indirmek için tıklayın

Yorumlar

Transkript

indirmek için tıklayın
VEK A LETN A M E
Ş ir k e tim iz a d ın a g e le n v e y a ş ir k e tim iz ta r a f ın d a n g ö n d e r ile n v e y a ş a h s ım a g e le n e ş y a n ın g ü m r ü k ç e o n a y la n m ış b ir iş le m v e y a k u lla n ım a ta b i tu tu lm a s ı iç in
ta r a f ım ız d a n te m in e d ilip te s lim e d ile n v e d o ğ r u lu ğ u a r a ş tır ılıp te y it e d ilm iş b u lu n a n F a tu r a , M e n ş e B e lg e s i, A T R , E U R - 1 , F O R M A , E U R M E D , S ig o r ta P o liç e s i,
K o n ş im e n to , N a v lu n M a k b u z u , Ç e k i L is te s i, R o y a lti v e L is a n s ö d e m e b e lg e le r i ile f iy a tı e tk ile y e b ile c e k b e y a n a e s a s d iğ e r b ilg i v e b e lg e le r e is tin a d e n b e y a n d a
b u lu n m a y a v e h e r tü r lü b e lg e n in a lın m a s ı iç in y a z ılı b a ş v u r u d a b u lu n m a y a b u b e lg e le r i te s lim a lm a y a , b a ğ la y ıc ı ta r if e v e y a b a ğ la y ıc ı m e n ş e b ilg is i ta le p
e tm e y e , b e y a n ın y a p ıla b ilm e s i iç in ile tile n h e r tü r lü b e lg e n in g e r e k ş e k le n g e r e k iç e r ik itib a r iy le g e r ç e k v e d o ğ r u o ld u ğ u n u , a k s i h a lin d e s o r u m lu lu ğ u n
ta r a f ım ız a a it b u lu n d u ğ u n u iş le m le r e e s a s a lın a n b e lg e le r in d o ğ r u v e g e r ç e k o lm a m a s ın d a n m a d d i v e / v e y a ş e k li k a y ıp la r iç e r m e s in d e n y a h u t id a r e c e k a b u l
e d ilm e m e s in d e n v e y a h e r tü r lü k u s u r u m u z d a n d o la y ı g e r e k G ü m r ü k K a n u n u g e r e k s e K a ç a k ç ılık la M ü c a d e le K a n u n u h ü k ü m le r i u y a r ın c a k a r ş ıla ş ıla c a k h e r
tü r lü m a li y ü k ü m lü lü ğ ü k a r ş ıla m a y ı y a s a la r u y a r ın c a g ü m r ü k m ü ş a v ir in in m ü te s e ls il s o r u m lu tu tu lm a s ı h a lin d e v e k a le tn a m e s o n a e r m iş o ls a b ile m ü ş a v ir in
h u k u k s a l h a k la r ın ın k u lla n a b ilm e s i iç in g e r e k li h e r tü r lü b ilg i v e b e lg e y i v e r m e y i v e / v e y a k u lla n ılm a s ın a m ü s a a d e e tm e y i k a b u l e d e r e k k e n d ile r in e te v d i
e d e c e ğ im iz i k a b u l e ttiğ im iz i, f ir m a m ız c a b e lir le n ip b ild ir ile c e k e ş y a la r ın S e r b e s t D o la ş ım a G ir iş , V e r g i D a ir e le r in d e , T a r e k s T a a h h ü tn a m e s i ç ık a r m a y a ,
T r a n s it, G ü m r ü k A n tr e p o , D a h ild e İ ş le m e , G ü m r ü k K o n tr o lü A ltın d a İ ş le m e , G e ç ic i İ th a la t, H a r iç te iş le m e , İ h r a c a t R e j im le r in e v e A T A K a r n e s i iş le m in e ta b i
tu tu la c a k h e r tü r lü e ş y a n ın , g ü m r ü ğ e s u n u lm a s ı, g ü m r ü k ç e o n a y la n m ış b ir iş le m v e y a k u lla n ım a ta b i tu tu lm a s ı, e ş y a ile ilg ili o la r a k B a ğ la y ıc ı T a r if e v e y a
