ETKİ FAKTÖRÜ (Impact Factor)

Yorumlar

Transkript

ETKİ FAKTÖRÜ (Impact Factor)
BİBLİYOMETRİK
GÖSTERGELER
Arş. Gör. Serhat Adem SOP
[email protected]
[email protected]
İÇERİK
ATIF ORANI (Citation Rate/Count)
•
Atıf (Citation)
•
ETKİ FAKTÖRÜ (Impact Factor)
•
Etki (Impact)
Atıf oranı/sayısı (Citation Rate/Count/Frequency)
•
Etki faktörü (Impact factor)
•
Atıf yaşı (Citation age)
•
Beklenen etki faktörü (Expected impact factor)
•
Atıf faktörü (Citation factor)
•
Yazar etki faktörü (Author impact factor)
•
Tüketim Faktörü (Consumption factor)
•
Disiplin etki faktörü (Discipline impact factor)
•
Anındalık indeksi (Immediacy index)
•
Atıf ağı (Citation network)
•
Önem İndeksi (Importance index)
•
Karşılıklı atıf (Mutual citation)
•
Dergiler arası atıf (Interjournal citation)
•
Dergi içi atıf (Intrajournal citation)
•
Dışarıdan atıf (Citation outside)
•
Ortak atıf (Cocitation)
•
Atıf Dizini (Citation index)
GÖRELİ ATIF ETKİSİ (Relative Citation Impact)
H İNDEKSİ (H Index)
G İNDEKSİ (G Index)
2
BİRİNCİ BÖLÜM
ATIF ORANI
Citation Rate
3
ATIF Citation
B çalışmasında A çalışmasına değinilmesine atıf ismi verilmektedir.
 Bu referans gösterme işlemi B çalışmasında metin içerisinde olabileceği gibi, aynı
çalışmanın son not, dipnot, kaynakça ya da referans listesinde de belirtilebilmektedir.
 Bazen referans kelimesi, atıf kelimesinin eş anlamlısı olabilmektedir.
A çalışmasının B çalışmasında dipnot olarak verildiğini varsayın.
Bunu gören bir kişi şunları söyleyebilir:
4
ATIF Citation
B çalışması A çalışmasını bir referans olarak vermektedir.
A çalışması B çalışmasından bir atıf almaktadır.
B çalışması A çalışmasına atıfta bulunmaktadır.
A çalışması B çalışmasından bir referans almaktadır.
B çalışması A çalışmasından alıntı yapmaktadır.
A çalışmasına B çalışması tarafından atıf yapılmaktadır.
B çalışmasındaki tüm referanslar yine B çalışmasından önce yayımlanmış çalışmalardır.
Bibliyometri araştırmacıları referans kavramını kullanmayarak;
• A çalışmasına B çalışması tarafından atıf yapılmaktadır.
• B çalışması A çalışmasına atıf yapmaktadır.
5
ATIF ORANI / SAYISI Citation Rate/Count/Frequency
Bir yazar, çalışma (doküman) ya da derginin, belirli
bir periyotta aldığı atıf sayısıdır.
Özellikle belirli bir dergi tarafından yayımlanan bir
grup çalışmanın aldığı atıf sayısı bir oran olarak ifade
edildiği zaman bu atıf oranı, etki faktörüne
eşdeğer bir hal almış olur.
6
ATIF YAŞI Citation age
Bir eş zamanlı eskime ölçümüdür.
A çalışması ile o çalışmada atıf yapılan kaynaklardan bir tanesi
olan X çalışması arasındaki atıf yaşı incelenirse:
(Atıf yapan çalışmanın yayım yılı) – (Atıf gösterilen çalışmanın yayım yılı) = ATIF YAŞI
A –X
yıl
yıl
=
ATIF YAŞI
7
1993 yılına ait SCI ve SSCI verilerinden yararlanılarak gerçekleştirilen
12 disipline yönelik bir çalışma…
Glänzel & Schoepflin, 1999: 41
8
ATIF FAKTÖRÜ Citation factor
Belirli bir süre zarfında…
A dergisindeki makalelerin
aldığı atıf sayısı
ATIF FAKTÖRÜ
A dergisinde yer alan
makalelerde yapılan atıf
sayısı
Atıf faktörü, bir derginin tüketim faktörünün bileşenleri arasında yer almaktadır.
