık ölçümü
işlevin değer kümesi
uzaklık çözünürlüğü
uzaklık-kerteriz ekranı
telemetre (uzaklık ölçümü) doğruluğu
telemetre (uzaklık ölçümü) hatası
rank
rank correlation
rank of a matrix
rank order filtering
raster grid
raster scan
rate adaptation
rate
rate time
rated current
rated frequency
rated operating conditions
rated output power
rated value
rating
rating plate
rating scale
ratio detector
ratio meter
rational number
rationalization
raw data
raw
ray
ray tracing (computer graphics)
RC coupling
reactance
reaction
reaction set
reaction time
reactive attenuator
reactive energy meter
reactive power meter
reactive
read only memory, ROM
read write cycle
read write
readability
reader
readout
ready status word
real function
real image
real line
real part
real system
real time
real time processing
real world scene (virtual reality)
real-time multitasking
1) kerte, 2) sıra
sıra ilintisi
matrisin kertesi
sıra süzgeçlemesi
tarama ızgarası
satır satır tarama
hız uyarlaması
hız, oran
hız süresi
anma akımı
anma frekansı
tanımlı çalışma koşulları
anma gücü
atanmış değer, tanımlı değer
1) değerleme; 2) izlenme oranı (TV)
anma değerleri plakası
değerleme ölçeği
oran sezicisi
oranölçer
rasyonel sayı, oransal sayı
ussallaştırma, akılcılaştırma\
ham veri, işlenmemiş veri
işlenmemiş
ışın
ışın izleme
direnç-sığaç bağlaşımı
sanal direni, tepkinlik
1) tepkime (kimya); 2) tepki (dinamik)
tepki kümesi
1) tepkime süresi; 2) tepki gecikmesi
tepkin zayıflatıcı
tepkin enerji ölçeri
tepkin güçölçer
tepkin
salt okunur bellek, SOB
okuma yazma çevrimi
okuma yazma
okunaklılık, okunurluk
okuyucu
okuma
hazır durum bilgisi
gerçek işlev
gerçek görüntü
gerçek doğru
gerçek kısmı
gerçek sistem
gerçek zamanda, gerçek zamanlı
gerçek zamanda işleme
gerçek dünya sahnesi
gerçek zamanlı çok ödevli işletim
realizability
realizable
realizable system
realize, to
rearrange
reasonableness check
reasoning
reassembly
reassign, to
rebooting; rebootstrapping
recall, to
receipt
receive buffer
receive only
receive only terminal
receive power
receive, reception
receive, to
receiver
receiver noise
receiver noise figure
receiver operating characteristics
receiver terminal
receiving amplifier
receiving frequency
recent
receptacle
reception
receptivity
reciprocal
reciprocal two port network
reciprocity
reclamation
recognition
recombination
reconfiguration
reconstructed signal
reconstruction
record
record layout
record length
record segmentation
recordable optical disk
recorded broadcasting
recorder
recording (measuring) instrument
recording density
recording device
recording measuring instrument
recording medium
gerçeklenebilirlik
gerçeklenir, gerçekleştirilebilir
gerçeklenebilir sistem
gerçekleştirmek, greçeklemek
yeniden düzenlemek
olabilirlik sınaması
akıl yürütme, uslamlama
yeniden kurma
yeniden atamak, yeniden tahsis etmek
yeniden yükleme
geri çağırmak
alındı
alış yastıkbelleği
salt alıcı, salt alır
salt alıcı uçbirim
alış gücü
alış
almak
alıcı, almaç
alıcı gürültüsü
alıcı gürültü sayısı
karar vericinin etkinliği
alış uçbirimi
alış yükselteci
alış sıklığı
en son
yuva
1) alımlama; 2) alma; alış
alırlık
karşılıklı
karşılıklı iki kapılı devre
karşılıklılık
geri isteme
tanıma
yeniden birleşme
yeniden düzenleşim
yeniden oluşturulan (geriçatılan) sinyal
geriçatma, yeniden oluşturma
1) kayıt, 2) tutanak
tutanak planı
tutanak uzunluğu
tutanak bölütlemesi
yeniden yazılabilir optik disk
banttan yayın
kayıt aygıtı
kaydedici ölçme aleti
kayıt yoğunluğu
kayıt elemanı, kayıt aygıtı
kaydeden ölçme aygıtı
kayıt ortamı
recoverable
recovery
recovery procedure
recovery time
recovery voltage
rectangular lattice
rectangular pulse
rectangular waveform
rectification
rectified value
rectifier
rectifier instrument
rectilinear
recursion
recursive filter
recursive procedure
recycle, to
redirecting
Reduced Instruction Set Computer
reduced-carrier transmision
reduction
redundancy
redundancy reduction
redundant
redundant code
redundant constraint
redundant information
reed contact
reel
reengineering
reentrant program
refer, to
reference
reference conditions
reference configuration
reference data
reference equivalent
reference generator
reference level
reference material
reference noise
reference operating conditions
reference paper
reference point
reference standard
reference value scale of a quantity
references
reflect, to
reflectance map
kurtarılabilir, toparlanır
kurtarma, toparlanma
hatadan toparlanma süreci
toparlanma süresi
toparlanma gerilimi
dikdörtgenel örgü
dikdörtgen darbe
dikdörtgen dalgabiçimi
doğrultma
doğrultulmuş ortalama değer
doğrultucu, doğrultmaç
doğrultuculu alet
doğrulu
özyineleme
özyineli süzgeç
özyineli yordam
yeniden çevrime sokmak
yeniden yönlendirme
‹ndirgenmiş Komut Takımlı Bilgisayar
ufaltılmış taşıyıcıyla iletim
indirgeme, azaltma
artıklık
artıklık arıtımı
artık
artıklı kod
artık kısıt
artık bilgi
dilli kontak
makara
yeniden yapılanma
yineli girilebilen program
1) kaynak göstermek; 2) ilgi kurmak,
değinmek, 3) bakmak, başvurmak
1) kaynak, başvuru; 2) dayanak
dayanak koşullar
dayanak düzenleşimi
dayanak verisi
dayanak eşdeğeri
kalibrasyon üreteci
dayanak düzeyi
dayanak malzeme
dayanak gürültü
dayanak çalışma koşulları
kaynak makale
dayanak noktası
dayanak standart
bir büyüklüğün dayanak değer ölçeği
kaynakça
yansıtmak
yansırlık haritası
reflected wave
reflecting object
reflection coefficient
reflection loss
reflection mode fiter
reflection
reflectivity
reflector
refracted wave
refraction
refractive index profile
refresh rate
refresh, to
refrigerant
regeneration
regenerative pulse repeater
regenerative repeater
region growing
region merging
region of convergence
register arrangement
register oriented architecture
register
registered trademark
regression
regression curve
regression equation
regression line
regular estimator
regular point
regularity
regularization
regulator problem
reiterate, to
reject, to
rejection band
rejection filter
relational database
relational
relational language
relational operator
relative address
relative error
relative frequency
relative
relative power level
relative precision
relative spectral sensitivity
relative strength
relativistic
yansıyan dalga
yansıtan nesne
yansıma katsayısı
yansıma yitimi
yansıma kipli süzgeç
yansıma
yansıtırlık
yansıtaç
kırılan dalga
kırılma
kırılma indis profili (yanayı)
yenileme hızı
yenilemek, tazelemek
soğutkan
1) yeniden üretim, 2) ekran yineleme sıklığı
darbe tekrarlayıcısı
onaran (yeniden üretici) yineleyici
bölge büyütme
bölge kaynaştırma
yakınsama bölgesi
yazmaç düzenleşimi
yazmaca dayalı mimari
saklayıcı, yazmaç (elekt.)
müseccel marka
bağlanım, regresyon
bağlanım eğrisi
bağlanım denklemi
bağlanım çizgisi
düzenli kestirici
düzenli nokta
düzenlilik
düzenlileştirme
düzenleyici problemi
yinelemek
geri çevirmek
söndürme bandı
söndürme süzgeci
ilişkisel veri tabanı
ilişkisel
ilişkisel dil
ilişkisel işleç
göreli adres
bağıl hata, göreli hata
göreli frekans (sıklık)
göreli, göreceli, bağıl
göreli güç düzeyi
göreli kesinlik
göreli spektral duyarlılık
göreli büyüklük
görelilik uyarınca
relativity theory
relaxation labelling
relaxation oscillation
relaxation time
relay actuation time
relay actuator
relay
relay satellite station
release (software)
release command
release current
release mechanism
release state
release time
release, to
relevance
reliability engineering
reliability
reliable instrument
relocatability
relocatable address
relocatable program
relocate, to
reluctance
reluctivity
remainder
remark
remedial maintenance
reminder
remote access data processing
remote access
remote batch entry
remote batch processing
remote job entry
remote log in
remote loopback
remote processing
remote site
remote terminal
remote
remote workstation
removable keyboard
remove a virus, to
remove, to
rename, to
render, to
reneging
reorder, to
reorganize, to
görelilik kuramı
(kısıt) gevşetmeli etiketlendirme
gevşeme salınımı
gevşeme süresi
bağlak tutma gecikmesi
bağlak (röle) eyleyicisi
bağlak, röle
röle uydu istasyonu
sürüm
salma komutu (röle)
salma akımı (röle)
salıcı (röle)
salma durumu (röle)
salma süresi (röle)
1) (özgür) bırakmak, 2) yayımlamak; 3)
salmak
ilgililik, anlamlılık
güvenilirlik teknikleri
güvenilirlik
güvenilir alet
yer değişirlik
yeniden düzenlenir adres
yer değiştirebilir program
yer değiştirmek
manyetik direni
özgül manyetik direnç
kalan
not, açıklama
onarıcı bakım
anımsatıcı
uzaktan bilgi işleme
uzaktan erişim
uzaktan toptan giriş
uzaktan toptan işleme
uzaktan iş girişi
uzaktan oturum açma
uzak döngü sınaması
uzakta işleme
uzak yerleşke
uzak uçbirim
uzak, uzaktan
uzak iş istasyonu
ayrılabilir klavye
virüsü temizlemek
kaldırmak, çıkarmak
yeniden adlandırmak
imge oluşturma (ekranda)
terk (kuyruk)
yeniden düzenlemek
yeniden düzenlemek, örgütlemek
repaginate, to
yeniden sayfalamak
repeat request
yineleme istemli
repeatability of a measuring instrument ölçme aygıtının yinelenebilirliği
repeatability of measurements
ölçümlerin yinelenebilirliği
repeatability
yinelenebilirlik
repeater
yineleyici
repeater-jammer
yineleyici-boğucu
repertoire
dağarcık
replace mode
üstüne yazma kipi (yazı işlem)
replace, to
yerine koymak, değiştirmek
replication
kopyalarak çoğaltma
report
rapor
report, to
rapor vermek, raporlamak
repository
havuz
represent, to
gösterimlemek, temsil etmek
representation
gösterim; gösteriliş, temsil
representative sample
temsili örnek
reproducibility of measurements
ölçmede yeniden üretilebilirlik
reproduction
1) özdeşbaskı; 2) yeniden üretim
repulsion
geritepki
