Ocak 2015 sigma fiyat listesi.indd

Yorumlar

Transkript

Ocak 2015 sigma fiyat listesi.indd
+þ *Ì&$1Ť+Ť,ÌĒ1Ē-+$1Ť
Ocak 2015 Fiyat Listesi
[email protected]Ì $KDJSQHJÌ [email protected]@JÌ 3İQJHXDÌ [email protected]Ì RDJSīQİMDÌ @CťLÌ @SSťœťLť[email protected]Ì XťKÌ
SİÌ [email protected]Ì [email protected]Ì İQDSHLHXKDÌ [email protected]Ƒ[email protected]ťœťLťYÌ ATÌ [email protected]Ì ATFİMÌ Ì
8ťKťLť[email protected]ťYÌÌXť[email protected]ÌĜNJÌƑDXÌCDœHƑSHÌ&DQHXDÌCīMİOÌ[email protected]ťœťLť[email protected]Ì[email protected]Ì[email protected]Ì
İQDSHLHXKDÌ [email protected]Ƒ[email protected]ťœťLťYÌ XDQHMÌ ĜNJÌ HKDQHRHMCDÌ NKCTœTLTYTÌ XDMHÌ İQİMKDQHLHYÌ UDÌ GDQÌ
FDĜDMÌFİMÌFDQĜDJKDƑSHQCHœHLHYÌXDMHÌOQNIDKDQKDÌDKDJSQHœHMÌ[email protected]ťKCťœťÌAİSİMÌ@[email protected]@[email protected]Ì
[email protected]Ì[email protected]@SSťœťLťYťÌ[email protected]ť[email protected]ťJÌ$UDSÌÌXť[email protected]ÌĜNJÌƑDXÌCDœHƑSHÌ[email protected]ÌUDÌFİUDMKHœDÌ
UDQCHœHLHYÌīMDLÌCťƑť[email protected]
HĜHMCDJHKDQ
06
&Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH
14
&ÌCDUQDÌ*DRHBHKDQHÌ [email protected]@Qť
17 *@Ĝ@JÌ JťLÌ KFť[email protected]@KťÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH
19
ĜťJÌ3HOÌ&İĜÌƐ@KSDQKDQH
21 [email protected]@XÌ3HOÌ[email protected]ťÌ8İJÌ XťQťBťRťÌ5DÌ-'Ì[email protected]@Q
22 Otomatik Sigortalar
30 ,NCİKDQÌ[email protected]Ì3HOHÌĒQİMKDQ
32 2HKHMCHQHJÌ*@QSTƑÌ[email protected]@Q
34 *@Ĝ@JÌ JťLÌ*[email protected]ÌƐ@KSDQKDQH
38 AG Kontaktörleri&Termik Röleler
45 ,NSNQÌ*[email protected]ÌƐ@KSDQKDQH
46 /@JDSÌƐ@KSDQKDQ
47 ,[email protected]ÌŤĜHMÌ*TSTKTÌ8NKUDQHBHKDQ
48
&Ì JťLÌ[email protected]@SīQKDQH
53 čKĜİÌ KDSKDQH
54
KĜ@JÌ&DQHKHLÌ*[email protected]@RXNMÌĒQİMKDQH
58 Kalite Belgeleri
[email protected]ťÌ3HOÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ3DJMHJÌčYDKKHJKDQH
[email protected]ťÌ3HOÌÌÌ KĜ@JÌFDQHKHLÌ#DUQDÌ
Kesicileri
3HO
C160
Standart
[email protected]Ì JťLťÌÌsÌ"ÌCD
A
*TSTOÌ[email protected]ťRťÌ
,
K 250
,Ì
S 250
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
ÌÌÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ
ÌÌÌ
ÌÌÌÌ
Ì
ÌÌÌÌÌ
ÌÌ
Ì
Ì
Ì
ÌÌÌÌ
Ì
3
3
3
690
[email protected]Ìþ@KťƑ[email protected]Ì&DQHKHLH
Ue
5
AC
690
690
690
690
690
[email protected]Ì[email protected]ťSťLÌ&DQHKHLH
Ui
5
AC
750
750
750
750
750
750
5
AC
3000
3000
3000
3000
3000
3000
AC
6
8
8
8
8
8
Ì5Ì "
5
8
10
5
10
16
1 dakika süreli test gerilimi
[email protected]Ì8ťKCťQťLÌ#@QADÌ!DQHKHLH
4HLO
J5
Ì5Ì "
7
9
18
9
18
42
Ì5Ì "
15
22
42
22
42
50
Ì5Ì "
25
36
50
36
50
70
Ì5Ì "
35
50
65
50
65
100
Ì5Ì#"ÌÌÌÌÌÌÌÌ
ÌJTSTOÌRDQH
10
15
25
25
25
30
Ì5Ì "
5
5
8
5
5
8
Ì5Ì "
7
9
14
9
9
21
Ì5Ì "
10
22
32
22
22
25
Ì5Ì "
15
36
38
36
50
52
Ì5Ì "
25
50
50
50
50
50
Ì5Ì#"ÌÌÌÌÌÌÌÌ
ÌJTSTOÌRDQH
5
10
19
15
15
23
*[email protected]@Ì*@SDFNQHRHÌ
A
A
A
A
A
A
Kirlenme Derecesi
3
3
3
3
3
3
5000
8000
8000
8000
8000
8000
[email protected]Ì,@JRHLTLÌ*ť[email protected]Ì#DUQDÌ
*DRLDÌ*@[email protected]
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
K 160
[email protected]ÌŤƑKDSLDÌ*ť[email protected]Ì#DUQDÌ*@[email protected]
sitesi
(BT
Ics
Elektriksel Ömür
.-ÌÌ.%%
,[email protected]ÌčLİQ
.-ÌÌ.%%
kA
kA
Ì5
15000
20000
20000
20000
20000
20000
*[email protected]ÌĒMHSDRH
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ[email protected]Ì
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ[email protected]
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ[email protected]
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
*[email protected]ÌĒMHSDRHÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
*@AKNÌUDÌ&İĜÌ[email protected]œťSťLÌCDUQDKDQHMHMÌÌ
[email protected]ť
(QÌWKMÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
*[email protected]ÌĒMHSDRHÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
"Ì,[email protected]ťMÌÌ[email protected]ť
(QÌWKMÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
,@JRHLTLÌþ@KťƑ[email protected]Ì[email protected]Ì2ť[email protected]ťœťÌ
s"
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
,@JRHLTLÌ#[email protected][email protected]Ì
2ť[email protected]ťœť
s"
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
[email protected]Ì
œťQKťJ
&DMHƑKHJ
mm
W
90
105
90
105
105
105
Yükseklik
mm
'
120
161
140
161
161
160
Derinlik
mm
D
kg
70
86
86
86
86
86
2
2
2
[email protected]@Q
ĜSť[email protected]Ì!NAHMH
6
̏
̏
̏
̏
̏
̏
#İƑİJÌ&DQHKHLÌ!NAHMHÌ
̏
̏
̏
̏
̏
̏
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
̏
̏
̏
̏
̏
̏
[email protected]Ì[email protected]œťÌ
̏
̏
̏
̏
̏
̏
,NSNQÌ,[email protected]@RťÌ
_
̏
_
̏
̏
_
#īMDQÌ[email protected]@ÌJNKTÌ
_
̏
̏
̏
̏
̏
[email protected]œ[email protected]ťÌJKDLDMRHÌ
_
İYDQHMCDÌ
̏
_
̏
̏
,[email protected]Ì@[email protected]ÌJHKHSÌ@[email protected]@Sť
̏
̏
_
̏
̏
_
[email protected][email protected]@RťÌ
_
̏
̏
̏
̏
̏
." *ÌÌ%Ť8
*ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
3 Kutuplu Ecowhite Serisi
U250
K 400
,Ì
S 400
K 630
,Ì
S 630
,
U1600
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
ÌÌÌÌ
250
Ì
Ì
Ì
Ì
800
ÌÌ
3
3
3
3
690
690
690
690
690
690
690
690
690
750
750
750
750
750
750
750
750
750
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
17
16
12
17
16
22
25
22
20
25
42
20
25
42
35
35
48
25
35
50
25
35
50
42
50
36
36
50
70
36
50
70
50
70
80
65
80
100
65
80
100
100
85
25
25
30
30
25
30
30
30
_
5
12
17
8
12
17
8
22
25
9
20
25
21
20
25
21
35
35
22
25
35
25
25
35
25
42
50
36
36
36
52
36
36
35
36
50
50
36
80
50
36
80
50
80
65
15
20
23
23
23
23
23
23
_
A
A
A
A
A
A
A
A
B
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8000
6000
6000
5000
5000
5000
5000
5000
4000
20000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
10000
8000
Elektronik
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
Elektronik
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
105
140
140
140
140
140
140
210
210
161
160
160
260
260
260
160
275
460
86
107
107
110
107
107
210
103
138.5
7
7
9
22
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏Ì
̏Ì
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
_
̏
̏
_
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
_
̏
_
_
_
_
_
_
_
̏
̏
̏
_
̏
̏
_
_
_
̏
̏
̏
̏
İYDQHMCDÌ
İYDQHMCDÌ
İYDQHMCDÌ
İYDQHMCD
İYDQHMCD
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
Standart Koruma
7
[email protected]Ì3HOÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ3DJMHJÌčYDKKHJKDQH
[email protected]Ì3HOÌ KĜ@JÌ&DQHKHLÌ
#DUQDÌ*DRHBHKDQH
3HO
*,
A160
A250
A400
-
-
-
-
-
Standart
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
ÌÌÌ
ÌÌÌ
ÌÌ
ÌÌÌ
250
ÌÌÌÌ
ÌÌÌ
Ì
Ì
Ì
ÌÌÌÌÌÌÌ
ÌÌÌÌÌÌ
ÌÌ
800
[email protected]Ì JťLťÌÌÌsÌ"ÌCD
A
*TSTOÌ[email protected]ťRťÌ
1
3
3
3
4
4
4
4
4
[email protected]Ìþ@KťƑ[email protected]Ì&DQHKHLH
Ue
5
AC
690
690
690
690
690
690
690
690
690
[email protected]Ì[email protected]ťSťLÌ&DQHKHLH
Ui
5
AC
750
750
750
750
750
750
750
750
750
5
AC
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
1 dakika süreli test
gerilimi
[email protected]Ì8ťKCťQťLÌ#@QADÌ
Berilimi
4HLO
J5
[email protected]Ì,@JRHLTLÌ
*ť[email protected]Ì#DUQDÌ*DRLDÌ
*@[email protected]
(BT
kA
400/415
5Ì "
36
25
36
36
25
36
36
36
36
[email protected]ÌŤƑKDSLDÌ*ť[email protected]Ì
#DUQDÌ*@[email protected]
Ics
kA
400/415
5Ì "
18
19
27
27
19
27
27
27
27
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4000
5000
4000
3000
5000
4000
3000
2000
1500
10000
12000
10000
7000
12000
10000
7000
6000
5000
Kirlenme Derecesi
Elektriksel Ömür
.-ÌÌ.%%
,[email protected]ÌčLİQ
.-ÌÌ.%%
400/415
5Ì "
Termik Ayar
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
,@MXDSHJÌ [email protected]
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
,@JRHLTLÌþ@KťƑ[email protected]Ì
[email protected]Ì2ť[email protected]ťœťÌ
s"
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
,@JRHLTLÌ#[email protected][email protected]Ì2ť[email protected]ťœť
s"
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
[email protected]Ì
œťQKťJÌ
&DMHƑKHJ
mm
W
40
90
105
140
120
140
185
280
280
Yükseklik
mm
'
160
155
165
257
155
165
257
275
275
Derinlik
mm
D
kg
86
68
68
103
68
68
103
103
103
13
[email protected]@Q
ĜSť[email protected]Ì!NAHMH
#İƑİJÌ&DQHKHLÌ!NAHMH
8
_
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
_
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
_
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
K[email protected]Ì[email protected]œťÌ
_
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
,NSNQÌ,[email protected]@RťÌ
_
_
_
_
_
_
_
_
_
#īMDQÌ[email protected]@ÌJNKTÌ
_
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
[email protected][email protected]@RťÌ
_
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
*@Ĝ@JÌ JťLÌ*[email protected]ťÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ3DJMHJÌčYDKKHJKDQH
3HO
*TSTOÌ[email protected]ťRť
[email protected]Ì JťLťÌÌsÌ"ÌCD
A
%
D100
D225
D400
D630
3
4
4
4
4
ÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ
Ì
630
3000
[email protected]Ì*@Ĝ@JÌ JťLÌ$ƑHJÌ
#DœDQHÌ
mA
Gecikme süresi
@[email protected]@[email protected]
milisaniye
&DBHJLDRHYÌ@Ĝ[email protected]ÌRİQDRHÌÌ
@[email protected]@[email protected]
milisaniye
<200
<200
<200
<200
<200
[email protected]Ìþ@KťƑ[email protected]Ì&DQHKHLH
Ue
5
AC
415
415
415
415
415
[email protected]Ì[email protected]ťSťLÌ&DQHKHLH
Ui
5
AC
690
690
690
690
690
[email protected]Ì8ťKCťQťLÌ#@QADÌ
Berilimi
4HLO
J5
AC
8
8
8
8
8
[email protected]Ì,@JRHLTLÌ
*ť[email protected]Ì#DUQDÌ*DRLDÌ
*@[email protected]
(BT
kA
Ì5Ì
AC
36
36
36
50
50
[email protected]ÌŤƑKDSLDÌ*ť[email protected]Ì
#DUQDÌ*@[email protected]
Ics
kA
Ì5Ì
AC
25
25
3
3
3
3
3
Ì5
5000
5000
5000
5000
4000
Kirlenme Derecesi
Elektriksel Ömür
.-ÌÌ.%%
,[email protected]ÌčLİQ
.-ÌÌ.%%
15000
15000
15000
15000
10000
ƑťQťÌ8İJÌ*[email protected]ťÌ
W(M
W(M
W(M
W(M
W(M
*ť[email protected]Ì#DUQDÌ*[email protected]ť
W(M
W(M
W(M
W(M
W(M
*@Ĝ@JÌ JťLÌ*[email protected]ťÌ
ÌL Ì
ÌL Ì
ÌL Ì
ÌL Ì
ÌL Ì
*@Ĝ@JÌ@JťLÌ[email protected]ťMťÌ
CDUQDÌCťƑťÌAť[email protected]@Ì
īYDKKHœHÌ
LDUBTS
LDUBTS
LDUBTS
LDUBTS
LDUBTS
,@JRHLTLÌþ@KťƑ[email protected]Ì
[email protected]Ì2ť[email protected]ťœťÌ
s"
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
,@JRHLTLÌ#[email protected][email protected]Ì2ť[email protected]ťœť
s"
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
&DMHƑKHJ
mm
W
90
120
140
196
280
[email protected]Ì
Yükseklik
mm
'
253
195
213
302
342
Derinlik
mm
D
86
68
103
103
103
2
5
15
œťQKťJÌ
kg
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
*@Ĝ@JÌ JťLÌ*[email protected]ťÌ
Ɛ@KSDQKDQÌ
9
Ì*TSTOKTÌ [email protected]ťÌ3HOÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ3DQLHJ,@MXDSHJÌ
3HOÌ*NCT
C160
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
K160
K250
K400
K630
M160
M250
M400
M630
M800
S250
S400
S630
S800
10
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ Termik Ayar
JťLťÌ(QÌ *DRLDÌ*@OÌ(BTÌ ,HMÌ2HOÌ
J Adedi
Koli
Adedi
ĜSť[email protected]ÌĒMHSDKHÌ
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
16
10-16
25
1
8
3C160016
215,00
20
16-20
25
1
8
3C160020
215,00
25
20-25
25
1
8
3C160025
215,00
32
25-32
25
1
8
3C160032
215,00
40
32-40
25
1
8
3C160040
215,00
50
40-50
25
1
8
3C160050
215,00
63
50-63
25
1
8
3C160063
215,00
80
63-80
25
1
8
3C160080
215,00
100
80-100
25
1
8
3C160100
215,00
125
100-125
25
1
8
3C160125
240,00
160
125-160
25
1
8
3C160160
260,00
16
11-16
36
1
8
3K160016
277,00
20
14-20
36
1
8
3K160020
277,00
25
18-25
36
1
8
3K160025
277,00
32
23-32
36
1
8
3K160032
277,00
40
28-40
36
1
8
3K160040
277,00
50
35-50
36
1
8
3K160050
277,00
63
44-63
36
1
8
3K160063
277,00
80
56-80
36
1
8
3K160080
277,00
100
70-100
36
1
8
3K160100
277,00
125
88-125
36
1
8
3K160125
315,00
160
112-160
36
1
8
3K160160
360,00
200
140-200
36
1
6
3K250200
435,00
250
175-250
36
1
6
3K250250
457,00
315
250-315
36
1
2
3K400315
900,00
400
315-400
36
1
2
3K400400
1.000,00
500
400-500
36
1
2
3K630500
1.400,00
630
500-630
36
1
2
3K630630
1.470,00
40
28-40
50
1
6
3M250040
380,00
50
35-50
50
1
6
3M250050
380,00
63
44-63
50
1
6
3M250063
380,00
80
56-80
50
1
6
3M250080
390,00
100
70-100
50
1
6
3M250100
410,00
125
88-125
50
1
6
3M250125
425,00
160
112-160
50
1
6
3M250160
435,00
200
140-200
50
1
6
3M250200
450,00
250
175-250
50
1
6
3M250250
480,00
315
250-315
50
1
2
3M400315
1.035,00
400
315-400
50
1
2
3M400400
1.145,00
500
400-500
50
1
2
3M630500
1.580,00
630
500-630
50
1
2
3M630630
1.635,00
800
630-800
50
1
2
3M800800
2.398,00
100
80-100
70
1
6
3S250100
450,00
125
100-125
70
1
6
3S250125
460,00
160
125-160
70
1
6
3S250160
480,00
200
160-200
70
1
6
3S250200
500,00
250
200-250
70
1
6
3S250250
540,00
315
250-315
70
1
2
3S400315
1.200,00
400
315-400
70
1
2
3S400400
1.250,00
500
400-500
70
1
2
3S630500
1.650,00
630
500-630
70
1
2
3S630630
1.750,00
800
630-800
70
1
2
3S800800
2.500,00
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
Ì*TSTOKTÌ
[email protected]ťÌ3HOÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌÌÌÌÌÌÌ$KDJSQNMHJÌÌ
ĜSť[email protected]ÌĒMHSDKH
Standart Koruma
3 Kutuplu Ecowhite
Serisi
3HOÌ*NCT
U250
U1600
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ Termik Ayar
JťLťÌ(QÌ *DRLDÌ*@OÌ(BTÌ ,HMÌ2HOÌ
J Adedi
Koli
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
100
40-100
50
1
6
3U250100
730,00
160
64-160
50
1
6
3U250160
740,00
250
100-250
50
1
6
3U250250
763,00
1000
400-1000
70
1
1
3U160010
5400,00
1250
500-1250
70
1
1
3U160012
5900,00
1600
640-1600
70
1
1
3U160016
6200,00
3HOÌ*NCT
K160
K250
K400
K630
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ Termik Ayar
JťLťÌ(QÌ *DRLDÌ*@OÌ(BTÌ ,HMÌ2HOÌ
J Adedi
Koli
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
25
18-25
36
1
8
MK160025
290,00
32
23-32
36
1
8
MK160032
290,00
40
28-40
36
1
8
MK160040
290,00
50
35-50
36
1
8
MK160050
290,00
63
44-63
36
1
8
MK160063
290,00
80
56-80
36
1
8
MK160080
290,00
100
70-100
36
1
8
MK160100
290,00
125
88-125
36
1
8
MK160125
320,00
160
112-160
36
1
8
MK160160
380,00
200
140-200
36
1
6
MK250200
455,00
250
175-250
36
1
6
MK250250
475,00
315
250-315
36
1
4
MK400315
950,00
400
315-400
36
1
4
MK400400
1.050,00
500
400-500
36
1
2
MK630500
1.450,00
630
500-630
36
1
2
MK630630
1.500,00
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
Ì*TSTOKTÌÌ [email protected]ťÌ3HOÌÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ3DQLHJ,@MXDSHJÌ ĜSť[email protected]ÌĒMHSDKHÌÌ,.3.1ÌÌ*.14, Ì
Ì*TSTOKTÌ[email protected]Ì3HOÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH
3HOÌ*NCT
KM160
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ *DRLDÌ*@OÌ(BTÌ ,HMÌ2HOÌ
J Adedi
Koli
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
20
36
1
24
1KM16020
97,00
25
36
1
24
1KM16025
97,00
32
36
1
24
1KM16032
97,00
40
36
1
24
1KM16040
97,00
50
36
1
24
1KM16050
97,00
63
36
1
24
1KM16063
97,00
80
36
1
24
1KM16080
97,00
100
36
1
24
1KM16100
97,00
125
36
1
24
1KM16125
97,00
160
36
1
24
1KM16160
130,00
200
36
1
24
1KM16200
150,00
11
Ì*TSTOKTÌ[email protected]Ì3HOÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ3DQLHJ,@MXDSHJÌ
ĜSť[email protected]ÌĒMHSDKHÌÌ
&ĒþÌ# Œ(3(,Ì#$51$+$1Ť-Ť-Ì5$Ì* !+.+ 1(-Ì*.14-, 2(
Tip Kodu
A160
A250
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
A400
7HUPLN$\DU$NÕPÕ Kesme Kap. Icu
Ir (A)
(kA)
Min. Sip.
