madde 1 - Mezopotamya Vakfı

Yorumlar

Transkript

madde 1 - Mezopotamya Vakfı
MEZOPOTAMYA EĞİTİM, BİLİM, SANAT, SAĞLIK VE KÜLTÜR VAKFI
(MEZOPOTAMYA VAKFI)
VAKIF SENEDİ
(TÜZÜK)
MADDE 1- VAKFIN ADI:
Vakfın Adı; Mezopotamya Eğitim, Bilim, Sanat, Sağlık ve Kültür Vakfı’dır. Vakıf,
“Mezopotamya Vakfı” kısa adıyla da anılacaktır. Vakıf “Mezopotamya Vakfı” kısa adı ile
de her tür hukuki işlem yapma hak ve yetkisine sahiptir.
MADDE 2 - VAKFIN MERKEZİ:
Vakfın merkezi Diyarbakır’dır. Vakıf; Mimar Sinan Cad. Aslan Apt. A Blok Kat:4 No:11
Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde faaliyetlerini sürdürecektir. Vakıf, yasal gerekliliklerin
yerine getirilmesi kaydı ile merkezini ve adresini değiştirebilir, yurt içinde ve yurt dışında
şube ve temsilcilikler açabilir.
MADDE 3 - VAKFIN AMACI:
a)Eğitim, bilim, sanat, sağlık ve kültürün her dalında kendisini geliştirmeye, yeteneklerini
sergilemeye istekli gençlerimizin, özgürlükçü, çağdaş, yenilikçi bilim ve sanat anlayışına,
inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip; evrensel düşünebilen, düşünce ve ifade özgürlüğü
yanında, coğrafyamızın çok dilli ve çok kültürlü yapısını esas alan; etnik, dil, din, cinsiyet,
kültür ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığı reddeden; bilimsel bilgiye dayanan,
aydın bireyler olarak yetiştirilmelerine katkı sunmak,
b)Ekonomik ve sosyal politikalar ile diğer tüm politika ve uygulamaların toplumsal etkilerini
ölçmeye yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, toplum sağlığı ve huzuru ile refahını hedef
alan olumsuz sonuçlara yönelik çözüm üretilebilecek yetenekleri, özellikle genç beyinleri
yönlendirmek ve teşvik etmek,
c)Gençlerimizin, gelişmiş sistemlerin eğitim araç ve bilgi teknolojilerini kullanarak alacakları
eğitim-öğretimle eleştirel düşünebilen, özgür düşünceyi esas alarak bilgi ve çözüm üretebilen,
girişimci özelliklere sahip ve insanın mutluluğunu hedef alan bireyler olarak yetişmelerine
imkan ve zemin hazırlamak,
Vakfın amacını oluşturur.
Madde 4- VAKFIN AMACI DOĞRULTUSUNDA YAPACAĞI FAALİYETLER:
Vakıf, 3. maddede belirtilen amacını gerçekleştirmek için;
a) Eğitim, Bilim, Sanat, Sağlık, Spor ve Kültür alanına hitap eden veya faaliyet gösteren
eğitim ve öğretim hizmetlerinde ideal kalite ve verimliliğe ulaşılmasına katkı sağlayacak
kurumlar kurar, araştırma, inceleme, proje ve programlar yapar veya uzman kişi ve
kuruluşlara yaptırır. Yine bu konular ile ilgili ulusal ve uluslararası sempozyum, panel,
seminer ve benzeri çalışmalar organize eder, yapılanlara katılır. Ulusal ve uluslararası alanda
yapılan araştırma, inceleme, proje, sempozyum ve panellerde sunulan ve vakfın amaçları
kapsamına giren tüm bilimsel çalışmaları kitap olarak veya kendi çıkartacağı dergi, bülten
gibi süreli veya süresiz yayın araçlarıyla yayınlayabilir. Yayınlanmaya karar verilen veya
değer görülen çalışmalara ödül verebilir, başkalarını da bu tür ilmi araştırma ve çalışmalara
teşvik eder.
1
b) Her derecede eğitim ve öğretim hizmeti veren anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim ile
mesleki eğitim veren orta öğretim okulları ve benzeri eğitim-öğretim kurumları kurar ve
işletir; gençlere mesleki beceri kazandırmak ve donanımlı ara eleman olarak hayata daha
çabuk atılmalarını sağlamak amacıyla tüm alanlarda dil ve mesleki eğitim kurumları ve
kursları açar işletir; öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal alanda gelişimlerini sağlamak
için kültür merkezleri kurar, işletir, kurulu olanlara iştirak edebilir.
c) Vakıf tek başına veya başka vakıflarla işbirliği ve ortaklık oluşturarak her düzeyde ve
alanda eğitim ve öğretim hizmeti veren üniversite ve yükseköğretim kurumları kurabilir.
d) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın, kazanç amacı gütmeyen
ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda belirli mesleklere yönelik yüksek nitelikli ara insan
gücü yetiştirilmesi amacıyla yükseköğretim kurumu vasfında meslek yüksek okulları
kurabilir.
e) Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yurt, pansiyon, öğrenci evleri veya
benzeri kurum ve kuruluşlar açar, işletebilir veya diğer kuruluşların benzer tesislerinde
barınanlara nakdi yardım ve destekte bulunabilir.
f) Ekonomi, siyaset, hukuk ve sosyal politikalar ile ilgili bilimsel araştırmalar yapar ve/veya
yaptırabilir.
g) Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli
şekillerde destek olabilir, Yurt içinde ve dışında öğrenim gören, lisans veya yüksek lisans,
doktora yapan kişiler ile uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda
üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül, teşvik ve benzeri nakdi, ayni yardım ve destek
sağlayabilir.
h) Ülkenin bilim, teknoloji, eğitim, kültür, hukuk, ekonomik ve sağlık düzeyini yükseltmek
için gerekli gördüğü hallerde yurt içi ve yurt dışında araştırmalar, çalışmalar yapabilir ve bu
alanlarla ilgili iş birliği oluşturabilir, ortak çalışmalar yapabilir, kurumlar kurabilir.
