Asitler-Bazlar - Giresun Bilim

Yorumlar

Transkript

Asitler-Bazlar - Giresun Bilim
Asitler-Bazlar
+
ASİT: Sulu çözeltilerine H iyonu verebilen maddelerdir.
-
BAZ: Sulu çözeltilerine
iyonu verebilen maddelerdir.
+
H iyonu verebildiklerine göre bu iyonun yanında eksi yüklü bir
başka iyon olmalıdır. Bu iyonlar çözeltiler konusunda öğrendiğimiz iyonlardır. Tekrar görmekte yarar var.
(-) yüklü kök
-
(+) yüklü metal
+
Na
asit
→
HF
+
-
→
HCl
K
-
→
HBr
Ca
HI
Mg
Ba
-
→
-
→
H2SO4
-
→
HNO3
2
-
→
H2CO3
3
-
→
H3PO4
2
iyonu verebildiklerine göre bu iyonun yanında artı yüklü bir
başka iyon olmalıdır. Bu iyonlar çeşitli metal iyonlarıdır.
→
2
-
→
Mg(OH)2
+2
2
-
→
Ba(OH)2
-
+
-
+2
+
-
NH3(s) iyonlaşamaz ve
-
tepkimeye girerek
HCl(s) iyonlaşmaz ve elektrik akımını iletmez.
H2SO4 iyonlaşmaz ve elimizi yakmaz.
-
iyonu vermez. Suya atıldığında ise
oluşumuna sebep olur.
Organik bileşiklerde de amino (-NH2) grubu içeren amin bileşikleri baz özelliği gösterir. Organik bileşik oldukları için kovalent
yapılıdırlar ve iyonlaşabilmeleri için bunların da suya atılmaları
gerekir.
Asitlerin iyonlaşabilmesi için mutlaka suya ihtiyaç vardır. Asitler
ancak suya atıldıklarında çözünür ve iyonlarına ayrışabilirler.
iyonlaştı ve asit özelliği gösteriyor.
CH3-NH2(suda) + H2O(s)
-
CH3-
+
-
ÖRNEK:(1988/ÖYS)
Amonyağın, NH3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan
denklem aşağıdakilerden hangisidir?
İşte bu yüzden asit tanımı yaparken en başta, sulu çözeltilerine
iyonu verebilen maddeler demiştik.
Organik bileşiklerde biliyorsunuz H atomu bol miktarda bulunur.
Ancak organik bileşikler de kovalent yapılı olduklarından saf sıvı
halde hiç biri iyonlaşamaz. Suya atıldıklarında bir kısmı çözünebilir. Ancak suya atıldığında iyonlaşarak
iyonu verebilenleri
“organik asitler” olarak bilinirler.
Bu bileşikler yapılarında karboksil grubu (-COOH) içerirler.
Bu yüzden “karboksilli asitler” olarak da adlandırılırlar.
Organik asitler iyonlaşırlarken yalnızca -COOH grubunun ucun+
daki H iyonunu verebilirler.
CH3COOH(suda) → CH3C
-
NH3 kovalent yapılı bir bileşiktir. Çünkü N ve H atomları ametaldir. Kovalent yapılı bileşiklerin saf sıvı halde iyonlaşamadıklarını
daha önce söylemiştik.
Çünkü bir asitin, asit özelliği olarak bilinen tüm özellikleri
iyonunda saklıdır. Örneğin asitler yakıcıdır (aslında elimizi yakan
iyonudur.) Örneğin asitlerin tadı ekşidir. (aslında ekşi tat
iyonunun tadıdır.)
-
2
+2
NH3(suda)+ H2O(s) 
Bir asitin, asit özelliği gösterebilmesi için mutlaka iyonlaşması ve
iyonu vermesi gerekir.
+
Ca(OH)2
+2
Anhidro bazlar yapılarında
iyonu bulundurmazlar. Bu tür
bazlara en önemli örnek NH3 dür. Bu tür bazlar suyla tepkimeye
girerek
iyonu oluşumuna neden olurlar.
Kovalent yapılı bileşikler saf sıvı haldeyken iyonlaşamazlar. Bu
yüzden elektrik akımını iletmezler.
H2SO4(suda)→ 2
KOH
Ba(OH)2(suda) →
Çünkü H bir ametaldir, onun bağlandığı yukarıdaki örneklerde
verilen F, Cl, Br, I, S, N, C, P gibi atomlarda ametaldir.
-
NaOH
→
NaOH(suda) →
Asitler kovalent yapılı bileşiklerdir.
+
→
-
(+) yükü denkleştirecek kadar
iyonu kullanıldığına dikkat
ediniz.
Özel birkaç baz dışında bazlar iyonik yapılı bileşiklerdir.
Çünkü bir metal ile bir ametal olan oksijen arasında iyonik bağ
içerirler. Yapılarında metal içerdikleri için katı olan bu bileşikler
suya atıldıklarında iyonlaşarak metal iyonu ve
iyonuna
parçalanırlar. Bir bazın da baz özelliği olarak bilinen özellikleri
iyonunda saklıdır.
(-) yüklü kökü denkleştirecek kadar
iyonu kullanıldığına
dikkat ediniz.
Burada bir açıklama yapmakta yarar var. Asitleri tanımlarken
