Company profile Power, control and green solutions

Yorumlar

Transkript

Company profile Power, control and green solutions
Company profile
Power, control
and green solutions
Company profile
Kurumsal Kimlik
Company profile
5
Message from the Chairman
Başkanın Mesajı
The photo to the right
shows Sonia Bonfiglioli,
Chairman and Managing
Director.
Sağdaki resimde, Başkan ve
Murahhas Aza, Sonia Bonfiglioli
görülmektedir.
A big ‘hello’ to you all! It is my pleasure to invite
you to read on and find out how the Bonfiglioli
Group is changing. We are all aware that the
changes occurring worldwide cannot be stopped.
They can only be turned into opportunities.
This was my father’s conviction, and one that he
put into practice with passion and determination
throughout his life.
Thanks to his drive and inspiration, the Bonfiglioli
group has embraced new technologies, found new
applications and become a truly global player.
We have invested in renewable energy and in the
green economy, with the intention of supplying
the world not just with products, but with
complete, advanced solutions.
Today we can look to the future with confidence.
We have the ability to win the trust of those who
do not yet know us, and to justify the fidelity
of those who have been using our products and
supporting our company for years.
Sizleri samimiyetle selamlıyorum! Sizleri; dünyanın
değişmesinin durdurulamayacağı ancak sadece
anlaşılabileceği ve bir fırsata dönüştürülebileceğinin
bilincinden doğan Bonfiglioli Grubunun yenilenmesini
keşfetmeye davet etmenin mutluluğunu yaşıyorum.
Bu, babamın, bütün bir yaşam boyu tutku ve kararlılıkla
tatbik edilen inancıdır.
Onun etkisi sayesinde, Bonfiglioli Grubu yeni teknolojileri
ve uygulama sektörlerini kucaklamış, bütün dünyaya
açılmıştır. Bütün dünyaya sadece ürün değil, komple ve
ileri düzeyde çözümleri tedarik etme hedefini seçerek,
yenilenebilir enerjilere ve yeşil ekonomiye yatırım yaptık.
Bugün, daha bizi tanımayanların güvenini
kazanacağımızdan ve yıllardır bizi tercih eden ve
destekleyenlerin güvenine layık olmaya devam
edeceğimizden emin olarak, emin gözlerle geleceğe
bakıyoruz.
Vision & Mission
7
Vision & Mission
Vizyon & Misyon
Designing and manufacturing innovative and
reliable solutions for power transmission and
control in the industrial, mobile and renewable
energy sectors.
Encouraging and promoting sustainable and
shared development worldwide, through dynamic,
responsible, prompt and customer-oriented
services.
Sanayi, mobil ekipmanlar ve yenilebilir enerji
sektörlerinde kontrol ve güç transmisyonu için inovatif
ve güvenilir çözümlerin tasarlanması ve üretimi. Tüm
dünyada, dinamik, sorumlu, dakik ve müşteri dostu
bir hizmet aracılığı ile sürdürülebilir ve paylaşılan bir
gelişimin desteklenmesi ve güçlendirilmesi.
Values
Değerler
Respect
Problem solving
Multicultural approach
Team working spirit
Saygı
Problem çözme
Çok kültürlü yaklaşım
Takım ruhu
Power, control
and green solutions
Power solutions
9
Providing the power to serve mankind
İnsanlara hizmet eden gücün sağlanması
Energy can be neither created nor destroyed.
It can only be transformed. Over fifty years of
experience, competence and professionalism have
allowed us to integrate electronic, hydraulic and
mechanical technology for transforming energy
into power to serve mankind.
Bonfiglioli offers excellent and international
solutions for power transmission and control.
We design, manufacture and distribute a complete
range of gearmotors, drive systems, planetary
gearboxes, electric motors, servomotors, frequency
drives, regenerative inverters and photovoltaic
inverters. Our solutions are used in a vast range of
applications all over the world, in industry, mobile
machinery and construction, to improve the quality
of life and work on a daily basis.
Enerji yaratılmaz ve yok edilemez, sürekli şekilde
dönüşür. Elli yılı aşkın bir deneyim, uzmanlık ve
profesyonellik; enerjiyi dönüştürmek ve insana hizmet
etmesini sağlamak için elektroniği, hidroliği ve mekaniği
entegre etmemize olanak tanıyor.
Güç transmisyonu ve kontrolü sektöründe, uluslararası
düzeyde mükemmelliği yansıtan çözümler sunuyoruz.
Komple bir ürün yelpazesi içinde redüktörlü motorlar,
sürücü sistemleri, planet redüktörler, elektrik motorları,
servo motorlar, frekans çeviriciler, rejeneratif ve
fotovoltaik inverterler tasarlıyoruz, üretiyoruz ve
dağıtıyoruz. Çözümlerimiz; bütün dünyada, sanayide,
mobil ekipmanlarda ve yapı sektöründe, somut şekilde
ve her gün yaşam ve iş kalitesini iyileştirerek çok sayıdaki
uygulamalarda kullanılıyor.
Power, control
and green solutions
Control solutions
11
Bringing power and energy under control
Güç ve Enerji kontrolünüz altında
Power control is the ability to harness, manage
and use power. Bonfiglioli designs, develops
and manufactures solutions for the widest range
of applications, from heavy industry to renewable
energy, and from earth moving machines to
precision electronics.
Our ideas are the result of intensive training,
experience in the field and advanced specialisation.
Our group recognises and appreciates everybody’s
contribution, and respects the different cultural
identities that inevitably make up a large
international team. We all share the common aim
of producing tangible results and competitive
benefits for our customers, by working together
with them and by developing wealth and
wellbeing together.
Güç kontrolü; gücü dizginlemek, yönetmek ve
kullanmak yeteneğidir. Bonfiglioli, ağır sanayiden
yenilebilir enerjilere, hafriyat makinelerinden hassas
elektronik sistemlere kadar birbirinden çok farklı ortamlar
için çözüm tasarlar, geliştirir ve üretir.
Fikirlerimiz; yoğun bir eğitim, faaliyet alanında deneyim
ve ileri uzmanlaşma sayesinde filizlenirler. Grubumuz
çerçevesinde herkesin katkısı kabul görür, takdir edilir ve
uluslararası bir takım içinde mevcut olan farklı kültürel
kimliklere gösterilen karşılıklı saygı içinde değerlendirilir.
Hepimiz, zenginlik ve refahı artırmak için müşterilerimizle
birlikte çalışarak, onlara elle tutulur neticeler ve rekabetçi
avantajların üretilmesine yönelik aynı amacı hedefliyoruz.
Power, control
and green solutions
Green solutions
13
Supporting development
while respecting the environment
Çevreye saygı gösteren
gelişimi destekliyoruz
Dwindling supplies of fossil fuels and dramatic
climate change are clear indications that future
energy sources must be natural and based on sun,
wind and tide. Another intelligent move is to
recover energy from biomass, and transform waste
management problems into clean energy solutions.
The Bonfiglioli group has always believed in and
invested in the green economy and renewable
energy sources, and we have developed design
and manufacturing capabilities of international
repute. Our long experience and vast knowledge
of mechanical and electronic technologies have
allowed us to develop integrated solutions and
complete systems, to design and build even large
installations, and to feed valuable energy into
the grid.
Respect for the environment is a fundamental
aspect of every activity within our group.
This assertion is clearly demonstrated by our
conformity to the strictest international quality
standards, highly automated production systems,
and strict energy saving policies.
Respect for the environment not only pervades
our group but inspires increasing levels of
investment in sustainable innovation, because
we are convinced that the best investment we
can make is in our own future.
Fosil yakıtların krizi ve iklim şartlarındaki büyük
değişiklikler, belirgin şekilde geleceğin enerji
kaynaklarının doğadan elde edilmesi ve güneşe, rüzgâra
ve denize dayanması gerektiğine işaret ediyorlar.