I)Vakıf, kültür ve sanat alanında enstitüler, konservatuarlar, destek- hazırlık okulları veya
birimleri ile uygulama ve araştırma merkezleri kurabilir, müze, kütüphane,
arşiv,
dokümantasyon, bilgi bankası merkezleri kurar, işletir, kurulu olanlara iştirak edebilir;
danışma ve araştırma komiteleri ve komisyon birimleri oluşturabilir; dergi, bülten, CD, DVD,
film, gazete, kitap gibi her türlü yazılı ve görsel yayınlar yapar veya yaptırabilir.
Vakıf Yönetim Kurulu, yukarıda sayılan amaç doğrultusundaki faaliyetlerden, günün koşulları
ve vakıf tüzel kişiliğinin maddi olanaklarına göre birine veya birkaçına öncelik verebilir.
MADDE 5 -VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ
VE İŞLEMLER:
Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama
suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip
olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf
malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez
yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak
bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları
yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları
2
değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt
dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları
dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz
malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule,
bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve
taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka
kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde
ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet
konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir
elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi
işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada
denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada
tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat
ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere
izinli ve yetkilidir. Vakfedenler Vakıf gelirlerinden hiçbir surette yararlanamazlar. Vakfın
gelirleri 4721 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarla kullanılamaz.
Vakıf, kurduğu ve kendi işlettiği eğitim tesislerinde kapasitenin en az %10’unu yetenekli,
ancak maddi imkândan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak
kapasitesinin en az %10’unu maddi imkânı olmayan hastalara tahsis eder. Gerekli yasal
işlemlerin yerine getirilmesi koşulu ile Vakıf amacına uygun hususlarda yerli ve yabancı diğer
kurumlarla işbirliği yapabilir, karşılıklı parasal yardım, araç-gereç, eleman, bilgi desteği ve
temini gibi her türlü yardımlaşmada bulunabilir.
MADDE 6 - VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:
Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 300.000,00
TL'dır.
MADDE 7- VAKFIN ORGANLARI:
Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Kurucular Kurulu
b) Mütevelli Heyet
c) Yönetim Kurulu
d) Denetim Kurulu
MADDE 8- KURUCULAR KURULU:
A-Kurucular Kurulu Oluşumu, Üyeliğin Sona ermesi ve Boşalan Üyeliğin doldurulması:
a)Kurucular Kurulu Oluşumu ve Üyeliğin Sona Ermesi;
Kurucular Kurulu, vakfın kurucuları, vakıf senedinin 21. maddesinde isimleri yer alan
kurucular kurulu üyeleri ile vakfın kuruluşundan sonra kurucular kurulu üyeliğine
seçilen/kabul edilen kişilerden oluşur. Kurucular Kurulu üye sayısı 100 kişiden az, 300
kişiden fazla olamaz.
b)Kurucular Kurulu Üyeliğinin Sona ermesi ve Boşalan Üyeliğin doldurulması;
Kurucular Kurulu Üyeliği, ölüm, sağlık nedeni veya yargı kararlarıyla temyiz kudretini
kaybetme veya istifa hallerinde sona erer.
Kurucular Kurulu, her hangi bir nedenle 100 kişinin altına düştüğü takdirde, üye sayısının 100
kişiye tamamlanması zorunludur. Ancak, Kurucular Kurulu istediği takdirde üye sayısını 300
kişiye kadar yükseltme hakkına sahiptir.
Boşalan üyeliklerin doldurulması; Mütevelli Heyet’in 2/3’ünün kabul oyu ile teklif edilen
kişilerin, Kurucular Kurulu’ndan onay alması ile boşalan üyelikler doldurulur.
c) Kurucular Kurulu Üye Sayısının Değiştirilmesi:
3
Kurucular Kurulu üye sayısını 300 kişiye kadar arttırılabilir veya azaltabilir. Üye sayısının
değiştirilmesi; Mütevelli Heyet’in 2/3’ünün teklifi ve Kurucular Kurulu’nun onayı ile
mümkündür.
B- Kurucular Kurulu Toplantı Usulü ve Yetkileri:
a)Kurucular Kurulu Toplantı Usulü ve Zamanı;
─Kurucular Kurulu, üç (3) yılda bir Mütevelli Heyet’in kararına istinaden, Mütevelli Heyeti
Başkanının çağrısı ile olağan olarak toplanır. Olağan toplantılar, ilk toplantı tarihi esas
alınarak, üç ay erken veya üç ay geç yapılabilir. Kurucular Kurulu, olağanüstü olarak da
toplanabilir. Olağanüstü toplantı, Mütevelli Heyet’in 2/3 oranında çağrı kararı alması veya
mevcut Kurucular Kurulu Üyelerinin en az 2/3’ünün yazılı olarak Mütevelli Heyet
Başkanlığına olağanüstü toplantı talebinde bulunması halinde, Mütevelli Heyet Başkanı’nın
doğrudan çağrısı ile yapılır.
─Kurucular Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılarında, Kurucular Kurulu’nun yetkili
olduğu Mütevelli Heyet Üyesi seçimi, Kurucular Kurulu Üye sayısının değiştirilmesi ve
Kurucular Kurulu Üyeliğine kabul konuları dışında bir konu görüşülemez.
