Commerzbank Sunumu - Turkey MSME Finance Facility

Yorumlar

Transkript

Commerzbank Sunumu - Turkey MSME Finance Facility
Commerzbank AG
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch
Uluslararası Kurumsal Müşteriler Ekibi
Team International Corporate Clients
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
Program
Agenda
1.
Dünümüz ve Bugünümüz
History and Presence
2.
Uluslararası Faaliyetlerimiz
Commerzbank worldwide
3.
Örgütsel Yapımız
Structure of Commerzbank
4.
Frankfurt Şubesi
Frankfurt/Main Branch
5.
Frankfurt‘ta görülecek yerler
Sites in Frankfurt/Main
6.
Uluslararası Kurumsal Müşteriler Ekibi
Team International Corporate Clients
7.
Bütünsel İlişkiler Yaklaşımımız
Holistic Relationship Approach
8.
Misyonumuz
Employees’ Mission Statement
9.
Görev Paylaşımımız
Division of Market
10.
İletişim Bilgilerimiz
Contact Details
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
1
Program
Agenda
11.
Fotoğraflar
Pictures
12.
Disclaimer
Disclaimer
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
2
Uluslararası alanda etkin ticari bir banka olma yolunda (1)
Commerzbank’s way to a worldwide operating commercial bank
1870 yılında “Commerz- und Discontobank“ (Ticaret ve İskonto Bankası) olarak kurulduk
Established in Hamburg 1870 as ”Commerz- und Discontobank“
1873 yılında ilk yabancı yatırımı gerçekleştirdik: London and Hanseatic Bank, Londra
In 1873, first foreign investment: London and Hanseatic Bank, London
1900’lerin başlarında faaliyetlerimiz ağırlıklı olarak Berlin odaklı idi
As of around 1900: business focussed increasingly on Berlin, became one of Germany’s leading major banks with an
extensive branch network.
Almanya, Kuzey Avrupa ve Avusturya-Macaristan ve Rus Krallıkları adına devlet ve belediye
tahvilleri ihraç ettik
Placement of governmental and municipal bonds for German and North European issuers and for the Austrian-Hungarian
and Russian Empires
1967 yılında Londra’da International Commercial Bank’ı ve New York Temsilciliğini açtık
(1971 yılında şube oldu)
In 1967: International Commercial Bank, London and representative office in New York (branch 1971)
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
3
Uluslararası alanda etkin ticari bir banka olma yolunda (2)
Commerzbank’s way to a worldwide operating commercial bank
1970 yılından itibaren idari faaliyetler Frankfurt a kaydırıldı, Frankfurt 1990 yılında idari
merkezimiz oldu
From 1970 onwards: administrative activities shifted to Frankfurt am Main, legal domicile since 1990
1979 yılından beri Singapur’da (1990 yılında Şube oldu) ve 1995 yılından beri de
Johannesburg Şubesi’nde faaliyet göstermekteyiz
Since 1979 in Singapore (Branch 1990); Johannesburg Branch* since 1995
1980’li yıllarda Paris, Brüksel, Madrid ve Barcelona şubeleri açıldı
During 1980’s: branches in Paris, Brussels, Madrid and Barcelona
2009 yılında Commerzbank ve Dresdner Bank birleşti ve yeni ismi Commerzbank
In 2009: Merger of Commerzbank and Dresdner Bank into the new Commerzbank
1922/23 enflasyon yıllarında dolaşımda olan bir
banknottan kesit
* bu yıl temsilciliğe çevrilmesine karar verildi
Bank-note band from the inflation years, around
1922/23
* After 13 years Commerzbank closed Johannesburg Branch by end of 2008. Currently there are five representative offices in Afrika (Addis Abeba, Cairo, Lagos, Tripoli
and Johannesburg).