Diğer akıllı bir hamle ise, biyokütleden enerji geri
kazanımı ve atık yönetimi problemlerinin temiz enerji
çözümlerine dönüştürülmesi. Bonfiglioli grubu,
uluslararası düzeyde önemli tasarım ve üretim kapasitesi
geliştirerek daima yeşil ekonomi ve yenilenebilir
enerji kaynaklarına inanmış ve yatırım yapmıştır. Uzun
deneyimimiz ve mekanik ve elektronik teknolojilere dair
çok geniş kapsamlı bilgi birikimimiz, büyük tesislerin
fikir bazında oluşturulup hizmete alınmasından, enerji
dağıtım şebekelerine kadar komple sistemleri kapsayan
entegre çözümler yaratmamıza olanak tanıyor.
Çevreye saygı, grup çerçevesinde gösterilen her
faaliyet açısından esas ilke niteliğindedir. Bu açıklama;
uluslararası en katı kalite standartlarına uygunluğumuz,
üretim tesislerinin yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş
olması ve enerji tasarrufuna yönelik şirket politikaları ile
doğrulanmaktadır.
Grubumuzun tamamını ilgilendiren bu büyük gayret,
hepimiz geleceğimizin mümkün en iyi yatırım olduğuna
inandığımızdan, sürdürülebilir bir yenilik arayışına
yönlendirilen, gitgide büyüyen bir yatırımla somutlaşıyor.
The history
Tarihçe
The history
15
Growing thanks to deep,
strong roots
Derin ve Kuvvetli köklerimizle
büyüyoruz
The photo to the right
shows Clementino
Bonfiglioli (1928 – 2010),
the founder of Bonfiglioli.
Sağdaki resimde, Şirketin
kurucusu Clementino
Bonfiglioli (1928 – 2010)
görüntülenmektedir.
To the left: the Bonfiglioli
factory in the 1950s.
Solda, 50’li yıllarda Bonfiglioli
fabrikası yer almaktadır.
Clementino Bonfiglioli founded the company that
still bears his name in Bologna in 1956, in response
to a growing demand from engineering companies
for spare parts and precision components for
agricultural machinery and motorcycles, two
rapidly developing areas at the time.
Clemente Bonfiglioli, bugün halen onun ismini taşıyan
şirketi 1956 yılında Bologna’da, o zamanlar büyük
bir gelişim içinde olan mekanik sektörünün yedek
parça ve tarım makineleri ve motosikletler için hassas
bileşkenlerle ilgili gitgide artan taleplerini karşılamak
amacıyla kurmuştur.
Clementino Bonfiglioli was a genuine pioneer.
In just a few years he put into practice his decision
to develop and produce all-new products, and
designed and patented the RAE series of two-stage
planetary gearboxes. Distributed first locally and
then nationwide, these products were increasingly
well received. In 1975, Bonfiglioli’s success led to
the acquisition of Trasmital, a company that is now
a leader in planetary gearboxes for excavators,
road construction machines and wind turbines.
Gerçek bir öncü olan Clemente Bonfiglioli, sadece
birkaç yıl sonra RAE serisi iki aşamalı planet redüktörleri
tasarlamış ve patent altına almıştır ki bu onun her bir
bileşiği tamamen tasarlanmış yeni redüktör üretimi
yönündeki tercihini kanıtlamaktadır. Önce yerel düzeyde
ve sonra bütün ülkede dağıtılan Bonfiglioli ürünleri
sürekli şekilde artan olumlu tepkiler almış ve bu başarı
izinde 1975 yılında, bugün ekskavatörler, yol yapım
makineleri ve rüzgâr türbinleri için planet redüktör
üretiminde lider bir kuruluş olan Transmital’ı satın alma
kararı verilmiştir.
Throughout the 1980s and 1990s, the Bonfiglioli
Group successfully expanded into the international
market and, driven by continuous product
innovation, opened directly controlled subsidiaries
and production plants in a number of countries.
The new millennium saw yet more additions to the
Group with the acquisition of Vectron, a leader in
electronic control systems, and Tecnoingranaggi,
a manufacturer of precision, low backlash
gearboxes.
In its 50th anniversary year, Bonfiglioli renewed its
commitment to internationalisation and the green
economy, and confirmed its role as a major player
in the global market. When Clementino Bonfiglioli
passed away in 2010, his daughter Sonia, already
a driving force in management, assumed control
and continued the process of re-launching
and consolidating the group’s progress around
the world.
Seksenli ve doksanlı yıllarda Bonfiglioli uluslararası
piyasalarda başarı ile genişlemeye devam etmiş, sürekli
ürün inovasyonu sayesinde de doğrudan kendisi
tarafından kontrol edilen şubeler ve üretim tesisleri
açılmıştır.
Yeni bin yıllık dönemde, elektronik kontrol sistemleri
lideri Vectron ve boşluksuz redüktör sistemleri üreticisi
Tecnoingranaggi şirketlerinin satın alınmasıyla Grup
daha da güçlenmiştir.
Faaliyetinin ellinci yılında Bonfiglioli, küresel oyuncu
rolünü pekiştirerek, uluslararasılaşma ve yeşil ekonomi
bağlılığını yenilemektedir. Clementino’nun 2010
yılında vefat etmesinden sonra şirketin sorumluluğu,
grubun bütün dünyada yeniden lanse edilmesi ve
güçlendirilmesi sürecini sürdüren, önceden de Grubun
arkasındaki itici güçler arasında yer alan kızı Sonia
tarafından üstlenilmiştir.
Social
responsibility
Social responsibility
17
A global committment
Küresel Bağlılık
There can be no real leadership without
responsibility towards the community. That is why
Bonfiglioli has always been involved in social projects
and has always been committed to developing
sustainable technologies for the industries it serves.
Social commitment dates back to the earliest days
of Bonfiglioli, and stems from the faith that our
founder, Clementino Bonfiglioli, had in young
people’s ability to innovate and renew, for the
benefit of the company and of the planet as a whole.
Bonfiglioli’s horizons have always extended well
into the future and our company has always been
committed to offering young people opportunities
for employment and learning. The innovative
solutions that Bonfiglioli develops clearly target
the future that today’s young people will build.
Bonfiglioli’s feels an even stronger commitment
to the local community in countries where it has
subsidiaries and production plants.
The group is determined to make a tangible
contribution towards creating a better future
by helping those most in need and by offering
development opportunities to young people.
Bonfiglioli has put this policy into practice through
a number of excellent projects around the world,
including the Cheerfutureland children’s home in
India, support for the Pho Cap School in Vietnam, joint
projects with the Leonardo Committee association in
Italy, sponsorship of a hockey team in Germany and
cooperation with the Warrington Wolves Charitable
Foundation in the UK to promote social integration,
and many other initiatives besides.
Bonfiglioli’s commitment assumed a global profile
precisely because the group sees social responsibility as
the best way to invest in the future and in the company.
Topluma karşı bir sorumluluk hissi üstlenilmeden gerçek
bir liderlik olamaz; bundan dolayıdır ki Bonfiglioli Grubu
şirket felsefesinin temelini daima, hizmet alanı ile uyumlu
sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesi için gayret
gösterme ilkesi üstünde yapılandırmıştır.
Sosyal bağlılık, şirketin kuruluşunun ilk başından beri
köklerinde yatmakta ve Clementino Bonfiglioli’nin
sadece genç insanların iş ve evrenimizin geleceği için
yenilik ve canlılık kazandırma gücüne sahip olduklarına
duyduğu büyük güvenden yola çıkmaktadır.
Bonfiglioli’nin hedefleri, yeni nesiller için mesleki ve
eğitim olanakları yaratarak, bu nesillerin yaşayacağı ve
yapılandırılmasına katkıda bulunacakları dünya için
çözümler üreterek daima geleceğe yöneliktir.