iyonu verdiklerini ve bu iyonun yanında bir de (-) yüklü iyon olması gerektiğini söyledik. Buradan asitlerin iyonik yapılı bileşikler olduğu sonucuna varabilirsiniz ki bu yanlıştır.
HCl(suda)→
-
A)
B)
C)
+3
D)
+
E)
+ 5/2
2
+3
+
+ Cu
-
[Cu(NH3)4
+2
-
(Cevap D)
ÖRNEK:(1966/ÜSS)
Bazlar sudaki çözeltilerinde
hidroksil iyonları bulunan
bileşiklerdir.
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi baz değildir?
+
-
COOH
COO
│
→ │
+ 2
COOH(suda)
COO (suda)
A) CH3NH2 B) C2H5OH C) Fe(OH)2
D) NH3
E) Ba(OH)2
Çözüm:
Organik bileşiklerde COOH grubu içerenler asit, NH2 grubu
içerenler bazdır. B seçeneğindeki organik bileşikte bu özellik
yoktur. (Cevap B)
Çok özel birkaç bileşik dışında (organik kimya da göreceğiz)
organik bileşiklerde iyonlaşarak asit özelliği gösteren bileşik
yoktur.)
1
Alaeddin Çulfaz
Asitler-Bazlar
ÖRNEK:(1994/ÖSS)
Aşağıdakilerin hangisinde, maddenin sulu çözeltisinin
özelliği yanlış olarak verilmiştir?
Madde
HNO3
CH3COOH
NaOH
NaCl
NH3
A)
B)
C)
D)
E)
NH3 + H2O
Eğer bir asit ya da bazın tepkimesi denge tepkimesi olarak yazılmışsa bu onun zayıf olduğunu gösterir.
Zayıf asit ve bazların tepkimeleri denge tepkimesi olduğu için
bunların kA veya kB denge sabitleri de vardır. Dolayısıyla bir asit
ya da bazın denge sabitinin verilmiş olması da onun zayıf olduğunu gösterir.
(Cevap E)
Asit ve Bazların Değerliği
+
Bir asitin sulu çözeltisine verdiği H iyonu sayısına veya bir
bazın sulu çözeltisine verdiği OH iyonu sayısına o asit ya da
bazın değerliği denir.
+
-
1 değerli asit
1 değerli baz
-
2 değerli asit
2 değerli baz
1 değerli asit
1 değerli baz
+
H2SO4
2H +
+2
Ba(OH)2
Ba + 2OH
+
CH3COOH
CH3COO + H
NH3 + H2O
+ OH
-
Örneğin zayıf bir baz olan NH3 ün 1M lık bir çözeltisi hazırlandığında çözeltide 0,001 M
ve 0,001 M
iyonu bulunur.
Demek ki baz tamamen iyonlaşamamıştır ve çözeltide bol miktarda iyonlaşmamış NH3 molekülü vardır.
Sulu çözeltinin özelliği
Asidik
Asidik
Bazik
Nötr
Nötr
HCl
H + Cl
+
NaOH
Na + OH
+
Burada çok önemli bir uyarıda bulunalım.
Bir asit ya da bazın kuvvetli veya zayıf olduğuna karar vermek
için yalnızca iyonlaşma yüzdesine bakılmalıdır. Tamamen iyonlaşıyorsa kuvvetli, çok az iyonlaşabiliyorsa zayıftır.
+
Bizi bu konuda şaşırtabilecek en önemli şey bir çözeltideki H
veya OH iyonu derişimine bakarak kuvvete karar vermektir.
Bir çözeltide
miktarının fazla olması asitin kuvvetli olduğunu
göstermez. Veya
miktarının az olduğu asitin zayıf olduğunu
göstermez. Önemli olan iyonlaşma yüzdesidir.
+
Asit ve bazlarda problem çözerken asitlerin H iyonu ve bazların
OH iyonu ile işlem yapacağız. Bu yüzden asit ve bazların kendi
+
molariteleri değil oluşturdukları H iyonu veya OH iyonu molaritesi önemlidir.
Örneğin 0,2 M derişiminde 2 değerli bir asit söz konusuysa H
iyonu derişimi 0,4 M demektir.
Aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyin.
ÖRNEK:
0,1 M HX ve 2 M HY çözeltileri veriliyor ve bu iki asitten hangisinin kuvvetli asit olduğu soruluyor olsun.
+
Örneğin 0,1 M derişiminde 3 değerli bir baz söz konusuysa OH
iyonu derişimi 0,3 M demektir.
-
Çözüm:
Burada asitlerin yalnızca kendi molariteleri verilmiştir.
Asitin molaritesinin büyük ya da küçük olduğuna bakarak
kuvvete karar verilemez. Kuvvete karar verebilmek için iyonlaşma yüzdesinin bilinmesi gerekir. Bir asitin molaritesinin kaç
olacağı bizim belirleyeceğimiz bir durumdur. Hangi asit olursa
olsun biz o asitten 0,1 mol alıp 1 lt suya atarak 0,1 M veya 2
mol alıp 1 lt suya atarak 2 M gibi istediğimiz molaritede çözelti
hazırlayabiliriz.