request for information, RFI
proje bilgi ilanı
request for proposal, RFP
proje öneri ilanı
request
istek
request repeat, ARQ
hata durumunda yineleme
required page break
istenen sayfa sonu
requirement
ister
requirements analysis
isterler analizi
reservation
yer ayırtımı
reserve, to
saklamak, ayırmak
reserved word
özel sözcük
reset, to
ilk duruma getirmek; yeniden konumlamak
resident infector
bellekte yerleşik virüs
resident routine
yerleşik yordam
resident
yerleşik
residual carrier
taşıyıcının kalıntısı
residual error rate
kalıntı hata oranı
residual magnetism
kalıntı mıknatıslık
residual signal
kalıntı sinyali
residual voltage
kalıntı gerilimi
residue
kalıntı
residue of an approximation
yaklaşıklığın kalıntısı
resilient
aksaklığa dayanıklı
resistance
direni
resistance multiplier
direnç çevirici
resistance thermometer
dirençli sıcaklıkölçer
resistivity
direnillik
resistor
direnç
resize, to
yeniden boyutlandırmak
resolution
ayırma duyarlılığı, çözünürlük
resolution of an indicating device
gösterge elemanının çözünürlüğü
resolving power
resonance
resonance frequency
resonance method of measurement
resonant cavity
resonant circuit
resonant mode filter
resonant peak
resonator
resource allocation
resource
response
response characteristics
response curve
response time
rest mass
restart point
restart, to
restoration
restore button
restoring force
restoring torque
restrict, to
restricted document
result of a measurement
resume
retail
retention period
reticle
retransmission
retrieval
retrieve, to
retry, to
return code
return
return instruction
return line
return loss
return to zero unipolar (bipolar)
returned value
reusable program
reusable
reuse distance
reverberation
reverse channel
reverse charge
reverse engineering
reverse video
reversibility
reversible process
çözme gücü
çınlama
çınlama frekansı (sıklığı)
çınlamalı ölçme yöntemi
çınlamalı kovuk
çınlamalı devre
çınlama kipli süzgeç
çınlama doruğu
çınlayıcı
özkaynak atama, özkaynak ayırtımı
özkaynak
1) yanıt, 2) tepki
tepki özelliği
tepki eğrisi
tepki süresi
duruk kütle
yeniden başlama noktası
yeniden başlama
onarım
önceki duruma getirme düğmesi
geri çağrım kuvveti
geri getirme burusu
sınırlamak, kısıtlamak
erişim kısıtlı belge
ölçüm sonucu
1) sürdür (eylem), 2) özgeçmiş
perakende
tutma süresi
telçapraz
yeniden iletim
geri kazanım
erişmek, geri kazanmak
yeniden denemek
dönüş kodu
geri dönüş
geri dönüş komutu
dönüş hattı
geri dönüş kaybı (yitimi)
sıfıra dönüşlü tek (çift) kutuplu
geri getirilen değer, dönen değer
yeniden kullanılır program (izlence)
yeniden kullanılır
petek büyüklüğü (cep telefonu)
yankılaşım
ters yönde kanal
ödemeli
tersine mühendislik
ters video
tersinirlik
tersinir süreç
reversible reaction
reversible
revert, to
review, to
revision bar
revision symbol
revolution
rewind, to
rewritable optical disk
rheostatic starter
rhombic antenna
ribbon
Rician fading channel
ridge
right alignment
right indent
right justify, to
right margin
ring
ring counter
ring network
ring topology
ringback
ringback tone
ringing
ringing circuit
ringing frequency
ringing
ringing tone
ripple
ripple through counter
ripple voltage
rise time
risk analysis
risk assessment
risk
risk function
risk management
RMS value
roaming access number
roaming
robot controller
robot joints
robot
robotic arm
robotics
ROC
rod reflector
roll-off
roll-off rate
tersinir tepkime
tersinebilir, tersinir
dönmek, tersinmek
gözden geçirmek
değişiklik çubuğu
değişiklik simgesi
dolanım
geri sarmak
yeniden yazılabilir optik disk
dirençli yol verici
baklava anten
şerit
Rice tipi sönümlemeli kanal
sağrı
sağa hizalama
sağdan girinti
sağa yanaştırmak
sağ boşluğu
1) halka; 2) zil
halka sayaç
halka tipi ağ
halka topolojisi
geri arama (telefon)
zil geri çaldırma tonu
1) geçici salınım; 2) (telefon) arama
çağrı devresi
çaldırma frekansı
parazit salınım
çaldırma sinyali, zil tonu
tepecik, kıpırtı
eşzamansız sayaç
kıpırtı gerilimi
yetişme süresi, yükselme süresi
risk analizi
risk değerlendirmesi
çekince
çekince işlevi
risk yönetimi
etkin değer
gezeleyen abonenin erişim numarası
gezeleme
robot denetleyici
robot eklemleri
robot
robot kolu
robotbilim
karar vericinin etkinliği
çubuk yansıtıcı
azalma
azalma eğilimi
roll-out
rollerball
ROM
root (of an equation)
root compiler
root contours
root directory
root element
root locus branch
root locus
root mean square value, r.m.s. value
root node
rotary switch
rotating attenuator
rotating field
rotation
rotor, armature
round down
round off
round up
roundtrip delay
route
router
routine
routine test
routing digits
routing table
routing
row matrix
row parity check
row rank
royalty
rule based
run stream
run time module
run time
run, to
run-time environment
run-time version
running foot(ing)
running heading
running of a program
runt frame
önceliklendirme
yuvartop
salt okunur bellek, SOB
(bir denklemin) kökü
taban derleyici
kök çevritleri
kök rehberi
kök öğe
kök yereğrisi dalı
kök yereğrisi
etkin değer
kök düğüm
döner anahtar
döner zayıflatıcı
döner alan
1) dolam (fizik), 2) dönme
döneç
aşağı yuvarlama
yuvarlama
yukarı yuvarlama
gidiş geliş gecikmesi
yol
yol atayıcı, yönlendirici
1) yordam; 2) olağan, sıradan
parça deneyi, tek tek sınama
yönlendirme sayamakları
yol atama çizelgesi
yol atama
satır matris
satır boyu eşlik denetimi
satır kertesi
telif hakkı
kuralcı, kurala dayalı
iş kuyruğu
çalıştırma birimi
yürütüm süresi
geçirmek; çalıştırmak; yürütmek
çalıştırma ortamı
çalıştırma sürümü
yinelenen altlık
yinelenen başlık
programın yürütümü
kırpık çerçeve
-SS-interface
saddle point equilibrium
S-arayüzü
eğer noktası dengesi
safety factor
safety margin
salami technique
salient point
salient pole
sample
sample and hold action
sample design
sample point
sample size
sample space
sampled data system
sampled data transducer
sampled
sampled signal
sampler
sampling action
sampling distribution
sampling frequency
sampling lattice
sampling
sampling plan
sampling test
sampling with replacement
satellite communication system
satellite computer
satellite earth station
satellite exchange
satellite navigation system
satellite relay
satellite
saturable
saturated magnet
saturation
saturation testing
save as, to
save, to
sawtooth generator
sawtooth pulse
sawtooth wave
scalability
scalable architecture
scalable coding
scalable network
scalar product
scalar quantity
scalar
scale division
scale factor
scale interval
güvenlik katsayısı
güvenlik payı
salam dilimi tekni¤i
taç noktası
çıkık kutup
1) örnek; 2) örneklem
örnekle tut eylemi
örneklem tasarımı
örneklem noktası
örneklem büyüklü¤ü
örneklem uzayı
örneklenmiş dizge
örneklenmiş dönüştürücü
örneklemeli, örneklenmiş
örneklenmiş sinyal
örnekleyici
örnekleme eylemi
örnekleme da¤ılımı
örnekleme sıklı¤ı
örnekleme örgüsü
örnekleme
örnekleme planı
örneklemeli sınama
yerine koyarak örnekleme
uydu iletişim dizgesi
uydu bilgisayar
uydu yer istasyonu
uydu santral
uydu yöngüdüm sistemi
uydu ba¤la¤ı (rölesi)
uydu
doymalı
doygun mıknatıs
doygunluk
hacim sınaması
yeni adla saklamak
saklamak
testere dalgası üreteci
testere dişi darbesi
testere dişi dalgası
ölçeklenirlik
evrimli mimari, ölçeklenebilir mimari
ölçeklenir kodlama, hız ayarlı kodlama
ölçeklenebilir a¤
içsel çarpım, sayıl çarpım
sayıl büyüklük
sayıl, skalar
ölçek böleyi
ölçek çarpanı
ölçek böley de¤eri
scale length
scale mark
scale marking
scale numbering
scale
scale range
scale space filtering
scale space
scale, to
scaling factor
scan a disk for viruses, to
scan line
scanner
scanning device
scanning electron microscobe
scanning frequency
scanning
scatter diagram
scatter, to
scattering loss
scattering
schedule
schedule, to
scheduling
Schotkey contact
scientific notation
scintillation
scissoring
SCPC
scramble a signal, to
scrambler
scrap file
scratch file
scratchpad memory
screen
screen burn
screen capture
screen efficiency
screen efficiency
screen grid
screen printing
screen saver
screen shot
screen terminal
screen, to
screened cable
script
scripting
scroll box
scroll by the windowful
ölçek boyu, ölçek uzunlu¤u
ölçek işareti
ölçek imleme
ölçek numaralandırma
ölçek
ölçek erimi
ölçek uzayında süzgeçleme
ölçek uzayı
ölçeklemek
ölçekleme katsayısı; ölçek
bir diskte virüs aramak
tarama çizgisi
tarayıcı
tarama aygıtı
taramalı elektron mikroskobu
tarama sıklı¤ı
tarama
saçılma çizene¤i
saçılmak
saçılım kaybı (yitimi)
saçılım
zaman çizelgesi
çizelgelemek
zaman çizelgelemesi
Schotkey konta¤ı
bilimsel gösterim (simgelem)
kırpışma
makaslama
taşıyıcı başına bir kanal
bir sinyali çırpma
çırpıcı
karalama kütü¤ü
çalışma kütü¤ü
müsvedde bellek
1) ekran; 2) siper
ekran yanı¤ı
ekran yakalama
ekran verimlili¤i
ekran verimlili¤i
ekran ızgarası
ekranın basımı
ekran koruyucu
ekran resmi
ekranlı uçbirim
1) elemeden geçirmek; 2) ekranlamak
ekranlı kablo
senaryo
senaryo yazımı
yukarı akıtma imleci
pencere dolusu kaydırma
scroll mode
scrolling
scrolling terminal
sea clutter
sea returns
seal
sealing end
search and replace
search coil
search cycle
search engine
search key
search path
seasonal variation
secondary diagonal
secondary emission
secondary
secondary radiation
secondary relay
secondary routes
secondary standard
section
section break
section heading
section mark
section start
section termination
section title
sectionalising joint
sector
secure computer system
security administrator
security administrator
security analysis
security audit trail
security breach
security classification
security configuration
security copy; backup copy
security filter
security kernel
security layer
security lock