Özellikle Bonfiglioli’nin doğrudan kontrolü altında olan
üretim birimleri ve ticari şubeleri aracılığı ile faaliyet
gösterdiği yerlerde yerel topluma destek verilmesi
ihtiyacı daha da yoğun olarak hissedilmiştir.
Yoksullara yardım, gençlere gelişme fırsatı tanıma ve
daha iyi bir gelecek için somut olarak müdahalede
bulunma, ki bunlar Bonfiglioli Grubunun yarınlar için
üstlenmiş olduğu ve Hindistan’da CheerFuturland
iyileştirme vakfı, Vietnam’da Pho Cap Okuluna destek,
İtalya’da Leonardo Komitesi ile işbirliği, Almanya’da bir
hokey takımının sponsorluğu, sosyal entegrasyonu
desteklemek için İngiltere’de Warrington Wolves
Charitable Foundation Vakfı projesiyle işbirliği ve birçok
diğer girişim gibi mükemmel inisiyatifler ile küresel
düzeyde somutlaştırmış olduğu taahhütlerdir.
Küresel bir profil sahibi olan bu sosyal taahhüt, Bonfiglioli
açısından hem gelecek hem de şirket için en iyi yatırımı
temsil etmektedir.
CheereFuturLand
Bonfiglioli
Social responsibility
19
Building for tomorrow
Yarını inşa etmek için
Supporting children and young people in their
education and growth and trying to offer a
healthy and stimulating environment, even
characterized by positive values, means for
Bonfiglioli helping to create a future built on those
same principles, a more just society, a better world.
Driven by the need to achieve something concrete
the Project CheerFutureLand Bonfiglioli was
born in 2008, thanks to an agreement between
NAMASTE‘, an Italian non-profit association and
PREMA VASAM, an Indian charitable association.
CheerFutureLand welcomes both children mentally
and physically disabled and children without a
family with the aim to give them a chance to
learn and improve in their education using and
developing their specific abilities in spite of their
limitations.
Thanks to the generous assistance of friends and
business partners, Bonfiglioli built near Chennai,
India, a home that now houses 45 children and
adolescents otherwise in situations of extreme
poverty, giving them emotional and cultural
support in a family atmosphere.
CheerFutureLand also collaborates with the
headquarters of Prema Vasam which houses
another 180 children, including both healthy
young people and children with physical or mental
diseases, to which are provided special assistance,
such as physiotherapy, occupational therapy and
support to their education.
A tangible sign of Bonfiglioli will to contribute
to all social, economic and cultural aspects of
India, where Bonfiglioli has important production
facilities, laying the foundations for a future of
growth and development for all.
Çocukları ve gençleri eğitmek ve büyütmek, onlara
sağlıklı, teşvik edici ve içinde yetişecekleri olumlu ve
gerçek değerlerle nitelendirilen bir ortam hazırlamaya
çalışarak desteklemek: bunlar, Bonfiglioli için bu aynı
ilkelere dayanan bir gelecek, daha doğru bir toplum,
daha iyi bir dünya yaratmaya katkıda bulunmak
anlamına gelir.
Bu yönde somut bir şeyler gerçekleştirmek ihtiyacından
yola çıkılarak, kar amacı gütmeyen İtalyan cemiyeti
NAMASTE’ ile Hint cemiyeti PREMA VASAM arasında
yapılmış bir anlaşma sayesinde 2008 yılında
CheerFutureLand Bonfiglioli Projesi doğmuştur;
CheerFutureLand, gerek zihinsel ve bedensel engelli
çocukları, gerekse kimsesiz çocukları himayesine
alarak, bütün engellerine rağmen özel yeteneklerini
kullanmaları ve geliştirmeleri, öğrenim ve eğitimlerini
iyileştirmeleri açısından onlara bir olanak tanıma amacını
gütmektedir.
Arkadaşları ve şirketlerin cömert katkıları ile birlikte
Bonfiglioli tarafından Hindistan’da, Madras olarak da
bilinen Chennai kentinde inşa edilmiş olan sığınma
evinde bugün, aşırı yoksulluk durumunda olan 45
çocuk ve ergenler misafir edilmekte ve onlara bir aile
ortamında kültürel ve duygusal destek verilmektedir.
Ayrıca CheerFutureLand, aralarında normal çocuklarla
birlikte zihinsel ve bedensel engelli çocukların
bulunduğu, kendilerine fizyolojik tedavi, iş terapisi ve
eğitim desteği gibi özel yardımlar yapılan diğer 180
çocuğu misafir eden Prema Vasam ana merkezi ile
işbirliği yapmaktadır.
Bunlar, Bonfiglioli’nin, herkes için büyüme ve gelişme
ifade edecek bir yarın için temelleri atarak, önemli bir
üretim tesisinin bulunduğu Hindistan ile tüm sosyal,
ekonomik ve kültürel unsurları paylaşma iradesinin
somut bir işaretidir.
Production facilities
Fabrikalar
Bonfiglioli Mechatronics
Research
Rovereto (Trento)
Bonfiglioli Canada
Toronto (ON), Canada
Bonfiglioli Riduttori
Vignola (Mo), Italy
Bonfiglioli Riduttori
Forlì, Italy
BU Industrial - MDS
Bonfiglioli Vectron
Krefeld, Germany
Bonfiglioli Transmission
Mannur, India
BU Industrial - PTS
Bonfiglioli Riduttori
Calderara di Reno (Bologna)
Sala Bolognese (Bologna)
Bonfiglioli Transmission
Chennai, India
Bonfiglioli Vietnam
Ho Chi Min, Vietnam
BU Regenerative & Photovoltaic
Bonfiglioli Drives
Shanghai
Qing Pu (Shanghai)
Bonfiglioli Slovakia
Povazska Bystrica
Slovakia Republic
BU Mobile & Wind
Europe
Asia
America
Bonfiglioli Riduttori
Casting and gear cutting
Bonfiglioli Transmission
Planetary gearbox manufacturing and assembly
Bonfiglioli Canada
Photovoltaic Inverter assembly
Döküm ve diş kesme
Planet redüktör üretimi ve montajı
Fotovoltaik inverter montajı
HDP/HDO Assembly
Gearmotors manufacturing and assembly
HDP/HDO montajı
Redüktörlü motor ve dişli kutusu montajı
Calderara di Reno (Bologna)
Sala Bolognese (Bologna)
Gearmotor and gearbox manufacturing & assembly
Chennai, India
Mannur, India
Vignola (Mo), Italy
Bonfiglioli Vietnam
Electric motor
Planetary gearboxes manufacturing & assembly
Ho Chi Min, Vietnam
Redüktörlü motor ve dişli kutusu montajı
Planet redüktör üretimi
Forlì, Italy
Bonfiglioli Mechatronics Research
Low-backlash gearboxes and servomotor
manufacturing
Boşluksuz redüktör sistemleri ve servo motor
üretimi
Rovereto (Trento)
Bonfiglioli Vectron
Inverter plant
İnverter üretimi
Krefeld, Germany
Bonfiglioli Slovakia
Large gearboxes manufacturing
Büyük boyutlu redüktör üretimi
Povazska Bystrica, Slovakia Republic
Elektrik Motorları
Bonfiglioli Drives Shanghai
Photovoltaic Inverter assembly
Fotovoltaik inverter montajı
Qing Pu (Shanghai)
Toronto (ON), Canada
Bonfiglioli worldwide
21
At least one Bonfiglioli plant is
working for you at this very moment
Şu anda, en az bir Bonfiglioli
fabrikası sizin için çalışıyor
Bonfiglioli’s growth has spread resources and
know-how all over the world, thanks partly to
the Group’s strategic decision to use its own
resources to finance modern production plants.
Bonfiglioli’nin büyümesi, kendi kaynakları ile modern
üretim fabrikalarının finansmanı yapmak gibi stratejik bir
seçimi sayesinde de bütün dünyaya kaynak ve uzmanlık
kazandırdı.