Asit ve Bazların Kuvveti
+
Bir asit ya da baz sulu çözeltisinde tamamen iyonlaşarak H
veya OH iyonu oluşturabiliyorsa bu tür asit ya da bazlar kuvvetlidir. Bu tür asit ya da bazlar tamamen iyonlaştıklarından sulu
çözeltilerinde molekül (iyonlaşmamış molekül) olarak bulunmazlar, tamamen iyonlarına ayrılmış olarak bulunurlar.
HCl
ÖRNEK:
HA çözeltisinde [ ]=1 M ve HB çözeltisinde [ ]=0,01 M
olduğu verilmiş ve bu iki asitten hangisinin kuvvetli olduğu
soruluyor olsun.
Çözüm:
Burada asit çözeltilerindeki
derişimleri verilmiş ancak asitlerin başlangıç molariteleri verilmemiş. Bu yüzden yine kuvvete
karar veremeyiz. HA çözeltisinde
derişimi daha fazla ancak
HA nın başlangıç molaritesi örneğin 10 M olabilirdi ve o zaman
da %10 iyonlaşan zayıf bir asit olurdu.
-
+
Örneğin kuvvetli bir asit olan HCl nin 1 M lık çözeltisi hazırlandığında çözeltide 1M
iyonu ve 1 M - iyonu bulunur. Molekül
halinde HCl bulunmaz.
NaOH
+
Na +
-
Örneğin kuvvetli bir baz olan NaOH ın 0,2 M lık bir çözeltisi ha+
zırlandığında çözeltide 0,2 M Na ve 0,2 M
iyonu bulunur.
İyonlaşmamış halde NaOH bulunmaz.
Yalnızca
Sulu çözeltilerinde çok az iyonlaşabilen asit ve bazlar ise zayıf
asit ve bazlar olarak bilinir. Bu tür asit ve bazların çözeltilerinde
çok az miktarda iyon bulunur, çözeltide bol miktarda molekül
halinde asit ya da iyonlaşmamış baz bulunur.
(Bu tür asit ve bazların iyonlaşma tepkimeleri denge tepkimesidir.)
HF
derişimine bakılarak kuvvete karar verilemez.
Tekrar söylemek gerekirse, kuvvete karar verebilmek için
mutlaka iyonlaşma yüzdesi bilinmelidir.
O halde iyonlaşma yüzdesini bulabilmek için hangi bilgilere
gerek var?
-
+F
a)
b)
Örneğin zayıf bir asit olan HF nin 1 M lık bir çözeltisi hazırlandığında çözeltide 0,0001 M
ve 0,0001 M - iyonu bulunur.
Demek ki asit tamamen iyonlaşmamıştır ve çözeltide bol miktarda iyonlaşmamış HF molekülü vardır.
Asitin formülü ve başlangıç molaritesi
iyonlarının molaritesi
Bu iki bilgi yan yana geldiğinde iyonlaşma yüzdesi ve dolayısıyla kuvvete karar verilebilir.
2
Alaeddin Çulfaz
Asitler-Bazlar
+
ÖRNEK:
+
0,01 M HX çözeltisinde [H ]=0,01 M bulunmuştur.
Bu asitin kuvvetli ya da zayıf olduğuna nasıl karar vereceğiz?
Çünkü HX çözeltisindeki H iyonu derişimi (0,01 M) HY çö+
zeltisindeki H iyonu derişiminden (0,001 M) daha fazladır.
(Gördüğünüz gibi asit özelliğine karar verirken sadece çözelti+
deki H iyonu derişimini hesaba kattık)
Çözüm:
+
1 değerli bir asit olan HX çözeltisinde [H ]=0,01 M ise bu asitin
tamamen iyonlaştığını gösterir.
Öyleyse bu asit kuvvetlidir.
+
Çünkü asitin kendi molaritesi 0,01 M ve oluşturduğu H molaritesi de 0,01 M dır. Bunun olabilmesi için asitin tamamen iyonlaşmış olması gerekir.
Eğer bir asit ya da bazın kuvvetli ya da zayıf olduğu bize bilgi
olarak verilirse o zaman problem çok daha kolay olur.
ÖRNEK:
XOH kuvvetli bir bazdır, YOH ise zayıf bir bazdır.
Bu bazlardan 0,1 M derişiminde iki çözelti hazırlanıyor.
Bu çözeltilerin baz özelliklerini karşılaştıralım.
ÖRNEK:
+
0,1 M HY çözeltisinde [H ]=0,001 M bulunmuştur.
Bu asitin kuvvetli ya da zayıf olduğuna nasıl karar vereceğiz?
Çözüm:
XOH kuvvetli bir baz olduğuna göre tamamen iyonlaşacak ve
0,1 M OH iyonu meydana getirecektir.
YOH ise zayıf olduğundan çok az iyonlaşarak örneğin 0,001M
OH iyonu meydana getirecektir.
Sonuç olarak XOH çözeltisindeki OH iyonu derişimi daha fazla
olacağından XOH çözeltisinin baz özelliği de daha fazla olacaktır.
Çözüm:
+
1 değerli bir asit olan HY çözeltisinde [H ]=0,001 M ise bu asitin
tamamen iyonlaşmadığını gösterir.
Öyleyse bu asit zayıftır.