security measure
security of data
security of information
security officer
security policy
security shell
security strategy
akmalı kip
akma, akıtma
akmalı ekran
denizden parazit yansıma
deniz yankısı
sızdırmazlık ö¤esi
sızdırmaz uç (kablo)
bul ve de¤iştir
arama bobini
arama çevrimi
arama mekanizması
arama anahtarı
arama yolu
mevsimlik de¤işim
ikincil köşegen
ikincil salım
ikincil
ikincil ışıma
ikincil röle
ikincil yollar
ikincil standart
1) kesit; 2) kesim, bölüm
bölüm sonu
bölüm başlı¤ı
bölüm imi
bölüm başlangıcı
kesim sonlandırması
bölüm başlı¤ı
ayırma eki (kablo)
kesim, sektör
güvenli bilgisayar sistemi
güvenlik yöneticisi
güvenlik yönetmeni
güvenlik analizi
güvenlik denetimi izi
güvenlik ihlali
güvenlik sınıflaması
güvenlik düzenleşimi
yedek kopya
güvenlik süzgeci
güvenlik kabu¤u
güvenlik katmanı
güvenlik kilidi
güvenlik önlemi
veri güvenli¤i
bilgi güvenli¤i
güvenlik sorumlusu
güvenlik yönetimi
güvenlik kabu¤u
güvenlik stratejisi
security violation
seek, to
segment
segment mark
segment, to
segmentation
segmented encoding law
seize, to
seizure
select all
select, to
selection signal
selective call processing
selective dump
selective erasing
selective fading
selective reflection
selective
selective sort
selectivity
selector channel
selector circuit
selector switch
self adapting
self
self-adaptive system
self-complementing code
self-destructing program
self-documenting
self-explanatory
self-maintained discharge
self-organizing
self-parking disk drive
self-testing
semantic error
semantic labelling
semantic region growing
semantics
semaphore
semi-permanent connection
semiautomatic controller
semiconductor memory
semiconductor sensor
semiconductor switch
semiconductor
semiotic
send point
send, to
sense
sense, to
güvenli¤i bozma
aramak
bölüt
bölüt imi
bölütlendirmek
bölütleme, bölütlendirme
bölütlü nicemleme kuralı
ele geçirmek
yakalama
tümünü seç
seçmek
seçme sinyali
seçici ça¤rı hizmeti
seçici döküm
seçerek silme
seçici sönümlenme
seçici yansıma
seçmeli, seçici
seçmeli ayıklama
seçicilik
seçici kanal
seçici devre
seçici anahtar
özuyarlamalı
öz , kendi, oto
özuyarlanan sistem
kendini tümleyen kod
kendini yok eden program
kendini belgeleyen
kendinden açıklamalı
kendini sürdüren boşalma
kendini örgütleyen
otomatik park özellikli disk sürücü
otosınama, otosınamalı
anlambilimsel hata
anlambilimsel etiketlendirme
anlambilimsel bölge büyütme
anlambilim
semafor
yarıkalıcı ba¤lantı
yarıotomatik denetleyici
yarıiletken bellek
yarıiletken duyucu
yarıiletken anahtar
yarıiletken
göstergebilim
veriş noktası
göndermek, hatta vermek
1) anlam; 2) do¤rultu
duyumsamak
sensing circuitry
sensitiser
sensitive data
sensitivity analysis
sensitivity coefficient
sensitivity
sensitivity label
sensitivity ratio
sensor array
sensor based system
sensor data
sensor
sensor fusion
sensor measurement
sentence
separable filter
separable polynomial
separator
sequence number
sequence
sequence, to
sequencer
sequencing
sequential access
sequential circuit
sequential control
sequential logic element
sequential program
sequential search
sequential
sequential test
serial adder
serial communication
serial correlation
serial device
serial
serial I/O
serial interface
serial port
serial port
serial programming
serial to parallel conversion
serial transfer
serializer
series circuits
series compensation
series connection
series resonant circuit
server
duyucu devresi
duyarlayıcı
duyarlı veri, kritik veri
duyarlılık analizi
duyarlılık katsayısı
duyarlılık
duyarlılık etiketi
duyarlılık oranı
duyucu dizilimi
duyuculara dayalı sistem
duyucu verileri
duyargaç, duyucu
duyucu tümleştirme
duyucuyla ölçüm
tümce
ayrışır süzgeç
ayrılabilir çokterimli
ayırıcı
ardışım sayısı
sıra, ardışım
sıralamak, ardıştırmak
ardıştırıcı, dizici
ardıştırma, sıralama
sıradan erişim
ardışıl devre
ardışıl denetim
ardışık mantık ö¤esi
ardışıl program
ardışıl arama
sıralı, ardışık, ardışıl
ardışık sınama
dizisel toplayıcı
seri (dizisel) iletişim
seri (dizisel) ilinti
dizisel aygıt
dizisel, seri
seri (dizisel) giriş-çıkış
dizisel arayüz
dizisel kapı, dizisel iskele
seri (dizisel) iskele
dizisel (seri) programlama
diziselden (seriden) paralele çevirme
seri (dizisel) aktarım
sıralandırıcı, sıra numarası verme
dizi devreler
dizisel (seri) denkleştirme
dizisel (seri) ba¤lantı
dizisel (seri) çınlamalı devre
1) işgören; 2) sunucu, paylaştırıcı (bilgisayar
a¤ı)
service access point, SAP
service call
service contact
service
service interworking
service line
service message
service position (mechanical switch)
service program
service provider
service time
service user
serving
servoamplifier
session layer
session
set
set membership
set noise
set of integers
set up
set up time (call)
set up, to
set, to
setting
settling time
severity
shade, to
shader
shadow column instrument
shadow factor
shadow
shadow region
Shannon limit
shape from shading
shape
shaped conductor
share, to
shared program
shareware
sharp
sharpness
shear, to
shearing stress
sheath
sheet feeder
shelf life
shelfware
shell document
shell
hizmet erişim noktası
hizmet ça¤rısı
hizmet sorumlusu
hizmet, işgörü
hizmette birlikte çalışma
hizmet hattı
hizmet iletisi
işletme konumu
hizmet programı
hizmet sa¤layıcı, hizmet sunucu
hizmet süresi
hizmet kullanıcı
dış örtü (kablo)
servomekanizma yükselteci
oturum katmanı
oturum
1) küme, 2) elektriksel aygıt, alıcı,
küme üyeli¤i
alıcı gürültüsü. alet gürültüsü
tamsayılar kümesi
kurma; kurgu, düzen
kurulma süresi (ça¤rı)
kurmak, hazırlamak
ayarlamak
ayar
yatışma süresi
önem, vahamet
gölgelendirmek, tonlandırmak
gölgelendirici
gölge göstergeli alet
gölge faktörü, kırınım faktörü
gölge
(elektromanyetik) gölgeli bölge
Shannon sınırı
tonlamadan şekil elde etme
şekl
profil iletken
paylaşmak
paylaşılmış program
kamusal yazılım, paylaşılan yazılım
seçik (görüntü)
seçiklik
kaykılmak, makaslanmak
makaslama zorlaması
kılıf (kablo)
ka¤ıt besleyici
raf ömrü
kullanıma hazır yazılım
kabuk belge
kabuk
SHF
shield
shield grid
shielded line
shielded line pair
shift instruction
shift
shift key
shift out character, SO
shift pulse
shift register
ship to shore communication
ship transmitter
shipborne radar
shock excitation
shore based radar
short circuit admittance
short circuit impedance
short circuit operation
short haul
short time
short, to
shortcut
shredder
shrink, to
shuffling
shunt fed
shunt
sibling element
sibling nodes
side looking radar
sideband suppression
sideband
sidebars
sidelit screen
sidelobe
sidelooking radar
sidetone
sift, to
sight
sign
sign bit
sign character
sign digit
sign magnitude arithmetic
sign off, to; sign out, to
sign on
signal
signal analysis
signal comparator
süper yüksek sıklık (3 - 30 GHz)
1) koruyucu ekran; 2) zırh (kablo)
koruma ızgarası
ekranlı hat
ekranlı hat çifti
kaydırma komutu
kaydırma
üst damga tuşu
özel koda geçiş damgası
kaydırma darbesi
kayan yazmaç
kıyı gemi arası iletişim
gemi vericisi
gemi radarı
şok uyarım
kıyı radarı
kısa devre geçirisi
kısa devre çelisi (empedansı)
kısa devrede çalışma
kısa erimli
kısa süreli
kısa devre yapmak
kısa yol
ka¤ıt ö¤ütücü
küçültmek, büzmek
karılma, devşirim
paralel beslemeli
şönt
kardeş ö¤e
kardeş dü¤ümler
yanal gözleyen radar
yanbant bastırımı
yanbant
kenar çubukları
yandan aydınlatılmış ekran
yankulak
yana bakan radar
yanton
elemek
görüş
1) im, 2) işaret
işaret biti
işaret damgası
işaret sayama¤ı
işaret-genlik aritmeti¤i
oturumu kapatmak
oturum açmak
1) sinyal, işaret; 2) im
sinyal (işaret) çözümleme
sinyal karşılaştırıcı
signal components
signal conditioning
signal constellation
signal converter
signal element
signal flow graph
signal generator
signal interference ratio, SIR
signal inversion
signal reconstruction
signal regeneration
signal to noise ratio, SNR
signalling current
signalling frequency
signalling
signalling information
signalling interworking
signalling message discrimination
signalling message
signalling network
signalling point
signalling route
signalling system
signalling time slot
signature
signed number
significance
significance loss
significant digit
signification
signifier
signum function
similar figures
similar matrices
similarity
simple harmonic motion
simple pole
simple root
simplex communication
simplex
simulate, to
simulated annealing
simulation
simulation game
simulation run
simulator
simultaneous operation
simultenous
single address instruction
sinyal bileşenleri
sinyal (işaret) iyileştirme
sinyal (işaret) yıldızkümesi
sinyal (işaret) çevirgeci
sinyal (işaret) ö¤esi
sinyal (işaret) akış çizgesi
sinyal (işaret) üreteci
sinyal (işaret) karışma oranı
sinyal (işaret) evirme
sinyalin geriçatılması
sinyal (işaret) onarımı
sinyal (işaret) gürültü oranı
imleşim (sinyalleşme) akımı
imleşim frekansı (sıklı¤ı)
imleşim, sinyalleşme
imleşim (sinyalleşme) bilgisi
imleşimde (sinyalleşmede) birlikte çalışma
imleşim iletisi sınıflaması
imleşim (sinyalleşme) iletisi
imleşim (sinyalleşme) şebekesi
imleşim (sinyalleşme) noktası
imleşim (sinyalleşme) yolu
imleşim (sinyalleşme) dizgesi
imleşim (sinyalleşme) zaman dilimi
imza
işaretli sayı
anlamlılık
anlamlı sayamak yitimi
önemli sayamak, anlamlı basamak
anlam
gösteren
imlev, işaret işlevi
benzeş şekiller
benzeş matrisler
benzeşim
yalın harmonik (uyumcul) devinim
yalın kutup
yalın kök
tek yönlü iletişim
tek yönlü
benzetim kurmak, benzetim yürütmek,
benzetimlemek
benzetimli tavlama
benzetim
benzetim oyunu
benzetim yürütümü
benzetici
eşanlı işletim
eşanlı
tek adresli komut
single board computer
single byte instruction
single channel per carrier
single chip computer