Respect for multiculturalism, internationally
recognised quality certification, and determination
to minimise impact on the environment make
Bonfiglioli’s plants some of the most advanced
working environments in the world.
A high rate of innovation in industrial processes,
typified by the adoption of the latest generation
of production robots, guarantees clear and rapid
delivery times, and enables the Group to handle
any request.
Çok kültürlülüğe saygı, uluslararası kabul gören kalite
belgeleri, çevre üzerindeki etkilere dikkat edilmeli ki
bunlar Bonfiglioli’nin fabrikalarını uluslararası yüksek
düzeyde bir referans noktası yapan unsurlardır.
En son nesil robot kullanımı gibi endüstriyel işleme
süreçlerine dâhil edilen yüksek inovasyon oranı, her türlü
talebin karşılanmasını sağlayarak kesin ve hızlı üretim
sürelerini garanti eder.
Subsidiaries
Ticari şubeler
Bonfiglioli
Canada
Bonfiglioli
USA
Bonfiglioli
France
Bonfiglioli
Brasil
Bonfiglioli
United Kingdom
Tecnotrans
Bonfiglioli
Bonfiglioli
Deutschland
Bonfiglioli
South Africa
Bonfiglioli
Österreich
Bonfiglioli
India
Bonfiglioli
South East Asia
Bonfiglioli Australia
2, Cox Place Glendenning NSW 2761
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761
Tel. (+ 61) 2 8811 8000 • Fax (+ 61) 2 9675 6605
www.bonfiglioli.com.au • [email protected]
Bonfiglioli Brasil
Travessa Cláudio Armando 171
Bloco 3 - CEP 09861-730 - Bairro Assunção
São Bernardo do Campo - São Paulo
Tel. (+55) 11 4344 2323 • Fax (+55) 11 4344 2322
www.bonfigliolidobrasil.com.br
[email protected]
Bonfiglioli Canada
2-7941 Jane Street - Concord, Ontario L4K 4L6
Tel. (+1) 905 7384466 • Fax (+1) 905 7389833
www.bonfigliolicanada.com • [email protected]
Bonfiglioli China
19D, No. 360 Pu Dong Nan Road
New Shanghai International Tower - 200120 Shanghai
Tel. (+86) 21 5054 3357 • Fax (+86) 6886 2686
www.bonfiglioli.cn • [email protected]
Bonfiglioli
Italia
Bonfiglioli
Türkiye
Bonfiglioli
Vietnam
Bonfiglioli
Australia
Bonfiglioli
China
Bonfiglioli
New Zealand
Bonfiglioli Deutschland
Industrial, Mobile, Wind
Sperberweg 12 - 41468 Neuss
Tel. +49 (0) 2131 2988 0 • Fax +49 (0) 2131 2988 100
www.bonfiglioli.de • [email protected]
Industrial, Photovoltaic
Bonfiglioli Vectron
Europark Fichtenhain B6 - 47807 Krefeld
Tel. +49 (0) 2151 8396 0 • Fax +49 (0) 2151 8396 999
[email protected]
Bonfiglioli España
Industrial, Mobile, Wind
Tecnotrans Bonfiglioli S.A.
Pol. Ind. Zona Franca sector C, calle F, n°6
08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 4478400 • Fax (+34) 93 3360402
www.tecnotrans.com • [email protected]
Photovoltaic
Ribera del Loira, 46 - Edificio 2 - 28042 Madrid
Tel. (+34) 91 5030125 • Fax (+34) 91 5030099
[email protected]
Bonfiglioli France
14 Rue Eugène Pottier BP 19
Zone Industrielle de Moimont II - 95670 Marly la Ville
Tel. (+33) 1 34474510 • Fax (+33) 1 34688800
www.bonfiglioli.fr • [email protected]
Mechatronic Drives & Solutions dedicated network
Bonfiglioli worldwide
23
An international presence, to be as close
as possible to you and your needs
Sizlere ve ihtiyaçlarınıza
daha yakın olmak için tüm dünyadayız
Customer satisfaction has always been one of
Bonfiglioli’s key values. It is pursued around the
world, and in a wide range of contexts, by a
network of subsidiaries located in 17 countries
and on 5 continents.
Müşteri memnuniyeti Bonfiglioli için daima temel
bir değer olarak kabul edilmiştir. Dünyanın en farklı
yerlerinde ve en değişik ortamlarda, 5 kıtada ve 17
ülkede faaliyet gösteren bir şube ağı aracılığı ile
müşterilerimizi memnun etmek için onların yanındayız.
Each subsidiary provides rapid and efficient
pre-sales and after-sales service, and can guarantee
prompt deliveries from local assembly plants and
warehouses. In addition to our directly controlled
subsidiaries, Bonfiglioli can also rely on an
extensive network of authorised dealers, selected
for their ability to guarantee excellent pre-sales
and after-sales assistance.
Her bir kuruluşumuz, hızlı ve etkili satış öncesi ve satış
sonrası servis – yerel montaj fabrikaları ve depolarından
hızlı teslimatı garanti eder.
Doğrudan kendi kontrolü altında olan kuruluşlarının yanı
sıra Bonfiglioli, Bonfiglioli Yetkili Bayi ağı ile mükemmel
satış öncesi ve satış sonrası hizmetini garanti eder.
Bonfiglioli India
Bonfiglioli Türkiye
PLOT AC7-AC11 Sidco Industrial Estate
Thirumudivakkam - Chennai 600 044
Tel. +91(0) 44 24781035 • 24781036 • 24781037
Fax +91(0) 44 24780091 • 24781904
www.bonfiglioliindia.com • [email protected]
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,
10044 Sk. No. 9, 35620 Çigli - Izmir
Tel. +90 (0) 232 328 22 77 (pbx) • Fax +90 (0) 232 328 04 14
www.bonfiglioli.com.tr • [email protected]
Bonfiglioli Italia
Industrial, Photovoltaic
Unit 7, Colemeadow Road
North Moons Moat - Redditch,
Worcestershire B98 9PB
Tel. (+44) 1527 65022 • Fax (+44) 1527 61995
www.bonfiglioli.com • [email protected]
Mobile, Wind
3 - 7 Grosvenor Grange, Woolston
Warrington - Cheshire WA1 4SF
Tel. (+44) 1925 852667 • Fax (+44) 1925 852668
www.bonfiglioli.co.uk • [email protected]
Via Sandro Pertini lotto 7b - 20080 Carpiano (Milano)
Tel. (+39) 02 985081 • Fax (+39) 02 985085817
www.bonfiglioli.it • [email protected]
Bonfiglioli New Zealand
88 Hastie Avenue, Mangere Bridge, Auckland
2022, New Zealand - PO Box 11795, Ellerslie
Tel. (+64) 09 634 6441 • Fax (+64) 09 634 6445
[email protected]
Bonfiglioli Österreich
Molkereistr 4 - A-2700 Wiener Neustadt
Tel. (+43) 02622 22400 • Fax (+43) 02622 22386
www.bonfiglioli.at • [email protected]
Bonfiglioli South East Asia
24 Pioneer Crescent #02-08
West Park Bizcentral - Singapore, 628557
Tel. (+65) 6268 9869 • Fax. (+65) 6268 9179
www.bonfiglioli.com • [email protected]
Bonfiglioli South Africa
55 Galaxy Avenue,
Linbro Business Park - Sandton
Tel. (+27) 11 608 2030 OR • Fax (+27) 11 608 2631
www.bonfiglioli.co.za • [email protected]
Bonfiglioli United Kingdom
Bonfiglioli USA
3541 Hargrave Drive Hebron, Kentucky 41048
Tel. (+1) 859 334 3333 • Fax (+1) 859 334 8888
www.bonfiglioliusa.com
Bonfiglioli Vietnam
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3
Ben Cat - Binh Duong Province
Tel. (+84) 650 3577411 • Fax (+84) 650 3577422
www.bonfiglioli.vn • [email protected]
Resellers
Yetkili satıcılar
Africa
Europe
Latin America
Algeria, Egypt, Kenya,
Morocco,
South Africa, Tunisia
Albania, Austria,
Belgium, Bielorussia,
Bulgaria, Cyprus,
Croatia, Czech Republic,
Denmark, Estonia,
Finland, France, Holland,
Hungary, Germany,
Great Britain, Greece,
Ireland, Italy, Lettonia,
Lituania, Luxemburg,
Malta, Montenegro,
Norway, Poland,
Portugal, Romania,
Russia, Slovakian
Republic, Serbia,
Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey,
Ucraina
Argentine, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Mexico,
Peru, Uruguay, Venezuela
Asia
Bahrain, China,
Emirates, Japan,
Jordan, Hong Kong,
India, Indonesia, Iran,
Israel, Kuwait, Malaysia,
Oman, Pakistan,
Philippine, Qatar,
Saudi Arabia,
Singapore, South Korea,
Syria, Thailand, Taiwan,
Vietnam
North America
Canada, United States
Oceania
Australia, New Zealand
Bonfiglioli worldwide
25
You can find Bonfiglioli
products wherever you are
Her nerede olursanız olun,
Bonfiglioli ürünlerini bulabilirsiniz.