+
Çünkü asitin kendi molaritesi 0,1 M ve oluşturduğu H molaritesi de 0,001 M dır. Eğer asit kuvvetli olsaydı tamamen iyonlaşarak 0,1 M
meydana getirirdi. Oysa HY 0,1 M değil çok daha
az yani 0,001 M
meydana getirmiştir. Demek ki tamamen
iyonlaşamamıştır. Öyleyse zayıf bir asittir.
Aşağıda vereceğimiz asit ve bazların kuvvetli ya da zayıf
olduklarını mutlaka bilmeliyiz.
Kuvvetli Asitler : HCl , H2SO4 , HNO3
Burada yine önemli bir uyarıda daha bulunalım.
Zayıf Asitler : R-COOH , HF , HCN
Bazen, verilen çözeltilerden hangisinin asit özelliği veya asit
karakteri daha fazladır türünden sorularla karşılaşacaksınız.
Veya hangi çözeltinin baz karakteri, baz özelliği fazladır diye.
Kuvvetli Bazlar : NaOH , KOH , Ba(OH)2
Zayıf Bazlar : NH3 , C6H5NH2
Buna karar verirken nasıl bir yol izlemeliyiz şimdi onu görelim.
Şimdi de asit ve bazların genel özelliklerini karşılaştırmalı
olarak verelim.
+
Bir asitin asit özelliği olarak bilinen özellikleri H iyonundan kaynaklanmaktadır. Bir bazın da baz özelliği olarak bilinen özellikleri OH iyonundan kaynaklanmaktadır.
Bu yüzden asit ya da baz karakteri sorulduğunda çözeltideki
+
H veya OH iyonu miktarına bakılır.
 Asit ve bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Yani
sulu çözeltileri elektrolittir.
Elektrik akımı iletkenliği, çözeltideki iyon derişimi ile orantılı
olduğundan, çözeltideki iyon derişimi ne kadar fazla ise iletkenlik de o kadar fazla olacaktır. Bu açıdan bakıldığında eşit derişimdeki bir kuvvetli asit çözeltisi bir zayıf asit çözeltisinden daha
iyi iletkendir.
+
H iyonu miktarı ne kadar çoksa asit özelliği o kadar fazladır.
OH iyonu miktarı ne kadar çoksa baz özelliği o kadar fazladır.
Özetleyecek olursak, asit kuvveti sorulduğunda iyonlaşma yüzdesine bakarak karar vermeliyiz, asit özelliği sorulduğunda ise
+
H iyonu miktarına bakarak karar vermeliyiz.
 Asitlerin tadları ekşi bazlarınki ise acıdır. Limon, portakal
suyu, sirke, ekşi tadlarından dolayı tanıyabileceğimiz asitlerdir.
Sabunlu su gibi çözeltiler ise bazdır.
Aşağıdaki örnekler bunu açıklayacaktır.
 Asitler yakıcıdır. Bazlar ise elimize kayganlık hissi verirler.
ÖRNEK:
+
1 M HX çözeltisinde [H ]=0,01 M ve
+
0,001 M HY çözeltisinde [H ]=0,001 M bulunmuştur.
 Asitler mavi turnusolün rengini kırmızıya çevirirler, bazlar ise
kırmızı turnusolün rengini maviye çevirirler.
İndikatör olarak bilinen bazı maddeler asit ya da baz karşısında
renk değiştirme özelliğine sahiptirler. Bunların en bilineni turnusoldür.
Buna göre bu asitleri kuvvetlerine göre ve asit özelliklerine göre
karşılaştıralım.
 Asitler kırmızı turnusolün rengini bazlar da mavi turnusolün
rengini değiştirmezler.
Çözüm:
HX, zayıf bir asittir.
+
Çünkü 1M olmasına rağmen ancak 0,01 M H iyonu verebilmiş
yani tamamen iyonlaşamamıştır.
HY, kuvvetli bir asittir.
+
Çünkü 0,001 M dır ve tamamen iyonlaşarak 0,001 M H iyonu
oluşturmuştur.
(Gördüğünüz gibi kuvvete karar verirken sadece iyonlaşma
yüzdesini hesaba kattık)
ÖRNEK :(1982/ÖSS)
Aşağıdakilerden hangisi, kuvvetli asit ve kuvvetli baz
çözeltilerinin ortak özelliğidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Şimdi de asit özelliklerini karşılaştıralım.
Demir ile tepkimeye girince H2 çıkarırlar.
Elektrik akımını iyi iletirler.
+
Bol miktarda H iyonu kapsarlar.
Turnusolu maviye çevirirler.
Ekşi bir tatları vardır.
HX çözeltisinin asit özelliği HY çözeltisinden daha fazladır.
3
Alaeddin Çulfaz
Asitler-Bazlar
Çözüm:
A, C ve E seçenekleri yalnızca asitlere, D seçeneği ise yalnızca
bazlara aittir.