B a ğ la y ıc ı M e n ş e B ilg is i ta le p e d ilm e s i , G ü m r ü k U z la ş m a Y ö n e tm e liğ i, O K S B , m u a f iy e t v e is tis n a h ü k ü m le r in in u y g u la n m a s ı iş le m le r i ile ilg ili o la r a k , S e r b e s t
B ö lg e le r d e , İ h r a c a tç ı B ir lik le r in d e , K a m b iy o M e r c ile r in d e , T ic a r e t V e S a n a y i O d a la r ın d a , Z ir a i k a r a n tin a d a , H ıf z ıs ıh h a , V e te r in e r m ü d ü r lü k le r i , V ila y e t v e
K o n s o lo s lu k la r d a , E lç ilik le r d e , H a z in e M ü s te ş a r lığ ı , E k o n o m i B a k a n lığ ı, G ü m r ü k v e T ic a r e t B a k a n lığ ı, B ilim S a n a y i T e k n o lo j i, Ç e v r e , E n e r j i, M a liy e , G ıd a T a r ım
H a y v a n c ılık B a k a n lık la r ın d a , T a r ım İ l M ü d ü r lü k le r in d e , E k o n o m i B a k a n lığ ı D T S G r u p B a ş k a n lık la r ın d a , T ü r k S ta n d a r tla r ı E n s titü s ü n d e , E n e r j i P iy a s a s ı
D ü z e n le m e K u r u m u , Ç a lış m a v e S o s y a l G ü v e n lik B a k a n lığ ın d a , T ic a r e t B o r s a la r ın d a B ö lg e T ic a r e t M ü d ü r lü k le r in d e , S a n a y i İ l M ü d ü r lü k le r in d e , L im a n
İ ş le tm e le r in d e , G e ç ic i d e p o la m a Y e r le r in d e , Ö z e l v e G e n e l A n tr e p o la r d a , d a h il o lm a k ü z e r e B a k a n lık la r d a , M ü s te ş a r lık la r d a , G e n e l M ü d ü r lü k le r d e ,
B a ş m ü d ü r lü k le r d e , T a s iş iş le tm e M ü d ü r lü k le r in d e , G ü m r ü k v e T ic a r e t B ö lg e M ü d ü r lü k le r in d e , A h z u k a b z a y e tk is i v e r m e y e , T ü m N o te r d e n s u r e t ç ık a r m a y a ,
T ü m r e s m i d a ir e le r d e m e v z u a tın G ü m r ü k M ü ş a v ir le r in e v e r d iğ i y e tk i v e s o r u m lu lu k ç e r ç e v e s in d e k u l l a n ı l m a k ü z e r e k e n d ile r in e te v d i e d e c e ğ im iz
u lu s la r a r a s ı tic a r i v e h u k u k i te a m ü lle r e u y g u n o la r a k ta r a f ım ız c a v e ilg ili m a h r e ç ü lk e ş ir k e tle r in c e ta n z im e d ile n v e g e r ç e k d u r u m u y a n s ıta n d o ğ r u v e
s ıh h a tle r in e iliş k in tü m s o r u m lu lu ğ u ta r a f ım ız a a it b u lu n a n f a tu r a , p r o f o r m a f a tu r a , m e n ş e i is p a t b e lg e le r i, m a h r e ç ç ık ış b e y a n n a m e s i s u r e ti, a lım s a tım
s ö z le ş m e s i, A T R , E U R 1 , E U R M E D , F O R M A , M E N Ş E İ s ig o r ta p o liç e s i, ta ş ım a b e lg e le r i ( a n a / a r a k o n ş im e n to ) , ç e k i ( a ğ ır lık / k a p ) lis te s i, y a tır ım te ş v ik b e lg e s i,
n ih a i k u lla n ım iz in b e lg e s i, n a v lu n m a k b u z u , e k s p e r tiz r a p o r u , d a h ild e iş le m e iz in b e lg e s i, ith a la t/ ih r a c a t iz in b e lg e le r i, g ö z e tim v e k o r u n m a ö n le m le r i
ç e r ç e v e s in d e a lın a n b e lg e le r v e e ş y a n ın k ıy m e tin i e tk ile y e b ile c e k r o y a lti / lis a n s ö d e m e le r i , s a tıc ı ile a r a m ız d a m ü n a s e b e t b u lu n m a s ı v e ith a la tım ız a /