Koli Adedi
Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
20
sabit
25
1
8
3A160020
183,00
25
sabit
25
1
8
3A160025
183,00
32
sabit
25
1
8
3A160032
183,00
40
sabit
25
1
8
3A160040
183,00
50
sabit
25
1
8
3A160050
183,00
63
sabit
25
1
8
3A160063
183,00
80
sabit
25
1
8
3A160080
194,00
100
sabit
25
1
8
3A160100
202,00
125
sabit
25
1
8
3A160125
223,00
160
sabit
25
1
6
3A160160
272,00
200
sabit
36
1
6
3A250200
327,00
250
sabit
36
1
6
3A250250
380,00
315
sabit
36
1
2
3A400315
790,00
400
sabit
36
1
2
3A400400
800,00
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
ÌJTSTOKTÌÌÌ[email protected]Ì3HOÌÌÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌÌ3DQLHJ,@MXDSHJÌ ĜSť[email protected]ÌĒMHSDKHÌÌ
&ĒþÌ# Œ(3(,Ì#$51$+$1Ť-Ť-Ì5$Ì* !+.+ 1(-Ì*.14-, 2(Ì
Tip Kodu
A160N
A250N
A400N
A630N
A800N
12
$QPD$NÕPÕ
In (A)
$QPD$NÕPÕ
In (A)
7HUPLN$\DU$NÕPÕ Kesme Kap. Icu
Ir (A)
(kA)
Min. Sip.
Koli Adedi
Adedi
25
Sabit
25
1
6
4A160025
283,00
32
Sabit
25
1
6
4A160032
283,00
40
Sabit
25
1
6
4A160040
283,00
50
Sabit
25
1
6
4A160050
283,00
63
Sabit
25
1
6
4A160063
283,00
80
Sabit
25
1
6
4A160080
283,00
100
Sabit
25
1
6
4A160100
283,00
125
Sabit
25
1
6
4A160125
355,00
160
Sabit
25
1
6
4A160160
365,00
200
Sabit
36
1
6
4A250200
570,00
250
Sabit
36
1
6
4A250250
600,00
315
Sabit
36
1
2
4A400315
1.030,00
400
Sabit
36
1
2
4A400400
1.500,00
500
Sabit
36
1
2
4A630500
1.900,00
630
Sabit
36
1
2
4A630630
1.980,00
800
Sabit
36
1
1
4A800800
2.700,00
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
[email protected]Ì[email protected]ÌƐ@KSDQKDQH
Tip Kodu
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Kesme Kap. Icu
(kA)
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
SATS-100
100 A
36
SATS100
2.550,00
SATS-160
160 A
36
SATS160
3.000,00
SATS-250
250 A
65
SATS250
5.300,00
SATS-400
400 A
65
SATS400
5.700,00
SATS-630
630 A
65
SATS630
6.500,00
SATS-800
800 A
65
SATS800
11.200,00
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
1RW2WRPDWLNWUDQVIHUúDOWHUOHULDGHWNXWXSOXWHUPLNPDQ\HWLNNRPSDOWúDOWHURWRPDWLN
WUDQVIHUQLWHVLYHNRQWUROQLWHVLQGHQROXúPDNWDGÕU
13
!LğAKÀ'ERILIMÀ$EVREÀ+ESICISIÀ!KSESUARLARŨ
ĜSť[email protected]Ì!NAHMH
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
Besleme Gerilimi (V)
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
C160
220
3C160AB
55,00
K160, K250, M250
220
3K160AB
105,00
M160, S250, S400
220
3M250AB
126,00
K400, M400, S400, K630, M630, S630
220
3K400AB
175,00
M800, S800 ,A800
220
3M800AB
180,00
U1600
220
3U160AB
200,00
A160, A160N
220
3A160AB
84,00
A250, A250N
220
3A250AB
126,00
A400, A400N
220
3A400AB
158,00
A630N
220
4A630AB
175,00
A800N
220
4A800AB
180,00
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
Besleme Gerilimi (V)
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
C160
380
3C160DG
115,00
K160, K250, M250
380
3K160DG
115,00
M160, S250, S400
380
3M250DG
140,00
K400, M400, S400, K630, M630, S630
380
3M400DG
190,00
M800, S800 ,A800
380
3M800DG
190,00
U1600
380
3U160DG
195,00
A160, A160N
380
3A160DG
115,00
A250, A250N
380
3A250DG
140,00
A400, A400N
380
3A400DG
190,00
A630N
380
4A630DG
190,00
A800N
380
4A800DG
190,00
#İƑİJÌ&DQHKHLÌ!NAHMH
[email protected][email protected]@Rť
14
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
Adet
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
K160
6
3K160UB
44,00
K250
6
3K250UB
88,00
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
<DUGÕPFÕ.RQWDN
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
C160
1NO+1NC
3C160YK
53,00
C160
2NO+2NC
3C160YL
60,00
K160, K250, M250
1NO+1NC
3K160YK
55,00
M160, S250, S400
1NO+1NC
3K250YK
63,00
K400, M400, S400, K630, M630, S630
1NO+1NC
3K400YK
80,00
M800, S800 ,A800
1NO+1NC
3M800YK
92,00
U1600
1NO+1NC
3U160YK
115,00
A160, A160N
1NO+1NC
3A160YK
60,00
A250, A250N
1NO+1NC
3A250YK
63,00
A400, A400N
1NO+1NC
3A400YK
80,00
A630N
1NO+1NC
4A630YK
80,00
A800N
1NO+1NC
4A800YK
80,00
[email protected]Ì*[email protected]œť
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
<DUGÕPFÕ.RQWDN
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
C160
1NO+1NC
3C160AK
53,00
K160, K250, M250
1NO+1NC
3K160AK
55,00
M160, S250, S400
1NO+1NC
3K250AK
63,00
K400, M400, S400, K630, M630, S630
1NO+1NC
3K400AK
80,00
M800, S800 ,A800
1NO+1NC
3M800AK
92,00
U1600
1NO+1NC
3U160AK
115,00
A160, A160N
1NO+1NC
3A160AK
60,00
A250, A250N
1NO+1NC
3A250AK
63,00
A400, A400N
1NO+1NC
3A400AK
80,00
A630N
1NO+1NC
4A630AK
80,00
A800N
1NO+1NC
4A800AK
80,00
!LğAKÀ'ERILIMÀ$EVREÀ+ESICISIÀ!KSESUARLARŨ
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]J
3 Kutuplu Ecowhite
Serisi
Standart Koruma
[email protected]œ[email protected]ťÌ*KDLDMRHÌ
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
Adet
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
KM160
2
3KM16BK
9,00
K160-K250
6
3K160BK
25,00
15
,NSNQÌ,[email protected]@Rť
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
<DUGÕPFÕ.RQWDN
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
K160-K250-M250
220
3K160MK
600,00
K400-M400-S400-K630-M630-S630
220
3K400MK
1.270,00
M800, S800
220
3M800MK
1.390,00
U1600
220
3U160MK
1.500,00
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
K160-K250-M250
3K160DK
130,00
M160-S250-S400
3M250DK
170,00
K400-M400-S400-K630-M630-S630
3K400DK
230,00
M800, S800
3H800DK
250,00
U1600
3U160DK
290,00
!LğAKÀ'ERILIMÀ$EVREÀ+ESICISIÀ!KSESUARLARŨ
#īMDQÌ[email protected]@Ì*NKT
*@Ĝ@JÌ JťLÌ KFť[email protected]@Ì1īKDRH
(úLN$NÕPÕ$
Açma süresi (s)
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
0,03 - 30
0,03-3
SAR103LE
320,00
Tipi
øodDSɎPP
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
ST-55
55
ST055
95,00
ST-80
80
ST080
140,00
ST-110
110
ST110
320,00
ST-160
160
ST160
460,00
ST-210
210
ST210
640,00
[email protected]Ì JťLÌ[email protected]@SīQİ
16
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
Tip Kodu
D100
D225
D400
D630
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Kesme Kap. Icu
(kA)
(úLN$NÕPÕ$
(úLN=DPDQÕV
Min. Sip.
Adedi
Koli
Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ
(¨)
40
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
4
4D100040
650,00
50
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
4
4D100050
650,00
63
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3,0,5-1
1
4
4D100063
650,00
80
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
4
4D100080
650,00
100
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3,0,5-1
1
4
4D100100
650,00
125
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4D225125
800,00
160
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3,0,5-1
1
2
4D225160
850,00
200
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4D225200
1.050,00
250
50
0,1-0,3,0,5-1
0,1-0,3,0,5-1
1
2
4D400250
1.650,00
315
50
0,1-0,3-0,5-1
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4D400315
1.800,00
400
50
0,1-0,3,0,5-1
0,1-0,3,0,5-1
1
2
4D400400
1.850,00
630
50
0,1-0,3-0,5-1
0,1-0,3-0,5-1
1
1
4D630630
3.100,00
1RW'YH'WLS$*GHYUHNHVLFLOHUL]HULQGHEDUDOÕRODUDNVHYNHGLOLU
Ì*TSTOKTÌ*@Ĝ@JÌ JťLÌ KFť[email protected]@KťÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ
Tip Kodu
D100
D225
D400
D630
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Kesme Kap. Icu
(kA)
(úLN$NÕPÕ$
(úLN=DPDQÕV
Min. Sip.
Adedi
Koli
Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ
(¨)
40
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
4
4E100040
720,00
50
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
4
4E100050
720,00
63
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3,0,5-1
1
4
4E100063
720,00
80
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
4
4E100080
720,00
100
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3,0,5-1
1
4
4E100100
720,00
125
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4E225125
890,00
160
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3,0,5-1
1
2
4E225160
940,00
200
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4E225200
1.130,00
250
50
0,1-0,3,0,5-1
0,1-0,3,0,5-1
1
2
4E400250
1.750,00
315
50
0,1-0,3-0,5-1
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4E400315
1.900,00
400
50
0,1-0,3,0,5-1
0,1-0,3,0,5-1
1
2
4E400400
1.950,00
630
50
0,1-0,3-0,5-1
0,1-0,3-0,5-1
1
1
4E630630
3.200,00
ĜSť[email protected]Ì!NAHMKH
+AğAKÀ!KŨMÀ!LGŨLAMALŨÀ!'À$EVREÀ+ESICILERI
Standart Koruma
3 Kutuplu
Ecowhite Serisi
Ì*TSTOKTÌ*@Ĝ@JÌ JťLÌ KFť[email protected]@KťÌ
&Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH
1RW'YH'WLS$*GHYUHNHVLFLOHUL]HULQGHEDUDOÕRODUDNVHYNHGLOLU
Ì*TSTOKTÌ*@Ĝ@JÌ JťLÌ KFť[email protected]@KťÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH
Tip Kodu
F250
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Kesme Kap. Icu
(kA)
(úLN$NÕPÕ$
(úLN=DPDQÕV
Min. Sip.
Adedi
Koli
Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
25
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0-0,1-0,5-1
1
4
3F250025
1.200,00
32
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3F250032
1.200,00
40
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3F250040
1.200,00
50
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3F250050
1.200,00
63
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3,0,5-1
1
4
3F250063
1.200,00
80
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3F250080
1.200,00
100
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3,0,5-1
1
4
3F250100
1.200,00
125
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
2
3F250125
1.200,00
160
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3,0,5-1
1
2
3F250160
1.300,00
200
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
2
3F250200
1.400,00
250
50
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3,0,5-1
1
2
3F250250
1.500,00
17
Ì*TSTOKTÌ*@Ĝ@JÌ JťLÌ KFť[email protected]@KťÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ ĜSť[email protected]Ì!NAHMKHÌ
Tip Kodu
+AğAKÀ!KŨMÀ!LGŨLAMALŨÀ!'À$EVREÀ+ESICILERI
F250
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Kesme Kap. Icu
(kA)
(úLN$NÕPÕ$
(úLN=DPDQÕV
Min. Sip.
Adedi
Koli
Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
25
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3G250025
1.320,00
32
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3G250032
1.320,00
40
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3G250040
1.320,00
50
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3G250050
1.320,00
63
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3,0,5-1
1
4
3G250063
1.320,00
80
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3G250080
1.320,00
100
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3,0,5-1
1
4
3G250100
1.320,00
125
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
2
3G250125
1.320,00
160
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3,0,5-1
1
2
3G250160
1.420,00
200
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
2
3G250200
1.520,00
250
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3,0,5-1
1
2
3G250250
1.620,00
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
<DUGÕPFÕ.RQWDN
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
D100
1NO+1NC
4D100YK
53,00
D225
1NO+1NC
4D225YK
63,00
D400
1NO+1NC
4D400YK
80,00
D630
1NO+1NC
4D630YK
105,00
F250
1NO+1NC
3K160YK
55,00
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
<DUGÕPFÕ.RQWDN
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
D100
230
4D100AB
70,00
D225
230
4D225AB
80,00
D400
230
4D400AB
110,00
D630
230
4D630AB
110,00
F250
230
3K160AB
105,00
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
.XOODQÕODQ$GHW
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
D100
8
4D100UB
37,00
D225
8
4D225UB
95,00
ĜSť[email protected]Ì!NAHMHÌ
[email protected][email protected]@Rť
18
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
Kesme Kap.
Icu (kA)
Kurma
0HNDQL]PDVÕ
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
252-630
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA0630H3
6.489,00
320-800
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA0800H3
6.695,00
400-1000
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1000H3
6.901,00
500-1250
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1250H3
7.107,00
640-1600
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1600H3
7.725,00
SFA-2000
1200-2000
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA2000H3
9.167,00
SFA-2500
1000-2500
100
%LLEÀKURMALŨ
SFA2500H3
9.991,00
SFA-3200
1280-3200
100
%LLEÀKURMALŨ
SFA3200H3
11.000,00
SFA-4000
1600-4000
100
%LLEÀKURMALŨ
SFA4000H3
20.200,00
252-630
80
Motorlu
SFA0630M3
7.250,00
320-800
80
Motorlu
SFA0800M3
7.500,00
400-1000
80
Motorlu
SFA1000M3
7.700,00
500-1250
80
Motorlu
SFA1250M3
7.800,00
640-1600
80
Motorlu
SFA1600M3
8.400,00
SFA-2000
1200-2000
80
Motorlu
SFA2000M3
9.900,00
SFA-2500
1000-2500
100
Motorlu
SFA2500M3
10.900,00
SFA-3200
1280-3200
100
Motorlu
SFA3200M3
12.000,00
SFA-4000
1600-4000
100
Motorlu
SFA4000M3
21.200,00
Tip Kodu
SFA-1600
SFA-1600
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Ì*TSTOKTÌ[email protected]Ì ĜťJÌ3HOÌ&İĜÌƐ@KSDQKDQHÌ
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Kesme Kap.