single frequency operation
single input multiple output, SIMO
single input single output, SISO
single instruction, multiple data
single mode fiber
single pass
single phase (voltage) source
single precision
single shot flip-flop
single sideband (SSB) modulation
single
single user (operating) system
single wire circuit
single-wire transmission line
singular point
singular solution
singular
singularity
sink
sinusoidal transfer function
size
skeleton
sketch
skew
skew symmetric matrix
skewness
skin effect
skip distance
skip distance
skip, to
skip, to
sky wave
slack variable
slant
slash
slave file
slave mode
slave terminal
sleep mode
slew rate
slice
slide
slider box
sliding contacts
sliding mode control
sliding shutter
tek kartlı bilgisayar
tek sekizli (baytlı) komut
taşıyıcı başına bir kanal
tek yongalı bilgisayar
tek frekanslı işletim
tek girdili çok çıktılı
tek girdili tek çıktılı
tek komut çoklu veri
tek kipli lif
tek geçişli
tek evreli kaynak
tek duyarlı
tek durumlu kapan
tek yanbant kiplenimi
tek
tek kullanıcılı işletim sistemi
tek telli devre
tek telli iletim hattı
tekil nokta, tekillik noktası
tekil çözüm
tekil
tekillik
alış noktası, yutak
sinuzoidal aktarım işlevi
boy, büyüklük
çatı, iskelet
taslak, skeç
kaykı
eksi bakışımlı matris
1) yamukluk (olasıl.); 2) kayıklık
deri olayı
atlama uzaklı¤ı
atlama uzaklı¤ı
atlamak, sıçramak
atlamak, sıçramak
iyonosferik dalga
arttıran yapay de¤işken
1) e¤im; 2) e¤ik, verev
e¤ik çizgi
ba¤ımlı kütük
yamak türü çalışma, yamak kipi
ba¤ımlı uçbirim
beklemede, nöbette
yetişme hızı (elektronik)
dilim
1) saydam (foto¤.); 2) kayma
yukarı akıtma imleci
kayar de¤eçler
kayan kipli denetim
disket sürgüsü
slip
slit
slope
slot
slot array
slot radiator
slot reader
slotted ALOHA
slow motion
smart card
smooth curve
smooth traffic
smoothing capacitor
smoothing coil
smoothing
smoothness constraint
smoothness
snapshot
snow
SNR
socket
soft bomb
soft computing
soft copy
soft crash
soft decision
soft error
soft failure
soft function key
soft limiter
soft modem
soft shorting
soft start
software aided
software bomb
software development cycle
software development library
software development
software documentation
software feature
software house
software library
software life cycle
software lockout
software maintenance
software package
software piracy
software protection
software release
software reset
kayma (motor)
yarık
bayır, e¤im
1) yuva (donanım); 2) dilim (zaman)
yarık dizilimi
yarık ışıyıcı
yuvalı okuyucu
dilimli ALOHA
a¤ır çekim
akıllı kart
pürüzsüz e¤ri
düzgün trafik
süzgeçleme sı¤acı
şok bobini
düzleme, yumuşatma
düzlük kısıtı
düzlük, yumuşaklık
enstantane
karlanma
sinyal (işaret) gürültü oranı
duy
yazılım bombası
yapay zeka ile hesaplama
elektronik kopya
bilgi yitirmeden çöküş
yumuşak karar
geçici hata
geçici bozukluk
programlanır işlev tuşu
yumuşak kırpıcı
yazılıma dayalı modem
kısmi kısa devre
yumuşak kalkış
yazılım destekli
yazılım bombası
yazılım geliştirme çevrimi
yazılım geliştirme kütüphanesi
yazılım geliştirme
yazılım belgeleme
yazılım özniteli¤i
yazılım evi
yazılım kütüphanesi
yazılım yaşam çevrimi
programla koruma
yazılım bakımı
yazılım paketi
yazılım korsanlı¤ı
yazılımla koruma
yazılım sürümü
yeniden başlatma (yazılımla)
software security measure
software security
software system
software tool
software vandalism
software
softwired
solar panel
solenoid magnet
solid bond
solid conductor
solid error
solid modelling
solid
solid state amplifier
solid state components
solid state device
solid state display
solid state
solid state memory
solid state physics
solution
solution set
solvent
sort key
sort order
sort sequence
sort, to
sorting criteria
sound card; sound board
sound carrier
sound energy flux
sound pressure
source coding
source current
source document
source file
source language
source program
source program library
source routing
source voltage
space
space bar
space character
space charge
space code
space communication
space diversity
space division switching
yazılım güvenlik önlemleri
yazılıma dayalı güvenlik
yazılım sistemi
yazılım aracı
yazılım vandallı¤ı
yazılım
programlanmış
güneş paneli
dolanaçlı mıknatıs
do¤rudan ba¤lama (kablo)
som iletken
kalıcı hata
katı cisim modellemesi
som, katı
katıhal yükselteci
katıhal bileşenleri
katıhal aygıtı
katıhal ekran
katıhal
katıhal bellek
katıhal fizi¤i
1) çözelti, eriyik; 2) çözüm
çözüm kümesi
çözgen
ayıklama anahtarı
sıralama düzeni
ayıklanan dizi, sıralanan dizisi
ayıklamak, sıralamak
ayıklama ölçütü
ses kartı
ses taşıyıcısı
ses enerji akısı
ses basıncı
kaynak kodlaması
kaynak akımı
kaynak belgesi
kaynak kütü¤ü
kaynak dili
kaynak program
kaynak program belgeli¤i
kaynaktan yol atama
kaynak gerilimi
1) uzay; 2) uzam; 3) ara, boşluk
ara çubu¤u
aralık damgası
uzay yükü
boşluk kodu
uzay iletişimi
uzam çeşitlemesi
uzam bölüşümlü anahtarlama
space division
space invariance
space station
spacing
span
span error
spanning forest
spanning tree
spark coil
spark gap
spark
spark-quench
spatial filter
spatial frequency
spatial quantization
spatial resolution
spatial
spatial vision
spatiotemporal
speaker
speaker phone
speaker recognition
special character
specific emission
specific
specification
specification language
specificity
spectral behaviour
spectral congestion
spectral leakage
spectral line
spectral power density
spectral rolloff
spectrum analyzer
spectrum
specular reflection
speech analysis
speech coding
speech recognition
speech scrambler
speech
speed converter concentrator
speed dialing
speed of convergence
speed variator
spell checking
spelling checker; spell checker
spelling dictionary
uzam bölüşümü
uzamda de¤işmezlik
uzay istasyonu
aralık bırakma
1) ölçüm erimi; 2) direk açıklı¤ı
erim hatası
kapsayan orman
kapsayan a¤aç
kıvılcım bobini
ark aralı¤ı
kıvılcım
kıvılcımönler
uzamsal süzgeç
uzamsal frekans (sıklık)
uzamsal nicemleme
uzamsal çözünürlük
uzamsal
uzamsal görme
zaman-uzamsal
1) konuşmacı, 2) hoparlör
hoparlörlü telefon
konuşmacıyı tanıma
özel damga
özgül salım
özgül
belirtim
belirtim dili
1) özel etken oranı 2) özgüllük
spektral davranış
spektral kalabalık
spektral sızma
spektral çizgi
izgel güç yo¤unlu¤u
izgel (spektral) etekler
izge (spektrum) çözümleyici
izge, spektrum
aynasal yansıma
söz çözümleme, konuşma analizi
konuşma işaretlerinin kodlanması, söz
kodlama
söz tanıma, konuşma tanıma
konuşma çırpıcı
söz, konuşma
hız de¤iştiren yo¤unlaştırıcı
hızlı arama
yakınsama hızı
hız de¤iştiricisi
yazım denetimi
yazım denetleyicisi
yazım kılavuzu
spherical aberration
spherical wave
spike
spike
spillover
spin
spin stabilization
spindle
spiral
splice
split screen
split-and-merge technique
spontaneity
spontaneous
spoofing
spool printing
spooling
spot beam
spot
spot distortion
spot recorder
spot size
spray, to
spread spectrum
spreadsheet
spring opposed bellow
spurious correlation
spurious signal
spurious
sputterer
square law detection
square law
square matrix
square summable
square wave generator
square wave
squelch
squelching circuit
squirrel cage
stability
stability of a linear system
stabilization time
stabilizer
stable linear system
stable state
stable system
stack machine
stack memory
stack pointer
stack
yuvarsal sapınç
yuvarsal dalga
cayırtı, ani gürültü
doruk, dürtü
taşma
fırıl
fırıl kararlılı¤ı
mil
sarmal
kaynak ba¤lantı
yarık ekran
yarma-kaynaştırma yöntemi
kendili¤indelik
kendili¤inden
yanıltma sinyali
kuyrukta basma
kuyruklama
noktasal ışın demeti
benek, nokta
benek bozunumu
noktasal ışıl kaydedici
benek çapı
püskürtmek
yayılı izge (spektrum)
elektronik çizelge (programı)
yaylı körük
yapma ilinti
parazit sinyal
yapma, parazit
püskürteç
karesel sezim, enerji sezimi
karesel
kare matris
karelerin toplanırlı¤ı
kare darbe üreteci
kare dalga
otomatik susturucu
susturucu devre
sincap kafes
kararlılık
do¤rusal bir sistemin kararlılı¤ı
kararlılaşma süresi
kararlaştırıcı, düzenleştirici
kararlı do¤rusal sistem
kararlı durum
kararlı sistem
yı¤ıt makinası
yı¤ıt bellek
yı¤ıt işaretçisi
yı¤ıt
stacker
staggering
stand alone modem
stand alone
standard
standard deviation
standard error
standard form
standard normal distribution
standard propagation
standard radio atmosphere
standard value
standby redundancy
standby state
standby system
standing wave
standing wave meter
standing wave ratio
star connected device
star delta starter
star network
star
start
start address
start element
start of (character, text)
start signal
start stop transmission
start-of-text character
starter
starting
starting value
startup disk
state
state of a system
state of aggregation
state of the art technology
state trajectory
state transition matrix
state variable
state vector
statement
static acceleration error coefficient
static characteristic
static dump
static
static game
static measurement
static relay
static state acceleration error
yı¤ıcı
basamaklandırma
dış modem
özerk, ba¤ımsız, tek başına
1) standart; ölçün; 2) ölçünlü
standart sapma
standart hata
standart biçim
standart ola¤an da¤ılım
standart yayılım
standart radyo atmosferi
standart de¤er
yedek artıklık
hazır bekleme durumu
yedek dizge
duran dalga
duran dalga ölçeri
duran dalga oranı
yıldız ba¤lantılı devre
yıldız üçgen yol verici
yıldız a¤
yıldız
1) başlama, başlatma; 2) yolverme; 3) başı
başlama adresi
başlama ö¤esi
başı damgası (damga, metin)
başlatma sinyali
dur-kalk türü iletim
metin-başı damgası
yolverici
1) yolverme, 2) başlama
yol verme de¤eri (röle)
başlatma disketi
durum
sistemin durumu
yı¤ışım hali
en gelişkin teknoloji
durum gezingesi