Consumption Factor
9
TÜKETİM FAKTÖRÜ Consumption factor
Tüketim faktörü, bir derginin etkisini ölçmenin bir yoludur.
Tüketim faktörü = Atıf faktörü x Popülerlik Faktörü
A dergisindeki
makalelerin aldığı atıf
sayısı
A dergisindeki
makalelere atıf yapan
dergi sayısı
A dergisinde yer alan
makalelerde yapılan atıf
sayısı
A dergisindeki
makaleler tarafından
atıf verilen dergi sayısı
10
TÜKETİM FAKTÖRÜ Consumption factor
A dergisi hakkında 2012-2013 yıllarına ait şu verilere ulaşmış olalım:
• Dergide, 45 farklı dergiye ve 460 makaleye atıf yapılmıştır.
Yanovsky, 1981: 229
• Dergideki makaleler, 15 farklı dergiden toplam 125 kez atıf almıştır.
Tüketim faktörü =
15
125
x
460
45
= 0,09
11
ATIF AĞI Citation network
Bir grup yazar, çalışma, dergi ve
hatta birkaç konu alanı arasındaki
atıf ilişkisiyle oluşan bağlantılardır.
12
ATIF AĞI Citation network
Sop
4
3
1
2
Dener
Türktarhan
2
1
3
• Sop, Türktarhan’a 3 kez atıf yapmıştır.
Aşan
• Türktarhan, Sop’a 4 kez atıf yapmıştır.
6
Kozak
5
• Dener ve Türktarhan birbirlerine 2’şer kez atıf yapmışlardır.
• Aşan ise her yazara atıfta bulunmuş, ancak sadece Kozak ona atıf yapmıştır.
13
ATIF AĞI Citation network
Nous, the Journal of Philosophy, the Philosophical Review, and Mind. 1993-2013
http://philosophy.atmhs.com/2013/06/20/a-co-citation-network-for-philosophy/
14
KARŞILIKLI ATIF Mutual citation
İki yazarın birbirlerine atıf yapmaları durumudur.
Sop
4
3
1
2
Dener
Türktarhan
2
1
3
Aşan
6
Kozak
5
15
DERGİLER ARASI ATIF Interjournal citation
A dergisindeki bir makalenin B dergisindeki
bir makaleye atıf yapmasıyla oluşan
durumdur.
Bu inceleme bir grup dergi arasında
yapılırsa araştırmacı bir atıf matrisi
görseline ulaşır.
16
DERGİ İÇİ ATIF Intrajournal citation
A dergisindeki bir makalenin yine A
dergisindeki bir makaleye atıf
yapmasıyla oluşan durumdur.
Bir nevi kendine atıftır…
17
DERGİ İÇİ ATIF Intrajournal citation
Atıf yapılan dergiler
Atıf yapan dergiler
2
2
0
5
0
6
4
6
1
ATIF MATRİSİ
18
DIŞARIDAN ATIF Citation outside
Analiz edilen grubun dışında yer alan atıflardır. Burada atıf yapılan çalışma grup
içerisinde yer almaktadır. (Yani alan dışından atıf alınması)
Hicks & Potter (1991), bilimsel bilgi sosyolojisi üzerine 313 maddelik bir
bibliyografyada atıf çalışması yapmıştır. SSCI
içerisinde yapılan bu
araştırmada, bibliyografyaya yapılan atıfların bazılarının dışarıdan olduğu
anlaşılmıştır. Burada atıf yapan bazı çalışmaların ya da yazarların bilimsel
bilgi sosyolojisi alanında yayın yapmadıkları görülmüştür.
Gatten (1991), benzer duruma kütüphanecilik ve sosyoloji alanına yönelik
çalışmasında rastlamıştır.
19
ORTAK ATIF Cocitation
Y
X
İki ya da daha fazla yazarın,
çalışmanın ya da derginin aynı anda
başka bir çalışma tarafından atıf
gösterilmesiyle oluşan durumdur.
A
B
C
C
E
D
1) A ve B çalışmaları X tarafından atıf verilmiştir.
2) X ve Y çalışmaları bibliyometrik olarak birleşmektedir. Çünkü her ikisi de C’ye atıf
yapmışlardır.