Asit ve bazların sulu çözeltileri, iyonlar içerdiği için elektrik
akımını iletir yani elektrolittir.
 1A ve 2A grubu metallerinin hidroksitleri kuvvetli bazlardır.
NaOH ve KOH 1A grubunun Ba(OH)2 ve Ca(OH)2 2A grubunun
metallerinin oluşturduğu en önemli bazlardır.
 Asit ve bazlar birbirleriyle nötrleşme adı verilen tepkimelere
girerler. Bu tepkimelerin sonucunda su ve tuz oluşur.
(Cevap B)
Tepkime denklemleri yazılıp denkleştirilirken asitin değerliği ile
bazın değerliği birbirine eşitlenmelidir. Bir çok asit baz tepkimesinde bu değerlik eşitleme yöntemini kullanacağız. Bir de asit
veya baz tepkimelerinden tuzların oluşacağına dikkat ediniz.
ÖRNEK :(1983/ÖSS)
Asitlerin tadı ekşi, bazlarınki ise acıdır. Turnusol boyasının
rengini asitler kırmızıya, bazlar maviye çevirir.
Sabunlu, limonlu ve sirkeli suya birer damla turnusol
boyası damlatıldığında sıvıların renkleri nasıl olur?
Sabunlu su
A) Kırmızı
B) Kırmızı
C) Kırmızı
D) Mavi
E) Mavi
(Cevap E)
Sirkeli su
Mavi
Kırmızı
Mavi
Mavi
Kırmızı
HCl + NaOH → NaCl + H2O
Bu ilk denklem üzerinde değerlik eşitleme ve denklem yazmayı
anlatalım.
Limonlu su
Mavi
Mavi
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
HCl ve NaOH 1 değerli asit ve baz oldukları için zaten değerlikleri eşittir. Tepkime sonucunda asitteki H ile bazdaki OH birleşerek H-OH yani H2O oluştururlar. H ve OH gittikten sonra geriye kalan iyonlar birleştirilirse tuz bulunmuş olur. Tuzlar yazılırken önce + yüklü iyon sonra – yüklü iyon yazılır. Bu arada
tuzların iyonik yapılı bileşikler olduğunu da anlamış olmalısınız.
Aşağıdaki örneği de açıklayalım.
ÖRNEK:(1993/ÖYS)
Tablodaki X, Y, Z çözelti örneklerinden birinin kuvvetli asit,
birinin zayıf asit diğerinin ise kuvvetli baz olduğu bilinmektedir.
Çözelti
X
Y
Z
Elektrik iletkenliği
Az
İyi
İyi
H2SO4 + NaOH → ?
H2SO4 iki değerli asit ve NaOH bir değerli baz olduğu için
değerlikleri eşitleyecek olursak NaOH ın başına 2 gelir.
Birbiriyle etkileşimi
Y ile tepkime veriyor
Z ile tepkime veriyor
X ile tepkime vermiyor
H2SO4 + 2NaOH → ?
Asitte 2 H ve bazda 2 OH olduğundan bunların birleşmesinden
2 H2O oluşacaktır. Geriye kalan iyonların birleşmesinden de
Na2SO4 oluşacaktır.
Tablodaki bilgilere göre, bu çözeltiler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sınıflandırılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kuvvetli asit
Z
Z
Y
X
X
Zayıf asit
X
Y
X
Y
Z
H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2 H2O
Kuvvetli baz
Y
X
Z
Z
Y
Aşağıdaki örnekleri buna göre değerlendiriniz.
2HNO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2 H2O
H2SO4 + Ca(OH)2 → Ca(SO4 + 2 H2O
(Cevap A)
Denklemlerin yazılmasında asit veya bazın kuvvetli ya da zayıf
olmasının önemi yoktur.
HF + KOH → KF + H2O
HCN + NaOH → NaCN + H2O
Anhidro bazların asitlerle tepkimesinden yalnızca tuz oluşur.
 Periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elementlerin hidrojenli bileşiklerinin asit kuvveti artar. Bu özelliği 7A
grubundaki halojenlerin meydana getirdiği asitler için iyi
bilmeliyiz.
HF
HCl
HBr
HI
yukarıdan aşağıya asit kuvveti artar.
NH3 + HCl → NH4Cl
2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4
Organik asitlerin bazlarla tepkimesini de görelim.
CH3-COOH + NaOH → CH3-COONa + H2O
 Yapısında oksijen işeren asitlere oksiasitler denir ve bunlarda
oksijen sayısı arttıkça asit kuvveti artar.
(devam edecek….)
HClO4 > HClO3 > HClO2 > HClO > HCl
H2SO4 > H2SO3
HNO3 > HNO2
 Organik asitlerde (-COOH grubu içeren asitler) C sayısı
arttıkça asit kuvveti azalır.
HCOOH > CH3-COOH > CH3-CH2-COOH
4
Alaeddin Çulfaz