durum geciş matrisi
durum de¤işkeni
durum vektörü
deyim
kalıcı ivme hata katsayısı
duruk özellik
duruk döküm
duruk
duruk oyun
duruk ölçüm
statik röle
kalıcı ivme hatası
static state position error
static velocity error coefficient
station
station log
stationary population
stationary random noise
statistical inference
statistical parameter estimation
statistical redundancy
statistical sample
statistical test
statistics
stator
stator winding
status bar
status bit
status
status message
steady flow
steady state acceleration error
steady state deviation
steady state oscillation
steady state position error
steerable antenna
step action
step back relay
step by step
step by step processing
step compensation
step
step response
stepdown transformer
stepping motor
still image
stimulus
stochastic dependence
stochastic game
stochastic model
stochastic
stochastic system
stop band
stop bit
stop instruction
stopping rule
storage
storage address
storage algorithm
storage allocation
storage camera tube
storage instruction
kalıcı konum hatası
kalıcı hız hata katsayısı
1) istasyon, durak; 2) üs
istasyon günlü¤ü
dura¤an evren (istatistik)
dura¤an rasgele gürültü
istatistiksel çıkarsama
istatistiksel parametre kestirimi
istatistiksel artıklık
istatistiksel örneklem
istatistiksel sınama
istatistik
duraç, stator
duraç sargısı, stator sargısı
durum çubu¤u
durum ikilisi, durum biti
durum
durum iletisi
yatışkın akış
kalıcı ivme hatası
kalıcı durum sapması
kalıcı durum salınımı
kalıcı konum hatası
yönlendirilebilir anten
basamak eylemi
akım sınırlayıcı ba¤lak
adım adım
adım adım işleme
basamak dengelemesi
hatve, adım (kablo)
basamak yanıtı
indirici trafo
adımlı motor
duruk imge
uyaran
olasılıksal (rasgele) ba¤ımlılık
olasılıksal oyun
olasılıksal model
olasılıksal, rasgele
olasılıksal dizge
söndürme kuşa¤ı
durma biti
dur komutu
durma kuralı
1) saklatım, depolama; 2) bellek
bellek adresi
bellek algoritması
bellek atama
bellekli kamera tübü
saklama komutu
storage life
storage management
storage medium
storage surface
store and forward
store, to
stored program control
stored return address
stored
stow, to (windows)
straight joint
strain
stranded conductor
strategy
stream
streaming
streaming mode
streamline
streamlining
stress
strikeover, to
strikethrough
string
string matching
stringent quality assurance procedures
strip chart recorder
stripe
stroke
stroke width
strong convergence
structural design
structural element
structural model
structural
structuralism
structure declaration
structure
structured analysis
structured cabling
structured design
structured lighting
structured matrix
structured microprogramming
structured variable field
structured walk through
structured
stub cable
study group
style
sub-
depolama ömrü
1) depolama yönetimi; 2) bellek yönetimi
saklama ortamı
bellek yüzeyi
sakla ve ilet kipi
saklamak, depolamak
bellenmiş programlı denetim
bellenmiş dönüş adresi
saklanmış, bellenmiş
ikonlaştırma
düz ek (kablo)
zorlanma, gerinim
örgülü iletken
gengüdüm, strateji
akım
duraksız işlem
duraksız kip, akma kipi
anayol
anayola sokma
zorlama
üstüne basmak
üstü çizgili
dizgi
dizgi eşleme
sıkı nitelik güvence yordamları
şeritli kayıt aygıtı
ince şerit
1) çomak, 2) vuruş
çomak kalınlı¤ı
güçlü yakınsaklık
yapısal tasarım
yapısal ö¤e
yapısal model
yapısal
yapısalcılık
yapı bildirimi
yapı
yapısal çözümleme
yapısal kablolama
yapısal tasarım
yapısal aydınlatma
yapılı matris
yapısal mikroprogramlama
yapılı de¤işken alanı
yapısal gezinim
yapılı, yapısal
saplama kablo
etüd grubu
biçem, stil
alt-
subaddress
subband coding
subcarrier
subcarrier frequency modulation
subchannel
subdirectory
subframe
subgraph
subharmonic
subject
subjective criterion
subjective performance
subjectivity
sublimation
submatrix
submenu
submit, to
submultiple of a unit of measurement
subnet
subordination
subprogram
subroutine
subsample
subsampling
subscriber loop
subscriber serving exchange
subscriber's installation
subscriber's line
subscript
subscripted
subscripted variable
subsequence
subset
subsonic, infrasonic
subspace
substitution cipher
substitution measurement
subsynchronous
subsystem
subtractor
subtrahend
successful call
successive approximation
successor
sufficiency
sufficient condition
sufficient statistic
suffix
suggest, to
sumcheck
altadres
altbant kodlaması
ara taşıyıcı
ara taşıyıcılı frekans modülasyonu
altkanal
altdizin
altçerçeve
altçizge
altkatsıklık, altharmonik
1) özne; 2) konu
öznel ölçüt
öznel başarım
öznellik
uçunlaşım
altmatris, altdizey
altmenü
sunmak
ölçüm birimin ast katları
alta¤
alta sıralama
altyordam, altprogram
altyordam
altörneklem
seyrek örnekleme
abone döngüsü
abone santralı
abone döşemi
abone hattı
altsimge
altsimgeli
altsimgeli de¤işken
altdizi
altküme
sesaltı
altuzay
ornatımla kriptolama
yerine koymalı ölçme
senkronaltı
altsistem, altdizge
çıkarıcı
çıkarılan
başarılı ça¤rı
ardışıl yaklaşıklama
ardıl
yeterlik
yeterli koşul
yeterli istatistik
sontakı
önermek
toplamalı sa¤lama
summary
summary report
summation check
summing amplifier
summing integrator
summing point
super-refraction
supercomputer
superconductivity
superconductor
superefficiency
superhigh frequency, SHF
superposition principle
superposition
superscript
supersede, to
supersonic
supersynchronous
supervisor
supervisory program
supervisory signals
supplemental
supplementary service
supply
supply voltage
support
support software
supportability
suppress a virus, to
suppressed zero range
suppressed zero scale
suppression loss
suppression ratio
supra diagonal
supra threshold
surface duct
surface integral
surface normal
surface of revolution
surface orientation
surface waves
surge
surge protector; surge suppressor
surplus variable
survey
survivability
survivable
susceptance
suspend, to
suspended program
özet
özet rapor
toplamalı sa¤lama
toplayan yükselteç
toplayan tümlev alıcı
toplama noktası
aşırı kırılma
süperbilgisayar
üstüniletkenlik
üstüniletken
üstünetkinlik
süper yüksek sıklık (3 - 30 GHz)
üstdüşüm özelli¤i
üstdüşüm
üstsimge
yerini almak
sesüstü
senkronüstü
gözetici
gözetici izlence
gözetim işaretleri
tamamlayıcı
tamamlayıcı hizmet
besleme
besleme gerilimi
dayanak
destekçi yazılım
desteklenebilirlik
virüsü temizlemek
sıfırsız erim
sıfırsız ölçek
bastırma yitimi
iniklik oranı (ölçü aleti)
köşegen üstü
eşik üstü
yüzey olu¤u
yüzey tümlevi
yüzey dikmesi
dönel yüzey
yüzey yönelimi
yüzey dalgaları
gerilim darbesi
aşırı gerilim koruyucu
eksilten yapay de¤işken
sormaca
kalımlılık
kalımlı
sanal geçiri
askıya almak
askıdaki program
swap file
swap
swap in
swap out
switch
switch fuse
switch, to
switched connection
switcher
switchgear
switching
switching center
switching function
switching matrix
switching processor
switching rate
switching signalization
switching value
switching variable, logic variable
syllabic companding
syllable
symbol of a unit of measurement
symbol
symbol string
symbolic address
symbolic device
symbolic logic, mathematical logic
symbolic model
symbolic programming
symetric difference
symetric function
symmetric
symmetric cipher
symmetric element
symmetric figures
symmetric flow
symmetric matrix
symmetrical channel
symmetrical distribution
symmetrical two-port network
symmetry
synch generator
synch pulse
synchronization bit
synchronization
synchronization network
synchronizing pilot
synchronoscope
getir götür kütü¤ü
getir götür (kütük taşıma)
getirme (kütük taşıma)
götürme (kütük taşıma)
açkı, anahtar
sigortalı anahtar
1) açkılamak, anahtarlamak; 2) faaliyete
geçme (röle)
anahtarlanmış ba¤lantı
anahtarlayıcı
anahtarlama (şalt) tesisleri
anahtarlama
anahtarlama merkezi
anahtarlama işlevi
anahtarlama matrisi
anahtarlama işlemcisi
anahtarlama hızı
anahtarlama imleşimi (sinyalleşmesi)
1) anahtarlama de¤eri; 2) faaliyete geçme
de¤eri (röle)
Boole de¤işkeni, mantıksal de¤işken
hecesel sıkıştırma-genleştirme
hece
ölçüm biriminin simgesi
simge
simge dizgisi
simgesel adres
simgesel aygıt
simgesel mantık
simgesel model
simgesel programlama
bakışımlı fark
bakışımlı işlev
bakışımlı, bakışık
bakışımlı şifre
bakışımlı ö¤e
bakışımlı şekiller
bakışımlı akış
bakışımlı matris
bakışımlı kanal
bakışımlı da¤ılım
bakışımlı iki-kapılı devre
bakışım
eşzamanlama üreteci
eşzamanlama darbesi
eşzamanlama biti
eşzamanlama
eşzamanlama a¤ı
eşzamanlama pilotu
eşzamanlılık-gözler
synchronous computer
synchronous
synchronous modem
synchronous operations
synergic
synergy
synonim
syntactic language analysis
syntactic
syntax analysis
syntax error
syntax
synthesis
synthesize, to
synthesizer
synthetic aperture
synthetic
system access control
system analysis
system architecture
system board
system compensation
system configuration
system continuity
system controls
system crash
system development cycle
system
system engineering
system evaluation
system flowchart
system free of viruses
system identification
system integration
system integrity
system library
system management
system of units of measurement
system operator
system prompt
system science
system software
system type
systematic error
systematic sampling
systems analyst
eşzamanlı bilgisayar
eşzamanlı
eşzamanlı modem
eşzamanlı işlemler
birlikte çalışan
birliktelik
eşanlamlı
sözdizimsel dil çözümlemesi
sözdizimsel
sözdizimsel analiz
sözdizim hatası
sözdizim
sentez, bireşim
sentezlemek, bireştirmek
sentezleyici, bireştirici
sentetik açıklık
sentetik, bireşimsel
sisteme erişim denetimi
dizge (sistem) çözümlemesi
sistem mimarisi
sistem kartı
dizgenin (sistem) denkleştirilmesi
dizge (sistem) düzenleşimi
sistem süreklili¤i