20
ATIF DİZİNİ Citation index
Kullanıcılarının bir yazarı ya da belirli bir çalışmayı
arayabileceği/araştırabileceği ve o yazar ya da çalışmaya atıf yapan yazar ve
çalışmaları öğrenebileceği bir indekstir.
ISI Institute of Scientific Information
• AHCI Arts & Humanities Citation Index 
• SCI Science Citation Index 
• SSCI Social Sciences Citation Index 
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
21
İKİNCİ BÖLÜM
ETKİ FAKTÖRÜ
Impact Factor
22
ETKİ Impact
Bir çalışmanın ya da çalışma grubunun öneminin ya da etkisinin ölçümüdür.
Etki, belirli bir süre zarfında bir çalışmanın ya da çalışma
grubunun almış olduğu atıf sayısıdır. Bu nedenle, atıf oranı ile
aynı anlama gelmektedir.
23
ETKİ FAKTÖRÜ Impact factor
Bir grup çalışmanın önemi ya da etkisine yönelik bir ölçümdür.
Çalışma tarafından alınan atıf sayısı
ETKİ FAKTÖRÜ =
Grupta yer alan çalışma sayısı
24
ETKİ FAKTÖRÜ Impact factor
2013-2014 döneminde
A dergisi 20 makale yayımlamıştır.
15 atıf almıştır.
B dergisi 20 makale yayımlamıştır.
50 atıf almıştır.
C dergisi 240 makale yayımlamıştır.
300 atıf almıştır.
15 / 20 = 0.75
Yani, bu dönemde C dergisinde
50 / 20 = 2.50
yayımlanan bir makale, ortalama
1.25 atıf almaktadır.
300 / 240 = 1.25
25
ETKİ FAKTÖRÜ Impact Factor
Impact factor
Journal impact factor
Bir çalışmanın ya da çalışma grubunun öneminin ya da etkisinin
ölçümüdür.
Journal influence
Citation rate
Impact
Bir çalışmanın ya da çalışma grubunun almış olduğu atıf
sayısıdır.
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=1&journal=ANN+TOURISM+RES
26
BEKLENEN ETKİ FAKTÖRÜ Expected impact factor
Çok sayıda dergiden toplanan makaleler için yapılan bir etki faktörü
hesaplamasıdır.
Belirli bir süre zarfında yayımlanan ve belirli bir konu üzerinde yazılmış
olan makaleler üzerinde bu hesaplama yapılabilir.
!
Bu
makalelerin
beklenen
etki
faktörü
hesabı
için,
yayımlandıkları
dergilerin etki faktörü katsayılarının ortalamaları alınmaktadır.
Expected citation rate
27
YAZAR ETKİ FAKTÖRÜ Author impact factor
Tek bir yazar tarafından yapılmış olan çalışmalar için etki faktörünün
hesaplanmasıdır.
I. Yöntem
YAZAR ETKİ FAKTÖRÜ =
Yazarın çalışmalarının aldığı atıf
sayısı
Yazarın çalışmalarının sayısı
Üniversitelerdeki akademisyenlerin yayın performansı değerlendirmesi bu yolla
yapılabilir…
28
YAZAR ETKİ FAKTÖRÜ Author impact factor
II. Yöntem
SOP
(3* IA) + (2*IJ) + (4*IC)
3 makale yayımlamıştır
2
4
(3* 0,75) + (2*2,50) + (4*1,25)
2,25 + 5 + 5 = 12,5
29
DİSİPLİN ETKİ FAKTÖRÜ Discipline impact factor
Alanda (disiplin) yer alan temel dergilerin (core journals) önem derecelerini
tanımlamak için kullanılan bir ölçümdür.
Etki faktöründen farklı olarak DIF hesaplamak için, alanda yer alan yüksek
etki faktörü katsayısına sahip dergilerden en az bir tanesinin tanımlanmış
olması gerekmektedir.
30
DİSİPLİN ETKİ FAKTÖRÜ Discipline impact factor
DIF yinelenen bir ölçüm süreciyle hesaplanmaktadır.
Aşama 1
Alan için açıkça önemli olduğu anlaşılan bir ya da birkaç dergi belirlenir.
Bu dergilere atıf seti denir
Aşama 2
Alan içindeki önem derecesinden emin olmadığımız bir başka dergi daha
belirlenir. Bu derginin alandaki temel dergiler arasında olup olamayacağı
test edilir. Bu aday dergi için DIF hesaplanır.