Icu (kA)
Kurma
0HNDQL]PDVÕ
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
400-1000
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1000H4
10.700,00
500-1250
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1250H4
10.900,00
640-1600
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1600H4
11.300,00
SFA-2000
1200-2000
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA2000H4
11.500,00
SFA-2500
1000-2500
100
%LLEÀKURMALŨ
SFA2500H4
14.800,00
SFA-3200
1280-3200
100
%LLEÀKURMALŨ
SFA3200H4
17.250,00
(*)SDA-4000
1600-4000
100
%LLEÀKURMALŨ SDA4000H4
33.500,00
400-1000
80
Motorlu
SFA1000M4
11.420,00
500-1250
80
Motorlu
SFA1250M4
11.650,00
640-1600
80
Motorlu
SFA1600M4
12.000,00
SFA-2000
1200-2000
80
Motorlu
SFA2000M4
12.250,00
SFA-2500
1000-2500
100
Motorlu
SFA2500M4
15.800,00
SFA-3200
1280-3200
100
Motorlu
SFA3200M4
18.200,00
(*)SDA-4000
1600-4000
100
Motorlu
SDA4000M4
34.500,00
Tip Kodu
SFA-1600
SFA-1600
!ğŨKÀ4IPÀ'ijğÀƓALTERLERI
Ì*TSTOKTÌ[email protected]Ì
ĜťJÌ3HOÌ&İĜÌƐ@KSDQKDQHÌ
3 Kutuplu
Ecowhite Serisi
Standart Koruma
1RW.XWXSOX$$oÕN7LS*oúDOWHULoHNPHFHOLRODUDNUHWLOPHNWHGLU$oÕNWLSJoúDOWHUOHUL121&\DUGÕPFÕNRQWDN
EOR÷XWDNÕOÕRODUDNVHYNHGLOPHNWHGLU
19
Ì*TSTOKTÌþDJLDBDKHÌ ĜťJÌ3HOÌ&İĜÌƐ@KSDQKDQH
!ğŨKÀ4IPÀ'ijğÀƓALTERLERI
Tip Kodu
Kesme Kap.
Icu (kA)
Kurma
0HNDQL]PDVÕ
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
SDA-1000
400-1000
80
%LLEÀKURMALŨ SDA1000H3
9.500,00
SDA-1250
500-1250
80
%LLEÀKURMALŨ SDA1250H3
9.580,00
SDA-1600
640-1600
80
%LLEÀKURMALŨ SDA1600H3
9.900,00
SDA-2000
1200-2000
80
%LLEÀKURMALŨ SDA2000H3
11.330,00
SDA-2500
1000-2500
100
%LLEÀKURMALŨ SDA2500H3
15.000,00
SDA-3200
1280-3200
100
%LLEÀKURMALŨ SDA3200H3
17.840,00
SDA-4000
1600-4000
100
%LLEÀKURMALŨ SDA4000H3
28.550,00
SDA-5000
2000-5000
100
%LLEÀKURMALŨ SDA5000H3
39.600,00
SDA-6300
2560-6300
100
%LLEÀKURMALŨ SDA6300H3
47.380,00
SDA-1000
400-1000
80
Motorlu
SDA1000M3
9.990,00
SDA-1250
500-1250
80
Motorlu
SDA1250M3
10.230,00
SDA-1600
640-1600
80
Motorlu
SDA1600M3
10.350,00
SDA-2000
1200-2000
80
Motorlu
SDA2000M3
12.000,00
SDA-2500
1000-2500
100
Motorlu
SDA2500M3
15.500,00
SDA-3200
1280-3200
100
Motorlu
SDA3200M3
18.800,00
SDA-4000
1600-4000
100
Motorlu
SDA4000M3
29.500,00
SDA-5000
2000-5000
100
Motorlu
SDA5000M3
40.800,00
SDA-6300
2560-6300
100
Motorlu
SDA6300M3
48.775,00
1RW$oÕNWLSJoúDOWHUOHUL121&\DUGÕPFÕNRQWDNEOR÷XWDNÕOÕRODUDNVHYNHGLOPHNWHGLU
ĜťJÌ3HOÌ&İĜÌƐ@KSDQKDQHMCDÌ*[email protected]ť[email protected]Ì [email protected]@Q
Tip Kodu
7DQÕP
g]HOOLNOHU
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
À!NIÀDijƔijKÀGERILIMÀBOBINI
230 V AC
SADG230
220,00
ÀÀ!NIÀÀDijƔijKÀGERILIMÀBOBINI
380 V AC
SADG380
220,00
À'ECIKMELIÀDijƔijKÀGERILIMÀBOBINI
230 V AC
SAGDG230
496,00
'ECIKMELIÀDijƔijKÀGERILIMÀBOBINI
380 V AC
SAGDG380
496,00
SAAB
!ğTŨRMAÀ"OBINI
220 V AC
SAAB
210,00
SAKB
Kapama Bobini
220 V AC
SAKB
210,00
SAMM-1
-OTORÀ-EKANIZMASŨŸÀ!
220 V AC
SAM1
680,00
6$00
0RWRU0HNDQL]PDVÕ$
9$&
6$0
SAMK
Mekanik Kilitleme
NDEOROXWLS
SAMK
SADG
SAGDG
20
$QPD$NÕPÕ
In (A)
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
Tip Kodu
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Boy
0LQ6LSDULú6GHGL
Koli Sdedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
SFH-160
160
ÀÀBUƔONSUZ
1
1
SFH160
110,00
-'Ì!ťĜ@JKťÌ[email protected]Ì[email protected]ÌFīUCD
Boy
NHC00
NH00
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Kesme Kap. (kA) 0LQ6LSDULú$GHGL
Koli Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
6
120
3
120
SNH00006
9,60
10
120
3
120
SNH00010
9,60
16
120
3
120
SNH00016
9,60
20
120
3
120
SNH00020
9,60
25
120
3
120
SNH00025
9,60
32
120
3
120
SNH00032
9,60
40
120
3
120
SNH00040
9,60
50
120
3
120
SNH00050
9,60
63
120
3
120
SNH00063
9,60
80
120
3
120
SNH00080
9,60
100
120
3
120
SNH00100
9,60
125
120
3
120
SNH00125
10,50
160
120
3
120
SNH00160
10,50
-'Ì!ťĜ@JKťÌ[email protected]Ì KSKťœťÌ
Boy
$QPD$NÕPÕ
In (A)
NH00
Steatit
Kesme Kap. (kA) 0LQ6LSDULú$GHGL
160
5
9ATAYÀ4IPÀ3IGORTALŨÀ9ijKÀ!YŨRŨCŨSŨÀ6EÀ.(À3IGORTALAR
[email protected]@XÌ3HOÌ[email protected]ťÌ8İJÌ XťQťBťRťÌ
Koli Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
120
SNB00
11,00
21
[email protected]Ì[email protected]Ì3DJMHJÌčYDKKHJKDQH
3HO
2-#Ì
*TSTOÌ[email protected]ťRť
[email protected]Ì JťLťÌÌs"ÌCD
1
In
A
2
3
2-#Ì
4
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
1
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
Ue
AC
5
[email protected]Ì[email protected]ťSťLÌ&DQHKHLH
Ui
5
500
4HLO
J5
6
Ics
kA
[email protected]Ì*DRLDÌ*@[email protected]
$MDQIHÌKHLHSHÌ2ťMťEť
230/400
400
3
230/400
400
4.5
3
Elektriksel Ömür
NO
,[email protected]ÌčLİQ
NO
230
5Ì
4.000
20000
*[email protected]Ì#DQDBDRH
IP 20
ŤYHMÌ5DQHKDMÌÌþ@KťƑ[email protected]Ì[email protected]Ì
2ť[email protected]ťœť
oC
ÌHKDÌ
ŤYHMÌ5DQHKDMÌ#DOÌ[email protected]Ì
2ť[email protected]ťœť
oC
ÌHKDÌ
Renk
RAL 7035
,[email protected]ÌƐDJKHÌ$-Ì
[email protected]œ[email protected]ťÌ*DRHCH
,@WÌ[email protected]Ì2ť[email protected]Ì,NLDMSH
1
2
3
ÌLLÌ#(-Ì[email protected]ť
mm2
4
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
AC
[email protected]Ìþ@KťƑ[email protected]Ì&DQHKHLH
Anma Darbe Dayanma Gerilimi
4
!ÌW(
!ÌW("ÌW(MÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ MÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ"Ì
#ÌW(M
W(MÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ#Ì
W(M
*[email protected]@JÌƐDADJDÌ"HMRHÌ
22
3
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
Ì
!ÌW(MÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
"ÌW(MÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
MHÌ@Ĝ[email protected]ÌRťMťEť
2
2-#Ì
2
230/400
400
6
." *ÌÌ%Ť8
*ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
Standart Koruma
SDC 6000
2
SLD 6000
1
2
3
2-#Ì
4
1
2
SLD 10000
3
4
1
2
3
2-#Ì
4
1
ÌÌÌÌÌ
ÌÌÌ
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ
Ì
"ÌÌW(M
"ÌW(M
!ÌW(MÌÌÌÌ"ÌW(MÌÌ
#ÌW(M
"ÌW(M
"ÌW(M
DC
250
AC
500
440
230/400
400
500
230/400
400
230/400
500
400
500
4
230/400
500
6
6
10
16
3
4.000
2.000
20000
15000
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
1
3 Kutuplu Ecowhite Serisi
IP 20
ÌHKDÌ
ÌHKDÌ
RAL 7035
ÌLLÌ#(-Ì[email protected]ť
2
2
23
Otomatik Sigortalar
3 kA
.XWXS6D\ÕVÕ
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
1P
2P
3P
4P
24
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Minimum Sip.
Adedi
Koli Adedi
%(÷ULVLøoLQ
6LSDULú.RGX
&(÷ULVLøoLQ
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
2
12
240
3SM102B
3SM102C
10,70
4
12
240
3SM104B
3SM104C
10,70
6
12
240
3SM106B
3SM106C
8,00
10
12
240
3SM110B
3SM110C
8,00
16
12
240
3SM116B
3SM116C
8,00
20
12
240
3SM120B
3SM120C
8,00
25
12
240
3SM125B
3SM125C
8,00
32
12
240
3SM132B
3SM132C
9,00
40
12
240
3SM140B
3SM140C
9,80
50
12
240
3SM150B
3SM150C
11,00
63
12
240
3SM163B
3SM163C
11,50
2
6
120
3SM202C
22,50
4
6
120
3SM204C
22,50
6
6
120
3SM206C
18,00
10
6
120
3SM210C
18,00
16
6
120
3SM216C
18,00
20
6
120
3SM220C
18,00
25
6
120
3SM225C
18,00
32
6
120
3SM232C
20,00
40
6
120
3SM240C
21,50
50
6
120
3SM250C
23,50
63
6
120
3SM263C
24,00
2
4
80
3SM302C
35,00
4
4
80
3SM304C
35,00
6
4
80
3SM306C
27,00
10
4
80
3SM310C
27,00
16
4
80
3SM316C
27,00
20
4
80
3SM320C
27,00
25
4
80
3SM325C
27,00
32
4
80
3SM332C
30,00
40
4
80
3SM340C
31,00
50
4
80
3SM350C
34,00
63
4
80
3SM363C
38,00
2
3
60
3SM402C
44,00
4
3
60
3SM404C
44,00
6
3
60
3SM406C
34,00
10
3
60
3SM410C
34,00
16
3
60
3SM416C
34,00
20
3
60
3SM420C
34,00
25
3
60
3SM425C
34,00
32
3
60
3SM432C
38,00
40
3
60
3SM440C
41,00
50
3
60
3SM450C
44,00
63
3
60
3SM463C
47,00
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
.XWXS6D\ÕVÕ
1P
2P
3P
4P
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Minimum Sip.
Adedi
3 Kutuplu
Otomatik
Ecowhite
Sigortalar
Serisi
Koli Adedi
%(÷ULVLøoLQ
6LSDULú.RGX
&(÷ULVLøoLQ
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
1
12
240
4SM101B
4SM101C
11,50
2
12
240
4SM102B
4SM102C
11,50
3
12
240
4SM103B
4SM103C
11,50
4
12
240
4SM104B
4SM104C
11,50
5
12
240
4SM105B
4SM105C
11,50
6
12
240
4SM106B
4SM106C
9,00
10
12
240
4SM110B
4SM110C
9,00
16
12
240
4SM116B
4SM116C
9,00
20
12
240
4SM120B
4SM120C
9,00
25
12
240
4SM125B
4SM125C
9,00
32
12
240
4SM132B
4SM132C
10,00
40
12
240
4SM140B
4SM140C
11,50
50
12
240
4SM150B
4SM150C
12,50
63
12
240
4SM163B
4SM163C
14,00
2
6
120
4SM202C
24,00
4
6
120
4SM204C
24,00
6
6
120
4SM206C
18,00
10
6
120
4SM210C
18,00
16
6
120
4SM216C
18,00
20
6
120
4SM220C
18,00
25
6
120
4SM225C
18,00
32
6
120
4SM232C
21,50
40
6
120
4SM240C
24,00
50
6
120
4SM250C
27,00
63
6
120
4SM263C
30,00
2
4
80
4SM302C
35,00
4
4
80
4SM304C
35,00
6
4
80
4SM306C
28,50
10
4
80
4SM310C
28,50
16
4
80
4SM316C
28,50
20
4
80
4SM320C
28,50
25
4
80
4SM325C
28,50
32
4
80
4SM332C
32,00
40
4
80
4SM340C
35,00
50
4
80
4SM350C
40,00
63
4
80
4SM363C
44,00
2
3
60
4SM402C
46,00
4
3
60
4SM404C
46,00
6
3
60
4SM406C
36,00
10
3
60
4SM410C
36,00
16
3
60
4SM416C
36,00
20
3
60
4SM420C
36,00
25
3
60
4SM425C
36,00
32
3
60
4SM432C
41,00
40
3
60
4SM440C
47,00
50
3
60
4SM450C
52,00
63
3
60
4SM463C
57,00
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
Standart
4.5
kA Koruma
25
Otomatik Sigortalar
6 kA
*TSTOÌ[email protected]ťRť
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
1P
2P
3P
4P
26
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ ,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
!Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
[email protected]ƑÌ*NCT
"Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
[email protected]ƑÌ*NCT
#Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
1
12
240
6SM101B
6SM101C
6SM101D
14,00
2
12
240
6SM102B
6SM102C
6SM102D
3
12
240
6SM103B
6SM103C
6SM103D
4
12
240
6SM104B
6SM104C
6SM104D
6
12
240
6SM106B
6SM106C
6SM106D
10
12
240
6SM110B
6SM110C
6SM110D
16
12
240
6SM116B
6SM116C
6SM116D
20
12
240
6SM120B
6SM120C
6SM120D
25
12
240
6SM125B
6SM125C
6SM125D
32
12
240
6SM132B
6SM132C
6SM132D
40
12
240
6SM140B
6SM140C
6SM140D
50
12
240
6SM150B
6SM150C
6SM150D
63
12
240
6SM163B
6SM163C
6SM163D
2
6
120
6SM202C
6SM202D
34,00
4
6
120
6SM204C
6SM204D
34,00
6
6
120
6SM206C
6SM206D
22,00
10
6
120
6SM210C
6SM210D
22,00
16
6
120
6SM216C
6SM216D
22,00
20
6
120
6SM220C
6SM220D
22,00
25
6
120
6SM225C
6SM225D
22,00
32
6
120
6SM232C
6SM232D
25,00
40
6
120
6SM240C
6SM240D
28,00
50
6
120
6SM250C
6SM250D
30,00