─Mütevelli Heyet Başkanlığı’nca hazırlanacak toplantı gündemi, yeri ve saati ile ilk
toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamazsa, ikinci toplantı en az 7 gün sonra toplantı yeri,
tarihi ve saati bilgilerini içeren yazı elden imza karşılığı, elektronik posta, SMS veya
taahhütlü mektupla toplantı gününden en az bir hafta önce üyelere bildirilir. Yukarıda
belirtilen iletişim araçlarından herhangi biri ile yapılan duyuru, tebligat hükmündedir.
─ Kurucular Kurulu’nun ilk toplantı yeter sayısı fiilen mevcut üye sayısının, karar yeter sayısı
ise katılanların salt çoğunluğudur. İlk toplantıda Kurucular Kurulu salt çoğunluğu hazır
bulunmazsa, ikinci toplantı, üye sayısının 1/3 oranında bizzat veya temsilen hazır bulunması
halinde yapılır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde Divan
Başkanının bulunduğu tarafın kararı geçerlidir. Oylama şekli, aksi kararlaştırılmadıkça işari
oylamadır, ancak, karar alınmak şartıyla kapalı oy yöntemi de kullanılabilir.
─ Kurucular Kurulu toplantılarına katılan üyelerin ad ve soyadlarının yer aldığı hazırun
cetveli, katılanlara imzalatılarak, dosyasında muhafaza edilir.
─Kurucular Kurulu toplantılarında bir üye ancak bir üyeye vekâleten oy kullanabilir.
─Kurucular Kurulu toplantıları, üyelerin kendi içinden oluşturacağı bir başkan, bir başkan
vekili ve iki üyeden oluşan divan tarafından yönetilir.
─Kurucular Kurulu Toplantı görüşmeleri ve kararları Başkanlık Divanının imzaladığı bir
tutanağa bağlanır. Tutanakta yer alan Kararlar toplantı bitiminde Mütevelli Heyet Karar
Defterine yazılarak Başkanlık Divanınca imzalanır. Toplantı tutanakları ise bir dosyada
muhafaza edilir.
b)Kurucular Kurulu’nun Yetkileri:
─Mütevelli Heyet Üyelerini seçmek,
-Kurucular Kurulu Üye sayısının değiştirilmesi,
─Kurucular Kurulu Üyeliğine teklif edilenleri, üyeliğe seçmek.
MADDE 9- MÜTEVELLİ HEYET:
A-Mütevelli Heyetin Oluşumu, Başkanlık Divanı ve Üyeliğin Sona Ermesi :
a)Mütevelli Heyet; Kurucular Kurulu’nun kendi içinden seçtiği 25 kişiden oluşur. Mütevelli
Heyetin ilk oluşumundan sonra her 3 (üç) yılda bir Mütevelli Heyet Üyelerinin 1/5’ i,
Kurucular Kurulu’nun tercih ve seçimi ile yenilenir. Mütevelli Heyet Üyeliğine seçilenler
Kurucular Kurulunun talebi olduğu takdirde üyelikten ayrılacaklarına ilişkin bir dilekçeyi
üyeliğe atanmadan önce mütevelli heyete sunacaktır. Mütevelli heyetinin değişecek 1/5
oranındaki üyelerinin belirlenmesinde öncelikle gönüllülük esas alınır. Ayrıca sağlık nedeni
veya yargı kararlarıyla temyiz kudretini kaybetme veya istifa hallerinde de mütevelli heyet
4
üyeliği sona erer. Gönüllülerin hiç bulunmaması, sağlık nedenleri veya yargı kararları ile
temyiz kudretini kaybetme, istifa gibi nedenlerle mütevelli heyetten çıkarılacak olan üyelerin
sayısının 1/5’i bulunmaması hallerinde, yeteri kadar üye Mütevelli Heyetinin 2/3’ünün (17
üyenin) oyu ile belirlenir. Bu yöntemle de karar verilememesi halinde, gizli oylama yöntemi
ile en çok oy alandan başlamak üzere yeteri kadar üyenin üyeliği sona erer.
b)Mütevelli Heyet’in ilk toplantısında üyeler arasından üç yıl süre ile bir Mütevelli Heyeti
Başkanı, bir Başkan Yardımcısı ve bir sekreter seçimi yapılarak, başkanlık divanı oluşturulur.
Her üç yılda bir Başkanlık Divanı seçimi yenilenir. Süresi bitenler yeniden seçilebilir.
c)Mütevelli Heyet Üyeliği, ölüm, istifa, sağlık nedeni veya yargı kararlarıyla temyiz kudretini
kaybetme veya süre bitmesi 1/5 üye yenilenmesi hallerinde sona erer. Ayrıca, mazeret
bildirmeden ard arda 3 Mütevelli Heyet toplantısına katılmayanlar, istifa etmiş sayılır ve
üyeliği hiç bir işlem ve ihtara gerek kalmadan, kendiliğinden sona erer. Üyeliği sona eren
kişilerin tekrar üyeliğe seçilmeleri mümkündür. Mütevelli Heyet üye sayısı 15 kişiye
düşünceye kadar, üye seçimi zorunlu değildir. Ancak, Mütevelli Heyet toplantıları 10 kişiden
az bir katılımla yapılamaz. Üye sayısı 15 veya daha altına düştüğünde, Kurucular Kurulu
tarafından boşalan üyelikler doldurulur.
B- Mütevelli Heyet Toplantı Yöntemi:
a)Mütevelli Heyet olağan toplantıları, Yönetim Kurulunun belirlediği gündem ve zamanda,
Mütevelli Heyet Başkanının çağrısıyla yapılır.
b)Mütevelli Heyet toplantıları, Mütevelli Heyet Başkanı başkanlığında, Başkanlık Divanınca
yönetilir. Başkanın katılamadığı toplantıya, Başkan Yardımcısı başkanlık eder, böyle bir
durumda, üyeler arasından bir kişi kâtipliğe seçilerek, Başkanlık Divanı üç kişiye tamamlanır.
c)Daveti yapılmış Mütevelli Heyet Toplantısına, Mütevelli Heyet Başkanı ve Başkan
Yardımcısı birlikte katılmadığı takdirde, Mütevelli Heyet üyeleri kendi içinden üç kişilik yeni
bir divan seçer ve toplantı bu divan tarafından yönetilir. Ancak, böyle bir durumda seçilen
divanın görev süresi, toplantının sona ermesi ile birlikte sona erer.