Benzer belgeler

ASİT – BAZ TİTRASYONLARI

ASİT – BAZ TİTRASYONLARI Asitin molaritesinin büyük ya da küçük olduğuna bakarak kuvvete karar verilemez. Kuvvete karar verebilmek için iyonlaşma yüzdesinin bilinmesi gerekir. Bir asitin molaritesinin kaç olacağı bizim bel...

Detaylı

Asit Baz + H

Asit Baz + H Asitin molaritesinin büyük ya da küçük olduğuna bakarak kuvvete karar verilemez. Kuvvete karar verebilmek için iyonlaşma yüzdesinin bilinmesi gerekir. Bir asitin molaritesinin kaç olacağı bizim bel...

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR

ASİTLER VE BAZLAR Mide asidinde de bulunur ancak oldukça koroziftir, mide dışındaki organları tahriş eder. Yaygın olarak demir-çelik sanayinde pasın (Fe2O3) uzaklaştırılmasında kullanılır. PVC gibi sıklıkla kullanıl...

Detaylı

Ali Arpat

Ali Arpat HCl ve NaOH 1 değerli asit ve baz oldukları için zaten değerlikleri eşittir. Tepkime sonucunda asitteki H ile bazdaki OH birleşerek H-OH yani H2O oluştururlar. H ve OH gittikten sonra geriye kalan ...

Detaylı