adrenal kitlelerde transperitoneal yaklaşımla laparoskopik

Yorumlar

Transkript

adrenal kitlelerde transperitoneal yaklaşımla laparoskopik
ADRENAL KİTLELERDE
TRANSPERİTONEAL YAKLAŞIMLA
LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİ
DENEYİMİMİZ
Dr. Ebru Esen, Dr. S. İlksen Başçeken,
Prof. Dr. Seher Demirer, Prof. Dr. Tuğbay Tuğ,
Prof. Dr. Selçuk Hazinedaroğlu, Prof. Dr. Savaş Koçak,
Prof. Dr. Semih Baskan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Laparoskopik adrenalektomi (LA), ilk olarak 1992 yılında Gagner tarafından uygulanmış, günümüze kadar gelişerek adrenal kitlelerin cerrahi tedavisinde tercih edilen yöntem olmuştur
Gagner M, Lacroix A, Bolte E. Laparoscopic adrenalectomy in Cushing’s syndrome and pheochromocytoma. N Engl J Med 1992;327:1033.
Gill IS. The case for laparoscopic adrenalectomy. J Urol 2001;166:429‐36.
• Başlıca üstünlükleri: kısa yatış süresi, postoperatif ağrının az olması, çabuk iyileşme, iyi kozmetik görünüş ve düşük komplikasyon oranları
• Adrenal beze yaklaşım; lateral transabdominal
lateral retroperitoneal anterior transabdominal
posterior retroperitoneal
• En sık tercih edilen teknik: lateral transperitoneal yaklaşım
Del Pizzo JJ. Transabdominal laparoscopic adrenalectomy. Curr Urol Rep 2003;4:81‐6.
McKinlay R, Mastrangelo Jr MJ, Park AE. Laparoscopic adrenalectomy: indications and technique. Curr Surg 2003;60:145‐9. • Bu çalışmamızda adrenal bezin benign ve malign hastalıklarında lateral transperitoneal yaklaşım ile laparoskopik adrenalektomi deneyimlerimiz sunulacaktır
• 2000‐ 2010 yılları arasında kliniğimizde yapmış
olduğumuz 64 laparoskopik adrenalektomi vakası
( 69 işlem) retrospektif olarak incelendi
• Hastalara semilateral dekübit pozisyonu verildi
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER
Cinsiyet
Kadın
40
Erkek
24
Ortalama yaş
50.29 ( 26- 80)
LOKALİZASYON
Unilateral
59 ( % 92.18)
Sağ
29
Sol
30
Bilateral
5 ( % 7.81)
PREOPERATİF TANILAR
Hasta sayısı
Cushing Sendromu
20
İnsidentaloma
16
Seks Steroidi Salgılayan Adenom
7
Feokromasitoma
6
Primer Hiperaldosteronizm
5
Cushing Hastalığı
2
Diğer ( metastaz, kist, NET, karsinom)
8
Toplam
64
AÇIK CERRAHİYE DÖNÜŞ
Kitle boyutu
3 ( % 4.68)
Kanama
1 ( % 1.5)
Vena kava invazyonu
1 ( % 1.5)
Toplam
5 ( % 7.8)
KOMPLİKASYONLAR
Kanama- Transfüzyon
2 ( % 3.1)
İntraabdominal Apse
2 ( % 3.1)
Pnömotoraks
1 ( % 1.5)
Toplam
5 ( % 7.7)
ORTALAMA KİTLE BOYUTU
Patolojik İnceleme Sonucu
6.49 x 5.63 cm
POSTOPERATİF YATIŞ SÜRESİ
3.6 gün ( 2- 33 gün)
PATOLOJİK TANI
Adenom
32
Adrenal Korteks Hiperplazisi*
14
Feokromasitoma
7
Psödokist
4
Karsinom
3
Metastaz
3
Hematom
2
Epitelyal Kist
1
Myelolipom
1
Nöroendokrin Tümör
1
Nodül**
1
Toplam
69
* 5 hastada bilateral hiperplazi
** patolojik tanı nodül olarak belirtilmiştir
• Lateral transperitoneal teknik, açık cerrahiye göre pnömoperitoneum oluşturulması ile geniş bir alanda çalışma imkanı sunmakta
• Laparoskopik adrenalektominin güvenliği ve etkinliği günümüzde tartışmasız
• Açık ve laparoskopik cerrahiyi kıyaslayan çalışmalarda laparoskopik yaklaşım altın standart olarak kabul edilmiştir • Henry ve arkadaşlarının ≤ 4cm ve 4‐ 12cm boyutundaki kitleleri kıyaslayan çalışmasında 2 grup arasında laparoskopik cerrahi uygulanması açısından anlamlı fark olmadığı ve büyük kitlelere de güvenle laparoskopi uygulanabileceği saptanmıştır
• Gagner ve arkadaşlarının çalışması da bu sonucu desteklemektedir
• Bizim çalışmamızda da benzer sonuçlar elde ettik
Henry JF, Defechereux T, Gramatica L, et al. Should laparoscopic approach be proposed for large and/or potentially malignant adrenal tumors? Langenbecks Arch Surg 1999;384:366.
Gagner M, Pomp A, Heniford BT, et al. Laparoscopic adrenalectomy: Lessons learned from 100 consecutive procedures. Ann Surg 1997;226:238.
• Açık cerrahiye dönüş, hastanede kalış süresi ve komplikasyon oranlarımız diğer klinik çalışmalarla benzerdir
• Ancak laparoskopik cerrahi için hasta seçimi önemlidir. Genelde lokal tümör invazyonu ve büyük tümörü olanlarda açık cerrahi yaklaşımlar daha uygundur
• Büyük tümör tanımı cerrahın kişisel deneyimine göre değişmektedir
TEŞEKKÜRLER…

Benzer belgeler

laparoskopik adrenalektomi - Endokrin Cerrahisi Derneği

laparoskopik adrenalektomi - Endokrin Cerrahisi Derneği Henry  JF,  Defechereux  T,  Gramatica  L,  et  al.  Should  laparoscopic approach  be  proposed  for  large  and/or potentially malignant adrenal tumors? Langenbecks Arch Surg 1999;384:366. Gagner...

Detaylı

Laparoskopik Bilateral Transperitoneal

Laparoskopik Bilateral Transperitoneal  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında 21 olguya bilateral laparoskopik transperitoneal adrenalektomi uygulandı.  Olguların 4’ü erkek, 17’i kadın olup ortalama yaş 39.5(23-54) i...

Detaylı

Adrenal (Korteks) Koruyucu Cerrahi

Adrenal (Korteks) Koruyucu Cerrahi Dr. Ebru Esen, Dr. S. İlksen Başçeken, Prof. Dr. Seher Demirer, Prof. Dr. Tuğbay Tuğ, Prof. Dr. Selçuk Hazinedaroğlu, Prof. Dr. Savaş Koçak, Prof. Dr. Semih Baskan

Detaylı