MADDE 10- MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:
Mütevelli Heyet, Başkanlık Divanı’nca yönetilen olağan, olağanüstü toplantılar yapar. Olağan
toplantılar yılda 2 (iki) kez; İlki, her faaliyet dönemi başından yani Ocak ayından itibaren
Nisan ayı sonuna kadar yapılacak olağan toplantıya ek olarak, İkincisi Ekim ayından Aralık
ayı sonuna kadar yapılacak toplantıda bir sonraki dönem Vakıf Bütçesini görüşmek ve karara
bağlamak ve Yönetim Kurulunun belirlediği diğer gündem maddelerini görüşmek ve karara
bağlamak üzere Mütevelli Heyet Başkanının çağrısı ile yapılır. Mütevelli Heyet, Başkanlık
Divanı ve Yönetim Kurulunun doğrudan veya Denetim Kurulunun gerekçeli Mütevelli Heyet
toplantı çağrı tutanağı ile veya en az 1/3 Mütevelli Heyet Üyesinin yazılı olarak Mütevelli
Heyet Başkanlığına başvurusu üzerine olağan üstü de toplanabilir.
Toplantı gündemi, yeri ve saati ile ilk toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamazsa 2.
toplantının en az 7 gün sonraki toplantı yeri, tarihi ve saati bilgilerini içeren yazı elden imza
karşılığı, elektronik posta veya posta ile toplantı gününden en az bir hafta önce üyelere
bildirilir.
Mütevelli Heyetin ilk toplantı yeter sayısı fiilen mevcut üye sayısının, karar yeter sayısı ise
katılanların salt çoğunluğudur. İlk toplantıda Mütevelli Heyetin salt çoğunluğu hazır
bulunmazsa, ikinci toplantı, en az 10 üyenin katılımıyla yapılır ve katılanların salt çoğunluğu
ile karar alınır. İkinci toplantı için şartlarda toplantıyı engelleyecek önemli bir değişiklik
yoksa tekrar duyuru yapılması gerekmez.
5
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler ile kurucular kuruluna üye
teklifi için toplantı ve karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.
Mütevelli Heyet toplantılarına katılan üyelerin ad ve soyadlarının yer aldığı hazırun cetveli,
katılanlara imzalatılarak, dosyasında muhafaza edilir.
Olağan üstü yapılan toplantılarda, sadece toplantı gerekçesine dayanan gündem görüşülür,
gündem dışı başka konulara ilişkin teklif ve öneri getirilemez.
Mütevelli Heyet toplantılarında bir üye ancak bir üyeye vekâleten oy kullanabilir.
Mütevelli Heyet Toplantı görüşmeleri ve kararları Başkanlık Divanının imzaladığı bir
tutanağa bağlanır. Tutanakta yer alan Kararlar toplantı bitiminde Mütevelli Heyet Karar
Defterine yazılarak Başkanlık Divanınca imzalanır. Toplantı tutanakları ise bir dosyada
muhafaza edilir.
MADDE 11- MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda
gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp
incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul
etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul
etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip
verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
i) Kurucular Kurulu Üyeliğine teklif edilecek kişileri seçmek
MADDE 12- YÖNETİM KURULU:
A-Yönetim Kurulunun Oluşumu:
Vakıf yönetim kurulu, Mütevelli Heyet tarafından üç yıl görev yapmak üzere seçilecek yedi
(7) asil ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun
Mütevelli Heyet veya Kurucular Kurulu üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak
şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu seçim sonrası
yapacağı ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve muhasip üye seçimi
ile görev taksimini yapar.
B- Yönetim Kurulu Toplantı Zamanı Ve Karar Nisabı:
Yönetim Kurulu en az ayda bir defa, işler gerektirdiği takdirde daha sık olarak Yönetim
Kurulu Başkanının başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı
zamanlarda başkanlık görevini Başkan Yardımcısı yürütür.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile
karar alır. Ancak, başkan veya başkan yardımcısı olmadan yönetim kurulu toplantısı
yapılamaz, yapılacak toplantı yok hükmündedir. Kararlara muhalefet eden üye muhalefet
şerhini karar defterine yazdırabilir. Yönetim Kurulu kararları Noterce onanmış karar defterine
yazılıp, toplantıda hazır bulunanlarca imzalanır.
6
İstifa, ölüm gibi haller dışında, makul mazereti olmaksızın art arda üç toplantıya katılmayan
veya kanuni sebeplerle üye olma hakkını yitirenlerin Yönetim Kurulu Üyeliği kendiliğinden
sona erer.
Yönetim Kurulu üye sayısı 4 kişiye düşünceye kadar normal süresini seçim yapmadan
tamamlayabilir. Ancak kalan 4 üye içerisinde başkan veya başkan yardımcısı unvanını
taşıyan üye yoksa, mevcut Yönetim Kurulu acil olarak, Yönetim Kurulunun tamamının
yeniden seçileceği seçimli olağan üstü Mütevelli Heyet toplantı çağrısı yapar.
Mevcut Yönetim Kurulunun daveti ve Yönetim Kurulu üyeleri seçimini içeren tek maddelik
gündemle, Mütevelli Heyet en geç 30 gün içerisinde olağan üstü toplantı yaparak, üç yıl görev
yapmak üzere 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Yönetim Kurulu üyeliğine
tekrar seçilmede bir sınır yoktur.