To give everybody the chance to purchase a
Bonfiglioli product - anywhere. This is the ambitious
objective that drives the development of our added
value sales networks, off and on-line.
BEST (Bonfiglioli Excellence Service Team) is one
of the most modern sales organisations in the field
of power transmission. Created as a network of
preferred business partners, the BEST programme
enables resellers to develop their own reference
markets autonomously, by distributing Bonfiglioli
products and services. Our BEST partners also
benefit from our local assembly plants and
warehouses, our training courses and tools,
and our promotional activities. For the first time
ever, manufacturer and distributors are working
together from the product assembly stage and
in the design of new applications, in a sharing
process that sees one party transferring know-how
and technology and the other partly providing
a thorough knowledge of the local market.
Of the many tools placed at the disposal, one
in particular stands out. This is our MOSAICO
Engineering e-business portal, which exploits the
full potential of the internet to provide custom
solutions. The MOSAICO systems guides you
through the selection and configuration of the
product you are interested in, and also provides
all the relevant technical documentation to back
it up. Thanks to the latest functionality, MOSAICO
also effectively supports technical departments in
the system design process.
Dünyanın her yerinde, herkese bir Bonfiglioli ürünü satın
alma olanağını tanımak. Bu büyük hedef ile off-line ve
on-line etkin katkı değer yaratan bir satış ağı geliştirdik.
BEST (Bonfiglioli Excellence Service Team) programı,
güç transmisyon sistemleri alanında en modern
satış organizasyonlarından birisidir. İmtiyazlı iş
partnerlerimizden oluşan bir ağ içinde geliştirilmiş
olan bu program onların ürünlerimizi ve hizmetlerimizi
dağıtarak bağımsız şekilde faaliyet gösterdikleri piyasayı
geliştirmelerini sağlar. BEST iş ortaklarımız ayrıca yerel
montaj hattı ve depolardan, eğitim faaliyetlerimizden ve
araçlarından, promosyon aktivitelerimizden faydalanırlar.
İlk kez, üretici ve distribütör montaj aşaması ve uygulama
etütlerinden itibaren bir arada çalışarak, bilgi ve teknoloji
transferini ileten ile piyasa hakkındaki bilgileri sağlayan
arasında gelişen bir sürecin paylaşımı içindedir.
Sunulan araçlar arasında, özelleştirilmiş çözümler
vermek için internetin potansiyelinden istifade eden
e-business MOSAICO Engineering portalımız dikkati
çekmektedir. MOSAICO sistemi aracılığı ile destekli
yöntemden faydalanarak ilgilendiğiniz ürünü seçmek ve
yapılandırmak, bütün teknik destek dokümantasyonunu
elde etmek mümkündür. Donatılmış olduğu yeni
fonksiyonellikler sayesinde MOSAICO, tasarlama
aşamasında teknik bürolar için de etkin bir destek sağlar.
Business units
Wind Solutions
Business units
27
Harnessing the wind
to provide you with energy
Enerjisini size vermek
için rüzgârı yakalıyoruz
Product brands
Ürün markaları
Bonfiglioli’s investment in wind energy is more
than a mere alignment with market trends: it is the
result of our assuming our share of responsibility
for mankind’s environment and future wellbeing.
The decision to go green was taken many years
ago. Today it is being renewed through the supply
of complete and internationally acclaimed systems.
Thanks to the advanced technology of Bonfiglioli
Trasmital, leader in planetary gearboxes for wind
turbine yaw and blade pitch control, Bonfiglioli
can design, construct and distribute essential
components for wind energy.
The quality of our highly innovative gearboxes
and inverters, combined with the excellence of
our services have made Bonfiglioli a leading player
in wind energy. This leadership is confirmed by
a number of large on-shore and off-shore wind
farms, including Alpha Ventus in the North Sea,
which consists of 12 towers, each about 150 metres
high, generating a total of 60 MW.
Bonfiglioli’nin rüzgâr enerjisi sektöründeki yatırımları,
piyasa trendlerine uyarlanmaktan yanı sıra, sağlık ve
çevreye karşı bir sorumluluk üstlenilmesine yöneliktir.
Çok uzun yıllar önce alınmış olan bu karar, günümüzde
uluslararası düzeyde önem taşıyan komple çözümler ile
yenilenmiştir.
Rüzgâr türbini yörünge rotasyonu ve kanat açı kontrolü
için planet redüktörler üretiminde lider Bonfiglioli
Trasmital teknolojisi sayesinde çözümlerimiz, bileşenlerin
tasarlanması, üretimi ve dağıtımını kapsar.
Üst seviyede teknik servis hizmetiyle eşleşerek yoğun
inovasyon içeren redüktör ve inverterlerimizin kalitesi,
Bonfiglioli’nin bu sektörde bir başrol oyuncusu olmasını
sağlamıştır. Aralarında Kuzey denizinde bulunan, yaklaşık
150 metre yüksekliğinde 12 adet kule ile toplam 60MW
güç üreten Alpha Ventus rüzgâr santralinin yer aldığı bazı
büyük on ve off-shore tesisler bu liderliği onaylamaktadır.
Products
Ürünler
•Planetary gearboxes for wind turbines
•Inverters
•Rüzgâr türbinleri için planet redüktörler
•İnverter
Main applications
Başlıca uygulamalar
Wind farms
Offshore wind farms
Rüzgâr santralleri
Offshore rüzgâr santralleri
A 700 TW series gearbox for wind turbines.
TW 700 serisi, rüzgâr türbinleri için redüktör.
Business units
Mobile Solutions
Business units
29
Providing solutions
that drive development
Geleceği inşa etmek
için çözümler sunuyoruz
Product brands
Ürün markaları
It was back in 1975 that Bonfiglioli acquired
Trasmital, the company that today leads the field
in the production of planetary gearboxes for
excavators, road construction machines and wind
turbines. This strategic move was destined to
make Bonfiglioli Trasmital the benchmark for top
manufacturers around the world, who can rely
on complete solutions and certified quality, an
extensive and efficient sales network, and flexible
production.
Bugün ekskavatörler, yol yapım makineleri ve rüzgâr
türbinleri için planet redüktör üretiminde lider kuruluş
olan Transmital’ın satın alımını Bonfiglioli 1975 yılında
gerçekleştirmiştir. Bu stratejik hamle, onaylı kalitede
komple çözümleri tedarik eden, geniş kapsamlı ve
zamanında hizmet veren bir ticari bayi ağına sahip
olan ve esnek bir üretim kapasitesi sunan Bonfiglioli
Trasmital’ın dünyanın en büyük imalatçıları arasında bir
referans noktası olması için ilk adımı temsil etmiştir.