63
6
120
6SM263C
6SM263D
33,00
2
4
80
6SM302C
6SM302D
53,00
4
4
80
6SM304C
6SM304D
53,00
6
4
80
6SM306C
6SM306D
37,00
10
4
80
6SM310C
6SM310D
37,00
16
4
80
6SM316C
6SM316D
37,00
20
4
80
6SM320C
6SM320D
37,00
25
4
80
6SM325C
6SM325D
37,00
32
4
80
6SM332C
6SM332D
41,00
40
4
80
6SM340C
6SM340D
45,00
50
4
80
6SM350C
6SM350D
49,00
63
4
80
6SM363C
6SM363D
51,00
2
3
60
6SM402C
6SM402D
60,00
4
3
60
6SM404C
6SM404D
60,00
6
3
60
6SM406C
6SM406D
55,00
10
3
60
6SM410C
6SM410D
48,00
16
3
60
6SM416C
6SM416D
48,00
20
3
60
6SM420C
6SM420D
48,00
25
3
60
6SM425C
6SM425D
48,00
32
3
60
6SM432C
6SM432D
53,00
40
3
60
6SM440C
6SM440D
59,00
50
3
60
6SM450C
6SM450D
62,00
63
3
60
6SM463C
6SM463D
65,00
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
10
kA Koruma
Standart
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ 2
1P
2P
3P
4P
,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
!Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
[email protected]ƑÌ*NCT
"Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
[email protected]ƑÌ*NCT
#Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
12
240
1SM102B
1SM102C
1SM102D
20,00
4
12
240
1SM104B
1SM104C
1SM104D
20,00
6
12
240
1SM106B
1SM106C
1SM106D
18,00
10
12
240
1SM110B
1SM110C
1SM110D
18,00
16
12
240
1SM116B
1SM116C
1SM116D
18,00
20
12
240
1SM120B
1SM120C
1SM120D
18,00
25
12
240
1SM125B
1SM125C
1SM125D
18,00
32
12
240
1SM132B
1SM132C
1SM132D
20,00
40
12
240
1SM140B
1SM140C
1SM140D
21,00
50
12
240
1SM150B
1SM150C
1SM150D
22,00
63
12
240
1SM163B
1SM163C
1SM163D
23,00
2
6
120
1SM202C
1SM202D
47,00
4
6
120
1SM204C
1SM204D
47,00
6
6
120
1SM206C
1SM206D
35,00
10
6
120
1SM210C
1SM210D
35,00
16
6
120
1SM216C
1SM216D
35,00
20
6
120
1SM220C
1SM220D
35,00
25
6
120
1SM225C
1SM225D
35,00
32
6
120
1SM232C
1SM232D
37,00
40
6
120
1SM240C
1SM240D
40,00
50
6
120
1SM250C
1SM250D
49,00
63
6
120
1SM263C
1SM263D
51,00
2
4
80
1SM302C
1SM302D
68,00
4
4
80
1SM304C
1SM304D
68,00
6
4
80
1SM306C
1SM306D
60,00
10
4
80
1SM310C
1SM310D
60,00
16
4
80
1SM316C
1SM316D
60,00
20
4
80
1SM320C
1SM320D
60,00
25
4
80
1SM325C
1SM325D
60,00
32
4
80
1SM332C
1SM332D
63,00
40
4
80
1SM340C
1SM340D
65,00
50
4
80
1SM350C
1SM350D
68,00
63
4
80
1SM363C
1SM363D
70,00
2
3
60
1SM402C
1SM402D
94,00
4
3
60
1SM404C
1SM404D
94,00
6
3
60
1SM406C
1SM406D
72,00
10
3
60
1SM410C
1SM410D
72,00
16
3
60
1SM416C
1SM416D
72,00
20
3
60
1SM420C
1SM420D
72,00
25
3
60
1SM425C
1SM425D
72,00
32
3
60
1SM432C
1SM432D
77,00
40
3
60
1SM440C
1SM440D
80,00
50
3
60
1SM450C
1SM450D
90,00
63
3
60
1SM463C
1SM463D
94,00
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
*TSTOÌ[email protected]ťRť
3 Kutuplu
Otomatik
Ecowhite
Sigortalar
Serisi
27
Ì[email protected]Ì[email protected]@QÌ
*TSTOÌ[email protected]ťRť
1P
2P
3P
4P
6 kA
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ ,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
C80
8
40
6SL180C
36,00
C100
8
40
6SL100C
38,00
C125
8
40
6SL112C
42,00
C80
4
40
6SL280C
86,00
C100
4
40
6SL200C
108,00
C125
4
40
6SL212C
115,00
C80
2
40
6SL380C
112,00
C100
2
40
6SL300C
116,00
C125
2
40
6SL312C
123,00
C80
2
40
6SL480C
150,00
C100
2
40
6SL400C
160,00
C125
2
40
6SL412C
173,00
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
Ì[email protected]Ì[email protected]@Q
*TSTOÌ[email protected]ťRť
1P
2P
3P
4P
10 kA
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ ,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
C80
8
160
1SL180C
45,00
C100
8
160
1SL100C
47,00
C125
8
160
1SL112C
49,00
C80
4
80
1SL280C
95,00
C100
4
80
1SL200C
118,00
C125
4
80
1SL212C
145,00
C80
2
40
1SL380C
128,00
C100
2
40
1SL300C
145,00
C125
2
40
1SL312C
155,00
C80
2
40
1SL480C
180,00
C100
2
40
1SL400C
196,00
C125
2
40
1SL412C
205,00
Otomatik Sigortalar
16 kA
*TSTOÌ[email protected]ťRť
1P
28
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ ,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
C40
1
5SM140C
80,00
C50
1
5SM150C
85,00
C63
1
5SM163C
90,00
C80
1
5SM180C
102,00
C100
1
5SM100C
107,00
C125
1
5SM125C
120,00
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
[email protected]@QÌÌÌÌÌÌÌÌJ
-īSQÌ*DRLDKHÌÌLLÌ&DMHƑKHJÌÌ/
-ÌÌ[email protected]Ì[email protected]@QÌÌÌÌÌÌÌÌJ
Standart Koruma
3 Kutuplu
Ecowhite Serisi
*TSTOÌ[email protected]ťRť
1P+N
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ ,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
6
12
240
4SN106C
15,00
10
12
240
4SN110C
15,00
16
12
240
4SN116C
15,00
20
12
240
4SN120C
15,00
25
12
240
4SN125C
15,00
32
12
240
4SN132C
17,00
*TSTOÌ[email protected]ťRť
1P
2P
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ ,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
6
12
240
1SD106C
20,00
10
12
240
1SD110C
20,00
16
12
240
1SD116C
20,00
20
12
240
1SD120C
20,00
25
12
240
1SD125C
20,00
32
12
240
1SD132C
22,00
40
12
240
1SD140C
23,00
50
12
240
1SD150C
24,00
63
12
240
1SD163C
25,00
6
6
120
1SD206C
41,00
10
6
120
1SD210C
41,00
16
6
120
1SD216C
41,00
20
6
120
1SD220C
41,00
25
6
120
1SD225C
41,00
32
6
120
1SD232C
45,00
40
6
120
1SD240C
47,00
50
6
120
1SD250C
48,00
63
6
120
1SD263C
50,00
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
#"Ì.3., 3Ť*Ì2Ť&.13 + 1ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌJ
[email protected]@Q
čYDKKHJKDQ
[email protected]ƑÌ*NCT
LÌ%[email protected]ťÌ¨
¨
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
!#$#ÀÀ6ÀAğTŨRMAÀBOBINIÀÀÀK!ÀIğIN
SNAB220
24,00
AC-DC 24-48 V (4.5-6 kA için)
SNAB024
24,00
./.#ÀYARDŨMCŨÀKONTAKÀÀÀ+AÀÀIğIN
SNYK011
12,00
À6À!#ÀÀÀ6À$#ÀÀÀ!ğTŨRMAÀBOBINIÀÀÀK!ÀIğIN
SMAB220
24,00
À6À!#À!ğTŨRMAÀ"OBINIÀÀK!ÀIğIN
SMAB024
24,00
SMYK
./.#ÀYARDŨMCŨÀKONTAKHATAÀSINYALÀKONTAŖŨÀÀ)THÀ!ÀÀÀ6À!#ÀÀK!ÀIğIN
SMYK011
12,00
SMEK
%MNIYETÀ+ILIDIÀTijMÀTIPLERÀÀIğINÀORTAKÀKULLANŨM
SMEK
11,00
3HOÌ*NCT
SNAB
SNYK
SMAB
29
[email protected]Ì[email protected]Ì[email protected]ƑÌŤĜHMÌ&DQDJKHÌ!HKFHKDQ
‡
2WRPDWLN6LJRUWD$QPD$NÕPÕ$
‡
2WRPDWLN6LJRUWD.HVPH.DSDVLWHVLN$N$N$N$N$
‡
2WRPDWLN6LJRUWD.XWXS6D\ÕVÕ3333
‡
2WRPDWLN6LJRUWD$oPD(÷ULVL%&'
MHÌ Ĝ[email protected]Ì$œQHKDQHMDÌ&īQDÌ[email protected]Ì[email protected]Ì2DĜHLH
%(÷ULVL
$NNRUÀDPDQOÕODPEDODUÕQÕVÕWÕFÕODUÕQ3/&VLVWHPOHULQNRUXQPDVÕQGDNXOODQÕOÕU
&(÷ULVL
)ORUHVDQODPEDODUÕQJoSUL]GHYUHOHULQLQPDNLQDODUÕQGúNJoOPRWRUODUÕQNOLPDODUÕQVR÷XWPDPDNLQDODUÕQÕQ
JoGD÷ÕWÕPSDQRODUÕQÕQNRUXQPDVÕQGDNXOODQÕOÕU
'(÷ULVL
0RWRU\ROYHULFLOHULQSRPSDODUÕQNRPSUHV|UOHULQNRQGDQVDW|UOHULQND\QDNYHSXQWDPDNLQDODUÕQÕQNRUXQPDVÕQGDNXOODQÕOÕU
-ODijLERÀ2AYÀ4IPIÀĖRijNLER
[email protected]Ì[email protected]Ì Ĝ[email protected]Ì5DÌ Ĝ[email protected]@Ì*NƑ[email protected]ť
Ĝ[email protected]Ì$œQHRH
3DRSÌ JťLť
Ĝ[email protected]Ì2İQDRH
2NMTĜ
B,C,D
À)N
TÀ̝ÀS
!ğMAMALŨ
B,C,D
À)N
t < 3600s
!ğMALŨ
B,C,D
À)N
1s < t < 60s
!ğMALŨ
B
À)N
TÀ̝ÀS
!ğMAMALŨ
C
À)N
TÀ̝ÀS
!ğMAMALŨ
D
À)N
TÀ̝ÀS
!ğMAMALŨ
B
À)N
t < 0.1s
!ğMALŨ
C
À)N
t < 0.1s
!ğMALŨ
D
À)N
t < 0.1s
!ğMALŨ
+DCKHÌ[email protected]Ì3HOHÌ[email protected]Ì[email protected]@[email protected]ťÌ
Renk
Mavi
+ŨRMŨZŨ
9EƔIL
3ARŨ
þ@KťƑ[email protected]Ì&DQHKHLH
,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
220 V AC
12
120
SSL-B220A
15,00
24 V AC
12
120
SSL-B024A
15,00
24 V DC
12
120
SSL-B024D
15,00
220 V AC
12
120
SSL-R220A
15,00
24 V AC
12
120
SSL-R024A
15,00
24 V DC
12
120
SSL-R024D
15,00
220 V AC
12
120
SSL-G220A
15,00
24 V AC
12
120
SSL-G024A
15,00
24 V DC
12
120
SSL-G024D
15,00
220 V AC
12
120
SSL-Y220A
15,00
24 V AC
12
120
SSL-Y024A
15,00
24 V DC
12
120
SSL-Y024D
15,00
[email protected]Ì3HOHÌ[email protected]ťÌ/@MNÌ/QHYH
30
čYDKKHJKDQ
,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
À!ÀÀÀ6ÀÀTOPRAKLŨÀPRIZ
5
100
SPP-16T
19,00
." *ÌÌ%Ť8
*ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
*TSTOÌ[email protected]ťRť
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ 1P
2P
3P
4P
,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
40
12
240
SYA1040
12,00
63
12
240
SYA1063
13,00
80
12
240
SYA1080
14,00
100
12
240
SYA1100
15,00
125
12
240
SYA1125
16,00
40
6
120
SYA2040
24,00
63
6
120
SYA2063
26,00
80
6
120
SYA2080
28,00
100
6
120
SYA2100
30,00
125
6
120
SYA2125
32,00
40
4
80
SYA3040
36,00
63
4
80
SYA3063
39,00
80
4
80
SYA3080
42,00
100
4
80
SYA3100
45,00
125
4
80
SYA3125
48,00
40
6
60
SYA4040
48,00
63
6
60
SYA4063
52,00
80
6
60
SYA4080
56,00
100
6
60
SYA4100
60,00
6
60
SYA4125
64,00
#@QADÌ JťLÌ [email protected]@QťÌ
čYDKKHJKDQ
,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
16 A 230 V 1NO
1
SDA-16A
47,00
-ODijLERÀ2AYÀ4IPIÀĖRijNLER
8İJÌ
XťQťBťÌ
[email protected]@[email protected]Ì*[email protected]Ì[email protected]@YÌ
Standart
Koruma
3 Kutuplu Ecowhite
Serisi
KĜ@JÌ&DQHKHLÌ/@[email protected]@Qť
3HO
[email protected]ťLÌ
*TSTOÌ[email protected]ťRť
4BÌ5Ì "
([email protected]ÌJ (MÌJ 4OÌJ5
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SP1-B100
4IPÀÀ"ÀSŨNŨFŨÀSAYAğÀĮNCESIÀKULLANŨM
1
255
50 (10/350μs)
100
<2.5
SP1-B100
357,00
SP4-B100
4IPÀÀ"ÀSŨNŨFŨÀSAYAğÀĮNCESIÀKULLANŨM
4
255
50 (10/350μs)
100
<2.5
SP4-B100
1.400,00
SP1-C040
4IPÀÀ#ÀSŨNŨFŨÀ3AYAğÀSONRASŨÀKULLANŨM
1
275
40 (8/20μs)
20
<1.4
SP1-C040
63,00
SP2-C040
4IPÀÀ#ÀSŨNŨFŨÀ3AYAğÀSONRASŨÀKULLANŨM
2
275
40 (8/20μs)
20
<1.4
SP2-C040
126,00
SP3-C040
4IPÀÀ#ÀSŨNŨFŨÀ3AYAğÀSONRASŨÀKULLANŨM
3
275
40 (8/20μs)
20
<1.4
SP3-C040
180,00
SP4-C040
4IPÀÀ#ÀSŨNŨFŨÀ3AYAğÀSONRASŨÀKULLANŨM
4
275
40 (8/20μs)
20
<1.4
SP4-C040
250,00
SP1-D005
4IPÀÀ$ÀSŨNŨFŨÀSAYAğÀSONRASŨÀKULLANŨM
1
275
5 (8/20μs)
3
<1
SP1-D005
50,00
1RW$*3DUDIXGUODU%WLSLKDULoKDWDVLQ\DONRQWD÷ÕLOHELUOLNWHVHYNHGLOLU
31
32HKHMCHQHJÌ[email protected]ƑÌ[email protected]Ì[email protected]@Qť
Kutuplu Ecowhite Serisi
3HO
3ILINDIRIKÀ+ARTUƔÀ3IGORTALAR
SFH-232
[email protected]Ì JťLťÌ *TSTOÌ[email protected]ťRť
32
1
10x38
32
1P+N
32
3
[email protected]ƑÌLLWLL
,HMÌ2HOÌ CDCH
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
12
360
SFH132
8,00
10x38
6
180
SFH232
16,00
10x38
4
90
SFH332
24,00
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
WÌLLÌ2HKHMCHQHJÌ[email protected]ƑÌ[email protected]@QÌ
3HO
G'ÀTIPÀSIGORTALARÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
KABLOLARŨNÀVEÀELEKTRIKÀ
DEVRELERINÀAƔŨRŨÀYijKÀVEÀ
KŨSAÀDEVRELEREÀKARƔŨÀGENELÀ
AMAğLŨÀKORUNMASŨ
A-ÀTIPÀÀSIGORTALARÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
-OTORÀ$EVRELERININÀKŨSAÀ
DEVRELEREÀKARƔŨÀÀKORUNMASŨÀ
A2ÀTIPÀYijKSEKÀHŨZLŨÀSIGORTALARÀ503ÀYUMUƔAKÀYOLÀ
VERICIÀINVERTĮRÀKONVERTĮRÀ