MADDE 13-YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Yönetim Kurulu, vakfın icra organı olarak;
a- Vakfı temsil ve ilzam eder.
b-Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için, gerek yasa ve gerek Vakıf senedi ile kendisine
verilen görevler çerçevesinde girişimlerde bulunur, yurtiçi ve yurt dışında benzer vakıf veya
diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaya, üye olmaya, şubeler, temsilcilikler açılmasına,
kapatılmasına, işletmeler ve ortaklıklar kurulmasına, kurulu olanlara katılmaya ve bunlardan
ayrılmaya karar verir veya gerekli gördüklerini Mütevelli Heyetin onayından sonra icra eder.
c- Vakfın gayesini gerçekleştirmeye yardımcı olacak her türlü tesis, şirket ve ortaklıkları
kurabilir, işletebilir, işlettirebilir veya kurulmuş ortaklıklara katılabilir ve bunlar nezdindeki
Vakıf temsilcilerini seçer. Vakıf amaçlarının, yönetiminin, malvarlığının, işletmelerinin,
eğitim kurumlarının, şubelerinin gerektirdiği her türlü faaliyet konularında karar alır ve
uygular.
d-Mütevelli Heyetin olağan ve olağan üstü toplantısı için gereken tüm hazırlıkları ve
organizasyonları yaparak toplantının zamanında ve aksaksız yapılmasını sağlar.
e-Vakıf senedinde, ihtiyaç olduğu takdirde değişiklik tasarılarını hazırlayıp Mütevelli Heyetin
onayını alır ve diğer gerekli işlemleri yürütür.
f-Vakfın sahip olduğu tüm mal varlığının en verimli bir biçimde kullanılması ve Vakfa gelir
sağlanması ile ilgili her tür çalışmaları yapar, yaptırır.
g-Vakfın ve Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin, eğitim kurumlarının faaliyet raporlarını,
bilânçolarını, gelir-gider tablolarını, kar/zarar cetvellerini ve tahmini bütçesini hazırlar ve
Mütevelli Heyetin onayına sunar.
h- Vakfın amacında yer alan her türlü sosyal yardım, burs, ücretsiz kontenjan tahsisi, ödül ve
benzeri faaliyetlerden, nitelikleri ve şartları belirlenecekler için yönetmelikler çıkarır ve
uygular, gerekenleri Mütevelli Kurulun onayına sunduktan sonra uygular.
ı- Vakfın kurduğu veya kuracağı eğitim-öğretim kurumları, iktisadi işletme, şube ve benzeri
kuruluşların çalışma esas ve usullerini belirleyecek yönetmelikler hazırlar, varsa ve
gerekiyorsa ilgili mercilerin onayına sunar ve uygular.
i-Vakfın ve bağlı kuruluşların idari teşkilatlanma ve ihtiyaçlarına göre istihdam edileceklerin
işe alınmaları, unvanlarının belirlenmesi, ücretleri, çalışma düzeni ve iş ilişkilerinin sona
erdirilmesi gibi ilke ve esasları belirleyecek yönetmelikler hazırlar ve uygular, gerekli
görülenleri Mütevelli Heyetin onayına sunar.
j-Vakfın amaç ve faaliyetleri için gayrimenkul alımını, satımını, rehinini veya ipoteğini ve
hazine, belediyeler, vakıflar, bilumum kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazi, arsa, veya bina
tahsisinin kabul ve tesisini ve bütün gayrimenkuller üzerinde diğer ayni hakların kurulması
işlemlerini yürütür ve sonuçlandırır.
k-Vakfın leh veya aleyhinde açılacak davaları takip, Vakfın kuracağı iktisadi işletme, eğitim
kurumları, kursları ve benzeri tüm işlerde kamu ve özel kurum - kuruluşları ile tüm ilgili
7
mercilerde Yönetim Kurulu adına hareket edecek ve işlemler yapacak kişi veya kişileri
yetkilendirir veya öngördüğü sınırlar dahilinde vekalet verir.
l-Yönetim Kurulu, Vakfın iş ve işlemlerine yönelik tüm belgelerin düzenli bir arşiv sistemi
içerisinde muhafaza edilmesini sağlar ve buna yönelik tedbirler alır, aldırır.
m-Denetçilerin rahat çalışmalarını gerektiren ve denetime ilişkin belgelere kolayca
ulaşılmasını sağlayacak her tür tedbiri alır, aldırır.
Öz olarak Yönetim Kurulu, yukarda sayılan görevlerinin yanı sıra Vakıf Senedi ve tüm ilgili
mevzuatta belirtilen görev ve yetkilerini, Vakfın gelirleri ve malları üzerindeki tasarruf ve
faaliyetlerini, hukuki işlemlerini Türk Medeni Kanunun 48 ve 49’ncu maddeleri ile 50’nci
Maddesinde tanımlanan yetki ve sorumluluk sınırı içerisinde kullanma yetkisine sahiptir.
MADDE 14- VAKFIN TEMSİLİ:
Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, bu temsil yetkisini gerekli gördüğü
hallerde Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan Yardımcısı eliyle de kullanabilir. Yönetim
Kurulu, işin gerektirdiği durum ya da belli hal ve konular ile belirleyeceği esas ve usul
dâhilinde kendi üyeleri veya çalışanlarını Vakfın faaliyetleriyle ilgili her tür konuda
yetkilendirebilir veya verdiği yetkiyi alabilir. Vakfı borç ve taahhüt altına sokacak konularda,
en az biri Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan Yardımcısı olmak kaydıyla iki kişiye
müşterek imza yetkisi verilebilir.