sistem denetimleri
bilgisayarın arızalanması
sistem geliştirme çevrimi
dizge, sistem
dizge (sistem) mühendisli¤i
dizge (sistem) de¤erlendirimi
dizge (sistem) akış çizene¤i
virüssüz sistem
dizge (sistem) tanılama
sistem bütünleştirme
sistem tamlı¤ı
sistem kütüphanesi
sistem yönetimi
ölçüm birimleri sistemi
sistem işletmeni
sistemden gelen güdü, komut istemi
dizge (sistem) bilimi
dizge (sistem) yazılımı
dizge (sistem) türü
dizgesel (sistematik) hata
dizgesel örnekleme
dizge (sistem) çözümleyici
-TT-circuit
T-series recommendations
t-test
tab delimited
tab position
tab ruler
tab
tab stop
table
table lookup
table of contents
tableau
tablet
tabulate, to
tabulation
tachogenerator
tachometer
tag
tampering
tandem drive
tandem switch
tandem trunk
tangency
tangent
tangential wave path
tap
tape backup
tape
tape deck
tape drive
tape dump
tape reel
taper, to
tapered distribution
tapped delay line
tapping point
target
target address
target identification
target language
target tracking radar
tariff
task force
task
task list
task management
task migration
taxi-cab metric
T-devresi
T-serisi tavsiyeler
t-sınaması, t-ölçeri
sekmeyle ayrılmış
sekme konumu
sekme cetveli
sekme
sekme durağı
1) çizelge, tablo, 2) masa
çizelgeye başvurma
içindekiler
tablo
tablet
çizelgelemek
çizelgeleme
takogeneratör
dönüşölçer
etiket
kurcalama, onaysız değişiklik
peşpeşe sürme
düzgeçiş santralı
peşpeşe gövdeyol
1) değme, 2) teğetlik
teğet
teğet ışın
çıkma (telefon hattı), priz
teyp üzerinde yedekleme
bant, şerit
manyetik kart birimi
teyp sürücü
teyp dökümü
bant makarası
gittikçe incelmek
düzgün sönümlü dağılım
dallı (prizli) gecikme hattı
aldı noktası
1) hedef, erek; 2) amaç
hedef adresi
hedef tanılama
amaç dil
hedef izleyen radar
tarife
çalışma kolu
görev
görev listesi
görev yönetimi
görev göç ettirme
taksimetre ölçevi
taxonomy
teachware
technical literature
technical management
technological determinism
tee joint
telecommunication path
telecommunication security
telecommunication
telecommuting
teleconference
telecontrol
telecopier
teleeducation
teleinstruction
telemarketing
telemeasuring equipment
telemedicine
telemetry
telemonitoring
teleprocessing
teleservice
teleshopping
teletex document
teletex service
teletypewriter, teletype
telewriting
TEMPEST compatible
TEMPEST compliant equipment
TEMPEST inspection
TEMPEST security
template matching
template
temporary magnetism
temporary storage
tensile stress
terminal
terminal based linearity
terminal box
terminal cluster
terminal component
terminal emulation
terminal exchange
terminal multiplexer
terminal node
terminal pair (port)
terminal server
terminate, to
terminated in
terminated line
taksonomi
eğitim yazılımı
teknik yazın, literatür
teknik yönetim
teknolojik gerekircilik
T-eki (kablo)
teleiletişim yolu
teleiletişim güvenliği
teleiletişim, uziletişim
evde çalışma, tele-çalışma
telekonferans, teletoplantı
uzaktan denetim
faks makinası
tele-öğretim
tele-eğitim
telepazarlama
uzaktan ölçme donatısı
teletıp
uzaktan ölçüm
uzaktan gözetleme
uzaktan bilgi işleme
telehizmet
tele-alışveriş
telemetin belgesi
telemetin hizmeti
uzak yazıcı, uzyazıcı
teleyazı
TEMPEST uyumlu
TEMPEST uyumlu donatım
TEMPEST denetimi
TEMPEST güvenliği
şablon eşleme
şablon
geçici mıknatıslık
geçici saklama
çekme zorlaması
1) bağlantı ucu (kablo); 2) uçbirim
uç değer doğrusallığı (ölçme)
kofra; bağlantı kutusu
uçbirim kümesi
uçbirim bileşeni
uçbirim öykünümü
uç santralı
uçbirim çoğullayıcısı
uç düğüm
bağlantı kapısı; kapı
uçbirim paylaştırıcı
sonlandırmak
sonlandırılmış
sonlandırılmış hat
termination
terminator
termionic tube
ternary code
ternary
terrestrial communication
terrestrial interference
terrestrial
test
test bench
test bit pattern
test data
test design
test loop
test of hypothesis
test plan
test program
test statistic
test traffic
testability
testbed
text editing
text editor
text formatter
text
text processing
text string
textual
textural
texture analysis
texture
texture features
texture map
texture segmentation
theorem
theoretical frequencies
theoretical
theory
thermal electric relay
thermal head
thermal instrument
thermal ionisation
thermal printer
thermal recorder
thermal relay
thermal relay
thermal resistance
thermistor
thermo-ionic emission
thermocouple
1) bağlantı ucu (kablo), 2) sonlandırma
sonlandırıcı
elektron tübü
üçlü kod
üçlü
yerüstü iletişim
yerüstü karışması
yerüstü
1) sınama, test, 2) ölçer
sınama denektaşı
sınayıcı bit örüntüsü
sınama verileri, test verileri
sınam tasarımı, test tasarımı
sınama döngüsü
hipotez sınaması
sınama planı
sınama programı
sınama istatistiği
test trafiği
sınanabilirlik
sınama ortamı
metin düzenleme
metin düzenleyici
metin formatlayıcı
metin
metin işleme
metin dizgisi
metne ait
dokusal
doku çözümlemesi
doku
doku öznitelikleri
doku eşlemi
doku bölütlemesi
kanıtsav, teorem
kuramsal sıklıklar
kuramsal
kuram
ısıl elektrik rölesi
ısıl yazma kafası
ısıl alet
ısıl iyonlaşma
ısıl yazıcı
ısıl kayıtçı
ısıl bağlak, ısıl röle
ısıl röle
ısıl direnç
ısıldirenç
termoiyonik salım
ısılçift
thermocouple instrument
thermocouple junction
thermocouple sheath
thermoelement
thermometer bulb
thermometer
thermoprinter
thermostat
thick Ethernet
thin Ethernet
thin plate model
thin route network
third generation computer
third party software
third party
thrashing
threat agent
threat and risk assessment
threat monitoring
three dimensional (3D) graphics
three dimensional (3D) modelling
three party service
threshold detector
threshold frequency
threshold function
threshold gate
threshold of luminescence
threshold sensitivity
threshold, (to)
through traffic
through-connection delay
throughput
tick (to)
tie line
tie trunk
tight coupling
tightly coupled
tile
tilt
timber
time and data stamping
time average
time bandwidth product
time base expansion
time bomb
time delay control
time delay
time division multiplexing, TDM
time division switching
time division
ısılçiftli alet
ısılçift bağlantısı
ısılçift koruncağı
ısılöğe
sıcaklıkölçer haznesi
sıcaklıkölçer
ısılyazıcı
ısıdenetir, termostat
kalın Ethernet
ince Ethernet
ince levha modeli
seyrek trafikli ağ
üçüncü kuşak bilgisayar
bağımsız şirketlerin yazılımı
üçüncü parti
boşa çabalama
tehdit etkeni
tehdit ve risk değerlendirme
tehdit gözetleme
üç boyutlu grafik
üç boyutlu modelleme
üç aboneli hizmet
eşikli algılayıcı
eşik frekansı
eşik işlevi
eşik geçidi
ışıma eşiği
duyarlılık eşiği
1) eşik; 2) eşiklemek
düzgeçiş trafiği
santral bağlantı gecikmesi
iş çıkarma yeteneği, üretilen iş
1) im, 2) imlemek
1) özel bağlantı numarası; 2) santrallarası hat
santrallararası gövdeyol
sıkı sıkıya bağlaşmış
sıkı sıkıya bağlı
döşe, karo
(arkaya) eğim
tını
zaman ve tarih damgası
zaman ortalaması
zaman-sıklık bantları çarpımı
zaman genleştirmesi
saatli bomba (yazılım)
zaman geciktirmeli denetim
zaman geciktirme
zaman bölüşümlü çoğullama
zaman bölüşümlü anahtarlama
zaman bölüşümü
time domain
time frame
time gate
time interval
time invariance
time jitter
time management
time program
time pulse distributor
time register
time response
time series
time sharing
time shift
time slicing
time slot interchange
time slot
time specific
time stamp
time varying system
time-base generator
timed accerelation
timed call
timeout
timer
timing diagram
timing information
timing pulse
timing recovery
tinsel conductor
tip
title bar
title page
toggle button
toggle switch
toggle, to
token
token bus
token passing
token ring
tolerance
tolerance limits
toll free number
toll office
tone
tone dialing
tool box
tool palette
toolbar
toolkit
zaman bölgesi
zaman çerçevesi
zaman geçidi
zaman aralığı
zamanda değişmezlik
zaman seğirmesi
zaman yönetimi
zaman programı
zaman darbesi dağıtıcısı
saat yazmacı
zaman yanıtı
zaman dizisi
zaman paylaşımı
zaman kaydırma
süre dilimleme
zaman dilimi değiştokuşu
zaman dilimi
belirli bir anda başlayan
zaman damgası
zamanla değişen sistem
zaman dayanağı üreteci
zamanlanmış ivdirme
ücretli süreli çağrı
zamanaşımı
zamanlayıcı, zaman ayarı
zamanlama çizeneği
zamanlama bilgisi
zaman ayar vurumu
zaman dayanağı kazanımı
gelin teli iletken
1) ipucu; 2) fiş ucu
başlık çubuğu
başlık sayfası
geçiş tuşu
devirmeli anahtar
çöğünmek
andaç
andaçlı veriyolu
andaç geçirme
andaçlı halka
hoşgörü
hoşgörü sınırları
ücretsiz hatlar
kentlerarası santral
1) ton (ses) , 2) koyuluk (imge)
tuşlu arama
avadanlık, araç kutusu
araç paleti
araç çubuğu
araç takımı
top margin
top-down design
topic
topology
torque
torque variator
total reflection
totalizing measuring instrument
touch pad
touch screen
touch sensitive
trace
trace log
trace of a matrix
traceability
track
track pitch
tracking antenna
tracking error
tracking error of a measuring instrument
tracking problem
tractability
tractable
trade-off
trademark
traffic analysis
traffic capacity
traffic carried
traffic control
traffic engineering
traffic matrix
traffic offered
traffic padding
traffic
traffic volume
trailer
trailing blanks
trailing edge of a pulse
train of unit impulses
training data
training
training pattern set
training sequence
trajectory
trans-border connection
transaction driven
transaction file
transaction
transceiver
transcendental function
üst kenar
tepeden tabana, yukarıdan aşağı tasarım
konu
ilinge, topoloji
moment, buru
moment değiştirici
tam yansıma
tümleyici ölçme aygıtı
dokunmaya duyarlı tablet
dokunmaya duyarlı ekran
dokunmaya duyarlı
1) iz; 2) tarihçe
izleme günlüğü
matrisin izi
izlenebilirlik
iz, yol
iz aralığı
izleme anteni
izleme hatası
ölçme aygıtının izleme hatası
izleme sorunu
çözülebilirlik (mat.)