31
DİSİPLİN ETKİ FAKTÖRÜ Discipline impact factor
Aşama 2
Atıf setinde yer alan dergilerden aday dergideki makalelere
yapılan atıf sayısı
DIF =
Aday dergideki makale sayısı
32
DİSİPLİN ETKİ FAKTÖRÜ Discipline impact factor
Aşama 3
Aday derginin DIF değerinin alt sınırdan yüksek çıkması durumunda,
bu dergi de artık atıf setine eklenir.
Aşama 4 & 5
Tekrar yeni bir aday dergi belirlenir ve 2. aşama ile 3. aşama o dergi için
yinelenir.
Tüm bu işlemler atıf setinin artık neredeyse değişmediğini görünceye kadar
sürdürülür…
33
DIŞARIDAN ATIF Citation outside
CSIF
34
DIŞARIDAN ATIF Citation outside
35
ANINDALIK İNDEKSİ Immediacy index
Bir grup çalışmanın (özellikle bir dergideki makalelerin) ne kadar çabuk
atıf aldıklarının ölçümüdür.
Dergide 2013 yılında yayımlanan makaleler üzerinden bu
yıl dergiye yapılan atıf sayısı
Anındalık indeksi =
Dergide 2013 yılında yayımlanan makale sayısı
36
ANINDALIK İNDEKSİ Immediacy index
2013 yılında
20 makale yayımlamış, 1 atıf almış
20 makale yayımlamış, 5 atıf almış
240 makale yayımlamış, 12 atıf almış
1 / 20 = 0.05
5 / 20 = 0.25
12 / 240 = 0.05
37
ANINDALIK İNDEKSİ Immediacy index
ANINDALIK İNDEKSİ = ETKİ FAKTÖRÜ
Atıf yapan makaleler ile atıf yapılan makaleler aynı yıl içinde olmalılar
38
!
ÖNEM İNDEKSİ Importance index
Önem,
Bir yazar ya da çalışmanın başka yazar ya da çalışmalar tarafından atıf
alabilme eğilimidir.
O halde,
daha önemli çalışma ya da yazarların az önemli olanlara kıyasla daha fazla atıf
alacaklarını belirtmek mümkündür.
39
ÖNEM İNDEKSİ Importance index
?
Importance = Influence
Daha çok belirli bir çalışmanın ya da yazarın diğer bir tanesi üzerindeki etkisini/tesirini ifade eder.
40
ÖNEM İNDEKSİ Importance index
Önem indeksi
Belirli bir konu alanında, bir derginin diğer bir grup dergi üzerindeki
göreceli öneminin ölçümüdür.
Önemin en açık kanıtı,
dergide yayımlanan makalelerin ne sıklıkta atıf aldıkları ve verdikleridir.
41
ÖNEM İNDEKSİ Importance index
O halde önem indeksinin hesaplanması, bir grup derginin birbirlerine atıf
verme sıklıklarının ölçülmesi anlamına gelmektedir.
Bu veriler için atıf matrisi kullanılır.
A dergisinden B dergisine yapılan atıf sayısı
Önem indeksi =
A dergisinden analiz edilen gruptaki diğer
dergilere yapılan tüm atıflar
42
ÖNEM İNDEKSİ Importance index
A
J
T
O halde A dergisinden
J dergisine önem indeksi
15/200= 0.075
200 atıf yapılmış
• 15’i J dergisine
• 125’i A, J ve T dergilerine
• 75’i dışarıdaki çalışmalara.
Bir derginin önem indeksi, derginin diğer
dergilerle arasında oluşan indekslerin
ortalaması olarak da ifade edilebilir.
43
TESİR AĞIRLIĞI Influence weight
İncelenen belirli bir konu alanında, bir derginin diğer bir grup
dergi üzerindeki göreceli tesirini/etkisini ölçmektir.
Tesir in en açık kanıtı,
dergide yayımlanan makalelerin ne sıklıkta atıf aldıkları ve verdikleridir.
44
TESİR AĞIRLIĞI Influence weight
O halde önem indeksinin hesaplanması, bir grup derginin birbirlerine atıf
verme sıklıklarının ölçülmesi anlamına gelmektedir.
Bu veriler için atıf matrisi kullanılır.