MADDE 15- DENETİM KURULU:
Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun kararları ile iş ve işlemlerini denetleyerek, mevzuata ve
Vakfın amaçları doğrultusunda hareket edilip edilmediği hakkında Mütevelli Heyete rapor
etmek ve bilgi vermek için kurulmuş olan bir organdır.
Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetin kendi üyeleri arasından veya dışarıdan seçeceği 3(üç)
üyeden oluşur. Kurulun görev süresi 3 (üç) yıldır.
Denetim Kurulu Üyelerine ücret verilip verilmeyeceği, verilecek ise miktarı Mütevelli
Heyetçe belirlenir. Mütevelli Heyet bu yetkisini Yönetim kuruluna devir edebilir.
Denetim Kurulu, yürürlükteki mevzuata uygun olarak tüm faaliyetler ve gelir giderlerin usul
ve kararlara uygunluğunu denetleyip, Mütevelli Heyete rapor eder. Periyodik olarak Vakıf
hesaplarını inceleyebilir. Gerekli gördüğü uyarıları Yönetim Kuruluna iletir. Denetim Kurulu
senelik raporunu olağan Mütevelli Heyete toplantısından en az 15 gün önce Mütevelli Heyetin
onayına sunulmak üzere Yönetim Kuruluna iletir. Denetim Kurulu; yaptığı denetim
sonucunda, Vakfı maddi açıdan önemli derecede etkileyecek hususları geçerli ve sağlam
delillere dayanan belgeler ile tespit ettiği takdirde, bu durumu teklifi ile birlikte bir rapor veya
tutanağa bağlayarak, olayın niteliğine göre imza karşılığı ya Yönetim Kuruluna, ya da
doğrudan Mütevelli Heyet toplantı tarihinde Başkanlık Divanına veya gerektiği takdirde
Denetim Makamı olan Vakıflar Genel Müdürlüğüne iletir.
Denetim Kurulu, Vakfın mali çalışma dönemi olan 1 Ocak - 31 Aralık tarihi itibariyle denetim
yapar ve rapor düzenler. Ancak, gerek gördüğü takdirde her zaman denetim yaparak, raporunu
ilgili kurula iletebilir.
8
MADDE 16- HUZUR HAKKI:
Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret
verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.
MADDE 17 -VAKFIN GELİRLERİ VE GELİRLERİNİ TAHSİS ŞEKLİ:
a-Vakfın Gelir Kaynakları;
-Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, temettü, gelir
payı ve benzeri diğer gelirler,
-Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak her türlü ölüme bağlı ya da bağlı
olmayan şartlı yada şartsız bağışlar ve haklar, (Yönetim Kurulu, uygun görmediği bağış ve
hakları kabul etmeme ve uygun gördüğü hak ve bağışı da Vakfın yararına en uygun bir
biçimde kabul etmeye yetkilidir)
-Vakfın organize edeceği gezi, gösteri, kermes, eğlence, sempozyum, panel ve benzeri
etkinlikler ile yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri tüm yayınlardan elde edeceği
gelirler,
-Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek veya salt gelir elde etmek için kuracağı
iktisadi işletme, şirket, ortaklık ve iştirak faaliyetlerinden elde edeceği gelirlerden oluşur.
b-Gelirlerini Tahsis Şekli;
- Vakfın bir faaliyet dönemi içerisinde elde ettiği brüt gelirlerinin en az (2/3) üçte ikisi amacı
doğrultusunda, kalanı ise, vakfın idamesi ile yönetim giderlerine harcanır. Ancak, Vakfın
amacını gerçekleştirmeye yönelik birkaç faaliyet dönemi gelirlerinden oluşan kaynakla
gerçekleştirilebilecek proje/projelerinin olması halinde, gelirlerinin 2/3 ünü harcama
zorunluluğu yoktur. Bu durumda, faaliyet dönemi içerisinde elde edilen (şartlı bağışlar hariç)
gelirden, ihtiyaç duyulan miktar, öngörülen proje/projelerin gerçekleştirilmesi için
oluşturulacak bir fon hesabında tutularak, hedeflenen projenin finansmanında
değerlendirilebilir.
-Bir faaliyet döneminde elde edilen gelirin üçte ikisinin zorunlu sebeplerle amaç
doğrultusunda harcanamaması halinde, harcanamayan kısım, müteakip faaliyet dönemine
aktarılarak, o dönem içerisinde amaç doğrultusunda harcanır.
c-Gelirlerin ve Malların Tasarrufunda Temel İlke;
Vakfın mal varlığı ve gelirleri, Vakfın amacı ve amacını gerçekleştirmeye matuf faaliyetleri
dışında harcanamaz, bağışçıları ve yönetim organlarında görev alan kişiler yararına
kullandırılamaz.
MADDE 18- RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
Vakfın resmi senedinde değişiklik yapılması, senet değişikliğine ilişkin düzenlemelerin Vakıf
Senedinin diğer hükümlerine uygun olmak şartıyla, Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli
Heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayından sonra, gerekli prosedürün yerine
getirilmesiyle mümkündür.
MADDE 19- VAKFIN SONA ERMESİ:
Vakfın, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmesi imkânsız duruma geldiği veya başka
sebepler doğduğu takdirde, Yönetim Kurulunun önerisi, Mütevelli Heyet üye tam sayısının
üçte ikisinin (2/3) kararıyla, vakıf tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi için ilgili Asliye Hukuk
Mahkemesine dava açılmasına karar verilebilir.
Vakfın dağılmasına karar verildiği takdirde, Vakfın sahip olduğu hakları ile tüm mal varlığı,
Mütevelli Heyetinin onayladığı vakfın gayesine uygun vakıflardan birine devredilir.
9
MADDE 20- VAKIF KURUCULARI:
Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.