izlenebilir, çözülebilir
ödünleşim
ticari marka
trafik çözümlemesi
trafik sığası
taşınan trafik
trafik denetimi
trafik mühendisliği
trafik matrisi
sunulan trafik
trafik dolgulaması
trafik
trafik oylumu, trafik hacmi
artbilgi
izleyen boşluklar
darbenin art kenarı
birim dürtü katarı
eğitme verileri
eğitme, eğitici
eğitici örüntü kümesi
eğitici dizi
gezinge
sınır ötesi bağlantı
harekete dayalı
hareket kütüğü
işlembilgi, hareket
alıcı-verici
aşkın işlev
transcoding; code conversion
transcribe, to
transducer
transfer (to)
transfer function
transfer standard
transfer syntax
transfer time
transform coding
transform, to
transformation of coordinates
transformation of energy
transformed value of a measurand
transformer bridge
transient phenomena
transient wave
transit
transit exchange
transit network
transit share
transit traffic
transition diagram
transition
transition probability
transitivity
translate, to
translator
transliterate, to
translucent
transmission block
transmission bridge
transmission buffer
transmission
transmission line amplifier
transmission loss
transmission media
transmission parameters (A,B,C,D)
transmission performance
transmission protocol
transmission speed
transmission standards
transmit flow control
transmit window
transmit, to
transmit-receive switch
transmittance
transmitter chain
transmitter
transmultiplexer
transparency
kod çevrimi
çevriyazmak
dönüştürücü
1) aktarım; 2) aktarmak
aktarım işlevi
aktarım standardı
aktarım sözdizimi
aktarım süresi
dönüşüm kodlaması
dönüştürmek
konaç (koordinat) dönüşümü
enerji dönüşümü
ölçülen büyüklüğün dönüşüm değeri
trafolu köprü
geçici olaylar
geçici dalga
düzgeçiş
düzgeçiş santralı
düzgeçiş ağı
düzgeçiş ücret payı
düzgeçiş trafiği
geçiş çizeneği
geçiş
geçiş olasılığı
geçişlilik kuralı
çevirmek
çevirici izlence
damga değiştirmek
yarı-saydam
iletim öbeği, iletim bloğu
besleme köprüsü
iletim yastığı
iletim, gönderim
iletim hattı yükselteci
iletim yitimi
iletim ortamları
iletim parametreleri
iletim başarımı
iletim protokolu
iletim hızı
iletim standartları
iletim akış denetimi
gönderme penceresi
iletmek, göndermek
alış-veriş anahtarı
aktarganlık
verici zinciri
gönderici, göndermeç, verici
çapraz çoğullayıcı
saydamlık
transparent transmission
transponder
transport lag
transport layer
transport, to
transportation and storage conditions
transpose of a matrix
transposed transmission line
transposition
transposition cipher
transverse electric and magnetic mode
transverse electric mode
transverse magnetic mode
transverse parity check
transverse wave
trap door
trap
trash; trashcan
travelling standard
tree
tree coding
tree network
tree search
tree topology
trellis coded modulation
trend fitting
trend
trial
triangle inequality
tributary channel
trifurcating joint
trigger circuit
trigger pulse
trigger, to
trigger, to
trim, to
trimmed mean
trimming
trispectrum
trivial solution
Trojan horse program
troposphere reflection
troposphere
tropospheric scattering
trouble shooting
true value of a quantity
truncate, to
truncation error
trunk call
saydam iletim
uydu alıcı-vericisi
taşınım gecikmesi
taşıma katmanı
taşımak
taşıma ve saklama koşulları
matrisin devriği
çaprazlama iletim hattı
1) devirme (matris); 2) çaprazlama (kablo);
3) karılma
karılmaya dayalı kripto
enine elektrik ve manyetik kip
enine elektrik kipi
enine manyetik alan
dikey eşlik denetimi
enine dalga
gizli kapı (yazılım)
tuzak
çöp kutusu
gezici standart
ağaç
ağaç tipi kodlama
ağaç tipi ağ
ağaç tipi arama
ağaç topolojisi
kafes kodlamalı kipleme
yönseme eğrisi uydurma
yönseme
deneme
üçgen eşitsizliği
kol kanalı
üçlü ek (kablo)
tetikleme devresi
tetikleme darbesi
tetiklemek
tetiklemek
kırpmak
kırpılmış ortalama
ince ayar
üçüz-spektrum
apaçık çözüm
Truva atı programı
troposfer yansıması
tropoyuvar
tropoyuvar saçılması
arıza arama
bir büyüklüğün gerçek değeri
kırpmak
kırpma hatası
şehirlerarası çağrı
trunk circuit
trunk dialling
trunk exchange
trunk
truth table
tune, to
tuner
tuning (of a device)
tuning fork
tuning
tunnel effect
Turing machine
turn
turn off
turn on
turn-key
turnaround time
tutorial paper
tutorial session
twinaxial
twisted pair
two's complement
two-out-of-five code
two-quadrant multiplier
two-step action
two-terminal network
two-wire channel
two-wire circuit
two-wire-system
type declaration
type of action of an element
type of control
type of error
type test
typeface
typeset, to
typewriter
gövdeyol devresi, şehirlerarası devre
şehirlerarası arama
gövdeyol santralı, şehirlerarası santral
gövdeyol, trank
doğruluk çizelgesi
ayarlamak, uyumlamak
1) radyo alıcısı, 2) ayar aygıtı
aygıtın ayarlanması
ses çatalı
frekans (sıklık) uyumlaması
tünel etkisi
Turing makinası
1) sarım (bobin); 2) dönüş
kesime gitme (devre)
iletime geçme (devre)
anahtar teslim
yön değiştirme gecikmesi
başvuru makalesi, eğitmence yazılmış
makale
eğitim oturumu
ikiz eksenli
bükülü tel çifti
ikiye tümleyen
beşten ikisi kodu
iki dördünlü çarpıcı
iki basamaklı eylem
tek kapılı devre
iki telli kanal
iki-telli devre
iki-telli sistem
tip bildirimi
öğe davranışı
denetim türü
hata türü
tip sınaması
yazıyüzü
karakter dizmek
yazı makinası
-UU-interface
U-type manometer
UART
ultra high frequency, UHF
ultrasonic detector
ultrasonic frequency
ultrasonic propogation
ultrasonic range finder
U-arabağı
U-borulu basıölçer
genelgeçer eşzamansız alıcı-verici
pek yüksek sıklık, UHF
sesötesi algılayıcı
sesötesi frekans
sesötesi yayılım
sesötesi erimölçer, uzaklıkölçer
ultrasonic
ultrasound
ultraviolet
ultraviolet
unary
unassign, to
unattended (non-attended) station
unattended messaging
unattended mode
unattended operation
unbalanced
unbalanced error
unbalanced line
unbalanced mode
unbiased estimator
unbiased sample
unbind, to
uncertainty of measurement
uncertainty principle
uncheck, to
unconditional jump
unconditional
uncorrected result
uncorrelated
undelete, to
undercritical damping, underdamping
underdamped system
underdetermined
underflow
underflow, to
underground cable
underline, to
underscore, to
undervoltage
undetected error rate
undetermined
undirected graph
undo, to
undo, to
unformatted display
unformatted
uniform field
uniform quantization
uniform random number
uniform sampling
uniform stability
uniformly bounded
unigauge wire
unindented
unintelligible crosstalk
sesötesi
sesüstü, sesötesi
morötesi
morötesi
birli
atamayı kaldırmak
işletmensiz istasyon
işletmensiz mesaj hizmeti
işletmensiz kip
gözetimsiz işletim
dengelenmemiş, dengesiz
dengesiz hata
dengesiz hat
usta-yamak (protokol)
yansız kestirici
yansız örneklem
bağı çözmek
ölçüm belirsizliği
belirsizlik ilkesi
onayı kaldırmak
koşulsuz dallanma (atlama)
koşulsuz
düzeltilmemiş sonuç
ilintisiz
silmeyi geri almak
eksik sönüm
eksik sönümlü dizge
eksik belirtilmiş
küçümenlik durumu
bomboşalmak
yeraltı kablosu
altını çizmek
altçizgi, altını çizmek
düşük gerilim
sezilmemiş hata oranı
belirsiz, belirtilmemiş
yönsüz çizge
(yaptığını) geri almak
geri almak, yaptığını bozmak
formatlanmamış ekran
formatlanmamış
birörnek alan
düzgün (birbiçimli) nicemleme
rasgele birbiçimli sayı
düzgün (birbiçimli) örnekleme
düzgün (birbiçimli) kararlılık
düzgün (birbiçimli) sınırlı
tek kalınlıklı tel
girintisiz
anlaşılamaz çaprazkarışma
uninterrupted duty
uninterrupted power supply
union of sets
unipolar
unique
unique solution
uniquely decodable
uniqueness theorem
unisotropic
unit distance code
unit impulse
unit matrix, identity matrix
unit of measurement
unit ramp
unit step, Heaviside step
unit string
unit vector
unitary matrix
units position
univariate distribution
universal asynch. receiver transmitter
universal
universal keyboard
universal product code
universal set
unlink, to
unlock, to
unmanned exchange
unmapped
unmarked
unmodulated carrier
unnamed
unnested
unordered list
unordered
unpack, to
unrecoverable
unsigned integer
unsigned
unstable state
unstable system
unsteadiness
unsteady
unstructured
untimed call
unwind, to
up
up-time
up-time
up-to-date
kesintisiz çalışma
kesintisiz güç kaynağı
küme birleşimi
tek kutuplu
özebir, tek; benzersiz
tek çözüm
özebir kodçözülen
teklik savı
yönbağımlı
birim uzaklıklı kod
birim dürtü
birim matris
ölçüm birimi
birim yokuş
birim basamak
birim dizgi
birim vektör
birimcil matris
virgül konumu
tek-değişkenli dağılım
genelgeçer eşzamansız alıcı-verici
evrensel, genelgeçer
evrensel klavye
evrensel ürün kodu
evrensel küme
bağı çözmek
kilidi açmak
gözetimsiz santral
eşlenmemiş
imlenmemiş
kiplenmemiş taşıyıcı
adsız
iç içe olmayan
sırasız liste
sırasız
açmak (verileri)
kurtarılamaz
işaretsiz tamsayı
işaretsiz
kararsız durum
kararsız sistem
çalkantı, yatışkın olmama
çalkantılı, yatışkın olmayan
yapısız, yapısal olmayan
ücretli süresiz çağrı
makaradan çıkarmak
çalışır
çalışabilirlik süresi
çalışırlık süresi
güncel
update transaction
updating
upgradable
upgradeability
uplink
uploading
upper bound
upper casing
upper margin
upper range limit
upper sideband
upper triangular matrix
uppercase letter
upright; tower; deskside
upsizing
upstream
upward bias
upward compatibility
usability
usability test
useful output power
user access
user account
user adjustment
user defined key
user documentation
user friendly
user group
user hot line
user id
user identification
user interaction
user interface
user
user manual
user programs
user set
user terminal
user's guide
user's reference
utility
utility pole
utility program
güncelleme hareketi
güncelleme
evrime açık; büyümeye açık
büyürlük
yer-uydu bağı
uydudan merkeze güncelleme
üst sınır
büyük harfe çevirme
üst boşluğu
erimin üst sınırı
üstteki yanbant
üst üçgenel matris
büyük harf
dikey şasi
arttırma, büyütme
(aboneden) yukarı yönde
artı yanlılık
yukarı doğru uyumluluk
kullanırlık
kolay kullanım sınaması
yararlı çıkış gücü
kullanıcı erişimi