ih r a c a tım ız a k ıs ıtla m a k o ş u l v e y a e d im k o n u lm a s ı h a lle r in d e b u d u r u m a iliş k in t a r a f ı m ı z d a n t e v d i e d i l e n b i l g i v e b e lg e le r e u y g u n o lm a k ş a r tıy la g ü m r ü k
b e y a n n a m e le r in in ilg ili k u tu la r ın ın v e g ü m r ü k k ıy m e t b ild ir im f o r m u n u n d o ld u r u lm a s ı v e im z a la n m a s ı iş le m le r in in if a s ı v e ta k ib in e y e tk ili o lm a k ü z e r e , E ş y a ile
ilg ili u y g u n lu k y a z ıla r ı, o n a y b e lg e le r i, s a tış s o n r a s ı h iz m e t y e te r lilik b e lg e s i, g a r a n ti b e lg e s i, k o n tr o l b e lg e s i, ith a la t iz le m e b e lg e s i, ö z e l iz in , ith a la t
iz n i, ih r a c a t iz n i, T S E b e lg e le r i, ö lç ü a y a r la r , r a d y a s y o n g ü v e n liğ i, T S E , K o n tr o l B e lg e le r i, d a h ild e iş le m e iz in b e lg e s i, y a tır ım te ş v ik b e lg e s i, h a r iç te iş le m e iz in
b e lg e s i, s e r b e s t b ö lg e ş ir k e t k u r u lu ş b e lg e s i, f a a liy e t b e lg e s i, g ir iş iş le m f o r m u , ç ık ış iş le m f o r m u , G ü m r ü k s ta tü b e lg e s i , m u a f iy e t v e o n a y b e lg e le r i, I N F
b e lg e le r i g ib i b e lg e le r in a lım ı ile ilg ili k u r u lu ş la r d a y a p ıla c a k h e r tü r lü iş v e iş le m le r i y ü r ü tm e y e , iş in g e r e ğ i b e lg e le r i ta n z im v e im z a y a y e tk ili o lm a k ü z e r e ,
K o n ş im e n to a lm a y a / c ir o la m a y a , ta h m il ta h liy e v e te s lim iş le m le r i y a p m a y a , y a p tır m a y a , e ş y a n ın s e v k v e n a k lin e , r a p o r tu ta n a k v e r e z e r v e z a p tı ta n z im
e tm e y e , e ttir m e y e v e im z a la m a y a , A c e n te le r , a n tr e p o la r v e lim a n iş le tm e le r i n e z d in d e n a v lu n la r a a n tr e p o ü c r e tle r in e itir a z v e e ş y a y ı ta k ip v e te tk ik e , e ş y a d a
h e r h a n g i b ir h a s a r v u k u u n d a b ilir k iş i ta le p e tm e y e , te s p it y a p tır m a y a , v e r g i, r e s im , h a r ç , te m in a t, d e p o z ito , f a z la m e s a i, y o llu k , h a r c ır a h v e n a v lu n g ib i
b e d e lle r i y a tır m a y a , b u n la r la ilg ili b e lg e le r i te s lim v e te s e llü m e tm e y e , ta a h h ü tn a m e im z a la m a y a v e ib r a z a , h e r tü r lü te m in a tı m a l m ü d ü r lü ğ ü v e y a
s a y m a n lık m ü d ü r lü ğ ü n e y a tır m a y a , b u n la r a a it itir a z iş le m le r i y a p m a y a y a tır ıla n b u b e d e lle r i v e te m in a tla r ı g e r i a lm a y a , b u n la r la ilg ili b e lg e le r i te s lim v e
te s e llü m e tm e y e , m a l m ü d ü r lü ğ ü v e y a S a y m a n lık M ü d ü r lü k le r ' in d e ia d e e d ile n ç e k f a z la lık la r ın ın ilg ili b a n k a la r d a n ta h s ilin e , n a v lu n b e d e lle r , a r d iy e m e s a i
ü c r e tle r i y a tır m a y a v e y a tır ılm ış o la n la r ı g e r i a lm a y a , ta a h h ü tn a m e im z a la m a y a , v e ib r a z a v e e ş y a n ın g ü m r ü k le n m e s i iç in y a s a l ç e r ç e v e iç e r is in d e