Products
Ürünler
Planetary gearboxes for earth moving machines:
•general purpose
•hub final drives
•track drive
•rotation
•winches
•cement mixer trucks
Hafriyat makineleri sektörü için planet redüktörler:
•genel amaçlı kullanımlar için
•cer redüktörü
•caterpillar
•rotasyon
•vinç
•beton karıştırma makinesi
Main applications
Başlıca uygulamalar
Hydraulic winches
Cement mixer trucks
Port machines
Wheeled loaders
Excavators
Mobile cranes
Construction site cranes
Mining machines
Agricultural machines
Hydrostatic machines
Drilling rigs
Mini-excavators
Cement agitators and stirrers
Skylifts
Hidrolik vinç
Beton mikserleri
Liman ekipmanları
Lastik tekerlekli yükleyiciler
Ekskavatörler
Gezer vinçler
Şantiye vinçleri
Madencilik makineleri
Tarım makineleri
Hidrostatik makineler
Sondaj kuleleri
Mini ekskavatörler
Beton mikserleri
Yüksek kaldıraçlar
A 700 C series gearbox for travel drive.
700 C Serisi, yürüyüş redüktörü
Mobile Solutions
Electromobility Solutions
Business units
31
Driving the innovation
İnovasyonu yönetmek
2012 saw Bonfiglioli group earning another star
of excellence for the development of innovative
ideas in support of sustainable electromobility
solutions. The application of Bonfiglioli’s highly
efficient power transmission systems to hybrid and
electric mobile machinery led to the development
of various high productivity machines offering the
ultimate in energy saving. These ground-breaking
developments have established Bonfiglioli as a true
leader in sustainable technology and projected the
group towards new, high-tech business horizons.
2012 yılı, sürdürülebilirlik adına atılmış yeni bir diğer
inovatif hamle aracılığı ile elektromobilite alanında yapılan
özel çözüm çalışmaları sayesinde bu sektörde Gruba
bir diğer mükemmellik puanı kazandırdı. Bonfiglioli’nin
etkinliği ün sahibi güç transmisyon sistemlerinin hybrid ve
elektrikli mobil makinelere uygulanması ile oluşturduğu
kombinasyon, mümkün en yüksek tasarruf ile maksimum
üretim performansının elde edilmesine imkân tanırken,
Bonfiglioli’yi sürdürülebilir teknoloji alanında en üst
seviyelere taşıyor ve grubu yeni ileri teknolojili faaliyet
ufuklarına doğru itiyor.
Ever since the 1980s, Bonfiglioli has been developing
new, more energy-efficient solutions and has
successfully designed and produced planetary
gearboxes especially for mobile applications.
Mobile Solutions Business Unit has consistently
increased its investments in personnel, tools and
technologies dedicated to electromobility, and
in 2012 offered a range of products designed
specifically for hybrid and electric mobile
machines.
Enerji tasarrufunun artırılmasına yönelik çözüm bulma
etütleri Bonfiglioli’nin Seksenli yılların başından beri
eğilmiş olduğu bir çalışma olup, daha sonra başarıyla bu
kullanıma uygun planet redüktörleri üretimine başlamıştır.
Mobil Solutions iş birimi, elektromobiliteye yönlendirilen
personel, cihaz ve teknoloji yatırımlarını artırmış ve bu
şekilde 2012 yılında, spesifik olarak hybrid ve elektrikli
mobil makineler için etüt edilmiş bir ürün yelpazesine
kavuşmuştur.
Products
Ürünler
•600F series
•600WE series
•600D series
•600 wheel drive
•500 drum drive
•600F Serisi
•600WE Serisi
•600D Serisi
•600 Serisi
•500 Serisi
Main applications
Başlıca uygulamalar
Material handling trucks
Aerial platforms
Lightweight vehicles
Hybrid agricultural machinery
Hybrid concrete mixers
Forkliftler
Kaldırma platformları
Hafif araçlar
Hybrid tarım makineleri
Hybrid beton mikserleri
A 600F series for material handling trucks.
600F Serisi, forkliftler için redüktörler
Business units
Industrial Solutions
Business units
33
A One-Stop shop
for all industrial applications
Bütün endüstriyel uygulama tipleri
için tek bir elden, tüm hizmet
Product brands
Ürün markaları
Bonfiglioli has been a leading name in power
transmission since 1956. Nearly 60 years of
experience as well as an in-depth understanding of
the industries we serve have led to global success.
Bonfiglioli 1956’dan bugüne güç transmisyonu
piyasasının lideridir; 60 yıla yakın deneyimi ve faaliyet
gösterdiği endüstri sektörleri hakkındaki derin alt yapısı,
bütün dünyadaki başarısına tanıklık etmektedir.
Bonfiglioli main strengths include an extensive
international network, a complete range of
gearboxes, electric motors, inverters and energy
recovery systems and an excellent service. All
Bonfiglioli solutions benefit from rapid and reliable
technical service delivered by specialist personnel
with a thorough knowledge of the market they
serve.
Bonfiglioli’nin güçlü noktaları, uluslararası yaygın
teşkilatı, komple bir redüktör yelpazesi, elektrik motorları,
inverterler ve enerji geri kazanım sistemleri verdiği
hizmetin mükemmel seviyesidir. Bonfiglioli tarafından
sunulan bütün çözümler, faaliyet gösterdikleri piyasayı
tüm ayrıntılarıyla tanıyan uzman personel sayesinde,
derhal müdahale eden ve güvenilir bir teknik servis
hizmetiyle desteklenir.
To guarantee efficient and fully customer-oriented
service, the Industrial Business Unit has established
two divisions to serve its reference markets
with specialist competence and care: the Power
Transmission Solutions (PTS) and Mechatronic Drives
& Solutions (MDS) divisions.
Etkin ve tamamen müşteri ihtiyaçlarına odaklı bir hizmet
sağlamak için Endüstriyel Business Ünitesi, ilgili oldukları
piyasalara daha fazla dikkat ve uzmanlık ile hizmet
verebilmeleri amacı doğrultusunda iki bölüm şeklinde
organize edilmiştir: bu hedefler çerçevesinde Power
Transmission Solutions (PTS) bölümü ve Mechatronic
Drives & Solutions (MDS) bölümü oluşturulmuştur.
Bonfiglioli’s offering covers the needs of all areas of
industry. Bonfiglioli really is a one stop shop, with
integrated and special solutions that can be tailored
to match customers’ needs. Bonfiglioli’s product
range spans heavy duty gearboxes, water treatment
and biogas processing, mining, packaging and all
aspects of raw material processing.
Quality and performance in all areas are delivered
through three distinct brands. Bonfiglioli Riduttori
specialises in the production of high technology,
high performance gearboxes and electric motors
for light and heavy duty applications. Bonfiglioli
Vectron produces globally acclaimed, high
efficiency inverters and servo-systems. Bonfiglioli
Tecnoingranaggi produces low backlash planetary
gearboxes that satisfy highly specific needs in a wide
range of industrial contexts.
Bonfiglioli’nin önerilerinin endüstrinin bütün kollarının
ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması onu
müşterilerinin gereksinimleri bazında özelleştirilebilen
entegre çözümler sağlayan komple bir tedarikçi yapar:
ağır hizmetten su ve biyogaz işlemeye, madencilikten,
ambalajlamadan her türde ilk madde işlenmesine kadar.