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
4
Uluslararası alanda etkin ticari bir banka olma yolunda (3)
Commerzbank’s way to a worldwide operating commercial bank
Büyük Yurtdışı İştiraklerimiz
Budapeşte, Dublin, Hong Kong, Lüksemburg, Moskova, New York, Singapur, Kiev ve Varşova
Major foreign holdings
in Budapest, Dublin, Hong Kong, Luxembourg, Moscow, New York, Singapore, Kiev and Warsaw
Bazı Avrupa Yurtdışı Şubelerimiz
Avustuvya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Italya, Lüksemburg, Hollanda, Slovakya, İspanya, Isviçre ve
Ingiltere
Several European foreign branches
in Austria, Belgium, Czech Republic, France, Italy, Luxembourg, Netherlands, Slovakia, Spain, Switzerland and UK
Yurtdışı Subeler
ABD (New York), Asya (Beijing, Hong Kong, Şangay, Singapur, Tianjin, Tokyo) ve Orta Doğu (Dubai)
Branches worldwide
USA (New York), Asia (Beijing, Hong Kong, Shanghai, Singapore, Tianjin, Tokyo) and Middle East (Dubai)
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
5
Uluslararası alanda etkin ticari bir banka olma yolunda (4)
Commerzbank’s way to a worldwide operating commercial bank
Uluslararası Temsilcilikler
Afrika, Asya-Pasifik Okyanusu, Dogu Avrupa, Latin Amerika, Orta Dogu, Güney Amerika, Güneydogu Asya
ve ABD
Representative offices all over the world
in Africa, Asia-Pacific Region, Eastern Europe, Latin America, Middle East, South America, South East Asia and USA
1920’den önce
1980’lerden sonra
1920’den sonra
15.08.2008’ten sonra
1940
From 15.01.2010
1952
1972
Commerzbank logoları – kuruluşundan bugüne kadar
Commerzbank's logos - from its formation up to the present
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
6
Rakamlarla Commerzbank (1)
Highlights of Commerzbank Group today
Bilanço Büyüklüğü: 661.8 milyar €
Balance-Sheet Total: 661.8 bn €
Ödenmiş sermaye: 24.8 milyar €
Equity: 24.8 bn €
Faaliyetler Maliyet / Getiri oranı: 80.8 %
Cost/Income Ratio in Operating Business: 80.8 %
Faaliyet Kârı / Ödenmiş Sermaye Oranı: 1.7 %
Operating Return on Equity: 1.7 %
Net faiz geliri: 6,724 mio €
Net Interest Income: 6,724 m €
Faaliyet Kârı: 507 mio €
Martin Blessing, Chairman of the Board of Managing Directors
Operating Profit: 507 m €
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
7
Rakamlarla Commerzbank (2)
Highlights of Commerzbank Group today
Vergi öncesi kâr : 507 mio €
Pre-Tax Profit: 507 m €
Konsolide Kâr : 638 m €
Consolidated Surplus: 638 m €
Ratinglerimiz
Current Ratings
Moody’s Investors Service, New York: A2/P-1
Standard & Poor’s, New York: A/A-1
Fitch Ratings, London: A/F1
Çalışan Sayısı
Employees
Toplam 58.160
/
yurtdışı 13.686
58.160 total / 13.686 abroad
Kaynak: Faaliyet Raporu 2011
Source: Annual Report 2011
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
8
Uluslararası Ağımız
Commerzbank worldwide
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
9
Önde gelen yabancı iştiraklerimiz, yurtdışı şubelerimiz ve temsilciliklerimiz
Major foreign holdings, Foreign branches & Representative offices
Major
Majorforeign
foreignholdings
holdings/ /önde
öndegelen
gelenyabancı
yabancı
iştiraklerimiz
iştiraklerimiz
BRE
BREBankSA,
BankSA,Warsaw
Warsaw
Commerzbank
CommerzbankCapital
CapitalMarkets
MarketsCorporation,
Corporation,New
NewYork
York
Commerzbank
Commerzbank(Eurasija)
(Eurasija)SAO,