kullanıcı hesabı
kullanıcı ayarı
programlanır işlev tuşu
kullanıcı belgeleri
kullanışlı, kullanıcıya dost
kullanıcı grubu
kullanıcı için doğrudan hat
kullanıcı kimliği
kullanıcı kimliğinin belirlenmesi
kullanıcı etkileşimi
kullanıcı arayüzü
kullanıcı
kullanıcı elkitabı
kullanıcı programları
kullanıcı aygıtı
kullanıcı uçbirimi
kullanıcı kılavuzu
başvuru kitabı
1) yarar, yararlık; 2) kamu hizmeti, kamu
hizmet şirketi; 3) hizmet programı (yazılım)
elektrik direği
yardımcı program
-VV-interface (ISDN)
V-series recommendations
V-arayüzü
V-serisi tavsiyeler (CCITT)
vacuum pressure
vacuum tube
valency
validation
validity checking
validity
valley value
value added carrier
value added network
value added service
value
value of a quantity
valve positioner
valve
vandalware
variable capacitor
variable
variable field
variable length coding
variable size record
variable speed drive
variable word length
variance
variance reduction technique
variant
varmeter
varying duty
VDT
vector graphic image
vector potential
vector processing
vector product
vector quantity
vector quantization
vector
vendor
verification and validation
verify, to
vernier tuning, fine tuning
versatile
version
vertical blanking
vertical blanking interval
vertical intensity
vertical parity check
vertical scroll box
vertical tabulation
very high frequency, VHF
very large scale integration, VLSI
very low frequency, VLF
boşluk basıncı
vakum tübü
değerlilik
geçerleme
geçerlilik sınaması
geçerlilik
koyak değeri
katma değerli taşıyıcı
katma değer ağı
katma değer hizmeti
değer
bir büyüklüğün değeri
vana konumlayıcısı
vana
kötücül yazılım
değişir direnç
değişken
değişken alan
değişken uzunluklu kodlama
değişken boylu tutanak
değişken hızlı sürücü
degişken sözcük uzunluğu
değişinti, varyans
değişinti azaltma yöntemi
1) değişimli; 2) değişke
tepkin güçölçer
değişen yükte çalışma
video uçbirim
vektör grafikli imge
vektör (yöneysel) potansiyel
vektör işleme
vektörel çarpım
vektörel büyüklük
vektör nicemlemesi
vektör, yöney
sağlayıcı, satıcı
doğrulama ve sağlama
doğrulamak
ince ayar
çok yönlü
sürüm
dikey karartma
dikey karartma aralığı
dikey yeğinlik
dikey eşlik denetimi
yukarı akıtma imleci
dikey sekme
çok yüksek frekans (sıklık)
çok büyük çapta tümleşim
çok alçak frekans (sıklık), (3-30 KHz)
very small aperture terminal
vestigial sideband (VSB) modulation
VHF
vibrating reed instrument
vibration galvanometer
vibration
vibrator
video attribute
video card
video coding
video display terminal, VDT
video frequency band
video frequency
video graphics
video in a window
video memory
video monitor
video on demand
video resolution
video signal
videoconferencing
view menu
viewpoint
virgin medium
virtual address
virtual circuit
virtual computer
virtual connection
virtual
virtual image
virtual memory
virtual nachine
virtual network
virtual reality
virtual
virtual storage
virtual terminal protocol
virtual terminal
virtual work
virus attack
virus carrier
virus code
virus detection program
virus detection utility
virus disinfector
virus hunter program
virus ID
virus infiltration route
virus removal software
virus scanning software
çok küçük açıklıklı uçbirim
artık yanbant kiplenimi
çok yüksek frekans (sıklık)
titreyen kamışlı alet
titreşimli miniakımölçer
titreşim
titreşken
video türü
görüntü kartı, video kartı
video kodlama
video uçbirim
video frekans bandı
video frekans (sıklık)
video grafik
pencere içinde video
video belleği
video monitörü
ısmarlama video
video çözünürlük
video işareti
videokonferans
sunuş menüsü
bakış açısı
bakir ortam
sanal adres
sanal devre
sanal bilgisayar
sanal bağlantı
edimsiz, sanal
sanal görüntü
sanal bellek
sanal makina
sanal ağ
sanal gerçeklik
sanal
sanal bellek
sanal uçbirim protokolu
sanal uçbirim
edimsiz iş
virüs saldırısı
virüs taşıyıcı
virüs kodu
virüs bulma programı
virüs bulma programı
virüs temizleme programı
virüs arama programı
virüs kodu
virüs sızma yolu
virüs temizleme programı
virüs arama programı
virusfree computer
virusfree system
virusproof
virusware
viscosity
viscous
viscous friction
visibility
visible radiation
vision
visual communication
visual
visualization
VLF
VLSI
vocabulary
vocal tract
voice compression
voice controlled; voice activated
voice frequency
voice grade channel
voice mail
voice unit
voiceband data transmission
void
volatile memory
volatile
voltage between phases
voltage controlled oscillator
voltage doubler
voltage drop
voltage foollower
voltage limiter
voltage regulator
voltage source
voltage-stabilizing circuit
voltmeter
volume
volume control
volume integral
volume label
vortex
VSAT
virüssüz bilgisayar
virüssüz sistem
virüssüz
virüs bulaşmış yazılım
ağdalık
ağdalı
ağdalık sürtünmesi
görünürlük
görünür ışınım
1) geniş görüş; 2) görme, görü
görsel iletişim
görsel
görselleştirme
çok alçak frekans, (3-30 KHz), VLF
çok büyük çapta tümleşim
sözlük; söz varlığı
ses (üretim) yolu
söz sıkıştırma
ses kumandalı
ses frekansı (sıklığı)
ses niteliğinde kanal
söz postası
ses birimi
ses bandında veri iletimi
geçersiz
uçucu bellek
uçucu
evreler(fazlar)arası gerilim
gerilim denetimli salıngaç
gerilim katlayıcı
gerilim düşümü
gerilim izleyici
gerilim sınırlayıcı
gerilim düzengeci
gerilim kaynağı
gerilm düzenleyici devre
gerilimölçer
1) gürlük; 2) cilt; 3) hacim, oylum
gürlük denetimi
hacim (oylum) tümlevi
birim etiketi
burgaç
çok küçük açıklıklı alıcı, VSAT
-Wwafer
wait condition
wait state
silisyum pul
bekleme koşulu
bekleme durumu
WAN
war game
warm start
warm-up period
warning beep
warning message
warning signal
watchdog timer
watt-hour meter
watt-hour
wattage
wattmeter
wave (travelling)
wave crest
wave equation
wave front
wave group
wave impedance
wave interference
wave number
wave number, repetency
wave theory
wave train
waveform coding
waveform
waveform distortion
waveform synthesis
waveguide
waveguide filter
waveguide switch
wavelength
wavelet
wavelet transform
web site
wedge support
weight
weight updating
weight, to
weighted mean
weighting
weighting coefficient
weighting function
welded bellows
well manometer
well-posed
What You Print Is What You Fax
What You See Before You Get It
What You See Is What You Get
Wheatstone bridge
white box model
geniş alan ağı
savaş oyunu
yarı otomatik başlatma
ısınma süresi
uyarı sesi
uyarı iletisi
uyarı sinyali
güvenlik zamanlayıcısı
wattsaat ölçer
wattsaat
wattlık
güçölçer, wattmeter
dalga
dalganın doruğu
dalga denklemi
dalga cephesi
dalga çıkını
dalga çelisi
dalga karışması
dalga sayısı
dalga sayısı
dalga kuramı
dalga katarı
dalga biçimi kodlaması
dalga biçimi
dalga biçimi bozunumu
dalga biçimi sentezi
dalga kılavuzu
dalga kılavuzlu süzgeç
dalga kılavuzu anahtarı
dalga boyu
dalgacık
dalgacık dönüşümü
web sitesi
kama tanım bölgeli
ağırlık
ağırlık katsayılarının güncellenmesi
ağırlıklandırmak
ağırlıklı ortalama,
ağırlıklandırma
ağırlıklandırma katsayısı
ağırlıklandırma işlevi
kaynaklı körük
kuyulu basıölçer
iyi konumlanmış
ne fakslarsan onu basarsın
ekranda ne varsa onu elde edersin
ekranda ne görürsen onu alırsın
Wheatstone köprüsü
beyaz kutu modeli
white noise
white radiation
whitening filter
wide area network, WAN
wide sense stationary
wideband noise
wideband signal
wideband signaling
wildcard character
winding
window function
wire communication
wireframe
wireless communication
wireless modem
wiring diagram
wiring
wiring program
within-group variance
word length
word processing
word size; word length
word
work area
work file
work function
workaround
working directory
working group
working standard
working storage
workload
worksheet
workspace
workstation
WORM; Write Once Read Many
wound core
wrap-around
write access
write current
write cycle
write head
write once optical disk; WOOD
write protect notch
write protect tab
write protected
write register
write
beyaz gürültü
beyaz ışınım
beyazlatıcı süzgeç
geniş alan ağı
geniş anlamda durağan
genişbantlı gürültü
genişbantlı sinyal
geniş bantlı sinyalleşme
joker, genel arama karakteri
sarım (motor)
pencere işlevi
telli iletim
telkafes
telsiz iletim
radyo modemi, telsiz modem
kablo bağlantı çizeneği
kablo bağlantısı
kablo bağlantı programı
öbekiçi değişke
sözcük uzunluğu
metin işleme, yazı işleme
sözcük uzunluğu
sözcük, kelime
çalışma alanı
çalışma kütüğü
1) çıkış işi; 2) iş fonksiyonu
incelikle bir çözüm bulmak
yürürlükteki dizin
çalışma grubu
çalışma standardı
çalışma belleği
iş yükü
taslak, işlem tablosu
çalışma alanı
iş istasyonu
bir kere yazılır bellek
sarılmış çekirdek
başa sarmalı
yazma erişimi
yazma akımı
yazma çevrimi
yazma kafası
bir kere yazılır optik disk
yazılmaya karşı koruma çentiği
yazlmaya karşı koruma anahtarı
yazılmaya korunmuş
yazma belleği
yazma
- XY X-windows
XY recorder
Y-joint
yoke
X-pencere sistemi
xy kayıtçısı
çatal ek (kablo)
boyunduruk
-Zz axis modulation
z-transform
zenith
zero address instruction
zero based linearity
zero beat
zero bit insertion
zero code suppression
zero elevation
zero error of a measuring instrument
zero error
zero excess
zero gravity
zero level
zero mean
zero of a measuring instrument
zero shift
zero sum game
zero suppression
zero synchronization
zerofill, zeroise
zigzag antenna
zigzag scanning
zip code
zone
zoom in
zoom
zoom out
z ekseni kiplenimi
z-dönüşümü
başucu
adressiz komut
alt değer doğrusallığı
vurusuz
sıfır bitini araya sokma
sıfır kodlarını yoketme
sıfır yüksekliği
ölçme aygıtının sıfır hatası
sıfır hatası
sıfır aşırılığı
sıfır yerçekimi
1) sıfır düzeyi; 2) dayanak düzeyi
sıfır ortalamalı
ölçme aygıtının sıfırı
sıfır kayması
sıfır-toplamlı oyun
1) sıfır inikliği (ölçme); 2) sıfırların
kaldırılması (bilgisayar)
sıfır konumlaması
sıfırla doldurmak
zikzak anten
zikzak tarama
posta kodu
bölge, yöre, alan
(optik) yaklaştırmak
optik kaydırma
(optik) uzaklaştırmak

Benzer belgeler