Üç ayrı marka ile kalite ve büyük performans ve
çözümler ile komple bir öneri:
Bonfiglioli Riduttori, mükemmel teknik özellikler ve
yüksek performans ile hafif ve ağır uygulamalar için
redüktör ve elektrik motorlarının üretiminde uzmandır;
Bonfiglioli Vectron, yüksek performanslı inverterleri ve
kalitesi küresel düzeyde kabul gören servo sistemleri ile
tanınır; Bonfiglioli Tecnoingranaggi ise, birçok dallarını
kapsayarak geniş bir endüstri ortamında çok özel
ihtiyaçlara cevap veren boşluksuz planet redüktörleri ile
ün sahibidir.
An A series helical-bevel gearmotor.
A serisi, ayna-mahruti redüktörler.
Industrial Solutions
Power Transmission
Solutions
Business units
35
Keeping the Customer in mind
Fikirlerimiz daima Müşteri odaklıdır
The Power Transmission Solutions Division offers
integrated solutions tailored to meet the needs of
individual customers. The division offers the highest
level of customisation for all areas of industry,
with the objective of minimising TCO (Total Cost of
Ownership).
Bonfiglioli’s constant and targeted investments in
R&D, have established the group as a global leader for
product quality, innovation and performance.
Today, Bonfiglioli offers all areas of industry a
complete range of products including gearboxes,
gearmotors and electric motors capable of creating
fully integrated solutions. Thanks to optimised,
lean, and fully automated production processes,
Bonfiglioli can produce over 2,000,000 units a year in
5 nations around the world. Add to these figures the
presence of subsidiaries and distribution networks in
over 80 countries, all working in close collaboration
with customers on a daily basis, and it is easy to
understand how Bonfiglioli guarantees the highest
standards of service quality and efficiency.
Power Trasmission Solutions, yani TCO (Total Cost of
Ownership - Mülkiyetin Toplam Maliyeti) bedelinin en
aza indirgemesi hedefiyle bütün endüstri sektörleri için
maksimum isteğe göre uyarlama sağlayarak her bir
müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş
entegre çözümler.
Bonfiglioli tarafından Araştırma & Geliştirme alanlarında
yapılan sürekli ve hedefe odaklı yatırımlar Grubu, kalite,
inovasyon ve ürünlerinin performansı açısından en üst
düzeyde konumlandırmıştır.
Bonfiglioli, bugün bütün endüstri sektörlerinin
faydalanabileceği komple bir ürün yelpazesi sunmaktadır:
redüktörler, dişli redüktörler ve elektrik motorları
mükemmel entegre çözümler sunarak ürün gamını
optimal şekilde tamamlarlar. Bugün Bonfiglioli, optimize
edilmiş bir üretim ve tamamen otomasyona bağlı süreçler
sayesinde 5 ülkede yıl bazında 2.000.000 adeti aşan
bir üretim garantisini verecek düzeydedir. Bu sayılara
şubelerin yaptıkları çalışma ile varlıkları ve bütün dünyada
her gün bütün müşterilerle sırt sırta çalışan, 80 ülkede
faaliyet gösteren bir distribütör takımı eklendiğinde,
hizmet etkinliği ve kalitesi açısından da en yüksek
standartlara varılmış oluyor.
Products
Ürünler
•Helical in-line gearmotors
•Bevel gearmotors
•Worm gearmotors
•Shaft-mounted gearmotors
•Heavy duty gearboxes
•Mechanical speed variators
•Three-phase asynchronous motors
•Single phase motors
•Helisel dişli redüktörler
•Ayna mahruti redüktörler
•Sonsuz vidalı redüktörler
•Şaft tipi redüktörler
•Ağır hizmet redüktörleri
•Mekanik varyatörler
•Trifaz asenkron motorlar
•Monofaz motorlar
Main applications
Başlıca uygulamalar
Port machinery, Chemical and pharmaceutical industry,
Packaging, Dosing systems, Foundries and forges,
Aerospace systems, Automation systems, Conditioning
systems, Purification systems, Painting systems, Food
industry, Heavy industry, Ceramic industry, Graphic
industry, Textile industrial, Woodworking, Plastic and
rubber processing, Packaging systems , Bottling, Conveyor
belts, Palletisers
Liman Ekipmanları, Kimya ve İlaç Sanayi, Ambalajlama, Dozaj
Sistemleri, Dökümhaneler ve tavlama sistemleri, Hava-uzay sistemleri,
Otomasyon sistemleri, Klima sistemleri, Arıtma sistemleri, Boyama
sistemleri, Gıda Endüstrisi, Ağır Sanayi, Seramik Endüstrisi, Grafik
Endüstrisi, Tekstil Sanayi, Ahşap İşleme, Plastik ve lastik işleme,
Ambalajlama Hatları, Şişe Dolum Hatları, Konveyör Bantları, Paletleme
makineleri
A 300 series planetary gearmotor.
300 Serisi, planet redüktörler.
Industrial Solutions
Mechatronic Drives
& Solutions
Business units
37
MDS, the riskless partner
MDS, güvenilir iş ortağı
Bonfiglioli is a global player in the field of
industrial automation by providing customers
with integrated solutions rather than individual
products. The mission is to guarantee improved
profitability by acting as a riskless partner and a
provider of energy-efficient solutions in the field
of industrial automation.
This demands the convergence of mechanical,
electrical and electronic competences. Bonfiglioli
has implemented a precise and detailed strategy
to precisely achieve this objective. The Mechatronic
Drives & Solutions (MDS) Division is the result.
The division’s aim is to develop new products that
make a greater use of electronic competences, and
to deliver vertical and mechatronic solutions to
customers.
Bonfiglioli, müşterilerine sadece ürünleriyle değil,
entegre çözümler sunarak endüstriyel otomasyon
alanında küresel bir oyuncu olarak rol oynar.
“Misyonumuz”, enerji yönünden etkin çözümler ile
endüstriyel otomasyon piyasası ortamında “risk ihtiva
etmeyen partner” olarak gitgide artan bir performansı
garanti etmektir.
Bu; mekanik, elektrik ve elektronik uzmanlıkların
birlikteliklerini var sayar: bu sonucu garanti etmek
amacıyla Bonfiglioli, detaylı ve çok düzenli bir strateji
geliştirmiştir. Mechatronic Drives & Solutions (MDS)
Bölümü bu stratejinin neticesidir.
Hedef, müşterilerine mekatronik ve dikey çözümler
sunmak için elektronik uzmanlıklardan daha yoğun
şekilde faydalanan yeni ürünlerin geliştirilmesidir.
Products
Ürünler
•Low backlash planetary gearboxes
•Servomotors
•Open loop inverters
•Closed loop inverters
•Servo inverters
•Regenerative inverters
•Düşük boşluklu planet redüktörler
•Servo motorlar
•Açık çevrimli inverter
•Kapalı çevrimli inverter
•Servo inverter
•Rejeneratif inverter
Main applications
Başlıca uygulamalar
Commercial HVAC, Machine Tools, Packaging & Labeling,
Food, Beverage & Tobacco, Textiles, Semiconductor,
Printing, Robotics, Materials Handling, Rubber & Plastics,
Paper & Paperboard, Conveyors, Water treatment, Waste
treatment, Elevators & Escalators, Electronics & Electronics
Assembly, Cranes & Hoists, Woodworking, Medical &
Scientific, Energy production, Renewable Energy, Material
Transformation, Mining, Glass Working Machinery,
Aerospace & Defence, Sugar refinery
Kondisyonlama, Otomatik makineler, Ambalaj, Gıda Sanayi, Tütün
sanayi, Tekstil, yarı iletkenler, Baskı, Robot, Malzeme yönlendirme,
Plastil ve lastik, Kâğıt işleme, Konveyör Bantlar, Su ve atık işleme,
Asansörler, Ahşap işleme, Elektronik, Enerji üretimi, Madencilik, Cam
işleme, Hava-Uzay Sanayi, Şeker rafinasyonu, Yenilenebilir enerjiler,
Kaldırma ve vinç
An Active Cube, solution and servo drive.
Active Cube, servo inverter.