!#$#ÀSijRijCijLERÀGIBIÀ
CIHAZLARŨNÀGijğÀYARŨILETKENÀ
DEVRELERININÀKŨSAÀDEVRELEREÀ
KARƔŨÀKORUNMASŨÀ
32
Standart
Koruma
[email protected]Ì JťLťÌ *TSTOÌ
[email protected]ťRť
[email protected]ƑÌ
,HMÌ2HOÌ CDCH
LLWLL
2
500
100
10
2000
SFLG02
2,00
4
500
100
10
2000
SFLG04
2,00
6
500
100
10
2000
SFLG06
2,00
10
500
100
10
2000
SFLG10
2,00
16
500
100
10
2000
SFLG16
2,00
20
500
100
10
2000
SFLG20
2,00
25
500
100
10
2000
SFLG25
2,00
32
500
100
10
2000
SFLG32
2,00
2
500
100
10
2000
SFLM02
3,00
4
500
100
10
2000
SFLM04
3,00
6
500
100
10
2000
SFLM06
3,00
10
500
100
10
2000
SFLM10
3,00
16
500
100
10
2000
SFLM16
3,00
20
500
100
10
2000
SFLM20
3,00
25
500
100
10
2000
SFLM25
3,00
32
500
100
10
2000
SFLM32
3,00
2
500
100
10
2000
SFLR02
7,00
4
500
100
10
2000
SFLR04
7,00
6
500
100
10
2000
SFLR06
7,00
10
500
100
10
2000
SFLR10
7,00
16
500
100
10
2000
SFLR16
7,00
20
500
100
10
2000
SFLR20
7,00
25
500
100
10
2000
SFLR25
7,00
32
500
100
10
2000
SFLR32
7,00
Ar-Ge
%100 Kalite
Kontrol
Yerli
Üretim
33
*@Ĝ@JÌ JťLÌ*[email protected]ÌƐ@KSDQHÌ3DJMHJÌčYDKKHJKDQH
Tip
+UTUPÀ3AYŨSŨ
SGM-2
SGM-4
SFM-2
2
4
2
!NMAÀ!+ŨMŨ
)N
A
25,40,63,80,100
!NMAÀ+AğAKÀ!KŨMŨ
)¼
mA
30, 300
!NMAÀ&REKANSŨ
Hz
50-60
ĂALŨƔMAÀ3ŨNŨFŨ
Hz
AC
A
ŸÀXÀ)¼N
ŸÀXÀ)¼N
!ğTŨRMAÀijNITESI
!ğTŨRMAÀ!RALŨŖŨ
(ATAÀ+ESMEÀ3ijRESIÀ)¼NÀDEÀ
ms
< 200
+AğAKÀ!KŨMÀ+ORUMAÀƓALTERLERI
(ATAÀ$URUMUNDAÀ'ECIKMEYEÀGĮREÀ4IP
Genel
!NMAÀĂALŨƔMAÀ'ERILIMI
Ue
(AC) V
!NMAÀ9ALŨTŨMÀ'ERILIMI
Ui
V
660
Uimp
kV
6
kA
10
( 230 V)
6000
Anma Darbe Dayanma Gerilimi
3IGORTALŨÀ+ŨSAÀ$EVREÀ!KŨMŨ
Elektriksel Ömür
operasyon
Mekanik Ömür
operasyon
240
415
20000
+ORUMAÀ$ERECESIÀ-ONTAJÀ3ONRASŨ
)0ÀÀ)0À
-AXÀĂALŨƔMAÀ/RTAMÀ3ŨCAKLŨŖŨ
oC
-25 ile +60
-AX$EPOLAMAÀ/RTAMÀ3ŨCAKLŨŖŨÀ)%#À
oC
-40 ile +70
En
mm
Boy
mm
35
70
Boyutlar
Renk
34
80
RAL 7035
-ONTAJÀƓEKLIÀ%.À
"AŖLANTŨÀ+ESITIÀMINMAX
240
ÀMMÀ$).ÀRAYŨ
mm2
1.5-35
35
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
SFM-4
SHM-2
SHM-4
SDM-2
SDM-4
4
2
4
2
4
25,40,63,80,100
30, 300
50-60
A
AC
AC
ŸÀXÀ)¼N
ŸÀXÀ)¼N
Elektro-mekanik
ŸÀXÀ)¼N
130<t<500
Genel
:AMANÀ'ECIKMELIÀ3ELEKTIFÀ
240
415
240
415
35
70
+AğAKÀ!KŨMÀ+ORUMAÀƓALTERLERI
415
< 200
660
6
10
6
6000
20000
)0ÀÀ)0À
-25 ile +60
-40 ile +70
70
35
70
80
RAL 7035
ÀMMÀ$).ÀRAYŨ
1.5-35
35
*@Ĝ@JÌ JťLÌ*[email protected]ÌƐ@KSDQKDQH
3HOÌ*NCT
3HO
[email protected]ťÌ*ť[email protected]Ì
#DUQDÌ JťLťÌ
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ *TSTOÌ
[email protected]ťRť
*[email protected]
[email protected]Ì*@Ĝ@JÌ
JťLťÌ(zMÌL [email protected]Ì*@Ĝ@JÌ
Jť[email protected]Ì Ĝ[email protected]Ì
[email protected]@MťÌLR
25
67,00
100
SHM2040030
69,00
100
SHM2063030
70,00
80
100
SHM2080030
67,00
25
100
SHM2025300
67,00
100
SHM2040300
69,00
100
SHM2063300
70,00
80
100
SHM2080300
100,00
25
50
SHM4025030
90,00
50
SHM4040030
94,00
50
SHM4063030
98,00
80
50
SHM4080030
128,00
100
50
SHM4100030
150,00
25
50
SHM4025300
90,00
50
SHM4040300
94,00
50
SHM4063300
98,00
80
50
SHM4080300
128,00
100
50
SHM4100300
150,00
40
100
SDM2040300
140,00
100
SDM2063300
150,00
100
SDM2080300
170,00
50
SDM4040300
185,00
50
SDM4063300
190,00
50
SDM4080300
220,00
40
63
2
2
Hayat koruma
%ƔIKLIÀ
9ANGŨNÀKORUMAÀ
%ƔIKLIÀ
30
300
Gecikmesiz
Gecikmesiz
40
63
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
SHM-4
36
6 kA
4
Hayat koruma
%ƔIKLIÀ
30
Gecikmesiz
40
63
SDM-2
63
4
9ANGŨNÀKORUMAÀ
%ƔIKLIÀSELEKTIVITEÀ
SAŖLAR
40
63
80
9ANGŨNÀKORUMAÀ
%ƔIKLIÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
300
Gecikmesiz
2
80
SDM-4
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SHM2025030
63
AC
[email protected]ƑÌ*NCT
100
40
SHM-2
Koli Adedi
4
300
Min. 130 ms
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
*@Ĝ@JÌ JťLÌ*[email protected]ÌƐ@KSDQKDQH
3HO
[email protected]ťÌ*ť[email protected]Ì
#DUQDÌ JťLťÌ
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ *TSTOÌ
[email protected]ťRť
*[email protected]
[email protected]Ì*@Ĝ@JÌ
JťLťÌ(zMÌL [email protected]Ì*@Ĝ@JÌ
Jť[email protected]Ì Ĝ[email protected]Ì
[email protected]@MťÌLR
25
82,00
100
SGM2040030
82,00
100
SGM2063030
88,00
80
100
SGM2080030
120,00
100
100
SGM2100030
140,00
25
100
SGM2025300
82,00
100
SGM2040300
82,00
100
SGM2063300
88,00
80
100
SGM2080300
120,00
100
100
SGM2100300
140,00
25
50
SGM4025030
115,00
50
SGM4040030
115,00
2
Hayat koruma
%ƔIKLIÀ
30
Gecikmesiz
40
63
10kA
2
9ANGŨNÀKORUMAÀ
%ƔIKLIÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
300
Gecikmesiz
40
63
SGM-4
Hayat koruma
%ƔIKLIÀ
50
SGM4063030
138,00
80
50
SGM4080030
160,00
100
50
SGM4100030
170,00
25
50
SGM4025300
115,00
50
SGM4040300
115,00
50
SGM4063300
138,00
80
50
SGM4080300
160,00
100
50
SGM4100300
170,00
4
30
Gecikmesiz
40
63
3HOÌ*NCT
3HO
[email protected]ťÌ*ť[email protected]Ì
#DUQDÌ JťLťÌ
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ 4
*TSTOÌ
[email protected]ťRť
9ANGŨNÀKORUMAÀ
%ƔIKLIÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
*[email protected]
300
[email protected]Ì*@Ĝ@JÌ
JťLťÌ(zMÌL Gecikmesiz
[email protected]Ì*@Ĝ@JÌ
Jť[email protected]Ì Ĝ[email protected]Ì
[email protected]@MťÌLR
25
100
SFM2040030
105,00
100
SFM2063030
110,00
80
100
SFM2080030
120,00
100
100
SFM2100030
135,00
25
100
SFM2025300
105,00
100
SFM2040300
105,00
100
SFM2063300
110,00
80
100
SFM2080300
120,00
100
100
SFM2100300
135,00
25
50
SFM4025030
130,00
50
SFM4040030
130,00
50
SFM4063030
135,00
50
SFM4080030
155,00
63
2
Hayat koruma
%ƔIKLIÀ
30
Gecikmesiz
2
9ANGŨNÀKORUMAÀ
%ƔIKLIÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
300
Gecikmesiz
40
63
4
Hayat koruma
%ƔIKLIÀ
30
Gecikmesiz
80
SFM-4
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
105,00
40
10kA
[email protected]ƑÌ*NCT
SFM2025030
63
A
Koli Adedi
100
40
SFM-2
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SGM2025030
63
AC
[email protected]ƑÌ*NCT
100
40
SGM-2
Koli Adedi
100
50
SFM4100030
160,00
25
50
SFM4025300
130,00
50
SFM4040300
130,00
50
SFM4063300
135,00
80
50
SFM4080300
155,00
100
50
SFM4100300
160,00
40
63
4
9ANGŨNÀKORUMAÀ
%ƔIKLIÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
300
Gecikmesiz
+AğAKÀ!KŨMÀ+ORUMAÀƓALTERLERI
3HOÌ*NCT
37
Ì*TSTOKTÌ&İĜÌ*[email protected]īQKDQH
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
3HOÌ*NCT
38
[email protected]Ì&İBİÌJ6Ì
ÌÌ5Ì[email protected]
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SCM-9
4
9
25
1NO+1NC
1
42
SCM009230
45,00
SCM-12
5,5
12
25
1NO+1NC
1
42
SCM012230
46,00
SCM-18
7,5
18
40
1NO+1NC
1
42
SCM018230
56,00
SCM-22
11
22
40
1NO+1NC
1
42
SCM022230
65,00
SCM-32
15
32
50
1NO+1NC
1
24
SCM032230
88,00
SCM-40
18,5
40
60
1NO+1NC
1
24
SCM040230
128,00
SCM-50
22
50
80
1NO+1NC
1
10
SCM050230
175,00
SCM-65
30
65
100
1NO+1NC
1
10
SCM065230
200,00
SCM-75
37
75
110
1NO+1NC
1
10
SCM075230
260,00
SCM-85
45
85
135
1NO+1NC
1
10
SCM085230
280,00
SCM-100
55
100
160
2NO+2NC
1
4
SCM100230
575,00
SCM-125
60
120
160
2NO+2NC
1
4
SCM125230
650,00
SCM-150
75
150
210
2NO+2NC
1
4
SCM150230
750,00
SCM-180
90
180
230
2NO+2NC
1
1
SCM180230
1000,00
SCM-250
132
250
260
2NO+2NC
1
1
SCM250230
1175,00
SCM-330
200
330
400
2NO+2NC
1
1
SCM330230
1600,00
SCM-400
250
400
500
2NO+2NC
1
1
SCM400230
1800,00
SCM-630
400
630
1000
2NO+2NC
1
1
SCM630230
3350,00
Ì5Ì#" [email protected]ÌANAHM
!NAHMÌ#DUQDRHÌÌ5Ì "Ì
Ì*TSTOKTÌ&İĜÌ*[email protected]īQKDQH
3HOÌ*NCT
[email protected]Ì&İBİÌJ6Ì
ÌÌ5Ì[email protected]
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SCM-100
55
100
160
2NO+2NC
1
4
SCM100ADC
693,00
SCM-125
60
120
160
2NO+2NC
1
4
SCM125ADC
745,00
SCM-150
75
150
210
2NO+2NC
1
4
SCM150ADC
830,00
SCM-180
90
180
230
2NO+2NC
1
4
SCM180ADC
1.250,00
SCM-250
132
250
260
2NO+2NC
1
4
SCM250ADC
1.360,00
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì#"
Standart
Koruma
[email protected]Ì&İBİÌJ6Ì
ÌÌ5Ì[email protected]
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SDM-9
4
9
25
1NO+1NC
1
32
SDM009024
84,00
SDM-12
5,5
12
25
1NO+1NC
1
32
SDM012024
86,00
SDM-18
7,5
18
40
1NO+1NC
1
32
SDM018024
96,00
SDM-22
11
22
40
1NO+1NC
1
32
SDM022024
110,00
SDM-32
15
32
50
1NO+1NC
1
16
SDM032024
145,00
SDM-40
18,5
40
60
1NO+1NC
1
16
SDM040024
190,00
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì#"
3HOÌ*NCT
[email protected]Ì&İBİÌJ6Ì
ÌÌ5Ì[email protected]
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]Ì JťLťÌ
"Ì Ì*TSTOKTÌ&İĜÌ*[email protected]īQKDQH
JSī K H
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SDM-9
4
9
25
1NO+1NC
1
32
SDM009048
84,00
SDM-12
5,5
12
25
1NO+1NC
1
32
SDM012048
86,00
SDM-18
7,5
18
40
1NO+1NC
1
32
SDM018048
96,00
SDM-22
11
22
40
1NO+1NC
1
32
SDM022048
110,00
SDM-32
15
32
50
1NO+1NC
1
16
SDM032048
145,00
SDM-40
18,5
40
60
1NO+1NC
1
16
SDM040048
190,00
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
3HOÌ*NCT
Anma Gücü
J6ÌÌÌ
5Ì[email protected]
SCF-9
4
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì 9
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì 25
Ì*TSTOKTÌ-.Ì&İĜÌ*[email protected]īQKDQH
JSī K H
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
1
42
SCF009230
56,00
SCF-12
5,5
12
25
1
42
SCF012230
60,00
SCF-18
7,5
18
40
1
42
SCF018230
73,00
SCF-22
11
22
40
1
42
SCF022230
85,00
SCF-32
15
32
50
1
34
SCF032230
120,00
SCF-40
18,5
40
60
1
34
SCF040230
147,00
SCF-50
22
50
80
1
10
SCF050230
260,00
SCF-65
30
65
100
1
10
SCF065230
315,00
SCF-75
37
75
110
1
10
SCF075230
367,00
SCF-85
45
85
135
1
10
SCF085230
420,00
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
3HOÌ*NCT
Anma Gücü
J6ÌÌÌ
5Ì[email protected]
SCH-9
4
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì 9
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì 25
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
3HOÌ*NCT
Ì*TSTOKTÌ&İĜÌ*[email protected]īQKDQH
3 Kutuplu Ecowhite Serisi
Ì*TSTOKTÌ-.
-"Ì&İĜÌ*[email protected]īQKDQH
,HMÌ2HOÌ CDCH
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨ 1
42
SCH009230
64,00
SCH-12
5,5
12
25
1
42
SCH012230
70,00
SCH-18
7,5
18
40
1
42
SCH018230
82,00
SCH-22
11
22
40
1
42
SCH022230
100,00
SCH-32
15
32
50
1
34
SCH032230
140,00
SCH-40
18,5
40
60
1
34
SCH040230
165,00
SCH-50
22
50
80
1
10
SCH050230
280,00
SCH-65
30
65
100
1
10
SCH065230
330,00
SCH-75
37
75
110
1
10
SCH075230
380,00
SCH-85
45
85
135
1
10
SCH085230
440,00
39
Ì*TSTOKTÌ$MUDQRīQÌ*[email protected]īQKDQH
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
3HOÌ*NCT
[email protected]Ì&İBİÌJ6Ì
ÌÌ5Ì[email protected]