SAO,Moscow
Moscow
Foreign
Foreignbranches
branches/ /yurtdışı
yurtdışışubelerimiz
şubelerimiz
Amsterdam
Amsterdam——Barcelona
Barcelona——Beijing
Beijing——Bratislava
Bratislava——Brno
Brno(office)
(office)——Brussels
Brussels
——Dubai
—
Hong
Kong
—
Hradec
Kralove
(office)
—
Kosice
Dubai — Hong Kong — Hradec Kralove (office) — Kosice(office)
(office)——
London
London——Luxembourg
Luxembourg——Madrid
Madrid——Moscow
Moscow——Milan
Milan——New
NewYork
York——Ostrava
Ostrava
(office)
—
Paris
—
Plzen
(office)
—
Prague
—
Saint
Petersburg
—
Shanghai
(office) — Paris — Plzen (office) — Prague — Saint Petersburg — Shanghai——
Singapore
Singapore——Tokyo
Tokyo——Tianjin
Tianjin——Warsaw
Warsaw—Vienna
—Vienna——Zurich
Zurich
Commerzbank
CommerzbankEurope
Europe(Ireland),
(Ireland),Dublin
Dublin
Commerzbank
CommerzbankInternational
InternationalS.A.,
S.A.,Luxembourg
Luxembourg
Commerzbank
Commerzbank(South
(SouthEast
EastAsia)
Asia)Ltd.,
Ltd.,Singapore
Singapore
Commerzbank
CommerzbankZrt.,
Zrt.,Budapest
Budapest
Erste
ErsteEuropäische
EuropäischePfandbriefPfandbrief-und
undKommunalkreditbank
Kommunalkreditbank
AG,
Luxembourg
AG, Luxembourg
Joint
JointStock
StockCommercial
CommercialBank
BankForum,
Forum,Ukraine
Ukraine
Representative
Representativeoffices
offices/ /temsilciliklerimiz
temsilciliklerimiz
Addis
AddisAbaba
Ababa——Almaty
Almaty——Ashgabat
Ashgabat——Baku
Baku——Bangkok
Bangkok——Beirut
Beirut——
Belgrade
Belgrade——Brussels
Brussels—Bucharest
—Bucharest——Buenos
BuenosAires
Aires——Caracas
Caracas——Cairo
Cairo——
Dhaka
—
Dubai
—
Ho
Chi
Minh
City
—
Hong
Kong
—
Istanbul
—
Jakarta
Dhaka — Dubai — Ho Chi Minh City — Hong Kong — Istanbul — Jakarta——
Johannesburg
Johannesburg——Kiev
Kiev——Kuala
KualaLumpur
Lumpur——Lagos
Lagos——Luanda
Luanda——Melbourne
Melbourne——
Milan
—
Minsk
—
Moscow
—
Mumbai
—
New
York
—
Novosibirsk
Milan — Minsk — Moscow — Mumbai — New York — Novosibirsk——Panama
Panama
City
—
Riga
—
São
Paulo
—
Santiago
de
Chile
—
Seoul
—
Shanghai
City — Riga — São Paulo — Santiago de Chile — Seoul — Shanghai——
Singapore
Singapore——Taipei
Taipei——Tashkent
Tashkent——Tripoli
Tripoli——Zagreb
Zagreb
Ağ/Buğlantilar:
Network/contacts:
Profesyonel ihracat finansmani da dahil olmak üzere uluslararası ticarette yerinde destek
On-site support in foreign business, including professional export financing
Almanya’da ve yurtdışında güçlü iştirakler, grup şirketleri ve işbirliği ortaklıkları
Strong subsidiaries, holdings and cooperation partners in Germany and abroad
Yurtdışında etkin yaklaşık 14.000 çalışan
About 14.000 employees abroad
Dünya çapında 15 milyondan fazla müşteri
More than 15 million customers worldwide
7.000 den fazla muhabir banka
Around 7.000 correspondent banks around the globe
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
10
Commerzbank Grubu’nun Örgütsel Yapısı
Structure of Commerzbank Group
Central and Eastern
Europe
Corporates
& Markets
Client Relationship
Management
Commercial Real Estate
Germany
SME Germany I
Central and Eastern
Europe Holding/
Subsidiaries & Branches
Corporate Finance
SME Germany II
BRE Bank SA
Commercial Real Estate
Abroad
CB Eurasija
Equity Markets &
Commodities
Credit
Large Corporates
Germany
Risk Management
Fixed Income
Employee Integration
Financial Institutions
Risk Management
Corporates International
Private Customers
Mittelstandsbank