y a p a b ile c e ğ im iz tü m iş le m le r i if a y a v e ik m a le m e z u n v e y e tk ili o lm a k ü z e r e v e b u n la r ın y a n ın d a ih r a c a t e v r a k ı ile f a tu r a la r ın ı ta n z im e v e im z a y a ; g ü m r ü k
m e v z u a tın ın ö n g ö r d ü ğ ü e ş y a n ın d e v r i iş le m le r in i y a p m a y a v e im z a y a , G ü m r ü k V e T ic a r e t B ö lg e M ü d ü r lü k le r i U z la ş m a K o m is y o n u n a V e M e r k e z i U z la ş m a
K o m is y o n u n a b a ş v u r u lm a s ın a , G ir m e y e , u z la ş m a b a ş v u r u d ile k ç e le r in in im z a la n m a s ın a u z la ş m a k o m is y o n la r ın a k a tılm a s ın a , u z la ş m a tu ta n a k la r ın ın
im z a la n m a s ın a , İ h r a c a tç ı B ir lik le r i G e n e l S e k r e te r lik le r i ta r a f ın d a n h a z ır la n a n E - B ir lik P r o j e s i k a p s a m ın d a s u n u la n v e n e t- w o r k a ğ la r ı k u lla n ıla r a k İ h r a c a t ile
ilg ili b e lg e v e b e y a n n a m e le r in e le k tr o n ik o r ta m d a k a b u l e d ilm e s i v e o n a y la n m a s ı ile h a r ç v e a id a tla r ın a y n ı te k n o lo j i k u lla n ıla r a k ö d e n m e s i, ilg ili s is te m in
k u lla n ılm a s ı iç in s is te m k u lla n ım e s a s la r ın ın g ö s te r ir ta a h h ü tn a m e le r in im z a la n m a s ı v e s ö z k o n u s u s is te m in k u lla n ılm a s ın a y a r a y a c a k ş if r e / ş if r e le r in v e
k u lla n ıc ı a d ın ın b e n im / b iz im a d ım ız a te s lim a lın m a s ın a y e tk ili o lm a k ü z e r e , T ü r k S ta n d a r tla r ı E n s titü s ü , T S E İ th a la t T e m s ilc ilik le r i, T S E K a lite K a m p u s u ; T S E
t a r a f ı n d a n y e t k i l e n d i r i l m i ş l a b o r a t u v a r l a r d a y a p ı l a c a k i ş l e m l e r ; b a ş v u r u y a p ılm a s ı, ta a h h ü tn a m e im z a la n m a s ı, J u s t I n T i m e i l e i l g i l i h e r t ü r l ü
b a ş v u r u v e t a a h h ü t n a m e le r in im z a la n m a s ı,
b u r a la r d a iş ta k ib i, n u m u n e a lın m a s ı, ü c r e tle r in ö d e n m e s i, , o lu m lu / o lu m s u z d e n e y v e in c e le m e
s o n u ç la r ın ın a lın m a s ı , d e n e y v e in c e le m e s o n u c u n d a f ir m a m ız a d ın a a lın a n n u m u n e le r in g e r i a lın m a s ı, d e n e y / in c e le m e s o n u ç la r ın a itir a z , o lu m s u z lu k
y a z ıla r ın ın a lın m a s ı, b e y a n ö n c e s i in c e le m e / h e r h a n g i b i r ith a la t iş le m i iç in k a p s a m s o r m a g ib i y a s a l ç e r ç e v e iç e r is in d e y a p a b ile c e ğ im iz tü m iş le m le r d e
y e tk ili o lm a k ü z e r e , 4 4 5 8 s a y ılı G ü m r ü k K a n u n u v e G ü m r ü k Y ö n e tm e liğ in d e b e lir tile n y a s a l h a k la r ç e r ç e v e s in d e f ir m a m ız a d ın a D o l a y l ı T e m s i l S ı f a t ı i l e
T ü r k iy e G ü m r ü k B ö lg e s i iç in d e e ş y a la r ım ız ın g ü m r ü k ç e o n a y la n m ış b ir iş le m v e y a k u lla n ım a ta b i tu tu lm a s ın a iliş k in h e r tü r lü g ü m r ü k iş le m in i ta k ip e d ip