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SCR-9
4
9
25
2NO+2NC
1
10
SCR009230
105,00
SCR-12
5,5
12
25
2NO+2NC
1
10
SCR012230
112,00
SCR-18
7,5
18
40
2NO+2NC
1
10
SCR018230
135,00
SCR-22
11
22
40
2NO+2NC
1
10
SCR022230
148,00
SCR-32
15
32
50
2NO+2NC
1
10
SCR032230
190,00
SCR-40
18,5
40
60
2NO+2NC
1
10
SCR040230
247,00
SCR-50
22
50
80
2NO+2NC
1
4
SCR050230
360,00
SCR-65
30
65
100
2NO+2NC
1
4
SCR065230
404,00
SCR-75
37
75
110
2NO+2NC
1
4
SCR075230
470,00
SCR-85
45
85
135
2NO+2NC
1
4
SCR085230
560,00
SCR-100
55
100
160
2NO+2NC
1
2
SCR100230
1.520,00
SCR-125
60
125
160
2NO+2NC
1
2
SCR125230
1.630,00
SCR-150
75
150
210
2NO+2NC
1
2
SCR150230
1.730,00
SCR-180
90
180
230
2NO+2NC
1
2
SCR180230
2.625,00
SCR-250
132
250
260
2NO+2NC
1
2
SCR250230
3.150,00
SCR-330
160
330
400
2NO+2NC
1
2
SCR330230
4.200,00
SCR-400
200
400
500
2NO+2NC
1
2
SCR400230
4.725,00
SCR-630
330
630
1000
2NO+2NC
1
2
SCR630230
7.035,00
Yedek Bobinler
3HOÌ*NCT
SYB-1
SYB-2
SYB-3
!HQKHJSDÌ*[email protected]ť[email protected]@œťÌ
Kontaktör
Bobin Gerilimi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
3#-Ÿ3#-
24 V AC 50/60 Hz.
SYB1-024AC
12,60
3#-Ÿ3#-
42 V AC 50/60 Hz.
SYB1-042AC
12,60
3#-Ÿ3#-
48 V AC 50/60 Hz.
SYB1-048AC
12,60
3#-Ÿ3#-
110 V AC 50/60 Hz.
SYB1-110AC
12,60
3#-Ÿ3#-
220 V AC 50/60 Hz.
SYB1-220AC
12,60
3#-Ÿ3#-
380 V AC 50/60 Hz.
SYB1-380AC
12,60
3#-Ÿ3#-
415 V AC 50/60 Hz.
SYB1-415AC
12,60
3#-Ÿ3#-
24 V AC 50/60 Hz.
SYB2-024AC
12,60
3#-Ÿ3#-
42 V AC 50/60 Hz.
SYB2-042AC
24,00
3#-Ÿ3#-
48 V AC 50/60 Hz.
SYB2-048AC
24,00
3#-Ÿ3#-
110 V AC 50/60 Hz.
SYB2-110AC
24,00
3#-Ÿ3#-
220 V AC 50/60 Hz.
SYB2-220AC
24,00
3#-Ÿ3#-
380 V AC 50/60 Hz.
SYB2-380AC
24,00
3#-Ÿ3#-
415 V AC 50/60 Hz.
SYB2-415AC
24,00
3#-Ÿ3#-
220 V AC 50/60 Hz.
SYB3-220AC
24,00
3#-Ÿ3#-
380 V AC 50/60 Hz.
SYB3-380AC
63,00
3#-Ÿ3#- 100-240 V AC / 100-220 V DC SYB3-0ACDC
63,00
SYB-4
SCM180-SCM250
380 V AC 50/60 Hz.
SYB4-380AC
367,00
SYB-5
SCM330
380 V AC 50/60 Hz.
SYB5-380AC
378,00
SYB-6
SCM400
380 V AC 50/60 Hz.
SYB6-380AC
470,00
SYB-7
SCM630
380 V AC 50/60 Hz.
SYB7-380AC
1.100,00
3$-Ÿ3$-
24 V DC
SYD1-024DC
33,00
3$-Ÿ3$-
48 V DC
SYD1-048DC
33,00
SYD-1
40
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì !NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
3$-Ÿ3$-
60 V DC
SYD1-060DC
33,00
3$-Ÿ3$-
110 V DC
SYD1-110DC
33,00
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]Ì[email protected]ť
Kutuplu Ecowhite Serisi
Standart Koruma
!HQKHJSDÌ*[email protected]ť[email protected]@œťÌ
Kontaktör
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,[email protected]ÌƐDJKH
SAC-1
3#-Ÿ3#-
1NO+1NC
SAC-100
3#-Ÿ3#-
1NO+1NC
3#-Ÿ3#-
1NO+1NC
üst
SAC-2S11
15,75
3#-Ÿ3#-
2NO
üst
SAC-2S20
15,75
3HOÌ*NCT
SAC-2
SAC-4
SAC-5
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
sol yan
SAC-1S11
13,65
sol yan
SAC-1B11
13,65
3#-Ÿ3#-
2NO+2NC
üst
SAC-4S22
20,00
3#-Ÿ3#-
3NO+1NC
üst
SAC-4S31
20,00
3#-Ÿ3#-
1NO+3NC
üst
SAC-4S13
20,00
3#-Ÿ3#-
4NO
üst
SAC-4S40
20,00
3#-Ÿ3#-
4NC
üst
SAC-4S04
20,00
3#-Ÿ3#-
2NO+2NC
üst
SAC-5S22
22,00
3HOÌ*NCT
STRP-22
STRP-40
STRP-85
STRP-100
STRP150
STRP220
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ Termik Ayar
[email protected]@RťÌ !HQKHJSDÌ*[email protected]ť[email protected]@œťÌ
Kontaktör
,HMÌ2HOÌ CDCH
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
0.16
0.1-0.16
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-016
40,00
0.25
0.16-0.25
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-025
40,00
0.40
0.25-0.40
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-040
40,00
0.63
0.40-0.63
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-063
40,00
1
0.63-1
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-1
40,00
1.6
1-1.6
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-1.6
40,00
2.5
1.6-2.5
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-2.5
40,00
4
2.5-4
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-4
40,00
6
4-6
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-6
40,00
8
5-8
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-8
40,00
10
7-10
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-10
40,00
13
9-13
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-13
40,00
18
12-18
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-18
40,00
22
16-22
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-22
40,00
26
18-26
SCM-32, SCM-40
1
36
STRP40-26
56,00
36
24-36
SCM-32, SCM-40
1
36
STRP40-36
56,00
40
28-40
SCM-32, SCM-40
1
36
STRP40-40
56,00
50
34-50
SCM-50...SCM-85
1
24
STRP85-50
80,00
65
45-65
SCM-50...SCM-85
1
24
STRP85-65
80,00
75
54-75
SCM-50...SCM-85
1
24
STRP85-75
80,00
85
63-85
SCM-50...SCM-85
1
24
STRP85-85
80,00
100
65-100
3#-Ÿ3#-
1
12
STRP100-100
160,00
125
85-125
3#-Ÿ3#-
1
12
STRTP100-125
160,00
150
100-150
SCM-150
1
12
STRP150-150
190,00
180
120-180
SCM-250
1
12
STRP220-180
480,00
240
160-240
SCM-251
1
12
STRP220-240
480,00
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
Termik Röleler
3DQLHJÌ1īKDÌ[email protected]Ì,[email protected]Ì [email protected]īQİ
3HOÌ*NCT
!HQKHJSDÌ*[email protected]ť[email protected]@œťÌ
Termik Röle
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SDR-22
STRP-22
SDR-22
16,00
SDR-40
STRP-40
SDR-40
18,00
SDR-85
STRP-85
SDR-85
23,50
41
Ì*TSTOKTÌ,HMHÌ*[email protected]īQKDQ
3HOÌ*NCT
SCM-6M
SCM-9M
SCM-12M
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
SCM-16M
[email protected]Ì&İBİÌJ6
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì Anma Termik
JťLťÌ(SGÌ [email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
2.2
6
20
1NO
1
80
SCM0610230
37,50
2.2
6
20
1NC
1
80
SCM0601230
37,50
4
9
20
1NO
1
80
SCM0910230
41,00
4
9
20
1NC
1
80
SCM0901230
41,00
5.5
12
20
1NO
1
80
SCM1210230
43,00
5.5
12
20
1NC
1
80
SCM1201230
43,00
7.5
16
20
1NO
1
80
SCM1610230
46,00
7.5
16
20
1NC
1
80
SCM1601230
46,00
Ì*TSTOKTÌ,HMHÌ*[email protected]īQKDQ
3HOÌ*NCT
SDM-6M
SDM-9M
SDM-12M
SDM-16M
[email protected]Ì&İBİÌJ6
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì#"
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì Anma Termik
JťLťÌ(SGÌ [email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
2.2
6
20
1NO
1
80
SDM0610024
57,00
2.2
6
20
1NC
1
80
SDM0601024
57,00
4
6
20
1NO
1
80
SDM0910024
59,00
4
9
20
1NC
1
80
SDM0901024
59,00
5.5
12
20
1NO
1
80
SDM1210024
60,00
5.5
12
20
1NC
1
80
SDM1201024
60,00
7.5
16
20
1NO
1
80
SCM1610024
60,00
7.5
16
20
1NC
1
80
SCM1601024
60,00
,HMHÌ*[email protected]īQKDQÌŤĜHMÌ[email protected]ťLBťÌ*[email protected]Ì[email protected]ť
3HOÌ*NCT
SAC-4M
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,[email protected]ÌƐDJKH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
2NO+2NC
üst
SAC-4M22
25,00
3NO+1NC
üst
SAC-4M31
25,00
4NO
üst
SAC-4M40
25,00
4NC
üst
SAC-4M04
25,00
Bobin Gerilimi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
24 V AC 50/60 Hz.
SYM1-024AC
14,70
42 V AC 50/60 Hz.
SYM1-042AC
14,70
48 V AC 50/60 Hz.
SYM1-048AC
14,70
110 V AC 50/60 Hz.
SYM1-110AC
14,70
230 V AC 50/60 Hz.
SYM1-230AC
14,70
24 V DC
SMD1-024DC
18,00
48 V DC
SMD1-048DC
20,00
110 V DC
SMD1-110DC
20,00
,HMHÌ*[email protected]īQKDQÌŤĜHMÌ8DCDJÌ!NAHMKDQ
3HOÌ*NCT
SYM-1
SMD-1
42
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
,HMHÌ*[email protected]īQKDQÌŤĜHMÌ3DQLHJÌ1īKDKDQ
3 Kutuplu Ecowhite Serisi
Standart Koruma
3HOÌ*NCT
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ Termik Ayar
[email protected]@RťÌ ,HMÌ2HOÌ CDCH
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
1.6
1-1.6
1
80
STRM12-1.6
42,00
2.5
1.6-2.5
1
80
STRM12-2.5
42,00
4
2.5-4
1
80
STRM12-4
42,00
6
4-6
1
80
STRM12-6
42,00
9
6-9
1
80
STRM12-9
42,00
13
9-13
1
80
STRM12-13
42,00
16
12-16
1
80
STRM12-16
42,00
STRM-12
3HOÌ*NCT
!HQKHJSDÌ*[email protected]ť[email protected]@œťÌ
Kontaktör
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SDR-12
STRM-12
SDR-12
16,00
"Ì2ťMťEťÌŤĜHMÌ[email protected]Ì*[email protected]īQKDQDÌ*@QƑťKťJÌ&DKDMÌ#HœDQÌ,@[email protected]@Q
Ì%@YKťÌ,NSNQÌÌ5
kW
'O
Sigma
Elektrik
%[email protected]Ì
Elektrik
Siemens
[email protected]
ABB
Legrand
LG
General Electric
*Ì,NDKKDQ
4
5
SCM-9
FC-O9D
3TF-40
LC1-D910
A9
CTX1 9A
GMC-9
CL00
$),-
5.5
7.5
SCM-12
FC-12D
3TF-41
,#$)
A12
CTX1 12A
GMC-12
CL01
$),-
7.5
10
SCM-18
FC-18D
3TF-42
LC1-D1810
A16
CTX1 16A
GMC-18
CL02
$),-
11
15
SCM-22
FC-25D
3TF-43
LC1-D2510
A26
CTX1 25A
GMC-22
CL025
$),-
15
20
SCM-32
FC-32D
3TF-44
LC1-D3210
A30
CTX1 32A
GMC-32
CL04
$),-
18.5
25
SCM-40
FC-40D
3TF-45
LC1-D4011
A40
CTX1 40A
GMC-40
CL45
$),-
22
30
SCM-50
FC-50D
3TF-46
LC1-D5011
A50
CTX1 50A
GMC-50
CL06
$),-
30
40
SCM-65
FC-65D
3TF-47
LC1-D6511
A63
CTX1 65A
GMC-65
CL07
$),-
37
50
SCM-75
FC-80D
3TF-48
LC1-D8011
A75
CTX1 80A
GMC-75
CL08
$),-
45
60
SCM-85
FC-95D
3TF-49
LC1-D9511
A95
CTX1 95A
GMC-85
CL09
$),-
55
80
SCM-100
FC-115D
3TF-50
LC1-F115
A110
CTX1 110A
GMC-100
CL10
$),-
75
100
SCM-150
FC-150D
3TF-51
LC1-F150
EH145
CTX2 150A
GMC-150
CK75
$),-
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
,HMHÌ3DQLHJÌ1īKDÌ[email protected]Ì,[email protected]Ì [email protected]SīQİ
*[email protected]īQKDQHMÌ$MÌþNJÌ*[email protected]ťKCťœťÌ*[email protected]@Ì*@SDFNQHKDQHÌ
*[email protected]@Ì
Kategorisi
8İJÌ*@[email protected]œH
&İĜÌ*@[email protected]ťRť
[email protected]@ÌčQMDJKDQH
*@[email protected]@Ì
JťLťÌ(
Kesme
JťLťÌ(B
)E
)E
X)E
X)E
)EÀ!ÀIğINÀ#OSÀ +OMPRESĮRLERÀPOMPALARÀFANLARÀVAL˱ERÀASANSĮRLERÀKONVEYĮR)EÀ!ÀIğINÀ#OS
ler, klimalar
X)E
X)E
)EÀ!ÀIğINÀ#OSÀ
)EÀ!ÀIğINÀ#OS
X)E
X)E
AC-1
%NDijKTIF
#OS
)SŨTMAÀSISTEMLERIÀ4EKÀFAZLŨÀŨSŨTŨCŨÀDEVRELERININÀKUMANDASŨNDAÀÀ
KUTUPLUÀKONTAKTĮRÀKULLANŨLDŨŖŨNDAÀKUTUPLARÀSERIÀBAŖLANMALŨDŨRÀ
ÀKUTUPÀSERIÀBAŖLANŨRSAÀANMAÀğALŨƔMAÀAKŨMŨÀKONTAKTĮRÀIƔLETMEÀ
AKŨMŨNŨNÀÀKATŨÀÀKUTUPÀSERIÀBAŖLANŨRSAÀÀKATŨÀALŨNABILIR
AC-2
Bilezikli asenkron motorlara
YOLÀVERMEÀTERSÀYĮNDEÀğALŨƔTŨRMAÀADŨMLŨÀğALŨƔTŨRMA
#OS
6INğÀVEÀMETALURJIÀUYGULAMALARŨÀTELÀVEÀKABLOÀğEKMEÀMAKINELERI
AC-3
3INCAPÀKAFESLIÀASENKRONÀ
motorlara yol verme
AC-4
3INCAPÀKAFESLIÀASENKRONÀ
motorlara yol verme, ters
YĮNDEÀğALŨƔTŨRMA
"ASKŨÀVEÀMATBAAÀMAKINELERIÀTELÀVEÀKABLOÀMAKINELERIÀKESIKÀ
ğALŨƔMALŨÀTAKŨMÀTEZGAHLARŨ
43
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
*4++ -, Ì* 3$&.1Ť+$1Ť-$Ì&č1$ÌÌÌ% 9+(Ì&ĒþÌ*.-3 *3č1ĒÌ2$þŤ,Ť
44
3HOÌ*NCT
Anma Gücü
"ÌÌJ6ÌÌÌÌÌÌÌ
ÌÌ5
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì ÌÌÌ
̘Ü"
SCM-9
4
9
25
21
45
SCM-12
5,5
12
25
21
SCM-18
7,5
18
40
34
SCM-22
11
22
40
SCM-32
15
32
50
SCM-40
18,5
40
SCM-50
22
50
SCM-65
30
SCM-75
37
SCM-85
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì ÌÌÌÌÌÌ
ÌÌ[email protected]ÌRDQH
,[email protected]ÌčLİQÌ
NOD
Elektriksel Ömür
NODÌÌ "ÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
4D̘Ì5ÌÌ
9
20.000.000
2.000.000
45
12
20.000.000
2.000.000
75
15
20.000.000
2.000.000
34
75
18
20.000.000
2.000.000
42
90
25
20.000.000
2.000.000
60
50
100
28
20.000.000
1.500.000
80
70
150
38
15.000.000
1.500.000
65
100
85
190
43
15.000.000
1.500.000
75
110
95
210
48
15.000.000
1.000.000
45
85
135
115
250
60
15.000.000
1.000.000
SCM-100
55
100
160
135
300
70
10.000.000
500.000
SCM-125
60
120
160
135
300
90
10.000.000
500.000
SCM-150
75
150
210
180
400
100
10.000.000
500.000
SCM-180
90
180
230
230
500
5.000.000
500.000
SCM-250
132
250
260
260
550
5.000.000
500.000
SCM-330
200
330
400
400
900
5.000.000
500.000
SCM-400
250
400
500
500
1100
3.000.000
300.000
SCM-630
400
630
1000
1000
2200
3.000.000
300.000
[email protected]Ì JťLťÌ "Ì
ÌÌÌ ̘Ü"
[email protected]Ì JťLťÌ "Ì
ÌÌÌ ̘Ü"
[email protected]Ì JťLťÌ
"@Ì 32Ì$-ÌÌDÌÌ&č1$Ì*.-3 *3č1Ì*4++ -, Ì* 3$&.1Ť+$1Ť
*[email protected]@Ì*@SDFNQHRH
*[email protected]ťLÌ8DQHÌ
AC-1
%NDijKTIFÀOLMAYANÀVEYAÀğOKÀAZÀENDijKTIFÀOLANÀYijKLERÀÀŨSŨTŨCŨLARDIRENğÀOCAKLARŨÀVB
AC-2
Bilezikli Asenkron motorlara yol verme veya durdurma ( vinç,tel ve kablo çekme makineleri vb..)