1) Mehmet Selim ÖLÇER
2) Mehmet Beşir YILMAZ
3) Emine Filiz BEDİRHANOĞLU
4) Mahmut TOĞRUL
5) Mehmet DURSUN
6) Mehmet Erkan AZİZOĞLU
7) Mehmet KAYA
8) Mehmet VURAL
9) Mehmet Mesut ÖZTÜRK
10) Özlem ANLI
11) Ramazan TUNÇ
12) Sedat YURTDAŞ
13) Adnan Selçuk MIZRAKLI
14) Semra AZİZOĞLU
15) Yiğit Ali EKMEKÇİ
16) Osman BAYDEMİR
MADDE 21- VAKIF KURUCULAR KURULU
Vakfın Kurucular Kurulu aşağıda isimleri yazılı kişilerden oluşmaktadır.
A. Kadir MASKAN
Abdullah AKENGİN
Abdullah ALTINTAŞ
Abdullah DEMİRBAŞ
Abdullah KARATAY
Abdullah SESSİZ
Abdurrahim AY
Abdurrahman ÖNEN
Adem AVCIKIRAN
Ahmet CENGİZ
Ahmet GÖKSOY
Ahmet GÜNEŞTEKİN
Ahmet KESKİN
Ahmet KOÇ
Ahmet ÖNAL
Ahmet TÜRK
Ahmet YALINKAYA
Ahmet YEMAN
Ahmet YILDIRIM
Akın BİRDAL
Alev ER
Ali Cenap AKTURAN
Ali Ferruh AKAY
Ali İhsan PARLAK
Ali KARAKAŞ
Alpaslan TUZCU
Altan TAN
Amed Alan MARDİN
Aslı ODMAN
Ayhan S. IŞIK
Ayşe AKBAŞ
Ayşe BABAN
Ayşe CENGİZ
Ayşe MEŞE TANRIKULU
Ayşegül DOĞAN
Azime KUTLAY
Aziz KARAKAŞ
Aziz YAŞAN
Bahar Şahin FIRAT
Bahattin TAMAN
Bahri ÇAKABEY
Bakır İNANÇ
Bekir AĞIRDIR
Beşir SANSÜR
Bircan TURAN
Burç BAYSAL
Buşra ERSANLI
Canip YILDIRIM
10
Cebrail Kısa
Celal AKTAŞ
Cemal MERCAN
Cengiz ÇANDAR
CEVDET ŞANİOĞLU
Cihan AKGÜL ÖZMEN
Çetin KOTAN
Çeto ÖZEL
Davut ÖKÜTÇÜ
Defne ASAL
Deniz GÖKALP
Doğan YILDIRIM
Ecehan BALTA
Ekrem BİLEK
Emel KURMA
Emin BALTAŞ
Emine Filiz BEDİRHANOĞLU
Emine MEŞE
Emrullah CİN
Engin YEŞİL
Ercan TAYINLAMAK
Erdal BULĞAN
Erol HANÇER
Evin Eren
Eyüp BURÇ
Fahrettin ÇAĞDAŞ
Fahri KARAKOYUNLU
Fahri ÖLÇER
Faik BULUT
Faruk BALIKÇI
Faruk TÜRK
Fatma GÖK
Faysal BALABAN
Fehim IŞIK
Ferda CEMİLOĞLU
Ferda ÖNEN
Ferhat KARATAŞ
Ferhat KENTEL
Feride AKSU
Feridun ÇELİK
Feridun YAZAR
Fikri KUTLAY
Filiz İPEKYÜZ
Füsun ÜSTEL
Gafur TÜRKAY
Gamze CİZRELİ
Gençay GÜRSOY
Gülistan SARIBAŞ
Gülten KAYA
Günay GÖKSU ÖZDOĞAN
Hacı ÇİFTÇİ
Hadi NEZİR
Hafit BALYEN
Haluk EKİNCİ
Hamit SÜMER
Harun ERCAN
Hasan GÜNEŞ
Hasan ŞEKER
Haşim HAŞİMİ
Hikmet BOZÇALI
Hikmet BOZYEL
Hikmet CAN
Hikmet TUNÇ
Hüseyin BEKTAŞ
Hüsnü ALTUN
Hüsnü ÖNDÜL
İbrahim ÇERİMLİ
İbrahim GÜRBÜZ
İhsan AY
İlhan DİKEN
İmam TAŞÇIER
İrfan AÇIKGÖZ
İsa TEKİN
İsmail AYDIN
İsmail BEŞİKÇİ
İsmail ÇELİK
Jini GÜNEŞ
Kadri YILDIRIM
Kasım ERGÜN
Kemal BÜLBÜL
Kemal GÜVEN
Kemal PARLAK
Kemal YÜKSEL
Kenan ÇELİK
Kutbettin ALTUN
M. Hasan EKEN
M. Kasım FIRAT
M.Emin AKTAR
M.Salih ÖZGÖKÇE
Mahmut ABDÜLSEMETOĞLU
Mahmut EKİNCİ
Mahmut İLHAN
11
Mahmut METİN
Mahmut ODABAŞI
Mahmut ORTAKAYA
Mahmut TOĞRUL
Mashar ZÜMRÜT
Maya ARAKON
Mehmet Ali ADIGÜZEL
Mehmet Ali DENİZ
Mehmet AYDIN
Mehmet AYHAN
Mehmet Beşir YILMAZ
Mehmet BOZYEL
Mehmet DEMİR
Mehmet DURSUN
Mehmet EKİNCİ
Mehmet Emin EKMEN
Mehmet Erkan AZİZOĞLU
Mehmet GEMSİZ
Mehmet KAYA
Mehmet Nuri ÖZBEK
Mehmet ÖZKAN
Mehmet Selim ÖLÇER
Mehmet Sıddık KURUL
Mehmet Şerif CAMCI
Mehmet Tahir GÖKDEMİR
Mehmet TAŞ
Mehmet TAYFUN
Mehmet VURAL
Mesut AZİZOĞLU
Mesut BEŞTAŞ
Mesut ÖZTÜRK
Mesut YEĞEN
Metin BAKKALCI
Metin KILAVUZ
Mıgırdıç MARGOSYAN
Mihdi PERİNÇEK
Mine DERİNCE
Mithat SANCAR
Muhammet GÖZÜTOK
Muharrem ERBEY
Muhittin KARAÇAVUŞOĞLU
Muhsin BİLAL
Murat BELGE
Murat KIZIL
Murat ORAK
Murat VAN ARDELAN
Murat YALÇIN
Mustafa ASLAN
Mustafa ÇELİK
Mustafa OKAY
Mustafa ÖZÇELİK
Mustafa ÖZER
Mustafa YURTDAŞ
Müslüm COŞKUN
Naci KUTLAY
Naci SAPAN