Business units
Photovoltaic Solutions
Business units
39
Supplying the grid
with clean energy from the sun
Sisteme; güneşten temiz enerji sağlıyoruz
Product brands
Ürün markaları
Investing in photovoltaic systems means investing
in a healthier future for coming generations and
seizing a business opportunity ensured by a global
shift towards green energy.
Fotovoltaik sistemlere yatırım yapılması, yeni nesiller
için daha sağlıklı bir gelecek seçimi ve yeşile doğru
yönelmiş bir dünya trendi ile desteklenen bir iş fırsatının
yakalanması anlamına gelir.
In conjunction with Bonfiglioli Vectron, Bonfiglioli
supplies complete solutions for managing every
aspect of photovoltaic installation management,
from conversion to supply and metering.
Three phase inverters transform the continuous
current produced by the photovoltaic panels into
the alternating current required by the grid.
Many EPCs and IPPs worldwide decided to count
on Bonfiglioli solutions for their photovoltaic
plants: as a consequence many of Europe, Asia,
North and South America’s largest photovoltaic
parks can testify to the advanced technology and
excellent service provided by Bonfiglioli.
Bonfiglioli, Bonfiglioli Vectron ile birlikte, dönüştürmeden
şebekeye ve enerjinin izlenmesine kadar bütün sistemin
yönetimini sağlayan komple çözümler tedarik eder.
Üç fazlı inverterler, paneller tarafından üretilen doğru
akımın enerji şebekesinin gerektirdiği alternatif akıma
dönüştürülmesini sağlarlar. Bonfiglioli tarafından
sağlanan teknoloji ve teknik servisin yüksek seviyesi;
Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da
geniş ölçekli önemli fotovoltaik tesislerin tedarikinde
Bonfiglioli’yi tercih etmiş olan prestij sahibi EPC ve
IPP’lerin seçimleri ile tasdik edilmektedir.
Products
Ürünler
•Grid Power Conversion Systems
•String Combining and Monitoring
•Plant Logging and Monitoring
•Enerji nakil hatları güç dönüştürme sistemleri
•Seri birleşme ve izleme
•Tesis verilerini depolama ve izleme
Main applications
Başlıca uygulamalar
Medium-large commercial PV installations
Utility-scale PV installations
Orta-büyük boyutlu ticari FV sistemler
Büyük ölçekli FV sistemleri
RPS TL from 280 to 1780 kWp.
RPS TL, 280 kWp - 1780 kWp arasında.
Quality
Kalite
Quality
41
Sharing the value
of our work with you
İşimizin getirdiği değerleri sizinle
paylaşıyoruz
The development of effective, tailored solutions
for a wide range of applications is a fundamental
aspect of our work. We succeed in this because we
co-operate closely with our customers, listen to
their requests and work with them to improve our
own performance.
Bonfiglioli is determined to deliver the best service
possible – before, during and after the sale of any
of our products – by applying all our know-how,
experience, technology, and advanced communication
tools. Bonfiglioli works to the strictest standards of
quality and safety, as certified by seven different
internationally recognised institutes.
We believe in innovation, and back up this belief
by dedicating 100 of our people and 5 activity
centres to research and development, and by
working hand in hand with some of the world’s
most prestigious universities.
Our work increasingly brings us into contact with
other nations and cultures, for which we have the
greatest respect and with whom we share a vision
of sustainable development based on renewable
energy. This bond of commitment allows us to be
an authoritative and reliable global partner for the
present and the future.
İşimizin temel unsurlarından biri, birbirinden çok farklı
uygulama sektörleri için etkin ve özelleştirilmiş çözümler
geliştirmektir. Müşterilerimizle çok yakın bir işbirliği
sayesinde, performansımızı daima daha iyileştirmek için
onları dinleyerek ve birlikte çalışarak bunu başarıyoruz.
Biz daima - ürünlerimizin satışından önce, esnasında ve
sonra - bütün uzmanlığımızı, deneyimimizi, teknolojiyi
ve ileri düzeyde iletişim araçlarını uygulayarak, mümkün
olan en iyi hizmetin verilmesini sağlamak için kararlıyız.
Bütün bunlar, Bonfiglioli’de uluslararası kabul gören yedi
farklı kuruluş tarafından belgelendirilen en katı kalite ve
güvenlik parametreleri bazında gerçekleştirilir.
Biz inovasyona inanıyoruz ve bu inancımızı araştırma
ve geliştirmeye 100’den fazla personelimizi adayarak,
bütün dünyadaki en ünlü üniversiteler ile işbirliği
yaparak, 5 araştırma merkezinde faaliyetimizi sürdürerek
destekliyoruz.
İşimiz, her geçen gün uzak kültürleri daha yakından
tanımamıza öncülük ediyor; onlara en yüksek
saygıyı gösteriyoruz ve onlarla, yenilenebilir enerjiler
üzerine dayanan sürdürülebilir bir gelişim vizyonunu
paylaşıyoruz. Bizi bağlayan bu taahüdümüz, bugün
ve gelecekte, saygın ve güvenilir küresel bir partner
olmamıza olanak tanıyor.
Facts and figures
Ekonomik sonuçlar
Facts and figures
43
Basing our future on solid foundations
Geleceğimiz sağlam temellere dayanıyor
From 1956 until the present day, Bonfiglioli has
enjoyed extraordinary growth, and has established
itself as a global player in the worldwide
power transmission market. Growth and smart
investments have always been key success factors
for Bonfiglioli: this is the reason why Bonfiglioli
has continued to invest intelligently in emerging
countries and in the technologies behind renewable
energy. As a result, the company has flourished
even in difficult times, and now leads the move
towards a green economy.
Bonfiglioli today is a consolidated group of
companies with 17 directly controlled subsidiaries,
over 10 production plants, more than 3,000
employees, a sales network in 80 countries and
a position of absolute leadership in industrial
applications, the market of mobile and earth
moving machinery, and the strategic wind and
photovoltaic energy markets.
1956’dan bu yana Bonfiglioli, çok geniş kapsamlı
güç transmisyon piyasasında küresel oyuncu olarak
yer edinerek olağanüstü bir büyüme ve gelişme
gerçekleştirmiştir. Hedefe yönelik yatırımlar ve
büyümeyi daima bir güç noktası olarak görmüştür:
bundan dolayıdır ki akıllıca kararlar alarak gelişmekte
olan ülkelere ve yenilenebilir enerjilere odaklanan
teknolojilere yatırım yapmış, güç piyasa şartlarında dahi
olumlu verileri yakalamış ve herkesten önce hareket
ederek yeşil ekonomiye doğru yönlenmiştir.
Bonfiglioli bugün, doğrudan kontrolü altında olan
17 şubesi, 10’dan çok üretim fabrikası, 3000’den fazla
çalışanı, 80’den fazla ülkeyi kucaklayan geniş ticari ağı ve
endüstri uygulamalarında, mobil ve harfiyat makineleri
piyasasında, stratejik rüzgâr ve fotovoltaik enerji
piyasalarında lider konumunda olan, sağlam yapılı bir
gruptur.
Bonfiglioli turnover
euro / million
Bonfiglioli Cirosu
Milyon Euro olarak
750
710
650
664
610
550
624
600
499
450
400
388
350
340
250
283
295
150
50
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Bonfiglioli has been designing and developing innovative
and reliable power transmission and control solutions
for industry, mobile machinery and renewable energy
applications since 1956.
Bonfiglioli 1956’dan bugüne, endüstri, mobil iş makineleri ve
yenilenebilir enerji uygulamaları için inovatif ve güvenilir kontrol
ve güç transmisyonu çözümleri tasarlamakta ve geliştirmektedir.
Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna (Italy)
tel: +39 051 647 3111
fax: +39 051 647 3126
[email protected]
www.bonfiglioli.com
BR_CAT_CMPRF_STD_ENG-TUR_R01_0

Benzer belgeler