AC-3
3INCAPÀKAFESLIÀMOTORLARŨÀğALŨƔŨRKENÀDURDURMAÀYOLÀVERMEÀÀPOMPALARFANLARKOMPRESĮRLERKLIMALARKONVEYĮRLERÀVB
AC-4
3INCAPÀKAFESLIÀMOTORLARŨÀADŨMLŨÀğALŨƔTŨRMAYĮNÀDEŖIƔTIRMEÀYOLÀVERMEÀÀBASKŨÀVEÀMATBAAÀMAKINELERIKESIKÀğALŨƔMALŨÀTAKŨMÀTEZGAHLARŨ
AC-5a
$EƔARJÀLAMBALARŨNŨNÀANAHTARLANMASŨÀÀYijKSEKÀÀVEYAÀÀDijƔijKÀBASŨNğLŨÀSODYUMÀBUHARLŨCIVAÀBUHARLŨÀÀLAMBALARÀ
AC-5b
!KKORÀ˱EMANLŨÀLAMBALARŨNÀANAHTARLANMASŨ
AC-6a
4RANSFORMATĮRLERINÀANAHTARLANMASŨ
AC-6b
+ONDANSATĮRÀGRUPLARŨNŨNÀANAHTARLANMASŨ
AC-8a
-ANUELÀRESETLEMELIÀTERMIKÀRĮLELERLEÀDONATŨLMŨƔÀHERMETIKÀTIPÀKOMPRESĮRÀMOTORLARŨNÀKONTROLij
AC-8b
/TOMATIKÀÀRESETLEMELIÀTERMIKÀRĮLELERLEÀDONATŨLMŨƔÀHERMETIKÀTIPÀKOMPRESĮRÀMOTORLARŨNÀKONTROLij
DC-1
%NDijKTIFÀOLMAYANÀVEYAÀğOKÀAZÀENDijKTIFÀOLANÀYijKLER
DC-3
ƓĮNTÀMOTORLARŨNÀDURDURULMASŨTERSÀYĮNDEÀğALŨƔTŨRŨLMASŨADŨMLŨÀğALŨƔTŨRMAÀ$#ÀMOTORLARŨNÀDINAMIKÀFRENLENMESI
DC-5
3ERIÀÀMOTORLARŨNÀDURDURULMASŨTERSÀYĮNDEÀğALŨƔTŨRŨLMASŨADŨMLŨÀğALŨƔTŨRMAÀ$#ÀMOTORLARŨNÀDINAMIKÀFRENLENMESI
." *ÌÌ%Ť8
*ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
3HOÌ*NCT
SMK-25
Anma Gücü AC3
5ÌJ6
Termik Ayar
[email protected]@RťÌ *ť[email protected]Ì#DUQDÌ*DRLDÌ
,HMÌ2HOÌ
Koli Adedi
*@[email protected]ÌÌ(BTÌÌJ ÌÌ5 Adedi
0,02
0.1-0.16
100
1
0,06
0.16-0.25
100
0,09
0.25-0.4
0,12
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
48
SMK25-0.16
100,00
1
48
SMK25-0.25
100,00
100
1
48
SMK25-0.4
100,00
0.4-0.63
100
1
48
SMK25-0.63
100,00
0,25
0.63-1
100
1
48
SMK25-1
100,00
0,37
1-1,6
100
1
48
SMK25-1.6
100,00
0,75
1.6-2.5
100
1
48
SMK25-2.5
100,00
1,5
2,5-4
100
1
48
SMK25-4
100,00
2,2
4-6,3
100
1
48
SMK25-6.3
100,00
4
6-10
100
1
48
SMK25-10
102,00
5,5
9-14
15
1
48
SMK25-14
102,00
7,5
13-18
15
1
48
SMK25-18
104,00
9
17-23
15
1
48
SMK25-23
104,00
11
20-25
15
1
48
SMK25-25
104,00
,NSNQÌ*[email protected]ÌƐ@KSDQKDQHÌŤĜHMÌ [email protected]@Q
3HOÌ*NCT
[email protected]Ì JťLťÌ(MÌ [email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SMK25-F11
./.#ÀYARDŨMCŨÀKONTAKÀÀĮNDENÀMONTAJ
SMK25-F11
14,00
SMK25-F20
./ÀYARDŨMCŨÀKONTAKÀÀĮNDENÀMONTAJ
SMK25-F20
14,00
SMK25-L20
./ÀYARDŨMCŨÀKONTAKÀÀYANDANÀMONTAJ
SMK25-L20
16,00
SMK25-L11
./.#ÀÀYARDŨMCŨÀKONTAKÀÀYANDANÀMONTAJ
SMK25-L11
16,00
SMK25-DG
À6ÀDijƔijKÀGERILIMÀBOBINIÀ
SMK25-DG
47,00
SMK25-AB
À6ÀÀÀUZAKTANÀAğTŨRMAÀBOBINIÀ
SMK25-AB
47,00
SMK25-K
-UHAFAZAÀKUTUSUÀ
SMK25-K
26,00
SMK25-A
+ONTAKTĮRÀKOMBINASYONÀBLOŖUÀÀ3#-
SMK25-A
8,00
-OTORÀ+ORUMAÀƓALTERLERI
3DQLHJÌ,@MXDSHJÌ*@[email protected]Ì,NSNQÌ*[email protected]ÌƐ@KSDQKDQH
Standart Koruma
3 Kutuplu Ecowhite Serisi
45
3ÌÌ
Kutuplu
Ĝ[email protected]ÌÌ*@[email protected]@ÌƐ@KSDQKDQH
Ecowhite Serisi
3HOÌ*NCT
Standart Koruma
*TSTOÌ[email protected]ťRťÌ
2İQDJKHÌþ@KťƑ[email protected]Ì JťLťÌ(SGÌ Ì
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
1
10
SPA1-10
22,00
1
16
SPA1-16
23,00
1
20
SPA1-20
25,00
1
25
SPA1-25
33,00
1
32
SPA1-32
47,00
1
63
SPA1-63
63,00
3
10
SPA3-10
24,00
3
16
SPA3-16
26,00
3
20
SPA3-20
27,00
3
25
SPA3-25
40,00
3
32
SPA3-32
61,00
3
63
SPA3-63
74,00
SPA1
0AKETÀƓALTERLER
SPA3
46
čKĜİÌ*NLİ[email protected]īQKDQH
3HOÌ*NCT
čYDKKHJKDQ
2İQDJKHÌþ@KťƑ[email protected]Ì JťLťÌ
(SGÌ Ì
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SPM-A
4 pozisyonlu
20
SPM-A
35,00
SPM-V
7 pozisyonlu
20
SPM-V
35,00
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
3HOÌ*NCT
SMS009230
[email protected]Ì,NSNQÌÌ
&İBİÌJ6ÌÌ
Ì5Ì
[email protected]Ì[email protected]@RťÌ Bobin Gerilimi
5Ì "
*TSTÌ@CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
0.37
1-1.6
230
1
SMS090037
143,00
0.75
1.6-2.5
230
1
SMS090075
143,00
1.5
2.5-4
230
1
SMS090115
143,00
2.2
4-6
230
1
SMS090220
143,00
3
5-8
230
1
SMS090300
143,00
4
7-10
230
1
SMS090400
143,00
SMS012230
5.5
9-13
230
1
SMS0120550
154,00
SMS018230
7.5
12-18
230
1
SMS0180750
161,70
SMS022230
11
16-22
230
1
SMS0221110
167,20
SMS032230
15
24-36
230
1
SMS0321150
209,00
SMS040230
18.5
28-40
230
1
SMS0401185
220,00
SMS050230
22
34-50
230
1
SMS0501220
550,00
SMS065230
30
45-65
230
1
SMS0651300
560,00
SMS075230
37
54-75
230
1
SMS0751370
580,00
SMS085230
45
63-85
230
1
SMS0851450
600,00
-OTORLARÀŧğINÀ+UTULUÀ9OLVERICILER
,[email protected]ÌŤĜHMÌ*TSTKTÌ8NKUDQHBHKDQÌ
3 Kutuplu Ecowhite Serisi
Standart Koruma
47
cl: 0.5
JťLÌ[email protected]@SīQKDQH
3HOÌ*NCT
/QHLDQÌ JťLťÌÌÌÌÌ
20
S25BN
S25BN
S20
S20
!KŨMÀ4RANSFORMATĮRLERI
S30
S30
S40
S40
S50
S60
S60
S80
S80
S100
S100
48
Anma Gücü
5 2ťMťEťÌÌÌÌÌBK
[email protected]@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌÌLL
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500200510
68,00
25
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500250510
68,00
30
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500300510
68,00
40
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500400510
64,00
50
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500500510
64,00
60
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500600510
64,00
75
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500750510
64,00
100
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2501000510
64,00
125
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2501250510
64,00
150
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2501500510
68,00
100
5
0,5
20X10
3
30
SS2001000505
117,00
125
5
0,5
20X10
3
30
SS2001250505
117,00
150
10
0,5
20X10
3
30
SS2001500510
118,00
150
5
0,5
30 X 10
3
30
SS3001500505
62,00
150
10
0,5
30 X 10
3
30
SS3001500510
120,00
200
10
0,5
30 X 10
3
30
SS3002000510
62,00
250
10
0,5
30 X 10
3
42
SS3002500510
55,00
300
10
0,5
30 X 10
3
42
SS3003000510
52,00
400
10
0,5
30 X 10
3
42
SS3004000510
52,00
300
10
0,5
40 X 10
3
42
SS4003000510
54,00
400
10
0,5
40 X 10
3
42
SS4004000510
52,00
500
10
0,5
40 X 10
3
42
SS4005000510
54,00
600
10
0,5
40 X 10
3
42
SS4006000510
55,00
500
10
0,5
50 X 10
3
42
SS5005000510
57,00
600
10
0,5
50 X 10
3
42
SS5006000510
60,00
750
10
0,5
50 X 10
3
42
SS5007500510
63,00
800
15
0,5
50 X 10
3
42
SS5008000515
63,00
1000
15
0,5
50 X 10
3
42
SS5001000515
67,00
750
15
0,5
60 X 10
3
36
SS6007500515
76,00
800
15
0,5
60 X 10
3
36
SS6008000515
76,00
1000
15
0,5
60 X 10
3
36
SS6001000515
77,00
750
10
0,5
80 X 10
3
18
SS8007500510
80,00
800
10
0,5
80 X 10
3
18
SS8008000510
80,00
1000
15
0,5
80 X 10
3
18
SS8010000515
87,00
1200
15
0,5
80 X 10
3
18
SS8012000515
90,00
1250
15
0,5
80 X 10
3
18
SS8012500515
92,00
1500
15
0,5
80 X 10
3
18
SS8015000515
94,00
1200
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1001200515
88,00
1250
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1001250515
88,00
1500
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1001500515
94,00
1600
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1001600515
96,00
2000
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1002000515
100,00
2000
30
0,5
100 X 10
3
18
SS1002000530
125,00
2500
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1002500515
130,00
2500
30
0,5
100 X 10
3
18
SS1002500530
138,00
3000
30
0,5
100 X 10
3
18
SS1003000530
150,00
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
cl: 0.5
S125
S60D
(dar tip)
S100D
(dar tip)
/QHLDQÌ JťLťÌ
Anma Gücü
5 2ťMťEťÌÌÌÌÌBK
[email protected]@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌLL
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
2000
15
0,5
3x (125 X 10)
3
12
SS1252000515
144,00
2500
15
0,5
3x (125 X 10)
3
12
SS1252500515
150,00
3000
30
0,5
3x (125 X 10)
3
12
SS1253000530
158,00
4000
30
0,5
3x (125 X 10)
3
12
SS1254000530
175,00
5000
30
0,5
3x (125 X 10)
3
12
SS1255000530
200,00
600
5
0,5
60X10
3
36
SD6006000505
84,00
750
7,5
0,5
60X10
3
36
SD6007500507
90,00
1000
10
0,5
60X10
3
36
SD6010000510
96,00
1200
15
0,5
60X10
3
36
SD6012000515
100,00
1250
15
0,5
60X10
3
36
SD6012500515
100,00
1600
15
0,5
60X10
3
36
SD6016000515
115,00
600
5
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1006000505
101,00
800
7,5
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1008000507
109,00
1000
10
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1001000510
128,00
1200
15
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1001200515
140,00
1250
15
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1001250515
140,00
1600
15
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1001600515
150,00
2000
15
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1002000515
155,00
2500
15
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1002500515
165,00
3000
30
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1003000530
190,00
4000
30
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1004000530
225,00
S125
S60D
S100D
cl: 1
3HOÌ*NCT
S30
S40
JťLÌ[email protected]@SīQKDQH
[email protected]@ÌčKĜİRİÌÌÌÌ
,HMÌ2HOÌÌ CDCH
LL
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
3
30
SS3001001005
77,00
30x10
3
30
SS3001501005
55,00
1
30x10
3
30
SS3002001005
46,00
5
1
30x10
3
42
SS3002501005
38,00
300
5
1
30x10
3
42
SS3003001005
36,00
400
5
1
30x10
3
42
SS3004001005
34,00
400
5
1
40x10
3
42
SS4004001005
36,00
500
5
1
40x10
3
42
SS4005001005
36,00
600
5
1
40x10
3
42
SS4006001005
36,00
/QHLDQÌ JťLťÌ [email protected]ÌÌ&İBİÌÌ5 2ťMťEťÌBK
100
5
1
30x10
150
5
1
200
5
250
S30
S30
S40
JťLÌ[email protected]@SīQKDQH
cl: 3
3HOÌ*NCT
!KŨMÀ4RANSFORMATĮRLERI
3HOÌ*NCT
JťLÌ[email protected]@SīQKDQH
[email protected]@ÌčKĜİRİÌÌÌÌ
,HMÌ2HOÌ CDCH
LL
/QHLDQÌ JťLťÌ [email protected]ÌÌ&İBİÌÌ5 2ťMťEťÌÌÌÌÌBK
50
2,5
3
30x10
60
2,5
3
75
2,5
3
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
3
30
SS300503002
37,00
30x10
3
30
SS300603002
37,00
30x10
3
30
SS300753002
37,00
S30
49
,İGİQKİÌ3HOÌ JťLÌ[email protected]@SīQKDQHÌ
cl: 0.5
3HOÌ*NCT
/QHLDQÌ JťLťÌ [email protected]Ì&İBİÌ5 2ťMťEťÌÌÌÌÌBK
[email protected]@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌLL
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
20
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500200510
78,00
25
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500250510
78,00
30
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500300510
78,00
40
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500400510
74,00
50
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500500510
74,00
60
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500600510
74,00
75
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500750510
74,00
S25BN
S25BN
S30
S30
!KŨMÀ4RANSFORMATĮRLERI
S40
S40
S60
S60
S100
S100
S125
100
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2501000510
74,00
125
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2501250510
74,00
150
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2501500510
78,00
150
10
0,5
30 X 10
3
30
MS3001500510
137,00
200
10
0,5
30 X 10
3
30
MS3002000510
75,00
250
10
0,5
30 X 10
3
42
MS3002500510
67,00
300
10
0,5
30 X 10
3
42
MS3003000510
65,00
400
10
0,5
30 X 10
3
42
MS3004000510
65,00
300
10
0,5
40 X 10
3
42
MS4003000510
67,00
400
10
0,5
40 X 10
3
42
MS4004000510
65,00
500
10
0,5
40 X 10
3
42
MS4005000510
66,00
600
10
0,5
40 X 10
3
42
MS4006000510
67,00
750
15
0,5
60 X 20
3
36
MS6007500515
88,00
800
15
0,5
60 X 20
3
36
MS6008000515
88,00
1000
15
0,5
60 X 20
3
36
MS6001000515
89,00
1200
15
0,5
100x10
3
18
MS1001200515
100,00
1250
15
0,5
100x10
3
18
MS1001250515
100,00
1500
15
0,5
100x10
3
18
MS1001500515
107,00
1600
15
0,5
100x10
3
18
MS1001600515
109,00
2000
15
0,5
3x (125X10)
3
12
MS1252000515
158,00
2500
15
0,5
3x (125X10)
3
12
MS1252500515
165,00
3000
30
0,5
3x (125X10)
3
12
MS1253000530
172,00
4000
30
0,5
3x (125X10)
3
12
MS1254000530
190,00
5000
30
0,5
3x (125X10)
3
12
MS1255000530
215,00
S125
Ĝť[email protected]Ì3HOÌ JťLÌ[email protected]@SīQKDQH
3HOÌ*NCT
S60A
50
[email protected]@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌÌÌ ,HMÌ2HOÌ
LL
Adedi
Koli
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
3
18
SA6004001003
340,00
60x30
3
18
SA6005000505
370,00
0,5
60x30
3
18
SA6006000505
400,00
7,5
0,5
60x30
3
18
SA6008000510
430,00
10
0,5
60x30
3
18
SA6010000515
450,00
/QHLDQÌ JťLťÌ [email protected]Ì&İBİÌ5 2ťMťEťÌÌÌÌÌBK
400
3,75
1
60x30
500
5
1
600
5
800
1000
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
3HOÌ*NCT
S20M
S30M
[email protected]@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌ
,HMÌ2HOÌ CDCH
LL
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
3
51
SM2000751002
47,00
20x10
3
51
SM2001001002
49,00
1
20x10
3
51
SM2001251002
47,00
2,5
0,5
20x10
3
51
SM2001500502
47,00
200
3,75
0,5
20x10
3
51
SM2002000503
47,00
150
5
1
20x10
3
51
SM2001501005
47,00
200
5
1
20x10
3
51
SM2002001005
46,00
/QHLDQÌ JťLťÌ [email protected]Ì&İBİÌ5 2ťMťEťÌBK
75
2,5
1
20x10
100
2,5
1
125
2,5
150
150
2,5
0,5