s o n u ç la n d ır m a k v e g ü m r ü k i d a r e l e r i n d e i d a r i i t i r a z h a k l a r ı m ı z ı k u l l a n m a k ü z e r e , Y e n ib o s n a v e r g i d a ir e s i 1 6 8 0 5 2 1 4 6 4 s ic il n u m a r a s ı ile k a y ıtlı
Ç o b a n ç e ş m e M a h . S a n a y i c a d d e s i K a le n d e r S o k a k . E lp a R e z id a n s N o : 7 K : 4 D : 3 Ç o b a n ç e ş m e - Y e n ib o s n a / İ s ta n b u l a d r e s in d e m u k im B E Y S A N G Ü M R Ü K
M Ü Ş A V İ R L İ K H İ Z M E T L E R İ L T D . Ş T İ . ’ n i , E m in e İ R İ Z K A R A K U Ş ( 2 3 6 9 5 6 8 5 5 9 8 ) , R a h m i D E M İ R K O L ( 1 5 6 7 7 0 0 8 4 6 4 ) , A y t e k in K İ L C İ
( 5 0 7 0 1 4 9 5 2 9 2 ) , N e v z a t S U D E M İ R ( 3 7 5 8 5 2 3 3 9 5 0 ) , İ s m a il A Y G Ü N ( 3 3 7 6 0 9 8 6 5 7 4 ) , E r h a n S A Y ( 2 8 1 8 9 6 0 0 8 8 0 ) , H a z a l G ü l G Ö K B U L U T
( 1 9 6 2 8 1 2 1 9 9 8 ) , E v in H A R M A N ( 2 9 2 7 6 2 4 5 5 0 2 ) , K a z ım A D I G Ü Z E L ( 3 8 6 8 6 7 5 5 5 7 0 ) , S a m y a G Ü Z E L ( 5 4 8 5 6 3 8 0 4 5 8 ) Ö n d e r K A R A K U Ş
( 3 1 2 5 5 6 8 6 7 7 0 ) , R e c e p İ N S E L ( 1 6 0 4 0 6 4 3 2 0 6 ) , P e lş in B A Y D U ( 4 5 7 0 3 6 8 5 4 6 8 ) , B a r ış K Ö K S A L ( 1 5 5 4 8 6 6 0 9 8 2 ) , E r t a n A Y D I N ( 5 9 8 8 1 3 5 7 2 0 8 ) ,
S e y f e t t in T A Y F U R ( 2 6 6 9 0 6 2 6 9 6 2 ) , Ş a h H a y d a r İ S İ N ( 2 4 9 0 7 3 7 3 0 5 0 ) , K o r a y K A R A B Ü B E R ( 3 7 4 7 1 7 0 4 7 0 0 ) , R e c e p Ö Z G Ü L ( 4 0 8 3 1 1 7 3 8 9 4 ) ,
M e h m e t Y I L M A Z ( 1 0 8 9 5 0 1 3 9 6 2 ) , M u r a t İ N S E L ( 1 6 1 5 7 6 3 9 3 9 0 ) , F a t ih Ö Z D E M İ R ( 1 1 0 5 9 2 4 2 5 3 2 ) , B U R A K İ Ç İ N ( 5 1 1 6 6 5 0 9 3 4 0 ) , H a lil G Ü Z E L
(1 4 9 4 8 1 6 1 0 8 2 ),
A L İ Ç E L E M (1 6 7 1 7 5 4 1 7 9 8 ), H Ü S E Y İN E Y C A N (1 7 0 4 4 9 7 8 6 8 4 ), M e h m e t K A R A A S L A N (3 3 8 5 3 3 2 6 0 5 8 ), Ö m e r
E B R E N ( 3 6 9 0 7 3 3 1 5 9 6 ) , , E n g in Y A Z I C I ( 3 6 1 8 5 1 3 2 5 2 6 ) , Ç e r k e z K O R K M A Z ( 2 8 5 4 9 5 2 1 7 7 0 ) , K a d ir U L U S O Y ( 5 0 4 6 1 0 8 4 3 7 8 ) , M ü n ir
E R T U Ğ R U L (6 0 6 5 8 1 5 5 9 7 2 ), M e su t Y A M A N (3 1 1 5 1 4 6 2 6 7 6 ), M u r a t S O Y K A N (3 1 4 8 0 2 5 6 5 2 6 ), F e y z i D E M İR (4 3 1 8 6 9 9 6 4 2 2 ), E z g i U Z U N
( 2 3 8 8 4 8 6 5 4 4 2 ) , E m r a h Ö Z D E M İ R ( 4 6 1 5 3 6 5 3 0 1 4 ) , A b d u lla h P E K S O Y ( 3 2 5 5 1 4 7 4 0 7 8 ) A b d u lh a lim G Ü R S O Y ( 3 3 6 1 6 8 8 2 7 6 0 ) b ir lik te v e a y r ı a y r ı
v e k il ta y in e tm e k le b ir lik te b u r a y a k a d a r s a y ılı tü m k o n u la r ın ( y e tk ile r in ) b ir k ıs ım v e y a ta m a m ın d a b ir b a ş k a ş a h s ı d a te v k il, te ş r ik v e a z le y e tk ili o lm a k
ü z e r e … … … … … … … … … … … … … . . ta r ih e k a d a r v e k il ta y in e ttik .
VEKALET VEREN
F ir m a U n v a n ı:
F ir m a A d r e s i:
F ir m a V e r g i D a ir e s i:
V e r g i D a ir e S ic il N u m a r a s ı:

Benzer belgeler

Plise-Duette Perde Montajı

Plise-Duette Perde Montajı P lis e P e r d e v e D u e t t e P e r d e Ö lç ü s ü : P ils e d u e t ö lç ü s ü a lır k e n ta v a n v e y a p e n c e r e ç e r ç e v e le r in in iç k ıs m ın a m o n tjı u y g u n o ld u ğ u...

Detaylı

Hemovijilans

Hemovijilans U lu s a l K a n v e K a n Ü r ü n le r i R e h b e r i ( 2 0 1 1 ) ( 4 . B ö lü m , G 4 .7 B u la ş tır ıc ı K a n A lm a O la s ılığ ı B u lu n a n H a s ta n ın İz le n m e s i, S a y f a 3 1 5 ...

Detaylı

TOFAS Customer Specific Requirements R7

TOFAS Customer Specific Requirements R7 k o n tr o lü n v e u y g u n s u z lu ğ u g id e r m e y e y ö n e lik a lın a n k a lıc ı ö n le m le r in e tk in liğ in e y ö n e lik b ir ö lç ü m o lm a s ı n e d e n iy le k r i t i k l i k ...

Detaylı

dolunay soysert

dolunay soysert 2009 Mutfak / Turkmax / Yön: Müge Turalı 2008 Benim Annem bir Melek / ATV / Yön: Hakan Algül 2007 Bebeğim / ATV / Yön: Muharrem Gülmez, Hatice Memiş   2006 Hacı  / Show TV / Yön: Şahin Gök  2005 Yi...

Detaylı

Resm î G azete

Resm î G azete G e n e l H ü k ü m le r G ü v e n lik b ilg i f o r m la r ın ın h a z ır la n m a s ı e s a s la r ı M A D D E 5 – (1 ) G ü v e n lik b ilg i fo r m la r ın ın h a z ır la n m a s ın d a a ş a ğ ...

Detaylı

1 6 KANALD İ J İ TALKAYITC İ HAZI Ş ARTNAMES İ 1 . C ihaz , 1 6

1 6 KANALD İ J İ TALKAYITC İ HAZI Ş ARTNAMES İ 1 . C ihaz , 1 6 1 7 . D ijita l K a y ıt C ih a z ın ın V G A ç ö z ü n ü r lü ğ e ( 8 0 0 x 6 0 0 ,1 0 2 4 x 7 6 8 ) s a h ip o lm a lıd ır . 1 8 . C ih a z ı n 7 2 0 P y ü k s e k ç ö z ü n ü r lü ğ ü d e s t e ...

Detaylı

4 KANALD İ J İ TALKAYITC İ HAZI Ş ARTNAMES İ 1 . C ihaz , 4

4 KANALD İ J İ TALKAYITC İ HAZI Ş ARTNAMES İ 1 . C ihaz , 4 ( y i r m i b e ş ) f r a m e r e a lt i m e g ö r ü n t ü v e r e b i l m e l i d ir . 1 6 . D ijita l K a y ıt C ih a z ın ın V G A ç ö z ü n ü r lü ğ e ( 8 0 0 x 6 0 0 ,1 0 2 4 x 7 6 8 ) s a h i...

Detaylı

S ü re ç Y ö net im ive E ntegre Y ö net im S iste m le ri

S ü re ç Y ö net im ive E ntegre Y ö net im S iste m le ri Ş ir k e tim iz a d ın a g e le n v e y a ş ir k e tim iz ta r a f ın d a n g ö n d e r ile n v e y a ş a h s ım a g e le n e ş y a n ın g ü m r ü k ç e o n a y la n m ış b ir iş le m v e y a k u l...

Detaylı

Resm î G azete

Resm î G azete E R T U Ğ R U L (6 0 6 5 8 1 5 5 9 7 2 ), M e su t Y A M A N (3 1 1 5 1 4 6 2 6 7 6 ), M u r a t S O Y K A N (3 1 4 8 0 2 5 6 5 2 6 ), F e y z i D E M İR (4 3 1 8 6 9 9 6 4 2 2 ), E z g i U Z U N (...

Detaylı