Private and Business
Customers
Corporate Banking
Wealth Management
Direct Banking
Asset Based
Finance
Real Estate Asset
Management
Ship Finance
Research
Risk Management
Sales
Risk Management
Public Finance
Risk Management
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
11
Commerzbank Yurtiçi Örgütü
Structure of Commerzbank in Germany
18
Bölgesel Şubeler
88
Yakın alan Şubeler
56
Yerel Şubeler
Kurumsal Bankacılığa bağlı toplam
150 şube
Almanya’nın en büyük ikinci kredi kuruluşu
Biggest German credit institution for Mid Caps and leading bank
on the German market
Commerzbank Frankfurt Genel Müdürlük Binası
Headquarters of Commerzbank in Frankfurt/Main
Ülke çapında Uluslararası Kurumsal Müşterileri
için faliyet gösteren Frankfurt’ta yerleşik ekibimiz
Nationwide operating Team International Corporate Clients
uniquely located in Frankfurt/Main
•
Ingiliz Mimar Norman Foster tarafından tasarlanmıştır.
Designed by British architect Norman Foster
•
Dünyanın ilk ekolojik gökdeleni, 1997’de tamamlanmıştır.
•
300 metre yüksekliğinde Avrupa‘nın en yüksek ticari binası
World’s first ecological skyscraper, completed in 1997
Tallest commercial building in Europe at a height of 300 meter
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
12
Frankfurt/Main – Avrupa Birliği içinde mükemmel bir yerleşim yeri
Frankfurt/Main - An excellent location within the European Union
Avrupa’nın kalbinde yer alan Frankfurt/M kenti mükemmel bir altyapı sunmakta olup Avrupa’nın en büyük
havaalanlarından birine sahiptir. Avrupa Merkez Bankası ve birçok önde gelen bankanın genel müdürlük
birimleri bu kentte bulunmaktadır.
Frankfurt/Main is located right in the heart of Europe offering an excellent infrastructure with one of the biggest airports in Europe. The European
Central Bank and many leading banks have their headquarters located in the city.
Güvenli ve istikrarlı bir ekonomik ortam ile son derece gelişmiş Tek Birimli (Avro) Ödeme Alanı (SEPA)
Avrupa Birliği’ni şekilendiren unsurlardandır.
The European Union is characterised by a secure and stable economic environment and a Single Euro Payments Area (SEPA) which is highly
sophisticated.
Frankfurt/M Şubesi hizmetlerini artan sayıdaki uluslararası müşterilerinin ihtiyaçlarına göre
yeniden şekillendirmektedir.
The Frankfurt/Main Branch adjusts its services to the needs of the growing number of international clients.
– Toplam müşteri sayısı:
> 2.000
– Toplam Kurumsal Müşteri İlişki Yöneticisi:
28
– Bunların toplam asistanları
11
– Uzmanlar:
90
– Uluslararaı kurumsal müsteriler:
400
– Uluslararaı kurumsal müsterilere ait Kurumsal Müşteri İlişki Yöneticisi :
4
– Uluslararaı kurumsal müsteriler ile ilgili asistanlar:
2
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
13
Frankfurt’ta görülecek yerler
Sights in Frankfurt / Main
Frankfurt Skyline
Commerzbank Arena
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
The Römer – Town Hall of Frankfurt
Pauls Church
Cathedral
14
Uluslararası Kurumsal Bankacılık Ekibi – Giriş
Team International Corporate Clients - Introduction
Commerzbank, uluslararası kurumsal bankacılık müşterilerine özel hizmet sunabilmek için,
Uluslararası Kurumsal Bankacılık Ekibi’ni kurdu. Ekip özellikle Uluslararası Kurumsal Bankacılık
müşterilerine hizmet veren iyi eğitilmiş üyelerden oluşmaktadır.