30X10
3
51
SM3001500502
45,00
200
2,5
0,5
30X10
3
51
SM3002000502
43,00
200
5
0,5
30X10
3
51
SM3002000505
47,00
250
10
0,5
30X10
3
51
SM3002500510
51,00
300
10
0,5
30X10
3
51
SM3003000510
51,00
400
10
0,5
30X10
3
51
SM3004000510
51,00
500
10
0,5
30X10
3
51
SM3005000510
47,00
600
10
0,5
30X10
3
51
SM3006000510
46,00
150
5
1
30X10
3
51
SM3001501005
47,00
200
5
1
30X10
3
51
SM3002001005
46,00
250
5
1
30X10
3
51
SM3002501005
45,00
300
5
1
30X10
3
51
SM3003001005
43,00
400
5
1
30X10
3
51
SM3004001005
47,00
500
5
1
30X10
3
51
SM3005001005
45,00
600
5
1
30X10
3
51
SM3006001005
44,00
!KŨMÀ4RANSFORMATĮRLERI
ÌLLÌ#(-Ì[email protected]ť[email protected]Ì,NMSDÌ$CHKDAHKDMÌ,HMHÌ
Standart Koruma
3 JťLÌ[email protected]@SīQKDQH
Kutuplu Ecowhite Serisi
&Ì JťLÌ[email protected]@SīQKDQHÌ3DLDKÌčKĜİKDQH
3HOÌ*NCT
*@AKNÌþ@OťÌÌÌÌÌÌÌ /DMBDQDÌčKĜİRİÌ
LL
LL
[email protected]@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌ
LL
Kablo Kesiti
LLʠ
/QHLDQÌ JťLÌÌÌÌÌÌÌÌ
Anma Gücü
5 #ťƑÌčKĜİKDQÌ&W8W#ÌÌÌÌ
LLÌÌ
S25BN
____
____
____
____
Ÿ
Ÿ
80x100x40
S20
20
21x11
20x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
80x100x(40-50-60)
S20M
20
21x11
20x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
62x80x(30-45)
S30
24
31x11
30x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
80x100x(40-50-60)
S30M
24
31x11
30x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
62x80x(30-45)
S40
31
41x11
40x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
80x100x(40-50-60)
S50
38
51x11
50x10
Ÿ
Ÿ
ŸŸ
80x100x(40-50-60)
S60
46
62x31
60x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
107x132x45
S60D
____
60x72
60x10
Ÿ
Ÿ
82x134x60
S80
67
81x31
2x(80x10)
Ÿ
Ÿ
145x165x55
S100
____
102x11
100x10
Ÿ
Ÿ
145x165x55
S100D
____
101x72
4x(100x10)
S125
126
126x11
3x(125x10)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
128x193x61
Ÿ
Ÿ
190x220x55
51
JťLÌ[email protected]@SīQİÌ&İBİMİMÌ3DROHSH
$NÕPWUDQVIRUPDW|UQQJFQQEHOLUOHQPHVLQGHDúD÷ÕGDNLIRUPOGHQID\GDODQÕODELOLU%XUDGDNLHQ|QHPOLKXVXVWHVSLWHGLOHQJFQWDOHSHGLOHFHN
WUDIRJFQQWDP\NQGHQID]ODYHoH\UHN\NQGHQGHD]ROPDPDVÕGÕU$NVLGXUXPGD\DQOÕú|OoPHYH\D\DQOÕúNRUXPDVLQ\DOOHULQLQROXúPDVÕQD
VHEHSRODELOLU
3V 3$3.3T
JťLÌ[email protected]@SīQİÌ8İJÌ [email protected]ťÌ
,[email protected]Ì
2DJNMCDQÌ*@AKNÌ*DRHSHMDÌ&īQDÌ[email protected]œ[email protected]ťÌ*@AKNÌ*@Xť[email protected]ťÌ/K
2.5 mm2
4 mm2
6 mm2
10 mm2
1m
0,36
0,22
0,15
0,09
2m
0,71
0,45
0,3
0,18
3m
1,07
0,67
0,45
0,27
4m
1,43
0,89
0,6
0,36
5m
1,78
1,12
0,74
0,44
6m
2,14
1,34
0,89
0,54
7m
2,5
1,56
1,04
0,63
8m
2,86
1,79
1,19
0,71
9m
3,21
2,01
1,34
0,80
10 m
3,57
2,24
1,49
0,89
3V6HNRQGHU7RSODP*F9$
3A$OÕFÕ*F9$
3K%D÷ODQWÕ.DEOR.D\ÕSODUÕ9$
3T7HPDVND\ÕSODUÕ9$DOÕQDELOLU
3K
,VQ
O
6
,VQ[O6;
6HNRQGHU$QPD$NÕPÕ$
$OÕFÕ6HNRQGHU$UDVÕøOHWNHQLQ8]XQOX÷XP
%DNÕUNDEORQXQNHVLWLPP)
%DNÕUNDEORQXQ|]JOLOHWNHQOL÷LPRKP[PP)
!KŨMÀ4RANSFORMATĮRLERI
<XNDUÕGDNLWDEORKDULFLQGHNLLOHWNHQX]XQOXNODUÕQGDND\ERODFDNJoLoLQ\DQGDNLIRUPONXOODQÕODELOLU
JťLÌ[email protected]@Qť[email protected]Ì[email protected]œ[email protected]@MÌ[email protected]ťÌ"[email protected]@QťMÌ [email protected]Ì&İBİÌ/A
KťBť
&İĜÌ5 Ampermetre
0,7 .... 1,5
Wattmetre
0,2 .... 5,0
CosØmetre
2,0 .... 6,0
Sayaçlar
0,4 .... 1,0
2EAKTIFÀ'ijğÀ+ONTROLÀ2ĮLELERI
0,5 .... 1,0
!ƔŨRŨÀ!KŨMÀ2ĮLELERI
0,2 .... 6,0
4ERSÀ!KŨMÀ2ĮLELERI
1,0 .... 2,0
3EKONDERÀ4ERMIKÀ2ĮLELERI
7,2 .... 9,0
JťLÌ[email protected]ť[email protected]ťÌ5DÌ%@YÌ*@[email protected]ťÌ2ťMť[email protected]ťÌ32Ì$-ÌDÌFīQDÌÌRťMť͸@Qť
Ƒ@œť[email protected]Ì5DQHKDMÌ [email protected]Ì Jť[email protected]ť
8İYCDKDQHÌŤĜHMÌqÌ8İYCDÌ JťL
[email protected]Ì'@[email protected]ť
#NœQTKTJ
2ťMťEť
Ƒ@œť[email protected]Ì5DQHKDMÌ [email protected]Ì Jť[email protected]ťÌ8İYCDKDQHÌŤĜHMÌqÌ%@YÌ*@[email protected]ť
Dakika
Santiradyan
%5
%20
%100
%120
%5
%20
%100
%120
%5
%20
%100
%120
0,1
0,4
0,2
0,1
0,1
15
5
5
5
0,45
0,24
0,15
0,15
0,2
0,75
0,35
0,2
0,2
30
10
10
10
0,9
0,45
0,3
0,3
0,5
1,5
0,75
0,5
0,5
90
30
30
30
2,7
1,35
0,9
0,9
1,0
3,0
1,5
1,0
1,0
180
90
60
60
5,4
2,7
1,8
1,8
$QPDIUHNDQVÕQGDDNÕPKDWDVÕYHID]ND\PDVÕVHNRQGHU\NDQPD\NQQYH¶DUDVÕQGDGH÷LúWL÷LQGHWDEORGDNLGH÷HUOHUDúÕOPDPDOÕGÕU
‡
‡
‡
‡
52
JťLÌ[email protected]@SīQİÌ[email protected]ƑHÌHĜHMÌFDQDJKHÌAHKFHKDQ
dHYLUPH2UDQÕ$$
3HQFHUHgOoVPP
6HNRQGHU$QPDJF9$
'R÷UXOXN6ÕQÕIÕ
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
Standart Koruma
#[email protected]ÌčKĜİÌ
KDSKDQH
3 Kutuplu Ecowhite Serisi
3HOÌ*NCT
čYDKKHJKDQ
čKĜİKDQÌLL
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SD 72A
!ÀÀAKŨMÀTRAFOLUÀ!MPERMETRE
72x72
1
72
SD72A-5000
93,00
SD 96A
!ÀÀAKŨMÀTRAFOLUÀ!MPERMETRE
96x96
1
72
SD96A-5000
95,00
SD 72V
0-600 V AC Voltmetre
72x72
1
72
SD72V-0600
93,00
SD 96V
0-600 V AC Voltmetre
96x96
1
72
SD96V-0600
95,00
čYDKKHJKDQ
čKĜİKDQÌLL
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
!ÀÀDIREKTÀĮLğijMÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72A-D030
44,00
!ÀDIREKTÀĮLğijMÀÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72A-D050
49,00
3HOÌ*NCT
SA 72A
SA 96A
!ÀDIREKTÀĮLğijMÀÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72A-D100
53,00
8À!ÀAKŨMÀTRAFOLUÀKULLANŨMÀIğINÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
* SA72A-X
43,00
!ÀÀDIREKTÀĮLğijMÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96A-D030
44,00
!ÀDIREKTÀĮLğijMÀÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96A-D050
49,00
!ÀDIREKTÀĮLğijMÀÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96A-D100
53,00
8À!ÀAKŨMÀTRAFOLUÀKULLANŨMÀIğINÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
*SA96A-X
43,00
[email protected]Ì#īMDQÌ#DLHQKHÌ5NKSLDSQDKDQ
3HOÌ*NCT
SA 72V
SA 96V
čYDKKHJKDQ
čKĜİKDQÌLL
,HMHLTLÌ2HOÌÌ
Adedi
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
0-250 V AC Voltmetre
72x72
1
48
SA72V-0250
44,00
0-500 V AC Voltmetre
72x72
1
48
SA72V-0500
44,00
0-250 V AC Voltmetre
96x96
1
27
SA96V-0250
44,00
0-500 V AC Voltmetre
96x96
1
27
SA96V-0500
44,00
$IJITALÀÀ!NALOGÀđLğijÀ!LETLERI
[email protected]Ì#īMDQÌ#DLHQKHÌ LODQLDSQDKDQ
[email protected]Ì#[email protected]Ì LODQLDSQDKDQ
3HOÌ*NCT
SA 72D
SA 96D
čYDKKHJKDQ
čKĜİKDQÌLL
,HMÌ2HOÌ
adedi
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťĮ̀
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72D-0250
120,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72D-0400
120,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72D-0600
120,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72D-1000
120,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96D-0250
120,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96D-0400
120,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96D-0600
120,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96D-1000
120,00
53
&Ì&İĜÌ*[email protected]@SīQKDQHÌ
3HOÌ*NCT
&İĜÌJ5 QÌ
5
0.25
1SK230
!LğAKÀ'ERILIMÀ+OMPANZASYONÀĖRijNLERI
!LğAKÀ'ERILIMÀ+OM
MPANZASYONÀĖRijNLE
M
3SK400
3SK440
*TQTÌRHKHMCHQÌSHOÌ[email protected]ťÌJDMCHMHÌ[email protected]@AHKDMÌ@ƑťQťÌ[email protected]ťMĜÌ[email protected]ťÌ
-ONOFAZE
&DQHKHLÌ5
[email protected]Ì#WGÌ
LL
,HMHLTLÌ
2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
[email protected]ƑÌÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
230
76x105
3
3
1SK230-0.25
93,00
0.5
-ONOFAZE
230
76x105
3
3
1SK230-0.5
98,00
1
-ONOFAZE
230
76x105
3
3
1SK230-1
108,00
1.5
-ONOFAZE
230
76x105
3
3
1SK230-1.5
128,00
2.5
-ONOFAZE
230
76x120
3
3
1SK230-2.5
200,00
1,0
4RIFAZE
400
65x175
3
10
3SK400-1
100,00
1,5
4RIFAZE
400
65x175
3
10
3SK400-1.5
101,00
2,5
4RIFAZE
400
65x175
3
10
3SK400-2.5
115,00
5,0
4RIFAZE
400
76x175
3
7
3SK400-5
140,00
7,5
4RIFAZE
400
76x240
3
7
3SK400-7.5
175,00
10,00
4RIFAZE
400
76x240
3
7
3SK400-10
202,00
12,5
4RIFAZE
400
86x240
3
5
3SK400-12.5
244,00
15,0
4RIFAZE
400
96x240
3
4
3SK400-15
290,00
20,0
4RIFAZE
400
106x240
3
3
3SK400-20
357,00
25,0
4RIFAZE
400
116x240
3
3
3SK400-25
400,00
30,0
4RIFAZE
400
116X285
3
3
3SK400-30
450,00
40
4RIFAZE
400
116X325
3
2
3SK400-40
705,00
50
4RIFAZE
400
137X400
3
2
3SK400-50
1.000,00
1,0
4RIFAZE
440
65x175
3
10
3SK440-1
100,00
1,5
4RIFAZE
440
65x175
3
10
3SK440-1.5
101,00
2,5
4RIFAZE
440
65x175
3
10
3SK440-2.5
115,00
5,0
4RIFAZE
440
65x175
3
7
3SK440-5
140,00
7,5
4RIFAZE
440
65x240
3
7
3SK440-7.5
175,00
10,00
4RIFAZE
440
76x240
3
7
3SK440-10
202,00
12,5
4RIFAZE
440
76x240
3
5
3SK440-12.5
244,00
15,0
4RIFAZE
440
86x240
3
4
3SK440-15
290,00
20,0
4RIFAZE
440
96x240
3
3
3SK440-20
357,00
25,0
4RIFAZE
440
106x240
3
3
3SK440-25
400,00
30,0
4RIFAZE
440
116X240
3
3
3SK440-30
450,00
40
4RIFAZE
440
116X325
3
2
3SK440-40
705,00
50
4RIFAZE
440
137X400
3
2
3SK440-50
1.000,00
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
Ì*[email protected]@RXNMÌ*[email protected]īQKDQH
3HOÌ*NCT
54
Anma
Anma
Kondansatör
Kondansatör
,HMÌ2HOÌ
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
5Ì&İBİÌ 5Ì&İBİÌ
Adedi
J5 Q
J5 Q
Koli
Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SCK-18
5
5
1NO+1NC
1
32
SCK018
93,00
SCK-22
6
10
1NO+1NC
1
32
SCK022
100,00
SCK-32
8
15
1NO+1NC
1
32
SCK032
105,00
SCK-40
12
20
1NO+1NC
1
32
SCK040
110,00
SCK-50
15
25
1NO+1NC
1
8
SCK050
185,00
SCK-65
20
33,3
1NO+1NC
1
8
SCK065
220,00
SCK-75
22
40
1NO+1NC
1
8
SCK075
280,00
SCK-85
33,3
50
1NO+1NC
1
8
SCK085
300,00
." *ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
3HOÌ*NCT
S20M
S30M
,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
20x10
3
51
SM2000751002
47,00
1
20x10
3
51
SM2001001002
49,00
2,5
1
20x10
3
51
SM2001251002
47,00
150
5
1
20x10
3
51
SM2001501005
47,00
200
5
1
20x10
3
51
SM2002001005
46,00
150
5
1
30X10
3
51
SM3001501005
47,00
200
5
1
30X10
3
51
SM3002001005
46,00
250
5
1
30X10
3
51
SM3002501005
45,00
300
5
1
30X10
3
51
SM3003001005
43,00
400
5
1
30X10
3
51
SM3004001005
47,00
500
5
1
30X10
3
51
SM3005001005
45,00
600
5
1
30X10
3
51
SM3006001005
40,00
/QHLDQÌ JťLťÌ Anma Gücü
5 2ťMťEťÌBK
75
2,5
1
100
2,5
125
[email protected]@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌ
LL
[email protected]Ì&İĜÌ*NMSQNKÌ1īKDRH
3HOÌ*NCT
čYDKKHJKDQ
čKĜİKDQÌÌÌÌLL
,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SR144
ÀKADEMEÀÀFAZÀAYRŨÀKOMPANZASYONÀ-ONOFAZEÀ
KONDANSATĮRÀ DEVREYEÀ ALŨPÀ ğŨKARMAHERÀ FAZŨÀ AYRŨÀ
GĮSTERENÀLEDÀDISPLAYÀDIJITALÀGĮSTERGE
144x144
1
6
SR144-012
950,00
*[email protected]@RXNMÌ
Kontaktörü
[email protected]Ì&İĜÌ
Kontaktörü
3HO
3HOÌ
&Ì*[email protected]@RXNMÌ,@KYDLDÌ2DĜHLH
Ì5Ì "ÌÌ%@YKťÌ*[email protected]@SīQ
Kablo
3HOÌ*NCT
Anma Gücü
J5 Q
Kesit
LLʠ
3SK400-1
1,0
1,4
2.5
C6
SCK-18
SCM-18
3SK400-1.5
1,5
2,16
2.5
C10
SCK-18
SCM-18
3SK400-2.5
2,5
3,6
2.5
C10
SCK-18
SCM-18
3SK400-5
5,0
7,2
2.5
C160, K160
20
C16
SCK-18
SCM-22
3SK400-7.5
7,5
10,80
2.5
C160, K160
20
C20
SCK-22
SCM-32
3SK400-10
10,00
14,40
4
C160, K160
32
C25
SCK-22
SCM-40
3SK400-12.5
12,5
18,00
6
C160, K160
40
C32
SCK-32
SCM-50
3SK400-15
15,0
21,60
6
C160, K160
40
C40
SCK-32
SCM-65
3SK400-20
20,0
28,80
10
C160, K160
50
C50
SCK-40
SCM-75
[email protected]Ì JťLťÌ
&Ì#DUQDÌ*DRHBHÌ
3HOÌ
[email protected]Ì JťLťÌ
Otomatik sigorta
[email protected]Ì JťLťÌ
3SK400-25
25,0
36,00
16
C160, K160
63
C63
SCK-50
SCM-85
3SK400-30
30,0
43,20
25
C160, K160
80
C80
SCK-65
SCM-100
3SK400-40
40
57,6
35
C160, K160
100
C100
SCK-75
SCM-125
3SK400-50
50
72
35
C160, K160
125
C125
SCK-85
SCM-150
!LğAKÀ'ERILIMÀ+OMPANZASYONÀĖRijNLERI
ÌLLÌ#(-Ì[email protected]ť[email protected]Ì,NMSDÌ$CHKDAHKDMÌ,HMHÌ JťLÌ[email protected]@SīQKDQHÌÌÌÌÌÌBK
55
+!,ŧ4%À"%,'%,%2ŧ-ŧ:
)3/ÀÀ+ALITEÀ9ĮNETIMÀ3ISTEMIÀ"ELGESI
9ERLIÀ-ALŨÀ"ELGESI
)3/ÀÀĂEVREÀ9ĮNETIMÀ3ISTEMIÀ"ELGESI
#%À5YGUNLUKÀ"ELGELERI
4ijRKÀ3TANDARTLARŨNAÀ5YGUNLUKÀ"ELGELERI
'/342À5YGUNLUKÀ"ELGELERI
58
5+23%02/À5YGUNLUKÀ"ELGELERI
6DWÕúùDUWODUÕ
t )L\DWODUáPá]DKHUKDQJLELULKEDUDJHUHNGX\XOPDNVá]áQGHõLòLNOLN\DSPDKDNNáPá]
PDKIX]GXU
t )L\DWODUáPá]D.'9GDKLOGHõLOGLU
t )DWXUDODPDGDWHVOLPWDULKLQGHNLOLVWHIL\DWODUáJHÆHUOLGLU
t 7ÛPÛUÛQOHULPL]LPDODWKDWDODUáQDNDUòá\áOJDUDQWLNDSVDPáQGDGáU
t 7ÛPÛUÛQOHULPL]$YUXSD%LUOLõL7HNQLN0HY]XDWáQDX\XPOX&(LòDUHWLQHVDKLSROXS
XOXVDOYHXOXVODUDUDVáVWDQGDUWODUDX\JXQRODUDN76,62(1NDOLWHJÛYHQFH
VLVWHPLÆHUÆHYHVLQGHÛUHWLOPHNWHGLU
t %XOLVWHGHNLIRWRõUDIODUWHPVLOLGLU*HUÆHNÛUÛQOHUIRWRõUDIODUGDQIDUNOáOáNJÕVWHUHELOLU
3IGMAÀ%LEKTRIKÀ3ANÀVEÀ4ICÀ!Ɠ
8TMTRÌ$LQDÌ,@[email protected]Ì8DMHCNœ@MÌ8NKTÌ"@CCDRH
-NÌ ÌÌ[email protected]@JSDODŤ[email protected]İQJHXD
3Ì
ÌÌÌÌÌÌÌ%Ì
ÌÌÌÌ
[email protected]
www.sigmaelektrik.com
REG
IS
REG
IS
14001
RED COM
TE
ISO
9001:
2008
NY
PA
ISO
NY
PA
RED COM
TE

Benzer belgeler

DV SERİSİ - Garden Art

DV SERİSİ - Garden Art \DGDPLNURVXODPDLoLQYDQDQÕQDUNDVÕQD 5%<0;¿OLWUHWDNPDQÕ]|QHULOLU '9'9)YH'900 PñK %DVÕQoDUDOÕ÷ÕEDU

Detaylı

ko Sutemi

ko Sutemi AG Devre Kesici Kontak Temas Direnç

Detaylı