A dergisinden B dergisine yapılan atıf sayısı
Tesir Ağırlığı =
B dergisinden, analiz edilen gruptaki
diğer dergilere yapılan tüm atıflar
45
TESİR AĞIRLIĞI Influence weight
Atıf yapan dergiler
Annals
Atıf yapılan dergiler
TOPLAM
TOPLAM
15
7
20
42
8
2
12
22
7
3
5
15
30
12
37
79
J. Travel M.
8/12 = 0,667
Bir derginin tesir ağırlığı, derginin diğer
dergilerle arasında oluşan ağırlıkların
ortalaması olarak da ifade edilebilir.
46
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖRELİ ATIF ETKİSİ
Relative Citation Impact
47
GÖRELİ ATIF ETKİSİ Relative Citation Impact
Genellikle ülkelere yönelik bir karşılaştırma yapmak için kullanılan göstergedir.
Bir ülkenin aynı zaman aralığında bir konu alanındaki yayın
başına ortalama atıf oranı
Göreli Atıf Etkisi =
İlgili alanda dünyadaki yayın başına ortalama atıf oranı
48
GÖRELİ ATIF ETKİSİ Relative Citation Impact
>
Göreli atıf etkisi =
<
1
Alanda dünya ortalamasının üstünde atıf elde edilmekte
Alanda dünya ortalaması ile aynı düzeyde atıf elde edilmekte
Alanda dünya ortalamasının altında atıf elde edilmekte
Braun1999: 428; Katz 2000: 24
Al, 2008
Farklı alanlarda ve farklı zamanlarda yapılan değerlendirmelerde, ABD’nin göreli
atıf etkisinin 1’den büyük olduğu bulunmuştur.
49
GÖRELİ ATIF ETKİSİ Relative Citation Impact
Göreli atıf etkisi ile bazı bibliyometrik göstergeler arasında ilişki olduğu
görülmektedir.
Al, 2008
Örneğin, bir çalışmada kendine atıf oranı yüksek olan ülkelerin göreli
atıf oranının düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Glänzel, Thijs ve Schlemmer 2004:75
50
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
H İNDEKSİ
H Index
51
H İNDEKSİ H-index
h-indeksi, çeşitli atama ya da ödüllendirme işlemlerinde mümkün olduğunca
adil ölçütler geliştirme çabalarının sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır.
Sadece bir bilim insanının değil, bir grup akademisyenin, bir
bölümün, üniversitenin ya da ülkenin verimlilik ya da etki
değerlendirilmesi h-indeksi ’yle uygulanabilmektedir.
h-indeksi araştırmacıların atıf dizinleri kapsamındaki bilimsel faaliyetlerini
değerlendiren ve araştırmacılar arasında sıralama yapan bir ölçüttür.
Al, 2008
52
H İNDEKSİ H-index
1. Atıf dizinleri kapsamındaki dergilerde yapılan
her bir yayına, atıf dizinleri kapsamında yapılan
atıf sayıları bulunur.
2. Yayınlar en çok atıf alandan en az atıf alana
kadar sıralanır.
3. Yayın sayısı ile atıf sayısı için yatay ve dikey
eksenlere gelecek şekilde noktalar yerleştirilir.
4. Bu noktalardan geçen bir eğri çizilir.
5. Grafiğe bir açıortay çizilir.
6. Açıortay çizgisi ile eğrinin kesişim noktasının
yatay ya da dikey eksendeki izdüşümüne bakılır
(burası h-indeksini verir).
Al, 2008
Hirsch (2005)
53
H İNDEKSİ H-index
• Dönemsel bir ayrım söz konusu olmayıp, bilim yaşamı daha uzun araştırmacıların h-indeksi
daha yüksek çıkabilmektedir.
Bornmann, Mutz ve Daniel 2008: 831
• Farklı disiplinlerdeki araştırmacılar birbirleriyle karşılaştırılmamalıdır.
• Toplam
atıf
sayısı
dikkate
alınmaksızın
salt
h-indeksine
bakarak
araştırmacıların
değerlendirilmesi…
Al, 2008
54
H İNDEKSİ H-index
ÖRNEK
• B kişisinin aldığı en yüksek atıf 35, diğer
yayınlarına yapılan atıflar da 20-35 arasında olsa
dahi, 20 tane yayını 20'nin üzerinde atıf almış
ise,
B
araştırmacısının
olmaktadır.
da
h-indeksi
Al, 2008
• 200 yayın yapan A kişisinin bir yayını 500, bir
yayını 450, diğer yayınları 250, 150, 100 vb.