Commerzbank has established a highly skilled team “International Corporate Clients”, which is catering the special needs of clients abroad
Ekibin ana görevi Commerzbank’ın hizmet yelpazesini yabancı kurumsal müşterilerinin özel koşullarını
ve müşterilerin kendi piyasa koşullarını gözeterek onlara sunmakta odaklanmıştır.
Their main task is focused on providing a “tailor made” product range to international corporate clients taking into consideration the special
requirements and circumstances of their respective domestic markets.
Kurumsal Müşteri İlişki Yöneticileri bu konuda çok iyi egitim almış ve uzmanlaşmış asistanlar
tarafından desteklenmektedir.
The Relationship Managers are supported by highly qualified and specialised Assistants.
Uluslararası Kurumsal Müşteriler Ekibi en gelişmiş iletişim kanallarını kullanarak ve en iyi destek ve
danışmanlık fonksiyonları ile donatılarak müşteri avantajı yaratacak şekilde tasarlanmıştır.
Through this we create a customer advantage by implementing better communication channels and by achieving a better support and
consulting functions.
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
15
Uluslararası Kurumsal Bankacılık Ekibi – gelecekteki yetkin iş ortağınız
Team International Corporate Clients - A competent prospective partner
Uluslararasi kurumsal bankacilik ekibinin yetkisi
Competences of Team International Corporate Clients
Ağ / Bağlantılar
Kültür/ Dil
Müşteri ilişkilerinde uzmanlık / Ürün Bilgisi
Network / Contacts
Culture / Language
Relationship Expertise / Product Know-How
Önde gelen yurtdışı
birimlere bağlantı
Network to main and foreign
units worldwide
(Major foreign holdings / Foreign
branches / Representative
offices)
Ülkelere özgü özel
kurumlarla yakın temaslar
Close contacts to countryspecific associations,
co-operation partners and
correspondent banks
Team International Corporate Clients
Kültürel farklılıklar
hakkında bilgiler
Knowledge of cultural
particularities
Yabancı piyasalar
hakkında derin bilgiler
Profound knowledge of foreign
markets
Yabancı şirketlerin iç
piyasada ve yurtdışında
karşılaştıkları zorluklar
Broad knowledge of challenges
which foreign companies face
on their domestic markets and
abroad
İngiliz Diline ek olarak:
Fransız, Ispanyol, İtalyan
ve Rus Dilleri
Language skills,
i.e. in addition to English also
French,
Spanish and Italian
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
Yurtdışı tecrübesi olan
yüksek vasıflı personel
Highly skilled staff with various
international experiences
Dış birimler ile müşterek
ilişkiler konusunda geniş
tecrübe
wide experience of joint
relationship management with
foreign units
Gerektiğinde hazır olan
profesyonelce hazırlanmış
ticari çözümler
Professionally tailored business
solutions on time
Ilgili bölümlerdeki
uzmanlarımıza ulaşmada
kolaylık sağlayan kısa
iletişim yolları
short communication lines to
our specialists in related
divisions
16
Misyonumuz
Müsterilerimizin gereksinimlerine ve beklentilerine odaklanmak
Employees’ Mission Statement - Focusing on the requirements and expectations of our customers
İŞ ORTAKLIĞI / BUSINESS PARTNERSHIP
MÜSTERİYİ ANLAMAK / UNDERSTANDING CUSTOMERS
Taahhütlerin kalıcılığı
Kalıcı, uzman yönetimi
Permanence of the commitment
On-going, expert management
Pazarda sabit bir yer edinmek
Taleplerle uyumlu etkin temaslar
Sound market presence
Pro-active contact in line with requirements
Sıkı Ticari İş İlişkileri
Bireysel yönetim
Close business relationship
Individual management
SEKTÖRÜ VE PIYASAYI TANIMAK / SECTOR &MARKET EXPERTISE
GÜVENİLİR İŞLEM / RELIABLE PROCESSES
Sektörlere ve piyasalara yatkınlık
Güvenilir ve esnek süreçler
Familiarity with sectors and markets
Reliable and flexible processes
Uluslararası seviyede öncü
Mükemmel bilgi akışı ve iç ağ
String puller at international level
Excellent information flow and internal
networking
Etkin karar alma süreçleri
Efficient decision-making processes
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
17
Müşteri İlişkileri Müdürleri görev bölgesi paylaşımı