Nadire MATER
Naif BEZWAN
Nazan ÜSTÜNDAĞ
Nazım EKİNCİ
Nebahat AKKOÇ
Necdet ATALAY
Necdet İPEKYÜZ
Necmettin PİRİNÇÇİOĞLU
Nesrin UÇARLAR
Nevin SOYUKAYA
Nuran YILMAZ
Nurcan Baysal
Nurcan KAYA
Nurşen GÜRBOĞA
Nükhet SİRMAN
Oktay AY(Welat AY)
Onur HAMZAOĞLU
Osman BAYDEMİR
Osman KAVALA
Ömer LAÇİNER
Önder ATLI
Özcan OĞURLU
Özen TEKİN
Özlem SEZGİN ANLI
Raci BİLİCİ
Raif TÜRK
Ramazan DANIŞ
Ramazan TUNÇ
Remzi ÖCAL
Reşit CANTÜRK
Rıdvan ŞEŞEN
Ronayi ÖNEN
Ruşen ARSLAN
S. Süreyya ÖNDER
Sabri Sami YILMAZ
Sabri TEKİN
12
Salih KARADAĞ
Sedat KAYA
Sedat YURTDAŞ
Selahattin CENGİZ
Selahattin ÇOBAN
Selahattin ESMER
Selahattin KATAR
Selçuk MIZRAKLI
Sema KILIÇER
Semra AZİZOĞLU
Serdar ONAT
Sertaç BUCAK
Sevgi KAVAK
Sevtap YOKUŞ
Seyfullah TEKİN
Sharro İbrahim GARİP
Sırrı SAKIK
Sidar GÜLEN
Songül CAN
Suat BÜKÜN
Suat ÖNEN
Suzan SAMANCI
Süleyman Kızıl
Şebnem KORUR FİNCANCI
Şehmus ÖZMEN
Şemsa ÖZAR
Şemsettin KOÇ
Şeref AKGÜN
Şerif DERİNCE
Şeyhmus DİKEN
Şis Yusuf BEREKATOĞLU
Şivan PERWER
Şükrü GÜLER
Tahir ELÇİ
Talat İNANÇ
Tarık Ziya EKİNCİ
Turgut TARHANLI
Uğur IŞIK
Vahap COŞKUN
Vedat ÖZÇELİK
Veysi HİZAL
Yakup GABRİEL
Yasin CEYLAN
Yaşar SARI
Yavuz ÖNEN
Yıldız CEMİLOĞLU
Yıldız UÇAR
Yılmaz ENSAROĞLU
Yiğit Ali EKMEKÇİ
Yurdusev ÖZSÖKMENLER
Yusuf KORKMAZ
Yüksel AVŞAR
Zeki EVLİYAOĞLU
Zeynep GAMBETTİ
Zozan UZUN
13
GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Geçici Madde 1- İlk Mütevelli Heyet toplantısına kadar geçici yönetim kurulu, aşağıda adları
yazılı asil ve yedek üyelerden oluşmaktadır.
Asil Üyeler:
1) Mehmet Selim ÖLÇER
2) Semra AZİZOĞLU
3) Emine Filiz BEDİRHANOĞLU
4) Mehmet KAYA
5) Sedat YURTDAŞ
6) Mehmet VURAL
7) Mahmut TOĞRUL
Yedek Üyeler:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Adnan Selçuk MIZRAKLI
Mehmet Erkan AZİZOĞLU
Mehmet DURSUN
Mehmet Mesut ÖZTÜRK
Mehmet Beşir YILMAZ
Özlem ANLI
Ramazan TUNÇ
Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde Kurucular
Kurulu’nu toplantıya çağırmakla yükümlüdür.
Geçici Madde 2- Kurucular Kurulu, Vakfın tüzel kişilik kazanmasından itibaren iki ay
içerisinde yapacağı ilk toplantı ile 25 kişiden oluşan Mütevelli Heyet’i seçer. Mütevelli Heyet
seçildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ilk toplantısını yaparak, Mütevelli Heyet
Başkanlık Divanı ile Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini seçer.
Geçici Madde 3- İş bu Vakıf Resmi Senedinin yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde tescili
için dava açmaya ve takibe, tescil işlemleri sürecinde gerekmesi halinde Vakıf Resmi Senedi
değişiklik veya düzeltme işlemlerini yaptırmaya Sedat YURTDAŞ yetkili kılınmıştır.
14

Benzer belgeler

Form ICH-09 (2008) – Request from an NGO for

Form ICH-09 (2008) – Request from an NGO for taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, ...

Detaylı

Tüzük - balev

Tüzük - balev incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek, d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yı...

Detaylı

Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Yönetmeliği

Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Yönetmeliği c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek, d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç m...

Detaylı