şeklinde atıflar almıştır. Sadece 20 yayını, 20
ve üzeri atıf almışsa; bu kişinin h-indeksi 20
olmaktadır.
20
55
BEŞİNCİ BÖLÜM
G İNDEKSİ
G Index
56
G İNDEKSİ G-index
g-indeksi, h-indeksinin geliştirilmesi sonucu ortaya konulmuş bir göstergedir.
h-indeksinin yüksek atıf almış yayınların yarattığı etki düzeyine duyarlı
olmamasından hareketle geliştirilen g-indeksi, toplam olarak  ya da
daha fazla atıf almış g adet yayını tanımlamaktadır.
Egghe, 2006:132
Al, 2008
57
27 tane makale 27 ve üzeri adet atıf almış
G İNDEKSİ G-index
r = makale sıra sayısı
58
G İNDEKSİ G-index
Egghe (2006:143) g-indeksinin h-indeksi ile birlikte kullanımını
önermektedir…
g/h oranının yüksekliği, araştırmacının başarısını
gösteren bir değerdir.
59
Kaynaklar
Al, U. (2008). Türkiye'nin Bilimsel Yayın Politikası: Atıf Dizinlerine Dayalı Bibliyometrik Bir Yaklaşım. (Scientific Publication Policy of
Turkey: An Approach to Based on Citation Indexes). (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Bornmann, L., Mutz, R. & Daniel, H.-D. (2008). Are There Better Indices for Evaluation Purposes than the H Index? A Comparison of
Nine Different Variants of the H Index Using Data from Biomedicine. Journal of the American Society for Information
Science and Technology, 59(5), 830-837.
Braun, T. (1999). Bibliometric Indicators for the Evaluation of Universities – Intelligence from the Quantitation of the Scientific
Literature. Scientometrics, 45(3), 425-432.
Diadato, V. (1994). Dictionary of Bibliometrics. New York: The Haworth Press.
Egghe, L. (2006). Theory and Practise of the G-Index. Scientometrics, 69(1), 131-152.
Hirsch, J.E. (2005). An Index to Quantify an İndividual’s Scientific Research Output. PNAS, 46 (102), 16569-16572.
Hirst, G. & Talent, N. (1977). Computer Science Journals – An Iterated Citation Analysis. IEEE Transactions on Professional
Communication PC20, 233-238.
Gatten, J. N. (1991). Paradigm Restrictions on Interdisciplinary Research into Librarianship. College
575-584.
and Research Libraries, 52,
60
Kaynaklar
Glanzel, W. & Schoepflin, U. (1999). A Bibliometric Study of Reference Literature in the Sciences and Social Sciences. Information
Processing and Management, 35, 31-44.
Glanzel W., Thijs B. & Schlemmer B. (2004). Bibliometric Approach to the Role of Author Self-Citations in Scientific Communication
Scientometrics, 59 (1), 63-77.
Hicks, D. & Potter, J. (1991). Sociology of Scientific Knowledge: A Reflexive Citation Analysis, or Science Disciplnes and Disciplining
Science. Social Studies of Sceince, 21, 459-501.
Katz, J. S. (2000). Scale-independent Indicators and Research Evaluation. Science and Public Policy, 27(1), 23-36.
Yanovsky, V. I. (1981). Citation Analyis Significance of Scientific Journals. Scientometrics, 3, 223-233.
http://philosophy.atmhs.com/2013/06/20/a-co-citation-network-for-philosophy/
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=1&journal=ANN+TOURISM+RES
61
BİBLİYOMETRİK
GÖSTERGELER
Arş. Gör. Serhat Adem SOP
[email protected]
[email protected]

Benzer belgeler

Thomson Reuters WoS Dergi Seçim Süreci

Thomson Reuters WoS Dergi Seçim Süreci atıf almak bile çok uzun zaman alabilir. Bu nedenle editörler değerlendirme sürecinde bu faktörleri de göz önüne almaktadır. Atıf analizleri en az iki düzeyde gerçekleştirilmektedir. Derginin kendi...

Detaylı