Team International Corporate Clients - Division of Markets by Relationship Manager
Christian Hecker
Johannes Drinkut
Thomas Huth
Gordon Kaiser
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
18
Team International Corporate Clients - İletişim Bilgileri (1)
Management Level
Position / Görevi
Title / Ünvanı
Mr. Jürgen Schmieding
Head of Corporate Banking
Frankfurt/Main Region
Executive Vice President
Mr. Klaus-Wilhelm Walter
Head of Corporate Banking
Frankfurt/Main Branch
Senior Vice President
Mr. Holger Ehrsam
Head of International Corporate Clients
Frankfurt/Main Branch
Senior Vice President
Position / Görevi
Phone / e-Mail
Mr. Christian Hecker
Relationship Manager
+49 69 136 41901
[email protected]
Mr. Johannes Drinkut
Relationship Manager
+49 69 136 47159
[email protected]
Mr. Thomas Huth
Relationship Manager
+49 69 136 23509
[email protected]
Yönetim seviyesi
Languages / konuştuğu diller
Relationship Managers
Kurumsal müşteri ilişki
yöneticileri
Mr. Gordon Kaiser
Team International Corporate Clients
Relationship Manager
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
Languages / konuştuğu diller
+49 69 136 28104
[email protected]
19
Team International Corporate Clients - İletişim Bilgileri (2)
Assistant
Relationship Managers
Position
Phone / e-Mail
Mr. Michal Wajda
Assistant Relationship Manager
+49 (0)69 136 28178
[email protected]
Mr. Christian Voitl
Assistant Relationship Manager
+49 69 136 28178
[email protected]
Specialists / Uzmanlar
Banking Service
Phone / e-Mail
Ms. Sabine Chudy
Cash Management & International
Business
+49 69 136 57248
[email protected]
Mr. Jörg Hild
Cash Management & International
Business
+49 69 263 52308
[email protected]
Ms. Simone Mrasek
Interest, Currency & Liquidity
Management
+49 69 136 80037
[email protected]
Ms. Sonja Caspary-Stolz
Interest, Currency & Liquidity
Management
+49 (0)69 136 43533
[email protected]
Mr. Mustafa Sen
Interest, Currency & Liquidity
Management
+49 69 136 29288
[email protected]
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
Languages / konuştuğu diller
Languages / konuştuğu diller
20
Disclaimer
This presentation has been prepared and issued by Commerzbank AG. This publication is intended for professional and
institutional customers.
Any information in this presentation is based on data obtained from sources considered to be reliable, but no representations or
guarantees are made by Commerzbank Group with regard to the accuracy of the data. The opinions and estimates contained
herein constitute our best judgement at this date and time, and are subject to change without notice. This presentation is for
information purposes, it is not intended to be and should not be construed as an offer or solicitation to acquire, or dispose of any
of the securities or issues mentioned in this presentation.
Commerzbank AG and/or its subsidiaries and/or affiliates (herein described as Commerzbank Group) may use the information in
this presentation prior to its publication to its customers. Commerzbank Group or its employees may also own or build positions
or trade in any such securities, issues, and derivatives thereon and may also sell them whenever considered appropriate.
Commerzbank Group may also provide banking or other advisory services to interested parties.
Commerzbank Group accepts no responsibility or liability whatsoever for any expense, loss or damages arising out of, or in any
way connected with, the use of all or any part of this presentation.
Copies of this document are available upon request or can be downloaded from www.commerzbank.com/aktionaere/index.html
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
21
Commerzbank AG, Frankfurt/Main Branch
Team International Corporate Clients
Fax
Mail
Web
+49 (0)69 / 136 51987
[email protected]
www.commerzbank.com
Team International Corporate Clients
Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch 2012
Regional Branch Frankfurt am Main
Gallusanalge 2
60329 Frankfurt am Main
www.commerzbank.de